baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül..."

Transkript

1 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR la ilgili dikkat çeken detay ise þirketin referans verdiði partiler arasýnda sadece AKP nin bulunmasý. SORUN YOKMUÞ! Yalçýn Akdoðan dün Star gazetesindeki yazýsýnda ANAR ýn yaptýðý ele aldý. AKdoðan yazýsýnda kýzlý erkeli ev tartýþmalarýna gelinen süreci kýsaca özetlerken tartýþmalarýn dýþýnda toplumun ne düþündüðü konusunda ise ANAR ýn anketini ön plana çýkarýyor. Akdoðan anketin ortaya çýkardýðý durumu Ayrýmcýlýk ve yaþam tarzýna müdahale konusunda bazý çevrelerde söylendiðinin aksine ciddi bir sorun ortaya konmuyor deðerlendirmesi yapýyor. Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) yönetici ve üyelerine dönük gerçekleþtirilen operasyonlarýn üzerinden tam 300 gün geçti. ÇHD lilerin ilk duruþmasý Aralýk 2013 tarihlerinde Ýstanbul/Silivri de görülecek. ÇHD Ankara Þubesi Yönetim Kurulu, 15 Kasým günü akþamý Ankara da gerçekleþtirdiði eylemle, onuruyla yaþayan herkesi devrimci avukatlarýn duruþmasýna katýlmaya çaðýrdý. Saat: 18:00 de Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ heykel önünde toplanan ÇHD li avukatlar ve onlarla dayanýþma içinde olan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, en öne açýlan TUTUKLU AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK yazýlý pankartýn arkasýnda yürüyerek, ellerinde tutuklu avukatlarýn fotoðraf ve onlarla ilgili dövizleri taþýyarak Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. Kapadokya bölgesine sonbahar aylarýndaki Japon turist ilgisi sürüyor. Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, Japonya'da kültürel eksende gerçekleþen turizmde, Türkiye'nin önemli bir pastanýn sahibi olduðunu söyledi. Özellikle 1985'li yýllardan sonra Kapadokya bölgesine yönelen Japon turist sayýsýnda her geçen yýl artýþ kaydedilildiðini belirten Durmaz, "Sonbaharýn girmesiyle yoðunlaþan Japon turist sayýsýndaki artýþ, bir sonraki yýlýn Ýlkbahar dönemi sonuna kadar aralýksýz devam ederken, bölgedeki turistik konaklama tesisleri de bu hareketlenmeden önemli ölçüde yararlanýyor. Bu yýl da Ýlkbahar'da ayný yoðunluðun laþanacaðýný umuyoruz" diye konuþtu. Nevþehir Belediyesi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ndeki yeni TOKÝ bloklarýnýn bulunduðu alanda yapýmý süren çocuk oyun alaný ve Dinlenme Parký, önümüzdeki günlerde hizmete kazandýrýlacak. Ankara dan Ýstanbul a bir uçak yolculuðu sýrasýnda saðýmda oturan kiþinin, "Ferhat Bey, Ahmet Kaya nýn yaptýðýný beðendiniz mi" sorusuyla irkilmiþtim. Þahýs devamla, "bu ülkenin Türk olduðunu ve hiç kimsenin ekmeðini yediði kaba ihanet hakký olmadýðýný" buyuruyordu. Rahatsýzlýðýmý açýk bir dille ifade etmiþ ve oradan kalkarak, baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 5 DE Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu na (DÝSK) baðlý, Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ndan (ÇSGB), Banka promosyonlarýnýn Emeklilere verilmesi talebiyle 13 Kasým günü Ankara da imza kampanyasý baþlattý. Saat: 12:30 da, Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ Heykel önünde baþlatýlan kampanya ile ilgili bilgi vermek amacýyla bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

2 Türkçe mizde çeþitli anlamlara gelen enteresan kelimeler var. Ýþte bunlardan biri de Yürütme kelimesi olmalý Azerbaycan da birlikte kaldýklarý bir otelde, bir Türk le, Azerbaycanlý sohbet ediyorlarmýþ, bir ara söz otele gelmiþ, Azerbaycanlý; -Bu oteli Türkler yürütüyor, demiþ, Yürütmek burada iþletmek anlamýnda kullanýlýyormuþ! Dinleyen de þöyle karþýlýk vermiþ olmalý; -Yakýþýr vallaaa Bilindiði gibi bizde yürütmek çeþitli anlamlara gelir; Lafla peynir gemisi yürütmek Gemileri, gemicikleri karadan, denizden yürütmek Bankalardan paralarý yürütmek Sahaftan altýn yürütmek Marketten yiyecek vs yürütmek Liste daha da uzayabilir Bilirsiniz bizde Hükümet için de Yürütme denir. Kemal Kýlýçtaroðlu ikide bir Baþbakan için; Yürütmenin Baþý demiyor mu? Kemal Bey e bir TV programýnda sordular; Hani siz eskiden yolsuzluk dosyalarý açardýnýz, ne oldu, þimdilerde bahsetmez oldunuz? Verdiði yanýt ise; Yolsuzluk dosyalarý açtýkta ne oldu? Yolsuzluk ülkemizde pirim yapýyor dedi. Olup bitenlere bakýnca hak vermemek elde deðil! Bizim ülkemizde yapýlan yolsuzluklar, bir Avrupa ülkesinde olsa yer yerinden oynar. Yolsuzluk yapanlar, gerek kamuoyu baskýsýyla gerekse Adalet yönünden bir dakika bile yerlerinde kalamazlar. Bakýyorsunuz dün sýradan yurttaþlar, belli makamlara gelince köþeleri dönmüþ, üstelik itibar bile görüyor! Bu gün ülkemizde bu konularý gündeme getiren, araþtýran ne doðru dürüst bir medya var, ne sorup soruþturan bir Yargý ne de Kamuoyu tepkisi! Bir talandýr devam ediyor! Yine geçenlerde bir TV programýnda, Tarihçi Prof. Ýlber Ortaylý, Ýktidar politikalarý ile ilgili bir soru üzerine; Bu yeterince iþten anlamayan, yandaþ kadrolarla þirketlerini bile yönetemezler, kaldý ki devlet yönetile! benzeri açýklamalar yaptý Ýçeride ve dýþarýda yaþanan garipliklere bakýlýrsa haklý deðil mi? Vatandaþa; gavat diyen Vali hala görevi baþýnda! Üstelik Baþbakan; Valimi yedirtmem diyor! Kaldý ki Baþbakanýn bu konudaki sicili de belli! Dýþ iþlerimiz ise herkesin bildiði gibi komþularýmýzla sýfýr sorun söyleminden, sorunlar yumaðýna dönmüþ! Öte yandan AKP nin, Ýktidarý döneminde, bütün bu olumsuzluklarýn yanýnda, ülkemizi dini görüþlerine göre yönettiði, deðiþtirip, dönüþtürdüðü ortada! Peki bunca olumsuzluða karþýn hiç mi umut yok derseniz, umut var. Aðýr bedellerin ödendiði Gezi olaylarý sonrasý Halkýmýz sokakla tanýþtý. Ýþte bütün korkularý da bundan olmalý. Yürütme deðil ama sorumlularý, sokakta yürütmeme sýrasý artýk bizde 14 Kasým, 2013 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR la ilgili dikkat çeken detay ise þirketin referans verdiði partiler arasýnda sadece AKP nin bulunmasý. SORUN YOKMUÞ! Yalçýn Akdoðan dün Star gazetesindeki yazýsýnda ANAR ýn yaptýðý ele aldý. AKdoðan yazýsýnda kýzlý erkeli ev tartýþmalarýna gelinen süreci kýsaca özetlerken tartýþmalarýn dýþýnda toplumun ne düþündüðü konusunda ise ANAR ýn anketini ön plana çýkarýyor. Akdoðan anketin ortaya çýkardýðý durumu Ayrýmcýlýk ve yaþam tarzýna müdahale konusunda bazý çevrelerde söylendiðinin aksine ciddi bir sorun ortaya konmuyor deðerlendirmesi yapýyor. Oysa Gezi direniþinde Akdoðan ýn Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) yönetici ve üyelerine dönük gerçekleþtirilen operasyonlarýn üzerinden tam 300 gün geçti. ÇHD lilerin ilk duruþmasý Aralýk 2013 tarihlerinde Ýstanbul/Silivri de görülecek. ÇHD Ankara Þubesi Yönetim Kurulu, 15 Kasým günü akþamý Ankara da gerçekleþtirdiði eylemle, onuruyla yaþayan herkesi devrimci avukatlarýn duruþmasýna katýlmaya çaðýrdý. Saat: 18:00 de Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ heykel önünde toplanan ÇHD li avukatlar ve onlarla dayanýþma içinde olan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, en öne açýlan TUTUKLU AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK yazýlý pankartýn arkasýnda yürüyerek, ellerinde tutuklu avukatlarýn fotoðraf ve onlarla ilgili dövizleri taþýyarak Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. Ýnsan Haklarý Anýtý önünde basýn açýklamasýný ÇHD Ankara Þube Baþkaný Murat YILMAZ yaptý. YILMAZ ýn okuduðu metnin tamamý þöyle; 18 01,2013 tarihinde baþta Derneðimizin Genel Merkezi Ýstanbul Þubesi ve Halkýn Hukuk Bürosu operasyon adý altýnda basýlmýþtýr. Sonrasýnda Derneðimizin Genel Baþkaný ve yöneticilerinin aralarýnda bulunduðu 9 üyemiz tutuklanmýþtýr. Üyelerimiz o günden bu güne yaklaþýk 300 gündür tutukludur. Bugün itibariyle Devrimci Avukatlarýn duruþmasýna 39 gün kaldý. 39 gün sonra devrimci avukatlar iþbirlikçi katil AKP hükümetini yargýlayacaklar ve 11 Çelik kapý, kozmik oda, ajanlýk yapýyorlar yalanlarýnýn hesaplarýný soracaklar. Hükümete sesleniyoruz 9 üyemizi tutukladýnýz da ne deðiþti, bizler haklý mücadelemizden vaz mý geçtik? Anadolu nun dört bir yanýnda yaþanan sorun yokmuþ gibi yansýttýðý konulara iliþkin milyonlarca insan sokaða çýkmýþtý. ÝLGÝNÇ BDP LÝLER Araþtýrmaya daha yakýndan bakýldýðýnda ise çok ilginç ayrýntýlarýn olduðu ortaya çýkýyor. Örneðin BDP li olduklarý iddia edilen seçmenlerin yüzde 72 si etnik köken konusunda herhangi bir ayrýmcýlýða uðramadýðýný söylüyor. SEÇMECE ANKETÝN SONUÇLARI Akdoðan ýn aktardýðýna göre 26 þehirde 1430 kiþiyle yapýlan anketteki diðer ayrýntýlar yazýda þu þekilde geçiyor: CHP li seçmenin ayrýmcýlýða uðramadýðý yönündeki oranlarý þu þekilde: Karþý cinsle iliþki yüzde 94, alkol kullanýmý yüzde 77.5, cinsiyet yüzde Aralarýnda nikâh ya da akrabalýk olmayan kýz ve erkeklerin ayný evde bir arada yaþamasýný doðru buluyor musunuz? sorusuna verilen cevap çok manidar. Evet diyenlerin oraný yüzde 20.9, hayýr diyenlerin oraný yüzde Tüm parti seçmenlerinde hayýr oranýnýn yüksek olduðu görülüyor. AK Partililerin yüzde 92,6 sý, CHP lilerin yüzde 44,2 si, MHP lilerin yüzde 74 ü, BDP lilerin yüzde 70,8 i bu durumu doðru bulmadýðýný ifade ediyor. (Kýzlý erkekli ev) Tartýþmayý baþlatan Baþbakan Erdoðan ýn sözleriydi. Anket bu infaz, iþkence, katliam davalarýnda tüm ezilenlerin hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmekten vaz mý geçtik? Bakýn Haziran ayaklanmasýnda halkýmýzýn hep yanýndaydýk. Meydanlardan karakollara, adliyelerden F tipi hapishanelere her yerde direnenlerin safýnda olduk. Günü geldi adliye biralarýný eylem alanlarýna çevirdik, tartaklandýk, coplandýk, hakkýmýzda soruþturmalar, davalar açýldý. Ama asla yýlmadýk, susmadýk, susmayacaðýz. Ýstiyorlar ki Engin Çeberlerin, Çaðdaþ Gemiklerin, Ferhat Gerçek lerin, Þerzan Kurtlarýn davalarýný sahiplenmeyelim. Gecekondusu yýkýlmak istenen yoksullarý, iþinden atýlan emekçileri, okuldan atýlan öðrencileri, sürgün edilen kamu çalýþanlarýný sahiplenmeyelim istiyorlar. Ezilen, þiddet gören kadýnlarýn, inanç ve deðerleri yok sayýlan Alevilerin, inkar, imha ve asimile edilerek yok sayýlmaya çalýþýlan Kürt halkýnýn yanýnda olmayalým istiyorlar. Bu yüzden saldýrýyorlar. Bu yüzden gece yarýlarýnda kapýlarýmýzý kýrarak giriyorlar bürolarýmýza, derneklerimize. AKP iktidarýnýn bize biçtiði avukatlýk tarzýný reddediyoruz. Tarihin bize verdiði sorumlulukla hareket ediyoruz. Hapsedilmek istendiðimiz duvarlarý aþarak Devrimci avukatlýk geleneðini büyütüyoruz. Bu yüzden meslektaþlarýmýz, müvekkillerimiz yani tüm halkýmýz tutukladýðýnýz meslektaþlarýmýza destek veriyor. Ne tutukladýðýnýz meslektaþlarýmýz ne dýþarýda kalan bizler, sizden de baskýlarýnýzdan da korkmuyoruz. Ýþbirlikçi, faþist AKP iktidarý bizi yýldýramaz. Bu günlerde Ethemlerin, Mehmetlerin, Ali Ýsmaillerin, Ahmetlerin, Abdullah Cömertlerin, Medeni Yýldýrýmlarýn, Hasan Feritlerin ve Berkin Elvanlarýn avukatlýðýný yapmaya devam ediyoruz. Mücadelemize tutuklu meslektaþlarýmýzýn býraktýklarý yerden devam ediyoruz. Þimdi de Aralýk ta devrimci avukatlarý, tutuklu meslektaþlarýmýzý savunacaðýz. Daha doðrusu onlarý tutuklayanlarý yargýlamak için Silivri de olacaðýz. Sizleri de bu tarihsel günde devrimci avukatlarýn yanýnda olmaya, onlarýn sesine ses katmaya davet ediyoruz. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK! YILMAZ dan sonra; fotoðraf sanatçýsý Mehmet ÖZER, KESK Eðitim ve sözün nasýl algýlandýðýný da ölçmüþ. (Erdoðan ý konu ile ilgili) Destekliyorum diyenlerin oraný yüzde 55.2, desteklemiyorum diyenlerin oraný yüzde CHP li seçmenin yüzde 13,5 i, MHP lilerin yüzde 39,8 i, BDP lilerin yüzde 61,8 i bu açýklamayý desteklediðini söylüyor. ANAR? Kamuoyu yoklamalarý yapan ANAR þirketinin Genel Müdürü Ýbrahim Uslu. AKP ye yakýnlýðý ile bilinen ANAR ýn resmi internet sitesindeki referanslar bölümündeki tek siyasi parti ise AKP. Ayrýca referanslar bölümünde yer alan belediyeler kýsmýnda da AKP li isimlerin baþkan olduðu belediyeler diðer bir dikkat çekici ayrýntý. Kaynak:BirGün Örgütlenme Sekreteri Akman ÞÝMÞEK, saðlýk emekçisi Mahmut KONUK, CHP Milletvekili Hüseyin AYGÜN ve daha birçok insan yaptýklarý kýsa konuþmalarda ÇHD li avukatlarýn tüm ezilenlerin, sistemin hedefinde olanlarýn, inkar ve imha politikalarýna maruz kalanlarýn, muhalif kimliðiyle yaþayanlarýn davalarýna sahip çýktýðýný, onlarýn avukatlýðýný yaptýðýný bu anlamda þimdi sýranýn onlarý savunmaya, devrimci avukatlarla dayanýþma içinde olmaya geldiðini ifade ettiler. Silivri de ki duruþmaya kadar Her Cuma akþamý saat: 18:00 de gerçekleþecek olan eylemin ilki konuþmalarýn ardýndan eylem, DEVRÝMCÝ AVUKATLAR ONURUMUZDUR DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ sloganlarýyla son buldu. ÇHD arþivine göre Türkiye deki Tutuklu Avukatlarýn Listesi: ÇHD GENEL BAÞKANI Selçuk KOZAÐAÇLI, Ankara Barosu ÇHD Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan TANAY, Ýstanbul Barosu ÇHD Ýstanbul Þubesi Yöneticisi A. Güçlü SEVÝMLÝ, Ýstanbul Barosu ÇHD Ankara Þubesi Yöneticisi N. Betül VANGÖLÜ KOZAÐAÇLI, Ankara Barosu ÇHD Genel Merkez Yöneticisi, Barkýn TÝMTÝK, Ýstanbul Barosu Günay DAÐ, Ýstanbul Barosu Ebru TÝMTÝK, Ýstanbul Barosu Naciye DEMÝR, Ýstanbul Barosu Þükriye ERDEN, Ýstanbul Barosu Ebru GÜNAY, Diyarbakýr Barosu Siracettin IRMAK, Diyarbakýr Barosu Þeyhmus BEYHAN, Diyarbakýr Barosu Muharrem ERBEY, Diyarbakýr Barosu Asya ÜLKER, Ýstanbul Barosu Bedri KURAN, Mersin Barosu Doðan ERBAÞ, Ýstanbul Barosu Fuat COÞACAK, Diyarbakýr Barosu Mehmet BAYRAKTAR, Ýzmir Barosu Mehmet Sani KIZILKAYA, Ýstanbul Barosu Muharrem ÞAHÝN, Diyarbakýr Barosu Muhdi ÖZTÜZÜN, Batman Barosu Sabahattin KAYA, Van Barosu Cengiz ÇÝÇEK, Ýstanbul Barosu Emran EMEKÇÝ, Ýstanbul Barosu Faik Özgür EROL, Diyarbakýr Barosu Hadice KORKUT, Ýstanbul Barosu Ýbrahim BÝLMEZ, Ýstanbul Barosu Ömer GÜNEÞ, Ýstanbul Barosu

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Nevþehir G.K da Teknik Direktörlüðe Levent Numanoðlu getirildi. Kýrmýzý Beyazlý takýmýn Nevþehir Gazi Stadyumu nda Aksaray Belediyespor la oynanan ve 4-1 kazandýðý maç sonrasýnda teknik direktör Sait Taþ ve yardýmcý antrenör Hakan Koçer in þehri terk etmesinin ardýndan hoca arayýþlarýna baþlayan Nevþehirspor GK yönetimi yeni hocasýný düzenlediði basýn toplantýsý ile açýkladý. Nevþehir G.K Kulüp yöneticileri, takýmýn yeni Teknik Direktörü Levent Numanoðlu ile birlikte basýn mensuplarý ile bir araya gelirken burada konuþan Kulüp Baþkaný Sedat Cantekin, yeni hocalarý Numanoðlu ile büyük baþarýlar elde edeceklerine inandýklarýný belirterek Numanoðlu na baþarýlar diledi. Cantekin: ` Biliyorsunuz bir süreç yaþadýk ve bu süreci en kýsa sürede atlatabilme adýna arayýþlar içine girdik. Takýmýmýza faydalý olacak bizi en iyi þekilde motive edecek, bizi temsil edecek, bizi lige taþýyacak insanlarýn arayýþýna girdik. Bu noktada Levent hocamýz ile tanýþtýk. Vesileler ile tanýþtýk. Kendisiyle bir araya geldik. Teknik Direktörlük kariyerinin yaný sýra oynadýðý futbol kariyerini de göz önünde bulundurarak, yaþadýðý tecrübeleri, yaþadýðý þampiyonluklarý, bize de yaþatacaðýný Hasta Bakým hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : ZÝR MAHALLESI HACI BEKTAÞ VELÝ BULVARI NO: HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ veli Bulvarý No 125 Hacýbektaþ-NEVÞEHÝR b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaþlý veya hasta veya engellilerin bakýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý No 125 Hacýbektaþ-NEVÞEHÝR adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý No 125 Hacýbektaþ- NEVÞEHÝR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. ( B: 14 ) düþünerek hem kiþiliðine güvendiðimiz hem kiþiliðine inandýðýmýz kiþi ile yola çýkma adýna kendisiyle bizim için uzun maraton þampiyonluktan sonrada çalýþmayý düþündüðümüz için Levent Hoca ile çalýþma kararýný aldýk. Kendisi de bizi kýrmadý. Daha öncede Nevþehir e geldi. Kendisi de bizi kýrmadý teveccüh etti bu konuda kendisine teþekkür ediyorum. Ýnþallah takýmýmýzý istediðimiz yere hocamýz ile el ele taþýyacaðýz. Nevþehir halký adýna, taraftarlarýmýz adýna ben Levent Hocama aramýza hoþ geldin diyorum. dedi. Nevþehir G.K Teknik Direktörü Levent Numanoðlu ise hedefinin takýmý 3. Lige taþýmak olduðunu söylerken þunlarý kaydetti. "Bu olayýn hiçbir þekilde maddi boyutu yok. Tamamýyla sýcak iliþki boyutu var. Ve niye burayý kabul ettiniz diye bir soru aklýnýza takýlabilir. Ýnanýn Nevþehir takýmýnda bir parça faydam olur lige çýkarabiliyorsam beni huzurlu ve mutlu eder. Bunun için uðraþ vermek için buradayým. Burada eðer ben bu takýmý 3. Lige çýkarabiliyorsam, bu takým 3. Ligde oynuyorsa benim için þeref ve onurdur. Tek amacým da bu. Hayatým boyunca hep dürüstçe çalýþmaya uðraþ verdim. Ýnsanlar içinde hep bir sözle hareket ettim. Ýki gündür takýmý izledim ve bugünde çalýþmanýn içerisindeydim. Ve þu inanç doðdu bende. Bu takým 3. Lige çýkmasý lazým olan bir takým. dedi. Kapadokya bölgesine sonbahar aylarýndaki Japon turist ilgisi sürüyor. Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, Japonya'da kültürel eksende gerçekleþen turizmde, Türkiye'nin önemli bir pastanýn sahibi olduðunu söyledi. Özellikle 1985'li yýllardan sonra Kapadokya bölgesine yönelen Japon turist sayýsýnda her geçen yýl artýþ kaydedilildiðini belirten Durmaz, "Sonbaharýn girmesiyle yoðunlaþan Japon turist sayýsýndaki artýþ, bir sonraki yýlýn Ýlkbahar dönemi sonuna kadar aralýksýz devam ederken, bölgedeki turistik konaklama tesisleri de bu hareketlenmeden önemli ölçüde yararlanýyor. Bu yýl da Ýlkbahar'da ayný yoðunluðun laþanacaðýný umuyoruz" diye konuþtu. Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, Japon turistlerin 2 günü geçen Kapadokya turlarýnýn, bölgedeki küçük el sanatlarý ürünleri satan esnaf için de umut olduðunu vurguladý. Durmaz, "Kapadokya bölgesinde alýþveriþ yapan ülke insanlarý arasýnda ilk sýralarda yer alan Japon turistler, ekonomik anlamda döviz girdisinin de artýþýnda etki oluþturuyor. Japonlar Kapadokya bölgesinde özellikle Göreme Açýk Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Kaymaklý ve Derinkuyu Yer altý kentlerini ziyaret edip, Ürgüp ve Avanos ilçelerindeki el sanatlarý ürünleri satan iþletmelerde alýþveriþ yapýyor" dedi. Kaynak:Sondakika haber

4 Beykent Üniversitesinin sahipleri tarafýndan satýn alýnan Doðuþ Üniversitesinde bir iþten atma süreci özel üniversitelerin nasýl iþlediðini bir kez daha ortaya koyuyor. 24 Ekim de iþine son verilen Psikoloji Bölüm Baþkaný ve ayný zamanda gazetemizin yazarý da olan Prof. Dr. Serdar Deðirmencioðlu, süreci Beykent Modeli olarak tarif ediyor ve bunun temelinde neoliberal üniversite anlayýþýnýn yattýðýný belirtiyor. Ýþten atýlma süreciniz ve bu süreçte karþýlaþtýklarýnýzla baþlayabilir miyiz? Doðuþ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 15 Eylül de iþe baþladým ve 24 Ekim akþam üstü hiçbir gerekçe gösterilmeden iþten çýkarýldým. Bölüm baþkanlýðý görevini de yürütüyordum. Sözleþmemde iki aylýk deneme süresi olduðu belirtildiði için beni gerekçesiz iþten çýkarmalarý hukuka aykýrý görünmüyor. Ama olanlar bilime, öðrencilerin ve üniversitenin çýkarlarýna aykýrý... Üniversitede çalýþtýðým süre içerisinde bölüm üzerinde kurulan baskýya ve yapýlmak istenen yanlýþlara tanýk oldum. Baskýnýn giderek arttýrýlmasýnda Doðuþ Üniversitesinin yaz aylarýnda Beykent Üniversitesine satýlmasý ve Beykent in patronlarýnýn (Adem Çelik ve oðullarý) yaptýklarý yatýrýmýn karþýlýðýný hemen almak istemeleri rol oynadý. Bölüme yönelik baskýnýn tek hedefi var: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programý na hemen ve çok sayýda öðrenci alýnmasý. Yapýlan baský, Psikoloji Bölümü kadrosunu müthiþ hýrpaladý. Ama bölüm üyeleri bu baskýya direndi ve atýlmak istenen yanlýþ adýmlara hiçbir destek vermedi. Bu nedenle, benim Beykent Modeli dediðim plan hýzla devreye sokuldu. Bir veya birden fazla psikiyatr ile iþi halletmeye karar verdiler. Rektörlük bölüme bir psikiyatr alýnmasý için ilan verdi. Bu ilan bölümden ve fakülteden onay alýnmadan çýkarýldý. Daha sonra, kamudan emekli bir psikiyatrýn baþvuru yapacaðý da bölüme bildirildi. Baþvuran kiþi Orhan Doðan dý. Bu baþvuru, benim iþten çýkarýldýðým 24 Ekim sabahý Üniversite Yönetim Kurulunda ele alýndý. Baþvuru dosyasýnýn olumlu görüþ verecek jüri üyelerine gönderildiðini tahmin edebilirsiniz. Jüri üyeleri arasýnda, Orhan Doðan gibi Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Y.Lisans Programý nda ders veren Kerem Doksat da bulunmaktadýr. Benim iþten çýkarýlmam ile bu baþvurunun iþleme sokulmasý arasýnda bir iliþki olduðu açýktýr. Bu baþvuru önümüzdeki günlerde onaylanacak ve Orhan Doðan bölüm kadrosuna profesör olarak atanacaktýr. Bu oyunun ayrýntýlarýný bilmiyoruz çünkü rektörlük ve patronlar oynadýklarý oyunu gizli tutuyorlar. Rektörlük ve patronlar öðretim elemanlarýna ve öðrencilere zerre kadar saygý göstermiyor. Sizin ve öðrencilerinizin tepkisinin nedeni nedir? Bu gidiþ eðitimin kalitesini nasýl etkileyecek? 300 öðrenciye yetiþmekte zorlanan kadro, belki 50 belki 100 kadar Yüksek Lisans öðrencisi alýnýrsa, bu yükün altýndan hiç kalkamayacak; derse girip çýkmak dýþýnda hiçbir þey yapamayacak. Bu öðrencilerin yararýna olabilir mi? Benim dönemin ortasýnda iþten atýlmam ve yerime kimin getirileceðinin bile düþünülmemiþ olmasý, öðrencilerin hiçe sayýldýðýný göstermiyor mu? Bölüme emekli bir psikiyatr getirilmek isteniyor ama aslýnda Beykent te ders vereceði söyleniyor. Bu öðrencilerin yararýna olabilir mi? Yönetim bir yandan bölümün kadrosunu küçültüyor, diðer yandan daha fazla öðrenci almak istiyor. Yüksek lisansa öðrenci almanýn yaný sýra, bir de Türkçe program açýp lisansa alýnan öðrenci sayýsýný ikiye katlamak istiyorlar. Bu korkunç bir yük ve kaçýnýlmaz olarak eðitimin niteliðinin düþmesi demek. Öðrencilerle 30 Ekim günü Eðitim Sen 2 No lu Þubede bir toplantý yaptýk. Onlara bölümde yalnýz dört öðretim üyesi olduðunu; bu küçük kadro ve dýþarýdan saat baþý ücret alarak gelen elemanlarýn desteði ile lisans programýna kayýtlý 300 öðrenciye en iyiyi sunmaya çalýþtýðýmýzý anlattýk. Bölüme büyük kazanç saðlamak üzere Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programý na öðrenci alýnmasý peþinde koþtuklarýný açýkladýk. Öðrenciler de yapýlan toplantý sonunda ertesi gün üniversitenin önünde eylem yapma kararý aldýlar ve rektöre taleplerini ilettiler. Birincisi, bölümün üzerindeki baskýya son verilmeli. Ýkincisi, bölüme psikiyatr alýnmamalý. Üçüncüsü ise benim iþe iademdi. KAMPÜSTE TAÞERON OYUNU Size bölüm baþkaný olurken verilen Yaþanan sorunlara çözüm bulunacak sözü hayata geçirildi mi? Üniversite ve bölümde nasýl sorunlar yaþanýyor? Üniversitede korku egemen. Patron ne derse o oluyor, yani üniversite bir küçük iþletme gibi yönetiliyor. Üniversite bileþenlerinin yönetime katýlmasý söz konusu deðil çünkü üniversite kamunun deðil, özel mülkiyetin. Psikoloji Bölümü patronlar ve yönetim tarafýndan altýn yumurtlayan tavuk gibi görülüyor ve çok önemseniyor. Ama patronlar ve yönetim o kadar paragöz ki, 2012 de 11 kiþi olan bölüm kadrosundan 3 kiþiyi birden iþten çýkarýyor. Buna tepki olarak 3 kiþi de istifa ediyor. Ben iþe baþladýðýmda 11 kiþilik kadrodan geriye 2 kiþi kalmýþtý. Bana sözler verildi. Meral Gezici ve Engin Arýk iþe alýndý. Ama yazýn üniversite satýldý. Yeni patronlar kukla tiyatrosunun senaryosunu deðiþtirdiler. Bölüm kadrosuna yapýlan baský o kadar utanç verici ki, ayrýntýlarýna burada girmek bile istemiyorum. Ýþinize son verildikten sonra Ýstersen ücretli olarak çalýþabilirsin teklifi yapýlmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bu nasýl bir üniversite iþleyiþi demek? Þu çok açýk; Benim 40 gün içinde iþten çýkarýlmamýn nedeni, iyi ders verememem veya yetersiz bir bilim insaný olmam deðil. Yoksa, Seni iþten attým ama gel saat baþý ücret alýp bu dersleri ver demezlerdi. Olanlarýn temelinde, neoliberal üniversite anlayýþý yatýyor. Ýstediklerini iþten atýp, iþ güvencesi olmadan çalýþtýrabileceklerini düþünüyorlar. Kadrolu öðretim üyeleri yerine, dýþarýdan saat baþýna gelen elemanlar ile daha çok kâr elde ediyorlar. Verilen eðitimin içeriðini, bilimi hiç önemsemiyorlar. Üniversitenin piyasa ekonomisi ile tam uyumlu çalýþmasý isteniyor. Yani üniversite tipik bir iþletme gibi çalýþmalý. Bu nedenle, kaðýt üzerinde kâr amacý gütmeyen vakýf üniversiteleri aslýnda kâr amacý güden iþletmelere dönüþtürüldü. YÖK bunu biliyor ama ses çýkarmýyor. Hükümet ise zaten bu anlayýþý destekliyor. Benim durumuma dönersek; Patronlarýn hedefi olan daha çok kazanç ile uyuþmayan, onlarýn planlarýna karþý çýkan bir öðretim üyesini elbette ki, istemiyorlar. Beni iþten çýkardýklarýnda hem bir engelden kurtuluyorlar, hem giderleri kýsýyorlar, hem de üniversite içerisindeki korku iklimini güçlendiriyorlar. Psikoloji Bölümü kadrosuna atanmak üzere olan emekli psikiyatrýn kadrosunun Doðuþ ta, kendisinin ise Beykent Üniversitesinde olacaðýný belirtiyorsunuz? Buna neden karþý çýkýyorsunuz? Kadro Doðuþ ta, kendisi Beykent te... Bu tam taþeron üniversite anlayýþý. Bu anlayýþýn öncülü olan uygulamalar 2000 lerin baþýnda görülmüþtü. Örneðin, Bilgi Üniversitesi patronlarý, öðretim üyesi Ýstanbul da ders yaparken, 4-5 yerde sanal ders yapýlmasý gibi fikirler üretiyorlardý. Ama kadronun bir yerde gösterilmesi, öðretim üyesinin baþka bir yerde çalýþtýrýlmasý pek görülmeyen bir oyun. Evet, bu bir sahtekarlýk ama zaten Ýstanbul da bütün özel üniversiteler böyle... Yani, Oyunun kuralý bu ve ben de sahtekarlýkta yerimi alacaðým diyorlar. Bu çok utanç verici. Bu gibi programlar büyük paralar karþýlýðý satýn alýnmýþ diplomalar ve yeterli mesleki donanýmý olmayan psikologlar demek. Bu gibi programlardan mezun olanlar da dahil olmak üzere aslýnda herkes maðdur oluyor. Bilim ve meslek zarar görüyor. Kazanan ise patronlar. GÜVENCE DE YOK SAYGI DA Bir öðretim üyesi, bir bölüm baþkaný nasýl bu kadar kolay iþten çýkartýlabiliyor? Özel üniversitelerde hiçbir iþ güvencesi yok. Deneyime saygý yok. Emeðe saygý hiç yok. Özel üniversitelerin sayýsý arttýkça güvencesiz çalýþan eleman sayýsý artýyor. Kamu üniversitesi iþleyiþinde rektör görevi bitince öðretim üyesi olarak görevine devam eder. 12 Eylül öncesinde rektör seçimle gelirdi; seçimle giderdi. Üniversite içinde demokrasi iþlerdi. Bugün üniversiteler tepeden aþaðý yönetilsin isteniyor. Özel üniversitelerde ise yüksek ücret, araba, ev, vb. karþýlýðýnda yöneticiler patronlarýn kuklasý iþlevini görüyor. Patron rektörü görevden alýrsa, rektör baþka bir özel üniversiteye transfer oluyor. Dekanlar transfer olup rektör yardýmcýsý olmaya çalýþýyor. Rektör yardýmcýlarý rektör olarak transfer olmaya çalýþýyor. Yakýndan bakýnca bu sýnýfýn içerisinde yetkin bilim insaný bulmak zor. Peki patron deðiþirse ne oluyor? Patronlar bir çiftlik gibi gördükleri üniversitenin kahyalarýný ve uþaklarýný deðiþtiriyorlar. Bu nedenle Doðuþ satýlýnca rektör ve ekibi yeni patronlara þirin görünmek için gece gündüz çalýþmaya baþladý. Öte yandan, yeni patronlar kilit görevleri yapan kiþileri deðiþtirdiler. Ýdari iþler müdürü iþten çýkarýldý. Personel müdürü iþten çýkarýldý. En kritik birim, paranýn geçtiði birim olduðu için muhasebe müdürü de iþten çýkarýldý. Güvencesizlik özel üniversitede herkesi etkiliyor. BASKIYA BÝR SON VERÝLMELÝ Sizin görevinize son verilmesi ile birlikte öðrencileriniz de protestolara baþladý. Sizin ve öðrencilerinizin talepleri neler? Öðrencilerin üç talebi var. Bölümün üzerindeki baskýya son verilmeli. Bölüme psikiyatr alýnmamalý. Üçüncüsü benim iþe iadem. Rektör ve patronlar bu talepleri reddediyor. Derslerimi alan öðrencilere yapýlanlar rezalet. Derslerim önce boþ geçti. Rektör bir kere, Bu dersleri bir mühendis de verir diyecek oldu; öðrenciler susturdular. Ardýndan dersimi vermek üzere psikoloji ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan ama özel üniversitelerde psikoloji bölümü kurabilecek denli becerikli birini getirdiler. Öðrenciler bu emekli ve becerikli adamdan ders almayý reddetti ve deðiþtirilmesi için dilekçe verdiler. Þimdi tek çözüm olarak, hem de tam dönemin ortasýnda, öðrencilerin dersi býrakmasý dayatýlýyor. Öðrenciler bu dersleri daha sonra alacaklar. Oysa bu dersler baþka derslerden önce alýnmasý gereken dersler. Rektör bunun kaçýþ yolu olduðunu hemen anladýðý için öðrencilere bütün kolaylýk saðlanýyormuþ. Sonuç olarak, bu gidiþ tam bir girdap ve mutlaka durdurulmalý. Özel üniversitelerdeki durum daha da kötüye gidecek. Bu nedenle, yalnýz akademik kadro deðil, üniversite çalýþanlarýnýn hepsinin sendikal örgütlenmeye yönelmesi gerekiyor. Diðer yandan, kamusal eðitime sonuna dek sahip çýkýlmalý. Yoksa içine itildiðimiz bataklýktan kurtulamayacaðýz. VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ DEÐÝL ÖZEL ÜNÝVERSÝTE Doðuþ Üniversitesi bu yaz Beykent Üniversitesinin sahiplerinin eline geçti. Doðuþ Üniversitesinde bu el deðiþtirmeden sonra yaþanan sýkýntýlarýn kaynaðý nedir? Önce þu soruyu sormak gerek. Bir vakýf üniversitesi bir diðer vakýf üniversitesini neden satýn almak istesin? Kâr amacý gütmüyorsa neden mali güçlük çeken bir üniversiteyi almak istesin? Bu sorunun yanýtý belli. Bu üniversiteler vakýf üniversitesi deðil; birer özel üniversite. Beykent Üniversitesinin patronlarý bir yatýrým yapýyorlar ve bu yatýrýmýn karþýlýðýný hemen almak istiyorlar. Klinik psikoloji yüksek lisans programý altýn yumurtlayan tavuk ama programa öðrenci alabilmek için gerekli üç öðretim üyesi tamam deðil. Bölüm kadrosu öðrenci alýnmasýný istemiyor. O zaman hýzla devreye 1-2 psikiyatr sokmak istiyorlar. Þubat ayýnda mutlaka öðrenci alabilmek istiyorlar. Beni de zaten en çok bu oyunlara engel olduðum için iþten çýkardýlar. Tavuk þöyle yumurtluyor. Beykent teki klinik psikoloji yüksek lisans programýna bu yýl 103 öðrenci aldýlar. Her öðrenci 23 bin lira ödüyor. Hesabý siz yapýn! Müthiþ bir kazanç söz konusu. Derslerin çoðuna psikiyatr giriyor ve güya uzman yetiþtiriyorlar. Bu arada baþvuran öðrencilere programa yalnýz 25 kiþinin alýnacaðý söylenmiþ. Ýþte Doðuþ ta bu model uygulanmak isteniyor. Lisans programýný inceleyin. Beykent Psikoloji Bölümü kadrosunda yalnýzca iki psikolog var. Bambaþka alanlardan kiþiler kadroda gösterilmiþ ve bunu gizlemeye bile gerek duymamýþlar. Öðrenci sayýsý ise çok yüksek. (EVRENSEL)

5 Ankara dan Ýstanbul a bir uçak yolculuðu sýrasýnda saðýmda oturan kiþinin, "Ferhat Bey, Ahmet Kaya nýn yaptýðýný beðendiniz mi" sorusuyla irkilmiþtim. Þahýs devamla, "bu ülkenin Türk olduðunu ve hiç kimsenin ekmeðini yediði kaba ihanet hakký olmadýðýný" buyuruyordu. Rahatsýzlýðýmý açýk bir dille ifade etmiþ ve oradan kalkarak, baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül töreni ve bu törendeki geliþmelerle ilgili hiçbir bilgiye sahip deðildim. Eve vardýðýmda, bir gün önce Ahmet Kaya üzerinden kopartýlan fýrtýnanýn hemen hemen bütün televizyon kanallarýna yansýyan görüntü ve yorumlarýyla karþýlaþtým. Doðrusu, ilk kez korktuðumu hissettim. Ahmet in ödülünü alýrken Kürt asýllý bir sanatçýyým ve Kürtçe bir klip çekeceðim demesi, ýrkçý takýmýný harekete geçirmeye yetmiþti. Masasýna otururken atýlan çatal ve býçaklarýn hedefindeydi. Salondaki, gözlerine kan bürümüþ; insanlýktan nasiplenmemiþ bu ýrkçý güruh durdurulamýyordu. Öfke Serdar Ortaç isimli þarkýcýnýn Onuncu Yýl Marþý ile doruða çýkýyordu. Ahmet in orada yapabileceði hiçbir þey kalmamýþtý. Ödül törenine davetli olduðum halde katýlmayan ben, bu geliþmeleri televizyonlarda gördükten sonra, "keþke orada olsaydým" dedim. Ahmet, "popüler sanatçý" kimliðinin arkasýna gizlenen bir kiþilik deðildi. Yurtsever devrimci bir yürek taþýyordu. Bu yürek, onu Kürt sorunu baþta olmak üzere özgürlük ve demokrasi mücadelesinde sözü olan biri haline getirdi. Dahil olduðu platformlarda savaþýn acýmasýz yüzünü izah etmesi, ýrkçý politikalarýn tuzaðýna yakalanmýþ geniþ kitleleri etkiliyordu. Bundan, ulusalcý-kemalist sistemin hoþuna gitmezdi. Kürdün adýna da tahammülü olmayan sistem, týpký bugünkü gibi, ana-akým medya üzerindeki vesayetiyle ülkeyi gönlünce yönetiyordu. Resmi politikalara itirazý olan kim varsa "vatan haini", "terörist" diye yaftalanýyordu. Ahmet ise Kürdistan'da devletin katliam ve baskýlarýnýn artýþýna paralel olarak sesini artýrýyordu. Birlikte çýktýðýmýz Avrupa turnesinde insanlar, Ahmet Kaya'nýn özüyle karþýlaþtýlar. Sahnede Kürtlere yöneltilen kirli politikalarý teþhir ediyor, ardýndan bir ilke baþvurarak, Medya TV'de canlý konser veriyordu. Bundan istinat eden devlet, deyim yerindeyse, Ahmet'in ipini çekmek için an kolluyordu. Turne üç ay sürmüþ, Türkiye'ye dönmüþtük. Savaþ devam ediyordu. Medya TV'de verdiði konser Kürtler nezdinde Ahmet'in kýymetini katlamýþtý. O güne deðin, belki de "mesafeli" durduklarý Ahmet'e, konserlerinde geniþ katýlýmlarla eþlik eder olmuþlardý. Karþýlýklý sevgi pratiði yaþanýyordu. Ahmet, Kürtlüðüne ve halkýnýn kederine büsbütün taalluk etmeye koyulmuþtu. Bu etkileþim, albümlere de yansýmaya baþlamýþtý. Kürt halký ile coðrafyasýný iþlediðimiz þarkýlar dilden dile dolaþýyor; Ahmet "Þarkýlarým Daðlara", ben de "Özlemin Dað Rüzgarý" diyordum. Sevgili Yusuf'un (Hayaloðlu) kaleminden çýkan sözlerle ve kolektif bir ruhla ortaya çýkan þarkýlar yankýlanýyordu. Ahmet in özellikle "Þarkýlarým Daðlara" isimli albümü rekor sayýlabilecek tarzda büyük bir satýþ grafiði yakalamýþtý. Böylece, televizyon kanallarý için talep edilen biri haline gelmiþti. Ayný dönem bir televizyon kanalýyla anlaþýp þov programlarý yapmaya baþladý. Belki hatýrlanmaz ama benim hatýrýmdan gitmeyen bir gerçeði aktarayým: Ahmet'in, bu þov programýnýn, sanýrým 2. veya 3. bölümüne konuk ettiði kiþi, önceleri radyo programcýsý olarak bildiðimiz, Serdar Ortaç'tý. Ahmet'in de baðlý olduðu müzik þirketinden çýkan albümün tanýtýmýný ilk kez Ahmet'in programýnda yapýyordu. Programdan sonra Ortaç'ýn tanýnýrlýðý artmýþtý. Ne var ki, uzunca süredir, Magazin Gazetecileri Derneði'nin ödül törenindeki cellatlýðý ile hatýrlanýyor. *** Ahmet in linç edildiði güne uzanan süreci özetlemeye çalýþtým. Linç kültürünün köklü bir gelenek halini aldýðý Türkiye de gerçekçi, haysiyetli bir duruþu temsil etmenin her zaman sakýncalarý ve aðýr bedelleri oldu. Ahmet Kaya nýn linç edilerek sürgünlere yollanmasýnýn tek nedeni, buydu. Yani, onun açýkça tabu sayýlan bir meselede meydan okumasýydý. Gerisi, zaten hazýrlýðý önceden yapýlmýþ ve gazete manþetleriyle oluþturulacak linçin "sokak boyutu"ydu. Ýþte, asýl tehlikeli olan da buydu. Ödül gecesi böylesi bir sürecin belki de pimini çekmiþti. O, çok sevdiði ülkesinden ayrýlmak zorunda kalmýþtý. Bu ayrýlýk, ayný zamanda fiziken de ebediyete bir yolculuk anlamýna geliyordu. Bir sanatçý için, memleketinden, hitap alanýndan koparýlmýþ olmak ve dilini, havasýný bilmediði bir baþka diyara hapsedilmek dayanýlmazdý. Dayanamadý. Ahmet yurt dýþýnda sürgün hayatý yaþarken devlet ve onun medyasý peþini býrakmadý. Avrupa da yaþayan Kürtler tarafýndan sahiplenilmesi ve bütün eylemlerde baþ tacý yapýlmasýna çýldýrýyor; her gün asparagas haberlere ve tehditlerle baþvurarak, linç ortamýný diri tutuyorlardý. Radyolarda Ahmet Kaya þarkýlarý tercih edilmiyor, Türkiye'nin çeþitli bölgelerindeki kaset yakma eylemleri gazete manþetlerine yansýyordu. "En iyi Ahmet ölü Ahmet" Paris te, gözlerini son kez yumarken 43 yaþýndaydý. Ölümünden sonra devlet için deðiþiklik olmadý; kaldýðý yerden, Ahmet'in uðruna hayatýný vermiþ olduðu deðerlere saldýrýsý sürdü. Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün Ahmet Kaya'ya verilmesi de, devlet nezdinde bir deðiþimin sinyali sayýlmaz. Halkýn Ahmet'e ödülünün yanýnda, zaten bir üstünlüðü de olmaz. Bu tip giriþimlerde, devletlerin sadece yanlýlarýný anmamasý ilk baþta bir olgunluk, mütevazýlýk sanýlabilir. Ama, 2002'den beri izlediðimiz "yeni" devlet pratiði "niyet okumayý" elzem kýlýyor. AKP, sistemini, "kendi Kürdünü", "kendi solcusunu", "kendi sendikacýsýný" yaratarak saðlamlaþtýrmayý sýkça deniyor. Kimseyi öz varlýðý ile kabul etme tercihi olmayan bir sistemi temsil ediyor ve kabullenmesinin ölçüsü de, tedricen "zorunlu uyum" saðlamasý oluyor. Erdoðan, "Ustanýn Hikayesi" adlý belgeselde kýsa dönemlik cezaevi serüvenini anlatýrken, diðer koðuþlarda bulunan Kürt siyasi tutsaklarla ille de tanýþmak istediðini, cezaevi idaresinin izniyle bunu yaptýðýný vurguladýktan sonra, "bir süre sonra etkilenip deðiþmeye baþladýklarýný gördüðünü" iddia ediyordu. Bununla, "her fikre karþý ne kadar kâmil olduðunu" ima ediyordu. Oysa, "herkes bir gün bana benzeyecek" gibi, sakat bir öngörüsü burada açýða çýkýyordu. Erdoðan bu belgeselde Ahmet Kaya'nýn da fikren kendilerine yakýn olduðunu ileri sürüyordu. Ahmet, baþörtülüler için, mütedeyyin çevrelere özgü sorunlar için elinden geleni yapmaya hazýrdý, evet. Ama mesela, onun bu hoþgörüden anladýðý, Ýslam maskeli katliamcý çetelere arka çýkmak deðildi. Türkiye'de Ahmet Kaya'nýn kimliði, politik ve sanatsal temayülü yargýlanmaya devam ediyor. Yani, bu ödülün sahici, kalýcý olmamasý adýna her yol, bizzat ödülü açýklayanlar tarafýndan zorlanýyor. O, ana dilde sanattan söz etmesiyle ölüm yolculuðuna çýktý. Ödülü verenler, hem de reform saydýklarý "demokratikleþme paketi"nde ana dilde eðitime hürriyet tanýmadýlar. Konserler engelleniyor, sanatçýlar dava kýskacýna alýnýyor; hedef yapýlýyor, sanatýn kendisi "ucube" istihkarýna uðruyor. Yeni olarak, Dersim'de geçen yýl düzenlenen Munzur Kültür ve Doða Festivali nde yaptýðým konuþma baz alýnarak, üç yýla kadar hapis yatmam istendi. Sanat ve sanatçý "terörize" ediliyor ve Ahmet tam da bu sebeplerden aramýzda deðil. Kürtlerin her vakit, Türklerin de Gezi Direniþi sürecinde "yüzde 50'yi zor tutuyorum" sözüyle tanýþtýðý linç kültürünün Ahmet'in vedasýndaki payýný da akýlda tutmalý. Ölene ödül verip, ayný ideal ve ilkeler ile yaþayanýna ceza vermek, "en iyi Ahmet ölü Ahmet mi" sorusuna zemin oluyor. Her þeye raðmen bu ödül, Kürt toplumunun ve uyanýþa geçen diðer toplumlarýn baþarýlarýndan da görülebilir. Ona hakkýný veren Kürtler ve dostlarý, önemli bir kesimin de, söz konusu dönemin ýrkçý havasýný solumaktan vazgeçmesini saðladý. Yaþamýn içindeki bu tavýr, devletin, Ahmet'i ödüllendirmede beis görmemesini de saðlamýþ oldu. Diðer yandan, ödüle raðmen sistem kendisini tekrar ederken, dönemin sorumlularý hakkýnda bir hüküm de vermiþ deðil. Eðer Ahmet Kaya'nýn rahat uyumasý isteniyorsa, her aklý baþýnda, eli vicdanýnda insanýn da beklentisi olan eþit ve özgür yaþamýn önünde daha fazla durulmamalý. Kaynak: BÝA Haber Merkezi

6 Temizlik, Ziyaretci danýþma yönlendirme, kalorifer, berber ve aþçýlýk hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : ZIR MAHALLESÝ HACI BEKTAÞ VELÝ BULVARI NO: HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: https: //ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý no 125 Hacýbektaþ NEVÞEHÝR c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý no 125 Hacýbektaþ NEVÞEHÝR b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen binalarýn genel temizliði iþleri veya ziyaretçi danýþma yönlendirme iþleri müþtereken veya ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý no 125 Hacýbektaþ NEVÞEHÝR adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý no 125 Hacýbektaþ NEVÞEHÝR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. ( B: 15 ) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ndeki yeni TOKÝ bloklarýnýn bulunduðu alanda yapýmý süren çocuk oyun alaný ve Dinlenme Parký, önümüzdeki günlerde hizmete kazandýrýlacak. Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nde çeþitli sosyal donatý alanlarý ile modern bir þehir yapýlanmasýnýn gerçekleþtirildiði Yeni TOKÝ bloklarýnda oturan vatandaþlarýn boþ zamanlarýnda dinlenebilmeleri ve çocuklarýn da rahat ve güvenli ortam içerisinde oyun oynamalarý amacýyla Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü nce geçtiðimiz günlerde baþlatýlan merkezin yapýmý tüm hýzýyla sürüyor. Yaklaþýk 3 bin 160 metrekarelik bir alanda oluþturulmaya çalýþýlan Çocuk Oyun Alaný ve Dinlenme Parký içinde yürüyüþ yollarýnýn yapýmý tamamlanýrken bu alanda bölgede büyük bir boþlukta doldurulacak. Halen 3 bloktan oluþan yeni TOKÝ bloklarýnda oturan vatandaþlarýn bir araya gelip sohbet ederek vakitte geçirmeleri amacýyla ahþaptan kapalý bir alanýnda yapým çalýþmalarý aralýksýz sürüyor. Alanda çeþitli fidanlarýn ve süs bitkilerinin de dikimi gerçekleþirken çocuk oyun alaný, oturma banklarý, çocuk oyun grubu ve su havuzu da yer alýyor. Yeni TOKÝ bloklarýndaki Çocuk Oyun Alaný ve Dinlenme Parký nýn önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaþlarýn hizmetine kazandýrýlmasý hedefleniyor. Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa Belediyesi, Tarihi Kentler Birliði tarafýndan ödüllendirildi. Tarihi Kentler Birliði tarafýndan Baþarý, Uygulama, Proje, Süreklilik, Oktay Ekinci Jüri Özel Ödülü ve Metin Sözen Koruma Büyük ödülü kategorilerinde Türkiye genelinde 38 belediye ödüllendirildi. Þanlýurfa'da düzenlenen ödül töreninde Mustafapaþa Belediyesi'de Mustafapaþa'nýn tarihi dokusunu gün yüzüne çýkan Manastýr Vadisinde bulunan Aziz Nikola Manastýr restorasyon projesinden dolayý ödül almaya hak kazandý. Kaynak:Nevþehir Gazete

7 Gündelik ve aktüelin, politikanýn içinde, tarih ve hafýza þiddetle ihtiyaç duyduðumuz günlerden geçiyoruz. Zira bir yandan resmi ideoloji-kemalizm eleþtirisi üzerine kendini kurduðunu iddia eden bir hükümetin tozu dumana katan uygulamalarý, gündelik hayatýmýza yaptýðý müdahalelerle karþý karþýyayýz. Bu manzara karþýsýnda kendini liberal bir algý ile ceberrut devlet-sivil toplum ikiliði içerisinde tanýmlayarak, ceberrut devlet karþýsýnda AKP den medet uman, onun ideolojik hegemonyasýna payanda olanlarýn durumunun sefaletini bilmem açýklamaya gerek var mý? AKP nin ustalýk dönemi uygulamalarýna ama, ama böyle demokrat olamazsýnýz! itirazlarýnýn gülünçlüðü, ayný anda hala Baþbakana akýl verme iddialarý yeterince acýklý. On yýl kadar önce AKP nin demokratlýðý, ezilenlerin, çoðunluðun temsilcisi olduðu konusunda dinlediðimiz vaazlarýnýn CHP versiyonunu dinlemeyi, en kýsa zamanda kendilerini de o en eski yuvalarýnda görmeyi bekliyoruz. Zira siyasetin temel varsayýmlarý konusunda aralarýnda pek bir çeliþki çýkmayacaktýr. Aslýnda yukarýda saydýðýmýz tüm kesimler için siyaset, elitler arasýnda gerçekleþen bir hadisedir. Tarihi yapan büyük adamlar deðil ise, mutlaka mutlak beyinden oluþan ve herkes için en iyisini bilen siyasi elitlerdir. Bu anlayýþ solun geçmiþ toplumsal pratiklerini bir kenara iterek sola Kemalist yaftasýný yapýþtýrmaktan geri durmamýþtýr. Ancak AKP karþýtlýðý ile sol liberal düþmanlýðý solun gözünü kör etmemelidir. Ýhtiyacýmýz olan bunlar karþýsýnda eski statükoyu savunmak, eskinin restorasyonu deðildir. Bu simgelere, bu söyleme sarýlmak bizi kendi yolumuzdan alýkoyar. Belki de en çok bu yüzden tarihe ihtiyacýmýz var Kasým 2013 tarihinde Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfedarasyonu (DÝSK), Tarih Vakfý ve Türkiye Sosyal Tarih Araþtýrma Vakfý (TÜSTAV) Osmanlý Ýmparatorluðu ve Türkiye Emek Hareketi Tarihinin Kaynaklarý baþlýklý bir konferans gerçekleþtiriyor. Yöneticilerin, büyük adamlarýn, devletlerin ve komplocu anlayýþlarýn baskýn olduðu Türkiye tarihyazýmýnda emek tarihi nefes almamýzý saðlayan bir vaha. Bu konferans iþçi sýnýfý tarihi üzerine ortaya çýkan birikimi eleþtirel bir çerçevede ele almak için herkesi arþiv ve kaynaklar meselesi üzerine yeniden düþünmeye çaðýrýyor. Toplam 27 konuþmacý, modern Türkiye tarihi içerisinde emek hareketi tarihini kaynaklar üzerinden yeniden deðerlendirerek, yeni tartýþmalara, yeni sorulara, yeni alanlara bir kapý aralamaya çalýþacak. Farklý arka planlardan gelen araþtýrmacýlar kendi bakýþ açýlarýný tartýþma, birikimli kuþaklar ile genç kuþaklar farklý teorik bakýþ açýlarý, farklý kaynak kullanýmlarý ve farklý çalýþma alanlarý üzerinden yeni çalýþmalarýný paylaþma olanaðý bulacaklar. Zafer Toprak, Mete Tunçay ve Touraj Atabaki gibi alanýn birikimli isimleri de bu konferansa katkýlarýný sunacaklar. Ýlerici-gerici, Kemalizm bir burjuva devrimi midir? gibi tartýþmalarý arasýnda, tarihin karakafalýlarýnýn, çapulcularýnýn, emekçilerin, ezilenlerinin sesini kendi insanlarýmýzýn sesini duyabileceðimiz bir fýrsat geç Osmanlý ve Cumhuriyetin erken dönemini de kapsayan bu konferans. Göçmen iþçilerden köylülere, Zonguldak tan tütün iþçilerine, Bereç grevindeki kadýnlardan Suat Derviþ e; bizim insanlarýmýz. Kendi insanlarýmýzýn sesi bugün aciliyetle ihtiyaç duyduðumuz þey. Bu toz duman arasýnda yolumuzu bulmak için. Kendi insanlarýmýzýn bugününü ele geçirmelerini ve geleceklerini kurmalarýný saðlayacak bir siyaset için. Kapadokya daki turizm ürün ve servislerinin tanýtýlarak uzun dönem turizm ortaklýklarýnýn gerçekleþtirilmesi amacýyla Birleþmiþ Milletler Karadeniz Ticaret & Yatýrým Tanýtým Programý (BSTIP), Ahiler Kalkýnma Ajansý (AHÝKA) ve Türk Hava Yollarý Nevþehir Bölge Müdürlüðü ortaklýðýnda `Kapadokya Turizm Tanýtým Forumu düzenlendi. Nevþehir de baþlayan organizasyon Karadeniz bölgesinde bulunan 12 ülkeden seçilmiþ tur operatörleri ve seyahat ticaret temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþecekti. Misafir tur operatörleri organizasyona, Göreme Açýk Hava Müzesi, Uçhisar ve Kaymaklý Yeraltý Þehirlerini gezerek baþladý. Eþ zamanlý olarak, Kapadokya Bölgesi turizm ticaret temsilcilerine yönelik "Online Turizm Pazarlamasý" konusunda eðitim verildi. Ýlk günkü organizasyonun, yerli ve yabancý operatörleri buluþturan öðleden sonraki bölümü ise, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz ve Avanos Kaymakamý Mustafa Eldivan ýn açýlýþ konuþmalarý ile baþladý. Konuþmalarýn ardýndan yerli tur operatörleri Karadeniz e kýyýsý olan ülkelerden gelen tur operatörleri ile birebir görüþme fýrsatý buldu. Organizasyonun ikinci gününde ise, Karadeniz ülkelerinden katýlan misafir operatörler, Paþabaðý ve Zelve yi gezdi. Grup þarap mahzenlerinde þarap tadýmýnýn ardýndan Avanos a hareket ederek Avanos ta bulunan çanak çömlek atölyesini gezdi. Program, Sarýhan Kervansaray daki sema gösterisinin ardýndan sona erdi. Kaynak:Nevþehir Gazete Madýmak Katliamý insanlýða karþý iþlenmiþ suçtur. aþýmý kararý vermek insanlýða karþý iþlenmiþ 2. Suçtur. Türkiye ye hayýrlý uðurlu olsun! demesi insanlýða karþý iþlenmiþ 3. Suçtur! yapýlan katliamlarýn, insanlýða karþý iþlenen suçlarýn toplamý niteliðindedir. Madýmak Katliamý 2 Temmuz 1993 te baþlayýp bitmemiþtir. Anadolu topraklarýnda Alevilere, aydýn düþünceye, sanata karþý çýkan, saldýrgan, gerici güçlerin, devlet gözetiminde ve denetiminde yaptýðý bir katliamdýr. Madýmak Katliamý, Baba Ýshak, Þah Kalender Çelebi, Pir Sultan Abdal ýn egemen, inkarcý güçler tarafýndan katledilmesinin devamýdýr. Madýmak Katliamý Koçgiri, Dersim, Maraþ, Malatya, Sivas (4 Eylül 1978), Çorum katliamlarýnýn devamýdýr. Tüm bu katliamlarýn dava dosyalarý Baðýmsýz yargý tarafýndan kapatýldý, silindi, ortadan kaldýrýldý. Bildiðiniz gibi Madýmak Katliamý davasý 20 yýldýr devam ediyor! 20 yýldýr Aranan hükümlü katiller Bulunamýyor! 19 yýl güya aranan, katliamýn bir numaralý hükümlüsü Cafer Erçakmak, Madýmak Oteline 500 m. Mesafede evinde ölüyor! Madýmak Katliamý hükümlüleri, aranýrken askerlik yapýyor! Nikah kýyýyor! Doðan çocuðunu nüfusa kaydettiriyor! Sürücü belgesi alýyor! Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesinin þirketlerinde çalýþýyor! Ve Baðýmsýz yargý 19 yýl sonra Madýmak Katliamý davasý için Zaman aþýmý kararý veriyor! Baþbakan R. Tayyip Erdoðan Zaman aþýmý kararý için sýkýlmadan Bu karar Türkiye ye hayýrlý, uðurlu olsun! diyor. 20 yýldýr Madýmak yanmaya devam ediyor. Bu tüyler ürpertici, onur kýrýcý, hukuk dýþý manzara karþýsýnda susan, makamýnýn yetkilerini kullanmayan Sayýn Cumhurbaþkanýmýz birden bire Madýmak Hadisesini araþtýrmak üzere Devlet Denetleme Kurulu nu görevlendiriyor!!! Sayýn Cumhurbaþkaný Sivas taki 114 sivil toplum kuruluþunun konunun tekrar incelenmesi talebi üzerine bu görevlendirmeyi yapýyor! Soruyoruz; Sivil toplum kuruluþu dediðiniz bu Kuruluþlar ne kadar sivildir? Bu Sivil toplum kuruluþlarý Madýmak Katliamý sýrasýnda neredeydi? Bu Sivil tolum kuruluþlarý Madýmak Oteli önünde toplanan katil sürüsü Cumhuriyet burada kuruldu, burada yýkýlacak! derken neredeydi? Bu Sivil toplum kuruluþlarý Sivas ta katliama davet bildirileri daðýtýlýrken, cihat çaðrýlarý yapýlýrken neredeydi? Madem bu kadar Siviller madem Gerçeðin ortaya çýkmasýný istiyorlar, neden Madýmak Otelinin müze olmasýna karþý çýktýlar? Sayýn cumhurbaþkanýmýz, bu Sivil toplum kuruluþlarýný kabul ederken, neden Madýmak ta yakýnlarýný yitiren maðdur ailelerin randevu talebini kabul etmemiþtir? Sayýn Cumhurbaþkaný bu kadar masum ve insani bir görüþme talebini kabul etmediði gibi Sivas Valiliðine havale etmiþtir. Oysa Cumhurbaþkanlýðý Makamý çok iyi bilmelidir ki, Sivas ta yaþayan aile yoktur! Çünkü Madýmak ta yakýnlarýný yitiren ailelerin Sivas ta yaþama koþullarý yoktur! Soruyoruz; Madýmak Katliamý davasý hakkýnda Zaman aþýmý kararý verilirken, Baþbakan Zaman aþýmý kararý Türkiye ye hayýrlý uðurlu olsun! derken Sayýn Cumhurbaþkanýnýn vicdaný sýzlamýþ mýdýr? Madýmak hadisesini araþtýrmak üzere Devlet Denetleme Kurulunu görevlendiren Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Madýmak Katliamý davasýnda, katliam sanýklarýnýn avukatlýðýný yapanlarýn AKP de Bakan ve Milletvekili olduklarýndan Bihaber olamaz! Soruyoruz; bunca yargý kararýna karþýn, Madýmak katilleri 20 yýldýr serbest gezerken Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn vicdaný sýzlamýþ mýdýr? Soruyoruz; kamulaþtýrýlan Madýmak Otelinde saldýrganlarla, katliamda yaþamýný yitiren canlarýmýzýn adýnýn yan yana yazýlmýþ olmasý hangi vicdanýn, hangi hukukun ürünüdür? Madýmak Katliamýnda yakýnlarýný yitiren biz aileler, katliamdan tesadüfen sað kurtulan bizler, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Alevi Bektaþi Federasyonu ve Türkiye kamuoyu Zaman aþýmý kararýný tanýmýyor! Zaman aþýmý kararý insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçtur. Bizler Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn görevlendirdiði Devlet Denetleme Kurulu nun Madýmak Katliamý hakkýnda objektif, tarafsýz, hukuka uygun bir araþtýrma yapacaðýna inanmýyoruz! Bu Görevlendirme þu anda yürütülen politik konseptin parçasý niteliðindedir. Ortada bu kadar hukuksuzluk, bu kadar skandal varken DDK nýn Araþtýrmasýna neden güvenelim? Bir baþka skandal ise þu anda Madýmak Katliamý hükümlülerinin Hasta olduklarý gerekçesiyle Metris Hapishanesine getirilmiþ olmalarýdýr. Avukatýmýz Sayýn Þenal Saruhan ýn konu hakkýnda bilgi almak amacýyla Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna sorduðu sorular, savcýlýk tarafýndan Bilgi veremeyiz! gerekçesiyle ret edilmiþtir. Madýmak katliamý hükümlüleri Hasta olduklarý gerekçesi ile tahliye edilmek isteniyor! Madýmak katliamý söz konusu olduðunda yakýcý olan bir baþka hakikat daha vardýr! Aleviliði tüketmek için Cami, cemevi projesi yapan Hoca Efendiler Madýmak Katliamýný görmeyecek kadar kör, analarýn çýðlýklarýný duymayacak kadar saðýr ve hakikati dile getiremeyecek kadar dilsiz ve basiretsizdir! Ýçinde bulunduðumuz Yasý Kerbela Orucunda köþklerde, lüks restoran ve otellerde, inancýmýzda olmayan Ýftar yemeði verenler ve yiyenler hangi vicdanýn sahibidirler? Deðerli Dostlar, Deðerli Basýn emekçileri; Madýmak Katliamý davasý hakkýnda verilen Zaman aþýmý kararý Karar hakkýnda baþbakan tarafýndan yayýnlanan Kutlama mesajlarý Baþbakanýn cemevimize Ucube demesi, 3. Köprüye bir Alevi katili olan Yavuz un adýnýn verilmesi, Bir devþirme Milletvekilinin cemevlerimiz için Terör yuvasý demesi, 4 yýldýr devam eden ve sahte Demokrasi paketi ile sonuçlanan Alevi açýlýmý Bunlarýn tamamý AKP iktidarý tarafýndan yürütülen sistematik bir politikadýr. Devþirme Aleviler marifetiyle Aleviliði bitirme projesidir. Hal böyleyken! Uygulanmayan, ihlal edilen yargý kararlarý varken, Madýmak katilleri açýkça devlet ve hükümet tarafýndan korunup, kollanarak, 20 yýldýr turistik gezi yaparken! Bu ne perhiz, bu ne lahana turþusudur??? Hangi gerekçeyle DDK görevlendirilmiþtir? Biz bu görevlendirmenin Haklý ve meþru olduðuna neden inanalým?... Sayýn Cumhurbaþkanýnýn Madýmak Katliamý Araþtýrmasý için Devlet Denetleme Kurulunu Görevlendirmesi hukuki, vicdani, objektif bir karar deðil, siyasi bir karardýr. (15 Kasým 2013) Madýmak Katliamýndan tesadüfen sað kurtulan canlar, Katliamda yakýnlarýný yitiren Aileler Pir Sultan Abdal Kültür Derneði adýna Kemal BÜLBÜL PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu na (DÝSK) baðlý, Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ndan (ÇSGB), Banka promosyonlarýnýn Emeklilere verilmesi talebiyle 13 Kasým günü Ankara da imza kampanyasý baþlattý. Saat: 12:30 da, Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ Heykel önünde baþlatýlan kampanya ile ilgili bilgi vermek amacýyla bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Ankara da 8 ayrý yerde açýlan stantlarda toplanýlan imzalar, kampanyanýn sona erdiði tarih olan 11 Aralýk 2013 tarihinde, gerçekleþtirilecek eylemin devamýnda ÇSGB yetkililerine teslim edilecek. Emekli Sen Ankara Þubeleri adýna basýn açýklamasýný okuyan Çankaya Þube Baþkaný Salman HÜRKARDEÞ, promosyon hakkýnýn emeklilere ödenmesi konusunda ÇSGB Faruk ÇELÝK in Üzerinde çalýþtýklarýna dair medyada demeci çýktýðýna iþaret ederek, emekliler için yýllardýr önemini koruyan bu konunun bir türlü hükümetin gündemine girmediðini, þimdi ise samimiyetten uzak bir þekilde seçim yatýrýmý olarak ortaya atýldýðýný bildirdi yýlýnda çalýþanlara promosyon verilmesi konusunda bir genelge yayýnlandýðýný hatýrlatan HÜRKARDEÞ, bu güne kadar emeklilere promosyon verilmesi konusunda hiçbir adým atmayan ve bankalarla pazarlýk yapan hükümeti ve çalýþanlarýn maaþlarý için birbirleriyle kýyasýya yarýþan bankalarý protesto etti. Emekli Sen Çankaya Þube Baþkaný Salman HÜRKARDEÞ tarafýndan okunan metnin tamamý þöyle; Bildiðiniz üzere, emeklilere maaþ ödeyen bankalarýn, zorunlu müþterileri olan emeklilere promosyon vermeleri konusu altý yýldan fazla bir zamandýr tartýþýlmaktadýr. Bizde emeklilerin temsilcisi sendika olarak, müteakip defalar yaptýðýmýz eylem ve açýklamalarla, emeklilerin parasýný çalýþtýrýp bundan gelir saðlayan bankalarýn, bu gelirin cüzi bir kýsmýný, promosyon olarak emeklilere vermeleri talebini dile getirdik ve hükümeti sorunu çözmeye çaðýrdýk. Konunun muhatabý olan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný bu güne kadar, zaman zaman emeklilere promosyon verilmesi için çalýþmalar yapýyoruz açýklamalarý yaptý ise de sorun çözülmedi ve emeklilere promosyon verilmedi. Yine hepiniz yakýndan takip ediyor ve biliyorsunuz, bir süre önce Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný sayýn Faruk Çelik, emeklilere yýlda 1 maaþ kadar promosyon verilmesi için bankalarla görüþmeler yapýlacaðýný söylemiþ ve bakanýn açýklamasý, basýnda emekliye müjde, emekliye 13. maaþ, emekliye promosyon þeklinde yer almýþtý. Biz daha önce Ýntibak Yasasý sürecinde de benzerlerini gördüðümüz bu haberlerin abartýlý olduðunu açýklamalarýmýzda ifade etmiþtik. Zira bunun bir seçim yatýrýmý olduðunu biliyorduk. Sizin anlayacaðýnýz, deðiþen bir þey yok, daha önce Ýntibak Yasasý çýkaracaklarýný ve emeklilerin maðduriyetini gidereceklerini açýklayan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný, 1 maaþ kadar promosyon verilmesi için bankalarla görüþmeler yapýlacak diyerek, yaklaþmakta olan seçimlere yatýrým yapmaya devam ediyor. Hükümetin bankalarý çaðýrýp, pazarlýða oturmasý, emeklilere promosyon verilmesi gibi bir derdinin olmadýðýnýn göstergesidir. Eðer böyle bir derdi olsaydý, Kamu Çalýþanlarýna promosyon verilmesi için, 2007 yýlýnda çýkarýlan, 2007/21 sayýlý Baþbakanlýk genelgesinin uygulanmasý için SGK ya talimat verir ve iþi hallederdi. Çünkü bir kamu kurumu olan SGK hükümetin çýkardýðý genelgeler ve verdiði talimatlarý uygulamakla yükümlüdür. Bu nedenle, çalýþanlarýna promosyon verilmesi için bankalarla protokol yapan diðer kamu kurumlarý gibi, SGK da emekliler için emekli maaþý ödemeyi kabul eden, bankalarla yaptýðý protokole promosyon maddesi koydurmakla yükümlüdür. Baþbakanlýðýn 2007/21 sayýlý genelgesine raðmen bu gün bankalarla görüþmek ve pazarlýk yapmak ipe un sermekten baþka bir þey deðildir. Zira kamu çalýþanlarý bu gün çalýþan ve çalýþmalarýnýn karþýlýðý olan maaþlarý çalýþtýklarý kurum tarafýndan, banka aracýlýðýyla ödenen kiþilerdir. Emekliler ise çalýþma dönemlerinde, sarf ettikleri emeklerinin ve ödedikleri sosyal güvenlik priminin karþýlýðýnda, hak ettikleri emekli maaþlarýný bankalar üzerinden alan kiþilerdir. Sonuçta çalýþan veya emekli, bir emek karþýlýðý olarak kamudan maaþ ödenmesine hak kazanan kiþiler olduklarýna göre, kamu tarafýndan yapýlacak iþlemlerde eþittirler. Hükümetin kendi genelgesini uygulatmak yerine, bankalarla pazarlýða oturmasý, hükümet etme ciddiyeti ile baðdaþmamaktadýr. Bu olsa olsa kaynaðýmýz yok, dolayýsýyla bu kadar emekliye promosyon veremeyiz diyecek olan bankalara zemin hazýrlayan ve topu bankalara atmayý planlayan bir taktik olmaktan baþka bir þey deðildir. Burada yapýlmak istenen, emeklilere promosyon verilmemesinin nedeni olarak bankalarý göstermek ve böylece iktidarý emeklilerin gözünde yüceltmektir. Bir baþka deðiþle hükümetin anmacý, emeklilere promosyon verilmemesinin sorumluluðunu üstünden atmak ve suçu bankalara yüklemektir. Nitekim bu gün bankalarla görüþeceðiz diyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný, 2012 yýlýnda TBMM de kendisine yöneltilen bir soru önergesine verdiði yanýtta, bankalarýn kaynaðý olmadýðý için emeklilere promosyon vermiyorlar þeklinde cevap vererek bankalarýn sözcülüðünü yapmýþtý. Baþta emeklilere 1 maaþ kadar yýllýk promosyon verilmesi için bankalarla görüþmeler yapýlmasý için SGK ya talimat verdim diyen bakanýn son günlerde ki açýklamalarý, ilk açýklamalarýnda ki, her emekliye yýlda bir maaþ tutarýnda promosyon verilmesi vaadinin havada kaldýðýný kanýtlamaktadýr. Sayýn bakan ne diyor, bankalarla aramýzda çok fark var bankalar yýlda sadece 70 TL. promosyon vermeyi teklif ettiler, ama rakam ne olursa olsun önemli olan promosyon verilmesidir. Demek ki yýlda bir maaþ önerisine karþýlýk bankalar, bir ayda vermeleri gereken miktarý, yýllýk olarak vermeyi uygun görüyorlar. Sizin anlayacaðýnýz dað bir kez daha fare doðurdu. Halbuki bankalar bu gün için sayýlarý 11 milyona yaklaþmýþ olan, emeklilerin maþlarýný ödemek suretiyle muazzam gelir elde etmektedirler. Hükümetin yapmasý gereken banklarýn bu karlarýndan bir miktarýný, maaþ ödedikleri emeklilere vermelerini saðlamaktýr. Kaldý ki, 2007 yýlýnda kamu çalýþanlarýna promosyon verilmesi için, çýkarýlmýþ olan genelge ile kamu çalýþanlarýna promosyon verilmesine devam edilmektedir. Ne yazý ki, kendiside bir kamu kurumu olup, bankalar aracýlýðýyla, milyonlarca emekliye aylýk ödeyen SGK bu genelgenin uygulanmasý için bankalar üzerinde nüfuz kullanmamýþ ve anayasanýn 10. maddesindeki eþitlik ilkesini ihlal etmiþtir. Bu ihlale seyirci kalan iktidar ile onun hükümeti ise sermayeyi korumaya devam etmiþlerdir. Dolayýsýyla amacý yerel seçimlere yatýrým yapmak olan, yarým aðýz açýklamalarýn hiçbir öneminin olmadýðýnýn bilincindeyiz. Hükümete sesleniyoruz, yandaþ medyanýn da desteði ile popülizme ve seçim yatýrýmýna ve insanlarýn duygularýný sömürmeye devam ettiðiniz açýktýr. Sizi bir kez daha uyarýyoruz, 6 yýldýr uygulatamadýðýnýz 2007/21 sayýlý baþbakanlýk genelgesi ortada iken, emeklilerin ve bu ülkenin diðer emekçi kesimlerinden çeþitli adlar altýnda para alarak, karlarýný yýldan yýla katlayan bankalarýn, emeklilerle alay etmesine daha fazla seyirci kalmamalýsýnýz. Hiçbir pazarlýða gerek yok, yapacaðýnýz tek þey kendi genelgenizi uygulatmak ve emeklilere kamu çalýþanlarýna verilen kadar promosyon verilmesini saðlamaktýr. Bu sizin için ertelenmesi mümkün olmayan bir görevdir. Hükümet etme sorumluluðu da bunu gerektirir. Eðer sorumluluðunuzun gereðini yapmaz ve bankalarýn önerdikleri cüzi rakamý kabul ederseniz, sendika olarak yýllardýr yaptýðýmýz gibi, yapacaðýmýz eylem ve etkinliklerle bu tavrýnýzý emeklilere anlatmaya ve onlarý, önümüzdeki seçimlerde oylarýyla sizden hesap sormaya çaðýracaðýmýzdan kuþkunuz olmasýn yýlýnda çalýþanlara promosyon verilmesi genelgesi çýkardýðý halde, bu güne kadar emeklilere promosyon verilmesini saðlayamayýp, bankalarla pazarlýk yapan hükümet ile çalýþanlarýn maaþlarýný ödemek için birbirleriyle kýyasýya yarýþan bankalarý protesto ediyoruz. Emeklilerin hakký olan promosyonlarýn verilmesi için, bu gün Türkiye çapýnda Þube ve Temsilciliklerimiz tarafýndan yapýlacak olan deðiþik eylem ve etkinliklerle sürdürülecek olan bir imza kampanyasý baþlatýyoruz. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýna hitaben 1 süreli yapýlacak olan kampanyamýz da toplanan imzalar, programý daha sonra açýklanacak bir eylemle Bakanlýða teslim edilecektir. Emekli Sen in Ankara da promosyon talebiyle baþlattýðý imza kampanyasýna imzalarýný atarak katýlmak isteyenler aþaðýda belirtilen adreste açýlan stantlara uðrayabilirler; >Kýzýlay, Ýnsan Haklarý Anýtý yaný, >Kýzýlay, Sakarya Cad. Taþ heykel yaný. >Kýzýlay, Güvenpark dolmuþ duraklarý karþýsý, >Kýzýlay, Ýzmir Caddesi Sümer Sokak giriþi Emekli Sen Genel Merkezi önü. >Yenimahalle, Batýkent Metro istasyonu giriþi, >Sincan, Merkez, Çiçek Ýþ Merkezi önü, >Mamak, Dikimevi Meydaný PTT önü, >Keçiören, Hacý Bektaþ Köprüsü yaný, >Mamak, Tuzluçayýr Meydaný Çiçek Ýþ Merkezi önü Emekli Sen Ankara Þubeleri adýna konuþan HÜRKARDEÞ ten sonra Genel Baþkan Veli BEYSÜLEN da konuya iliþkin yaptýðý kýsa açýklamada, hükümetin bu konuda tutarsýzlýðýný dile getirerek, AKP nin iþverenlerden ve banka patronlarýndan yana politikasýný eleþtirdi. Emekli Sen imza kampanyasý, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü ne kadar gün boyu sürecek.

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı