TERMOELEKTRĐK JENERATÖR SĐSTEMLERĐ VE FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERMOELEKTRĐK JENERATÖR SĐSTEMLERĐ VE FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 TERMOELEKTRĐK JENERATÖR SĐSTEMLERĐ VE FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF THERMOELECTRIC GENERATOR SYSTEMS AND PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN ENERGY PRODUCTION Raşit AHISKA *, Hayati MAMUR **, Fatih KORKMAZ **, Đsmail TOPALOĞLU **, Mehmet Ali DÖNERTAŞ ***, Abdürrahim ĐÇYER ** ve Uğur ŞAHĐN ** * Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500, Teknikokullar, Ankara ** Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 18200, Taşmescit, Çankırı *** Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, 18200, Taşmescit, Çankırı ÖZET Bu çalışmada, termoelektrik jeneratör ve fotovoltaik sistemlerin enerji üretimindeki karakteristikleri uygulamalı olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Termoelektrik jeneratörler herhangi bir ısı kaynağından aldıkları ısıyı direkt elektrik enerjisine dönüştürürken, fotovoltaik sistemler ise yalnızca güneş ışın enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Her ikisinde de maksimum güç iç dirençleri ile bağlanan yükün direnç değeri eşit olduğunda elde edilir. Termoelektrik jeneratörlerle gece-gündüz fark etmeksizin elektrik enerjisi elde edilirken, fotovoltaik sistemlerde güneşe bağımlılık söz konusudur. Deneysel elde edilen sonuçlara göre, termoelektrik sistemlerin birim yüzeyinden üretilen elektrik güç miktarı fotovoltaik sistemlerden yaklaşık 9 kat fazladır. Anahtar Kelimeler: Termoelektrik jeneratör, fotovoltaik sistemler, yenilenebilir enerji ABSTRACT In this study, characteristics of thermoelectric generators and photovoltaic systems in production of energy have been investigated as applied and compared. While thermoelectric generators convert heat taken from the heat source into electrical energy directly, photovoltaic systems convert only beam energy of the sun into electrical energy. In both, the maximum power is obtained when the internal and load resistance is equal. While electrical energy can be obtained from thermoelectric generators regardless of day or night, but photovoltaic systems works dependent on the sun. According to the results obtained from experiments, the amount of electric power produced from the surfaces of thermoelectric systems is about 9 times greater than photovoltaic systems. Keywords: Thermoelectric generator, photovoltaic systems, renewable energy 1

2 1. GĐRĐŞ Günümüzde elektrik enerjisi elde etmek için enerji kaynağı olarak kömür, petrol gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu fosil yakıtlar sınırlıdır ve çevreye sürekli olarak sera gazı yaymaktadırlar. Yayılan sera gazı ve küresel ısınmanın artması çevreye duyarlı olan insanları bu yakıtların kullanımında tedirgin etmekte ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması çabalarını arttırmaktadır. Dünya nüfusunun sürekli olarak artması ve bununla birlikte de enerji ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Gelecekte, insanlığın kullanılan enerji kaynaklarının sebep olduğu tehditleri en aza indirebilmesi ve enerji arzını karşılayabilmesi için güneş, rüzgâr, biokütle, jeotermal ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde kullanması gerekmektedir [1]. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi sonsuz, temiz, yenilenebilir ve fotovoltaik (PV) paneller sayesinde doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi gibi avantajlarından dolayı özellikle elektrik şebekesinden uzak yerleşim alanlarında yaygın kullanım alanı bulmuştur. PV sistemlerden elde edilen elektrik enerjisinin kw başına maliyeti su, kömür ve petrol gibi kaynaklara göre yüksektir. Bu birim maliyeti genelde PV paneller ve kullanılan batarya gurubu oluşturmaktadır. Son zamanlarda birim maliyeti azaltmak ve güneş enerjisinden azami derecede faydalanabilmek için batarya gurubunun kullanımı azalmış direkt şebekeyle bağlantılı PV sistemler geliştirilmiştir. Günümüzde PV sistemler yaklaşık %20 verimle çalıştırılmaktadır. Yeni geliştirilen optik yoğunlaştırıcılar sayesinde bu verim değeri yaklaşık %30 lara kadar çıkarılmıştır [2]. Enerji verimliliğini arttıran, çevre dostu diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de jeotermal enerjidir. Jeotermal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesinde değişik yöntemler kullanılmıştır. Bunlardan biri de termoelektrik modüllerin (TEM) termoelektrik jeneratör (TEJ) olarak kullanılmasıdır. TEJ ler jeotermal kaynakların sıcaklık farkına bağlı olarak bu enerjiyi direkt elektrik enerjisine çevirirler [3]. Fabrika sıcak su atıkları, araba egzoz sistemleri, yanan bir sobanın sıcaklığı gibi herhangi bir sıcak atık kaynağının sıcaklığını ve çevre sıcaklığını kullanarak oluşturulan sıcaklık farkından elektrik enerjisi üretirler. Bu sayede enerji verimliliğini arttırmakta ve enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. TEJ lerin hareketli parçaları yoktur, yapıları basittir, bakım gerektirmezler, uzun ömürlüdürler, sıcaklık kontrolüne olanak sağlarlar, elektrik enerjisini doğrudan çevirirler, sessiz, güvenilir ve kararlı çalışırlar. Bu avantajlarının yanı sıra en büyük dezavantajı da verimlerinin yaklaşık %5 10 düzeyinde olmasıdır. TEJ lerin atık enerjiyi elektrik enerjisine çevirdiği dikkate alınırsa bu verimlilik değeri de ihmal edilebilir [4]. TEJ ler elektrik enerjisi üretiminde birim kwh başına PV panellere nazaran daha avantajlıdırlar. Ayrıca kapladıkları alan düşünüldüğünde bu avantajları daha da artmaktadır [5]. 2. PV VE TEJ SĐSTEMLERĐNĐN TEMEL YAPILARI 2.1. PV ler ve karakteristikleri Bugün çok yaygın PV teknolojileri tekli kristal ve çoklu kristal silikon modüllerden oluşan yarıiletken cihazlardır. PV hücreler n- ve p-tip iki yarıiletken malzemeden oluşur. Işınım etkisiyle fotonlar PV hücresine çarparak elektronların hareketini sağlar ve yük üzerinden geçmesine neden olur. Işınım şiddeti yükseldikçe PV hücrenin çalışma verimi artar. PV hücreler akım kaynağı gibi çalışırlar [6]. Bir PV hücre Şekil 1a daki gibi modellenebilir. PV hücresinin modeli akım kaynağı, diyot, paralel direnç R p ve seri dirençten R s meydana gelir. PV hücresi açık devre olduğunda akım diyot üzerinden, kısa devre edildiğinde ise harici yük üzerinden devresini tamamlar. Paralel direncin değeri çok büyük olmasına rağmen seri direncin değeri çok düşüktür. Bağlanan yükün direnciyle PV hücrenin iç direnci eşit olduğunda maksimum güç (MPP) elde edilir. PV hücrelerden maksimum gücü yakalamak için, solar invertörlerin maksimum güç noktası izleyici (MPPT) kontrol döngüleri kullanılır. Şekil 1b de gösterildiği gibi, bir PV hücresi 2

3 PV panelin büyüklüğüne veya ona bağlanan yükün tipine ve güneş ışığının yoğunluğuna bağlı olarak farklı davranışlar gösterir. PV hücresinin karakteristiği, faklı yükler bağlandığında gerilim ve akım değişimi olarak açıklanır. PV hücresi güneş ışığında uçları açıkken uçlarında maksimum gerilim V OC ölçülür. Bu gerilim açık devre gerilimidir. PV hücresinin iki ucu kısa devre edildiğinde maksimum akım I SC geçer ve bu durumda gerilim sıfırdır. Geçen akım kısa devre akımı olarak isimlendirilir. Sıcaklık ve ışık yoğunluğu PV hücrelerin çıkış karakteristiklerini etkiler. Akım ışık yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Gerilim de yayılan ışık seviyesiyle değişir fakat bu değişim çok azdır. MPP PV sistemden alıcılara en yüksek gücün iletildiği noktadır. PV ler geniş gerilim ve akım aralıklarında çalışırlar. Bu nedenle çıkış gücü sürekli değişir [7]. Şekil 1. (a) PV hücrelerin elektriksel modeli, (b) aydınlanmaya karşı V-I (36 hücre dizisi) TEJ ler ve karakteristikleri Tipik bir TEJ in temel yapısını termoelement (TE) oluşturur. Termoelement (TE) p- ve n-tip yarıiletkenlerin bir uçlarının birleştirilmesinden meydana gelir. Elektriksel olarak seri termal olarak da paralel bağlanırlar. TEJ ler Seebeck etki ile çalışırlar. Seebeck etki Thomas Seebeck tarafından 1821 de bulunmuştur. TEJ in elektriksel devre modeli Şekil 2a da verilmiştir. TEJ in elektriksel devre modeli bataryanın elektriksel devre modeline benzer. Elektrik akımındaki artış iç direncinde harcanan gücün artmasına neden olur. TEM in iki yüzeyi arasında bir sıcaklık farkı meydana getirilir ve TEM uçlarına bir yük bağlanırsa, yük üzerinden elektrik akımı geçişi olur ve bir elektrik gücü elde edilir [1]. Şekil 2. (a) TEJ elektriksel devre modeli, (b) TEJ V-I grafiği. TEJ den elde edilen açık devre gerilimi, yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkıyla ( T=T H -T C ) doğrusal olarak değişir. Bir TEJ den alınabilecek maksimum güç, bağlanan yükün direnci ile TEJ in iç direncinin eşitlendiği zamandır. TEJ çıkış karakteristiği Şekil 2b de verilmiştir. TEJ in yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı sabit bir değerde tutulup uçlarına bağlanan yükün değeri değiştirildiğinde elde edilen güç değişir. Maksimum akım yük değerinin sıfır olduğundadır. 3

4 Maksimum gerilim değeri de yük değerinin sonsuz olduğunda elde edilir. Maksimum güç ise uçlarına bağlanan yükün direnci ile TEJ in iç direncinin değerinin eşitlendiği anda elde edilir. Eğer TEJ yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı arttırılırsa buna bağlı olarak elde edilen gücün değeri de doğrusal olarak artar [1]. 3. DENEYSEL KURULUM 3.1 Deneysel PV kurulumu Deneysel PV kurulumu Şekil 3 deki gibi gerçekleştirilmiştir. Deneyde solar panel olarak 72 PV hücreden oluşan LCS Solar Strom AG tip ve 1880x808x40 mm boyutlarında PV panel kullanılmıştır. PV panelin maksimum gücü etiket değerinde 200 W tır. PV panelin farklı iki zamanda değerleri alınmıştır. PV panelin karakteristiklerini elde etmek için ayarlı direnç kullanılmıştır. 3.2 Deneysel TEJ kurulumu Şekil 3. PV sistem kurulumu. Deneysel TEJ kurulumu Şekil 4 de verilmiştir. Bu TEJ sistemi portatif olarak tasarlanmıştır. Đstenildiğinde herhangi bir jeotermal kaynakta kullanılabilecektir. TEJ sistemi üç kısımdan meydana gelmektedir: (1) TEJ, (2) DC-DC konvertör ve (3) invertör. Şekil 4. Deneysel portatif TEJ kurulumu. TEJ sistemi için TES Ltd. şirketinden sağlanan 20 tane 5x5x0,4 cm boyutlarında TEJ kullanılmıştır. Bunlar düz bir yüzeye TEJ yüzeyi ve montajlanan yüzey arasına termal geçirgenliği arttırmak için silikon jel sürülerek montajlanmıştır. Çıkış gerilimini arttırmak için TEJ lerin tamamı birbirine seri olarak bağlanmıştır. TEJ lerden elde edilen elektrik enerjisi yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkına bağlı olduğu için yüzeylerindeki sıcaklığı ölçmek için iki 4

5 tane T tipi nokta uçlu termokupl kullanılmıştır. Ayrıca TEJ den elde edilen DC akım ve gerilimin ölçülmesi için de programlanabilir lojik kontrollü (PLC) bir veri edinim sistemi kurulmuştur. TEJ soğuk ve sıcak yüzeyinin sıcaklıklarının sağlanması için sıcak su ve soğuk şebeke suyu kullanılmıştır. Suların debisi yüzeyler arasındaki sıcaklık farkını arttırmak için önemli olduğundan dolayı, bunların debi miktarlarının ölçümü için de Mikronet firmasından sağlanan iki tane ARF 4 türbinli debimetre kullanılmıştır. Bu debimetrelerin ölçülendirilmesi PLC yardımıyla yapılmış ve bir operatör panellinden gözlemlenmiştir. 4. DENEYSEL SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ PV sistem deneylerinde Çizelge 1 de elde edilen veriler elde edilmiştir. Deneyler 8 C ve 14 C iki farklı çevre sıcaklık değerleri için gerçekleştirilmiştir. Maksimum güç değeri yük direnci 10 Ω, geçen akım değeri 3,727 A ve gerilim 36,8 V iken yaklaşık 137 W olmuştur. Birim alana düşen elektrik enerjisi üretim miktarı 91,3 W/m 2 olmuştur. Çizelge 1. PV panelden değişik yükte ve sıcaklıklarda alınan veriler. Ryük(Ω) I(A) 8 C V(V) 8 C P(W) 8 C I(A) 14 C V(V) 14 C P(W) 14 C sonsuz 0 41, , , ,406 40,9 16,6054 0,436 42,1 18, ,456 40,7 18,5592 0,468 41,9 19, ,509 40,7 20,7163 0,52 41,9 21, ,57 40,6 23,142 0,6 41,7 25, ,682 40,6 27,6892 0,682 41,6 28, ,801 40,5 32,4405 0,825 41,5 34, ,977 40,1 39,1777 1,02 41,4 42, ,298 39,72 51, ,355 41,1 55, ,934 38,88 75, ,969 40,3 79, ,699 37,7 101,7523 2,721 39,2 106, ,632 36,33 131, ,727 36,8 137, ,4 25,14 135,756 4,39 20,83 91,4437 T Sıcak yüzey ºC Çizelge 2. T=66 C (yaklaşık) değerinde TEJ verileri. Soğuk yüzey ºC TEG I (A) TEG V (V) TEG P (W) Ryük (Ω) Sıcak su debi lt/dk Soğuk su debi lt/dk 66,8 82,5 15,7 0 51,5 0 sonsuz 3,7 12,8 66,8 81,8 15 3, ,7 12,8 67,4 82,2 14,8 1,187 32,602 38, ,7 12,8 66,6 81,5 14,9 1,38 29,924 41, ,7 12,8 66,4 81,4 15 1,598 26,452 42, ,7 12, ,1 15,1 1,768 23,861 42, ,7 12,8 65,4 80,8 15,4 2,354 14,414 33, ,7 12,8 65,2 80,7 15,5 2,615 10,131 26, ,7 12, ,6 15,6 2,766 7,662 21, ,7 12,8 64,6 80,4 15,8 2,956 4,473 13, ,7 12,8 65,1 80,8 15,7 3,065 2,932 8,987 0,5 3,7 12,8 5

6 TEJ deneyleri ortam sıcaklığı yaklaşık 20 C de yapılmıştır. TEJ in iç direnci 11,25 Ω ölçülmüştür. Sıcak su için laboratuvar ortamları için kurulan bir sıcak-soğuk su sirkülatör sisteminden sağlanmıştır. Soğuk su için de şebeke suyu kullanılmıştır. Deneyden alınan değerler Çizelge 2 de verilmiştir. I=1,598 A, V=26,452 V iken maksimum güç P max =42,27 W olmuştur. Sıcaklık farkı arttıkça TEJ den alınan elektrik gücünde artış olmuştur. Sistemin jeotermal kaynağı olarak sıcak ve soğuk su kullanıldığı için sıcak taraf sıcaklığında suyun sıcaklığı 93 C ye kadar çıkartılabilmiştir. Bu sıcak su TEJ e verildiğinde soğuk su ile etkileşime girmiş ve sıcaklık değeri maksimum 66,8 C ye çıkarılabilmiştir. Bu durumda sıcak suyun debisi yaklaşık 3,8 lt/dk soğuk suyun debisi de 12,8 lt/dk dır. Debilerde az bir düşüş sıcaklık farkındaki azalmayı netice vermekte ve elde edilen güçte azalma olmaktadır. Jeotermal alanlarda sıcak suyun debisi daha fazla olacağı için daha yüksek sıcaklık farklarına çıkılabilecek ve elde edilecek elektrik gücünde artış olacaktır. Maksimum güç değeri TEJ iç direnci ile harici yükün direncinin eşitlendiğinde elde edilmiştir. Birim alana düşen elektrik enerjisi üretim miktarı 840 W/m 2 olmuştur. 5. SONUÇ TEJ ler ve PV sistemlerin enerji üretimindeki karakteristik davranışları incelenmiştir. TEJ ler jeotermal gibi kaynakla elektrik enerjisi üretirken, PV sistemler güneş enerjisi ile üretirler. Bu nedenle PV sistemler güneşe bağımlıdır ve yalnızca güneşli günlerde verimli olarak kullanılırlar. TEJ lerde ise jeotermal kaynak gibi bir kaynak var olduğu sürece elektrik enerjisi üretimi söz konusudur. Kurulan TEJ sisteminde birim alan başına elde edilen elektrik enerjisi miktarı 840 W/m 2 iken, PV sistemde 91,3 W/m 2 olmuştur. TEJ sisteminde birim alan başına düşen elektrik enerjisi miktarı, PV sistemden 9,2 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Her iki enerji kaynağı da çevre dostu ve yenilenebilirdir. TEŞEKKÜR Bu çalışma, 07/ Bilgisayar kontrollü termoelektrik jeneratörün üretimi için elektronik donanımın ve test sisteminin geliştirilmesi ve uygulaması nolu-isimli olarak Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. KAYNAKÇA [1] Ahıska, R., Mamur, H. ve Uliş, M., Modeling and experimental study of thermoelectric module as generator, J Fac. Eng. Archit. Gaz. 26 (4), (2011). [2] Sefa, Đ. ve Özdemir Ş., Experimental study of interleaved MPPT converter for PV system, 35th Annual Conference of IEEE on Industrial Electronics, 3-5 Kasım 2009, Porto. [3] Ahıska, R., Dişlitaş, S. ve Ömer, G., A new method and computer-controlled system for measuring the time constant of real thermoelectric modules, Energ. Convers. Manage. 53 (1), (2012). [4] Ahıska, R. ve Dişlitaş, S., Microcontroller based thermoelectric generator application, J. Fac. Eng. Archit. Gaz. 19 (2), (2006). [5] Kajikawa, T., Present status of research and development on thermoelectric power generation technology in Japan, J. Thermoelectricity 45 (1), (2009). [6] Houssamo, I., Locment, F. ve Sechilariu, M., Maximum power tracking for photovoltaic power system: Development and experimental comparison of two algorithms, Renew. Energ. 35 (10), (2010). [7] Chowdhury, S.R. ve Saha, H., Maximum power point tracking of partially shaded solar photovoltaic arrays, Sol. Energ. Mat. Sol. C. 94 (9), (2010). 6

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Effect of Maximum Power Point Tracking in Solar Energy Conversion and Its Application of Wireless

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Mustafa Ergin Şahin 1, Halil İbrahim Okumuş 2 1 Fizik Bölümü, Fen Edebiyat

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Harran Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aktacir@harran.edu.tr,

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği

Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği International Journal of Engineering Research and Development, 1 Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği Ahmet KOÇ, Mehmet Esad AKSAL Mühendislik

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ AN EDUCATION SET FOR SOLAR CELL MODELS

GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ AN EDUCATION SET FOR SOLAR CELL MODELS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 14-21, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 14-21, 2013 GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ Ayhan YAVUZ 1, Derya BAŞOL 1, M. Mustafa

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 719728, 2008 ol 23, No 3, 719728, 2008 GÜNEŞ ENERJİLİ İTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Mehmet

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN GTS, MGİS VE SÜPER KONDANSATÖRLER KULLANARAK ŞEBEKE İLE PARALEL VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DURUMLARINDA VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Proje Yüklenicisi:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0091 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRONIC AND COMPUTER

Detaylı

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 9-23, 214 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 3, No 1, 9-23, 214 FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI Serhat

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Fotovoltaik Sistem Deney Seti

Fotovoltaik Sistem Deney Seti T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fotovoltaik Sistem Deney Seti 228453 Ayhan BAŞARAN 243418 Mustafa Emre EREN 228423 Mehdin ÇAPAN Prof. Dr.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY)

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) Serkan ĐŞCAN, Sinop Üniversitesi, SĐNOP Rahmi KARAYEL, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, SĐNOP Ziya Ozan Özcan, Sinop Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FOTOVOLTAĠK-RÜZGÂR TÜRBĠNĠ HĠBRĠT ENERJĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN ULUSAL ELEKTRĠK ġebekesġne ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mahmut HEKĠM Anabilim

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Doc. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon FAX: (462) 325 7405 E-POSTA

Detaylı