ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1

2

3 ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde Dicle Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün iştirakçi olduğu Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Kapasitelerinin Güçlendirilmesi projesinin bir faaliyeti olarak Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ve EBB Öğretim Üyelerinde öğretmen yeterlikleri ve İlköğretim Programlarına İlişkin algı değişimi araştırması yapılmıştır. Bu araştırmada amaç, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve İlköğretim Bölümü öğretim elemanlarına yönelik olarak yapılacak değerlendirme çalışmasında proje faaliyetleri sonucu yaşadıkları algı değişimine ilişkin görüşlerinin alınarak değerlendirilmesidir. Proje kapsamında, Eğitim Bilimleri Bölümü ve İlköğretim Bölümü öğretim elemanlarından seçilen çalıştay katılımcılarıyla yapılan on üç adet çalıştayın yanında, belirtilen bölümlerin öğretim elemanları, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yönetici ve eğitim müfettişlerinin de katıldığı kitleye yönelik, İlköğretim Programlarını Tanıtma Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterliklerinin İncelenmesi Semineri ve Yeni ilköğretim Programlarına Uygun Ölçme Değerlendirme Anlayışı Konferansı düzenlenmiştir. Projenin planlamasında sadece Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve İlköğretim Bölümü öğretim elemanlarının algı değişiminin araştırılması yer almakla birlikte, belirtilen seminer ve konferanslara ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri, eğitim yöneticileri ve eğitim müfettişlerinin de katılımının sağlanması üzerine bunlar da algı değişimi araştırmasına dahil edilmişlerdir. Bu çerçevede, belirtilen kitlenin proje kapsamında yapılan faaliyetler sonrasında, ilköğretim programını daha iyi tanıma ve öğretmen eğitiminde aktif olarak ders içeriklerinde, uygulamada kullanma ve ölçme değerlendirme yaklaşımları ve materyallerini öğrenci değerlendirme çalışmalarında kullanma ve öğretmen adaylarının yeterliklerine ilişkin algı değişimi yaşanıp yaşanmadığının tespiti amacıyla, 15 maddeden oluşan anket geliştirilmiştir. Katılımcılardan, anketin aşağıda yer alan ilk altı sorusuna Evet veya Hayır şeklinde cevap vermeleri istenmiştir: 1. Öğretmen yetiştirmede MEB ve YÖK ün yeterince işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? 1

4 2. Öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yeterince işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? 3. MEB tarafından belirlenen İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlilikleri ni incelediniz mi? 4. Yenilenen ilköğretim programının tanıtımı ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? 5. Yenilenen ilköğretim programının sürece dayalı ölçme ve değerlendirme anlayışıyla ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? 6. Yenilenen ilköğretim programının ders kitaplarını incelediniz mi? Anketin aşağıda yer alan dokuz adet sorusuna da, Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum veya Katılmıyorum şıklarından uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir: 7. Türkiye de öğretmen yetiştirme sorunu vardır. 8. Öğretmen yetiştirmede taraflar (MEB, YÖK, sendikalar, sivil toplum kuruluşları) arasında yeterli işbirliği yoktur. 9. İlköğretim bölümündeki dersler ve içerikleri, hizmet öncesi öğretmen yetiştirtme için yeterli değildir. 10. Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları, eğitim programlarını uygulayabilecek düzeyde değildir. 11. İlköğretim öğretmen adayları, etkinlik temelli öğretimi uygulayabilecek yeterlilikte mezun olmaktadırlar. 12. Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları öğretimi planlamada güçlükler yaşamaktadırlar. 13. Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları eğitim programını inceleme imkânı bulamamaktadırlar. 14. Okullarda uygulanan ders programlarının içeriğini incelmiş olmanın öğretmen yetiştirme açısından bir önemi yoktur. 15. Okullarda kullanılan öğretmen kılavuz, ders ve öğrenci çalışma kitaplarını incelemiş olmanın öğretmen yetiştirme açısından bir önemi yoktur. 2

5 Yukarıda belirtilen algı tespit cümlelerinden oluşan anket, tarihinde yapılan İlköğretim Programlarını Tanıtma Seminerine katılan öğretim elemanları, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri, eğitim yöneticileri ve eğitim müfettişlerinden rastgele seçilen 110 kişiye seminer öncesinde, algı değişimine yönelik Ön Test olarak uygulandı. Aynı anket, proje kapsamında yapılan seminer, konferans ve çalıştaylar bitirildikten ve çalıştaylardan elde edilen çıktılar taraflarla paylaşıldıktan sonra, proje kapsamındaki faaliyetlere katılan Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve İlköğretim Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanları, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Eğitim Müfettişlerinden rast gele seçilen 106 kişiye tarihinde Son Test olarak uygulandı. Anketin ön test ve son test verileri bilgisayar ortamına işlenerek, proje kapsamında yapılan faaliyetler sonrasında öğretim elemanları, ilköğretim bölümü öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve eğitim müfettişlerinde algı değişimi yaşanıp yaşanmadığı, yaşandı ise ne düzeyde yaşandığının tespiti amacıyla istatistiki hesaplamalar yapıldı. Bulgular ve Sonuç Ön test uygulananların %60 nı öğrenciler, %16 sını öğretim elemanları, %18 ini eğitim müfettişleri ve %6 sını da Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri oluştururken, son testinde %63 ünü öğrenciler, %16 sını öğretim elemanları, %17 sini eğitim müfettişleri ve %4 ünü de Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin oluşturduğu guruba uygulandığı görülmüştür. Tablo1- Göreviniz Öntest Öğrenci 60% Öğretim Elemanı 16% Eğitim Müfettişi 18% İl Milli Eğitim Müdürlü ğü Yönetic Sontest Öğrenci 63% Öğretim Elemanı 16% Eğitim Müfettişi 17% İl Milli Eğitim Müdürlü ğü Yönetic 3

6 Ön testte, Öğretmen yetiştirmede MEB ve YÖK ün yeterince işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? sorusuna katılımcıların %91,8 i gibi bir çoğunluğu hayır derken, YÖK e bağlı Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile MEB na bağlı Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının ortak katılımı ile proje kapsamında yürütülen seminer, konferans ve çalıştaylar sonrasında uygulanan son testte hayır diyenlerin oranının %76,7 ye gerilediği görülmektedir. Tablo 2 MEB ve YÖK Arasındaki İşbirliği Düzeyi 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Öğretmen yetiştirmede MEB ve YÖK ün yeterince işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? 8,2 91,8 23,3 76,7 Evet Hayır Evet Hayır ÖNTEST SON TEST Projenin Eğitim Fakültelerine yönelik olması ve amaçları arasında Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında işbirliğinin artırılmasının da bulunması hususu gözönünde bulundurularak, YÖK ve MEB arasındaki işbirliği düzeyinden ayrı olarak sorulan Öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yeterince işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? sorusuna katılımcıların, ön testte %94 5 i hayır derken, son testte %80 inin hayır dediği görülmektedir. Anketin 1 ve 2 nci sorularına ön ve son testte verilen cevaplar birlikte değerlendirildiğinde; gerek Eğitim Fakültesinin öğretim elemanları ve öğrencilerinin gerekse de Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve müfettişlerinin, öğretmen yetiştirme konusunda YÖK ile MEB ve Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasındaki işbirliğin yeterli düzeyde olmadığı görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, yürütülen proje kapsamında yapılan faaliyetler gibi öğretmen yetiştirmede işbirliği içinde 4

7 olmaları gereken kurumların ortak katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin, taraflarca işbirliğini anlamlı düzeyde artırıcı olarak değerlendirildiği görülmektedir. Tablo 3- Eğitim Fakülteleri İle Milli Eğitim Müdürlükleri Arasındaki İşbirliği 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yeterince işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? 94,5 80,0 20,0 5,5 Evet Hayır Evet Hayır ÖNTEST SON TEST Eğitim Fakültelerinin öğretmen adayı olarak yetiştirdikleri mezunlarının ister kamu isterse özel sektörde görev almaları durumunda istihdam edildikleri kurumlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmaktadır. Bu nedenle, yetiştirilen öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığının istediği yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yürtülen proje kapsamında aralarında üniversitelerden akadamisyenlerin de bulunduğu geniş bir katılım gurubuyla Öğretmen Mesleği Genel Yeterlikleri ve Özel Alan Yeterlikleri belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen yeterliklerin, hizmet öncesi öğretmen eğitimini sağlayan eğitim fakültelerinin öğretim elemenaları tarafından incelenmesi ve bilinmesi önem taşımaktadır. Yürütülen proje kapsamında, MEB tarafından belirlenen öğretmen yeterliklerinin tanıtılması ve incelenemesine yönelik konferans ve çalıştaya da yer verilmiştir. Proje kapsamındaki faaliyetlerin bu açıdan katılımcıların algılarında değişim yaşanmasına etki edip etmediğinin tespiti amacıyla, MEB tarafından belirlenen ilköğretim öğretmenlerinin yeterliklerini incelediniz mi? sorusu sorulmuştur. Bu soruya, ön testte katılanların % 40,9 u evet, %59,1 i hayır cevabını verirken, son testte ise %55 inin evet, %45 nin hayır cevabını vermişlerdir. 5

8 Bu sonuçlar ışığında, proje kapsamında MEB tarafından belirlenen öğretmen yeterliklerinin tanıtılması konferansı ve öğretmen yeterliklerinin incelenmesi çalıştayının, test uygulanan kitlenin MEB tarafından geliştirilen öğretmen yeterliklerinin incelenmesine yönelik davranışını olumlu yönde etkilediği değerlendirmesinde bulunulabilir. Tablo 4- İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterliklerini İnceleme 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0. MEB tarafından belirlenen İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlilikleri ni incelediniz mi? 40,9 59,1 55,0 45,0 Evet Hayır Evet Hayır ÖNTEST SON TEST Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ders programlarında köklü değişiklikler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Değişen programlar, içeriğin dışında öğretme ve öğrenme sürecine, öğretmenlik rolüne ilişkin önemli değişikliler getirmiştir yılından buya uygulanan ders programlarının dayandığı Davranışçı Yaklaşımdan vazgeçilerek Yapılandırmacı Yaklaşım benimsenmiştir. Yenilenen ders programlarının incelenmesi, hizmet öncesi öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi öğretim elemanları açısından büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen ilköğretim programı tanıtım semineri ve ilköğretim ders programlarının incelenmesi çalıştaylarına yer verilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetlerin katılımcıların algılarında değişim yaşanmasına etki edip etmediğinin tespiti amacıyla, Yenilenen ilköğretim programının tanıtımı ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? sorusu sorulmuştur. Bu soruya, ön testte katılanların %52,7 si evet, %47,3 ü hayır cevabını verirken, son testte ise %56,7 sinin evet, %43,3 nün hayır cevabını verdikleri görülmüştür. 6

9 Proje kapsamında gerçekleştirilen program tanıtım semineri ve program inceleme çalıştaylarının, katılımcıların konuyla ilgili algı ve davranışlarında olumlu etkide bulunduğu değerlendirmesinde bulunulabilir. Tablo 5- Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Eğitime Katılma 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Yenilenen ilköğretim programının tanıtımı ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? 56,7 52,7 47,3 43,3 Evet Hayır Evet Hayır ÖNTEST SON TEST Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve orta öğretim kurumları programlarında yaptığı değişikliklerin yanında, öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde de önemli anlayış değişikliğine gitmiştir. İlköğretim ve orta öğretim okullarında, yazılı, sözlü ve çoktan seçmeli gibi klasik ölçme araçlarının yanında sürece dayalı ölçme ve değerlendirmeyi sağlayan alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmaya başlanmıştır. Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme görevini yerine getiren eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının okullarda uygulanan sürece dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarını, öğretmen adaylarına uygulamalı olarak öğretebilecek şekilde öğrenmeleri büyük önem kazanmaktadır. Proje kapsamında yeni ilköğretim programlarına uygun ölçme değerlendirme anlayışı konferansı ve öğretmen yetiştirmede alternatif ve sürece dayalı ölçme değerlendirme materyalleri geliştirme çalıştayları yapılmış ve yedi adet öğretmen adayı yetiştirmede ölçme ve değerlendirme materyalleri belirlenmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetlerin katılımcıların algılarında değişim yaşanmasına etki edip etmediğinin tespiti amacıyla, Yenilenen ilköğretim programının sürece dayalı ölçme ve değerlendirme anlayışı ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? sorusu sorulmuştur. Bu 7

10 soruya, ön testte katılanların % 40 ı evet, %60 ı hayır cevabını verirken, son testte ise %53,3 ünün evet, %46,7 sinin hayır cevabını verdikleri görülmüştür. Proje kapsamında gerçekleştirilen yeni ilköğretim programlarına uygun ölçme değerlendirme anlayışı konferansı ve öğretmen yetiştirmede alternatif ve sürece dayalı ölçme değerlendirme materyalleri geliştirme çalıştaylarının, katılımcıların konuyla ilgili algı ve davranışlarında olumlu etkide bulunduğu değerlendirmesinde bulunulabilir. Katılımcılar bir kısmının, konuyla ilgili proje kapsamındaki faaliyetlere katılmış olmayı, herhangi bir eğitime katılmak olarak değerlendirdikleri söylenebilir. Tablo 6- Sürece Dayalı Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Eğitme Katılma Yenilenen ilköğretim programının sürece dayalı ölçme ve değerlendirme anlayışıyla ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 60,0 53,3 46,7 40,0 Evet Hayır Evet Hayır ÖNTEST SON TEST Milli Eğitim Bakanlığı, ders programlarını değiştirmenin yanında öğretimde kullanılan ders kitaplarının içeriğinde ve öğretim yaklaşımında da önemli değişikliğe gitmiştir. Öncesinden farklı olarak ders kitabının yanında öğrenci çalışma kitapları ve öğretmenlere öğretim çalışmalarında yol göstermek üzere öğretmen kılavuz kitapları geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Öğretmen adaylarının atanıp göreve başladıklarında öğretim çalışmalarında kullanacakları yazılı öğretim materyallerinde olan ders kitaplarının içeriğini bilmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de öğretmen adayını yetiştiren öğretim elemanlarının da sözkonusu kitapları incelemesi önem taşımaktadır. Proje kapsamında İlköğretim okulları ders kitaplarının, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının incelenmesi çalıştayı yapılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin katılımcıların algılarında değişim yaşanmasına etki edip etmediğinin tespiti amacıyla, Yenilenen ilköğretim programının ders kitaplarını incelediniz mi? sorusu sorulmuştur. Ön test ve son teste 8

11 katılanların bu soruya verdikleri evet ve hayır cevaplarının oranlarında anlamlı bir değişmenin olmadığı görülmüştür. Tablo 7- Yenilenen İlköğretim Programı Ders Kitaplarını İnceleme 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Yenilenen ilköğretim programının ders kitaplarını incelediniz mi? 78,2 78,3 21,8 21,7 Evet Hayır Evet Hayır ÖNTEST SON TEST Yürütülen projenin dayandığı temel varsayım, ülkemizde öğretmen yetiştirmede sorun olduğudur. Türkiye de öğretmen yetiştirme sorunu vardır yargısıyla ilgili olarak, proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlerin, ön testte %83,6 sı katılıyorum, %16,4 ü kısmen katılıyorum cevabını verirken, son testt ise %66,7 nin katılıyorum, %23,3 nün kısmen katılıyorum ve %10 unun katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Her iki testin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; Türkiye de öğretmen yetiştirme sorunu olduğu konusunda yüksek düzeyde bir algının olduğu, öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında işbirliğini sağlayan çalışmalar sonrasında sözkonusu sorunun varlığına ilişkin algıda azalma olduğu değerlendirmesinde bulunulabilir. 9

12 Tablo 8- Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Sorunu Türkiye de öğretmen yetiştirme sorunu vardır Öntest Sontest 83,6 66,7 16,4 23,3 0,0 10,0 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Öğretmen yetiştirmede, YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasındaki işbirliğinin yanında, eğitim kurumlarının toplumun tüm kesiminin bugününü ve geleceğini etkiliyor olması nedeniyle diğer kurum ve kuruluşlarının işbirliğini de gerektirmektedir. Bu konuda eğitim çalışanlarının örgütlendiği sendikal kuruluşların işbirliği özel önem taşımaktadır. Bu çerçevede proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, Öğretmen yetiştirmede taraflar (MEB, YÖK, sendikalar, sivil toplum kuruluşları) arasında yeterli işbirliği yoktur yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların, ön testte %80 i katılıyorum, %19,1 i kısmen katılıyorum, %0,9 u katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %61,7 sinin katılıyorum, %25 inin kısmen katılıyorum ve %13,3 ünün katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Testlerin sonuçları ile ilgili olarak; öğretmen yetiştirme konusunda taraflar arasında işbirliğin yeterli düzeyde olmadığı yönünde yaygın bir algının bulunduğu ve yürütülen proje kapsamında yapılan faaliyetler gibi öğretmen yetiştirmede işbirliği içinde olmaları gereken kurumların ortak katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin, işbirliğini artırıcı çalışmalar olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulunulabilir. 10

13 Tablo 9- Öğretmen Yetiştirmede Taraflar Arasında İşbirliği 80,0 Öğretmen yetiştirmede taraflar (MEB, YÖK, sendikalar, sivil toplum kuruluşları) arasında yeterli işbirliği yoktur 61,7 Öntest 19,1 25,0 13,3 Sontest 0,9 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Hizmet öncesi öğretmen yetiştirmede, Eğitim Fakültelerinin öğretim elemanı yeterliği ve diğer fiziki yapı ile teknolojik donanım kadar önemli olan diğer bir unsur, derslerin ve ders içerikleridir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ders programlarında öncesine göre önemli değişiklikler yapılmış olmasına karşın, buna uyumlu olarak Eğitim Fakültelerinde istenen düzeyde ders ve der içeriklerinde değişiklikler yapılmamıştır. Proje ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri de bu uyumun sağlanmasıdır. Bu amaçla proje kapsamında Yeni ilköğretim programına göre ilköğretim öğretmeni yetiştirme anlayışı, konu-içerik bilgisi ve Öğretmenlik meslek bilgisi ders kitaplarının sahip olması gereken standartlar ve içerik çalıştayları düzenlenmiştir. Proje kapsamında düzenlenen bu faaliyetlerin, faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlerin algılarında değişiklik oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi amacıyla İlköğretim bölümündeki dersler ve içerikleri, hizmet öncesi öğretmen yetiştirtme için yeterli değildir şeklinde test maddesi yöneltilmiştir. Katılımcı öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişleri yargı cümlesiyle ilgili olarak; ön testte %48,2 si katılıyorum, %45,5,1 i kısmen katılıyorum, %6,4 u katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %51,7 sinin katılıyorum, %41,7 sinin kısmen katılıyorum ve %6,7 sinin katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 11

14 Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerin, ilköğretim bölümündeki dersler ve içeriklerinin hizmet öncesi öğretmen yetiştirtme için yeterli olduğuna ilişkin tarafların algısında değişikliğe yol açtığı görülmüştür. Tablo 10- Ders ve İçeriklerinin Hizmet Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Yeterliliği İlköğretim bölümündeki dersler ve içerikleri, hizmet öncesi öğretmen yetiştirtme için yeterli değildir. 48,2 51,7 45,5 41,7 Öntest Sontest 6,4 6,7 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Bu çerçevede proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları, eğitim programlarını uygulayabilecek düzeyde değildir yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların, ön testte %40 ı katılıyorum, %52,7 si kısmen katılıyorum, %7,3 ü katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %43,3 ünün katılıyorum, %40 ının kısmen katılıyorum ve %16,7 sinin katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 12

15 Tablo 11- Öğretmen Adaylarının Eğitim Programını Uygulayabilme Düzeyleri Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları, eğitim programlarını uygulayabilecek düzeyde değildir. 52,7 40,0 43,3 40,0 16,7 Öntest Sontest 7,3 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Miili Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen ilköğretim programında yer alan kazanımların, Yapılandırmacı Yaklaşımın öğretim anlayışına uygun olarak, etkinliklere dayalı öğretilmesi gerekmektedir. Etkinlik temelli öğretimde, bilginin öğretmen tarafından doğrudan öğrencilere çeşitli yönetemlerle aktarılması yerine, etkinlikler içinde ve sonunda her öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına rehberlik edilmeye çalışılır. Etkinlik temelli öğretimde, kazandırılacak kazanıma uygun etkinlik seçebilme ve seçilen etkinliği uygulayabilmenin yanında, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ve çevre şartlarının gözönünde bulundurularak uygun etkinliklerin tasarlanabilmesi yeterliği de gerekmektedir.bu çerçevede, öğretmen adaylarının etkinlik temelli öğretimi uygulayabilecek yeterliğe sahip olarak yetiştirilmesi önem taşımaktadır. Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, İlköğretim öğretmen adayları, etkinlik temelli öğretimi uygulayabilecek yeterlilikte mezun olmaktadırlar yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların, ön testte %12,7 si katılıyorum, %42,7 si kısmen katılıyorum, %44,5 i katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %13,3 ünün katılıyorum, %41,7 sinin kısmen katılıyorum ve %45 inin katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Katılımcıların, ilöğretim öğretmen adaylarının etkinlik temelli öğretimi uygulayabilme yeterliğinin istenen düzeyde olmadı algısına sahip oldukları değerlendirmesinde bulunulabilir. 13

16 Tablo 12- Öğretmen Adaylarının Etkinlik Temelli Öğretimi Uygulama Yeterlikleri İlköğretim öğretmen adayları, etkinlik temelli öğretimi uygulayabilecek yeterlilikte mezun olmaktadırlar 42,7 41,7 44,5 45,0 12,7 13,3 Öntest Sontest Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Mili Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen ilköğretim programlarıyla birlikte programın uygulanmasında öğretmenlere yol gösterilmesi amacıyla öğretmen kılavız kitapları geliştirilerek, kılavuz kitabı bulunan dersler için ders planı hazırlama zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla birlikte, ünitelendirilmiş yıllık planları ve kılavuz kitapları bulunmayan dersler için ders planlarının yapılması gerekmektedir. Bu açıdan öğretmen adaylarının yapacakları öğretim faaliyetleriyle ilgili planlama yapma yeterliğine sahip olmaları önem taşımaktadır. Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları öğretimi planlamada güçlükler yaşamaktadırlar yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların, ön testte %60,9 u katılıyorum, %36,4 ü kısmen katılıyorum, %2,7 si katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %60 ının katılıyorum, %33,3 ünün kısmen katılıyorum ve %6,7 sinin katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Ön test ve son test sonuçlarına göre katılımcıların algılarında değişim olmamakla birlikte, öğretmen adaylarının öğretimi planlamada güçlükler yaşadıkları hususunda yüksek düzeyde oldukları görülmektedir. algıya sahip 14

17 Tablo 13- Öğretmen Adaylarının Öğretimi Planlama Yeterlikleri Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları öğretimi planlamada güçlükler yaşamaktadırlar. 60,9 60,0 36,4 33,3 Öntest Sontest 2,7 6,7 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Toplumun değişen ihtiyaçları ve yaşanan diğer değiimler doğrultusunda öğretim programlarında sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşanmakla birlikte, mezun olup göreve başlayacak öğretmen adaylarının önceden öğretecekleri öğretim programlarını incelemeleri, programların temel felsefesi ve genel hatlarıyla bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları eğitim programını inceleme imkânı bulamamaktadırlar yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Yargı cümlesine yönelik katılımcıların, ön testte %24,5 i katılıyorum, %48,2 si kısmen katılıyorum, %27,3 ü katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %20 sinin katılıyorum, %33,3 ünün kısmen katılıyorum ve %46,7 sinin katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 15

18 Tablo 14- Öğretmen Adaylarının Eğitim Programını İncelemesi Mezun olan ilköğretim öğretmen adayları eğitim programını inceleme imkânı bulamamaktadırlar. 48,2 46,7 24,5 20,0 33,3 27,3 Öntest Sontest Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, Okullarda uygulanan ders programlarının içeriğini incelmiş olmanın öğretmen yetiştirme açısından bir önemi yoktur yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların, ön testte %9,1 i katılıyorum, %8,2 si kısmen katılıyorum, %82,7 si katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %5 inin katılıyorum, %5 inin kısmen katılıyorum ve %90 ının katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Ön test ve son test sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların okullarda uygulanan ders programları içeriğini incelemenin öğretmen yetiştirme açısından gerekli olduğu hususunda yüksek düzeyde algıya sahip oldukları görülmektedir. 16

19 Tablo 15- Ders Programlarını İncelemenin Öğretmen Yetiştirme Açısından Önemi Okullarda uygulanan ders programlarının içeriğini incelmiş olmanın öğretmen yetiştirme açısından bir önemi yoktur. 82,7 90,0 9,1 5,0 8,2 5,0 Öntest Sontest Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Faaliyetlere katılan öğretim elemanı, ilköğretim bölümü son sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yönetici ve müfettişlere, Okullarda kullanılan öğretmen kılavuz, ders ve öğrenci çalışma kitaplarını incelemiş olmanın öğretmen yetiştirme açısından bir önemi yoktur yargısı yöneltilerek algıları tespit edilmek istenmiştir. Katılımcıların, ön testte %6,4 ü katılıyorum, %10 u kısmen katılıyorum, %83,6 sı katılmıyorum cevabını verirken, son testte ise %5 inin katılıyorum, %3,3 ünün kısmen katılıyorum ve %91,7 sinin katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. İki testin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, okullarda kullanılan öğretmen kılavuz, ders ve öğrenci çalışma kitaplarını incelemenin öğretmen yetiştirme açısından gerekli olduğu hususunda katılımcı algısının oldukça yüksek olduğu ve proje faaliyetleri sonrasında bu algının daha da yükseldiği görülmektedir. 17

20 Tablo 16- Öğretmen Kılavuz, Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarını İncelemenin Öğretmen Yetiştirme Açısından Önemi Okullarda kullanılan öğretmen kılavuz, ders ve öğrenci çalışma kitaplarını incelemiş olmanın öğretmen yetiştirme açısından bir önemi yoktur. 83,6 91,7 6,4 10,0 5,0 3,3 Öntest Sontest Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 18

21

22

23

24

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 1 ÖN SÖZ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (CÜ-ADEK)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

İ İ Ş İ İ İ İ İ Ö İ Ö İ Ü Ü İ Ü İ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö İ İ Ö Ö Ü Ü Ü İ Ö Ö Ö İ Ö Ö Ü İ Ü Ü Ş Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ş Ö Ö Ö Ü İ İ Ö İ Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş İ Ü Ü Ü Ü Ü İ Ü İ Ş Ş Ö İ Ş İ İ İ İ İ İ İ Ş İ İ İ İ İ İ İ İ

Detaylı

ş Ü Ö Ü ö Ğ ş ş ş ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş Ğ ö ş ö ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ö ş ö ö ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ö ş ş ş ö ö ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ş ö ö ö ö ö ş ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ş ş ö ö ş

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Program Programın Amacı Programın

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine

Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine yetkin Uzmanlık Hakkı Atıl Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine şekillenen mühendislik faaliyetleri teorik ve pratik süreçlerin iç içe geçtiği, kafa ve kol (zihni ve fiili) emeğinin birlikte kullanıldığı

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Tarih : 14.02.2014 Saat : 15.00 Yer : Cumhuriyet İlkokulu

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ ELEMANI

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ ELEMANI TANIM Kişi ve ailelerin, sosyal yardım kurumlarında bulunan yaşlı, çocuk, genç ve engellilere yönelik kendilerinden, çevre şartlarından kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi-manevi sorunlarının

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ ORGANİK TARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ ORGANİK TARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ ORGANİK TARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet: Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:Eğitim sistemimizin oldukça büyük ve geniş bir müfredata

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF BASKI OPERATÖRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ VE EĞİTİCİLERİNİN SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE DEKİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ VE EĞİTİCİLERİNİN SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE DEKİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ VE EĞİTİCİLERİNİN SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİMİ YÖNETİCİ ÖZETİ Avrupa Eğitim Vakfı adına Sayın Ahmet Besim Durgun Araştırma Öğretmenler ve eğiticilerin meslekî gelişiminin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI YÖNETİCİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

HUKUK ADLİ TAKİP ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HUKUK ADLİ TAKİP ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK ADLİ TAKİP ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Bologna Eşgüdüm Komisyonlarının Çalışmaları. Prof. Dr. Oğuz ESEN

Bologna Eşgüdüm Komisyonlarının Çalışmaları. Prof. Dr. Oğuz ESEN Bologna Eşgüdüm Komisyonlarının Çalışmaları Prof. Dr. Oğuz ESEN Türkiye de Bologna Süreci Üç döneme ayırmak mümkündür. İlk dönem 2001-2006 Ulusal Yeterliliklerin Belirlenmesi İkinci dönem 2006-2011 Temel

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM-SOLIDWORKS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM-SOLIDWORKS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM-SOLIDWORKS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum T-EST Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi Proje N 2012-1-AT1-LEO05-06976 Sözleşme N - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 BÜLTEN 3/ 2014 Mevcut Durum T-EST projesi, engelli bireylerin hem işgücü

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL VE AYAK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL VE AYAK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL VE AYAK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MAKİNEDE ANTEP İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ KAPSAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ KAPSAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ KAPSAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yönetmeliğin 12. Md. Sinin 5. paragrafında Üniversiteler ve MEB e bağlı eğitim öğretim kurumlarında

Detaylı

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU Öğretmen Akademisi Vakfı, Öğrenen Lider Öğretmen (ÖLÖ) eğitimi ile ilk ve ortaokul düzeyindeki öğretmenlere iletişim becerileri,

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIM VE TEKNİK SERVİS GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIM VE TEKNİK SERVİS GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DONANIM VE TEKNİK SERVİS GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

HARİTA-TAPU KADASTRO BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HARİTA-TAPU KADASTRO BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HARİTA-TAPU KADASTRO BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( )

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( ) 2018-2022 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ Bu anket Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planına temel olacak durum analiz raporunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2018-2022 stratejik planının

Detaylı

Enes GÜNDÜZ*, Hatice ÖZDEMİR* Öğr. Gör., Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Enes GÜNDÜZ*, Hatice ÖZDEMİR* Öğr. Gör., Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Enes GÜNDÜZ*, Hatice ÖZDEMİR* Öğr. Gör., Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ULUSLAR ARASI İSG KONFERANSI 6-7 ARALIK 2017 İSTANBUL/TÜRKİYE GİRİŞ

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICI EV ALETLERİ BAKIM ONARIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICI EV ALETLERİ BAKIM ONARIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICI EV ALETLERİ BAKIM ONARIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl BES601 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri K:(3,0)3 ECTS:10 Spor alanında bilimsel araştırmaların dayanması gereken temelleri, araştırmaların

Detaylı

2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle /

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle / Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak No: 28 Yenimahalle / ANKARA Tel: (0.312) 395 25 80 Fa: (0.312) 395 25 84 www.pelinofset.com.tr

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI DRAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI DRAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI DRAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

3.1. ÖRNEKLEM VE YÖNTEM

3.1. ÖRNEKLEM VE YÖNTEM Mürsel ÇUKUR (İç Denetçi) Murat ANDAÇ (İç Denetçi) ŞİKÂYETÇİ İŞÇİLERİN GÖRÜNÜMÜ Burada Bakanlığımıza şikâyet amacıyla başvuran işçilerin görünümlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nasıl bir şikâyetçi işçi

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TÜRK BAYRAĞI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI )

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TÜRK BAYRAĞI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TÜRK BAYRAĞI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI ) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ekim 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MASÖR-MASÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MASÖR-MASÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MASÖR-MASÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent BİOCOĞRAFYA Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Valid hiç katılmıyorum 1 5,0 5,3 5,3 katılmıyorum 3 15,0 15,8 21,1 kararsızım 2 10,0 10,5 31,6 katılıyorum 10 50,0

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ-1 (DÜZ DAR ETEK-TEMEL ETEKLER-MODEL UYGULAMALI ETEK-SPOR ETEK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ-1 (DÜZ DAR ETEK-TEMEL ETEKLER-MODEL UYGULAMALI ETEK-SPOR ETEK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- (DÜZ DAR ETEK-TEMEL ETEKLER-MODEL UYGULAMALI ETEK-SPOR ETEK) MODÜLER PROGRAMI

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETON SANTRAL İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVINA HAZIRLIK (OMSS- LİSANS) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVINA HAZIRLIK (OMSS- LİSANS) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVINA HAZIRLIK (OMSS- LİSANS) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Özürlülerin

Detaylı

Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz

Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz Temmuz 2015/Sayı:2 Bu Proje Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilmektedir Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz Ahmet Şerif İZGÖREN den Öğretmenlerimize Seminer 3 Sektör 3Çalıştay Projemiz

Detaylı