SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r"

Transkript

1

2

3 SUNUŞ Türkiye de nüfusun yüzde unu oluşturan özürlü yurttaşlarımızın başta Anayasa mız olmak üzere 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve uluslararası sözleşmelerle tüm yurttaşlarımızın eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı güvence altına alınmıştır. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan özürlülerimizin yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümleyerek toplumsal yaşama aktif olarak katılımlarının sağlanması ve desteklenmesi sosyal-hukuk devlet anlayışının bir gereğidir. İnsan haklarına dayalı ayrımcılıkla mücadele odaklı bir sosyal politika çerçevesini belirleyen Özürlüler Kanunu nun temelini, özürlülük alanında fırsat eşitliği, insan hakları ve ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri oluşturmaktadır Anayasamızın 10. Maddesinde Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir; 49. Maddesinde Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır; 50. Maddesinde bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar; 61. Maddesinde Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar denilmektedir. İnsan hakları evrensel beyannamesinin 22. Maddesine Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır denilmektedir. BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi ise giriş bölümünde özürlülük durumunun, yoksunluğu olan kişilerin topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çevre koşullarının etkileşiminden kaynaklandığı gerçeğini kabul ederek, Özürlüler için Dünya Eylem Programı ve Özürlüler için Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına Yönelik Standart Kurallar da yer alan ilke ve politika önerilerinin özürlülere fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde politikaların, planların, programların ve eylemlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve değerlendirilmesine katkısını göz önünde bulundurarak vurgularını yapmıştır. Sözleşmenin 8. Maddesinde Farkındalığın Artırılması kapsamında Aile dahil toplumun her kesiminde özürlülere yönelik farkındalığın arttırılması ve özürlülerin hakları ve insanlık onurlarına saygı duyulmasını teşvik etmek ; Yaşamın her alanında özürlülere yönelen klişeler, önyargılar, incitici uygulamalar ile cinsiyet ve yaş temelli ayrımcı davranışlarla mücadele etmek için Toplumda farkındalık yaratmaya yönelik etkin kampanyaların tasarlanması, başlatılması ve sürdürülmesi ( Özürlü bireylerin haklarının kabul edilebilirliği konusunda toplumun eğitimi, Özürlülere yönelik olumlu yak- To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 3

4 laşımların ve toplumsal farkındalığın artırılması, Özürlü bireylerin becerileri, meziyetleri ve yeteneklerinin işyerlerine ve iş piyasasına katkısının toplumca tanınmasını teşvik etmek ) ; Erken yaştan itibaren tüm çocukların eğitim sisteminin her aşamasında özürlü bireylerin insan haklarına saygıyla yaklaşmasını teşvik etmek ; Özürlülerin tüm kitle iletişim araçlarında işbu Sözleşme nin amacına uygun bir yaklaşımla tanımlanmasını cesaretlendirmek ; Özürlülere ve haklarına ilişkin farkındalığı artırıcı eğitim programlarını teşvik etmek tedbirlerini içermektedir. Bu çerçevede Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Türkiye genelinde özürlülük ile ilgili ulusal politikaları oluşturabilmek amacıyla Özürlülük Eğitimi : Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor Temel Araştırması nı gerçekleştirmiştir. Toplumun özürlülükle ilgili bilgisini, algısını, tutumunu bir bütünlük içinde kamuoyuna sunarak, alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığım bu araştırmanın; özürlüler ve yakınları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve ilgili tüm kesimlere ulaşarak önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini ve politika- planlama konularında hepimize kaynak teşkil edeceğini umuyor, araştırmada emeği geçenleri kutluyorum. Nimet ÇUBUKÇU Devlet Bakanı 4 Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

5 ÖNSÖZ Özürlülük; gelir düzeyi, statüsü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir toplumsal bir sorun alanıdır. Dünyanın değişik yerlerinde yapılan istatistik çalışmaları her dört aileden bir tanesinin özürlü bir yakını bulunduğunu göstermektedir yılında Başkanlığımızca Türkiye İstatistik Kurumu na yaptırılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonucuna göre ülkemizin özürlülük oranı %12.29 olarak tespit edilmiş olup, buna göre 8.5 milyon özürlü vatandaşımız bulunmaktadır. Başkanlığımızın temel amacı, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımların sağlanmasına yönelik olarak eğitim, sağlık, istihdam, ulaşılabilirlik ve sosyal güvenlik gibi temel sorun alanlarında, özürlülerin ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmasının sağlanmasıdır. Özürlü vatandaşlarımızın genelde fonksiyonel yetersizliklerinden kaynaklı olarak yaşadıkları eşitsizliği ortadan kaldırmak; üretken olmalarını sağlayarak istihdamlarını gerçekleştirmek, bağımsızlaşmalarına destek verecek imkânlardan yararlanmalarını temin etmek, bakım hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak özürlüler politikamızın bir parçasıdır. Özürlülük alanındaki sorunlar sadece özürlüleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlar olduğu değerlendirildiğinde, gerek sorunların tespitinde gerekse de çözümü için ortaya konacak mevzuatın oluşturulmasında toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile ortak aklın ürünü çözümler oluşturulması önemli olduğu gibi, oluşturulan çözümlerin optimum düzeyde uygulanması için de toplumsal tutumlar ve katılım oldukça önemlidir. Olumsuz tutumlar, özürlülerin toplumla bütünleşmelerinde görünmez engellerdir. Özürlülere yönelik olumsuz duygu, düşünce, tutumlar ve ön yargılar nedeni ile özürlülerin toplumdan dışlanmaları, özürlülerin toplumun üretken, bağımsız ve onurlu bireyler olarak toplum içinde yer almalarını engellemektedir. Özürlülere yönelik olumsuz tutumlar, önyargılar, ayrımcılık ve bunların sonuçları hakkında birey ve toplum düzeyinde farkındalık geliştirilmesi gerekmektedir. Oysa insanlar çoğu zaman özürlülük ve özürlüler hakkında doğru bilgilere sahip olmadıkları gibi, özürlülere yönelik tutumlarının olumsuz ve zarar verici olduğunun farkında bile değillerdir. Özürlülerin toplumda tam ve etkin yer alabilmeleri için özürlülere yönelik tutumların olumlu yönde değiştirilmesi gerekir. Toplum tüm bireyleri, kurum ve kuruluşları ile özürlülere ilişkin tutumlarını, davranışlarını ve eğilimlerini gözden geçirmeli ve gereken düzenlemeleri yapmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle toplumun her kesiminin tutumunun bilinmesine ihtiyaç vardır. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 5

6 Bu amaç doğrultusunda Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor araştırma projesi geliştirilmiştir. Bu proje ile toplumdaki bireylerin özürlüleri nasıl tanımladıkları, hangi durumları özürlülük olarak kabul ettikleri, aile akraba ve tanıdıklarında özürlü kişilerin olup olmadığı, çeşitli sosyal bağlamlar için hangi özür grubundan olan kişileri tercih ettikleri, özürlülerin bağımsız yaşamları ve yeterlilikleri konusundaki düşünceleri, özürlülerin eğitimi, özürlülere sağlanan hak ve hizmetler konusundaki bilgi düzeyleri, özürlülere yönelik toplumsal önyargılar konusundaki düşünceleri, özürlülerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları güçlükler konusundaki farkındalık düzeyleri ve özürlülere yönelik tutumları belirlenmiştir. İlgili tüm kesimlere temel bir kaynak teşkil edecek bu araştırmanın faydalı olmasını diler, araştırma projesinde koordinatör ve danışman olarak yer alan akademisyenlere, proje ekibinde görev alan ve destek olan tüm kurum çalışanlarına ve araştırma firmasına teşekkür ederim. Abdullah GÜVEN Başkan 6 Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

7 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... ŞEKİLLER VE TABLOLAR... ÖZET BÖLÜM: GİRİŞ AMAÇ ÖNEM SINIRLILIKLAR TANIMLAR BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR TUTUMLAR Tutumun Tanımı Tutumun Ögeleri Tutumlar ve Davranışlar Tutum Değişikliği ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK TUTUMLARIN OLUŞUMUNU VE DEĞİŞİMİNİ AÇIKLAYAN KURAMSAL ÇERÇEVE Öğrenme yaklaşımı Bilişsel yaklaşım Bilişsel tutarlılık Kendini algılama kuramı Sosyal temas hipotezi Maruz kalma etkisi Ayrıntılandırma olasılığı kuramı Sosyal temsiller yaklaşımı Planlı davranış kuramı Tıbbi ve sosyal modeller Sosyokültürel açıklamalar Psikodinamik yaklaşım TUTUM DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ Bilgilendirme Simülasyon Kişişel İlişki Kurma ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK TUTUMLARI ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR Cinsiyet ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Yaş ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Sosyoekonomik Düzey ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Eğitim Düzeyi ve Özürlülere Yönelik Tutumlar To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 7

8 Özür Türü, Özürün Şiddeti ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Medeni Durum ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Okulun Fiziki Yapısı ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Eğitim Görülen Alanlar ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Kültürel Yapı ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Çalışma Hayatı/İşe Yerleştirme ve Özürlülere Yönelik Tutumlar BÖLÜM: YÖNTEM ARAŞTIRMA MODELİ EVREN VE ÖRNEKLEM VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Anket Formu Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği nin (ÖYTÖ) Geliştirilmesi Ölçeğin Faktör Yapısı Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Aynılık Geçerliği Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Güvenirliği Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği Madde Analizi Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Son Formunun Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Son Formunun Faktör Yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Son Formunun Güvenirliği Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği Son Formunun Alt Ölçekleri ve İçerdikleri Maddeler Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Puanlanması İŞLEM VE VERİLERİN TOPLANMASI VERİLERİN ANALİZİ BÖLÜM: BULGULAR DEMOGRAFİK BİLGİLER Özürlülere İlişkin Yaşantı, Görüş ve Tercihler Katılımcıların Özürlüleri Tanıma Biçimi Özürlü Tanımına Girmeyen Durumlar Aile ya da Akrabalar Arasında Özürlü Kişi/Kişiler Olması Ailedeki ya da Akrabalardaki Özürlülerin Akrabalık Durumu Ailedeki ya da Akrabalardaki Özürlü Kişilerin Özür Türleri Özürlülerle Birlikte Yaşama Durumu Ailede Özürlü Kişinin Bulunmasının Ailenin Günlük Yaşamını Etkileme Durumu Özürlü Kişileri Tanıma Durumu Özürlü Tanıdığın Kim Olduğu Özürlüleri Tanıma Derecesi Yakın Arakadaş OlmasıTercih Edilen Özürlü Grupları İş Arkadaşı Olması Tercih Edilen Özürlü Grupları Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

9 Eş Seçiminde Tercih Edilmeyen Özürlü Grupları Komşu OlmasıTercih Edilen Özürlü Grupları Özür Türlerine Göre Ev İşlerini Kendi Başına Yapabileme Durumu Özür Türlerine Göre Ev Dışındaki Çeşitli Günlük Aktiviteleri Kendi Başına Yapabilme Durumu Sosyal Etkinliklere Kendi Başlarına Katılabilecekleri Düşünülen Özürlü Grupları Çalışan Olarak Özürlü Tercihleri Üstesinden Gelmekte En Çok Zorlanılacak Özür Grupları Bir Tam Günü Geçirmek İçin Tercih Edilen Özürlü Grupları Özürlülerin Eğitim Görmeleri Konusundaki Düşünceler Sizce Özürlüler Neden Eğitim Görmemelidirler? Özürlüler Eğitim Görmemelidir Görüşüne Sahip Olanların Açıklamaları Akranları ile Birlikte Eğitim Almaları Tercih Edilen Özürlü Grupları Özürlülere İlişkin Yasal Haklar Konusundaki Bilgi Düzeyi Özürlülere Yönelik Olumsuz Düşünceler Konusundaki Görüşler Özürlülere Yönelik Olumsuz Düşünceler Özür Grplarına Yönelik Olumsuz Düşünceler Kitle İletişim Araçları Dışında Özürlülere Yönelik Şiddete Tanık Olma Durumu Özürlülere Yöneldik Tanık Olunan Şiddetin Biçimleri Hamilelik Sırasında Özürlü Bebeğe Sahip Olma İhtimaline İlişkinDüşünceler Özürlülerin Hayatlarını Nasıl Devam Ettireceklerine İlişkin Görüşler Yetkiye Göre Özürlülere Sağlanacak İmkanlar Yapılı Çevre ve Kentsel Hizmetlerin Özürlülere Uygunluğu Özürlülüğün İnanışla Bağlantılı Olarak Nasıl Algılandığına İlişkin Görüşler Özürlülerin Topluma Katılmalarının Önündeki Engeller Hakkındaki Görüşler Özürlülere Yardım Etmesi Gerekli Kurumlar İle İlgili Görüşler Özürlülere Sağlanan Hizmetler ve Yardımlar Konusunda Düşünceler ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK TUTUMLAR ÖLÇEĞİNDEN-ÖYTÖ ELDE EDİLEN BULGULAR ÖYTÖ nin Maddelerine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlülerin Eğitimi İle İlgili Görüşler Özürlülerle Kurulacak Kişiler Arası İlişkiler Konusundaki Görüşler Özürlülerin Çalışma Yaşamına Katılmaları İle İlgili Görüşler Özürlülerin Aile Yaşamı İle İlgili Görüşleri Kişisel Özellikler Alt Ölçeğindeki Maddelere Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlülerin Yetkinlik-Bağımsız Yaşamları Konusunda Görüşler Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçlarına Göre ÖYTÖ ne Dahil Edilmeyen Bazı Maddelere Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinden (ÖYTÖ) Elde Edilen Puan Ortalamalarına Göre Tutumların Düzeyleri To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 9

10 Bağımsız Değişkenlere Göre Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinden (ÖYTÖ) Elde Edilen Bulgular Yaş ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Cinsiyet ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Medeni Durum ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Bireyin Aile İçindeki Konumu ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Eğitim Durumu ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Gelir Düzeyi ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Bir İşte Çalışma ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olma ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Ailede Özürlü Bireylerin Varlığı ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Ailede Özürlü Bireyle Aynı Evde Yaşama Durumu ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Özürlülerin Aile Yaşamına Etkileri ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Özürlü Tanıdıkların Olması ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Özürlülere Yönelik Önyargılar ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Özürlülere Yönelik Şiddete Tanık Olma ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Özürlü Doğacak Bebeklerle İlgili Görüşler ve Özürlülere Yönelik Tutumlar Çapraz Tablolara Dayalı Ki- Kare Sonuçları BÖLÜM: SONUÇLAR Genel Değerlendirme BÖLÜM: ÖNERİLER Toplumsal Yaşama Katılım ve Toplumla Bütünleşme Aile Eğitim İş Yaşamı Tutum Oluşumu ve Değişimi Medya Bilgiye ve Çevreye Ulaşım İleri Araştırmalar KAYNAKÇA 142 EKLER 155 EK 1: PİLOT UYGULAMADA KULLANILAN 80 MADDELİK ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ EK 2: ÖYTÖ NİHAİ FORMUNUN ALT ÖLÇEKLERİ VE İÇERDİKLERİ MADDELER EK 3: ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK TUTUMLAR ÖLÇEĞİ EK 4: ANKET FORMU Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

11 ŞEKİLLER VE TABLOLAR Şekil 1 Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Şekil 2 Özür Gruplarının Sakat/Özürlü/Engelli Olarak Değerlendirilmeme Oranı Şekil 3 Ailede Ya Da Akrabalar Arasında Özürlü Kişi/Kişiler Olma Oranı Şekil 4 Şekil 5 Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10 Şekil 11 Şekil 12 Şekil 13 Şekil 14 Şekil 15 Şekil 16 Şekil 17 Şekil 18 Şekil 19 Şekil 20 Özürlü Kişi/Kişiler İle Aynı Evde mi Yaşıyorsunuz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Ailenizde Özürlü Kişinin Bulunması Ailenizin Günlük Yaşamını Ne Kadar Etkiliyor? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Bugüne Kadar Özürlü Bir Kişi Tanıdınız Mı? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Tanıdığınız Özürlü/Özürlüler Kimdir/Kimlerdir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Bu Kişiyi/Kişileri Ne Kadar Yakından Tanıyorsunuz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Aşağıdaki Özürlülerden Hangisi İle Yakın Arkadaş Olmak İstemezsiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Aşağıdaki Özürlülerden Hangisiyle Aynı İş Yerinde Çalışmak İstemezsiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Aşağıdaki Özürlülerden Hangisiyle Evlenmek İstemezsiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Aşağıdaki Özürlülerden Hangisi İle Komşu Olmak İstemezsiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Aşağıdaki Özürlülerden Hangisi Yemek Yapma, Çamaşır, Bulaşık Yıkama, Ütü Yapma Gibi Ev İşlerini Kendi Başına Yapabilir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Aşağıdaki Özürlülerden Hangisi Banka, Postane, Hastane, Alış-Veriş Gibi İşlerini Kendi Başına Yapabilir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri 72 Sizce Aşağıdaki Özürlülerden Hangisi Sinemaya, Tiyatroya, Arkadaş Toplantılarına Gibi Sosyal Etkinliklere Kendi Başına Katılabilir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Kendinize Ait Bir İş Yeriniz Olsa Aşağıdaki Özürlülerden Hangisini İşe Alırsınız? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizin Başınıza Gelmiş Olsaydı, Üstesinden Gelmekte En Fazla Zorlanacağınız Özür Türü Hangisi Olurdu? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Bir Tam Gününüzü Bir Özürlü İle Geçirecek Olsanız Aşağıdaki Özürlülerden Hangisini Tercih Edersiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Özürlüler Eğitim Görmeli Midir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Aşağıdaki Özürlülerden Hangisi Özürlü Olmayan Akranları İle Aynı Sınıfta Eğitim Alabilir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 11

12 Şekil 21 Şekil 22 Şekil 23 Şekil 24 Şekil 25 Şekil 26 Şekil 27 Şekil 28 Şekil 29 Şekil 30 Şekil 31 Şekil 32 Şekil 33 Şekil 34 Şekil 35 Şekil 36 Şekil 37 Şekil 38 Şekil 39 Şekil 40 Sizce Türkiye de Özürlülere Yönelik Olumsuz Düşünceler Var Mıdır? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Türkiye de Olumsuz Düşünceler Hangi Özürlü Grubu İçin Daha Fazladır? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Televizyon Ve Gazete Haberleri Dışında Kendi Çevrenizde Özürlülere Şiddet Uygulandığını Ya Da Kötü Muamelelerde Bulunulduğunu Bizzat Gördünüz Mü? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Bir Yakınınızın Veya Akrabanızın Hamileliği Sırasında Bebeğinin Özürlü Doğacağını Öğrenseydiniz, Aşağıdakilerden Hangisinin Yapılması Gerektiğini Düşünürdünüz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce, Özürlüler Hayatlarını Nasıl Devam Ettirmelidir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Yetkili / Güçlü Bir Kişi Olsaydınız, Aşağıdakilerden Hangisini Yapmayı Tercih Ederdiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Toplu Taşıma Araçları, Binalar, Cadde, Sokak Ve Kaldırımlar Özürlüler İçin Uygun Mudur? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Toplumda Bazı Kişiler, Özürlü Olmanın Tanrının İnsana Verdiği Bir Ceza, Bir Lütuf-Armağan, Bir Sınav-İmtihan Olduğunu Düşünüyorlar. Siz, Bu Düşüncelere Katılıyor Musunuz? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Sizce Özürlülerin Topluma Katılımlarının, Toplumun Aktif Bir Üyesi Olmalarının Önündeki En Büyük Engel Nedir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlülere Öncelikle Yardım Etmesi Gereken Kurum Hangisidir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Devletin Özürlülere Sağladığı Hizmetler Ve Yardımlar Sizce Yeterli Mi? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlülere Sadece Evlerinde Eğitim Verilmelidir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlü Olmayanlar Bile Yeterli Eğitimi Alamazlarken Özürlülere Eğitim Vermek Gereksizdir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlüler İçin Harcanan Para Boşa Harcanmış Paradır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlü Biriyle Aynı Masada Yemek Yemekten Rahatsızlık Duymam İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlü Biriyle Birlikteyken, Başkalarının Rahatsız Edici Bakışlarına Aldırış Etmem İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlü Bir Kişi İle Aynı Ortamda Bulunduğumda Onunla Sohbet Etmekten Çekinmem İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri İnsanların Özürlülere Gözünü Dikip Bakması Beni Üzüyor İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlü Bir Kişiyle Yalnız Kalmaktan Çekinmem İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlü Biri Evimize Misafir Gelse Rahatsızlık Duymam İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

13 Şekil 41 Şekil 42 Birinin Özürlü Olması, Onunla Arkadaş Olmamı Engellemez İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Özürlülerle Dostluk Kurmaktan Kaçınmam İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 43 Özürlülere Sağlık, Eğitim, Bakım Ve Rehabilitasyon Gibi Hizmetler Veren Bir İşte Çalışmaktan Kaçınmam İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 44 Yasal Zorunluluk Olmasa Bile İşverenler Özürlü Kişileri İşe Almalıdır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 45 İş Yerinde Özürlüler İçin Kontenjan Ayrılmasını Doğru Buluyorum İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 46 Özürlüler, Çalışmak Yerine Yardım Almayı Tercih Ederler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 47 Bir İş Yerinde Özürlü Kişilerin Çalışması, Mal Ya Da Hizmet Alanları Huzursuz Eder İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 48 Özürlülerin Çalışması, İşverene Maddi Yük Getirir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 49 Özürlüler Diğer Çalışanlar Kadar Verimli Olabilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 50 Özürlü Olmayanlar Bile İş Bulamazken Özürlülere İş Vermek Gereksizdir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 51 Özürlülerin Çalışmalarına Gerek Yoktur İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 52 Özürlüler Bir İş Yerinin Verimliliğini Düşürür İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 53 Ailenin Maddi Durumu İyi Olsa Bile, Özürlü Birinin Varlığı, Ailenin Sosyal Yaşamını Sınırlandırır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 54 Ailede Özürlü Bir Kişinin Olması, Ailenin Günlük Yaşamını Olumsuz Etkiler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 55 Özürlüler Aileleri İçin Bir Yüktür İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 56 Özürlüler Genellikle Her Şeyden Şikâyet Ederler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 57 Özürlüler Diğer İnsanlara Güvenmezler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 58 Özürlüler Can Sıkıcıdırlar İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 59 Özürlülerin Görünüşleri Rahatsız Edicidir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 60 Özürlüler Temiz Değildir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 61 Özürlüler Kendilerinden Başkasını Düşünmezler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 62 Özürlüler Öfkeli Ve Saldırgandırlar İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 63 Özürlüler De Herkes Gibi Kendi Yaşamlarıyla İlgili Kararları Verebilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 13

14 Şekil 64 Özürlüler İyi Ana-Babalık Yapabilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri 97 Şekil 65 Özürlüler, Diğer İnsanlar Gibi Pek Çok Şeyi Öğrenebilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 66 Özürlüler De Herkes Gibi Kendi Düşüncelerini İfade Edebilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 67 Teşvik Edilirlerse, Özürlülerin De, Özürlü Olmayanlar Kadar Başarılı Olacaklarına İnanıyorum İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 68 Özürlülerin Çoğu, Özürlü Olmayan İnsanlar Gibi Bir Yaşam Sürdürebilir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 69 Özürlüler Herkes Gibi Bir Meslek Sahibi Olabilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 70 Hayranlık Duyduğum Özürlü Kişiler Var İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 71 Özürlüler Herkes Gibi Evlenip Yuva Kurabilirler İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 72 Özürlüler Sporcu Olabilir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 73 Özürlüler De Hayatta Çok Başarılı Olabilir İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 74 Özürlülerin Herkes Gibi Hayalleri, Amaçları Vardır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 75 Özürlü Çocukların Özürlü Olmayanlarla Aynı Sınıfta Olmaları, Her İki Grup İçin De Yararlıdır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 76 Özürlüler, Onlar İçin Düzenlenmiş Ayrı Okullarda Okumalıdır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 77 Yardımcı Araç Gereç Ve Destek Sağlanmış Olsa Bile, Özürlülerin Özürlü Olmayanlarla Aynı Sınıfta Bulunmaları Öğretmenler İçin Çok Büyük Bir Yüktür İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 78 Çocuğumun, Özürlü Bir Çocukla Oynamasına İzin Vermem İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 79 Yakın Bir Akrabamın Bir Özürlüyle Evlenmesini İstemem İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 80 Özürlü Bir Kişi İle Aynı Ortamda Bulunduğumda Ona Nasıl Davranacağımı Bilemem İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 81 Özürlüler Başkasının Yardımı Olmadan, Kendi Başlarına Yaşayamazlar İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 82 Özürlüler Acınacak İnsanlardır? İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Şekil 83 Özürlülerin Yasal Haklarını Kullanmalarının Önünde Engeller Vardır İfadesine Verilen Cevapların Yüzdelikleri Tablo 1 Örneklemde Yer Alan İller Tablo 2 Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Deneme Formunun Faktör-Madde Dağılımı Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

15 Tablo 3 Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Tablo 4 Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Aynılık Geçerliği Tablo 5 Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayıları Tablo 6 ÖYTÖ nin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Tablo 7 ÖYTÖ Faktör Madde Dağılımı ve Alpha Katsayıları Tablo 8 ÖYTÖ Son Formun Faktör Madde Dağılımı Tablo 9 Cinsiyete Göre Dağılım Tablo 10 Yaş Gruplarına Göre Dağılım Tablo 11 Medeni Duruma Göre Dağılım Tablo 12 Aile İçi Konuma Göre Dağılım Tablo 13 Eğitim Durumuna Göre Dağılım Tablo 14 Ortalama Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılım Tablo 15 İş Durumuna Göre Dağılım Tablo 16 Sosyal Güvenlik Durumuna Göre Dağılım Tablo 17 Katılımcıların Özürlü Tanımları Tablo 18 Ailede Ya Da Yakın Akrabalarda Özürlü Kişi / Kişilerin Akrabalık Durumu Tablo 19 Ailede ya da Yakın Akrabalarda Bulunan Özürlü Kişi/Kişilerin Özür Türü/ Türlerinin Dağılımı Tablo 20 Sizce Özürlüler Neden Eğitim Görmemelidirler? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Tablo 21 Devletin Özürlülere Sağladığı Haklardan, Yasal Düzenlemelerden, Uygulamalardan Hangilerini Biliyorsunuz? Sorusuna Verilen Cevapların Birikimli Yüzdelikleri Tablo 22 Sizce Özürlülere Yönelik Olumsuz Düşünceler Nelerdir? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Tablo 23 Olayı Kısaca Anlatınız? Sorusuna Verilen Cevapların Yüzdelikleri Tablo 24 ÖYTÖ nin Alt Ölçeklerinden ve Toplamından Alınan Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo 25 Katılımcıların Tutum Puanlarının Olumluluk Düzeylerine Göre Dağılımı Tablo 26 Yaş Gruplarına Göre ANOVA Sonuçları Tablo 27 Cinsiyete Göre T -Testi Sonuçları Tablo 28 Medeni Duruma Göre T Testi Sonuçları Tablo 29 Aile İçindeki Konumlara Göre Varyans Analizi Sonuçları Tablo 30 Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları Tablo 31 Aylık Gelir Durumu Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları Tablo 32 Düzenli Gelir Getiren Bir İşte Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre T Testi Sonuçları Tablo 33 Bir Sosyal Güvenlik Sistemine Bağlı Olup Olmama Durumuna Göre T Testi Sonuçları To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r 15

16 Tablo 34 Ailede ya da Akrabalar Arasında Özürlü Olup Olmamasına Göre T Testi Sonuçları Tablo 35 Ailede ya da Akrabalarda Bulunan Özürlü ile Birlikte Yaşayıp Yaşamama Durumuna Göre T Testi Sonuçları Tablo 36 Özürlülerin Aile Yaşamını Etkileyip Etkilemediklerine İlişkin Görüşlerine İlişkin ANOVA Sonuçları Tablo 37 Özürlü Tanıdıkları Olup Olmama Durumuna Göre ANOVA Sonuçları Tablo 38 Özürlülere Yönelik Önyargıların Olup Olmamasına İlişkin Görüşlerine Göre T Testi Sonuçları Tablo 39 Özürlülere Yönelik Şiddete Tanık Olup Olmama Durumuna İlişkin Görüşlerine Göre T Testi Sonuçları Tablo 40 Özürlü Bebeklere Yönelik Görüşlere Göre T Testi Sonuçları Tablo 41 Eğitim Ortamları Alt Ölçeği Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımları Tablo 42 Kişiler Arası İlişkiler Alt Ölçeği Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımları. 122 Tablo 43 Çalışma Yaşamı Alt Ölçeği Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımları Tablo 44 Aile Yaşamı Alt Ölçeği Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı Tablo 45 Kişisel Özellikler Alt Ölçeği Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı Tablo 46 Yetkinlik-Bağımsız Yaşam Alt Ölçeği Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı Tablo 47 Özürlülere Yönelik Genel Tutumların Bazı Değişkenlere Göre Dağılımı Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

ENGELLİNİN EL KİTABI

ENGELLİNİN EL KİTABI ENGELLİNİN EL KİTABI BASKI RENKFORM MATBAA Kağıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Turgut Özal Bulvarı No: 53/Z İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 30 36 Faks: +90 312 384 30 37 E-mail:info@renkform.com Web: www.renkform.com

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ergün Yazıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Derya Alimanoğlu Yemişci Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Klasik devletten

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇOCUK HAKLARI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı