KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)"

Transkript

1 KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) Gülgün Erdoğan Tosun 1 Güman Kızıltan 2 ÖZET Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleştirmek, kentte yaşayanlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulmuş olan İzmir Kent Konseyi nin kurucu 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Kent Konseyi İzmir kentinde yaşayan tüm hemşerilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önünü açmak, demokratik katılım ve katılımcı demokrasi pratiklerini yaygınlaştırmak, Engelli, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinde toplumun bu dezavantajlı gruplarının temsilini sağlamak amacıyla, gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş bir yapılanmadır. Hem İzmir Kent Konseyi hem de dört meclisin çatısı altında kurulmuş olan çalışma gruplarında merkezi ve yerel idare kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri kentin ortak sorunlarını ele alan, ortak aklı, ortak değerleri ve kentlilik bilincini ortaya koyan proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kadın-erkek eşitliği, şeffaflık ve gönüllülük temelinde faaliyet ve projelerini hayata geçiren çalışma grupları İzmir Kent Konseyi nin temel örgütlenme birimleridir. Bu bildirinin amacı, 2010 yılından bugüne İzmir Kent Konseyi nin kuruluş, örgütlenme ve projeler temelinde yaşadığı deneyimi diğer kent konseyleri temsilcileri ve akademisyenlerle paylaşmak, ileriye yönelik olarak yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritasını ortak akılla oluşturmaktır. Bildiriüç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İzmir Kent Konseyinin kurulma süreci ve sürecin işleyişi ile kurumsal örgütlenme modeli, yönetmelik-yönerge uyumlaştırma süreçleri anlatılacaktır.ikinci bölümde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiler, Belediye Meclisi ile ilişkilenme yöntemleri, Meclis kararlarını etkileme düzeyi ve belli başlı kent 1 Prof.Dr.,İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2 İzmir Kent Konseyi Başkanı

2 yaşamına katılım kanalları ile ilgili deneyim paylaşımı konu edilecektir. Üçüncü bölümde, İzmir Kent Konseyi ve Meclislerince kuruluşundan şimdiye dek uygulanmış olan proje ve çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve sonuçları değerlendirilecektir. Bildiride bir bütün olarak İzmir Kent Konseyi nin işleyişi demokrasi, katılımcı demokrasi ve sivil toplum örgütlerinin işlevleri bağlamında sorgulanacak ve yetersizliklerin tespit edildiği noktalarda çözüm önerilerinin neler olabileceği tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Katılımcı demokrasi, kent konseyi, İzmir Kent Konseyi Keywords: Participatorydemocracy, citycouncil, Izmir City Council. GİRİŞ Katılımcı demokrasi kavramını oluşturan iki kavram birbirinden ayrılamayacak iki kavramdır. Katılımcı demokrasi, yurttaşların müzakere içinde bulundukları, birbirleriyle toplumu ilgilendiren her türlü konu ve sorunu tartıştıkları ve sonuçta kendi aralarında bir uzlaşmaya varabildikleri bir demokrasi tipini ifade eder. Karar alma süreçlerine katılım kadar, demokratik müzakere ve tartışmaya katılımı, siyasal hayata katılım kadar toplumsal ve kültürel hayata katılımı da içerir. Dolayısıyla katılımcı demokrasi pratiği içinde yurttaşlar yönetim ve yönetişimle ilgili bütün süreçlerin aktif birer katılımcısıdır. Demokrasinin de özü ve esası budur. Bu nedenle katılımcı olmayan bir demokrasiyi bugün tam anlamıyla demokrasi olarak tanımlamak mümkün değildir. Katılımcı demokraside katılım seçimlerle sınırlı değildir. Katılımı seçimlere katılma ile sınırlandırmak yurttaşlığın alanını daraltacak onu pasifleştirecektir. Yurttaşların pasif katılımcılardan aktif katılımcılara dönüşmesinin yolu katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Günümüz çağdaş demokrasilerinde yurttaşlığın özü olarak siyasal sürecin tüm boyutlarına katılma hakkı temel kabul edilir. Seçim dışı zamanlarda da yurttaşların siyasal süreçlere ve karar alma süreçlerine katılmasının yolunu açan en önemli kurumlar Kent Konseyleridir. 1. Yerel Yönetişimde Yeni Katılımcı Mekanizma: Kent Konseyleri Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleştirmek, kentte yaşayanlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulan kent konseylerinin kökeni Yerel Gündem 21 uygulamasına dayanmaktadır yılında Rio da düzenlenen BM Yeryüzü Zirvesi nde sürdürülebilir kalkınma tüm insanlığın 21.yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmişti.bu hedefe ulaşmaya

3 yardımcı olacak ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan Gündem 21 başlıklı belge, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerce kabul edilmişti. Gündem21 in 28.bölümünde, tüm yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik katılımcı eylem planlaması niteliğindeki Yerel Gündem 21 girişimlerini başlatmaları ve desteklemeleri karara bağlanmıştı. Türkiye de Kent Konseyi yapılanmasının başlangıcı 6 Mart 1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye de Yerel Gündem21 lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesine dayanmaktadır. İyi yerel yönetişimin ve yerel demokrasinin geliştirilmesindeki temel araç olarak tanımlanan, YG21 Programı kapsamında kurulan kent konseyleri, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerine dayanmaktaydı. YG21 Programı kapsamındaki demokratik yerel yönetişim uygulamalarının başarıları kadar sıkıntı ve darboğazları da olmuştur.deneyimin getirdiği KAZANIMLAR ve SIKINTILAR şöyle sıralanabilir: Kazanımlar; Sürdürülebilir Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri konusunda bilinç düzeyinin artması, Kentsel Haklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artması, Katılımcı yerel yönetişim modelinin hayata geçirilmesine öncülük etmek, Kadınların, gençlerin, engellilerin ve çocukların katılım kapasitelerinin artması, YG21 hedefleriyle uyumlu yerel eylem planlarının hazırlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Kent Konseyi kavramının kazandırılmasıdır. Sıkıntılar; YG21 sürecinin bütünden kopuk işlemesi, Demokratik yerel yönetişim ilkesinin hem merkezi ve yerel idare hem de halk tarafından içselleştirilmesi konusundaki yetersizlikler, Özel sektörün demokratik yönetişim süreçlerine katılım ve katkısının sınırlı olması, Kent konseylerine sivil toplum ve yurttaş katılımının sınırlı kalması Katılımda dar siyasal çıkarların öne çıkması, Kent Konseylerine olan inancın sarsılması, paydaşların süreçten kopmasıdır.

4 Türkiye YG21 Programı şemsiyesi altında yürütülmekte olan Türkiye YG-21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl KalkınmaHedeflerinin Yerelleştirilmesi başlıklı dördüncü aşama projesi kapsamındaki faaliyetler Haziran 2009 sonu itibariyle tamamlanmıştır.sözkonusu deneyimin içerdiği sıkıntılar ve kazanımların birikimiyle; Türkiye de ilk olarak, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından belediyeler yeni kent konseylerini oluşturmaya başlamışlardır. Yeni Kent Konseyi yapılanmasının iki önemli yasal dayanağı bulunmaktadır. Bunlar: 15 Temmuz 2005 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesi ve 6 Haziran 2009 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan Kent Konseyi Yönetmeliği dir Sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesinde; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır denilmektedir. Buna göre kent konseyleri katılımcı demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak yerel düzeyde yönetişim ilkesi çerçevesinde örgütlenmiş kurumlar olarak tanımlanabilir. İlgili yasal çerçeveyi incelediğimizde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda belediyeler gerekli yardım ve destek sağlamakla görevlendirilmişlerdir.kent konseyinde oluşturulan görüşler

5 belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü ise kent konseylerinin yönetişim boyutunda önemini arttıran bir maddedir. Yasada, Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Bu hükme uygun olarak iki defa Kent Konseyi Yönetmeliği yayınlanmıştır.ilk Kent Konseyi Yönetmeliği 8 Ekim 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.ancak, Kent Konseylerine katılan farklı paydaşlar tarafından, uygulamada karşılaştıkları çeşitli sıkıntılar dile getirildiği için, Nisan 2008 de yeni bir yönetmelik için çalışmalar başlatılmıştır.geniş bir katılımla elde edilen görüş ve önerilerin ışığında, 2009 yılında yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış ve Kent Konseyi Yönetmeliği yeni haliyle 6 Haziran 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adıyla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kent konseyleri sadece iç mevzuat açısından değil, uluslararası mevzuat açısından da önemli yapılardan biridir. Avrupa Birliği katılım sürecinde yerel yönetimlerimizin konumu ve işlevlerine ilişkin değerlendirmeler, AB nin bu konuda ne öngördüğü ve neler yapılmasını beklediği ile doğrudan bağlantılıdır yılı AB Katılım Ortaklığı Belgesi ne baktığımızda, Kısa Vadeli Öncelikler başlığı altında: Özellikle yakın zamanda kabul edilen mevzuatın uygulanması yoluyla, etkili, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin sağlanması yönünde temel bir beklentinin yer aldığı görülmektedir. Yerel Yönetimlerle ilgili yeni yasal-kurumsal düzenlemelerin uygulanmasında, özellikle de doğrudan yönetişimle bağlantılı etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetim konusunda Kent Konseyleri önemli bir rol oynayabilecektir. Bugün gelinen noktada, Kent Konseyleri nin AB süreci içindeki yerini daha iyi anlayabilmek için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 2008 yılı İlerleme Raporu na bakmak gerekir: Vatandaşların yerel yönetimlere katılımının arttırılmasına yönelik bir platform işlevi gören Kent Konseyleri, yalnızca az sayıda kentte etkili olarak çalışmaktadır. Tüm Kent Konseylerini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hesap verebilirlik sistemleri ve şeffaflık da güçlendirilmelidir. Bu konuda yerel yönetimlerin kapasitelerinin yerel demokratik yönetişime ağırlık verilecek şekilde güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının Kent Konseylerine en geniş şekilde ve

6 etkin olarak katılımının teşviki, Konseylerin bünyesindeki katılımcı yapıların güçlendirilmesi, Kent Konseyleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 2. İzmir Kent Konseyi nin Kurulma Süreci ve Örgütlenme Modeli Yukarıda belirtilen yasa maddesine uygun olarak, İzmir Kent Konseyi İzmir kentinde yaşayan tüm hemşerilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önünü açmak, demokratik katılım ve katılımcı demokrasi pratiklerini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. İzmir Kent Konseyi Hazırlık Toplantısı 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 09:00-13:00 arasında İsmet İnönü Sanat Merkezi nde yaklaşık 200 temsilcinin katılımıyla toplanmıştır. Hazırlık toplantısında dile getirilen görüşler dikkate alınarak, İzmir Kent Konseyi Çalışma Yönergesi tekrar gözden geçirilmiştir. İzmir Kent Konseyi nin 1.Olağan Kurucu Genel Kurulu öncesinde Yönetmelikte belirtilen genel kurul üyelik tanımına uygun olarak 500 kadar dernek-vakıf, sendika, parti il-ilçe yönetimleri ve resmi kurumlara yazı gönderilerek genel kurul için temsilci görevlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, genel Kurul toplantısı öncesinde İzmir Kent Konseyi ne katılacak muhtarların belirlenmesi amacıyla iki ayrı toplantı düzenlendi. İlki 1 Haziran 2010 Salı günü, ikincisi ise 3 Haziran 2010 Perşembe günü yapılan muhtarlar toplantısına toplamda 150 den fazla mahalle ve köy muhtarı katıldı. (Birinci toplantıya 50 civarında, İkinci toplantıya ise 105 muhtar katılmıştır) Toplantıda öncelikle, muhtarlarımıza İzmir Kent Konseyi nin yapısına ve işlevlerine ilişkin bilgi verildi. Kent Konseyleri Yönetmeliğinde yer alan muhtar temsiliyeti konusundaki soru, görüş ve önerileri alındı. Her iki toplantıda gelen yeni katılım taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu na 87 muhtarın temsilci olarak katılmasına karar verildi. Tüm bu ön hazırlık çalışmalarının ardından, İzmir Kent Konseyi nin 1.Olağan Kurucu Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde toplanmıştır yılının Ekim ayı içerisinde ise Kadın, Engelli, Gençlik ve Çocuk Meclislerinin genel kurulları yapılarak dört ayrı meclis kurulmuştur. Her meclisin kurucu genel kurullarının birer ay öncesinde ilgili STK larla ön hazırlık toplantıları yapılarak Çalışma Yönergelerinin ilk

7 taslakları tartışmaya açılmış ve Meclis Genel Kurul üyelerinin kurucu genel kurul toplantısına hazırlıklı gelmelerinin yolu açılmıştır. Şema 1: İzmir Kent Konseyi Organizasyon Şeması Bugün İzmir Kent Konseyi; bünyesindeki Engelli, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinde toplumun dezavantajlı gruplarının temsilini sağlayan, gönüllülük esasına dayalı bir yapılanma olarak hayatına devam etmektedir.. Hem İzmir Kent Konseyi hem de dört meclisin çatısı altında kurulmuş olan çalışma gruplarında merkezi ve yerel idare kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri kentin ortak sorunlarını ele alan, ortak aklı, ortak değerleri ve kentlilik bilincini ortaya koyan proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kadın-erkek eşitliği, şeffaflık ve gönüllülük temelinde faaliyet ve projelerini hayata geçiren çalışma grupları İzmir Kent Konseyi nin temel örgütlenme birimleridir.

8 8 Haziran 2010 tarihindeki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılımcıların oy birliğiyle İzmir Kent Konseyi Başkanlığı na seçilmiştir. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise, 1. Gül Şener - ESHOT Genel Müdürü (97 oy) 2. Erol Altun - Karayolları 2. Bölge Müdürü (93 oy) 3. Ahmet Alpaslan - İZSU Genel Müdürü (86) 4. Osman Tatar - Çevre ve Orman İl Müdürü (85) 5. Ahmet Güldal - Tarım İl Müdürü (82) 6. Türkan Miçooğulları - İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (78) 7. Prof. Dr. Erhan Ada - İzmir Ekonomi Üniversitesi (62) 8. Emre Koç - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (59) 9. Hasan Topal - Mimarlar Odası İzmir Şubesi (56) 10. Nazan Pedükcoşkun - Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği (55) 11. Şafak Acar Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi (49) 12. Sancar Maruflu -İzmir i İl Fakirlerini Koruma Derneği (46) 13. Benalİnceeer -Türk Psikologlar Derneği (44) 14. Mehmet Özsakarya Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (43) seçilmişlerdir. İlk yürütme kurulunun bileşimi İzmir deki merkezi ve yerel idare birimleri ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve STK ların temsilcilerini içerdiğin göstermesi açısından ilginçtir. İzmir Kent Konseyi nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilenme düzeyi kurumsal bir statüye sahiptir. İzmir Kent Konseyi ve Meclislerinin Yürütme Kurullarında faaliyet ve projelere ilişkin kararların hayata geçirilmesinde İzmir Kent Konseyi Şube Müdürlüğü sorumludur. Şimdiye dek 15 civarında İzmir Kent Konseyi kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Meclis gündemine girmiş ve karara bağlanmıştır. Son bir yıldır, Belediye Meclisi ne gönderilen kararların görüşüldüğü komisyonlara oy hakkı olmaksızın, kararın

9 içeriğini ve gerekçelerini anlatmak üzere bizler de katılmaktayız. Bu durum karar alma sürecine yarı doğrudan katılım mekanizmasının hayata geçirilmesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 2014 yerel seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi nin yeni Stratejik Planının oluşturulması sürecine tüm Meclislerimizin aktif olarak katılımı sağlanmıştır. 3. İzmir Kent Konseyi ve Meclisleri Tarafından Yürütülen Bazı Proje ve Faaliyetler İzmir Kent Konseyi nin ana proje ve faaliyet oluşturan birimleri çalışma gruplarıdır. Çalışma grupları hem kent konseyinin ana şemsiyesi altında, hem de Meclisler altında ayrı ayrı örgütlenmiş gönüllü yapılardır. Çalışma gruplarında çalışmak ve proje önermek için gönüllü olmak yeterlidir. Kurumsal üyelik zorunluluğu bulunmamaktadır. Her meclisin kendi yürütme kurulu üyelerinden biri çalışma gruplarında kolaylaştırıcılık görevi yapmaktadır. 3.a. İzmir Kent Konseyi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları ve Proje Örnekleri İzmir Kent Konseyi çatısı altında 12 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Çevre Sorunları ve Sağlığı İyileştirme Çalışma Grubu Turizm Çalışma Grubu Uluslararası Öğrenciler İçin Destek Çalışma Grubu Deniz ve Su Sporları Çalışma Grubu Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu Yerel Kalkınma ve Kentsel Gelişim Çalışma Grubu Kentsel Dönüşümde Sanatla Kazanım Çalışma Grubu İzmirna Çalışma Grubu Ar-Ge Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu Tanıtım ve Sosyal Medya Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Yerel Demokrasi Akademisi Eğitimleri, 22 Eylül 2014 Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kutlamaları, İZDOS Oryantrik Eğitimi, Ulaşım çalışma grubu raporları (yaya geçitleri, sinyalizasyon, kaldırım işgali vb.),

10 Engelsiz İlaç Projesi İzmirli Olmak, İzmir de Kent ve Ulaşım konulu Fotoğraf Yarışmaları ve sergileri Uluslararası Öğrenciler Çalıştayı, Gülümsemenin Büyüsü Konferansı ve Ulaşım konulu çeşitli Paneller Dragon Kürek Yarışmalarına Katılım ve Ödüller. 3.b. İzmir Kadın Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi çatısı altında 6 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Kadın Emeği Çalışma Grubu Kent Yaşamı ve Kadın Çalışma Grubu Doğal Afetlerde Kadınlar Çalışma Grubu (AfetKadın) Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu (Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Üreten Kadının Üçüncü Eli Var mı?, Deprem de Kadın Olmak, Anayasa ve Kadın, Afetlerde Psiko Sosyal Hizmetler vb. Paneller Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Afet Bilinçlendirme Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Trac (Telsiz) Eğitimi, Toplum Afet Gönüllüsü (TAG) Eğitimi DoğalAfetlerdeKadınlarÇalıştayı, YerelSiyasetAkademisi (4.Yılında) Anne-Baba Eğitimi, ProjeYazmaEğitimi, Stratejik Plan Eğitimi, SavunmaSanatlarıEğitimi, Beden Dili Eğitimi, PsikoDestekEğitimi, Anne ve Anne AdaylarıEğitimi, Bel veboyunsağlığıeğitimi vb. KEİG (Kadın EmeğiveİstihdamınıGeliştirme) Çalıştayı KİHEP (KadınınİnsanHaklarıEğitimiProgramı) KSEP (Kadın SağlığıEğitimiProgramı) İzmir Kadın MeclisleriÇalıştayı Kent Yaşamıve Kadın YaşamOkuluProjesi

11 Emekçi Kadın Akademisi FarklıBirSes Kadın Tiyatrosu nunhazırladığıoyunlar (EvcilikOyunu, TelevizyonCumhuriyetiveŞarkıSöyleyenMaymunHerkesiBüyüledi) 8 Mart Kadın Festivallerive 25 KasımUluslararasıKadınaYönelikŞiddetleMücadeleGünüEtkinlikleri, muhtelif basın açıklamaları vb. 3.c. İzmir Engelli Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Engelli Meclisi çatısı altında 5 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Erişilebilirlik Çalışma Grubu Engelli Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu İstihdam Çalışma Grubu Engelsiz Turizm Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: İşaret Dili Eğitimi, Sosyal ve Hukuki Sorumluluk Eğitimi, Yaşama Sanat Kat (Mask) Eğitimi, Engelsiz Resim Eğitimi, Uzlaşı Kültürü Konferansı, Engelli Hakları Paneli, Dünya MS Günü Paneli, Dünya Fenilketonüri Günü Paneli, İşkur Paneli, Engelli Farkındalık Paneli vb. Engelliler İçin Siyaset Eğitimi Engelli STK larla Tanışma toplantıları, Engelliler Bahar Şenlikleri Bedensel Engelliler, Süreğen Hastalıklılar, Zihinsel Engelliler, Görme Engelliler ve İşitme Engelliler ile ayrı ayrı Seferihisar Deniz Kampları, Askerlik Yaşı Gelmiş Engelli Gençlere Kına Gecesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri, Engelliler Hakkında Her Şey (Kariyer Günü Etkinlikleri) 3.Yıl Çeşitli farkındalık günleriyle ilgili etkinlikler Afet Engel Tanımaz Projesi 3.d. İzmir Gençlik Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Gençlik Meclisi çatısı altında 7 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar;

12 Avrupa Birliği Projeleri Çalışma Grubu Bilişim Çalışma Grubu Gençlik Sorunları Farkındalık Çalışma Grubu Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışma Grubu Doğal Yaşam ve Çevre Çalışma Grubu Gençlik ve Siyaset Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Habitat Bilişim Derneği ile ortaklaşa düzenlenen eğitimler (Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor, CISCO IT Essentials Eğitimi, AdobeAfterEffect Programı Eğitimi, Maya Eğitimi vb. TEKNO-KADIN Eğitimleri, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi, Gitar Klübü, İngilizce Konuşma Klübü, Paramı Yönetebiliyorum Eğitimleri, Geleceğini Şimdi Yönet Eğitimi, Kadın İçin Bilişimde Genç Hareket Eğitimleri Yerel Gençlik Politikası Eğitimi Gençlik Buluşması Paneli, Siyasette Gençlik ve Katılım Paneli, Madde Bağımlılığı Söyleşisi, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Paneli, Sağlık Sorunları Bilinçlendirme Söyleşisi, Yerel Gençlik Politikası Eğitimi, Satranç Eğitimi, En Güçlü Kim Eğitimleri, Gençlik İstihdamı ve Kooperatifçilik Paneli, Go Oyunu Etkinliği, 1 Aralık Dünya Aids Günü Farkındalık Etkinlikleri vb. Tiyatro oyunu: Unutulmuş Hayatlar 1 Kitap,1 Fidan, 1 Işık Kampanyası AB Projeleri: Çevrenin Görünmeyen Çığlıkları, Don t Stop MakeItSlow, I m Youth, Dream a Stage(Dans), Lets Do It Akdeniz Projeleri. Siyaset ve Kişisel Gelişim Akademisi Doğa Yürüyüşleri, Sağlık ve Çevre İçin Pedalla -1 ve 2, Uluslararası Uçurtma Festivali İzmir i Planlıyorum Çalıştayı Tarihte Unutulmuş Bir Oyun: Mangala Eğitimleri

13 Stop Motion ve Fotoğrafçılık Eğitimleri Sosyal Medya Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Eğitimi UGP, Habitat ve Gönüllü Buluşmaları, Sosyal Girişimci Liderler Akademisi Smyrna dan İzmir e Yürümek Projesi 3.e. İzmir ÇocukMeclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Çocuk Meclisi çatısı altında 3 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Sahne Sanatları Çalışma Grubu Kişisel Başarıyı Arttırma Çalışma Grubu Çocuk Haklarını KorumaÇalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Kişisel Başarıyı Arttırma Eğitimi, Mangala Eğitimi, vb. Çocuk Hakları Resim Yarışması, İzmir de Çocuk Olmak Resim Yarışması 23 Nisan Çocuk Festivali kutlamaları Doğal Yaşam Parkı gezileri Kukla ve Seramik Atölyeleri SONUÇ İzmir Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 5 yıllık süreçte özellikle kentteki dezavantajlı kesimlerin güçlendirilmesine yönelik proje ve etkinlikleriyle öne çıkmış bir Kent Konseyidir. Hali hazırdaki veri tabanında kadından, gencine, engellisinden çocuğuna gönüllüleri ve kurumsal katılımcılarıyla birlikte İzmirliyi bir araya getiren konseyimiz kentte yönetişimin önemli bir kaynağı olmaya devam etmektedir. Kent konseylerinin bir başka önemli işlevi olan kentte bulunan sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmek ve aralarındaki işbirliği kültürünü yerleştirmek açısından ele aldığımızda, hayata geçirilen tüm proje ve faaliyetlerde farklı STK ları bir araya getirmenin yanı sıra, gençler ve kadınlar, kadınlar ve engelliler, çocuklar ve gençler arasındaki diyalog ve işbirliğini hayata geçiren projelerin hayata geçirildiğini görmekteyiz. Kuşkusuz bu gelişim çizgisi katılımcı demokrasi perspektifinden aktif yurttaşlığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına da hizmet edecektir.

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

Kasım 2012 Sayı 32. Sivil topluma gençlik a ısı! ISSN 1306-5297

Kasım 2012 Sayı 32. Sivil topluma gençlik a ısı! ISSN 1306-5297 Kasım 2012 Sayı 32 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi bültenidir;

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Özhan ÇETİNKAYA * Rükan Kutlu KORLU ** Özet İnsanların yerel ihtiyaçlarının belirlenmesinde yerel demokrasiyi ve katılımcılığın

Detaylı

YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz?

YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz? YOUTH FOR HABİTAT Biz Kimiz? Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu,

Detaylı

KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU

KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU 1 2 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU 9 ANKARA - Nisan 2009 KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme İÇİNDEKİLER Önsöz 01 Editörün Notu 03 I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası 04 2.Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Detaylı

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) murat.yucer@undp.org Birlik Mah. 2. Cadde,

Detaylı

Önce rampa, sonra cennet!

Önce rampa, sonra cennet! Sivil Sesler Festivali ne sen de gel! STGM, 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Maçka da sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir festival düzenliyor. Örgütlenme Özgürlüğü imza kampanyası sürüyor STÖ lerin

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ GÖZLEM RAPORU 8-20 MART 2015 NEW YORK, ABD 1 BM KSK 59. Oturumunda konuşmacı olarak katılım gösteren Kadın ve Demokrasi

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı