Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas"

Transkript

1 Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

2 Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat lan Schindler de erleri ve misyonlar na dayanmaktad r ve çal flanlar ile ilgilenen herkese ve K profesyonellerine yöneliktir. Grubun pazardaki baflar s çal flanlar m z n know-how birikimi, becerileri ve yetkinliklerine, di er tüm etkenlerden daha fazla ba l d r. Bu nedenle Grup içinde bizim çal flanlar m za ve çal flanlar m z n birbirlerine nas l davrand ile de erlerimizi ve hedeflerimizi aç kça belirlememiz kritik öneme sahiptir. Bunun bilincinde olan Schindler Kurumsal Yönetimi çal flanlar m z n etkilenmesi, korunmas ve gelifltirilmesi ile ilgili temel konular içeren bu politikay oluflturmufltur. Schindler Management Ltd Ebikon, Kas m 2006 A. N. Schindler R. W. Hess R. W. Fischer YK Baflkan ve Baflkan dari Baflkan Yard mc s cra Baflkan Asansörler ve Yürüyen Merd. Kurumsal nsan Kaynaklar 2 Schindler Group nsan Kaynaklar Politikas Schindler Group nsan Kaynaklar Politikas 3

3 Schindler de erleri ve liderlik ilkeleri Görev ve çal flan motivasyonu De erler, Schindler çal flanlar n n davran fllar n ifade etmektedir. Bunlar, ifl iliflkilerimizin temelidir. Bu nedenle Schindler de erleri ve flirket kültürüne özel önem verilmektedir. Schindler de erleri: - müflteri için de er yaratma - bütünlük - gözle görülür liderlik - kiflisel geliflim sorumlulu u - ürünlerin ve hizmetlerin sürekli gelifltirilmesi - çal flanlar n ve yolcular n güvenli inin sa lanmas - mükemmel iflletme organizasyonu - gerçe e uygun, zaman nda ve sürekli bilgilendirme Schindler'in liderleri, gündelik uygulamalar arac l yla yolu göstererek bu de erleri yaflamaktad r. Baflar l tak m liderlerinin yönetim ilkeleri: - sayg, güven ve adalet - netlik ve do ru noktaya odaklanma - aç kl k ve do ruluk - motivasyon - çal flanlara ba l l k - sorumluluk - tak m çal flmas Global bir flirket olarak Schindler, dünya çap nda birçok cazip pozisyon sunmaktad r. Bunlar n büyük bir ço unlu u, müflterilerimiz ve uzun ömürlü ürünlerimiz olan asansörler ve yürüyen merdivenler ile do rudan ba lant l d r. Bu pozisyonlar, yüksek seviyede yetkinlik, beceri ve know-how gerektirirler. Schindler fluna inanmaktad r: Motivasyon seviyesi yüksek çal flanlar memnun müflterilere, dolay s yla ifl baflar s na giden yoldur. Bu nedenle Schindler periyodik olarak çal flan memnuniyeti anketleri yapmakta ve sonuçlar n fl nda, motivasyon seviyesinin yükseltilmesi ve her ülkede ulusal normun üzerinde tutulmas amac yla eylem planlar oluflturmaktad r. Schindler; profesyonel oryantasyon, sürekli ö renme ve mobilite arac l yla de iflen gereksinimlere uyum sa lamak amac yla, ba l l klar karfl l nda çal flanlar ile uzun vadeli iliflkiler hedeflemektedir. Schindler, yüksek güvenlik ve emniyet standartlar na uygun korunman n sa land bir çal flma ortam hedeflemektedir. 4 Schindler Group nsan Kaynaklar Politikas Schindler Group nsan Kaynaklar Politikas 5

4 Kiflisel geliflim Schindler'in baflar s esas olarak çal flanlar n n kalitesine ba l d r. Schindler profesyonel becerilerinin yan s ra afla daki yetkinliklere sahip do ru kiflileri etkilemek, elinde tutmak ve gelifltirmek aray fl ndad r: - müflteri odakl l k - kifliye odakl l k - baflar odakl l k - liderlik - etki - kendine güven lgili beceri, deneyim ve yukar da de inilen yetkinliklerin yan nda çal flanlar n kökenine, milliyetine, rk na, dinine, cinsiyetine ya da yafl na herhangi bir önem atfedilmemektedir. Schindler yüksek motivasyon ve performans seviyeleri sa lamak ve potansiyellerinin tamam n kullanabilmelerini mümkün k lmak amac yla çal flanlar n n yetkinliklerini gelifltirmektedir. Strateji, iyi e itimli ve bilgili personel sahibi olmakt r. Çal flan ile yöneticisi aras nda gereklefltirilen bir y ll k geliflim de erlendirmesinde, gerekli yetkinlik ve yeterliliklere göre çal flan n güçlü ve zay f yönleri de erlendirilmektedir. Bu de erlendirmenin sonucu olarak somut önlemler ve faaliyetlerden oluflan bir geliflim plan elde edilmektedir. Kiflisel geliflimin sorumlulu u üç taraf aras nda bölüfltürülmüfltür: çal flan, yöneticisi ve insan kaynaklar yöneticisi. Çal flan n geliflimi için uygulanan çeflitli süreçler ve yöntemler afla dad r: - ifl üzerinde e itim - s n f e itimi - uzaktan ö renme - ifl rotasyonu - performans yönetimi - uluslararas görevler - koçluk - proje görevleri Kiflisel geliflim, gelecekteki yerel ve global insan kaynaklar ihtiyaçlar n n yan s ra kiflisel kariyer beklentilerinin de planland nsan Gücü Kayna Planlamas ( KP) çerçevesinde daha genifl bir kapsamda ele al nmaktad r. Organizasyon içinde daha fazla sorumluluk verilebilmesi amac yla özel yeteneklerin belirlenmesi ve gelifltirilmesi konular na büyük önem verilmektedir. Schindler, Kiflininin kendi yerine geçebilecek bir vekil olmadan terfi olmamal prensibini izlemektedir. 6 7

5 Çal flan Güvenli i ve Sa l k Politikas Taahhüt ve ilkeler Güvenlik, Schindler için temel bir de erdir. Ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve çal flma biçimimizde eksiksiz olarak bulunmaktad r. fiirketimizde çal flanlar n güvenlik ve sa l k konular ile ilgili olarak hiçbir taviz verilmemektedir. Her türlü yaralanma, ifl ile ilgili hastal k ve kazan n engellenebilir oldu una inan yor ve en yüksek güvenlik ve sa l k standartlar n hedeflemekteyiz. Güvenlik kültürümüz önleme, tehlikenin fark nda olma, sürekli geliflim ve dikkatle gelifltirilmifl prosedürlere uyuma dayanmaktad r. Bu kültür arac l yla performans m zda h zl bir geliflme sa lanm flt r. flimizin do as gere i, çal flanlar m z n ço unlu u tek bafl na çal flmaktad r: Bu nedenle güvenlik kültürümüzün tam olarak etkili olmas, her birimizin tek tek bu kurallara uymas yla sa lanabilir. Asansör ve yürüyen merdiven iflindeki tüm Grup flirketleri yürürlükteki kanunlara, bu politikalara ve Grup Güvenlik Standartlar na uyacak ve belirlenen di er risklerin ortadan kald r lmas na yönelik ek önlemler alacaklard r. Sorumluluk Her çal flan, yapt ve yapmad ile ilgili olarak her türlü sonuçtan sorumludur. Her birimiz iflyerinde üst düzeyde güvenlik bilinciyle hareket edecek, yürürlükteki tüm güvenlik kurallar ve çal flma talimatlar na uyacak, kazalar, güvenlik olaylar n ve güvensiz koflullar derhal yöneticimize bildirecek, çal flmakta oldu umuz yerde tehlike alt ndakileri uyaracak ve mümkün oldu unca, risk ortadan kalkana kadar onlar koruyaca z. Her organizasyon seviyesinde bölüm müdürleri, bu politikalar n ve Grup Güvenlik Standartlar n n uygulanmas ile ilgili olarak, çal flma alanlar nda do rudan sorumluluk alt ndad rlar. E itim verir, iletiflimi sa lar, uyumlulu u destekler ve bu konuda örnek olurlar. Hedefleri belirler, sonuçlar ölçer, geliflme planlar n uygular ve kendilerinin ve çal flanlar n n performans anlam nda sorumlulu unu tafl rlar. KL, bu politikan n ve Grup Güvenlik Standartlar n n periyodik olarak incelenmesi ve onaylanmas ek sorumlulu una sahiptir. Güvenlik ve sa l k uzmanlar, sa l k ve güvenlik konular nda bölüm müdürlerine tavsiyelerde bulunan kiflilerdir. Uzmanlara, bölüm müdürlü ünün genel sorumlulu u ortadan kald r lmamak kofluluyla, güvenlik ve sa l k sisteminin belirli ö eleri ile ilgili sorumluluk atanabilir. Di er fonksiyonel uzmanlar (örne in ürün zinciri yönetimi ve araflt rma ve gelifltirme), yapmakta olduklar iflin bu politika, Grup Güvenlik Standartlar ve yürürlükteki kanunlar ile tam olarak uyumlu olmas ndan sorumludurlar. 8 9

6 fl/yaflam dengesi Schindler, motivasyonun art r lmas amac yla profesyonel hayat ile özel hayat aras nda iyi bir dengenin kurulmas n teflvik etmektedir. Schindler profesyonel, sivil, kültürel ve yard m amaçl kurulufllarda sorumluluk almak isteyen çal flanlar n desteklemek arzusundad r. Ancak söz konusu faaliyetler Schindler'in ç karlar ile çat flmamal d r. Çal flma saatleri dahilinde gerçeklefltirilecek olan faaliyetler, öncelikle flirket taraf ndan onaylanmal d r. Schindler esnek çal flma saatleri, yar zamanl çal flma, ifl paylafl m gibi esnek çal flma düzenlemelerini mümkün oldu unca desteklemektedir

7 Ücretlendirme Endüstriyel iliflkiler Schindler, rekabete dayanan ve adil olan bir ücretlendirmeye inanmaktad r. Ücret kapsam nda baz maafl, de iflken ödeme ve di er ödenekler bulunmaktad r. Her Schindler flirketi; karl l k, iç eflitlik, kiflisel performans ve ilgili pazar uygulamalar n n dikkate al nd bir Grup Ücret Politikas na göre hareket etmektedir. Schindler, gerekli görüldü ünde ikramiye ve prim kullan m n desteklemektedir. Yönetim seviyelerinde ücretin de iflken bilefleni daha fazla önem kazanmaktad r. Schindler, çal flanlar için ilgili pazar seviyesinde ücretler sa lamaktad r ve bu konudaki rekabet gücü yüksek ve do ru konumunu korumak amac yla düzenli pazar araflt rmalar yapacakt r. Gereksiz karmafl kl klar n engellenmesi amac yla ücretlendirme yap s basit tutulmufltur. Yerel insan kaynaklar yönetimi taraf ndan sa lanan veriler temelinde her bir çal flanla, ücretinin aç k bir biçimde teklif edilmesi ve tart fl lmas, yöneticilerin sorumlulu undad r. Schindler, çal flanlar na örgüt kurma ve yerel kanunlar çerçevesinde toplu pazarl k yapma özgürlü ü tan maktad r. Prensip olarak ilgili seviyede sektörel iliflkilerin yönetimi, yerel yönetimin sorumlulu undad r. fiirketin uzun dönemde baflar s n hedefleyen Schindler, düzenli olarak temsil unsurundan ba ms z bir flekilde tüm çal flanlar ile görüflmeler yapmaktad r

8 nsan kaynaklar n n rolü, ifllevi ve organizasyonu Sorumluluk ve uygulama nsan kaynaklar yöneticileri, yüksek motivasyonlu ve kaliteli çal flanlar arac l yla iflletmenin baflar s n n sa lanmas anlam nda bölüm yönetimleri ve çal flanlar n ifl ortaklar d r. Sistemleri, araçlar ve süreçleri ile K'n n ifllevi, iflletmenin etkin bir biçimde desteklenmesi ve çal flanlara adil davran lmas n n sa lanmas d r. Bu nedenle K yönetimi: - tutarl ve adil bir biçimde uygulanabilmelerinin sa lanmas amac yla etkin araçlar ve sistemler sa layarak organizasyonu destekler - en uygun K uygulamalar n belirler, gündeme getirir ve uygular ve organizasyon çap nda di er en iyi uygulamalar n hayata geçirilmesini destekler - tüm çal flanlar ile etkin ve do ru bir iletiflim sa lar - uygun donan ma sahip çal flanlar n seçilmesi, elde tutulmas ve gelifltirilmesi için gerekli destek, k lavuzluk ve araçlar sa lar - organizasyon çap nda de ifliklikleri gerçeklefltirir ve rehberlik sa lar - Schindler çal flanlar n n performans n yans tan K ölçütlerini gelifltirir ve bunlar kullan r - farkl altyap lara sahip çal flanlar n bulundu u çok kültürlü çal flma ortam n destekler Schindler, insan kaynaklar yöneticilerinden profesyonel yetkinliklerinin yan s ra afla daki kiflisel özellikleri beklemektedir: - karizma - güvenilirlik - empati - aç k fikirlilik - iletiflim becerileri Ülke seviyesinde K yöneticisi, fonksiyonel olarak Kurumsal nsan Kaynaklar 'na ba l olmakla birlikte genel müdüre karfl sorumludur. Her iflletme biriminin genel müdürü ve K yöneticisi, bu politikan n uygulanmas konusunda sorumlulu u paylaflmaktad r. Ölçülebilen her fley yap labilir! Bu nedenle K yönetimi ve bölüm yönetimi, bir arada afla daki konularda ölçme ve de erlendirme faaliyetleri yürütmektedirler - y ll k: vekil say s - y ll k: yetenek say s - y ll k: bireysel geliflim planlar - alt ayl k: çal flan motivasyon seviyesi Bu politikan n içeri i sunumlar ve çal flma gruplar arac l yla, personel ile ilgilenen herkese gönderilmifltir. Bu politikaya ayn zamanda Intranet ve Internet üzerinden ulafl labilir

9 Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.fi. Kurumsal nsan Kaynaklar Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No: 41 Kat: stanbul Telefon: Faks :

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı