KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)"

Transkript

1 KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) Gülgün Erdoğan Tosun 1 Güman Kızıltan 2 ÖZET Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleştirmek, kentte yaşayanlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulmuş olan İzmir Kent Konseyi nin kurucu 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Kent Konseyi İzmir kentinde yaşayan tüm hemşerilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önünü açmak, demokratik katılım ve katılımcı demokrasi pratiklerini yaygınlaştırmak, Engelli, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinde toplumun bu dezavantajlı gruplarının temsilini sağlamak amacıyla, gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş bir yapılanmadır. Hem İzmir Kent Konseyi hem de dört meclisin çatısı altında kurulmuş olan çalışma gruplarında merkezi ve yerel idare kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri kentin ortak sorunlarını ele alan, ortak aklı, ortak değerleri ve kentlilik bilincini ortaya koyan proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kadın-erkek eşitliği, şeffaflık ve gönüllülük temelinde faaliyet ve projelerini hayata geçiren çalışma grupları İzmir Kent Konseyi nin temel örgütlenme birimleridir. Bu bildirinin amacı, 2010 yılından bugüne İzmir Kent Konseyi nin kuruluş, örgütlenme ve projeler temelinde yaşadığı deneyimi diğer kent konseyleri temsilcileri ve akademisyenlerle paylaşmak, ileriye yönelik olarak yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritasını ortak akılla oluşturmaktır. Bildiriüç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İzmir Kent Konseyinin kurulma süreci ve sürecin işleyişi ile kurumsal örgütlenme modeli, yönetmelik-yönerge uyumlaştırma süreçleri anlatılacaktır.ikinci bölümde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiler, Belediye Meclisi ile ilişkilenme yöntemleri, Meclis kararlarını etkileme düzeyi ve belli başlı kent 1 Prof.Dr.,İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2 İzmir Kent Konseyi Başkanı

2 yaşamına katılım kanalları ile ilgili deneyim paylaşımı konu edilecektir. Üçüncü bölümde, İzmir Kent Konseyi ve Meclislerince kuruluşundan şimdiye dek uygulanmış olan proje ve çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve sonuçları değerlendirilecektir. Bildiride bir bütün olarak İzmir Kent Konseyi nin işleyişi demokrasi, katılımcı demokrasi ve sivil toplum örgütlerinin işlevleri bağlamında sorgulanacak ve yetersizliklerin tespit edildiği noktalarda çözüm önerilerinin neler olabileceği tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Katılımcı demokrasi, kent konseyi, İzmir Kent Konseyi Keywords: Participatorydemocracy, citycouncil, Izmir City Council. GİRİŞ Katılımcı demokrasi kavramını oluşturan iki kavram birbirinden ayrılamayacak iki kavramdır. Katılımcı demokrasi, yurttaşların müzakere içinde bulundukları, birbirleriyle toplumu ilgilendiren her türlü konu ve sorunu tartıştıkları ve sonuçta kendi aralarında bir uzlaşmaya varabildikleri bir demokrasi tipini ifade eder. Karar alma süreçlerine katılım kadar, demokratik müzakere ve tartışmaya katılımı, siyasal hayata katılım kadar toplumsal ve kültürel hayata katılımı da içerir. Dolayısıyla katılımcı demokrasi pratiği içinde yurttaşlar yönetim ve yönetişimle ilgili bütün süreçlerin aktif birer katılımcısıdır. Demokrasinin de özü ve esası budur. Bu nedenle katılımcı olmayan bir demokrasiyi bugün tam anlamıyla demokrasi olarak tanımlamak mümkün değildir. Katılımcı demokraside katılım seçimlerle sınırlı değildir. Katılımı seçimlere katılma ile sınırlandırmak yurttaşlığın alanını daraltacak onu pasifleştirecektir. Yurttaşların pasif katılımcılardan aktif katılımcılara dönüşmesinin yolu katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Günümüz çağdaş demokrasilerinde yurttaşlığın özü olarak siyasal sürecin tüm boyutlarına katılma hakkı temel kabul edilir. Seçim dışı zamanlarda da yurttaşların siyasal süreçlere ve karar alma süreçlerine katılmasının yolunu açan en önemli kurumlar Kent Konseyleridir. 1. Yerel Yönetişimde Yeni Katılımcı Mekanizma: Kent Konseyleri Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleştirmek, kentte yaşayanlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulan kent konseylerinin kökeni Yerel Gündem 21 uygulamasına dayanmaktadır yılında Rio da düzenlenen BM Yeryüzü Zirvesi nde sürdürülebilir kalkınma tüm insanlığın 21.yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmişti.bu hedefe ulaşmaya

3 yardımcı olacak ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan Gündem 21 başlıklı belge, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerce kabul edilmişti. Gündem21 in 28.bölümünde, tüm yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik katılımcı eylem planlaması niteliğindeki Yerel Gündem 21 girişimlerini başlatmaları ve desteklemeleri karara bağlanmıştı. Türkiye de Kent Konseyi yapılanmasının başlangıcı 6 Mart 1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye de Yerel Gündem21 lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesine dayanmaktadır. İyi yerel yönetişimin ve yerel demokrasinin geliştirilmesindeki temel araç olarak tanımlanan, YG21 Programı kapsamında kurulan kent konseyleri, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerine dayanmaktaydı. YG21 Programı kapsamındaki demokratik yerel yönetişim uygulamalarının başarıları kadar sıkıntı ve darboğazları da olmuştur.deneyimin getirdiği KAZANIMLAR ve SIKINTILAR şöyle sıralanabilir: Kazanımlar; Sürdürülebilir Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri konusunda bilinç düzeyinin artması, Kentsel Haklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artması, Katılımcı yerel yönetişim modelinin hayata geçirilmesine öncülük etmek, Kadınların, gençlerin, engellilerin ve çocukların katılım kapasitelerinin artması, YG21 hedefleriyle uyumlu yerel eylem planlarının hazırlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Kent Konseyi kavramının kazandırılmasıdır. Sıkıntılar; YG21 sürecinin bütünden kopuk işlemesi, Demokratik yerel yönetişim ilkesinin hem merkezi ve yerel idare hem de halk tarafından içselleştirilmesi konusundaki yetersizlikler, Özel sektörün demokratik yönetişim süreçlerine katılım ve katkısının sınırlı olması, Kent konseylerine sivil toplum ve yurttaş katılımının sınırlı kalması Katılımda dar siyasal çıkarların öne çıkması, Kent Konseylerine olan inancın sarsılması, paydaşların süreçten kopmasıdır.

4 Türkiye YG21 Programı şemsiyesi altında yürütülmekte olan Türkiye YG-21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl KalkınmaHedeflerinin Yerelleştirilmesi başlıklı dördüncü aşama projesi kapsamındaki faaliyetler Haziran 2009 sonu itibariyle tamamlanmıştır.sözkonusu deneyimin içerdiği sıkıntılar ve kazanımların birikimiyle; Türkiye de ilk olarak, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından belediyeler yeni kent konseylerini oluşturmaya başlamışlardır. Yeni Kent Konseyi yapılanmasının iki önemli yasal dayanağı bulunmaktadır. Bunlar: 15 Temmuz 2005 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesi ve 6 Haziran 2009 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan Kent Konseyi Yönetmeliği dir Sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesinde; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır denilmektedir. Buna göre kent konseyleri katılımcı demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak yerel düzeyde yönetişim ilkesi çerçevesinde örgütlenmiş kurumlar olarak tanımlanabilir. İlgili yasal çerçeveyi incelediğimizde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda belediyeler gerekli yardım ve destek sağlamakla görevlendirilmişlerdir.kent konseyinde oluşturulan görüşler

5 belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü ise kent konseylerinin yönetişim boyutunda önemini arttıran bir maddedir. Yasada, Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Bu hükme uygun olarak iki defa Kent Konseyi Yönetmeliği yayınlanmıştır.ilk Kent Konseyi Yönetmeliği 8 Ekim 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.ancak, Kent Konseylerine katılan farklı paydaşlar tarafından, uygulamada karşılaştıkları çeşitli sıkıntılar dile getirildiği için, Nisan 2008 de yeni bir yönetmelik için çalışmalar başlatılmıştır.geniş bir katılımla elde edilen görüş ve önerilerin ışığında, 2009 yılında yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış ve Kent Konseyi Yönetmeliği yeni haliyle 6 Haziran 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adıyla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kent konseyleri sadece iç mevzuat açısından değil, uluslararası mevzuat açısından da önemli yapılardan biridir. Avrupa Birliği katılım sürecinde yerel yönetimlerimizin konumu ve işlevlerine ilişkin değerlendirmeler, AB nin bu konuda ne öngördüğü ve neler yapılmasını beklediği ile doğrudan bağlantılıdır yılı AB Katılım Ortaklığı Belgesi ne baktığımızda, Kısa Vadeli Öncelikler başlığı altında: Özellikle yakın zamanda kabul edilen mevzuatın uygulanması yoluyla, etkili, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin sağlanması yönünde temel bir beklentinin yer aldığı görülmektedir. Yerel Yönetimlerle ilgili yeni yasal-kurumsal düzenlemelerin uygulanmasında, özellikle de doğrudan yönetişimle bağlantılı etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetim konusunda Kent Konseyleri önemli bir rol oynayabilecektir. Bugün gelinen noktada, Kent Konseyleri nin AB süreci içindeki yerini daha iyi anlayabilmek için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 2008 yılı İlerleme Raporu na bakmak gerekir: Vatandaşların yerel yönetimlere katılımının arttırılmasına yönelik bir platform işlevi gören Kent Konseyleri, yalnızca az sayıda kentte etkili olarak çalışmaktadır. Tüm Kent Konseylerini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hesap verebilirlik sistemleri ve şeffaflık da güçlendirilmelidir. Bu konuda yerel yönetimlerin kapasitelerinin yerel demokratik yönetişime ağırlık verilecek şekilde güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının Kent Konseylerine en geniş şekilde ve

6 etkin olarak katılımının teşviki, Konseylerin bünyesindeki katılımcı yapıların güçlendirilmesi, Kent Konseyleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 2. İzmir Kent Konseyi nin Kurulma Süreci ve Örgütlenme Modeli Yukarıda belirtilen yasa maddesine uygun olarak, İzmir Kent Konseyi İzmir kentinde yaşayan tüm hemşerilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önünü açmak, demokratik katılım ve katılımcı demokrasi pratiklerini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. İzmir Kent Konseyi Hazırlık Toplantısı 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 09:00-13:00 arasında İsmet İnönü Sanat Merkezi nde yaklaşık 200 temsilcinin katılımıyla toplanmıştır. Hazırlık toplantısında dile getirilen görüşler dikkate alınarak, İzmir Kent Konseyi Çalışma Yönergesi tekrar gözden geçirilmiştir. İzmir Kent Konseyi nin 1.Olağan Kurucu Genel Kurulu öncesinde Yönetmelikte belirtilen genel kurul üyelik tanımına uygun olarak 500 kadar dernek-vakıf, sendika, parti il-ilçe yönetimleri ve resmi kurumlara yazı gönderilerek genel kurul için temsilci görevlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, genel Kurul toplantısı öncesinde İzmir Kent Konseyi ne katılacak muhtarların belirlenmesi amacıyla iki ayrı toplantı düzenlendi. İlki 1 Haziran 2010 Salı günü, ikincisi ise 3 Haziran 2010 Perşembe günü yapılan muhtarlar toplantısına toplamda 150 den fazla mahalle ve köy muhtarı katıldı. (Birinci toplantıya 50 civarında, İkinci toplantıya ise 105 muhtar katılmıştır) Toplantıda öncelikle, muhtarlarımıza İzmir Kent Konseyi nin yapısına ve işlevlerine ilişkin bilgi verildi. Kent Konseyleri Yönetmeliğinde yer alan muhtar temsiliyeti konusundaki soru, görüş ve önerileri alındı. Her iki toplantıda gelen yeni katılım taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu na 87 muhtarın temsilci olarak katılmasına karar verildi. Tüm bu ön hazırlık çalışmalarının ardından, İzmir Kent Konseyi nin 1.Olağan Kurucu Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde toplanmıştır yılının Ekim ayı içerisinde ise Kadın, Engelli, Gençlik ve Çocuk Meclislerinin genel kurulları yapılarak dört ayrı meclis kurulmuştur. Her meclisin kurucu genel kurullarının birer ay öncesinde ilgili STK larla ön hazırlık toplantıları yapılarak Çalışma Yönergelerinin ilk

7 taslakları tartışmaya açılmış ve Meclis Genel Kurul üyelerinin kurucu genel kurul toplantısına hazırlıklı gelmelerinin yolu açılmıştır. Şema 1: İzmir Kent Konseyi Organizasyon Şeması Bugün İzmir Kent Konseyi; bünyesindeki Engelli, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinde toplumun dezavantajlı gruplarının temsilini sağlayan, gönüllülük esasına dayalı bir yapılanma olarak hayatına devam etmektedir.. Hem İzmir Kent Konseyi hem de dört meclisin çatısı altında kurulmuş olan çalışma gruplarında merkezi ve yerel idare kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri kentin ortak sorunlarını ele alan, ortak aklı, ortak değerleri ve kentlilik bilincini ortaya koyan proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kadın-erkek eşitliği, şeffaflık ve gönüllülük temelinde faaliyet ve projelerini hayata geçiren çalışma grupları İzmir Kent Konseyi nin temel örgütlenme birimleridir.

8 8 Haziran 2010 tarihindeki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılımcıların oy birliğiyle İzmir Kent Konseyi Başkanlığı na seçilmiştir. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise, 1. Gül Şener - ESHOT Genel Müdürü (97 oy) 2. Erol Altun - Karayolları 2. Bölge Müdürü (93 oy) 3. Ahmet Alpaslan - İZSU Genel Müdürü (86) 4. Osman Tatar - Çevre ve Orman İl Müdürü (85) 5. Ahmet Güldal - Tarım İl Müdürü (82) 6. Türkan Miçooğulları - İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (78) 7. Prof. Dr. Erhan Ada - İzmir Ekonomi Üniversitesi (62) 8. Emre Koç - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (59) 9. Hasan Topal - Mimarlar Odası İzmir Şubesi (56) 10. Nazan Pedükcoşkun - Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği (55) 11. Şafak Acar Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi (49) 12. Sancar Maruflu -İzmir i İl Fakirlerini Koruma Derneği (46) 13. Benalİnceeer -Türk Psikologlar Derneği (44) 14. Mehmet Özsakarya Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (43) seçilmişlerdir. İlk yürütme kurulunun bileşimi İzmir deki merkezi ve yerel idare birimleri ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve STK ların temsilcilerini içerdiğin göstermesi açısından ilginçtir. İzmir Kent Konseyi nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilenme düzeyi kurumsal bir statüye sahiptir. İzmir Kent Konseyi ve Meclislerinin Yürütme Kurullarında faaliyet ve projelere ilişkin kararların hayata geçirilmesinde İzmir Kent Konseyi Şube Müdürlüğü sorumludur. Şimdiye dek 15 civarında İzmir Kent Konseyi kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Meclis gündemine girmiş ve karara bağlanmıştır. Son bir yıldır, Belediye Meclisi ne gönderilen kararların görüşüldüğü komisyonlara oy hakkı olmaksızın, kararın

9 içeriğini ve gerekçelerini anlatmak üzere bizler de katılmaktayız. Bu durum karar alma sürecine yarı doğrudan katılım mekanizmasının hayata geçirilmesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 2014 yerel seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi nin yeni Stratejik Planının oluşturulması sürecine tüm Meclislerimizin aktif olarak katılımı sağlanmıştır. 3. İzmir Kent Konseyi ve Meclisleri Tarafından Yürütülen Bazı Proje ve Faaliyetler İzmir Kent Konseyi nin ana proje ve faaliyet oluşturan birimleri çalışma gruplarıdır. Çalışma grupları hem kent konseyinin ana şemsiyesi altında, hem de Meclisler altında ayrı ayrı örgütlenmiş gönüllü yapılardır. Çalışma gruplarında çalışmak ve proje önermek için gönüllü olmak yeterlidir. Kurumsal üyelik zorunluluğu bulunmamaktadır. Her meclisin kendi yürütme kurulu üyelerinden biri çalışma gruplarında kolaylaştırıcılık görevi yapmaktadır. 3.a. İzmir Kent Konseyi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları ve Proje Örnekleri İzmir Kent Konseyi çatısı altında 12 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Çevre Sorunları ve Sağlığı İyileştirme Çalışma Grubu Turizm Çalışma Grubu Uluslararası Öğrenciler İçin Destek Çalışma Grubu Deniz ve Su Sporları Çalışma Grubu Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu Yerel Kalkınma ve Kentsel Gelişim Çalışma Grubu Kentsel Dönüşümde Sanatla Kazanım Çalışma Grubu İzmirna Çalışma Grubu Ar-Ge Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu Tanıtım ve Sosyal Medya Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Yerel Demokrasi Akademisi Eğitimleri, 22 Eylül 2014 Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kutlamaları, İZDOS Oryantrik Eğitimi, Ulaşım çalışma grubu raporları (yaya geçitleri, sinyalizasyon, kaldırım işgali vb.),

10 Engelsiz İlaç Projesi İzmirli Olmak, İzmir de Kent ve Ulaşım konulu Fotoğraf Yarışmaları ve sergileri Uluslararası Öğrenciler Çalıştayı, Gülümsemenin Büyüsü Konferansı ve Ulaşım konulu çeşitli Paneller Dragon Kürek Yarışmalarına Katılım ve Ödüller. 3.b. İzmir Kadın Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi çatısı altında 6 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Kadın Emeği Çalışma Grubu Kent Yaşamı ve Kadın Çalışma Grubu Doğal Afetlerde Kadınlar Çalışma Grubu (AfetKadın) Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu (Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Üreten Kadının Üçüncü Eli Var mı?, Deprem de Kadın Olmak, Anayasa ve Kadın, Afetlerde Psiko Sosyal Hizmetler vb. Paneller Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Afet Bilinçlendirme Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Trac (Telsiz) Eğitimi, Toplum Afet Gönüllüsü (TAG) Eğitimi DoğalAfetlerdeKadınlarÇalıştayı, YerelSiyasetAkademisi (4.Yılında) Anne-Baba Eğitimi, ProjeYazmaEğitimi, Stratejik Plan Eğitimi, SavunmaSanatlarıEğitimi, Beden Dili Eğitimi, PsikoDestekEğitimi, Anne ve Anne AdaylarıEğitimi, Bel veboyunsağlığıeğitimi vb. KEİG (Kadın EmeğiveİstihdamınıGeliştirme) Çalıştayı KİHEP (KadınınİnsanHaklarıEğitimiProgramı) KSEP (Kadın SağlığıEğitimiProgramı) İzmir Kadın MeclisleriÇalıştayı Kent Yaşamıve Kadın YaşamOkuluProjesi

11 Emekçi Kadın Akademisi FarklıBirSes Kadın Tiyatrosu nunhazırladığıoyunlar (EvcilikOyunu, TelevizyonCumhuriyetiveŞarkıSöyleyenMaymunHerkesiBüyüledi) 8 Mart Kadın Festivallerive 25 KasımUluslararasıKadınaYönelikŞiddetleMücadeleGünüEtkinlikleri, muhtelif basın açıklamaları vb. 3.c. İzmir Engelli Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Engelli Meclisi çatısı altında 5 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Erişilebilirlik Çalışma Grubu Engelli Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu İstihdam Çalışma Grubu Engelsiz Turizm Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: İşaret Dili Eğitimi, Sosyal ve Hukuki Sorumluluk Eğitimi, Yaşama Sanat Kat (Mask) Eğitimi, Engelsiz Resim Eğitimi, Uzlaşı Kültürü Konferansı, Engelli Hakları Paneli, Dünya MS Günü Paneli, Dünya Fenilketonüri Günü Paneli, İşkur Paneli, Engelli Farkındalık Paneli vb. Engelliler İçin Siyaset Eğitimi Engelli STK larla Tanışma toplantıları, Engelliler Bahar Şenlikleri Bedensel Engelliler, Süreğen Hastalıklılar, Zihinsel Engelliler, Görme Engelliler ve İşitme Engelliler ile ayrı ayrı Seferihisar Deniz Kampları, Askerlik Yaşı Gelmiş Engelli Gençlere Kına Gecesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri, Engelliler Hakkında Her Şey (Kariyer Günü Etkinlikleri) 3.Yıl Çeşitli farkındalık günleriyle ilgili etkinlikler Afet Engel Tanımaz Projesi 3.d. İzmir Gençlik Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Gençlik Meclisi çatısı altında 7 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar;

12 Avrupa Birliği Projeleri Çalışma Grubu Bilişim Çalışma Grubu Gençlik Sorunları Farkındalık Çalışma Grubu Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışma Grubu Doğal Yaşam ve Çevre Çalışma Grubu Gençlik ve Siyaset Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Habitat Bilişim Derneği ile ortaklaşa düzenlenen eğitimler (Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor, CISCO IT Essentials Eğitimi, AdobeAfterEffect Programı Eğitimi, Maya Eğitimi vb. TEKNO-KADIN Eğitimleri, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi, Gitar Klübü, İngilizce Konuşma Klübü, Paramı Yönetebiliyorum Eğitimleri, Geleceğini Şimdi Yönet Eğitimi, Kadın İçin Bilişimde Genç Hareket Eğitimleri Yerel Gençlik Politikası Eğitimi Gençlik Buluşması Paneli, Siyasette Gençlik ve Katılım Paneli, Madde Bağımlılığı Söyleşisi, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Paneli, Sağlık Sorunları Bilinçlendirme Söyleşisi, Yerel Gençlik Politikası Eğitimi, Satranç Eğitimi, En Güçlü Kim Eğitimleri, Gençlik İstihdamı ve Kooperatifçilik Paneli, Go Oyunu Etkinliği, 1 Aralık Dünya Aids Günü Farkındalık Etkinlikleri vb. Tiyatro oyunu: Unutulmuş Hayatlar 1 Kitap,1 Fidan, 1 Işık Kampanyası AB Projeleri: Çevrenin Görünmeyen Çığlıkları, Don t Stop MakeItSlow, I m Youth, Dream a Stage(Dans), Lets Do It Akdeniz Projeleri. Siyaset ve Kişisel Gelişim Akademisi Doğa Yürüyüşleri, Sağlık ve Çevre İçin Pedalla -1 ve 2, Uluslararası Uçurtma Festivali İzmir i Planlıyorum Çalıştayı Tarihte Unutulmuş Bir Oyun: Mangala Eğitimleri

13 Stop Motion ve Fotoğrafçılık Eğitimleri Sosyal Medya Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Eğitimi UGP, Habitat ve Gönüllü Buluşmaları, Sosyal Girişimci Liderler Akademisi Smyrna dan İzmir e Yürümek Projesi 3.e. İzmir ÇocukMeclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Çocuk Meclisi çatısı altında 3 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Sahne Sanatları Çalışma Grubu Kişisel Başarıyı Arttırma Çalışma Grubu Çocuk Haklarını KorumaÇalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Kişisel Başarıyı Arttırma Eğitimi, Mangala Eğitimi, vb. Çocuk Hakları Resim Yarışması, İzmir de Çocuk Olmak Resim Yarışması 23 Nisan Çocuk Festivali kutlamaları Doğal Yaşam Parkı gezileri Kukla ve Seramik Atölyeleri SONUÇ İzmir Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 5 yıllık süreçte özellikle kentteki dezavantajlı kesimlerin güçlendirilmesine yönelik proje ve etkinlikleriyle öne çıkmış bir Kent Konseyidir. Hali hazırdaki veri tabanında kadından, gencine, engellisinden çocuğuna gönüllüleri ve kurumsal katılımcılarıyla birlikte İzmirliyi bir araya getiren konseyimiz kentte yönetişimin önemli bir kaynağı olmaya devam etmektedir. Kent konseylerinin bir başka önemli işlevi olan kentte bulunan sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmek ve aralarındaki işbirliği kültürünü yerleştirmek açısından ele aldığımızda, hayata geçirilen tüm proje ve faaliyetlerde farklı STK ları bir araya getirmenin yanı sıra, gençler ve kadınlar, kadınlar ve engelliler, çocuklar ve gençler arasındaki diyalog ve işbirliğini hayata geçiren projelerin hayata geçirildiğini görmekteyiz. Kuşkusuz bu gelişim çizgisi katılımcı demokrasi perspektifinden aktif yurttaşlığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına da hizmet edecektir.

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 20. TOPLANTI ( ) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 20. TOPLANTI ( ) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 18 NİSAN 2012 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 20. TOPLANTI (18.04.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri Toplantı Karar Sayısı : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI : Yürütme 2012/05 KATILAN

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 17. TOPLANTI (18.01.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 17. TOPLANTI (18.01.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 18 OCAK 2012 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 17. TOPLANTI (18.01.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : Yürütme 2012/1 KATILAN

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KAPSAM Madde 2: Bu çalışma yönergesi, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

KAPSAM Madde 2: Bu çalışma yönergesi, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi nin oluşumunu, organlarını, yönetimini,

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 19. TOPLANTI (21.03.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 19. TOPLANTI (21.03.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 21 MART 2012 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 19. TOPLANTI (21.03.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri Toplantı Karar Sayısı : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI : Yürütme 2012/04 KATILAN

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Söke Kent Konseyi ÇALIŞMA RAPORU 23 HAZİRAN HAZİRAN 2017

Söke Kent Konseyi ÇALIŞMA RAPORU 23 HAZİRAN HAZİRAN 2017 Söke Kent Konseyi ÇALIŞMA RAPORU 23 HAZİRAN 2016 23 HAZİRAN 2017 Başkanlık 05.09.2017 Söke Kent Konseyi olarak bir yıllık çalışma raporumuzu sizlere sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bizler 5393 sayılı

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ

Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ ETİK İLKELER Tüm canlılara saygı göstermek. Özgür tartışma ortamı yaratmak. Farklılıklara saygılı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ETKİNLİKLERİ SONUÇ RAPORU Giriş Engellilik insanların yaşam sürecinde karşılaşabilecekleri bir deneyimdir. Herkes yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı biçimde engelli olabilir veya ilerleyen

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge, Maltepe Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler; Yerel ve bölgesel yönetimlerin birleşik sesi olmak Yerel ve bölgesel yönetimler

Detaylı

AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, Şişli Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, Şişli Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. ŞİŞLİ KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, Şişli Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2: Bu yönerge, Şişli Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönergenin amacı; Bozcaada da, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Bozcaada

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 27.12.2011 24.01.2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANLARININ İL SINIRLARINA GENİŞLETMESİ İLE İLGİLİ YAPILMAKTA OLAN YASAL

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Türkiye Kent Konsey/eri isbirligi ve iletisim Agi. İLKEve ESASLAR. \o. 24 Kasim 2010 - Gaziantep

Türkiye Kent Konsey/eri isbirligi ve iletisim Agi. İLKEve ESASLAR. \o. 24 Kasim 2010 - Gaziantep Kent Konseyleri Birligi Türkiye Kent Konsey/eri isbirligi ve iletisim Agi İLKEve ESASLAR \o., 24 Kasim 2010 - Gaziantep BASLANGiÇ Yerel Gündem 21 süreci ile baslayan Kent Konseyleri, 5393 Sayili Belediye

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 26.TOPLANTI (16.01.2013) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 26.TOPLANTI (16.01.2013) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 16 Ocak 2013 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 26.TOPLANTI (16.01.2013) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2013/01 KATILAN

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı