KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)"

Transkript

1 KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) Gülgün Erdoğan Tosun 1 Güman Kızıltan 2 ÖZET Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleştirmek, kentte yaşayanlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulmuş olan İzmir Kent Konseyi nin kurucu 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Kent Konseyi İzmir kentinde yaşayan tüm hemşerilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önünü açmak, demokratik katılım ve katılımcı demokrasi pratiklerini yaygınlaştırmak, Engelli, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinde toplumun bu dezavantajlı gruplarının temsilini sağlamak amacıyla, gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş bir yapılanmadır. Hem İzmir Kent Konseyi hem de dört meclisin çatısı altında kurulmuş olan çalışma gruplarında merkezi ve yerel idare kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri kentin ortak sorunlarını ele alan, ortak aklı, ortak değerleri ve kentlilik bilincini ortaya koyan proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kadın-erkek eşitliği, şeffaflık ve gönüllülük temelinde faaliyet ve projelerini hayata geçiren çalışma grupları İzmir Kent Konseyi nin temel örgütlenme birimleridir. Bu bildirinin amacı, 2010 yılından bugüne İzmir Kent Konseyi nin kuruluş, örgütlenme ve projeler temelinde yaşadığı deneyimi diğer kent konseyleri temsilcileri ve akademisyenlerle paylaşmak, ileriye yönelik olarak yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritasını ortak akılla oluşturmaktır. Bildiriüç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İzmir Kent Konseyinin kurulma süreci ve sürecin işleyişi ile kurumsal örgütlenme modeli, yönetmelik-yönerge uyumlaştırma süreçleri anlatılacaktır.ikinci bölümde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiler, Belediye Meclisi ile ilişkilenme yöntemleri, Meclis kararlarını etkileme düzeyi ve belli başlı kent 1 Prof.Dr.,İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2 İzmir Kent Konseyi Başkanı

2 yaşamına katılım kanalları ile ilgili deneyim paylaşımı konu edilecektir. Üçüncü bölümde, İzmir Kent Konseyi ve Meclislerince kuruluşundan şimdiye dek uygulanmış olan proje ve çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve sonuçları değerlendirilecektir. Bildiride bir bütün olarak İzmir Kent Konseyi nin işleyişi demokrasi, katılımcı demokrasi ve sivil toplum örgütlerinin işlevleri bağlamında sorgulanacak ve yetersizliklerin tespit edildiği noktalarda çözüm önerilerinin neler olabileceği tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Katılımcı demokrasi, kent konseyi, İzmir Kent Konseyi Keywords: Participatorydemocracy, citycouncil, Izmir City Council. GİRİŞ Katılımcı demokrasi kavramını oluşturan iki kavram birbirinden ayrılamayacak iki kavramdır. Katılımcı demokrasi, yurttaşların müzakere içinde bulundukları, birbirleriyle toplumu ilgilendiren her türlü konu ve sorunu tartıştıkları ve sonuçta kendi aralarında bir uzlaşmaya varabildikleri bir demokrasi tipini ifade eder. Karar alma süreçlerine katılım kadar, demokratik müzakere ve tartışmaya katılımı, siyasal hayata katılım kadar toplumsal ve kültürel hayata katılımı da içerir. Dolayısıyla katılımcı demokrasi pratiği içinde yurttaşlar yönetim ve yönetişimle ilgili bütün süreçlerin aktif birer katılımcısıdır. Demokrasinin de özü ve esası budur. Bu nedenle katılımcı olmayan bir demokrasiyi bugün tam anlamıyla demokrasi olarak tanımlamak mümkün değildir. Katılımcı demokraside katılım seçimlerle sınırlı değildir. Katılımı seçimlere katılma ile sınırlandırmak yurttaşlığın alanını daraltacak onu pasifleştirecektir. Yurttaşların pasif katılımcılardan aktif katılımcılara dönüşmesinin yolu katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Günümüz çağdaş demokrasilerinde yurttaşlığın özü olarak siyasal sürecin tüm boyutlarına katılma hakkı temel kabul edilir. Seçim dışı zamanlarda da yurttaşların siyasal süreçlere ve karar alma süreçlerine katılmasının yolunu açan en önemli kurumlar Kent Konseyleridir. 1. Yerel Yönetişimde Yeni Katılımcı Mekanizma: Kent Konseyleri Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleştirmek, kentte yaşayanlar arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulan kent konseylerinin kökeni Yerel Gündem 21 uygulamasına dayanmaktadır yılında Rio da düzenlenen BM Yeryüzü Zirvesi nde sürdürülebilir kalkınma tüm insanlığın 21.yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmişti.bu hedefe ulaşmaya

3 yardımcı olacak ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan Gündem 21 başlıklı belge, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerce kabul edilmişti. Gündem21 in 28.bölümünde, tüm yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik katılımcı eylem planlaması niteliğindeki Yerel Gündem 21 girişimlerini başlatmaları ve desteklemeleri karara bağlanmıştı. Türkiye de Kent Konseyi yapılanmasının başlangıcı 6 Mart 1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye de Yerel Gündem21 lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesine dayanmaktadır. İyi yerel yönetişimin ve yerel demokrasinin geliştirilmesindeki temel araç olarak tanımlanan, YG21 Programı kapsamında kurulan kent konseyleri, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerine dayanmaktaydı. YG21 Programı kapsamındaki demokratik yerel yönetişim uygulamalarının başarıları kadar sıkıntı ve darboğazları da olmuştur.deneyimin getirdiği KAZANIMLAR ve SIKINTILAR şöyle sıralanabilir: Kazanımlar; Sürdürülebilir Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri konusunda bilinç düzeyinin artması, Kentsel Haklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artması, Katılımcı yerel yönetişim modelinin hayata geçirilmesine öncülük etmek, Kadınların, gençlerin, engellilerin ve çocukların katılım kapasitelerinin artması, YG21 hedefleriyle uyumlu yerel eylem planlarının hazırlanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Kent Konseyi kavramının kazandırılmasıdır. Sıkıntılar; YG21 sürecinin bütünden kopuk işlemesi, Demokratik yerel yönetişim ilkesinin hem merkezi ve yerel idare hem de halk tarafından içselleştirilmesi konusundaki yetersizlikler, Özel sektörün demokratik yönetişim süreçlerine katılım ve katkısının sınırlı olması, Kent konseylerine sivil toplum ve yurttaş katılımının sınırlı kalması Katılımda dar siyasal çıkarların öne çıkması, Kent Konseylerine olan inancın sarsılması, paydaşların süreçten kopmasıdır.

4 Türkiye YG21 Programı şemsiyesi altında yürütülmekte olan Türkiye YG-21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl KalkınmaHedeflerinin Yerelleştirilmesi başlıklı dördüncü aşama projesi kapsamındaki faaliyetler Haziran 2009 sonu itibariyle tamamlanmıştır.sözkonusu deneyimin içerdiği sıkıntılar ve kazanımların birikimiyle; Türkiye de ilk olarak, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından belediyeler yeni kent konseylerini oluşturmaya başlamışlardır. Yeni Kent Konseyi yapılanmasının iki önemli yasal dayanağı bulunmaktadır. Bunlar: 15 Temmuz 2005 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesi ve 6 Haziran 2009 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan Kent Konseyi Yönetmeliği dir Sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesinde; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır denilmektedir. Buna göre kent konseyleri katılımcı demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak yerel düzeyde yönetişim ilkesi çerçevesinde örgütlenmiş kurumlar olarak tanımlanabilir. İlgili yasal çerçeveyi incelediğimizde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda belediyeler gerekli yardım ve destek sağlamakla görevlendirilmişlerdir.kent konseyinde oluşturulan görüşler

5 belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü ise kent konseylerinin yönetişim boyutunda önemini arttıran bir maddedir. Yasada, Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Bu hükme uygun olarak iki defa Kent Konseyi Yönetmeliği yayınlanmıştır.ilk Kent Konseyi Yönetmeliği 8 Ekim 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.ancak, Kent Konseylerine katılan farklı paydaşlar tarafından, uygulamada karşılaştıkları çeşitli sıkıntılar dile getirildiği için, Nisan 2008 de yeni bir yönetmelik için çalışmalar başlatılmıştır.geniş bir katılımla elde edilen görüş ve önerilerin ışığında, 2009 yılında yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış ve Kent Konseyi Yönetmeliği yeni haliyle 6 Haziran 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adıyla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kent konseyleri sadece iç mevzuat açısından değil, uluslararası mevzuat açısından da önemli yapılardan biridir. Avrupa Birliği katılım sürecinde yerel yönetimlerimizin konumu ve işlevlerine ilişkin değerlendirmeler, AB nin bu konuda ne öngördüğü ve neler yapılmasını beklediği ile doğrudan bağlantılıdır yılı AB Katılım Ortaklığı Belgesi ne baktığımızda, Kısa Vadeli Öncelikler başlığı altında: Özellikle yakın zamanda kabul edilen mevzuatın uygulanması yoluyla, etkili, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin sağlanması yönünde temel bir beklentinin yer aldığı görülmektedir. Yerel Yönetimlerle ilgili yeni yasal-kurumsal düzenlemelerin uygulanmasında, özellikle de doğrudan yönetişimle bağlantılı etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetim konusunda Kent Konseyleri önemli bir rol oynayabilecektir. Bugün gelinen noktada, Kent Konseyleri nin AB süreci içindeki yerini daha iyi anlayabilmek için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 2008 yılı İlerleme Raporu na bakmak gerekir: Vatandaşların yerel yönetimlere katılımının arttırılmasına yönelik bir platform işlevi gören Kent Konseyleri, yalnızca az sayıda kentte etkili olarak çalışmaktadır. Tüm Kent Konseylerini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hesap verebilirlik sistemleri ve şeffaflık da güçlendirilmelidir. Bu konuda yerel yönetimlerin kapasitelerinin yerel demokratik yönetişime ağırlık verilecek şekilde güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının Kent Konseylerine en geniş şekilde ve

6 etkin olarak katılımının teşviki, Konseylerin bünyesindeki katılımcı yapıların güçlendirilmesi, Kent Konseyleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 2. İzmir Kent Konseyi nin Kurulma Süreci ve Örgütlenme Modeli Yukarıda belirtilen yasa maddesine uygun olarak, İzmir Kent Konseyi İzmir kentinde yaşayan tüm hemşerilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önünü açmak, demokratik katılım ve katılımcı demokrasi pratiklerini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. İzmir Kent Konseyi Hazırlık Toplantısı 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 09:00-13:00 arasında İsmet İnönü Sanat Merkezi nde yaklaşık 200 temsilcinin katılımıyla toplanmıştır. Hazırlık toplantısında dile getirilen görüşler dikkate alınarak, İzmir Kent Konseyi Çalışma Yönergesi tekrar gözden geçirilmiştir. İzmir Kent Konseyi nin 1.Olağan Kurucu Genel Kurulu öncesinde Yönetmelikte belirtilen genel kurul üyelik tanımına uygun olarak 500 kadar dernek-vakıf, sendika, parti il-ilçe yönetimleri ve resmi kurumlara yazı gönderilerek genel kurul için temsilci görevlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, genel Kurul toplantısı öncesinde İzmir Kent Konseyi ne katılacak muhtarların belirlenmesi amacıyla iki ayrı toplantı düzenlendi. İlki 1 Haziran 2010 Salı günü, ikincisi ise 3 Haziran 2010 Perşembe günü yapılan muhtarlar toplantısına toplamda 150 den fazla mahalle ve köy muhtarı katıldı. (Birinci toplantıya 50 civarında, İkinci toplantıya ise 105 muhtar katılmıştır) Toplantıda öncelikle, muhtarlarımıza İzmir Kent Konseyi nin yapısına ve işlevlerine ilişkin bilgi verildi. Kent Konseyleri Yönetmeliğinde yer alan muhtar temsiliyeti konusundaki soru, görüş ve önerileri alındı. Her iki toplantıda gelen yeni katılım taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu na 87 muhtarın temsilci olarak katılmasına karar verildi. Tüm bu ön hazırlık çalışmalarının ardından, İzmir Kent Konseyi nin 1.Olağan Kurucu Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde toplanmıştır yılının Ekim ayı içerisinde ise Kadın, Engelli, Gençlik ve Çocuk Meclislerinin genel kurulları yapılarak dört ayrı meclis kurulmuştur. Her meclisin kurucu genel kurullarının birer ay öncesinde ilgili STK larla ön hazırlık toplantıları yapılarak Çalışma Yönergelerinin ilk

7 taslakları tartışmaya açılmış ve Meclis Genel Kurul üyelerinin kurucu genel kurul toplantısına hazırlıklı gelmelerinin yolu açılmıştır. Şema 1: İzmir Kent Konseyi Organizasyon Şeması Bugün İzmir Kent Konseyi; bünyesindeki Engelli, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinde toplumun dezavantajlı gruplarının temsilini sağlayan, gönüllülük esasına dayalı bir yapılanma olarak hayatına devam etmektedir.. Hem İzmir Kent Konseyi hem de dört meclisin çatısı altında kurulmuş olan çalışma gruplarında merkezi ve yerel idare kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri kentin ortak sorunlarını ele alan, ortak aklı, ortak değerleri ve kentlilik bilincini ortaya koyan proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kadın-erkek eşitliği, şeffaflık ve gönüllülük temelinde faaliyet ve projelerini hayata geçiren çalışma grupları İzmir Kent Konseyi nin temel örgütlenme birimleridir.

8 8 Haziran 2010 tarihindeki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılımcıların oy birliğiyle İzmir Kent Konseyi Başkanlığı na seçilmiştir. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise, 1. Gül Şener - ESHOT Genel Müdürü (97 oy) 2. Erol Altun - Karayolları 2. Bölge Müdürü (93 oy) 3. Ahmet Alpaslan - İZSU Genel Müdürü (86) 4. Osman Tatar - Çevre ve Orman İl Müdürü (85) 5. Ahmet Güldal - Tarım İl Müdürü (82) 6. Türkan Miçooğulları - İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (78) 7. Prof. Dr. Erhan Ada - İzmir Ekonomi Üniversitesi (62) 8. Emre Koç - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (59) 9. Hasan Topal - Mimarlar Odası İzmir Şubesi (56) 10. Nazan Pedükcoşkun - Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği (55) 11. Şafak Acar Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi (49) 12. Sancar Maruflu -İzmir i İl Fakirlerini Koruma Derneği (46) 13. Benalİnceeer -Türk Psikologlar Derneği (44) 14. Mehmet Özsakarya Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (43) seçilmişlerdir. İlk yürütme kurulunun bileşimi İzmir deki merkezi ve yerel idare birimleri ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve STK ların temsilcilerini içerdiğin göstermesi açısından ilginçtir. İzmir Kent Konseyi nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilenme düzeyi kurumsal bir statüye sahiptir. İzmir Kent Konseyi ve Meclislerinin Yürütme Kurullarında faaliyet ve projelere ilişkin kararların hayata geçirilmesinde İzmir Kent Konseyi Şube Müdürlüğü sorumludur. Şimdiye dek 15 civarında İzmir Kent Konseyi kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Meclis gündemine girmiş ve karara bağlanmıştır. Son bir yıldır, Belediye Meclisi ne gönderilen kararların görüşüldüğü komisyonlara oy hakkı olmaksızın, kararın

9 içeriğini ve gerekçelerini anlatmak üzere bizler de katılmaktayız. Bu durum karar alma sürecine yarı doğrudan katılım mekanizmasının hayata geçirilmesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 2014 yerel seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi nin yeni Stratejik Planının oluşturulması sürecine tüm Meclislerimizin aktif olarak katılımı sağlanmıştır. 3. İzmir Kent Konseyi ve Meclisleri Tarafından Yürütülen Bazı Proje ve Faaliyetler İzmir Kent Konseyi nin ana proje ve faaliyet oluşturan birimleri çalışma gruplarıdır. Çalışma grupları hem kent konseyinin ana şemsiyesi altında, hem de Meclisler altında ayrı ayrı örgütlenmiş gönüllü yapılardır. Çalışma gruplarında çalışmak ve proje önermek için gönüllü olmak yeterlidir. Kurumsal üyelik zorunluluğu bulunmamaktadır. Her meclisin kendi yürütme kurulu üyelerinden biri çalışma gruplarında kolaylaştırıcılık görevi yapmaktadır. 3.a. İzmir Kent Konseyi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları ve Proje Örnekleri İzmir Kent Konseyi çatısı altında 12 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Çevre Sorunları ve Sağlığı İyileştirme Çalışma Grubu Turizm Çalışma Grubu Uluslararası Öğrenciler İçin Destek Çalışma Grubu Deniz ve Su Sporları Çalışma Grubu Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu Yerel Kalkınma ve Kentsel Gelişim Çalışma Grubu Kentsel Dönüşümde Sanatla Kazanım Çalışma Grubu İzmirna Çalışma Grubu Ar-Ge Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu Tanıtım ve Sosyal Medya Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Yerel Demokrasi Akademisi Eğitimleri, 22 Eylül 2014 Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kutlamaları, İZDOS Oryantrik Eğitimi, Ulaşım çalışma grubu raporları (yaya geçitleri, sinyalizasyon, kaldırım işgali vb.),

10 Engelsiz İlaç Projesi İzmirli Olmak, İzmir de Kent ve Ulaşım konulu Fotoğraf Yarışmaları ve sergileri Uluslararası Öğrenciler Çalıştayı, Gülümsemenin Büyüsü Konferansı ve Ulaşım konulu çeşitli Paneller Dragon Kürek Yarışmalarına Katılım ve Ödüller. 3.b. İzmir Kadın Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi çatısı altında 6 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Kadın Emeği Çalışma Grubu Kent Yaşamı ve Kadın Çalışma Grubu Doğal Afetlerde Kadınlar Çalışma Grubu (AfetKadın) Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu (Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Üreten Kadının Üçüncü Eli Var mı?, Deprem de Kadın Olmak, Anayasa ve Kadın, Afetlerde Psiko Sosyal Hizmetler vb. Paneller Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Afet Bilinçlendirme Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Trac (Telsiz) Eğitimi, Toplum Afet Gönüllüsü (TAG) Eğitimi DoğalAfetlerdeKadınlarÇalıştayı, YerelSiyasetAkademisi (4.Yılında) Anne-Baba Eğitimi, ProjeYazmaEğitimi, Stratejik Plan Eğitimi, SavunmaSanatlarıEğitimi, Beden Dili Eğitimi, PsikoDestekEğitimi, Anne ve Anne AdaylarıEğitimi, Bel veboyunsağlığıeğitimi vb. KEİG (Kadın EmeğiveİstihdamınıGeliştirme) Çalıştayı KİHEP (KadınınİnsanHaklarıEğitimiProgramı) KSEP (Kadın SağlığıEğitimiProgramı) İzmir Kadın MeclisleriÇalıştayı Kent Yaşamıve Kadın YaşamOkuluProjesi

11 Emekçi Kadın Akademisi FarklıBirSes Kadın Tiyatrosu nunhazırladığıoyunlar (EvcilikOyunu, TelevizyonCumhuriyetiveŞarkıSöyleyenMaymunHerkesiBüyüledi) 8 Mart Kadın Festivallerive 25 KasımUluslararasıKadınaYönelikŞiddetleMücadeleGünüEtkinlikleri, muhtelif basın açıklamaları vb. 3.c. İzmir Engelli Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Engelli Meclisi çatısı altında 5 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Erişilebilirlik Çalışma Grubu Engelli Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu İstihdam Çalışma Grubu Engelsiz Turizm Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: İşaret Dili Eğitimi, Sosyal ve Hukuki Sorumluluk Eğitimi, Yaşama Sanat Kat (Mask) Eğitimi, Engelsiz Resim Eğitimi, Uzlaşı Kültürü Konferansı, Engelli Hakları Paneli, Dünya MS Günü Paneli, Dünya Fenilketonüri Günü Paneli, İşkur Paneli, Engelli Farkındalık Paneli vb. Engelliler İçin Siyaset Eğitimi Engelli STK larla Tanışma toplantıları, Engelliler Bahar Şenlikleri Bedensel Engelliler, Süreğen Hastalıklılar, Zihinsel Engelliler, Görme Engelliler ve İşitme Engelliler ile ayrı ayrı Seferihisar Deniz Kampları, Askerlik Yaşı Gelmiş Engelli Gençlere Kına Gecesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri, Engelliler Hakkında Her Şey (Kariyer Günü Etkinlikleri) 3.Yıl Çeşitli farkındalık günleriyle ilgili etkinlikler Afet Engel Tanımaz Projesi 3.d. İzmir Gençlik Meclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Gençlik Meclisi çatısı altında 7 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar;

12 Avrupa Birliği Projeleri Çalışma Grubu Bilişim Çalışma Grubu Gençlik Sorunları Farkındalık Çalışma Grubu Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışma Grubu Doğal Yaşam ve Çevre Çalışma Grubu Gençlik ve Siyaset Çalışma Grubu Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Habitat Bilişim Derneği ile ortaklaşa düzenlenen eğitimler (Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor, CISCO IT Essentials Eğitimi, AdobeAfterEffect Programı Eğitimi, Maya Eğitimi vb. TEKNO-KADIN Eğitimleri, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi, Gitar Klübü, İngilizce Konuşma Klübü, Paramı Yönetebiliyorum Eğitimleri, Geleceğini Şimdi Yönet Eğitimi, Kadın İçin Bilişimde Genç Hareket Eğitimleri Yerel Gençlik Politikası Eğitimi Gençlik Buluşması Paneli, Siyasette Gençlik ve Katılım Paneli, Madde Bağımlılığı Söyleşisi, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Paneli, Sağlık Sorunları Bilinçlendirme Söyleşisi, Yerel Gençlik Politikası Eğitimi, Satranç Eğitimi, En Güçlü Kim Eğitimleri, Gençlik İstihdamı ve Kooperatifçilik Paneli, Go Oyunu Etkinliği, 1 Aralık Dünya Aids Günü Farkındalık Etkinlikleri vb. Tiyatro oyunu: Unutulmuş Hayatlar 1 Kitap,1 Fidan, 1 Işık Kampanyası AB Projeleri: Çevrenin Görünmeyen Çığlıkları, Don t Stop MakeItSlow, I m Youth, Dream a Stage(Dans), Lets Do It Akdeniz Projeleri. Siyaset ve Kişisel Gelişim Akademisi Doğa Yürüyüşleri, Sağlık ve Çevre İçin Pedalla -1 ve 2, Uluslararası Uçurtma Festivali İzmir i Planlıyorum Çalıştayı Tarihte Unutulmuş Bir Oyun: Mangala Eğitimleri

13 Stop Motion ve Fotoğrafçılık Eğitimleri Sosyal Medya Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Eğitimi UGP, Habitat ve Gönüllü Buluşmaları, Sosyal Girişimci Liderler Akademisi Smyrna dan İzmir e Yürümek Projesi 3.e. İzmir ÇocukMeclisi Çatısı Altında Kurulmuş Olan Çalışma Grupları İzmir Çocuk Meclisi çatısı altında 3 adet aktif çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Sahne Sanatları Çalışma Grubu Kişisel Başarıyı Arttırma Çalışma Grubu Çocuk Haklarını KorumaÇalışma Grubu Bu çalışma gruplarının bazı örnek proje ve faaliyetleri ise şöyle sıralanabilir: Kişisel Başarıyı Arttırma Eğitimi, Mangala Eğitimi, vb. Çocuk Hakları Resim Yarışması, İzmir de Çocuk Olmak Resim Yarışması 23 Nisan Çocuk Festivali kutlamaları Doğal Yaşam Parkı gezileri Kukla ve Seramik Atölyeleri SONUÇ İzmir Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 5 yıllık süreçte özellikle kentteki dezavantajlı kesimlerin güçlendirilmesine yönelik proje ve etkinlikleriyle öne çıkmış bir Kent Konseyidir. Hali hazırdaki veri tabanında kadından, gencine, engellisinden çocuğuna gönüllüleri ve kurumsal katılımcılarıyla birlikte İzmirliyi bir araya getiren konseyimiz kentte yönetişimin önemli bir kaynağı olmaya devam etmektedir. Kent konseylerinin bir başka önemli işlevi olan kentte bulunan sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmek ve aralarındaki işbirliği kültürünü yerleştirmek açısından ele aldığımızda, hayata geçirilen tüm proje ve faaliyetlerde farklı STK ları bir araya getirmenin yanı sıra, gençler ve kadınlar, kadınlar ve engelliler, çocuklar ve gençler arasındaki diyalog ve işbirliğini hayata geçiren projelerin hayata geçirildiğini görmekteyiz. Kuşkusuz bu gelişim çizgisi katılımcı demokrasi perspektifinden aktif yurttaşlığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına da hizmet edecektir.

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 17. TOPLANTI (18.01.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 17. TOPLANTI (18.01.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 18 OCAK 2012 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 17. TOPLANTI (18.01.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : Yürütme 2012/1 KATILAN

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 19. TOPLANTI (21.03.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 19. TOPLANTI (21.03.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 21 MART 2012 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 19. TOPLANTI (21.03.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri Toplantı Karar Sayısı : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI : Yürütme 2012/04 KATILAN

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ

Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ Öğrenci Dekanlığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi 2012-2013 AKADEMİK YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ ETİK İLKELER Tüm canlılara saygı göstermek. Özgür tartışma ortamı yaratmak. Farklılıklara saygılı

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge, Maltepe Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi

Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Nedir? Projeyle; 18-30 yaş aralığındaki genç kadın ve genç erkeklerin kadınların karşılaştıkları toplumsal sorunlara teknoloji

Detaylı

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönergenin amacı; Bozcaada da, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Bozcaada

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 26.TOPLANTI (16.01.2013) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 26.TOPLANTI (16.01.2013) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 16 Ocak 2013 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 26.TOPLANTI (16.01.2013) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2013/01 KATILAN

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

2009 / 2010 Yılı Özet Raporu

2009 / 2010 Yılı Özet Raporu 2009 / 2010 Yılı Özet Raporu Diyarbakır Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak 17 Mart 2009 tarihinde kurduğumuz Diyarbakır Habitat Bilişim Akademisinde neler yaptık? Temel Bilgisayar ve Ms Office 2007 Eğitim

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Türkiye Kent Konsey/eri isbirligi ve iletisim Agi. İLKEve ESASLAR. \o. 24 Kasim 2010 - Gaziantep

Türkiye Kent Konsey/eri isbirligi ve iletisim Agi. İLKEve ESASLAR. \o. 24 Kasim 2010 - Gaziantep Kent Konseyleri Birligi Türkiye Kent Konsey/eri isbirligi ve iletisim Agi İLKEve ESASLAR \o., 24 Kasim 2010 - Gaziantep BASLANGiÇ Yerel Gündem 21 süreci ile baslayan Kent Konseyleri, 5393 Sayili Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz?

YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz? YOUTH FOR HABİTAT Biz Kimiz? Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu,

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER ÇALIŞMA TOPLANTILARI & ETKİNLİKLER İzmir Tarih Projesi nde kamu, özel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak, proje alanı içinde yapılması tasarlanan uygulamaları bütüncül bir yaklaşım içerisinde

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİ

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİ 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİ Erdal KULUÇLU Sayıştay Başdenetçsi 1.GİRİŞ Evrensel anlamıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan, yerel topluluğun bireylerine, bir arada

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Nedir? Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentlerin ve yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 14. TOPLANTI (19.10.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 14. TOPLANTI (19.10.2011) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 14. TOPLANTI (19.10.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 EKİM 2011 Toplantı Yeri Toplantı Karar Sayısı : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI : Yürütme-2011/8 TOPLANTI

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokullarındaki

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı