baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül..."

Transkript

1 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR la ilgili dikkat çeken detay ise þirketin referans verdiði partiler arasýnda sadece AKP nin bulunmasý. SORUN YOKMUÞ! Yalçýn Akdoðan dün Star gazetesindeki yazýsýnda ANAR ýn yaptýðý ele aldý. AKdoðan yazýsýnda kýzlý erkeli ev tartýþmalarýna gelinen süreci kýsaca özetlerken tartýþmalarýn dýþýnda toplumun ne düþündüðü konusunda ise ANAR ýn anketini ön plana çýkarýyor. Akdoðan anketin ortaya çýkardýðý durumu Ayrýmcýlýk ve yaþam tarzýna müdahale konusunda bazý çevrelerde söylendiðinin aksine ciddi bir sorun ortaya konmuyor deðerlendirmesi yapýyor. Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) yönetici ve üyelerine dönük gerçekleþtirilen operasyonlarýn üzerinden tam 300 gün geçti. ÇHD lilerin ilk duruþmasý Aralýk 2013 tarihlerinde Ýstanbul/Silivri de görülecek. ÇHD Ankara Þubesi Yönetim Kurulu, 15 Kasým günü akþamý Ankara da gerçekleþtirdiði eylemle, onuruyla yaþayan herkesi devrimci avukatlarýn duruþmasýna katýlmaya çaðýrdý. Saat: 18:00 de Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ heykel önünde toplanan ÇHD li avukatlar ve onlarla dayanýþma içinde olan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, en öne açýlan TUTUKLU AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK yazýlý pankartýn arkasýnda yürüyerek, ellerinde tutuklu avukatlarýn fotoðraf ve onlarla ilgili dövizleri taþýyarak Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. Kapadokya bölgesine sonbahar aylarýndaki Japon turist ilgisi sürüyor. Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, Japonya'da kültürel eksende gerçekleþen turizmde, Türkiye'nin önemli bir pastanýn sahibi olduðunu söyledi. Özellikle 1985'li yýllardan sonra Kapadokya bölgesine yönelen Japon turist sayýsýnda her geçen yýl artýþ kaydedilildiðini belirten Durmaz, "Sonbaharýn girmesiyle yoðunlaþan Japon turist sayýsýndaki artýþ, bir sonraki yýlýn Ýlkbahar dönemi sonuna kadar aralýksýz devam ederken, bölgedeki turistik konaklama tesisleri de bu hareketlenmeden önemli ölçüde yararlanýyor. Bu yýl da Ýlkbahar'da ayný yoðunluðun laþanacaðýný umuyoruz" diye konuþtu. Nevþehir Belediyesi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ndeki yeni TOKÝ bloklarýnýn bulunduðu alanda yapýmý süren çocuk oyun alaný ve Dinlenme Parký, önümüzdeki günlerde hizmete kazandýrýlacak. Ankara dan Ýstanbul a bir uçak yolculuðu sýrasýnda saðýmda oturan kiþinin, "Ferhat Bey, Ahmet Kaya nýn yaptýðýný beðendiniz mi" sorusuyla irkilmiþtim. Þahýs devamla, "bu ülkenin Türk olduðunu ve hiç kimsenin ekmeðini yediði kaba ihanet hakký olmadýðýný" buyuruyordu. Rahatsýzlýðýmý açýk bir dille ifade etmiþ ve oradan kalkarak, baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 5 DE Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu na (DÝSK) baðlý, Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ndan (ÇSGB), Banka promosyonlarýnýn Emeklilere verilmesi talebiyle 13 Kasým günü Ankara da imza kampanyasý baþlattý. Saat: 12:30 da, Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ Heykel önünde baþlatýlan kampanya ile ilgili bilgi vermek amacýyla bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

2 Türkçe mizde çeþitli anlamlara gelen enteresan kelimeler var. Ýþte bunlardan biri de Yürütme kelimesi olmalý Azerbaycan da birlikte kaldýklarý bir otelde, bir Türk le, Azerbaycanlý sohbet ediyorlarmýþ, bir ara söz otele gelmiþ, Azerbaycanlý; -Bu oteli Türkler yürütüyor, demiþ, Yürütmek burada iþletmek anlamýnda kullanýlýyormuþ! Dinleyen de þöyle karþýlýk vermiþ olmalý; -Yakýþýr vallaaa Bilindiði gibi bizde yürütmek çeþitli anlamlara gelir; Lafla peynir gemisi yürütmek Gemileri, gemicikleri karadan, denizden yürütmek Bankalardan paralarý yürütmek Sahaftan altýn yürütmek Marketten yiyecek vs yürütmek Liste daha da uzayabilir Bilirsiniz bizde Hükümet için de Yürütme denir. Kemal Kýlýçtaroðlu ikide bir Baþbakan için; Yürütmenin Baþý demiyor mu? Kemal Bey e bir TV programýnda sordular; Hani siz eskiden yolsuzluk dosyalarý açardýnýz, ne oldu, þimdilerde bahsetmez oldunuz? Verdiði yanýt ise; Yolsuzluk dosyalarý açtýkta ne oldu? Yolsuzluk ülkemizde pirim yapýyor dedi. Olup bitenlere bakýnca hak vermemek elde deðil! Bizim ülkemizde yapýlan yolsuzluklar, bir Avrupa ülkesinde olsa yer yerinden oynar. Yolsuzluk yapanlar, gerek kamuoyu baskýsýyla gerekse Adalet yönünden bir dakika bile yerlerinde kalamazlar. Bakýyorsunuz dün sýradan yurttaþlar, belli makamlara gelince köþeleri dönmüþ, üstelik itibar bile görüyor! Bu gün ülkemizde bu konularý gündeme getiren, araþtýran ne doðru dürüst bir medya var, ne sorup soruþturan bir Yargý ne de Kamuoyu tepkisi! Bir talandýr devam ediyor! Yine geçenlerde bir TV programýnda, Tarihçi Prof. Ýlber Ortaylý, Ýktidar politikalarý ile ilgili bir soru üzerine; Bu yeterince iþten anlamayan, yandaþ kadrolarla þirketlerini bile yönetemezler, kaldý ki devlet yönetile! benzeri açýklamalar yaptý Ýçeride ve dýþarýda yaþanan garipliklere bakýlýrsa haklý deðil mi? Vatandaþa; gavat diyen Vali hala görevi baþýnda! Üstelik Baþbakan; Valimi yedirtmem diyor! Kaldý ki Baþbakanýn bu konudaki sicili de belli! Dýþ iþlerimiz ise herkesin bildiði gibi komþularýmýzla sýfýr sorun söyleminden, sorunlar yumaðýna dönmüþ! Öte yandan AKP nin, Ýktidarý döneminde, bütün bu olumsuzluklarýn yanýnda, ülkemizi dini görüþlerine göre yönettiði, deðiþtirip, dönüþtürdüðü ortada! Peki bunca olumsuzluða karþýn hiç mi umut yok derseniz, umut var. Aðýr bedellerin ödendiði Gezi olaylarý sonrasý Halkýmýz sokakla tanýþtý. Ýþte bütün korkularý da bundan olmalý. Yürütme deðil ama sorumlularý, sokakta yürütmeme sýrasý artýk bizde 14 Kasým, 2013 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR la ilgili dikkat çeken detay ise þirketin referans verdiði partiler arasýnda sadece AKP nin bulunmasý. SORUN YOKMUÞ! Yalçýn Akdoðan dün Star gazetesindeki yazýsýnda ANAR ýn yaptýðý ele aldý. AKdoðan yazýsýnda kýzlý erkeli ev tartýþmalarýna gelinen süreci kýsaca özetlerken tartýþmalarýn dýþýnda toplumun ne düþündüðü konusunda ise ANAR ýn anketini ön plana çýkarýyor. Akdoðan anketin ortaya çýkardýðý durumu Ayrýmcýlýk ve yaþam tarzýna müdahale konusunda bazý çevrelerde söylendiðinin aksine ciddi bir sorun ortaya konmuyor deðerlendirmesi yapýyor. Oysa Gezi direniþinde Akdoðan ýn Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) yönetici ve üyelerine dönük gerçekleþtirilen operasyonlarýn üzerinden tam 300 gün geçti. ÇHD lilerin ilk duruþmasý Aralýk 2013 tarihlerinde Ýstanbul/Silivri de görülecek. ÇHD Ankara Þubesi Yönetim Kurulu, 15 Kasým günü akþamý Ankara da gerçekleþtirdiði eylemle, onuruyla yaþayan herkesi devrimci avukatlarýn duruþmasýna katýlmaya çaðýrdý. Saat: 18:00 de Kýzýlay Sakarya Meydaný Taþ heykel önünde toplanan ÇHD li avukatlar ve onlarla dayanýþma içinde olan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, en öne açýlan TUTUKLU AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK yazýlý pankartýn arkasýnda yürüyerek, ellerinde tutuklu avukatlarýn fotoðraf ve onlarla ilgili dövizleri taþýyarak Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. Ýnsan Haklarý Anýtý önünde basýn açýklamasýný ÇHD Ankara Þube Baþkaný Murat YILMAZ yaptý. YILMAZ ýn okuduðu metnin tamamý þöyle; 18 01,2013 tarihinde baþta Derneðimizin Genel Merkezi Ýstanbul Þubesi ve Halkýn Hukuk Bürosu operasyon adý altýnda basýlmýþtýr. Sonrasýnda Derneðimizin Genel Baþkaný ve yöneticilerinin aralarýnda bulunduðu 9 üyemiz tutuklanmýþtýr. Üyelerimiz o günden bu güne yaklaþýk 300 gündür tutukludur. Bugün itibariyle Devrimci Avukatlarýn duruþmasýna 39 gün kaldý. 39 gün sonra devrimci avukatlar iþbirlikçi katil AKP hükümetini yargýlayacaklar ve 11 Çelik kapý, kozmik oda, ajanlýk yapýyorlar yalanlarýnýn hesaplarýný soracaklar. Hükümete sesleniyoruz 9 üyemizi tutukladýnýz da ne deðiþti, bizler haklý mücadelemizden vaz mý geçtik? Anadolu nun dört bir yanýnda yaþanan sorun yokmuþ gibi yansýttýðý konulara iliþkin milyonlarca insan sokaða çýkmýþtý. ÝLGÝNÇ BDP LÝLER Araþtýrmaya daha yakýndan bakýldýðýnda ise çok ilginç ayrýntýlarýn olduðu ortaya çýkýyor. Örneðin BDP li olduklarý iddia edilen seçmenlerin yüzde 72 si etnik köken konusunda herhangi bir ayrýmcýlýða uðramadýðýný söylüyor. SEÇMECE ANKETÝN SONUÇLARI Akdoðan ýn aktardýðýna göre 26 þehirde 1430 kiþiyle yapýlan anketteki diðer ayrýntýlar yazýda þu þekilde geçiyor: CHP li seçmenin ayrýmcýlýða uðramadýðý yönündeki oranlarý þu þekilde: Karþý cinsle iliþki yüzde 94, alkol kullanýmý yüzde 77.5, cinsiyet yüzde Aralarýnda nikâh ya da akrabalýk olmayan kýz ve erkeklerin ayný evde bir arada yaþamasýný doðru buluyor musunuz? sorusuna verilen cevap çok manidar. Evet diyenlerin oraný yüzde 20.9, hayýr diyenlerin oraný yüzde Tüm parti seçmenlerinde hayýr oranýnýn yüksek olduðu görülüyor. AK Partililerin yüzde 92,6 sý, CHP lilerin yüzde 44,2 si, MHP lilerin yüzde 74 ü, BDP lilerin yüzde 70,8 i bu durumu doðru bulmadýðýný ifade ediyor. (Kýzlý erkekli ev) Tartýþmayý baþlatan Baþbakan Erdoðan ýn sözleriydi. Anket bu infaz, iþkence, katliam davalarýnda tüm ezilenlerin hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmekten vaz mý geçtik? Bakýn Haziran ayaklanmasýnda halkýmýzýn hep yanýndaydýk. Meydanlardan karakollara, adliyelerden F tipi hapishanelere her yerde direnenlerin safýnda olduk. Günü geldi adliye biralarýný eylem alanlarýna çevirdik, tartaklandýk, coplandýk, hakkýmýzda soruþturmalar, davalar açýldý. Ama asla yýlmadýk, susmadýk, susmayacaðýz. Ýstiyorlar ki Engin Çeberlerin, Çaðdaþ Gemiklerin, Ferhat Gerçek lerin, Þerzan Kurtlarýn davalarýný sahiplenmeyelim. Gecekondusu yýkýlmak istenen yoksullarý, iþinden atýlan emekçileri, okuldan atýlan öðrencileri, sürgün edilen kamu çalýþanlarýný sahiplenmeyelim istiyorlar. Ezilen, þiddet gören kadýnlarýn, inanç ve deðerleri yok sayýlan Alevilerin, inkar, imha ve asimile edilerek yok sayýlmaya çalýþýlan Kürt halkýnýn yanýnda olmayalým istiyorlar. Bu yüzden saldýrýyorlar. Bu yüzden gece yarýlarýnda kapýlarýmýzý kýrarak giriyorlar bürolarýmýza, derneklerimize. AKP iktidarýnýn bize biçtiði avukatlýk tarzýný reddediyoruz. Tarihin bize verdiði sorumlulukla hareket ediyoruz. Hapsedilmek istendiðimiz duvarlarý aþarak Devrimci avukatlýk geleneðini büyütüyoruz. Bu yüzden meslektaþlarýmýz, müvekkillerimiz yani tüm halkýmýz tutukladýðýnýz meslektaþlarýmýza destek veriyor. Ne tutukladýðýnýz meslektaþlarýmýz ne dýþarýda kalan bizler, sizden de baskýlarýnýzdan da korkmuyoruz. Ýþbirlikçi, faþist AKP iktidarý bizi yýldýramaz. Bu günlerde Ethemlerin, Mehmetlerin, Ali Ýsmaillerin, Ahmetlerin, Abdullah Cömertlerin, Medeni Yýldýrýmlarýn, Hasan Feritlerin ve Berkin Elvanlarýn avukatlýðýný yapmaya devam ediyoruz. Mücadelemize tutuklu meslektaþlarýmýzýn býraktýklarý yerden devam ediyoruz. Þimdi de Aralýk ta devrimci avukatlarý, tutuklu meslektaþlarýmýzý savunacaðýz. Daha doðrusu onlarý tutuklayanlarý yargýlamak için Silivri de olacaðýz. Sizleri de bu tarihsel günde devrimci avukatlarýn yanýnda olmaya, onlarýn sesine ses katmaya davet ediyoruz. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK! YILMAZ dan sonra; fotoðraf sanatçýsý Mehmet ÖZER, KESK Eðitim ve sözün nasýl algýlandýðýný da ölçmüþ. (Erdoðan ý konu ile ilgili) Destekliyorum diyenlerin oraný yüzde 55.2, desteklemiyorum diyenlerin oraný yüzde CHP li seçmenin yüzde 13,5 i, MHP lilerin yüzde 39,8 i, BDP lilerin yüzde 61,8 i bu açýklamayý desteklediðini söylüyor. ANAR? Kamuoyu yoklamalarý yapan ANAR þirketinin Genel Müdürü Ýbrahim Uslu. AKP ye yakýnlýðý ile bilinen ANAR ýn resmi internet sitesindeki referanslar bölümündeki tek siyasi parti ise AKP. Ayrýca referanslar bölümünde yer alan belediyeler kýsmýnda da AKP li isimlerin baþkan olduðu belediyeler diðer bir dikkat çekici ayrýntý. Kaynak:BirGün Örgütlenme Sekreteri Akman ÞÝMÞEK, saðlýk emekçisi Mahmut KONUK, CHP Milletvekili Hüseyin AYGÜN ve daha birçok insan yaptýklarý kýsa konuþmalarda ÇHD li avukatlarýn tüm ezilenlerin, sistemin hedefinde olanlarýn, inkar ve imha politikalarýna maruz kalanlarýn, muhalif kimliðiyle yaþayanlarýn davalarýna sahip çýktýðýný, onlarýn avukatlýðýný yaptýðýný bu anlamda þimdi sýranýn onlarý savunmaya, devrimci avukatlarla dayanýþma içinde olmaya geldiðini ifade ettiler. Silivri de ki duruþmaya kadar Her Cuma akþamý saat: 18:00 de gerçekleþecek olan eylemin ilki konuþmalarýn ardýndan eylem, DEVRÝMCÝ AVUKATLAR ONURUMUZDUR DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ sloganlarýyla son buldu. ÇHD arþivine göre Türkiye deki Tutuklu Avukatlarýn Listesi: ÇHD GENEL BAÞKANI Selçuk KOZAÐAÇLI, Ankara Barosu ÇHD Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan TANAY, Ýstanbul Barosu ÇHD Ýstanbul Þubesi Yöneticisi A. Güçlü SEVÝMLÝ, Ýstanbul Barosu ÇHD Ankara Þubesi Yöneticisi N. Betül VANGÖLÜ KOZAÐAÇLI, Ankara Barosu ÇHD Genel Merkez Yöneticisi, Barkýn TÝMTÝK, Ýstanbul Barosu Günay DAÐ, Ýstanbul Barosu Ebru TÝMTÝK, Ýstanbul Barosu Naciye DEMÝR, Ýstanbul Barosu Þükriye ERDEN, Ýstanbul Barosu Ebru GÜNAY, Diyarbakýr Barosu Siracettin IRMAK, Diyarbakýr Barosu Þeyhmus BEYHAN, Diyarbakýr Barosu Muharrem ERBEY, Diyarbakýr Barosu Asya ÜLKER, Ýstanbul Barosu Bedri KURAN, Mersin Barosu Doðan ERBAÞ, Ýstanbul Barosu Fuat COÞACAK, Diyarbakýr Barosu Mehmet BAYRAKTAR, Ýzmir Barosu Mehmet Sani KIZILKAYA, Ýstanbul Barosu Muharrem ÞAHÝN, Diyarbakýr Barosu Muhdi ÖZTÜZÜN, Batman Barosu Sabahattin KAYA, Van Barosu Cengiz ÇÝÇEK, Ýstanbul Barosu Emran EMEKÇÝ, Ýstanbul Barosu Faik Özgür EROL, Diyarbakýr Barosu Hadice KORKUT, Ýstanbul Barosu Ýbrahim BÝLMEZ, Ýstanbul Barosu Ömer GÜNEÞ, Ýstanbul Barosu

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Nevþehir G.K da Teknik Direktörlüðe Levent Numanoðlu getirildi. Kýrmýzý Beyazlý takýmýn Nevþehir Gazi Stadyumu nda Aksaray Belediyespor la oynanan ve 4-1 kazandýðý maç sonrasýnda teknik direktör Sait Taþ ve yardýmcý antrenör Hakan Koçer in þehri terk etmesinin ardýndan hoca arayýþlarýna baþlayan Nevþehirspor GK yönetimi yeni hocasýný düzenlediði basýn toplantýsý ile açýkladý. Nevþehir G.K Kulüp yöneticileri, takýmýn yeni Teknik Direktörü Levent Numanoðlu ile birlikte basýn mensuplarý ile bir araya gelirken burada konuþan Kulüp Baþkaný Sedat Cantekin, yeni hocalarý Numanoðlu ile büyük baþarýlar elde edeceklerine inandýklarýný belirterek Numanoðlu na baþarýlar diledi. Cantekin: ` Biliyorsunuz bir süreç yaþadýk ve bu süreci en kýsa sürede atlatabilme adýna arayýþlar içine girdik. Takýmýmýza faydalý olacak bizi en iyi þekilde motive edecek, bizi temsil edecek, bizi lige taþýyacak insanlarýn arayýþýna girdik. Bu noktada Levent hocamýz ile tanýþtýk. Vesileler ile tanýþtýk. Kendisiyle bir araya geldik. Teknik Direktörlük kariyerinin yaný sýra oynadýðý futbol kariyerini de göz önünde bulundurarak, yaþadýðý tecrübeleri, yaþadýðý þampiyonluklarý, bize de yaþatacaðýný Hasta Bakým hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : ZÝR MAHALLESI HACI BEKTAÞ VELÝ BULVARI NO: HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ veli Bulvarý No 125 Hacýbektaþ-NEVÞEHÝR b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaþlý veya hasta veya engellilerin bakýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý No 125 Hacýbektaþ-NEVÞEHÝR adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mah. Hacý Bektaþ Veli Bulvarý No 125 Hacýbektaþ- NEVÞEHÝR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. ( B: 14 ) düþünerek hem kiþiliðine güvendiðimiz hem kiþiliðine inandýðýmýz kiþi ile yola çýkma adýna kendisiyle bizim için uzun maraton þampiyonluktan sonrada çalýþmayý düþündüðümüz için Levent Hoca ile çalýþma kararýný aldýk. Kendisi de bizi kýrmadý. Daha öncede Nevþehir e geldi. Kendisi de bizi kýrmadý teveccüh etti bu konuda kendisine teþekkür ediyorum. Ýnþallah takýmýmýzý istediðimiz yere hocamýz ile el ele taþýyacaðýz. Nevþehir halký adýna, taraftarlarýmýz adýna ben Levent Hocama aramýza hoþ geldin diyorum. dedi. Nevþehir G.K Teknik Direktörü Levent Numanoðlu ise hedefinin takýmý 3. Lige taþýmak olduðunu söylerken þunlarý kaydetti. "Bu olayýn hiçbir þekilde maddi boyutu yok. Tamamýyla sýcak iliþki boyutu var. Ve niye burayý kabul ettiniz diye bir soru aklýnýza takýlabilir. Ýnanýn Nevþehir takýmýnda bir parça faydam olur lige çýkarabiliyorsam beni huzurlu ve mutlu eder. Bunun için uðraþ vermek için buradayým. Burada eðer ben bu takýmý 3. Lige çýkarabiliyorsam, bu takým 3. Ligde oynuyorsa benim için þeref ve onurdur. Tek amacým da bu. Hayatým boyunca hep dürüstçe çalýþmaya uðraþ verdim. Ýnsanlar içinde hep bir sözle hareket ettim. Ýki gündür takýmý izledim ve bugünde çalýþmanýn içerisindeydim. Ve þu inanç doðdu bende. Bu takým 3. Lige çýkmasý lazým olan bir takým. dedi. Kapadokya bölgesine sonbahar aylarýndaki Japon turist ilgisi sürüyor. Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, Japonya'da kültürel eksende gerçekleþen turizmde, Türkiye'nin önemli bir pastanýn sahibi olduðunu söyledi. Özellikle 1985'li yýllardan sonra Kapadokya bölgesine yönelen Japon turist sayýsýnda her geçen yýl artýþ kaydedilildiðini belirten Durmaz, "Sonbaharýn girmesiyle yoðunlaþan Japon turist sayýsýndaki artýþ, bir sonraki yýlýn Ýlkbahar dönemi sonuna kadar aralýksýz devam ederken, bölgedeki turistik konaklama tesisleri de bu hareketlenmeden önemli ölçüde yararlanýyor. Bu yýl da Ýlkbahar'da ayný yoðunluðun laþanacaðýný umuyoruz" diye konuþtu. Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, Japon turistlerin 2 günü geçen Kapadokya turlarýnýn, bölgedeki küçük el sanatlarý ürünleri satan esnaf için de umut olduðunu vurguladý. Durmaz, "Kapadokya bölgesinde alýþveriþ yapan ülke insanlarý arasýnda ilk sýralarda yer alan Japon turistler, ekonomik anlamda döviz girdisinin de artýþýnda etki oluþturuyor. Japonlar Kapadokya bölgesinde özellikle Göreme Açýk Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Kaymaklý ve Derinkuyu Yer altý kentlerini ziyaret edip, Ürgüp ve Avanos ilçelerindeki el sanatlarý ürünleri satan iþletmelerde alýþveriþ yapýyor" dedi. Kaynak:Sondakika haber

4 Beykent Üniversitesinin sahipleri tarafýndan satýn alýnan Doðuþ Üniversitesinde bir iþten atma süreci özel üniversitelerin nasýl iþlediðini bir kez daha ortaya koyuyor. 24 Ekim de iþine son verilen Psikoloji Bölüm Baþkaný ve ayný zamanda gazetemizin yazarý da olan Prof. Dr. Serdar Deðirmencioðlu, süreci Beykent Modeli olarak tarif ediyor ve bunun temelinde neoliberal üniversite anlayýþýnýn yattýðýný belirtiyor. Ýþten atýlma süreciniz ve bu süreçte karþýlaþtýklarýnýzla baþlayabilir miyiz? Doðuþ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 15 Eylül de iþe baþladým ve 24 Ekim akþam üstü hiçbir gerekçe gösterilmeden iþten çýkarýldým. Bölüm baþkanlýðý görevini de yürütüyordum. Sözleþmemde iki aylýk deneme süresi olduðu belirtildiði için beni gerekçesiz iþten çýkarmalarý hukuka aykýrý görünmüyor. Ama olanlar bilime, öðrencilerin ve üniversitenin çýkarlarýna aykýrý... Üniversitede çalýþtýðým süre içerisinde bölüm üzerinde kurulan baskýya ve yapýlmak istenen yanlýþlara tanýk oldum. Baskýnýn giderek arttýrýlmasýnda Doðuþ Üniversitesinin yaz aylarýnda Beykent Üniversitesine satýlmasý ve Beykent in patronlarýnýn (Adem Çelik ve oðullarý) yaptýklarý yatýrýmýn karþýlýðýný hemen almak istemeleri rol oynadý. Bölüme yönelik baskýnýn tek hedefi var: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programý na hemen ve çok sayýda öðrenci alýnmasý. Yapýlan baský, Psikoloji Bölümü kadrosunu müthiþ hýrpaladý. Ama bölüm üyeleri bu baskýya direndi ve atýlmak istenen yanlýþ adýmlara hiçbir destek vermedi. Bu nedenle, benim Beykent Modeli dediðim plan hýzla devreye sokuldu. Bir veya birden fazla psikiyatr ile iþi halletmeye karar verdiler. Rektörlük bölüme bir psikiyatr alýnmasý için ilan verdi. Bu ilan bölümden ve fakülteden onay alýnmadan çýkarýldý. Daha sonra, kamudan emekli bir psikiyatrýn baþvuru yapacaðý da bölüme bildirildi. Baþvuran kiþi Orhan Doðan dý. Bu baþvuru, benim iþten çýkarýldýðým 24 Ekim sabahý Üniversite Yönetim Kurulunda ele alýndý. Baþvuru dosyasýnýn olumlu görüþ verecek jüri üyelerine gönderildiðini tahmin edebilirsiniz. Jüri üyeleri arasýnda, Orhan Doðan gibi Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Y.Lisans Programý nda ders veren Kerem Doksat da bulunmaktadýr. Benim iþten çýkarýlmam ile bu baþvurunun iþleme sokulmasý arasýnda bir iliþki olduðu açýktýr. Bu baþvuru önümüzdeki günlerde onaylanacak ve Orhan Doðan bölüm kadrosuna profesör olarak atanacaktýr. Bu oyunun ayrýntýlarýný bilmiyoruz çünkü rektörlük ve patronlar oynadýklarý oyunu gizli tutuyorlar. Rektörlük ve patronlar öðretim elemanlarýna ve öðrencilere zerre kadar saygý göstermiyor. Sizin ve öðrencilerinizin tepkisinin nedeni nedir? Bu gidiþ eðitimin kalitesini nasýl etkileyecek? 300 öðrenciye yetiþmekte zorlanan kadro, belki 50 belki 100 kadar Yüksek Lisans öðrencisi alýnýrsa, bu yükün altýndan hiç kalkamayacak; derse girip çýkmak dýþýnda hiçbir þey yapamayacak. Bu öðrencilerin yararýna olabilir mi? Benim dönemin ortasýnda iþten atýlmam ve yerime kimin getirileceðinin bile düþünülmemiþ olmasý, öðrencilerin hiçe sayýldýðýný göstermiyor mu? Bölüme emekli bir psikiyatr getirilmek isteniyor ama aslýnda Beykent te ders vereceði söyleniyor. Bu öðrencilerin yararýna olabilir mi? Yönetim bir yandan bölümün kadrosunu küçültüyor, diðer yandan daha fazla öðrenci almak istiyor. Yüksek lisansa öðrenci almanýn yaný sýra, bir de Türkçe program açýp lisansa alýnan öðrenci sayýsýný ikiye katlamak istiyorlar. Bu korkunç bir yük ve kaçýnýlmaz olarak eðitimin niteliðinin düþmesi demek. Öðrencilerle 30 Ekim günü Eðitim Sen 2 No lu Þubede bir toplantý yaptýk. Onlara bölümde yalnýz dört öðretim üyesi olduðunu; bu küçük kadro ve dýþarýdan saat baþý ücret alarak gelen elemanlarýn desteði ile lisans programýna kayýtlý 300 öðrenciye en iyiyi sunmaya çalýþtýðýmýzý anlattýk. Bölüme büyük kazanç saðlamak üzere Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programý na öðrenci alýnmasý peþinde koþtuklarýný açýkladýk. Öðrenciler de yapýlan toplantý sonunda ertesi gün üniversitenin önünde eylem yapma kararý aldýlar ve rektöre taleplerini ilettiler. Birincisi, bölümün üzerindeki baskýya son verilmeli. Ýkincisi, bölüme psikiyatr alýnmamalý. Üçüncüsü ise benim iþe iademdi. KAMPÜSTE TAÞERON OYUNU Size bölüm baþkaný olurken verilen Yaþanan sorunlara çözüm bulunacak sözü hayata geçirildi mi? Üniversite ve bölümde nasýl sorunlar yaþanýyor? Üniversitede korku egemen. Patron ne derse o oluyor, yani üniversite bir küçük iþletme gibi yönetiliyor. Üniversite bileþenlerinin yönetime katýlmasý söz konusu deðil çünkü üniversite kamunun deðil, özel mülkiyetin. Psikoloji Bölümü patronlar ve yönetim tarafýndan altýn yumurtlayan tavuk gibi görülüyor ve çok önemseniyor. Ama patronlar ve yönetim o kadar paragöz ki, 2012 de 11 kiþi olan bölüm kadrosundan 3 kiþiyi birden iþten çýkarýyor. Buna tepki olarak 3 kiþi de istifa ediyor. Ben iþe baþladýðýmda 11 kiþilik kadrodan geriye 2 kiþi kalmýþtý. Bana sözler verildi. Meral Gezici ve Engin Arýk iþe alýndý. Ama yazýn üniversite satýldý. Yeni patronlar kukla tiyatrosunun senaryosunu deðiþtirdiler. Bölüm kadrosuna yapýlan baský o kadar utanç verici ki, ayrýntýlarýna burada girmek bile istemiyorum. Ýþinize son verildikten sonra Ýstersen ücretli olarak çalýþabilirsin teklifi yapýlmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bu nasýl bir üniversite iþleyiþi demek? Þu çok açýk; Benim 40 gün içinde iþten çýkarýlmamýn nedeni, iyi ders verememem veya yetersiz bir bilim insaný olmam deðil. Yoksa, Seni iþten attým ama gel saat baþý ücret alýp bu dersleri ver demezlerdi. Olanlarýn temelinde, neoliberal üniversite anlayýþý yatýyor. Ýstediklerini iþten atýp, iþ güvencesi olmadan çalýþtýrabileceklerini düþünüyorlar. Kadrolu öðretim üyeleri yerine, dýþarýdan saat baþýna gelen elemanlar ile daha çok kâr elde ediyorlar. Verilen eðitimin içeriðini, bilimi hiç önemsemiyorlar. Üniversitenin piyasa ekonomisi ile tam uyumlu çalýþmasý isteniyor. Yani üniversite tipik bir iþletme gibi çalýþmalý. Bu nedenle, kaðýt üzerinde kâr amacý gütmeyen vakýf üniversiteleri aslýnda kâr amacý güden iþletmelere dönüþtürüldü. YÖK bunu biliyor ama ses çýkarmýyor. Hükümet ise zaten bu anlayýþý destekliyor. Benim durumuma dönersek; Patronlarýn hedefi olan daha çok kazanç ile uyuþmayan, onlarýn planlarýna karþý çýkan bir öðretim üyesini elbette ki, istemiyorlar. Beni iþten çýkardýklarýnda hem bir engelden kurtuluyorlar, hem giderleri kýsýyorlar, hem de üniversite içerisindeki korku iklimini güçlendiriyorlar. Psikoloji Bölümü kadrosuna atanmak üzere olan emekli psikiyatrýn kadrosunun Doðuþ ta, kendisinin ise Beykent Üniversitesinde olacaðýný belirtiyorsunuz? Buna neden karþý çýkýyorsunuz? Kadro Doðuþ ta, kendisi Beykent te... Bu tam taþeron üniversite anlayýþý. Bu anlayýþýn öncülü olan uygulamalar 2000 lerin baþýnda görülmüþtü. Örneðin, Bilgi Üniversitesi patronlarý, öðretim üyesi Ýstanbul da ders yaparken, 4-5 yerde sanal ders yapýlmasý gibi fikirler üretiyorlardý. Ama kadronun bir yerde gösterilmesi, öðretim üyesinin baþka bir yerde çalýþtýrýlmasý pek görülmeyen bir oyun. Evet, bu bir sahtekarlýk ama zaten Ýstanbul da bütün özel üniversiteler böyle... Yani, Oyunun kuralý bu ve ben de sahtekarlýkta yerimi alacaðým diyorlar. Bu çok utanç verici. Bu gibi programlar büyük paralar karþýlýðý satýn alýnmýþ diplomalar ve yeterli mesleki donanýmý olmayan psikologlar demek. Bu gibi programlardan mezun olanlar da dahil olmak üzere aslýnda herkes maðdur oluyor. Bilim ve meslek zarar görüyor. Kazanan ise patronlar. GÜVENCE DE YOK SAYGI DA Bir öðretim üyesi, bir bölüm baþkaný nasýl bu kadar kolay iþten çýkartýlabiliyor? Özel üniversitelerde hiçbir iþ güvencesi yok. Deneyime saygý yok. Emeðe saygý hiç yok. Özel üniversitelerin sayýsý arttýkça güvencesiz çalýþan eleman sayýsý artýyor. Kamu üniversitesi iþleyiþinde rektör görevi bitince öðretim üyesi olarak görevine devam eder. 12 Eylül öncesinde rektör seçimle gelirdi; seçimle giderdi. Üniversite içinde demokrasi iþlerdi. Bugün üniversiteler tepeden aþaðý yönetilsin isteniyor. Özel üniversitelerde ise yüksek ücret, araba, ev, vb. karþýlýðýnda yöneticiler patronlarýn kuklasý iþlevini görüyor. Patron rektörü görevden alýrsa, rektör baþka bir özel üniversiteye transfer oluyor. Dekanlar transfer olup rektör yardýmcýsý olmaya çalýþýyor. Rektör yardýmcýlarý rektör olarak transfer olmaya çalýþýyor. Yakýndan bakýnca bu sýnýfýn içerisinde yetkin bilim insaný bulmak zor. Peki patron deðiþirse ne oluyor? Patronlar bir çiftlik gibi gördükleri üniversitenin kahyalarýný ve uþaklarýný deðiþtiriyorlar. Bu nedenle Doðuþ satýlýnca rektör ve ekibi yeni patronlara þirin görünmek için gece gündüz çalýþmaya baþladý. Öte yandan, yeni patronlar kilit görevleri yapan kiþileri deðiþtirdiler. Ýdari iþler müdürü iþten çýkarýldý. Personel müdürü iþten çýkarýldý. En kritik birim, paranýn geçtiði birim olduðu için muhasebe müdürü de iþten çýkarýldý. Güvencesizlik özel üniversitede herkesi etkiliyor. BASKIYA BÝR SON VERÝLMELÝ Sizin görevinize son verilmesi ile birlikte öðrencileriniz de protestolara baþladý. Sizin ve öðrencilerinizin talepleri neler? Öðrencilerin üç talebi var. Bölümün üzerindeki baskýya son verilmeli. Bölüme psikiyatr alýnmamalý. Üçüncüsü benim iþe iadem. Rektör ve patronlar bu talepleri reddediyor. Derslerimi alan öðrencilere yapýlanlar rezalet. Derslerim önce boþ geçti. Rektör bir kere, Bu dersleri bir mühendis de verir diyecek oldu; öðrenciler susturdular. Ardýndan dersimi vermek üzere psikoloji ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan ama özel üniversitelerde psikoloji bölümü kurabilecek denli becerikli birini getirdiler. Öðrenciler bu emekli ve becerikli adamdan ders almayý reddetti ve deðiþtirilmesi için dilekçe verdiler. Þimdi tek çözüm olarak, hem de tam dönemin ortasýnda, öðrencilerin dersi býrakmasý dayatýlýyor. Öðrenciler bu dersleri daha sonra alacaklar. Oysa bu dersler baþka derslerden önce alýnmasý gereken dersler. Rektör bunun kaçýþ yolu olduðunu hemen anladýðý için öðrencilere bütün kolaylýk saðlanýyormuþ. Sonuç olarak, bu gidiþ tam bir girdap ve mutlaka durdurulmalý. Özel üniversitelerdeki durum daha da kötüye gidecek. Bu nedenle, yalnýz akademik kadro deðil, üniversite çalýþanlarýnýn hepsinin sendikal örgütlenmeye yönelmesi gerekiyor. Diðer yandan, kamusal eðitime sonuna dek sahip çýkýlmalý. Yoksa içine itildiðimiz bataklýktan kurtulamayacaðýz. VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ DEÐÝL ÖZEL ÜNÝVERSÝTE Doðuþ Üniversitesi bu yaz Beykent Üniversitesinin sahiplerinin eline geçti. Doðuþ Üniversitesinde bu el deðiþtirmeden sonra yaþanan sýkýntýlarýn kaynaðý nedir? Önce þu soruyu sormak gerek. Bir vakýf üniversitesi bir diðer vakýf üniversitesini neden satýn almak istesin? Kâr amacý gütmüyorsa neden mali güçlük çeken bir üniversiteyi almak istesin? Bu sorunun yanýtý belli. Bu üniversiteler vakýf üniversitesi deðil; birer özel üniversite. Beykent Üniversitesinin patronlarý bir yatýrým yapýyorlar ve bu yatýrýmýn karþýlýðýný hemen almak istiyorlar. Klinik psikoloji yüksek lisans programý altýn yumurtlayan tavuk ama programa öðrenci alabilmek için gerekli üç öðretim üyesi tamam deðil. Bölüm kadrosu öðrenci alýnmasýný istemiyor. O zaman hýzla devreye 1-2 psikiyatr sokmak istiyorlar. Þubat ayýnda mutlaka öðrenci alabilmek istiyorlar. Beni de zaten en çok bu oyunlara engel olduðum için iþten çýkardýlar. Tavuk þöyle yumurtluyor. Beykent teki klinik psikoloji yüksek lisans programýna bu yýl 103 öðrenci aldýlar. Her öðrenci 23 bin lira ödüyor. Hesabý siz yapýn! Müthiþ bir kazanç söz konusu. Derslerin çoðuna psikiyatr giriyor ve güya uzman yetiþtiriyorlar. Bu arada baþvuran öðrencilere programa yalnýz 25 kiþinin alýnacaðý söylenmiþ. Ýþte Doðuþ ta bu model uygulanmak isteniyor. Lisans programýný inceleyin. Beykent Psikoloji Bölümü kadrosunda yalnýzca iki psikolog var. Bambaþka alanlardan kiþiler kadroda gösterilmiþ ve bunu gizlemeye bile gerek duymamýþlar. Öðrenci sayýsý ise çok yüksek. (EVRENSEL)

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Grip vakalarý çoðalýyor

Grip vakalarý çoðalýyor Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Grip vakalarý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı