H DRANTLAR. 1 ) Yang n Hidrant a ) Yer Üstü Yang n Hidrant b ) Yer Üstü Yang n Hidrant. 2 ) A Tipi Tar msal Sulama Hidrant

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H DRANTLAR. 1 ) Yang n Hidrant a ) Yer Üstü Yang n Hidrant b ) Yer Üstü Yang n Hidrant. 2 ) A Tipi Tar msal Sulama Hidrant"

Transkript

1 H DRANTLAR ) Yang n Hidrant a ) Yer Üstü Yang n Hidrant b ) Yer Üstü Yang n Hidrant ) A Tipi Tar msal Sulama Hidrant ) D Tipi Tar msal Sulama Hidrant ) H Tipi Hidrolik hidrant Tip ) H Tipi Hidrolik hidrant Tip ) Almaç a ). Tip b ). Tip

2

3 HAKKIMIZDA ARKOÇ VANA 99 yılında Seyit Mehmet ARIKO LU tarafından aile flirketi olarak Konya da kurulmufltur. malatına 0 m kapalı alanda bafllayan ARKOÇ VANA kısa zamanda sektöründe lider üreticiler arasındaki yerini almıfltır. Bugün uluslararası marka olmanın heyecanını yaflayan ARKOÇ VANA 000 m si kapalı olmak üzere toplam m çalıflma alanı ve deneyimli kadrosuyla üretimini sürdürmektedir. Gün geçtikçe pazar payını arttıran firmamız kamu kurum ve kuruluflları, belediyeler ve tüm özel sektörün ihtiyaçlarını genifl ürün yelpazesiyle rahatlıkla karflılayabilmektedir. Küreselleflen dünya pazarında döküm teknolojini ve ifl gelifltirme esaslarını yakından takip ederek, teknolojik olarak son yeniliklerle donatılmıfl üretim hattımız ve dökümhanemizle ham demiri üstün kaliteye sahip vanalara dönüfltürmekteyiz. Tüm üretim aflamalarının fabrikamız çatısı altında olması en büyük avantajımız olmakla beraber, satıfl öncesi ve sonrası hizmet anlayıflımız müflteri memnuniyeti açısından en önemli politikamızdır. AR-GE departmanımızın yürüttü ü TÜB TAK ve KOSGEB ortak projeleri ile günden güne emin adımlarla büyüyen ailemiz, çalıflmalarını doktora seviyesindeki mühendis kadrosuyla, D modelleme ( CAD-CAM ), simülasyon ile bilgisayar ortamında gerçe e en yakın sonuçlar almamızı sa layan hesaplamalı akıflkanlar dinami i ( CFD ) ve dökümlerinizin daha sa lıklı çıkmasını sa layan ( SOL DCAST, FLOWCAST ) yazılımları eflli inde sürdürmektedir. ARKOÇ ailesi olarak sosyal sorumluluklarımızı kendimize görev bilip yafladı ımız evrene saygıyla, insanlı a hizmet etmekten onur duymaktayız.

4 KAL TE POL T KASI fiirketimizin faaliyet gösterdi i sektördeki rekabet ortam, flirketimizin hedeflerine uyarlanm fl ve istikrarl bir flekilde öngörülen müflteri memnuniyeti ve performans sonuçlar n sa layan etkin süreçlerin varl n gerektirmektedir. Bu süreçler verilere dayal yönetimimize temel teflkil etmektedir. Dünya kalite ve standartlar nda baflar l olabilmek için sistematik bir yaklafl m oluflturulmas ve uygulamay destekleyecek bir vizyon yaratmak amac yla yal n üretim felsefesi fl nda Müflterilerimizin beklenti ve isteklerini tam olarak anlay p bu ihtiyaçlar ve beklentileri karfl lamak amac yla geçerli standart ve mevzuatlarda belirtilen flartlar tam olarak sa lamak Sa lad m z ürün ve hizmetleri; zaman nda, eksiksiz ve sorunsuz olarak müflterilerimize ulaflt rmak Müflteri memnuniyetini sa lamak için verdi imiz hizmetlerin sat fl sonras deste ini aksatmaks z n vermek Araflt rma ve e itime önem vererek bilgi düzeyimizi daima gelifltirmek Teknolojiyi sürekli takip ederek mevcut ürün ve hizmetleri gelifltirerek firma ürün portföyüne de er yarat c yeni ürün ve hizmetler katmak Müflterilerimiz ve tedarikçilerimizde dahil tüm iliflkilerimizde dürüstlü ü, karfl l kl güveni ve iflbirli ini ön planda tutmak Ekip ruhu ve ekip çal flmas anlay fl n flirket kültürümüzün temel unsurlar ndan biri olarak görmek Misyon; Müflteri memnuniyetinin ve güveninin süreklili ini sa lamak için araflt r c, sorgulay c çözümleyici düflünce yap s nda de iflen dünya koflullar nda insani de erlere ve çevreye sayg l üretim anlay fl na sahip; profesyonel çal flan kadrosuyla bilgiye ulaflarak, bilgiyi üreterek ve bilgiyi hayata dönüfltürerek uluslararas standartlara uygun ürünleri piyasaya sunmakt r. Vizyon; Tüm çal flanlar m z n kat l m yla beraber istikrar içinde büyüyen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilim ve teknolojiden sürekli faydalanan kaliteli ürün, kaliteli hizmet anlay fl ile birlikte sektöre yön veren firmalardan olmakt r...

5 KULLANIM ALANLARI Fabrikalarda Depolarda Endüstriyel tesislerde Bina çevrelerinde Yang na hassas ormanl k arazilerde Yerleflim bölgelerinde itfaiyenin su temininde kullan lmaktad r. YANGIN H DRANTI VANA SANAY NfiAAT METAL A.fi. ÜSTÜ H DRANTLAR YER ÜRÜN TANIMI Sulama a zlar zeminin üstünde olan hidrantt r. Hidrant vanay kumanda eden mil, otomatik boflaltma vazifesi gören yayl tahliye sibobu, ana gövdeyi oluflturan döküm parçalar ve hortum ba lant rekorlar ndan meydana gelmifltir. Hidrant anahtarı yardımıyla mil kumanda edilerek açma-kapama ifllemi gerçeklefltirilir. Mil saat ibresi tersi yönünde çevrildi inde hareket borusu afla do ru hareket eder. Böylece gövde içinde bulunan sibop parçalar afla do ru hareket eder ve su ak fl sa lanm fl olur.mil saat ibresi yönünde çevrildi inde ise hidrant kapanm fl olur. Ayr ca yayl tahliye sibobu ( otomatik drenaj sistemi ) hidrant kullan l rken otomatik olarak kapan r ve hidrant kapat ld nda aç larak gövde içerisindeki suyu tahliye eder. Böylelikle gövde içerisinde donarak genleflen suyun gövdeye zarar vermesi önlenmifl olur. TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN0-DN00 / TS EN 09- Anma Bas nc PN- Su Alma Çıkıfl Çapı 0 mm / mm Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C Hidrant Anahtarı TS 9 Ökçe ( flanfll dirsek ) DIN

6 9 0 Parça No Parça Adı Malzeme 9 0 Alt Gövde Tahliye Sibobu Ara Gövde - Ara Gövde - Rekor Kapa Rekor Üst Gövde Hareket Mili Yata Açma - Kapama Diski Klape Klape S zd rmazl k Contas Klape Flanfl U-port letim Borusu T Somun Alüminyum / Alüminyum / EPDM Galvanizli Boru Mil Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvaizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

7 x y y y y y Boyutlar DN Y Y Y Y Y X A rl k Kısa Tip Uzun Tip Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya K rm z Elektrostatik Epoksi Polyester

8 YERALTI YANGIN TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN0 / TS EN 09- Anma Bas nc PN Su Alma Çıkıfl Çapı mm Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C Ökçe ( flanfll dirsek ) DIN H DRANTI H DRANTLAR ÜRÜN TANIMI Su alma a zlar zeminin alt nda ve kapa yer üstünde olan hidrantt r. Hidrant vanay kumanda eden mil, otomatik boflaltma vazifesi gören yayl tahliye sibobu ve ana gövdeyi oluflturan döküm parçalar ve hortum ba lant rekorundan meydana gelmektedir. Hidrant anahtar yard m yla mil kumanda edilerek açma-kapama ifllemi gerçeklefltirilir. Yayl tahliye sibobu ( otomatik drenaj sistemi ) hidrant kullan l rken otomatik olarak kapan r ve hidrant kapat ld nda aç larak gövde içerisinde donarak genleflen suyun gövdeye zarar vermesi önlenmifl olur. Ayr ca hidrant n yeralt nda oluflu olas çarpmalara karfl koruma sa lanm flt r. KULLANIM ALANLARI Fabrikalarda Depolarda Endüstriyel tesislerde Bina çevrelerinde Yang na hassas ormanl k arazilerde Yerleflim bölgelerinde itfaiyenin su temininde kullan lmaktad r.

9 0 9 Parça No Parça Adı Malzeme 9 0 Ökçe ( flanfll dirsek ) Ara Gövde Üst Gövde Ç k fl Kurta z Klape Çantas Klape Mil Mil Sekman Üst Kapak Kurta z Burcu Kapak EPDM Tahliye Sibobu Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvaizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir. 9

10 Dd y y y Boyutlar DN Y Y Y Y A rl k Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya K rm z Elektrostatik Epoksi Polyester

11 ÜRÜN TANIMI Arkoç A tipi tar msal sulama hidrantlar kapal ve bas nçl sulama flebekelerinde sulama için gerekli olan suyun sulanacak tar m arazilerine iletilmesi için tasarlanm fl düflük bas nç kayb yla çal flan su alma vanalar d r. stenilen debi miktar na göre ( lt/sn-0 lt/sn ) istenilen ç k fl bas nc oran na göre ( -, , bar ) regülatörlü olarak ve istenilen su alma ç k fl say s na (,,, ) göre A k sa tip ve A uzun tip olmak üzere iki farkl modelde üretilebilirler. SULAMA H DRANTI VANA SANAY NfiAAT METAL A.fi. TARIMSAL TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN0 - DN00 / TS EN 09- Anma Bas nc PN-0 / PN- Su Alma Çıkıfl Çapı mm diflli - 0 mm diflli Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C Ökçü ( flanfll dirsek ) DIN T P H DRANTLAR A KULLANIM AMACI Kapal ve Bas nçl Sulama fiebekelerinde Ba lant Debi Kontrolünün Sa lanmas Bas nç Kontrolünün Sa lanmas Açma - Kapama Fonksiyonu

12 Parça No Parça Adı Malzeme Gövde Ara Gövde Nozul Gövdesi Nozul Açma-Kapama Volanı Debi Limitörü Kauçu u Debi Limitörü Klape Somunu Klape Klape Contası Klape Flansı Klape Sızdırmazlık Contası Akıfl Düzenleyici letim Borusu T Somun Mil Mil Rekoru Tahliye Sibobu Nozul Contası Kör Tapa Regülatör Yayı Regülatör Pistonu Regülatör Gövdesi EPDM / ABS Plastik Paslanmaz Çelik SS EPDM EPDM Galvanizli Boru EPDM SS 0 Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvaizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

13 x y y y y Boyutlar A ırlık ( Çıkıfl Sayısına Göre ) DN Y Y Y Y X A Kısa Tip A Uzun Tip Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. 9 0 Boya Mavi Elektrostatik Epoksi Polyester

14 D T P H DRANTLAR H DRANTI TARIMSAL SULAMA ÜRÜN TANIMI Arkoç D tipi tar msal sulama hidrantlar kapal ve bas nçl sulama flebekelerinde sulama için gerekli olan suyun sulanacak daha büyük tar m arazilerine iletilmesi için tasarlanm fl vanalar d r. stenilen debi miktar na göre ( 0 lt/sn - 0 lt/sn ) istenilen su alma ç k fl say s na ( - ) göre D, k sa tip ve D uzun tip olmak üzere iki farkl modelde üretilmektedir. KULLANIM AMACI Kapal ve Bas nçl Sulama fiebekelerinde Ba lant Debi Kontrolünün Sa lanmas Açma - Kapama Fonksiyonu TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN00-DN0 / TS EN 09- Anma Bas nc PN-0 / PN - Su Alma Çıkıfl Çapı 00 mm Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C

15 0 9 Parça No Parça Adı Malzeme 9 0 Gövde Ara Gövde Nozul Gövdesi Açma-Kapama Volanı Debi Limitörü Flanflı Debi Limitörü Debi Limitörü Kauçu u Klape Somunu Klape Klape Flansı Klape Sızdırmazlık Contası Klape Contası Akıfl Düzenleyici letim Borusu T Somun Mil Mil Rekoru Tahliye Sibobu / ABS Plastik EPDM Paslanmaz Çelik SS EPDM EPDM Galvanizli Boru Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvaizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

16 x y y y y Dd Boyutlar A ırlık ( Çıkıfl Sayısına Göre ) DN Dd Y Y Y Y X D Kısa Tip D Uzun Tip Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya Mavi Elektrostatik Epoksi

17 ÜRÜN TANIMI Temel olarak; bir gövde ve buna ba lı hidrolik prensiplerle çalıflan kontrol vanalar ndan oluflur. Normalde yollu vana ile manuel olarak açma-kapama yap lan hidrant arzu edildi inde opsiyonel olarak eklenen selenoid valfler sayesinde vanalar arazide bulunulmadan uzaktan kumanda ile otomasyona dahil edilerek araziye gidifl-gelifllerdeki zaman kayb önlenmifl olur ve zamandan tasarruf edilmifl olunur. Arkoç H tipi tar msal sulama hidrantlar istenilen debi miktar na göre( lt/sn... lt/sn ), istenilen ç k fl bas nc oran na göre (, bar... 9, bar ) regülatörlü veya pilot üniteli olarak, istenilen su alma ç k fl say s na göre (, ) veya açma-kapama kontrolü ( manuel, selenoid pilotlu ) olerek istenilen biçimde imal edilebilirler. H T P H DROL K H DRANT T P VANA SANAY NfiAAT METAL A.fi. H DRANTLAR TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN00 / TS EN 09- Anma Bas nc PN-0 / PN- Su Alma Çıkıfl Çapı mm diflli / 0 mm diflli Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C KULLANIM ALANLARI Sulama Da t m fiebekelerine Ba lant Bas nç Kontrolünün Sa lanmas Debi Kontrolünün Sa lanmas Uzaktan Kontrol Açma-Kapama Fonksiyonu

18 0 9 Parça No Parça Adı Malzeme Hidrant Ana Gövde Klape Hareket Somunu Mil Mil Sekman Mil Rekoru Hidrant Ana Gövde Kapa EPDM Volan Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvanizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

19 H T P H DROL K H DRANT T P VANA SANAY NfiAAT METAL A.fi. H DRANTLAR x y y Boyutlar DN Y Y X A rl k Tek Çıkıfllı Çift Çıkıfllı Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya Mavi Elektrostatik Epoksi 9

20 ÜRÜN TANIMI Tar msal bas nçl sulama sistemlerinde araziye su ileten sabit yap l sulama vanalar d r. Kullan c sulama borusunu almaç hidrat n n ç k fllar na direk ba layarak sulama yapabilir. ste e ba l olarak ç k fllar flanfll olarakta üretilebilir. H T P H DROL K H DRANT T P H DRANTLAR TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN00 / TS EN 09- Anma Bas nc PN-0 / PN- Su Alma Çıkıfl Çapı mm diflli - mm diflli Çal flma S cakl -0 C / 0 C 0

21 0 9 9 Parça No Parça Adı Malzeme 9 0 Hidrant Ana Gövde Klape Mili Somunu Gövde Burcu Klape Hareket Somun letiflim Borusu Mil Mil Sekmanı Mil Rekoru Hidrant Ana Gövde Kapa ı Volan - EPDM Galvanizli Boru - - Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvaizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

22 H T P H DROL K H DRANT T P H DRANTLAR y y x Boyutlar DN Y Y X A rl k 00 9 Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya Mavi Elektrostatik Epoksi

23 ÜRÜN TANIMI Tar msal bas nçl sulama sistemlerinde araziye su ileten sabit yap l sulama vanalar d r. Kullan c sulama borusunu almaç hidrat n n ç k fllar na direk ba layarak sulama yapabilir. ste e ba l olarak ç k fllar flanfll olarakta üretilebilir. TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN00 - DN0 / TS EN 09- Anma Bas nc PN0 / PN Su Alma Çıkıfl Çapı 00 mm - 0 mm Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C ALMAÇ T P H DRANT T P VANA SANAY NfiAAT METAL A.fi. H DRANTLAR

24 9 0 Parça No Parça Adı Malzeme 9 0 Hidrant Ana Gövde Klape Mili Somunu Gövde Burcu Klape Hareket Somun letiflim Borusu Mil Mil Sekmanı Mil Rekoru Hidrant Ana Gövde Kapa ı Volan EPDM Galvanizli Boru Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvanizli olarak kullan l r.(opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

25 ALMAÇ T P H DRANT T P VANA SANAY NfiAAT METAL A.fi. H DRANTLAR x y y Boyutlar DN Y Y X A rl k Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya Mavi Elektrostatik Epoksi

26 H DRANTLAR ALMAÇ T P H DRANT T P ÜRÜN TANIMI Tar msal bas nçl sulama sistemlerinde araziye su ileten sabit yap l sulama vanalar d r. Kullan c sulama borusunu almaç hidrat n n ç k fllar na direk ba layarak sulama yapabilir. ste e ba l olarak ç k fllar flanfll olarakta üretilebilir. TEKN K ÖZELL KLER Anma Çap ve Flanfl Ba lant lar DN0 / TS EN 09- Anma Bas nc PN0 / PN Su Alma Çıkıfl Çapı 0 mm Çal flma S cakl -0 C,..., +0 C

27 Parça No Parça Adı Malzeme Hidrant Ana Gövde Klape Hareket Somunu Mil Mil Sekman Mil Rekoru Hidrant Ana Gövde Kapa EPDM Volan Tüm ba lant elemanlar (civata, somun, rondela). kalitesinde ve galvanizli olarak kullan l r. (Opsiyonel olarak paslanmaz çelik SS 0, paslanmaz çelik SS) Tüm s zd rmazl k elemanlar (o-ring,conta) EPDM dir.

28 ALMAÇ T P H DRANTLAR H DRANT T P x y y Boyutlar DN Y Y X A rl k Uzunluk ölçüleri mm, a rl k ölçüleri kg olarak verilmifltir. Boya Mavi Elektrostatik Epoksi

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri Yangın ve Gazlı Söndürme Sistemleri Değer Verdiklerinizi Koruyoruz! Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji...

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... VESTEL BEYAZ EfiYA 2008 DE VESTEL BEYAZ EfiYA... 02 Kurumsal Profil 04 Büyümenin Kilometre Tafllar 06 Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda 09 Bafll ca Göstergeler

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı