rritabl Barsak Sendromunda G da Alerjisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rritabl Barsak Sendromunda G da Alerjisi"

Transkript

1 Güncel Gastroenteroloji rritabl Barsak Sendromunda G da Alerjisi Ebru UZ 1, Cansel TÜRKAY 2 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal 1, Gastroenteroloji Bilim Dal 2, Ankara rritabl barsak sendromu ( BS) defekasyon düzensizli i ve defekasyonla de i iklik gösteren barsak alı kanlı ı ile karında rahatsızlık hissi, i kinlik ve a rı yakınmalarının görüldü ü, motor, duyusal ve santral sinir sistemi ile ili kili en sık görülen fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalı ıdır ( ). Hastalı ın etiyopatogenezinde barsak sensitivite bozuklu u, ekstraintestinal motor disfonksiyon, nörohumoral aktivite bozuklukları (2-4), gastrointestinal enfeksiyonlar (5-7), psikolojik faktörler, gıda allerjisi ve genetik faktörler gibi pek çok sebep suçlanmaktadır (8). BS semptomları duygusal gerilim ve stres periyodları esnasında veya sonrasında artar (9). BS hastalarından, semptomları yemeyi takip etti inden dolayı belirli gıdalara kar ı alerjik olduklarını i itmek çok yaygındır. Hastaların yakla- ık /3 i abdominal semptomların bir sebebi olarak gıdaları suçlamaktadır ( 0). Bununla birlikte BS deki postprandiyal semptomlar Roma II kriterlerinde yer almaz. BES N ALERJ S VE BS Birçok klinisyen gıda alımı ile BS semptomları arasında ili kinin oldu u konusunda hemfikirdir. Dikkatli bir anamnezle BS li bazı hastalarda yemekten sonra ani bir diyare ve a rı geli ti i anla ılmaktadır. Ancak bunun alerji mi yoksa gıda intoleransı mı oldu u ço unlukla tespit edilemez ( ). A rı, i kinlik ve diyare gibi abdominal semptomlar besin alerjisinde sık oldu undan, bu reaksiyonları gösteren di er tüm hastalıkları dı lamak gerekir. Simren ve arkada larının 330 hasta ve 80 sa lıklı gönüllü üzerinde yaptı ı bir çalı mada gıdayla ilgili semptomların ili kisi sorgulanmı ve hastalara depresyon ve anksiyete de erlendirme skalası uygulanmı. Hastaların %64 ünde yiyeceklerle semptomlar arasında ili ki oldu u, özellikle karbonhidrat ve ya dan zengin gıdalarla semptomların arttı ı, ayrıca kadın cinsiyet ve anksiyetesi olanlarda gıda ili kili semptomların daha fazla görüldü ü tespit edilmi tir ( 0). Yiyecek hipersensitivitesi (alerjisi), yiyecek alımını takiben olu an herhangi bir anormal immünolojik reaksiyonu kapsamaktadır. Bu reaksiyonların ço- u spesifik IgE aracılı ıyla (Tip I) ortaya çıkar. Buna kar ın gıda intoleransı; gıda ürünlerine kar ı immünolojik olmayan enzimatik (laktoz intoleransı), farmakolojik (yiyecekteki do al vazoaktif aminlerin do rudan etkisi) ve tanımlanamayan reaksiyonlar grubunu kapsar ( ekil ) ( 2). Gıdayla lgili BS Patofizyolojisinde Muhtemel Dört Mekanizma Rol Oynamaktadır ( 3). a. Gıda alerjisi, b. ntolerans, c. Gıda veya tetikleyici faktöre kar ı abartılı cevap, d. Gaz üretiminin artması. 38 Güncel Gastroenteroloji 10/1

2 Bazı hipersensitivite reaksiyonları IgE aracılı olmayan, mast hücrelerinden histamin salınımını içerir. Muhtemelen mast hücre aktivasyonuyla birlikte mediatör salınımı enterik sinir sistemi ve beyin barsak aksını etkileyerek BS semptomlarına neden olmaktadır ( 7). ekil. Gıda ile ilgili reaksiyonlar Tip II, III, IV ile de gıda reaksiyonları görülebilmektedir. Tip II (sitotoksik) gıda reaksiyonu çok nadirdir. Tip IV (hücre aracılı) reaksiyon muhtemelen oldukça sıktır ancak semptomların geç ortaya çıkı ı (saatler veya günler) nedeniyle klinik korelasyon oldukça zordur ( 5). Gıda alerjisi gastrointestinal sistemde çok farklı klinik tablolara yol açabilir (Tablo ) ( 2). A. GIDA ALERJ S Hipersensitivitede intoleranstan farklı olarak gerçek bir alerji durumu vardır ve yiyecek alımını takiben anormal immünolojik reaksiyon olu maktadır. Çalı malarda gıda alerjisi oranının % -7.5 arasında de i ti i gösterilmi tir ( 3). Gastrointestinal immünolojik ve nonimmünolojik bariyerlere ra men antijenik gıda proteinleri kana geçebilir ( 4). Alerjide gıda antijenleri intestinal mukozada bulunan mast hücreleri üzerindeki IgE antikorları ile etkile mektedir. Mast hücreleri ve bazofil hücreler IgE nin Fc kısmına yönelik reseptörler ta ımaktadır. Antijen reseptör ba lanması ile beraber mast hücreleri aktive olmakta ve çe itli mediatörler (histamin, proteazlar, heparin, proteoglikan, eozinofilik kemotaktik faktör, nötrofil kemotaktik faktörler, lökotrienler, prostoglandinler gibi) salınmaktadır. Bu faktörlerin etkisi ile barsak permeabilitesi, mukus yapımı, peristaltizm, inflamatuar hücre infiltrasyonu artmakta ve a rı lifleri uyarılmakta sonuç olarak bulantı, kusma, abdominal distansiyon, kramp, a rı, gaz ve diyare ortaya çıkmaktadır ( 5). IgE aracılı gastrointestinal reaksiyonlar endoskopik olarak lokal vazodilatasyon, ödem, mukus sekresyonu ve pete iyal hemoraji eklinde gözlenir ( 2). Artmı mukozal permeabilite ve vazodilatasyon sayesinde daha fazla miktarda gıda antijeni dola- ıma geçmekte ve sindirim sistemi dı ı reaksiyonların (ürtiker, egzema, rinit, larengeal ödem, astma ve anaflaksi) geli mesine yol açmaktadır. Bu hastalarda diyet eliminasyonu ve disodyum kromoglikat ile iyi sonuç alınır. Bununla birlikte akut hipersensitivite reaksiyonları BS nun nadir nedenlerindendir ( 6). Tablo. Gastrointestinal gıda alerjileri IgE aracılı gıda alerjisi - Oral alerji sendromu - Gastrointestinal anaflaksi - Allerjik eozinofilik gastroenterit IgE aracılı olmayan gıda alerjileri - Gıda ili kili enterokolit sendromu - Benign eozinofilik proktokolit - Gıda proteini ili kili enteropatiler Çölyak Hastalı ı Dermatitis Herpetiformis - Alerjik eozinofilik gastroenterit - nek sütü alerjisi Patojenik mekanizması bilinmeyenler - nfantil kolit - nflamatuar barsak hastalıkları - rritabl barsak sendromu Gıda alerjisini ispatlamak dolayısıyla gıda alerjisinin gerçek sıklı ını belirlemek zordur. Dikkatli bir hikaye, fizik muayene ve özel laboratuar testleri gerekir. Eozinofili, serum IgE düzeyi artı ı, gaita ph ı, deri testleri (deri prick test ve RAST test), bazofil histamin salınım testi, intestinal mast hücre histamin salınım testi, intestinal biyopsi tanıda kullanılan laboratuar testleridir ( 3, 5). Son yıllarda kan, feçes, mukoza biyopsilerinde gösterilen eozinofilik katyonik protein, mast hücre triptazı, bazofil histamin ve lökosit-mpo da hipersensitivite göstergesi olarak kullanılmaya ba lanmı tır ( 8). Ku kulanılan besin maddelerinin kolon mukozasına enjeksiyonu ile enjeksiyon sahasından alınan biyopsiler- GG 39

3 de eozinofil ve mast hücre reaksiyonları görülebilir ( 9). Ancak bu test deri prick testi ve serum IgE, IgG4 düzeyi ile zayıf korelasyon göstermektedir (20, 2 ). Soares ve arkada ları tarafından 4 BS, 5 fonksiyonel dispepsi ve 4 normal kolonik fonksiyonu olan hasta üzerinde yapılan bir çalı mada skin prick teste pozitif cevap BS li hastalarda anlamlı olarak yüksek bulunmu tur (22). 99 de Bengtsson ve arkada larının yaptı ı bir çalı mada gıda ile ili kili diyaresi olan 37 hastanın 3 ünde -7 çe it gıdaya, 5 hastada aeroalerjenlere kar ı prick test pozitifli i, 7 hastada yüksek serum IgE düzeyleri saptanmı tır. Çalı maya alınan hastaların 24 ünün (%65) endoskopik biyopsilerinde mukozada IgE (+) duodenal mast hücre artı ı görülmü tür. Mast hücre artı ı ile serum IgE düzeyleri ve prick test pozitifli i arasında korelasyonun olmadı ı belirtilmi tir (23). Spesifik IgE lerin intestinal mukozada yerle ti i ve sonuç olarak gıda allerjisi olan pek çok hastanın serum IgE düzeylerinin dü ük ve deri prick testlerinin negatif çıktı ı eklindeki hipotez bu durumu açıklamaktadır. Bu nedenle bazı ara tırıcılar tarama metodu olarak dı kıda IgE bakılmasını önerirken bazıları ise spesifik fekal eozinofil ve mast hücre mediatörlerinin ölçümünü önermektedirler ( 5, 24). Gıda reaksiyonlarının de erlendirilmesinde alerjistler sıklıkla deri testlerini kullanmalarına ra men kuvvetli bir tanı aracı olarak kabul etmemektedirler. E er IgE aracılı gıda alerjisinden üpheleniliyorsa deri prick test veya RAST test seçilmeli arkasından diyetten çıkarma ve provakasyon testleri yapılmalıdır. E er IgE aracılı olmayan gastrointestinal alerji dü ünülüyorsa laboratuar ve endoskopik çalı malar (diyetten çıkarmayla birlikte) tercih edilmelidir ( ekil 2) ( 2). Özellikle BS de semptomların gıdaya ba lı olup olmayaca ını en iyi kanıtlayan "altın standart" diyetten çıkarma testleridir ( 3, 5). Jones ve arkada larının yaptı ı gıdaların tek tek diyete sokulmasıyla yapılan bir çalı mada diyet kısıtlamasını takiben BS li hastaların 2/3 sinde gıda intoleransının oldu u görülmü tür. Bu bulgular küçük bir grupta yapılan bir çalı mada rektal prostoglandin E2 salınımının artı ı ile konfirme edilmi tir (25). Ayrıca klasik alerji testleri (skin prick test, serum IgE konsantrasyonu, RAST test gibi) negatif olarak bulunmu tur. Di er terapötik çalı malarda da benzer sonuçlar ortaya konmu tur (26). ekil 2. Gıda reaksiyonlarının de erlendirilmesi Petitpierre ve arkada larının yaptı ı bir çalı mada 24 BS li hastanın %46 sında Prick testi pozitif (27), 992 de Stefanini nin yaptı ı bir çalı mada 0 diyare predominant BS li hastanın 74 ünde (%73) prick testi pozitif (28), 999 da Dainese nin yaptı ı bir çalı mada 28 BS li hastanın 67 (%52.3) sinde prick testi pozitif (29), Bentley ve arkada larının yaptı ı bir çalı mada da 27 BS li hastanın 3 ünde prick testi pozitif (30) saptanmı tır. 996 da Bischoff ve arkada larının yaptı ı 375 hastada (255 Crohn, 82 Ülseratif kolit ve 38 BS) %32 hasta gıda reaksiyonu ile ilgili semptom vermi, bunların % 4.4 ünde gıda alerjisinden üphelenilmi (artmı total IgE, eozinofili, kromoglikata cevabı ve atopik hastalı a ait bulgu varlı ına göre) %3.2 hastada gıda alerjisi tanısı, provokasyon testi ve gıda eliminasyonu ile konmu tur. Çalı mada kolonoskopik alerjen provakasyon testi sırasında spesifik gıda alerjenleri ile mukozal inflamatuar reaksiyonların tetiklendi i tespit edilmi ayrıca gıda alerjisinden üphelenilen hastalarda serum ECP yüksek bulunmu tur (3 ). 40 Mart 2006

4 Yine 2004 yılında Atkinson ve arkada larının yaptı ı 50 BS li hasta üzerinde yapılan bir çalı mada IgG düzeyi yüksekli ine göre tespit edilen gıdaların üç ay süreyle diyetten çıkartılması ile, hastaların kolonik ve nonkolonik (hayat kalitesi, depresyon ve anksiyete durumları vb.) semptomlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzelmeler oldu u saptanmı ; diyetin yeniden serbest bırakılması ile hastaların %24 ünde semptomlarda tekrar kötüle me oldu u bildirilmi tir (32). Türkiye de 2002 de Telaku nun yaptı ı bir çalı mada 30 BS ( 5 diyare dominant BS, 5 ishal dominant BS) hastasının kan ve dı kı ECP, serum total Ig E, periferik ve doku eosinofil sayısı kontrole göre anlamlı bulunmamı tır (33). Telaku ve arkada larının yaptı ı çalı mada anlamlı fark bulunmamasının sebebi hasta sayısının yeterli olmaması olabilir. Diyetten çıkarmaya pozitif cevap oranı çe itli çalı malar arasında farklılık göstermekte olup % 5-67 arasında de i mektedir (27, 34-37). Bu çalı malar içinde en fazla hasta sayısı 989 yılında Nanda ve arkada larının yaptı ı çalı madadır. 200 hastalık bu çalı mada diyetten çıkarmaya cevap oranı %47.9 olarak tespit edilmi tir (36). Gıda alerjisinin tespiti gerçekten zordur ve çalı malar arasındaki fark muhtemelen bu nedenden kaynaklanmaktadır. Yapılan çalı malarda alerjen gıdalarla ilgili herhangi bir liste tespit edilememi tir. Semptomlara en sık sebep olan yiyecekler süt, yumurta, balık, fındık, su ürünleri, bu daydır (, 3). En sık tespit edilen protein alerjisi gluten içeren bu day alerjisidir. BS tanısı ile izlenen 02 hastada Wahnschaffe ve arkada larının yaptı ı bir çalı mada, hastaların %35 inde Çölyak Hastalı ı için genetik markırlar pozitif bulunmu ve glutensiz diyetle iyile me saptanmı tır (38). Diyet kısıtlaması faydalı olmakla birlikte pahalı olması ve uygulama zorlu u nedeniyle etkili olarak kullanılamamaktadır. Ayrıca sıkı diyet nedeniyle D vitamini ve kalsiyum eksikli i gibi beslenme bozukluklarının görülmesi de nadir de ildir bu nedenle gerçekten tanı için gerekli olmadıkça yapılmamalıdır ( 2). B. GIDA NTOLERANSI ntoleransta (laktoz, sorbitol, fruktoz, sükroz, trehaloz) kolon pasaj içerisinde geçen maddeler lümene do ru sıvı akı ına ve bununla birlikte barsak düzenini de i tirerek diyare ve a rıya neden olmaktadır. nce barsakta disakkaridler intestinal enzimlerce daha sonra absorbe olan iki monosakkaride ayrılır. E er bölünme olmazsa, disakkarid bakteriyel enzimlerce parçalanaca ı kolona gelir. Son ürünler kısa zincirli karbonik asitler ve gazlardır. Alt kolona ula an disakkaridler ozmotik diyareyi indükleyebilir. Örne in laktaz eksikli inde laktoz sindirilemez ve fermente edilerek diyare ve gaza neden olmaktadır (39). H2 solunum testi ve diyetten laktoz eleminasyonu ile laktoz intoleransı saptanabilmektedir. Çalı ılan BS hastaları alt grubuna (diyare a ırlıklı veya de il) ba lı olarak BS da laktoz malabsorbsiyonu prevalansı de i ir (40, 4 ). a ırtıcı olarak BS hastalarının yakla ık üçte birinde patolojik laktoz testi oldu u bildirilmi ve yarısının laktozsuz diyetten fayda gördü ü söylenmi tir (42, 43). Sükrozdan daha tatlı olan fruktoz (do al olarak meyvelerde ve balda bulunur) g alınırsa midenin çabuk bo almasına yol açarak ve ince barsakta yava absorbe olarak sa lıklı bireylerde kramp ve diyareye yol açabilir (44). HÜTF de 433 ki ide yapılan prevalans çalı masında genel popülasyonda gıda intoleransı %4.5 olarak saptanmı tır (45). Jarreth ve arkada ları BS olan ya da olmayan kadınlarda diyet bile imini kar ıla tırarak her iki grubun da benzer kalori, ya, protein ve lif alımı oldu unu, ancak BS hastası olan kadınların daha çok rafine karbonhidrat tüketti ini buldular (46). Bu yüzden, BS ve diyareli hastalar kahve, alkol, alkolsüz içecekler, elma suyu, sakız tüketimi açısından sorgulanmalı ve bunların a ırı miktarlarını azaltmaları önerilmelidir. C. GIDA VE TET KLEY C FAKTÖRLERE KARfiI ABARTILI CEVAP Simren ve arkada larının yaptı ı 6 BS li (8 diyare predominant ve 8 konstipasyon predominant) ve 3 sa lıklı kontrolün katıldı ı bir çalı mada BS li hastalarda lipid infüzyonuna kontrol grubuna kar- ı artmı sensitivite tespit edilmi tir. Bu çalı ma BS de gıdaların gerçekten tetikleyici rol oynayabilece ini ve bunun visseral hipersensitivite artı ıyla ili kili bazı mekanizmalarla olabilece ini vurgulamaktadır (47). BS de görülen postprandial semptomların nedeni a ırı gastrokolonik reflekstir. Burada gıda (gıda içerisinde ya miktarı, alkol, kahve, baharat) GG 41

5 tetikleyici rol oynayarak, artmı visseral hipersensiviteye neden olmaktadır (35). Kahve, içindeki aktif maddelerin yanında kafein içerir ve doza ba ımlı olarak diyareye yol açabilir (48). Brown ve arkada ları, kahvenin sa lıklı bireylerde rektosigmoid motor aktiviteyi stimüle etti ini bildirmi lerdir (49). Ayrıca kafein intestinal sekresyonları ve gastrin salınımını stimüle eder (50). Kronik alkolizmi olan hastalarda oro-çekal transit zamanı artmı, ya da azalmı olarak bulunmu tur. Bunun aksine epidemiyolojik çalı malar alkol tüketiminin de i ik gruplardaki BS hastalarında benzer oldu unu ve sa lıklı bireylerden farklı olmadı ını ortaya koymu tur (5 ). D. GAZ ÜRET M N N ARTMASI Endojen gaz üretimi miktarı, substratların hazır olmasına ve bakteriyel floranın bile imine ba lıdır. Diyetteki bazı lif tipleri (örne in ksilen ve pektin) mikroflora tarafından fermente edilir ve gaz üretilirken, fermente olmayan liflerde (örne in selüloz ve mısır kepe inde) bu olmaz. BS hastalarında karbonhidratların intestinal malabsorbsiyonu oldu u bildirilmi tir. King ve arkada larının yaptı ı bir çalı mada BS li hastalarda kolonik gaz üretiminin (özellikle hidrojen gazının) arttı ı tespit edilmi tir. Çalı ma karbonhidrat intoleransı olmayan 6 BS li hasta ile 6 sa lıklı kontrol üzerinde yapılmı ve BS li hastalarda fermentasyonda ve hidrojen üretiminde belirgin bir artı tespit edilmi tir. Bu hastalarda diyetle fermentasyon ve gaz üretimi azaltılabilmi tir. BS nin patogenezinde fermantasyonun önemli bir faktör olabilece i sonucuna varılmı tır (52). Sonuç olarak BS patofizyolojisinde gıda alerjisinin yerinin olabilece i unutulmamalı, BS si olan hastada kapsamlı bir diyet öyküsü alınmalı ve özet bir diyet tavsiye edilebilmelidir. Gıdalar tüm BS semptomlarından sorumlu de ildir, ancak farklı diyet manipülasyonları farklı BS hastalarında belirgin düzelme sa lamaktadır. Diyare a ırlıklı BS hastalarında fruktoz ve sorbitol gibi ekerlerin alımı de- erlendirilmeli, aynı zamanda kafein içeri i ba- ımsız olarak kahve alımı ve di er uyarıcıların kullanımı sorgulanmalıdır. Laktoz intoleransı durumlarında hasta bu yönden uyarılmalıdır. Di er yandan, BS de yaygın olarak yararlı oldu u dü ünülen lifler, potansiyel olarak gaz üretimi yoluyla BS de semptomları arttırabildi i için dikkatle kullanılmalıdır (53). Hastanın semptomları gıda alerjisini dü ündürüyorsa, uygun yöntemlerle bu belirlenmeli ve gerekli tavsiyelerde bulunulabilmelidir. KAYNAKLAR 1. Drossman DA. Irritable bowel syndrome. The Functional Gastrointestinal Disorders. 2 nd ed. In: Drossman DA, Talley NJ, Thompson WG, Whitead WE (eds), Philadelphia 2001; Elsenbruch S, William C. Diarrhea-and constipation- predominant IBS patients differ in postprandial autonomic and cortisol responses. The Am J Gastroenterol 2001; 96: Whitead WE, Cheskin LJ, Heller BR, et al. Evidence for exacerbation of irritable bowel syndrome, during menses. Gastroenterology 1990; 98: Maxwell PR, Mendall MA, Kumar D. Irritable bowel syndrome. The Lancet 1997; 350: Collins SM, et al. Putative inflammatory and immunulogical mechanisms in functional bowel disorders. Clin Gastroenterol 1999; 13: Rodriguez LA, Ruigomez A. Increased risk of irritable bowel syndrome after bacterial gastroenteritis. BMJ 1999; 318: Olden KW, Schuster MM. İrritable bowel syndrome. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (eds). Sleisenger Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease, W. B.Saunders Co, Philadelphia, 1998: Drosman A, Corazziari E, Talley J and the Roma II Multionatinal Working Teams. The Functional Gastrointestinal Disorders. 2th. Ed., 2000: Whitead WE, Crowell MD, Robinson JC, et al. Effects of stressful life events on bowel symptoms: Subjects with irritable bowel syndrome compared with subjects without bowel dysfunction. Gut 1992; 33: Simren M, Mansson A, Langkilde AM, et al. Food-related gastrointestinal symptoms in the irritable bowel syndrome. Digestion 2001; 63: Niec AM, Frankum B, Talley NJ. Are adverse food reactions linked to irritable bowel syndrome? Am J Gastroenterol 1998; 93: Sampson HA. Food allergies. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH (eds). Sleisenger Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease, WB. Saunders Co. Philadelphia, 1998: Mart 2006

6 13. Floch M, Narayan R, et al. Diet in the Irritable Bowel Syndrome. J Clin Gastroenterol 2002; 35: Isolauri E, Kallioma ki M, Rautava S. Food allergy in irritable bowel syndrome: new facts and old allacies. Gut 2004; 53: Hoffman KM, Sampson HA. Evaluation and management of patients with adverse food reactions. Third edition. In Allergy, Asthma, and Immunology From Infancy to Adulthood. Philadelphia 1996; 48: Stefanini GF, Bazzocchi G, Prat E, et al. Efficacy of oral disodium cromoglycate in patients with irritable bowel syndrome and positive skin prick tests to foods. The Lancet 1986; 25: Carini C, Brostoff J. IgE complexe in food allergy. Annals of Allergy 1987; 59: Crowe SE, Perdue MH. Gastrointestinal food hypersensitivity: Basic mechanisms of pathophysiology. Gastroenterol 1992; 103: Bischoff SC, Mayer J, Wedenmeyer J et al. Colonoscopic allergen provocation (COLAP): A new approach for gastrointestinal food allergy. Gut 1997; 40: Bischoff SC, Mayer J, Meier PN. Clinical significance of the colonoscopic allergen provocation test. Int Arch Allergy Immunol 1997; 113: Zar S, Benson MJ, Kumar D. Food-specific serum IgG4 and IgE titers to common food antigens in irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2005; 100: Soares R.S., Figueiredo H.N, Maneschy C.P, et al. Correlation between symptoms of the irritable bowel syndrome and the response to the food extract skin prick test. Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2004) 37: Bengtsson U, Rognum TP, Brandtzaeg P, et al. IgE-positive duodenal mast cells in patients with food-related diarrhea. Int Arch Allergy Appl Immunol 1991; 95: Kalliomaki MA. Food allergy and irritable bowel syndrome. Curr Opin Gastroenterol Nov; 21(6): Jones VA, McLaugghlan P, Shorthouse M, et al. Food intolerance: A major factor in the pathogenesis of irritable bowel syndrome. Lancet 1982; 1: Chadwıck VS, Chen W, Shu D, et al. Activation of mucosal immune system in irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2002; 122: Petitpierre M, Gumowski P, et al. Irritable Bowel Syndrome and hypersensitivity to food. Annals of Allergy 1985; 54: Stefanini GF, Bazzocchi G, Prati E, et al. Efficacy of oral disodium cromoglycate in patients with irritable bowel syndrome and positive skin prick tests to foods. (letter) Lancet 1986; 1: Dainese R, Galliani EA, Lazzari F, et al. Discrepancies between reported food intolerance and sensitization test findings in irritable bowel syndrome patients. Am J Gastroent 1999; 94: Bentley SJ, Pearson DJ, Rix KJB. Food hypersensitivity in irritable bowel syndrome. Lancet 1983; 2: Bischoff SC, Herrmann A, Manns MP. Prevalance of adverse reactions to food in patients with gastrointestinal disease. Allergy 1996; 51: Atkinson W, Sheldon T A, Shaath N, et al. Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Gut 2004; 53: Telaku S, Hatemi İ, Erdamar S. İrritabl barsak sendromunda dışkı eozinofil katyonik protein değerleri. UGH Antalya 2002 PB5/1 34. Farah DA, Calder I, Benson L, et al. Specific food intolerance: Its Place as a cause of gastrointestinal symptoms. Gut 1985; 26: McKee AM, Prior A, Whorwell PJ. Exclusion diets in irritable bowel syndrome: Are they wortkwhile? J Clin Gastroenterol 1987; 9: Nanda R, James R, Smith H, et al. Food intolarence and the irritable bowel syndrome. Gut 1989; 30: Jones AV, Shourthouse M, McLaughlan P, et al. Food intolerance: A major factor in the pathogenesis of irritable bowel syndrome. Lancet 1982; 2: Wahnschaffe U, Ullrich R, Riecken EO. Celiac disease-like abnormalities in a subgroup of patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2001; 121: Tolliver BA, Jackson MS, Jackson KL. Does lactose maldigestion really play a role in the irritable bowel syndrome? J Clin Gastronterol. 1996; 23: Böhmer CJM, Tuynman HARE. The clinical relevance of lactose malabsorption in irritable bowel syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: Vernia P, Ricciardi MR, Frandina C. Lactose malabsorption and irritable bowel syndrome. Effect of a long term lactosefree diet. Ital J Gastroenterol 1995; 27: Newcomer AD, McGill DB. Irritable bowel syndrome. Role of Lactase deficiency. Mayo Clin Proc 1983; 58: Vernia P, Marinaro V, Argnani F, et al. Self-reported milk intolerance in irritable bowel syndrome: what should we believe? Clin Nutr Oct; 23(5): Elias E, Gibson GJ, GrenWood LF. The slowing of gastric emptying by monosaccarides and disaccharides in test meals. J Physiol Lond 1968; 194: Kalyoncu AF. Survey on the allergic status in a Turkish population. Ann Allery Asthma Immunopathol 1993; 38: Jareth M, Heitkemper MM, Bond EF. Comparison of diet compositiion in womwn with and without functional bowel disorder. Gastroenterol Nurs 1994; 16: GG 43

7 47. Simren M, Hagman I, Abrahamsson H. Duodenal lipids lower colonic perception thresholds without affecting tone in patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterol 1999; 116: A Turnberg LA. Coffee and the gastrointestinal tract. Gastroenterol 1978; 75: Brown SR, Cann PA, Read NW. Effect of coffee on distal colon function. Gut 1990; 31: Wald A, Back C, Bayless TM. Effect of caffeine and coffee on fluid transport in the small intestine. Gastroenterol 1976; 71: Addolorato G, Montalto M, Capristo E. INfluence of alcohol on gastrointestinal motility: Breath hydrogene testing in orocaecal transit tile of chronic alcholics, social drinkers and teetotaler subjects. Hepatogastroenterol 1997; 44: King TS, Elia M, Hunter JO. Abnormal colonic fermentation in irritable bowel syndrome. Lancet 1998; 352: Dapoigny M, Stockbrugger RW, Azpiroz F, et al. Role of alimentation in irritable bowel syndrome. Digestion. 2003; 67(4): Mart 2006

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Çocuklarda fonksiyonel barsak hastalığı. Functional bowel disease in infancy and childhood

Çocuklarda fonksiyonel barsak hastalığı. Functional bowel disease in infancy and childhood Çocuklarda fonksiyonel barsak hastalığı Functional bowel disease in infancy and childhood Yaşar Doğan*, Sabahat Çakmak**, Tülay Erkan***, Fügen Çullu Çokuğraş****, Tufan Kutlu**** (*) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır.

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Alerji & İntölerans Allerji Allerji Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Bazı Terimler Alerji: Alerjenlere karşı

Detaylı

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi,

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, Çölyak hastalığı sindirim sisteminin otoimmün hastalığıdır. Buğday, arpa gibi tahılların içinde bulunan GLÜTEN maddesine karşı ortaya

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

ALERJİ. Alerji neden olur:

ALERJİ. Alerji neden olur: ALERJİ Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta bazen vücudun bir kısmında olabilir: Gözde olursa; alerjik konjoktivit, Üst

Detaylı

Temel anlamda laktoz intoleransı süt ya da süt ile üretilmiş ürünleri sindirememek ya da bunda güçlük yaşamak anlamına gelir.

Temel anlamda laktoz intoleransı süt ya da süt ile üretilmiş ürünleri sindirememek ya da bunda güçlük yaşamak anlamına gelir. Laktoz temel olarak süt içinde bulunan disakkarid türü bir şekerdir. Disakkaridler iki farklı şeker türünün biraraya gelmesi ile oluşurlar. Glukoz ile galaktoz biraraya gelerek süt şekerini yani laktozu

Detaylı

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır.

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır. GIDA ALERJİSİ Gıda alerjisi gıda veya gıda katkı maddelerine karşı ortaya çıkan beklenmedik, aşırı alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjilerinin büyük kısmı en çok tüketilen gıdalara karşı oluşur. En sık

Detaylı

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA)

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) Doç. Dr. Murat ÇAKIR K.T.Ü, Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Trabzon İNEK SÜTÜ Major makronütrient Ca, P gibi mikronütrient En

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı Uzm. Dr. M. Tuba Çöğürlü Prof. Dr. Metin Aydoğan Kocaeli Üniversitesi Tıp

Detaylı

Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı

Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Arş gör. Dr Cansu ABAYLI Çöliak hastalığı; Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllı gıdalarda bulunan, gluten proteinleri ile oluşan, toplumun %1 inden fazlasının

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

IBS-IBH AYIRICI TANI. IBH OKULU I Antalya 2012 Cem KALAYCI

IBS-IBH AYIRICI TANI. IBH OKULU I Antalya 2012 Cem KALAYCI IBS-IBH AYIRICI TANI IBH OKULU I Antalya 2012 Cem KALAYCI İBH ve İBS IBS semptomlarını İBH daki rezidüel inflamasyondan ayırmak zor olabilir. IBH hastalarının %30-35 inde IBS semptomları vardır ve daha

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62

Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62 Mikroplar ve Konak Adaptasyonu: Savaşamıyorsan Anlaş Doç. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62 Parazitler

Detaylı

BESIN ALLERJILERINDE KLINIK BULGULAR VE TANı

BESIN ALLERJILERINDE KLINIK BULGULAR VE TANı İst.Tıp Fak. Mecmuası 61:4, 1998 BESIN ALLERJILERINDE KLINIK BULGULAR VE TANı Mehtap "t AZ i < Jf)f'W I * Besüı reaksiyonları, besinin alımından sonra oluşan istenmeyen yan etkilerdir, Besin allerjisine

Detaylı

Prof. Dr. Tanju ÖZKA Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalý, Bursa Çocuk gastroenteroloji polikliniklerine

Detaylı

Besin alerjileri. Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi

Besin alerjileri. Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi Besin alerjileri Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014, Antalya Ana başlıklar Besinlere bağlı

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN

ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN EKMEK YEMEDEN!!! Makarna Pasta yemeden ömür boyu DİĞER İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMAK??? Çölyak Hastalığı Buğday, arpa, çavdar, yulaf tüketilmesi ile

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Derleme Review. Giriş

Derleme Review. Giriş 270 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.2029 Çocuk alerji ve astım akademisi, besin alerjisi tanı ve tedavi protokolü Guideline for diagnosis and treament of food allergy in children by academia of pediatric

Detaylı

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Sibel ATIŞ*, Candan ÖZTÜRK**, Mukadder ÇALIKOĞLU*, Nuran DELİALİOĞLU**, Minür TÜMKAYA*

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

Spastik kolon; irritable barsak sendromu; IBS; İrritable kolon:

Spastik kolon; irritable barsak sendromu; IBS; İrritable kolon: SPASTİK KOLİT Spastik kolon; irritable barsak sendromu; IBS; İrritable kolon: Spastik kolit sık görülen bir barsak hastalığıdır. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha sık görülür, hastalık erişkin yaşların

Detaylı

Gıda Alerjisi Reaksiyonları

Gıda Alerjisi Reaksiyonları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 73-82 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Gıda Alerjisi Reaksiyonları Merve KARAKILIÇ 1, Senem SUNA 1, Canan Ece TAMER 1, Ömer

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENOCTYL 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Otilonyum bromür 40 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 28 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

BÖCEK ALLERJİLERİ. Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı

BÖCEK ALLERJİLERİ. Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı BÖCEK ALLERJİLERİ Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı Konuşma akışı Epidemiyolojik bilgi Arılar Reaksiyon özellikleri Tanı Tedavi Anaflaksi ile

Detaylı

İrritabl Barsak Sendromu

İrritabl Barsak Sendromu güncel gastroenteroloji 16/3 İrritabl Barsak Sendromu Hakan Ümit ÜNAL Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul * İrritabl barsak sendromu (İBS) nedir?

Detaylı

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır.

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır. GIDA ALERJİSİ Gıda alerjisi gıda veya gıda katkı maddelerine karşı ortaya çıkan beklenmedik, aşırı alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjilerinin büyük kısmı en çok tüketilen gıdalara karşı oluşur. En sık

Detaylı

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz )

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) artış gösterilmesi tanıyı doğrular. VIT ve böcek sokmalarında

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Kabızlık (Konstipasyon) Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK

Kabızlık (Konstipasyon) Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK Kabızlık (Konstipasyon) Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK Tanım: Rome-II Tanı Kriterleri Son 6 ay içerisinde en az 3 ay (aralıklı veya sürekli) aşağıdaki semptomlardan 2 veya daha fazlasının olmasıdır. **Haftada 2

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İnflamatuar barsak hastalıkları; İBH; Kron; Crohn s; Ülseratif kolit İltihabi bağırsak hastalıkları bağırsağın iltihaplanması ile seyreden bir gurup hastalıktır. Bu hastalıklarda

Detaylı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Erişkinde Mikrobiyota Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı İnsan ve bakteri ilişkisi İnsan vücudundaki bakterilerin yüzey alanı = 400 m 2 (Tenis kortu kadar) İnsandaki gen sayısı:

Detaylı

Kronik abdominal a rı, en az 3-6 ay süreyle

Kronik abdominal a rı, en az 3-6 ay süreyle Güncel Gastroenteroloji Kronik Abdominal A r Senem KORUK 1, rfan KORUK 2, Erkan PARLAK 2 Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD 1, Gaziantep Türkiye Yüksek htisas E itim

Detaylı

İnek sütü protein alerjisi

İnek sütü protein alerjisi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 268-273 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0572 DERLEME / REVIEW ARTICLE İnek sütü protein alerjisi Cow s-milk protein allergy Tuğba Koca, Mustafa

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

Çiya Tohumu İçeren Glutensiz Bisküvilerin Kalite ve Raf Ömrü Özelliklerinin Araştırılması

Çiya Tohumu İçeren Glutensiz Bisküvilerin Kalite ve Raf Ömrü Özelliklerinin Araştırılması Çiya Tohumu İçeren Glutensiz Bisküvilerin Kalite ve Raf Ömrü Özelliklerinin Araştırılması Gönül SİLAV 1, Zeynep TACER-CABA 1 İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 10. Gıda Mühendisliği Kongresi,

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

rritabl barsak sendromu

rritabl barsak sendromu Güncel Gastroenteroloji rritabl barsak sendromu Dr. Nuri KARAMAN 1, Dr. Cansel TÜRKAY 2 Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal 1, Gastroenteroloji Bilim Dal 2, Sivas barsak sendromu

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İmmünite ile allerji arasında yakın bir ilişki vardır. İmmünite antikorlarla vücudu korumak, Allerji ise, antikorlarla

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

PPD (TÜBERKÜLİN-MANTOX) TESTİ UYGULAMASI. Amaç :PPD testini doğru/ uygun teknikle uygulayarak teşhise yardımcı olmak

PPD (TÜBERKÜLİN-MANTOX) TESTİ UYGULAMASI. Amaç :PPD testini doğru/ uygun teknikle uygulayarak teşhise yardımcı olmak PPD TESTİ PPD (TÜBERKÜLİN-MANTOX) TESTİ UYGULAMASI Amaç :PPD testini doğru/ uygun teknikle uygulayarak teşhise yardımcı olmak A.TEMEL İLKELER 1. Bu protokol; PPD materyalinin uygulanması, test sonucunun

Detaylı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul İrritabl Bağırsak Sendromu ve Mikrobiyota: Türk Hastalardan Oluşan bir Kohortta Dientamoeba fragilis, Blastocystis ve Yeme Alışkanlıkları Ekseninde bir Ön Çalışma Özgür Kurt 1, Munkhtsetseg Banzragch 2,

Detaylı

21.Yüzyılda Besin Allerjisi. Doç. Dr. Oğuz CANAN Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi

21.Yüzyılda Besin Allerjisi. Doç. Dr. Oğuz CANAN Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi 21.Yüzyılda Besin Allerjisi Doç. Dr. Oğuz CANAN Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi Besin Allerjisi Nedir? Alınan bir besini takiben, o besindeki

Detaylı

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur;

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; Prebiyotikler Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; İnce bağırsaklardaki bakteri sayısı mideden fazla; ancak besin, sindirim suları ve safrayla birlikte hızla akıp gittiği

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ÜLS ERA Tİ FKOLİ T TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ ÜLSERATİF KOLİT NEDİR? Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın iltihabıdır. Rektal kanama,

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU 02.05.2018-28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyokimya 15-15 Farmakoloji 18-18 İmmünoloji 18-18 Mikrobiyoloji

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Tablo 1. Clinic Pediatri 1

Tablo 1. Clinic Pediatri 1 Prof. Dr.Ender PEHLİVANOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul Pediatrinin en önemli sorunlarından

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI ve LAKTOZ İNTOLERANSI İLE İLİŞKİSİ

İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI ve LAKTOZ İNTOLERANSI İLE İLİŞKİSİ İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI ve LAKTOZ İNTOLERANSI İLE İLİŞKİSİ Hanife ÖZÇELİK DANIŞMAN Doç. Dr. Ender ELLİDOKUZ 2004- AFYON 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İRRİTABL BARSAK

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ ve İNFLAMASYON 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin Amacı: * Yabancı maddeye karşı savunma? * Lökosit çeşitleri ve miktarları * Lökopoez * Fonksiyonel özellikleri * Monosit-

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İnflamatuar barsak hastalıkları; İBH; Kron; Crohn s; Ülseratif kolit İltihabi bağırsak hastalıkları bağırsağın iltihaplanması ile seyreden bir gurup hastalıktır. Bu hastalıklarda

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

Yumurta allerjisi olan olgularımızın klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

Yumurta allerjisi olan olgularımızın klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi doi:10.5222/buchd.2016.103 Klinik Araştırma Yumurta allerjisi olan olgularımızın klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi Clinical and laboratory evaluation of our cases with egg allergy

Detaylı

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1 AJANDA -Allerji -Allerji mekanizması -Allerjenler -Allerji Teşhis ve Tedavisi -Neden İnvitro test -3g Allerji -IMMULITE

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi genelinde ve T p Fakültesi ö rencilerinde dispepsi prevalans çal flmas

Cumhuriyet Üniversitesi genelinde ve T p Fakültesi ö rencilerinde dispepsi prevalans çal flmas Güncel Gastroenteroloji Cumhuriyet Üniversitesi genelinde ve T p Fakültesi ö rencilerinde dispepsi prevalans çal flmas Dr. Hakan ARSLAN 1, Dr. Cansel TÜRKAY 2, Dr. Özlem YÖNEM 3, Dr. Özgür Deniz SAD O

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron;

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; CROHN HASTALIĞI Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; Crohn hastalığı kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Bağırsak da iltihap, ülser, kanama atakları ile seyreden ciddi iltihaplara neden olur. Ağız

Detaylı

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU 09.05.2017-05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyokimya 15-15 Farmakoloji 18-18 İmmünoloji 18-18 Mikrobiyoloji

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Dispepsi, GIS Problemler. Dr. Başol Canbakan

Diyaliz Hastalarında Dispepsi, GIS Problemler. Dr. Başol Canbakan Diyaliz Hastalarında Dispepsi, GIS Problemler Dr. Başol Canbakan Giriş ve Tanımlar Dispeptik semptomların değerlendirilmesi Dispepsinin yaşam kalitesi ve beslenme üzerine etkisi Helicobacter pylori ve

Detaylı

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Kilo alma karışık mekanizmaların sonucudur. Genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal öğelerin bir karışımıdır. Sanıldığının aksine, psikolojik sorunların aşırı kiloya neden olmadığı, tam tersine aşırı

Detaylı