Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Holding A. Ş. 01.01.2013-31.03.2013. Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Kç Hlding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Rapru 1 / 7

2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 10 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Tplantısında, Yönetim Kurulu üye adedi 15 larak belirlenmiş lup, 2013 yılı faaliyet ve snuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Tplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu leri aşağıdadır: Rahmi M. Kç Mustafa V. Kç Temel Atay Ömer M. Kç Semahat Arsel İnan Kıraç Ali Y. Kç Dr. Bülent Bulgurlu Prf. Dr. Jhn H. McArthur Prf. Dr. Heinrich V. Pierer Muharrem Hilmi Kayhan Kutsan Çelebican Sanfrd I. Weill Peter Denis Sutherland Kwk King Victr Fung Şeref Başkanı Başkan Başkan Vekili Başkan Vekili Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Sermaye 31 Mart 2013 tarihi itibariyle Kç Hlding in rtakları ve sermaye içerisindeki payları nminal değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir: Hissedar Hisse Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş ,59 Semahat S. Arsel ,42 Suna Kıraç ,25 Rahmi M. Kç ,23 Mustafa V. Kç ,24 Ali Y. Kç ,20 İpek Kıraç ,93 M. Ömer Kç ,56 Rahmi M. Kç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş ,10 Kç Ailesi leri ve Kç Ailesi leri tarafından sahip lunan şirketlerin tplam payı ,51 Vehbi Kç Vakfı ,15 Kç Hlding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ,99 Diğer (Halka Açık) ,35 Tplam Çıkarılmış Sermaye ,00 2 / 7

3 2012 Yılı Kâr Payı Dağıtımı 10 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Tplantısında, 2012 yılı kazancının dağıtılması knusunda alınmış lan karar aşağıdadır: Kç Hlding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Annim Şirketi (A member firm f Ernst & Yung Glbal Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tabllarda ana rtaklığa isabet eden net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesi uyarınca hesaplanan ,41 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe düşüldükten snra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun larak ,59 TL dağıtılabilir kâr elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ,00 TL bağışın eklenmesi ile ,59 TL birinci temettü matrahı luştuğu; Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tabllar esas alındığında ise, net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesi uyarınca ,41 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan snra ,69 TL dağıtılabilir kârın luştuğu, görülmüş lup; 1) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kâr dağıtımının; ,52 TL Ortaklara birinci temettü, ,00 TL Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, ,65 TL Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine, ,83 TL Ortaklara ikinci temettü şeklinde gerçekleştirilmesine; 2) Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü tplamı lan ,35 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesine; 3) Ortaklara nakden ödenecek ,35 TL temettü ile intifa senedi sahiplerine tahsis edilen ,65 TL lmak üzere tplam ,00 TL nakit ödemelerin; ,26 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal kârının istisna kazançlarına isabet eden kısmından, ,74 TL tutarındaki kısmının cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanarak ödenmesi; Kç Hlding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı na tahsis edilen ,00 TL lık nakit ödemenin ise cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanmasına; 4) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum rtaklarımıza, %18,70 nispetinde ve 1,00 TL nminal değerli hisse için 0,1870 TL brüt=net nakit temettü; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nminal değerli hisse için %18,70 nispetinde 0,1870 TL brüt, %16,44 nispetinde 0, TL net nakit temettü ödenmesine; 5) Cari yıl yasal kârından rtaklara ödenen temettü ve intifa senedi sahipleri ile Kç Hlding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı na yapılan ödemeden snra kalan ,69 TL nın fevkalade yedek akçe larak ayrılmasına; 6) Ödeme tarihinin 17 Nisan 2013 günü larak tespit edilmesine karar verilmiştir. Nakit temettü ödemeleri 17 Nisan 2013 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 3 / 7

