SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN MOORA METODU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN MOORA METODU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİ"

Transkript

1 SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN MOORA METODU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİ Gökhan Özçelik 1, H. Ediz Atmaca 2 1 Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Böl., 2 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Böl., ÖZET Günümüz rekabet ortamında, kurumsal firmaların satın alma süreçlerinde; daha hızlı, daha kaliteli ve en düşük maliyetle malzeme tedariğini sağlamaları kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımı işletmelerin kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi ve ana faaliyetlerine odaklanabilmeleri açısından önemli bir fonksiyondur. Dış kaynaklardan yararlanma sürecinde, işletmeler tedarikçilerini seçerken kalite, teslimat süresi, maliyet, geçmiş performans, teknik kapasite, coğrafi konum, tamir bakım desteği gibi birçok kritere dikkat etmek zorundadır. Yapılan çalışmada, tedarikçi seçimi problemi üzerinde durularak, işletmelere karar verme sürecinde yardımcı olabilecek çok kriterli karar verme (ÇKKV) tekniklerinden birisi olan MOORA yöntemi kullanılmıştır. Örnek bir problem üzerinde çözüm sonuçları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Çok Kriterli Karar Verme, Dış Kaynak Kullanımı, MOORA, Tedarikçi Seçimi. ABSTRACT SUPPLIER SELECTION PROBLEM BY THE MOORA METHOD FOR THE PROCUREMENT PROCESS In today s competitive environment, in the procurement process of corporate firms, faster, better quality and the lowest cost of providing material supply has become inevitable. In this context, outsourcing is an important function so that business organizations can use their resources more effectively and can focus on core activities. In the outsourcing process, business organizations must consider several criteria such as supplier quality, delivery time, cost, past performance, technical capability, geographic location, repair and maintenance. In this study, we have considered the supplier selection problem and MOORA that is one of the multi-criteria decision making methods has been used for solution of problem. The solution results are evaluated on a sample problem. Keywords: Multi-Criteria Decision Making, Outsourcing, MOORA, Supplier Selection 1.GİRİŞ Dış kaynak kullanımı, temel yeteneklere, öze dönüş anlamına gelmektedir. İşletmelerin temel yeteneklerine odaklanması ve rekabet gücünün en yüksek olduğu alanlara yönelmesi, başarıları açısından önemlidir. Dış kaynak kullanımı ile işletmeler rakiplerin giremeyeceği alanlara, onların giremeyeceği ürünler ve yöntemlerle nüfuz edebilme esnekliğine kavuşabilmektedirler (Dereli, 2003). Dış kaynak kullanımının dünyadaki ilk uygulamalarına bakıldığında ilk olarak 19.yüzyılda İngiltere de metal üretim işletmelerinde kullanıldığı görülmektedir. Çok yaygın olmamakla birlikte, kamu sektöründe ise hapishane yönetimi, yol çalışmaları, kamu gelirlerinin toplanması, atık yönetimi gibi alanlarda dış kaynak kullanımı uygulamaları görülmektedir. Yine aynı dönemde Fransa da demiryollarının yapım ve onarımı, su depolama ve dağıtımı gibi kamu hizmetlerinde dış kaynak kullanımı uygulama alanı bulmuştur (Bakan, 2004; Öztürk ve Sezgili, 2002) sonrası döneme bakıldığına ise, teknolojideki hızlı gelişmeler ve artan küresel rekabetin etkisiyle hissedilen esneklik gereksinimi, işletmeleri geleneksel yönetim tarzlarını terk etmeye zorlamıştır. Bu bağlamda, işletmeler öz yetenekleriyle ilgili olmayan bazı faaliyetlerinin yönetimini dış kaynak sağlayıcılara (outsider) devretmeye ve faaliyet alanlarını sınırlamaya başlamışlardır (Bakan, 2004; Momme, 2002; Çoban ve Tutkun, 2004). İşletmelerin dış kaynak kullanımında tedarikçi seçerken dikkat edeceği maliyet, kalite, performans, teknoloji, lokasyon vb. pek çok kriter bulunmaktadır. Bu kapsamda satın alma süreci için seçim kriterlerinin öncelikle değerlendirilip öncelik sırasına konulmasına ya da ağırlıklandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, karar verici için daha hızlı ve daha doğru kararların alınmasına imkân sağlayacaktır. Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesinde 1960 lı yıllardan bu yana birçok çalışma yapılmıştır. Literatüre baktığımızda tedarikçi seçim problemi ile çok fazla çalışmanın yapıldığını görmekteyiz. Dickson (1966) tedarikçi seçiminde göz önünde bulundurulması gereken 23 kriter tanımlamıştır. Yine Arbel ve Seidmann (1984;1985;1990), Beck ve Lin (1981), Tam ve Tummala (2006), Ghodsypour ve Brien (1998), Zviran (1993) ve Bard (1986) yaptıkları çalışmalarda tedarikçi seçimi için göz önünde bulundurulması gereken kriterleri finansal, teknik ve işletim başarısı olmak üzere üç grupta toplamışlardır. Barbarosoğlu ve Yazgaç (1997), Narasimhan (1983), Nydick ve Hill (1992) ve Partovi (1989) tedarikçi seçimi problemi için AHP (Analytic Hierarchy Process) yönteminin kullanımını önermişlerdir. Dağdeviren ve Eren (2001) AHP yöntemi ile 0-1 Hedef Programlama yöntemini, Demirtaş ve Üstün (2009) ANP (Analitik Serim Süreci) ile Hedef Programlama yöntemini, Soner ve Önüt (2006) ise AHP ve ELECTRE yöntemlerini bütünleşik olarak kullanmışlardır. Dağdeviren ve Erarslan (2008) de Promethee sıralama yöntemi ile tedarikçi seçim problemini ele almışlardır. Bu çalışmada ise tedarikçi seçim probleminin çözümü için MOORA (multi-objective optimization on the basis of ratio analysis) yöntemi uygun görülmüştür.

2 2. YÖNTEM & UYGULAMA Uygulama çalışmasında ÇKKV yöntemlerinden birisi olan MOORA metodu seçilmiştir. Literatürde yer alan çok kriterli karar verme yöntemlerine bakıldığında birçok farklı yöntem kullanılarak çözüm yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmada MOORA yönteminin seçilme nedeni Çizelge 1 de özetlenmiştir. Çizelge 1: Bazı popüler ÇKKV yöntemlerinin karşılaştırılması (Chakraborty, 2011) ÇKKV Yöntemleri Hesaplama Zamanı Basitlik Matematiksel Hesaplama Kararlılık MOORA Çok az Çok basit Minimum İyi AHP Çok yüksek Çok kritik Maksimum Zayıf TOPSIS Orta Kısmen kritik Makul Orta VIKOR Az Basit Makul Orta ELECTRE Yüksek Kısmen kritik Makul Orta PROMETHEE Yüksek Kısmen kritik Makul Orta MOORA metodu; ilk olarak Willem Karel M. Brauers ve Edmundas Kazimieras Zavadskas tarafından bir bütün olarak 2006 yılında Control and Cybernetics adlı çalışmaları ile tanıtılmıştır (Brauers ve Zavadskas, 2006). Literatürde çeşitli MOORA yöntemleri bulunmaktadır. MOORA-Oran Metodu MOORA-Referans NoktasıYaklaşımı MOORA-Önem Katsayısı MOORA-Tam Çarpım Formu MULTI-MOORA Ele alınan problemde firmaların dış kaynak kullanımına ilişkin karar verme süreçlerine yardımcı olmak amacıyla yukarıdaki yöntemlerin her biri için inceleme yapılmıştır. Firmalar gerek tedarikçi seçimi gerekse dış kaynak kullanımında pek çok kritere dikkat etmektedir. Uygulamada ele alınan kriterler Dickson un belirlediği 23 temel kriter dikkate alınarak oluşturulmuştur ve Çizelge 2 de gösterilmiştir. (Dickson (1966) dan aktaran Türer vd., 2008). Kriterler K1. Kalite K2. Teslimat Çizelge 2: Dikkate Alınan Kriterler K2.1. Geri Bildirim Hizmeti K2.2. Paketleme Yeteneği K2.3. Süre K3. Üretim İmkânları &Teorik Üretim Kapasitesi K4. Fiyat K5. Tamir & Bakım K6. Yönetim & Organizasyon K5.1. Garanti ve Tazminat Politikası K5.2. Tamir Bakım Hizmeti K6.1. Geçmiş Dönemdeki İş Tecrübeleri K6.2. İşçi İlişkileri K6.3. Endüstrideki İtibar ve Konumu K6.4. İletişim Sistemi K6.5. İş Yapma İsteği Çalışmada 5 tane alternatif tedarikçinin olduğu düşünülmüştür. Yukarıda belirtilen kriterler ışığında en uygun alternatifin seçimine karar verilmiştir. Çalışma, kalite, geri bildirim hizmeti, paketleme yeteneği gibi nitel kriterler için uzmanlardan 1 ila 10 arasında puanlama yapmaları istenmiş ve sonuçta uzman görüşlerinin geometrik ortalaması alınarak her bir alternatif için kriterlerin skorları belirlenmiştir. Diğer niceliksel kriterlerde ise süre, teorik üretim kapasitesi ve fiyat firmalarla son 6 aylık dönemde gerçekleştirilmiş satın alma sürecindeki veriler kullanılmış eldeki verilerin geometrik ortalaması alınarak başlangıç matrisi Çizelge 3 deki gibi oluşturulmuştur.

3 Çizelge 3: Başlangıç Matrisi max max max min max min max max max max max max max A 6,5814 6,5175 7,7647 0, , ,3335 7,7892 7,1599 8,1907 8,1907 8,1649 6,1185 5,8752 B 7,3841 5,9328 8,3859 0, , ,1485 7,5839 6,7595 7,9748 7,9748 7,9748 7,5839 6,7875 C 7,3841 7,0000 7,5839 0, , ,6069 7,5527 7,3537 8,1649 8,3859 8,5858 6,7875 7,5839 D 5,7852 6,7595 7,1895 0, , ,9950 8,5858 7,7084 8,3596 8,5858 8,5588 7,3841 6,6729 E 5,9663 7,3537 8,3596 0, , ,5535 6,7875 6,5814 8,3859 8,3859 8,1649 7,1599 6, MOORA-Oran Metodu Oran sisteminde, kriterler temelinde alternatiflerin başlangıç verileri normalize edilir. Kriter temelindeki her bir alternatif, o kriterle ilgili bütün alternatifleri temsil eden bir payda (bölen) ile karşılaştırılır (Kracka vd., 2010). Payda, her kriterin, her bir alternatifte aldığı değerlerin kareler toplamının karekökünü içerir. x ij : i kriteri için j alternatifinin değeri; j = 1, 2,, m; m alternatiflerin sayısı; i = 1, 2,, n; n kriterlerin sayısı; x ij : i kriteri için j alternatifinin normalize değerini ifade eden boyutsuz (ölçüleri olmayan) sayı (Kracka vd., 2010). x ij = x ij m x 2 j=1 ij (eşitlik 1) Öncelikle her bir alternatifin kriterler bazında aldığı değerlerin kareler toplamı ve kareler toplamının karekökleri bulunmuştur (Çizelge 4), daha sonra kriterler bazında alternatiflerin aldığı değerler eşitlik (1) deki formülasyona göre normalize edilmiş ve Çizelge 5 de gösterilmiştir. MOORA metodunun oran sistemi yaklaşımına dayanan optimizasyonu için, normalize değerler eşitlik (2) deki formülasyonda belirtildiği gibi maksimizasyon durumunda eklenir minimizasyon durumunda çıkartılır (Stanujkic vd., 2012); y g (eşitlik 2) i=n j = i=1 x ij i=g+1 x ij x ij ; i kriterinde j alternatifinin aldığı skorun normalize edilmiş değerini ifade etmektedir. i = 1, 2,..., g, maksimize edilecek (fayda) kriterilerdir; i = g + 1, g + 2,..., n ise minimize edilecek (maliyet) kriterleridir. j = 1, 2,..., m alternatifleri temsil etmektedir ve y j ; j alternatifinin toplam sıralama indeksidir ve y j E ε [-1, 1]. Yj nin büyüklük sıralaması nihai durumu verecektir, dolayısıyla en iyi alternatif en yüksek y j değerine sahipken, en kötü alternatif en düşük y j değerine sahiptir (Chakraborty, 2011). Sonuçlar Çizelge 6 da gösterilmiştir Referans Noktası Yaklaşımı Referans noktası yaklaşımında en iyi kriter değeri referans noktası olarak dikkate alınır (Brauers ve Zavadskas, 2009), referans noktası yaklaşımı daha gerçekçi ve objektiftir, her bir kriter için aday alternatiflerin en iyi skorları belirlenerek (ri) referans seri oluşturulur. Karar matrisinde verilen normalize değerlerin referans seriden sapmaları eşitlik (3) de verilen formülasyona göre hesaplanır. Bu yaklaşımda (4). eşitlikteki gibi hesaplanan (P i ), i th alternatifin tüm dikkate alınan fayda ve maliyet kriterleri için toplam sapmasını ölçmektedir (Karande ve Chakraborty, 2012). Referans değerler ve sonuç değerleri Çizelge 7-8 de gösterilmiştir Önem Katsayısı d ij = r i x ij P i = Min (i) (Max r i x ij (j) ) Bazı durumlarda, bazı kriterlerin diğerlerinden daha önemli olduğu düşünülebilir. Bu kriterlere daha çok önem vermek amacıyla, kriterler uygun ağırlıkla (önem katsayısı) çarpılabilir (Brauers ve Zavadskas, 2009). Bu önem katsayıları dikkate alındığı zaman aşağıdaki eşitlik (5) kullanılabilir; g y i=n j = i=1 w i x ij i=g+1 w i x ij (eşitlik 3) (eşitlik 4) (eşitlik 5)

4 Çizelge 4: Kareler Toplamı ve Kare Kökler max max max min max min max max max max max max max A 6,5814 6,5175 7,7647 0, , ,3335 7,7892 7,1599 8,1907 8,1907 8,1649 6,1185 5,8752 B 7,3841 5,9328 8,3859 0, , ,1485 7,5839 6,7595 7,9748 7,9748 7,9748 7,5839 6,7875 C 7,3841 7,0000 7,5839 0, , ,6069 7,5527 7,3537 8,1649 8,3859 8,5858 6,7875 7,5839 D 5,7852 6,7595 7,1895 0, , ,9950 8,5858 7,7084 8,3596 8,5858 8,5588 7,3841 6,6729 E 5,9663 7,3537 8,3596 0, , ,5535 6,7875 6,5814 8,3859 8,3859 8,1649 7,1599 6,1185 Kareler Toplamı 221, , ,7003 0, , , , , , , , , ,0665 Kare Kökler 14, , ,5983 0, , , , , , , , , ,8346 Çizelge 5: Normalize Değerler max max max min max min max max max max max max max A 0,4423 0,4331 0,4412 0,5527 0,1845 0,4529 0,4535 0,4495 0,4458 0,4409 0,4403 0,3895 0,3960 B 0,4962 0,3943 0,4765 0,4372 0,3183 0,4179 0,4415 0,4243 0,4341 0,4293 0,4300 0,4827 0,4575 C 0,4962 0,4652 0,4309 0,5472 0,2231 0,4314 0,4397 0,4616 0,4444 0,4515 0,4630 0,4320 0,5112 D 0,3888 0,4492 0,4085 0,3987 0,4307 0,4724 0,4999 0,4839 0,4550 0,4622 0,4615 0,4700 0,4498 E 0,4009 0,4887 0,4750 0,2117 0,7934 0,4594 0,3952 0,4131 0,4564 0,4515 0,4403 0,4557 0,4124 Çizelge 6: Oran Sistemi Metodu max max max min max min max max max max max max max Skor Sıralama A 0,4423 0,4331 0,4412 0,5527 0,1845 0,4529 0,4535 0,4495 0,4458 0,4409 0,4403 0,3895 0,3960 3, B 0,4962 0,3943 0,4765 0,4372 0,3183 0,4179 0,4415 0,4243 0,4341 0,4293 0,4300 0,4827 0,4575 3, C 0,4962 0,4652 0,4309 0,5472 0,2231 0,4314 0,4397 0,4616 0,4444 0,4515 0,4630 0,4320 0,5112 3, D 0,3888 0,4492 0,4085 0,3987 0,4307 0,4724 0,4999 0,4839 0,4550 0,4622 0,4615 0,4700 0,4498 4, E 0,4009 0,4887 0,4750 0,2117 0,7934 0,4594 0,3952 0,4131 0,4564 0,4515 0,4403 0,4557 0,4124 4,5116 1

5 Çizelge 7: Referans Değerler (ri) max max max min max min max max max max max max max A 0,4423 0,4331 0,4412 0,5527 0,1845 0,4529 0,4535 0,4495 0,4458 0,4409 0,4403 0,3895 0,3960 B 0,4962 0,3943 0,4765 0,4372 0,3183 0,4179 0,4415 0,4243 0,4341 0,4293 0,4300 0,4827 0,4575 C 0,4962 0,4652 0,4309 0,5472 0,2231 0,4314 0,4397 0,4616 0,4444 0,4515 0,4630 0,4320 0,5112 D 0,3888 0,4492 0,4085 0,3987 0,4307 0,4724 0,4999 0,4839 0,4550 0,4622 0,4615 0,4700 0,4498 E 0,4009 0,4887 0,4750 0,2117 0,7934 0,4594 0,3952 0,4131 0,4564 0,4515 0,4403 0,4557 0,4124 ri 0,4962 0,4887 0,4765 0,2117 0,7934 0,4179 0,4999 0,4839 0,4564 0,4622 0,4630 0,4827 0,5112 Çizelge 8: Referans Nokta Yaklaşımı Sonuç Tablosu max max max min max min max max max max max max max MAX MIN (sıralama) A 0,0539 0,0556 0,0353 0,3410 0,6089 0,0350 0,0464 0,0344 0,0106 0,0213 0,0227 0,0932 0,1152 0, B 0,0000 0,0944 0,0000 0,2255 0,4751 0,0000 0,0584 0,0596 0,0223 0,0329 0,0330 0,0000 0,0537 0, C 0,0000 0,0235 0,0456 0,3355 0,5703 0,0135 0,0602 0,0223 0,0120 0,0107 0,0000 0,0507 0,0000 0, D 0,1074 0,0395 0,0680 0,1870 0,3627 0,0545 0,0000 0,0000 0,0014 0,0000 0,0015 0,0127 0,0614 0, E 0,0953 0,0000 0,0015 0,0000 0,0000 0,0415 0,1047 0,0708 0,0000 0,0107 0,0227 0,0270 0,0988 0, Çizelge 9: Referans Noktası Yaklaşımı için Önem Katsayısı max max max min max min max max max max max max max MAX MIN (sıralama) A 0,0178 0,0020 0,0013 0,0125 0,0426 0,0073 0,0030 0,0022 0,0003 0,0006 0,0007 0,0028 0,0035 0, B 0,0000 0,0035 0,0000 0,0083 0,0333 0,0000 0,0038 0,0039 0,0007 0,0010 0,0010 0,0000 0,0016 0, C 0,0000 0,0009 0,0017 0,0123 0,0399 0,0028 0,0039 0,0014 0,0004 0,0003 0,0000 0,0015 0,0000 0, D 0,0355 0,0014 0,0025 0,0069 0,0254 0,0114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0018 0, E 0,0314 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0087 0,0068 0,0046 0,0000 0,0003 0,0007 0,0008 0,0030 0, Ağırlıklar 0,3300 0,0367 0,0367 0,0367 0,0700 0,2100 0,0650 0,0650 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

6 Çizelge 10: Tam Çarpım Formu K1 K K K K3 5.1 K4 6.1 K max max 2.1=1*2 max 3.1=2.1*3 min 4.1=3.1:4 max 5.1=4.1*5 min 6.1=5.1:6 max 7.1=6.1*7 A 6,58 6,52 42,89 7,76 333,06 0, , , ,31 15, ,29 7, ,22 B 7,38 5,93 43,81 8,39 367,37 0, , , ,62 14, ,87 7, ,00 C 7,38 7,00 51,69 7,58 392,00 0, , , ,56 14, ,64 7, ,87 D 5,79 6,76 39,11 7,19 281,14 0, , , ,26 16, ,90 8, ,57 E 5,97 7,35 43,87 8,36 366,77 0, , , ,65 15, ,70 6, ,76 Çizelge 10: (Devam) Tam Çarpım Formu K K K K K K max 8.1=7.1*8 max 9.1=8.1*9 max 10.1=9.1*10 max 11.1=10.1*11 max 12.1=11.1*12 max 13.1=12.1*13 Sonuç A 7, ,67 8, ,62 8, ,62 8, ,13 6, ,78 5, ,90 5 B 6, ,65 7, ,98 7, ,24 7, ,45 7, ,85 6, ,20 3 C 7, ,29 8, ,65 8, ,41 8, ,50 6, ,50 7, ,80 4 D 7, ,11 8, ,18 8, ,62 8, ,39 7, ,10 6, ,40 2 E 6, ,04 8, ,83 8, ,49 8, ,43 7, ,60 6, ,00 1 Not: Tabloda değerlerin ondalık kısımında iki hane dikkate alınmıştır. Alternatifler Oran Sistemi Metodu Çizelge 11: Multi-Moora Analizi Referans Nokta Yaklaşımı Referans Noktası Yaklaşımı için Önem Katsayısı Tam Çarpım formu Multi-Moora A B C D E

7 w i i.kriterin ağırlığıdır, AHP ya da entropi yöntemi ile hesaplanabilir. Referans noktası yaklaşımında kriterlere verilen önem ağırlığı daha etkili bir yoldur, eşitlik (3) geliştirilerek önem ağırlıklarının dikkate alındığı eşitlik (6) oluşturulmuştur (Stanujkic vd., 2012). Bu çalışmada AHP kullanılarak kriter ağırlıkları belirlenmiştir daha sonra referans noktası yaklaşımı için uygulanmış ve Çizelge 9 da sonuçlar gösterilmiştir. d ij = w i r i x ij (eşitlik 6) 2.4. Tam Çarpım Formu Brauers and Zavadskas, MOORA (MULTIMOORA) diğer karışık formlardan ayıran tam çarpım formu için aşağıdaki formulasyonu (eşitlik 7) geliştirmişlerdir (Karande ve Chakraborty, 2012; Brauers ve Zavadskas, 2010; Brauers ve Zavadskas, 2011). U i = A i B i (eşitlik 7) g n Burada A i = j=1 x ij, B i = j=g+1 x ij şeklinde ifade edilmiştir, U i ise i. alternatifin kullanım derecesidir. 7. eşitlikte maksimize edilecek kriter (fayda kriteri) pay olarak, minimize edilecek kriter ise (maliyet kriteri) payda olacak şekilde dikkate alınmıştır (Balezentis vd., 2010). Tam çarpım metoduna göre yapılan analiz sonuçları Çizelge 10 da gösterilmiştir Multi-Moora Multi-Moora ilk kez 2010 yılının başlarında Brauers ve Zavadskas tarafından ortaya atılmıştır. Multi-Moora, Moora yöntemlerinin ve çok amaçlı tam çarpan formlarının bir dizisi şeklindedir. Temelde amaç, baskın alternatifleri belirlemek ve bu doğrultuda karar vericiye yön vermektir. Bu çalışma için yapılan Multi-Moora analizi Çizelge 11 de gösterilmiştir. Her bir alternatif için uygulanmış yöntemlerdeki baskın sıraları dikkate alınarak sıralama yapılmıştır. Örneğin D alternatifi yapılan analizlerde 3 yöntemde de 2. sırada yer almıştır, yalnızca Referans Noktası Yaklaşımı için Önem Katsayısı yöntemi ile yapılan analizde 3. sırada yer aldığı için Multi-Moora analizine göre D alternatifi 2. Sıradır denilmektedir. 3. SONUÇ İşletmelerin etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, birlikte çalıştıkları firmaları da içine alan bir sistem düşünmeleriyle mümkün olacaktır. Günümüz rekabet ortamında, hızla değişen teknolojiyle birlikte artan müşteri beklentilerini karşılayabilmek ya da rekabet ortamında barınabilmek adına doğru firmalarla çalışmak kaçınılmaz hale gelmiştir ve bu bağlamda uygun tedarikçiyi belirlemek önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Moora ve Multi- Moora optimizasyon teknikleri, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımına ilişkin bir seçim probleminde alternatifleri sıralamak için kullanılmıştır. Bütün Moora teknikleri, tam çarpım formu ve nihayetinde tüm yöntemlere bakılarak baskın alternatifin belirlendiği Multi-Moora tekniği ile oluşan sıra incelendiğinde, en iyi alternatifin E alternatifi olduğu görülmektedir. Tüm yöntemlere göre analiz sonuçları Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu çalışmada, Moora yöntemlerinin seçim problemleri için etkili ve kolay kullanımlı bir ÇKKV yöntemi olduğu gösterilmiştir A B C D E Oran Sistemi Metodu Referans Nokta Yaklaşımı Referans Noktası Yaklaşımı için Önem Katsayısı Tam Çarpım formu Multi-Moora Şekil 1: Tüm Yöntemlerin Sıralaması

8 KAYNAKLAR Arbel, A., Seidmann A., (1984), Selecting a Microcomputer For Process Control and Data Acquisition, IIE Transactions, 16(1): Arbel, A., Seidmann A., (1985), Capacity Planning, Benchmarking and Evaluation of Small Computer Systems, European Journal of Operational Research, (22): Arbel, A., Seidmann A., (1990), An Application of the AHP to Bank Strategic Planning: the Mergers and Acquisitions Process, European Journal of Operational Research, (27): Bakan, İ., Fettahlıoğlu, A., Eyitmiş, M., (2012), Türkiye de Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi Seçim Kriterleri Ve Sözleşme Şartlarında Dikkat Edilen Hususlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF dergisi, (2) : Bakan, İ., (2004) Çağdaş Yönetim Yaklaşımları : İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.S., İstanbul, 541s. Balezentis, A., Balezentis, T., Valkauskas, R., (2010), Evaluating situation of Lithuania in the European union: structural indicators and MULTIMOORA method, Technol Econ Dev Econ;16: Barbarosoglu, G., Yazgac, T., (1997), An Application of The Analytic Hierarchy Process to The Supplier Selection Problem, Production and Inventory Management Journal, Vol (1): Bard, J.F., (1986), Evaluating Space Station Applications of Automation and Robotics, IEEE Transactions on Engineering Management, Cilt 33, No 2, ,Beck, M.P., Lin, B.W., (1981). Selection of Automated Office Systems: a Case Study, OMEGA, 9(2): Brauers, W.K.M., Zavadskas, E.K., (2006), The MOORA method and its application to privatization in a transition economy, Control and Cybernetics, vol. 35 (2). Brauers, W.K.M., Zavadskas, E.K., (2009), Robustness of the multiobjective MOORA method with a test for the facilities sector, Technological and Economic Development of Economy: Baltic J on Sustainability, 15: Brauers, W.K.M., Zavadskas, E.K., (2010), Project management by MULTIMOOORA as an instrument for transition economies, Technological and Economic Development of Economy, 16(1): Brauers, W.K.M., Zavadskas, E.K., (2011), MULTIMOORA optimization used to decide on a bank loan to buy property, Technol Econ Dev Econ, 17: Chakraborty, S., (2011) Applications of the MOORA method for decision making in manufacturing environment, Int J Adv Manuf Technol, vol. 54: Çoban, O., Tutkun O., (2004), Firmaların Piyasa Performansının Artırılmasında Bir Strateji Olarak Outsourcing in Rolü, Outsourcing Dergisi, Aralık- Ocak, s Dağdeviren, M., Erarslan, E., (2008), Promethee Sıralama Yöntemi ile tedarikçi Seçimi, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1): Dağdeviren, M., Eren, T., (2001), Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1-2): Demirtaş, E., Üstün, Ö., (2009), Analytic Network Process And Multi-Period Goal Programming Integration in Purchasing Decisions, Computers & Industrial Engineering, 56(2): Dereli, B., (2003), İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcıng), İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Aralık. Dickson, G.W., (1966), An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions, Journal of Purchasing, (2) : Ghodsypour, S.H., Brien, C.O., (1998), A Decision Support System for Supplier Selection Using an Integrated Analytic Hierarchy Process and Linear Programming, International Journal of Production Economics, 56-57, Heizer, J., Render, B., (2006), Principles of Operations Management, Prentice Hall, New York. Karande, P., Chakraborty, S., (2012), Application of multi-objective optimization on the basis of ratio analysis (MOORA) method for materials selection, Materials and Design, 37: Kracka, M., Brauers, W.K.M., Zavadskas, E.K., (2010), Ranking Heating Losses in a Building by Applying the MULTIMOORA, ISSN Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 21(4):

9 Momme, J.. (2002), Framework For Outsourcing Manufacturing: Strategic and Operational Implications, Computers in Industry, 49: Narasimahn, R., (1983), An Analytical Approach to Supplier Selection Journal of Purchasing and Management, 19(4): Nydick, R.L., Hill, R.P., (1992), Using the Analytic Hierarchy Process to Structure the Supplier Selection Procedure, Journal of Purchasing and Management, 25(2): Öztürk, A., Sezgili, K., (2002), Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yeni Bir Rekabet Stratejisi Olarak Kullanılması ve Uygulama Süreci, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2): Partovi, F.Y., Burton, J., Banerjee, A., (1989), Application of Analytic Hierarchy Process in Operations Management, International Journal of Operations and Production Management, 10(3): Soner, S., Önüt, S., (2006), Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi: Bir ELECTRE-AHP Uygulaması, Yıldız Teknik Üniverstesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2006/4: Stanujkic, D., Magdalinovic, N.,Jovanovic, R and Stojanovic, S., (2012), An objective multi-criteria approach to optimization using MOORA method and interval grey numbers, Technological And Economic Development Of Economy, 18(2): Türer, S., Ayvaz, A., Bayraktar, D., Bolat, B., (2008), Tedarikçi değerlendirme süreci için bir yapay sinir ağı yaklaşımı: gıda sektöründe bir uygulama Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20 (2): Zviran, M.A., (1993), Comprehensive Methodology for Computer Family Selection, Journal Systems Software, 22:

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

MULTIMOORA Yöntemi ile Farklı İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Yabancı Yatırımcılar Açısından Optimal Yer Seçimi Olarak Değerlendirilmesi

MULTIMOORA Yöntemi ile Farklı İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Yabancı Yatırımcılar Açısından Optimal Yer Seçimi Olarak Değerlendirilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2017 Cilt: 54 Sayı: 624 T. BULUT 41 Tevfik BULUT 1 MULTIMOORA Yöntemi ile Farklı İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Yabancı Yatırımcılar Açısından Optimal Yer Seçimi

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 1-14 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI Serap TEPE *, Ali GÖRENER Geliş:

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

MULTIMOORA Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü: Leasing Şirketlerinde Bir Uygulama 1

MULTIMOORA Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü: Leasing Şirketlerinde Bir Uygulama 1 MULTIMOORA Yöntemiyle Performans Ölçümü: Leasing Şirketlerinde Bir Uygulama 1 Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman A.B.D ifceyhan@gmail.com

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erhan ADA İzmir Ekonomi Üniversitesi Yiğit KAZANÇOĞLU İzmir Ekonomi Üniversitesi Burcu ARACIOĞLU

Detaylı

LEASİNG ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ

LEASİNG ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ LEASİNG ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih CEYHAN 1 Araş. Gör. Ferhat DEMİRCİ 1 Prof. Dr. Said KINGIR 1 1 Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme

Detaylı

AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE SEÇİLMESİ: KIRIKKALE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE SEÇİLMESİ: KIRIKKALE ÜZERİNE BİR UYGULAMA AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE SEÇİLMESİ: KIRIKKALE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Aşır ÖZBEK * Öz Üniversiteler bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Meslek Yüksek Okulları

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s. 368-380 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 25.11.2016 15.06.2017 Dr. Halit Alper

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Kriterler ve Hastanelerin MULTIMOORA ile Sıralanması: Eskişehir Örneği

Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Kriterler ve Hastanelerin MULTIMOORA ile Sıralanması: Eskişehir Örneği İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 4, 2016, ss.134-143 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Kriterler ve Hastanelerin MULTIMOORA ile Sıralanması:

Detaylı

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE)

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: 1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE) URL: http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/plt/index MOORA optimizasyon yaklaşımı ile inşaat proje müdürü

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 580-591 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 18.01.2017 01.04.2017 Sümeyye Nur KARA

Detaylı

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ Medine Nur Türkoğlu ve * 2 Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Detaylı

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (99-110) KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ

BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, 415-423, 2007 Vol 22, No 3, 415-423, 2007 BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ Bedriye ÖZEL ve Bahar ÖZYÖRÜK

Detaylı

Research Article / Araştırma Makalesi SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS METHOD IN FUZZY ENVIRONMENT: AN APPLICATION IN BANKING SECTOR

Research Article / Araştırma Makalesi SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS METHOD IN FUZZY ENVIRONMENT: AN APPLICATION IN BANKING SECTOR Sigma J Eng & Nat Sci 33 (3), 2015, 351-362 Sigma Journal Engineering and Natural Sciences Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:38, Sayı/No:2, 2009, 147-156 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2009 Gri ilişkisel

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Normalizasyon Yöntemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Sürecine Etkisi Moora Yöntemi İncelemesi

Normalizasyon Yöntemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Sürecine Etkisi Moora Yöntemi İncelemesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 4 Sayı: Nisan 04 ss. 83-94 Normalizasyon Yöntemlerinin Çok lü Karar Verme Sürecine Etkisi Moora Yöntemi İncelemesi The Effects of The Normalization Methods

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA Fatih ECER * Orhan KÜÇÜK ** Özet : Doğru tedarikçilerin seçimi, işletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir etmendir. En iyi tedarikçi

Detaylı

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH Marmara Üniversitesi YIL 2010, SAYI II, S. 555-575 Özet teknolojileridir. Bu nedenle en uygun EÜS r. Bundan sonraki Anahtar Kelimeler: üreci, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ ÖZ Dr. Gülşah SEZEN AKAR Dr. Engin ÇAKIR Teknolojinin gelişmesi, küresel ticaretin artması ile birlikte, lojistik

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANP, TAGUCHI ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Makale Sunum Tarihi : 25.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 27.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

PERSONEL SEÇİM PROBLEMİ İÇİN DOĞRUSAL FİZİKİ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI A LINEAR PYHSICAL PROGRAMMING APPROACH TO PERSONNEL SELECTION PROBLEM

PERSONEL SEÇİM PROBLEMİ İÇİN DOĞRUSAL FİZİKİ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI A LINEAR PYHSICAL PROGRAMMING APPROACH TO PERSONNEL SELECTION PROBLEM İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 14 Sayı: 28 Güz 2015 s. 15-28 Araştırma Makalesi PERSONEL SEÇİM PROBLEMİ İÇİN DOĞRUSAL FİZİKİ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Mehmet Ali ILGIN 1 Eda DEĞİRMENCİ

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ NE YÖNELİK BİR UYGULAMA

BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ NE YÖNELİK BİR UYGULAMA BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ NE YÖNELİK BİR UYGULAMA Özgür DEMİRTAŞ * A. Asuman AKDOĞAN ** Tedarikçi seçimi işletmeler açısından stratejik önem taşımaktadır. Özellikle de stratejik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Esra AKSOY. Nuri ÖMÜRBEK.

AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Esra AKSOY. Nuri ÖMÜRBEK. AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 4, 2015, s. 1-28 İŞLETMELERİ NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Sayfa: 33-44 ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE Nihal ERGİNEL 1, Sevil ŞENTÜRK 2, Yonca BİNİCİ 3 3PL FİRMA SEÇİMİNDE

Detaylı

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(30), Güz 2016 http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ

Detaylı

KAZANÇOĞLU-ADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET

KAZANÇOĞLU-ADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET Rekabetin giderek küreselleştiği iş dünyasında işletmeler tedarikçilerin artmasından dolayı

Detaylı

PROMETHEE, MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE ORAN ANALİZİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA

PROMETHEE, MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE ORAN ANALİZİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA PROMETHEE, MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE ORAN ANALİZİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA EVALUATION OF THE RESULTS OF THE RATE ANALYSIS WITH PROMETHEE, MOORA AND COPRAS METHODS: AN APPLICATION

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s. 4349 OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ Ümit TERZİ*, Sinan Emre HACALOĞLU**, Zerrin ALADAĞ*** ÖZET

Detaylı

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 22, 2014 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 10, No. 22, 2014 DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE

Detaylı

Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi

Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(1). 39-47 2014 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibfdergi.aksaray.edu.tr Kamu Bankaları ve Halka Açık

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Bu bölümde eşitsizlik kısıtlarına bağlı bir doğrusal olmayan kısıta sahip problemin belirlenen stasyoner noktaları

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Özel Sayı: Bahar 0/ s.- AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 2, 176-186 (June 2015), ISSN: 2147-5237 176 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama Meltem Karaatlı,

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

Sayı 8 Haziran 2013 ÖZET

Sayı 8 Haziran 2013 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 8 Haziran 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi İMALAT İŞLETMELERİ İÇİN EKSANTRİK PRES ALTERNATİFLERİNİN COPRAS YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 ÖZET İşletmelerin üretim faaliyetlerini

Detaylı

Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bir İçecek Firması İçin Tedarikçi Seçimi

Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bir İçecek Firması İçin Tedarikçi Seçimi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bir İçecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

PNÖMATİK VALF TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

PNÖMATİK VALF TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ Yönetim, Yıl: 17, Sayı: 53, Şubat 2006 PNÖMATİK VALF TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ Arş.Grv. Özlem AKÇAY KASAPOĞLU İ.Ü.İşletme Fakültesi Üretim Anabilim Dalı Arş. Grv. Umman TUĞBA ŞİMŞEK

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*)

Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 337-348 Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*) Ekin Öztoprak (**) Öz: Günümüzde, alternatif sayısının

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ VE VIKOR TEKNĠĞĠ ĠLE DĠNAMĠK PERFORMANS ANALĠZĠ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ VE VIKOR TEKNĠĞĠ ĠLE DĠNAMĠK PERFORMANS ANALĠZĠ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 s.109-127 ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ VE VIKOR TEKNĠĞĠ ĠLE DĠNAMĠK PERFORMANS ANALĠZĠ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA Hasan

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Çiğdem KADAİFÇİ 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1984 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Y.

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

DOI: /isarder

DOI: /isarder DOI: 10.20491/isarder.2017.266 EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi Sewing Machine Selection for a Textile Workshop by Using EDAS Method Alptekin ULUTAŞ Cumhuriyet

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014 GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ 1 Behice Meltem Kayhan 2 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014 BULANIK ÇIKARIM TABANLI BİR MODEL YARDIMIYLA TEDARİKÇİ Selçuk Çebi 3 ÖZET

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

FĐNANSAL KARARLARIN VERĐLMESĐNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMĐ

FĐNANSAL KARARLARIN VERĐLMESĐNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMĐ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (3) 2010: 845-854 FĐNANSAL KARARLARIN VERĐLMESĐNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMĐ PROMETHEE ORDERING METHOD ON FINANCIAL DECISION PROCESS Doç.Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA,

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Bu bölümde; Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemi anlatılacaktır.

Bu bölümde; Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemi anlatılacaktır. ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) PROF. DR. İBRAHİM ÇİL 1 Bu bölümde; Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemi anlatılacaktır.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Forklift Alternatiflerinin KEMIRA-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Forklift Alternatiflerinin KEMIRA-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017, 4(1), 35-53 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2017, 4(1), 35-53 Forklift Alternatiflerinin KEMIRA-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Karma Modeli Kullanılarak Monoray Projelerinin Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Karma Modeli Kullanılarak Monoray Projelerinin Seçimi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran Üniversitesi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 02 (2017) p.24-34 HU J. of Eng. 02 (2017) p.24-34 Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE ORESTE YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE ORESTE YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE ORESTE YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI Ergün EROĞLU İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi eroglu@istanbul.edu.tr Bahadır Fatih YILDIRIM İstanbul Üniversitesi, İşletme

Detaylı

İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ-2003

İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ-2003 tmmob makina mühendisleri odası İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ2003 BİLDİRİLER KİTABI 1518 Ekim 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/335 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 3/1 A Kızılay /

Detaylı

Gülay Barbarosoğlu kimdir?

Gülay Barbarosoğlu kimdir? On5yirmi5.com Gülay Barbarosoğlu kimdir? Boğaziçi rektörlük seçimlerinde yeniden aday olan Gülay Barbarosoğlu kimdir? Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2016 Çarşamba (oluşturma : 9/30/2016) Gülay Doğu Barbarosoğlu

Detaylı

BIST DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

BIST DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Yıl: 1, Sayı: 2, Mart 2016, s. 64-75 Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, nuriomurbek@sdu.edu.tr Aslı ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD YL., aslozcn09@gmail.com

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması Comparison of the Economic Performance of Turkish Republics in Central

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ

Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ EDUCATION Degree University Department / Program Years Undergrad Dokuz Eylül University Industrial Engineering 1994-1998 M.S. Dokuz Eylül University Industrial Engineering

Detaylı

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI 32 Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1, 2001 BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI İnci SARIÇİÇEK 1,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY **

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY ** AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: 59-83 Gönderim Tarihi: 07.11.2014 Kabul Tarihi: 22.04.2015 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Detaylı

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN FASON İŞLETME SEÇİMİNDE KULLANILMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN FASON İŞLETME SEÇİMİNDE KULLANILMASI ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN FASON İŞLETME SEÇİMİNDE KULLANILMASI USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR CHOOSING THE SUB-CONTRACTOR Yard. Doç. Dr. Mücella GÜNER Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü ÖZET

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE PROMETHEE YÖNTEMİ UYGULAMASI

ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE PROMETHEE YÖNTEMİ UYGULAMASI ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE PROMETHEE YÖNTEMİ UYGULAMASI ÖZET Hüseyin ŞENKAYAS 1 Haluk HEKİMOĞLU 2 İşletme performansını artırmak için tedarikçilerden başlayan bir sürecin iyi yönetilmesi

Detaylı