4 BÖLÜM 2: BAŞLICA FAALİYET VE GELİŞMELER 2013 yılının üçüncü çeyreğinde ve takip eden dönemde, Kç Hlding ve Kç Tpluluğu ndaki başlıca gelişmeler şunlardır: Yönetim Kurulumuzun 1 Mart 2013 tarihli tplantısında, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde tplamda 1 milyar ABD Dları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar tahvil, finansman bnsu veya benzeri türden brçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. Söz knusu ihraç ile ilgili gelişmeler şu şekildedir: İhracı planlanan tahviller için derecelendirme ntu, Mdy's tarafından "Baa3" ve Standard&Prs tarafından "BBB-" ntları ile yatırım yapılabilir seviyede açıklanmıştır. Söz knusu brçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve "Regulatin S" frmatında nitelikli yatırımcılara satışı knusunda BfA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigrup ve Deutsche Bank yetkilendirilmiş; ayrıca, Unicredit Austria Bank AG satış sürecinde eş lider larak görev almıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Nisan 2013 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı tplantısı düzenlenmiş; ihraç tutarı ve kşulları, söz knusu tplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenmiştir. İrlanda Brsası nda işlem görmek üzere "Rule 144A" ve "Regulatin S" frmatında yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışa sunulan tahvillere ilişkin talep tplama süreci 19 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin nminal değeri 750 milyn ABD Dları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Nisan 2020, %3,568 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupn ranı %3,5 larak öngörülmüş lup; yüklenim sözleşmesinin imzalanmasını ve SPK dan Tertip İhraç Belgesi nin alınmasını takiben satış işlemleri 24 Nisan 2013 tarihinde tamamlanarak satışa ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Şirketimizin kredi derecelendirmesi ile ilgili larak uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Standard&Prs, TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi ntunu BBB-, kısa vadeli kredi ntunu A-3, görünümünü durağan ; Mdy s ise uzun vadeli kredi ntunu "Baa3" görünümünü ise "Pzitif" larak açıklamışlardır. Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2013 tarihli tplantısında, kayıtlı sermayesi ,00 TL ve çıkarılmış sermayesi TL lan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının ,00 TL larak değiştirilmesi; Şirket Esas Mukavelesinin "Sermaye" başlıklı 8 inci maddesi ile birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Kuruluş" başlıklı 1 inci maddesi haricinde tüm maddelerinin tadil edilmesi ve Tplantı Yeri başlıklı 23 üncü, Bakanlığa Bildirme ve Kmiser başlıklı 24 üncü, Rey Hakkı başlıklı 25 inci, Vekâleten Temsil başlıklı 26 ncı, Umumi Heyet Başkanlık Divanı başlıklı 27 nci, Rey Verilme Şekli başlıklı 28 inci, Esas Mukavele Tadilatı başlıklı 29 uncu, Senelik Raprlar başlıklı 30 uncu, Senelik Hesaplar başlıklı 31 inci, Kârın Tevzii başlıklı 32 nci, Yedek Akçenin Haddi ve İkmali başlıklı 33 üncü, Fesih ve İnfisah başlıklı 34 üncü, İlanlar başlıklı 35 inci, Umumi ve Kanuni Hükümler başlıklı 36 ncı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 37 nci maddelerinin iptal edilmesi için karar alınmıştır. Söz knusu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve 4 / 7

5 Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben 10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul da kabul edilmiştir. Bağlı rtaklıklarımızdan Arçelik 3 Nisan 2013 tarihinde 10 yıl vadeli, 500 milyn ABD Dları tutarında, %5,0 kupn faizli larak Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bağlı rtaklıklarımızdan Arçelik in "BB+" lan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi ntlarını ve "AA" lan uzun vadeli ulusal kredi ntunu 12 Mart 2013 tarihi itibariyle teyit etmiştir; ntların görünümü ise durağandır. Bağlı rtaklıklarımızdan Aygaz 18 Nisan 2013 tarihinde 700 gün vadeli, 150 milyn TL tutarında, %3,4176 kupn faizli larak halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve / veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. İş rtaklıklarımızdan Frd Otsan 24 Nisan 2013 tarihinde, Çin'de mukim ve Frd Mtr Cmpany'nin %31.5 rtağı lduğu Jiangling Mtrs Crpratin Ltd. ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle C.Ltd. şirketi ile bir teknlji lisans anlaşması imzalamıştır. Yapılan anlaşma ile Şirket, Fikri Mülkiyet Haklarına sahip lduğu Ectrq Mtrlarının münhasıran JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere Çin'de üretilmesi, lisanslı ürünlerin ve bu ürünleri içeren JMC markalı araçların Çin'de ve tarafların mutabık kalacağı ihraç pazarlarında Frd Otsan ın uygun göreceği kşullarda satılması hakkını söz knusu şirketlere vermiştir. Sözleşme kapsamında üçer aylık dönemlerde faturalanmak üzere, ürün başına 150 Eur ile 190 Eur arasında değişen lisans ücreti tahsil edilecek lup, 1 Milyn Eur lisans bedeli avans larak alınacaktır. Mtrun tüm mühendislik srumluluğu Frd Otsan a, lisanslı ürünlere ilişkin ürün srumluluğu JMC'ye aittir. Anlaşma süresi, JMC Heavy Duty Vehicle C.Ltd. şirketinin Ectrq Mtrunun ilk üretim tarihinden (2016 mdel yılı larak öngörülmüştür) itibaren 12 yıldır. Aksi taraflarca bildirilmediği sürece anlaşma üç yıllık sürelerle tmatik larak uzayacaktır. Anlaşma gerekli Çin resmi naylarının alınması ile yürürlüğe girecektir. İş rtaklıklarımızdan Frd Otsan Yeni Nesil Transit yatırımı için 954,8 milyn TL sabit yatırım tutarında, yeni hafif ticari araç Transit Curier yatırımı için ise 605,8 milyn TL sabit yatırım tutarında iki adet yeni Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Söz knusu Yatırım Teşvik Belgeleri Öncelikli Yatırım kapsamında lup 5 nci Bölge desteklerinden faydalanacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı dğrultusunda açılan tbüs ihalesi bağlı rtaklıklarımızdan Otkar lehine snuçlanmıştır. İhale 41,3 milyn Eur bedelli lup 250 adet dizel yakıtlı sl tip tbüs, yedek parça ve araçların 5 yıllık bakım ve idamesini kapsamaktadır. Hem söz knusu ihalede hem de 26 Temmuz 2012 ve 12 Ekim 2012 tarihlerinde KAP üzerinden kamuya duyurulmuş lan diğer ihalelerde %20 şer iş artışı gerçekleşmiş; İETT den kazanılan ihale neticeleri tplamı 900 adet ve 149,3 milyn Eur bedele ulaşmıştır. Teslimatlar 2013 yılı içinde tamamlanacaktır. Bağlı rtaklıklarımızdan Otkar, İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyacı lan çeşitli tipte Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlarının tedarikini kapsayan yaklaşık 82 milyn TL tutarında yeni bir sipariş ile ilgili anlaşma imzalamıştır. Söz knusu sipariş ile ilgili teslimatların 2013 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bağlı rtaklıklarımızdan Tat 13 Mart 2013 tarihinde 24 ay vadeli, 50 milyn TL tutarında, %3,6452 kupn faizli larak, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. 5 / 7

6 İş rtaklıklarımızdan TürkTraktör Sakarya ilinde alınan arsalar üzerinde gerçekleştirilecek yatırım prjelerinin finansmanı ve Ankara'daki mevcut tesislerde yapılacak Ar-Ge, mtr ve aktarma grubu yatırımlarına yönelik prjenin finansmanı için yapılan çalışmalar çerçevesinde, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile tplam 75 milyn Eur tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz knusu tutarın 30 milyn Eur'su EBRD tarafından kalan 45 milyn Eur ise sendikasyna katılan Rabbank ve Sciete Generale tarafından eşit larak karşılanacaktır. Kredi 5 yıl vadeli lup, banka masrafları hariç yıllık faizi %2, aylık EURIBOR'dir. Kredinin ilk 2 yılı anapara ödemesiz, 6 ayda bir faiz ödemeli lacaktır. İkinci yıl itibari ile 6 ayda bir anapara ve faiz ödemesi (7 eşit taksit ile anapara ödenecektir) yapılacaktır. İş rtaklıklarımızdan TürkTraktör ün Ankara'daki mevcut tesislerde yapılacak Ar-Ge, mtr ve aktarma grubu mdernizasyn yatırımlarına yönelik prjesinin Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla yapılan Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu naylanmıştır. Teşvik Belgesine bağlanan yatırımın tutarı TL'dir. "Büyük Ölçekli Yatırım" larak değerlendirilmiş lan yatırım için sağlanan destek unsurları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, büyük ölçekli yatırımlar için uygulanan kurumlar vergisi indirimi ve 2 yıllık sigrta primi işveren hissesi desteğidir. İş rtaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası, 26 Mart 2013 tarihinde hayat dışı ve hayat sigrtacılığı alanında faaliyet gösteren iştiraklerini satmak ve sigrtacılık ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için 15 yıl süreli stratejik anlaşma yapmak üzere Allianz ile satış anlaşması imzalamıştır. Bu işlem çerçevesinde, Yapı Kredi Sigrta daki %94 payını (Yapı Kredi Emeklilik dahil) tplam milyn TL değer ile satacak; Yapı Kredi Emeklilik teki %20 payı 188 milyn TL karşılığında Yapı Kredi Finasnal Kiralama A.Ş. ne satılacaktır. Böylelikle Banka, hayat sigrtacılığı ve bireysel emeklilikte beklenen güçlü büyümeden faydalanmayı hedeflemektedir. İş rtaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası, 22 Ocak 2013 tarihinde, 7 yıl vadeli, 500 milyn ABD Dları tutarında, %4 kupn faizli larak Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. İş rtaklıklarımızdan Yapı Kredi Bankası, 30 Nisan 2013 tarihinde 437 milyn ABD Dları ve 759,5 milyn Eur tutarında lmak üzere iki ayrı kredi diliminden luşan bir yıl vadeli sendikasyn kredisi sağlamıştır. Sendikasyn kredisi, 20 ülkeden 52 bankanın katılımıyla çeşitli uluslararası bankalardan elde edilmiş ve şu ana kadar bir Türk finansal kurumun elde ettiği en geniş katılımı sağlamıştır. Sendikasyn kredisinin yıllık tplam maliyeti Libr/Euribr +%1,00 larak gerçekleşmiştir. 6 / 7

7 BÖLÜM 3: FİNANSAL BİLGİLER 2013 yılı ilk üç aylık snuçlarına göre Kç Hlding in tplam knslide satış gelirleri 2012 yılının aynı dönemine göre %6 azalarak milyn TL larak; faaliyet kârı ise %1 azalarak 700 milyn TL larak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle Kç Hlding in net dönem kârı geçen yılın ilk üç ayına göre %23 azalarak 659 milyn TL, azınlık payı snrası net kârı ise %16 azalarak 452 milyn TL lmuştur. Şirketin knslide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: Mn * Mn $* Mn TL Mn TL Değişim 31.Mar Mar Mar Mar.2012 % Gelirler Brüt Kâr İş Ortaklıkları nın Kâr/Zararındaki Paylar Öncesi Faaliyet Kârı Faaliyet Kârı Vergi Öncesi Kâr Vergi Gideri Azınlık Payları Öncesi Net Kâr Azınlık Payları Azınlık Payları Snrası Net Kâr Mn * Mn $* Mn TL Mn TL Değişim 31.Mar Mar Mar Ara.2012 % Tplam Varlıklar Tplam Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar * SPK Finansal Raprlama Standartları na uygun hazırlanan knslide bilançda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 31 Mart 2013 tarihindeki 2,3189TL=1EUR ve 1,8087TL=1USD resmi alış kurları, knslide gelir tablsunda gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 31 Mart 2013 tarihinde sna eren üç aylık ara dönemdeki günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 2,3512TL=1EUR ve 1,7802TL=1USD rtalama kurları kullanılarak hesaplanmış lup bu ara dönem özet knslide finansal tablların bir parçası değildir. 7 / 7

Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 / 8 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 10 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2013-30.09.2013. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2013-30.09.2013. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2013-30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 / 8 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 10 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.01.2015-30.06.2015. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.01.2015-30.06.2015. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2015-30.06.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 / 12 t, r r Istanbul-Turkey ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Koç Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Knslide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Rapru 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Aralık 2014

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa -------- İnceleme Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Finansal

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

Konu: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında

Konu: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında 02/01/2014 Hisse Alım Satım Bildirimi : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında 02.01.2014 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,70 fiyat aralığından

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 24/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 5.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ İÇİNDEKİLER A. Genel Bilgiler...1 B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...3 C. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri...3 Ç. Şirket

Detaylı

Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir.

Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz velinimetimizdir. Daima en iyi olmak, vazgeçilmez

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I- Şirket Profili 2 Sermayesi ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim ve Denetim Kurulu 3 Kar Dağıtım Politikası

Detaylı

Dipnot. Dönen Varlıklar 28.065.325 154.037.506

Dipnot. Dönen Varlıklar 28.065.325 154.037.506 31 AĞUSTOS 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2011 31

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 KONSOLİDE KAR

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında Maslak 34398 Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 02.09.2015 No: TP.A.YPİ.2015.1434

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı