VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # Volvo da lar tafl yor Y lmazlar Madencilik Volvo'nun yak t sorununa çözümü; SENTET K YAKIT DME Volvo kullan c lar için var z VFS F NANSAL K RALAMA A.fi. GENEL MÜDÜRÜ AT LLA KÖKSAL

2 Volvo Kamyon Ça r Merkezi, müflterilerinin en iyi çözüm orta olma ilkesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Ça r Merkezi ile Volvo Kamyon, müflterilerinin dilek, flikayet ve sorular n, yol yard m ve bilgi isteklerini 7 gün 24 saat cevapl yor. Siz de sat fl sonras hizmetlerimizin ayr cal n yaflamak için numaral telefondan Volvo Kamyon Ça r Merkezi'ne ulaflabilirsiniz Volvo Kamyon, güvenli ve verimli sürüfl için 7 gün 24 saat hizmet veren Ça r Merkezi ile ihtiyac n z olan her an yan n zda. HER ZAMAN YANINIZDAYIZ VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS Volvo Türk Ltd. (0216)

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 3/2009 Ç NDEK LER & L DERDEN 8 Kalabal k caddelerde acil durum ça r s Amsterdam'da itfaiye arac kullanmak kolay bir ifl de ildir. fiehrin dar yollar, yüz binlerce bisikletli ve ifl saatlerindeki yo un trafik hem sürücüleri hem de kamyonlar oldukça zorlar. 14 Volvo'nun yak t sorununa çözümü; sentetik yak t DME Gelecek için hem yenilenebilir hem de iklim için zarars z yak tlar kullanmaya ihtiyac m z var. Volvo Kamyon, benzersiz bir projeye kat larak DME yi piyasan n en enerji tasarruflu yeflil yak t haline getirmeye odaklan yor. 22 Volvo kullan c lar için var z Türkiye pazar ndaki Volvo müflterilerine finansal çözümler sunan Volvo Finansal Hizmetler, sektörün özelliklerini ve ihtiyaçlar n göz öününde bulunduran çözümler oluflturarak fark yarat yor. 24 Güvenlik en önde gelir Neden yüzbin Avro de erindeki bir çekiciyi kocaman çelik bariyerlere sürüyoruz? Volvo Kamyon hayat kurtarmak amac yla her y l birçok çarp flma testi gerçeklefltirmektedir. Çarp flma testi merkezine hofl geldiniz. D ER KONULAR: 4 VOLVO FH16 700; GÜÇ YOLUNUN ÖNCÜSÜ 6 B LG L SÜRÜCÜLER STANDARTLARI KARfiILAR 7 YOLDA 28 VOLVO HIZLI VE NET 30 KISACA VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO TÜRK ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Tel: Sahibi: Ulf Magnusson Adres: Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No: 9 Kad köy stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 14 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Volvo'dan kârl çözümler; düzenli bak m ve sürücü e itimi... Bir y l aflk n süredir devam etmekte olan kriz dolay s yla hem otomotiv hem de tafl mac l k sektöründe zor günler yafland. Gelece e daha umutlu bakabildi imiz bugünlerde krizin etkisini ilk olarak gösterdi i Avrupa ülkelerinden de olumlu sinyaller al nmaya baflland. Ancak yine de 2009 Türkiye tafl mac l k sektörü için zor bir y l olmaya devam ediyor. Uluslararas tafl mac l k filolar araçlar n n önemli bir k sm n parklara çektiler, ifllerin aç lmas n ve navlunlar n yükselmesini bekliyorlar y l için beklentilerimiz iyi olsa da pazar n eski haline dönmesi birkaç y ll k süreci bulacak gibi görünüyor. Volvo, bu zorlu koflullara ra men iflinizde ilerlemenizi sa layacak çok önemli f rsatlar sunuyor. Bunlardan özellikle ikisinin alt n çizmek istiyorum: yak t maliyetinizi önemli ölçüde düflürecek olan sürücü e itimleri ve araçlara uygulanan düzenli bak mlar. Volvo; 2010 y l bafl ndan itibaren tüm yeni araç teslimatlar nda, müflterilerine temel sürüfl e itimleri vermeye bafllayacak. Tabiki bu e itimin olumlu etkilerinin sürdürebilinir olmas için düzenli takip, motivasyon ve tamamlay c e itim çal flmalar yla desteklenmesi gerekmektedir. Biz sizin ilk ad m atman z sa lay p devam etmeniz için de gereken deste i verece iz. Araçlara uygulanan düzenli bak m n ise operasyonunuzun toplam maliyetini ve yak t tüketimini düflürmede çok büyük etkisi var. Bu konuyla ilgili olarak size en yak n yetkili Volvo servisimizden detayl bilgi alman z n çok faydal olaca na inan yoruz. flinizde baflar lar, aileleriniz ve sizlere mutluluk ve sa l kla geçecek yeni bir y l dilerim. ULF MAGNUSSON Genel Müdür Volvo Türk 3

4 GÜNDEM fi DÜNYASI VOLVO FH16 700; Güç yolunun öncüsü BG L K GÜCÜ VE 3150 NM TORKU ile ticari tafl t pazar nda, seri üretimden sunulan dünyan n en güçlü kamyonu olarak yerini alan Volvo FH Hp, tafl malar nda güç ve prestij isteyen nakliyecilerin filolar nda yerini almaya bafllad. Volvo nun bu en yeni ve en güçlü a r ticarisi, 660 Bg güç üreten D16 motorunun daha geliflmifl bir versiyonuna sahip. 16 litrelik yeni motor, Euro5 emisyon standartlar n karfl l yor. Çünkü Volvo yeni FH16 için SCR - egzoz temizleme teknolojisini de daha ileri bir aflamaya tafl d. Azot oksit emisyonlar önceki motordan yüzde 40 daha düflük. Volvo FH16 ya lama sistemini ya s cakl n optimum seviyede tutarak sürtünme kay plar n ve yak t tüketiminin azalt lmas n sa layan yeni bir termostatla donat ld. Ayr ca yeni piston tasar m ve yeni motor ya türü de yak t tüketiminin azalmas na katk da bulunuyor. BUNLARA EK OLARAK YEN FH16 için VEB+ egzoz freni - tekerlek frenlerindeki yükü azaltan yard mc fren daha da gelifltirildi. Elektronik kontrol sayesinde bu en güçlü a r ticaride birçok hareketli parça elimine edildi. Bütün bunlar n sonunda daha fazla güvenlik, daha az a rl k ve daha iyi kontrol sa land. Zorlu saha testlerinden de geçen 700 Bg lik FH16, akaryak t istasyonlar n n kilometre arayla kuruldu u kötü yollarda, çöl s ca nda uzun mesafelerde, brüt a rl tona ulaflan araç kombinasyonlar nda, sveç te uzun mesafeli kereste tafl mac l nda, ABD de Colorado Da lar nda ve Nevada Çölü nde, 3600 metreye varan yüksekliklerde, keskin so ukta yol al p ve gücünü kan tlad. VOLVO KAMYON BAfiKANI VE CEO SU Staffan Jufors, tüm bunlardan dolay ; Volvo FH16 en a r ve en zorlu tafl mac l k operasyonlar için gelifltirdik. En iyi hizmeti arayan müflterilerimiz için en prestijli kamyonu sunduk. Motor kapa n n alt nda sakl 700 Bg ile Volvo FH16, sektördeki di er araçlardan her yönüyle fark n aç kça ortaya koyuyor diyor.

5 KAMYON KAZALARI TAR HE KARIfiIYOR! Uspet e 700 Bg lik FH16 VOLVO, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KAMYONUNUN Türkiye de ilk teslimat n petrol ve akaryak t ürünleri da t m flirketi Uspet e yapt. Bu teslimatla Türkiye, 10 uncu Volvo FH16 700hp nin teslim edildi i ülke oldu. En güçlü çekicisinin anahtarlar n Volvo Kamyon Türk Genel Müdürü Ulf Magnusson dan alan Uspet (Eropet Akaryak t Da t m) Yönetim Kurulu Baflkan Mahsun Uslu: Amac m z sektörümüzde daha üst s ralara ç kmak, bu hedefimize ulafl rken Volvo gibi lider firmalar çözüm orta olarak seçiyoruz dedi. SON 30 YILDA trafik yo unlu u üç kat na ç kmas na ra men kazalardaki can kay plar n n azald Avrupa da, Volvo Kamyon pasif ve aktif güvenlik sistemleri konusunda öncü konumunu yeni sistemlerle sürdürüyor. Bu sistemlerden biri de Dijital Yard mc Pilot. Volvo Kamyon Trafik ve Ürün Güvenli i Direktörü Carl Johan Almqvist: Sürücünün zorlu sürüfl koflullar nda arac n kontrolüne hakim olmas n sa layan ve hayati önem tafl yan denge sistemleri gelifltiren Volvo nun Dijital Yard mc Pilot Projesi nde; sanal koruyucu melek, sürücü kontrolü yitirdi i zaman yard m etmeye haz r bir flekilde dikkatlice yolu ve trafi i izliyor. Sürücüye destek olan ve iflini kolaylaflt ran bu sistemle, s f r kaza vizyonumuza yaklafl yoruz" dedi. Köknar n FH lar yeni nesil motorlara sahip ARAÇ F LOSUNUN TAMAMI ÖZEL DONANIMLI Volvo çekicilerden oluflan Köknar Uluslararas Tafl mac l k, Volvo nun daha az yak tla daha yüksek performans sunan yeni nesil motorlar na sahip çekicilerinin Türkiye deki ilk sahibi oldu. Köknar n yeni 15 adet FH çekicisi; yeni konforlu kabin, 460 Bg lik güç sunan yeni nesil 13 litrelik motor ve Volvo nun ak ll vites de ifltirme sistemi I-Shift ile donat lm fl. Yeni araçlar törenle Volvo Türk Genel Müdürü Ulf Magnusson dan teslim alan Köknar Uluslararas Tafl mac l k Yönetim Kurulu Baflkan Bedirhan Orak: Tecrübeli kadromuz ve organize ifl süreçlerimizle Avrupa ve Asya ülkelerine Volvo çekicilerimizle s n r tan madan hizmet veriyoruz ve çözüm orta m z olarak her zaman Volvo yu tercih ediyoruz diyor. Euro5 FH tafl mac lar n gözdesi VOLVO FH 4X2 ÇEKIC LER; performans ve sürüfl kolayl ile kalite ve güç arayan nakliyecilerin tercihi oluyor. Bu tafl mac lar aras nda çok say da Hatayl nakliyeci bulunuyor. Bunlardan Özkufl Nakliye, Ramko Tafl mac l k ve Ramazan Nakliyat geçti imiz günlerde yeni Volvo FH çekicilerini teslim ald lar. Törende firma yetkilileri; 13 litrelik Euro5 motor, manuel flanz man ve çift depo ile donat lm fl FH çekicilerin kendilerine ifllerini süratli, verimli ve kârl bir flekilde yapma olana sundu unu söylediler. A IR YÜK KALDIRMA ve vinç kiralama hizmetleri ile birlikte proje tafl mac l hizmetleri veren Sar lar Grup da nakliye firmas Sar - lar Uluslararas Tafl mac l k için 500 Bg lik Euro5 motorla donat lm fl 6 adet 6x4 Volvo FH sat n ald. Firma sahibi Hanifi Gürbüz, araçlar teslim al rken; Amac m z hizmet alanlar m zda tüm araç ve ekipmanlar m zla güvenli ve kaliteli hizmet sunarak, en iyi olmak. Bu yüzden çözüm ortaklar m z da en iyi olan firmalardan seçiyoruz. Proje tafl - mac l nda ve nakliyede de lider olma yolunda Volvo ile ilerliyoruz dedi. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER Bilgili sürücüler standartları karşılar AB'nin yeni düzenlemelerine tam uyumlu olabilmesi için Volvo sürücü eğitim programı genişletiliyor. Sonbahardan itibaren sürücülük mesleğinin her yönünü kapsayan beş tam günlük kurslar verilecek. METİN FREDRIK MOBERG ÇİZİM KJELL ERIKSSON 6 1. GÜN: KAMYON KAPASİTESİNİ TAM KULLANMA Eğitim programının bu bölümü üç farklı şekilde ele alınabilir. İster uzun yol taşımacılığında veya şehir içi dağıtımda ister çamurlu orman yollarında kereste taşımacılığında olsun, verimli ve güvenli taşımacılık için kamyonun çeşitli destek sistemlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı bu bölümün odak noktasıdır. 2. GÜN: GÜVENLİ SÜRÜŞ Kursa katılanlar Volvo Kaza Araştırma Ekibi tarafından belirlenen dört yaygın kaza senaryosunun 3 boyutlu animasyonları üzerinde çalışır. Herkes bu kazaların nasıl önlenebileceği konusunda fi kir alışverişinde bulunur. 3.GÜN: İLKYARDIM VE SAĞLIK Yardım gelmeden önce kaza yeri yeri genellikle karmakarışıktır. Acil Servis kursa katılan kişilerin kaza yerinde yapılması gereken önemli şeyleri öğrendikleri üç saatlik bir eğitim paketi hazırladı. Kurs katılımcıları kalp masajını ve ilkyardımı da öğrenmektedir. Günün ikinci yarısında odak noktaları beslenme, egzersiz ve ergonomidir. Katılımcılar hem farklı yaşam tarzlarının sağlığı nasıl etkilediği hem de beslenme ve egzersizin bir sürücünün tepki süresini ve trafi k güvenliğini nasıl şekillendirdiği konusunda bilgi edinir. 4. GÜN: YÜK SABİTLEME VE İŞLE İLGİLİ TEHLİKELER Yükün bir anda yola saçılması çok tehlikeli olabilir. Kursun bu bölümünde tipik yük sabitleme hataları ele alınır ve katılımcılar bu hataların nedenlerini ve sorumlulukla ilgili hususları tartışır. Katılımcılar güvenli yük bağlamanın temel ilkelerini gözden geçirir; çoğunlukla teorik olmakla birlikte pratik alıştırmalar da eklenebilir. Her altı kamyondan birinin sürücüsü gasp, hırsızlık, şiddet, tehdit veya diğer suçların kurbanı olmaktadır. Günün ikinci yarısı, sürücünün kendi güvenlik ve emniyetiyle ilgili hususların ele alınmasına yöneliktir. Suçtan kaçınmak için nasıl davranılması gerektiğine odaklanılır; gerçek hayattan alınan olayların anlatımıyla zenginleştirilmiştir. 5. GÜN: ENDÜSTRİ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE EKONOMİ Kursun son günü sürücülük dışında kalan konularla ilgilidir. Endüstrinin işleyişi nasıldır, kim neye karar verir, gelecekte olması muhtemel şeyler nelerdir? Katılımcılar, değişik müşteriler ve birçok meslektaşları ile işbirliği kurmayı öğrenirler. Aynı zamanda bir nakliye fi rmasının ekonomisi hakkında bilgi sahibi olurlar. 30 çekiciye sahip hayali bir taşımacılık fi rmasıyla çalışarak, navlun fi yatlarının belirlenmesi sorumluluğunu üstlenirler. Araç kullanma süresi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve mesela Paris'ten Oslo'ya bir seferin nasıl planlanacağı konusunda pratik yapma olanağı ile gün sona erer.

7 YOLDA GÜNDEM Erkal DEM REL 43, Öz Bilal Nakliyat, Evli, 3 çocuk babas BEN M VOLVO M Dinlenmeye ihtiyac m z var! ERKAL DEM REL, 15 y ld r Avrupa yollar nda Volvo'suyla tafl mac l k yapan bir floför. Tüm floförlerin oldu u gibi Erkal Demirel'in de dinlenme ve park alanlar için baz kriterleri bulunuyor. Demirel in tercihi; hijyenik bir ortama sahip, leziz yemeklerin sunuldu u yerler. Fakat kendisi ayn zamanda bu tür kimi yerlerin fiyatlar n n yüksekli inden yak n yor. Türkiye'de kaliteli hizmetin verildi i dinlenme tesislerinin Avrupa dakileri aratmad n vurgulayan Demirel: Dürüstlü ü kendine düstur edinmifl öyle kaliteli yerler var ki; e er yeme i akflamdan kalm fl ise aç kça söylüyor ve istersem bana k zartma bile haz rl yorlar. Temiz bir ortam sunuyorlar. Tüm bunlardan memnunum. Ancak park yerlerinde Avrupa daki gibi araçlar kameralarla kontrol alt nda tutulmuyor, güvenlik görevlileri var. Güvenli ve keyifli bir sürüfl için lastiklere dikkat! Güvenli bir sürüfl için tafl tlar n periyodik kontrollerinin bak mlar n n aksat lmadan yap lmas gereken unsurlar ndan biri de lastikleridir. Lastik balans, ön düzen ayar, nitrojen dolum hizmetleri yan nda lastik hava bas nç kontrolü yap lmal ve olmas gereken de erlere ayarlanmal, difl derinlik ölçümü, lastik afl nmas ve hasar kontrolleri, lastik supap ve supap kapaklar, bijonlar kontrol edilmelidir. 1 yi bir sürüfl ve frenleme için lastiklerin yüzeyi ve stepne dahil tüm lastiklerin havas n mutlaka kontrol edilmelidir. Kötü bir lastik her zaman kaza sebebi olabilir. Böyle bir durum ticari tafl tlar için hem 2maddi zarar hem de ifl kayb demektir. Eski lastikleri de ifltirmeyi ihmal etmeyin. Eski lastikler, özellikle ya fll havalarda direksiyon hakimiyetini tamamen sürücünün elinden alabilir. 3Lastikleri iki ön veya iki arka fleklinde de ifltirin. Her iki lasti in de ayn desende olmas na dikkat edin. Lastik difl derinliklerinde eflit olmayan afl nma oluflmas yani lastiklerden birisinin ötekisine nazaran daha fazla ve normal olmayan biçimde y pranmas ön düzen sisteminde bir ar za oldu unun habercisidir. DAS / SÜRÜCÜ UYARI DESTE Tetikte olan sürücü, her zaman direksiyonu yola uygun olarak ayarlar. Yorgun bir sürücünün ise tepkileri yavafl ve tutars zd r. Volvo nun DAS Sürücü Uyar Destek sistemi; sürücüye dikkatinin da ld n, tepkilerinin gecikmeli olarak ortaya ç kt n ve yoruldu unu haber verir. DAS, direksiyon ve pedal hareketleri gibi parametreleri izler. Bir video kamera, yolun ortas nda ve kenar nda bulunan iflaretleri okur. Sürücünün direksiyon hareketlerini yol iflaretleri ile karfl laflt r r. Sürücü zikzak yapmaya bafllad zaman, DAS sürücüyü hem sesli sinyal, hem bilgi göstergesinde yan p sönen bir iflaretle uyar r. 7

8 Kalabalık caddelerde acil durum çağrısı 8 Amsterdam'da itfaiye aracı kullanmak kolay bir iş değildir. Şehrin dar yolları, yüz binlerce bisikletli ve iş saatlerindeki yoğun trafik hem sürücüleri hem de kamyonları oldukça zorlar. Şehir itfaiye teşkilatının satın aldığı yeni kamyonlarla sürücüler şimdi her zamankinden daha iyi bir donanıma sahip. METİN OLLE RÅDE FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND

9 9

10 10 Amsterdam'da 'den fazla bisiklet var. Şehir içindeki tüm taşımacılığın yüzde 30'u bisikletle yapılır. Her yıl bisiklet çalınır ve bisiklet kanalları boylar. Şehir merkezinde araba kullanmaya izin verilir, ancak tavsiye edilmez. Amsterdam'da park ücretleri çok yüksektir ve birçok cadde araç trafiğine kapalıdır.

11 Theo Graeff itfaiye teşkilatındaki gönüllü sürücülerden biri. Asıl mesleği taksicilik olan Graeff, Amsterdam'ı avucunun içi gibi biliyor. Şehir tek yönlü yollardan oluşan bir labirent. Kanca vinç 12 tonluk konteyneri Lego küpüymüş gibi kaldırıyor. İşlem 90 saniye sürüyor ve sürücü kabini içinde bir düğmeye basılması yetiyor. Bundan sonra bütün mesele kaza yerine ulaşmak. Brandweer. Flemenkçe'de İtfaiye anlamına gelen bu sözcük, Amsterdam dışında bulunan itfaiye destek ünitesindeki yeni kırmızı Volvo FE 6x2 üzerinde göz alıcı bir şekilde parlıyor. Bugünkü sürücümüz Theo Graeff 'in meziyetleri arasında 22 yıllık gönüllü itfaiyecilik ve 15 yıllık taksicilik var. Başka bir deyişle kullanılabilecek hemen her aracı kullanmış ama yine de yeni kamyondan çok etkilenmiş. Kamyonu kullandığımda ilk düşüncem, inanılmaz derecede sessiz olduğuydu. Manevra yapmak kolay ve kamyon anında cevap veriyor. Dönme çapı dar ve köşelerin etrafından kolayca kayıyor. Hızlı kullanmak çok kolay ve birçok dikiz aynası sayesinde mükemmel görüş kabiliyeti sağlıyor. Tek düğmeyle, kamyonun kanca vinci uğuldayarak çalışmaya başlıyor ve yükünü kavrıyor. Kamyon hafifçe sallanıyor ve doksan saniye içinde 12 tonluk bir konteyneri oyuncak bir Lego küpü gibi yük platformunun üzerine koyuyor. Bu konteyner bir tedarik modülü ve bizim en yaygın yükümüz. İçinde küçük bir mutfak, buzdolabı ve itfaiyecilerin bir fincan kahve içip sandviç yiyebilmeleri için görev yerine koyabileceğimiz banklar var. Birçok yangın uzun süre devam eder, bu nedenle alevlerle savaşan insanlara gerektiği şekilde yiyecek ve içecek sağlanması çok önemlidir; yeterli beslenme olmadan uzun zaman çalışamazlar diyen Theo, şehrin en kalabalık caddelerinden biri olan Damrak'a doğru yola koyuluyor. Volvo Kamyon tarafından Hollanda itfaiyesine teslim edilecek 80 kamyondan ilki bu. Tüm ülkenin itfaiye kamyonları için teklif verildikten sonra oybirliğiyle Volvo markası seçildi. Verilen teklifte, üç değerlendirme oturumunda çeşitli faktörleri tartıştık. En önemli noktalar teslim süresinin kısa olması, kısa dingil mesafesi ve genişliğin az olmasıydı. Amsterdam İtfaiye Teşkilatı'nda lojistik ve araç yöneticisi olan Marcel Sol Verilen teklifleri yaklaşık on kadar kategoriye göre değerlendirdiğimizde, Volvo en yakın rakibinden iki kat fazla puan aldı diyor. AMSTERDAM'DAKİ DESTEK ÜNİTESİNDE bulunan on beş kamyondan dokuzunun değiştirilmesi gerekiyor. Volvo Kamyon Magazin burayı ziyaret ettiğinde kamyonlardan biri teslim edilmişti. Plana göre sürücüler bu kamyonla test sürüşü yapacak ve tam randımanla çalışmaya başlamadan önce kamyonun çeşitli işlevlerine alışacaklar. Sürücülerimiz bu kamyonları her gün kullanmadıkları için araçların kolayca manevra yapabilmesi çok önemli. Bu, Volvo'nun son derece başarılı olduğu bir alan. Yönlendirmeli arka aks ve otomatik şanzımanla neredeyse otomobil kullanmak kadar kolay. Keşke elimizdeki bütün kamyonları bu yeni model ile değiştirebilseydik, ama ne yazık ki bazı kamyonlar sadece 8 yada 9 yaşında, bu yüzden onları bir süre daha kullanmaya devam etmeliyiz diyor Marcel Sol. Bu kamyon, yangın alarmı çaldıktan sonra gidip yangına müdahale eden ilk araçlar arasında değil. İlk olarak itfaiyeciler ve merdivenli kamyonlar yangın yerine gider ve su ya da köpük kullanarak yangını kontrol altına almaya çalışır. Bundan sonra destek ünitesi gelir. Görev türüne göre kamyon değişik ihtiyaçlara uyacak şekilde farklı konteynerlerle yüklüdür. Biz yangınla mücadele etmiyoruz, ihtiyaç duydukları ekstra donanımı sağlayarak itfaiyecilere yardımcı oluyoruz. Yangını söndürmek uzun sürerse gerekli olan çok uzun hortumlardan birkaç ekstra köpük tankına, medikal malzemelerden dizel tanklarına kadar her şeyi sağlıyoruz diye açıklıyor Marcel Sol. THEO GRAEFF'İN TEST SÜRÜŞÜNDE İLK DURAK, yapay bir gölün arkasında Hollanda ulusal sanat müzesi Rijksmuseum'un göze çarptığı şehrin güzel meydanlarından biri olan Museumplein. Amsterdam çok eski bir şehir ve birçok güzel binası var. Ancak bu aynı zamanda yenileme ve onarım çalışmalarının her zaman devam etmesi demek; bu da trafiği cehenneme çeviriyor. Kamyonunun birkaç santimetre önünden geçen bisikletliyi gören Theo Sanki her şey yeterince zor değilmiş gibi diye homurdanıyor. Amsterdam'ın merkezindeki trafiğin zorlu koşullarını yaşamadan anlamak zordur. Trafik yoğunluğu günün 24 WEB TV: THEO GRAEFFI'Yİ İŞ BAŞINDA İZLEYİN Amsterdam caddelerinde kamyon kullanmak gerçekten nasıl bir şeydir? Büyük şehrin yoğun trafiğinde bir gezi için bize katılın. www. volvotrucks.com.tr/ volvokamyon 11

12 KANCA VİNÇLİ VOLVO FE 6X2 Uzunluk: 7,67 m (konteyner hariç). Genişlik: 2,5 m. Aks aralığı: 3700 mm. Yük kapasitesi: 15 ton. Şanzıman: Allison tam otomatik şanzıman. Dönme dairesi: 14,9 m. Motor: D7E320 Euro hp. Kanca vinç: HIAB XRS53 kanca vinç sistemi + HIAB XS 111ES-2 HI-DUO yükleme vinci. Sözleşme: 40 Volvo FE kamyona ek olarak Hollanda itfaiyesi boş ağırlıkları 28 ton olan 40 adet FM 6x4 ve 6x6 kamyon sipariş etti. 12 HOLLANDA İTFAİYESİ FİLOSUNU YENİLİYOR Hollanda itfaiyesi Volvo yangın kamyonlarına büyük yatırımlar yapıyor. 80 FE and FM kamyona ek olarak, ülkenin güney bölgesi için daha küçük 34 kamyon sipariş edildi. Acil durumlar için kullanılacak olan kamyonlar özel olarak üretilmiş ekip kabinleriyle donatıldı. Hollanda itfaiyesinin kamyon alımlarının merkezileştirilmesiyle bağlantılı olarak, Kuzey Brabant bölgesindeki itfaiye araçları değiştiriliyor. Sonuç, rekor sayıda Volvo kamyon siparişi. İtfaiyeler üç modelden birini seçebilir. Kırsal alanlarda büyük su tanklarıyla FE kamyonlarına ihtiyaç duyulurken Roosendaal ve Bergen op Zoom gibi şehirler dar sokaklar nedeniyle FL kamyonlarını tercih ettiler diyor Volvo Kamyon Hollanda'dan Jan Schouten. FL, FE ve FM kamyonlarındaki ekip kabinlerinde yedi kişilik koltuk ve bu kişilerin donanımları için yeterli yer vardır. Jan Schouten Bu kamyonların avantajı hafi f olması, esnek tasarımı ve ayrıca pompaların izlenebilmesi için kabinde LCD ekranlı tamamen bilgisayar donanımlı bir sistem bulunmasıdır diyor. BRABANT SİPARİŞİ 14 Volvo FL 4x2 D7E, 280 hp, Allison şanzıman, boş ağırlık 14 ton. 12 Volvo FE 4x2 D7E 320 hp, Allison şanzıman, boş ağırlık 18,6 ton. 8 Volvo FM 4x4 D9B 300 hp, Volvo Powertronic şanzıman, boş ağırlık 19,5 ton. Ekip kabini donanımlı Volvo yedi itfaiyeci taşıyabilir.

13 YÖNLENDİRMELİ ARKA-AKS VE OTOMATİK ŞANZIMANLA NEREDEYSE OTOMOBİL KULLANMAK KADAR KOLAY. MARCEL SOL, AMSTERDAM İTFAİYE TEŞKİLATINDA LOJİSTİK VE ARAÇ YÖNETİCİSİ saati devam eder. Caddeler araba, bisiklet, motosiklet, kamyon, tramvay ve bazen de atların hiç bitmeyen akışına ev sahipliği yapıyor. Amsterdam merkezindeki trafik, Avrupa'nın en zorlu şartlarına sahip olanlardan biri. Şehir merkezi çift şeritli A10 karayolu ile çevrili, ancak merkeze gidebilmek için hem dar hem de trafiği yoğun olan daha küçük caddelerden geçmek gerekmektedir. Şehir merkezinde araba kullanmak tavsiye edilmez, diğer taraftan Amsterdam en bisiklet dostu şehirlerden biri olarak ünlüdür. Amsterdam'daki bisikletliler caddelere sahip olduklarını düşünüyor. Her yerden çıkıyorlar, o yüzden her zaman gözünü dört açmalısın. Araç kullanırken yüksek sesle siren çalsak bile insanlar dikkat etmiyor. Şehir merkezinde her yer insan dolu ve sirenleri duyunca en garip şeyleri yapıyorlar diyor Theo kabullenmiş bir şekilde. BELİRLENEN ROTA dar caddeler boyunca uzanıyor. Modern mimari 17. yüzyıl sonrası taş ve tuğla binalarla karışıyor. Theo Honthorststraat adı verilen bir caddeden geçerek şehirdeki birçok kanalın birinden karşıya geçiyor ve Marie Heinekenplein için izlenecek güzergahı belirliyor. Köprülerin çoğu ağır kamyonları taşıyamaz, bu yüzden hangi rotanın kullanılacağını bilmek çok önemli. Yüzlerce dar sokak varken nereye gideceğinizi bilmek önem taşıyor. Uzun sure taksi sürücüsü olarak çalıştığım için dahili GPS sistemine ihtiyaç duymayacak kadar yollara aşinayım diye ekliyor. Tıpkı diğer gönüllü itfaiyeciler gibi Theo Graeff 'in de düşünmesi gereken düzenli bir işi var. Ancak nöbette olduğu zamanlarda 24 saat hazır olmalı. Tabii ki kamyon mükemmel çalışmalı. Bizim için en önemli konu bu. Bir sonraki önceliğimiz ise olay yerine ulaşabilmek. İki kamyon her zaman beklemede olmalı ve alarmı aldıktan sonra bir saat içinde kaza yerine ulaşabilmeliyiz diyor. Hızlı acil durum müdahaleleri sırasında kamyonların gövde ve şasilerinde önemsiz çizik ve darbeler meydana gelebiliyor. Brandweer tarafından üstlenilen servis hizmetinin büyük bölümü, destek ünitesindeki atölyede yapılmaktadır. Daha kapsamlı servis işleri için itfaiyenin Amsterdam Volvo Kamyon Merkezi ile bir anlaşması var. Kamyon Merkezi bizim depodan sadece beş kilometre uzakta ve işbirliğimiz mükemmel gidiyor. Yeni kamyonlara nasıl bakım yapılacağını öğrenmek için teknisyenlerimizden birkaçı eğitim almak üzere VKM'ye gidecek. Şu ana kadar her şey sorunsuz çalıştı ve Kamyon Merkezi de bize her zaman çok yardımcı oldu. Amsterdam'daki destek ünitesine yılda yaklaşık 15 acil durum çağrısı yapılıyor. Bu sayı az gibi gelebilir ancak sadece çok büyük yangınlarda, büyük çaplı kazalarda veya felaket durumlarında buradan yardım istenir. Amsterdam'ın merkezinde itfaiye günde 6-7 defa acil durum çağrısı alıyor. Genellikle küçük yangınlar veya asansörde kalan insanları kurtarmak için. Ancak en yaygın senaryo bisiklet ve araba kazalarıdır. İtfaiye'nin en büyük düşmanı ateş ise, destek ünitesinin en büyük problemi de trafik ve dar caddelerdir. Ama bu mesleği seviyorum. Aksi takdirde bu işi bu kadar uzun süredir yapıyor olamazdım. Profesyonel itfaiyeciler harika insanlar ve yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Ve sadece lojistik sağlamamıza rağmen itfaiyenin verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesinde önemli bir rolümüz olduğuna inanmak istiyorum diyor Theo Graeff, destek ünitesine dönmek üzere tren istasyonunun önünden geçerken. Amsterdam'ın trafik sorunu yavaş yavaş bir çözüme yaklaşıyor. 2003'te Amsterdam metrosunun genişletilme çalışmaları başladı. Amsterdam'a 2,3 milyar Avro'ya mal olacağı tahmin edilen yeni hat her gün 'den fazla insanı taşıyacak ve 2013 yılına kadar hazır olması bekleniyor. O zamana kadar yeni Volvo kamyonlarıyla Theo Graeff ve diğer sürücülerin trafikle boğuşmaya devam etmesi gerekecek. KONTEYNERLER HAKKINDA İtfaiye destek ünitesi için en önemli konu esneklik. Farklı ihtiyaçlara göre farklı konteynerler depoya park edilmiş durumda ve kamyonlara yüklenmeye hazır. Konteynerlerin yükleri arasında şunlar var: Büyük trafik kazalarında veya zincirleme kazalarda araçları kesmek için aletler. Köpük tankları. Söndürülmesi zor, inatçı petrol veya benzin yangınlarını söndürmek için gereklidir. Bir yangına su iletmenin zor olduğu durumlar için üç kilometre uzunluğunda hortumlar ve ekstra pompalar. Dizel tankları. Endüstriyel bir yangının söndürülmesi birkaç gün sürebilir. Yangın araçları hep faal durumda kalmalı ve deposu yerinde doldurulmalıdır. Oksijen, gaz maskesi ve buna benzer ekstra ambulans donanımı. Yemek yapmak ve kahve pişirmek için mobil araçlar, portatif tuvaletler. 13

14 Volvo nun yakıt sorununa çözümü; sentetik yakıt DME Petrol ve diğer fosil yakıtlar dünyanın temel enerji kaynağını oluşturuyor. Ancak, gelecek için hem yenilenebilir hem de iklim için zararsız yakıtlar kullanmaya ihtiyacımız var. Volvo Kamyon, benzersiz bir projeye katılarak DME yi piyasanın en enerji tasarruflu yeşil yakıtı haline getirmeye odaklanıyor. METİN TOBIAS HAMMAR FOTOĞRAFLAR CHRISTER EHRLING 14 Son 15 yılı uyuyarak geçirmediyseniz, durumun şu anda ne kadar ciddi olduğunu muhtemelen biliyorsunuz: Fosil yakıtların, yani dünyanın en yaygın enerji kaynağının modası geçmek üzere. Kömür, petrol ve doğalgaz yalnızca yok olmakla kalmıyor, aynı zamanda sera etkisini tehlikeli ölçüde arttırıyor ve hem fiyat hem de güvenli teslimat yönünden sıkıntılı dalgalanmalara maruz kalıyor. Alternatif bulmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da muhtemelen bilginiz var. Şu anda tüm dünyada, yalnızca iklim ve çevre dostu olan değil aynı zamanda maliyet ağırlıklı ilk geliştirme aşamalarının ötesinde yüksek enerji verimliliği ve ticari ömür sunan enerji kaynakları bulmak için çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlardan taşımacılık sektörü de payını alıyor. Volvo Kamyon da iklim ve çevre dostu çalışma ve yatırımlar yıllardır sürdürülüyor. Bu sayede modern bir Volvo kamyon 30 yıl önceki benzer bir kamyondan 100 kat daha temiz ve yüzde 40 daha az karbon dioksit emisyonuna sahip. Volvo Kamyon, iki yıl önce yedi farklı biyoyakıtla çalışan motorlara sahip yedi adet karbon dioksitsiz modeli piyasaya sunarak, çevre yanlısı çalışmalara önemli bir katkıda bulundu. Amaç, her türlü çevre dostu yakıt için gerekli teknolojiye sahip olduğumuzu göstermekti. Temel sorun, gerekli motor teknolojisinin geliştirilmesi değil, iyi ve ticari olarak elverişli alternatif yakıtların üretilmesidir diyor Volvo Kamyon da motor ürün müdürü olarak görev yapan Mats Franzén. Gelecek potansiyeli olan çeşitli çevre dostu yakıtlar arasında, özellikle iddialı olan bir alternatif var: DME (dimetil eter). Ancak, bu yakıtın elverişli bir alternatif olması için büyük bir altyapı adaptasyonu gerekiyor. Diğer yandan, yakıtın döngüsünde negatif çevresel yönlerin çoğu bulunmuyor. DME yi bu kadar elverişli kılan temiz yanma prosesidir. DME, yakıtın üretiminden motorda kullanımına kadar sahip olduğumuz en verimli yakıttır. Biyodizel üretimi için kullanılanla aynı büyüklükteki bir araziden elde edilen

15 Volvo Kamyon da motor bölümü ürün müdürü olan Mats Franzén. Günümüzün Volvo kamyonları, yüzde 40 daha düşük karbondioksit emisyonuyla 30 yıl önceki benzerlerinden 100 kattan daha fazla temizdir. DME ile biyodizele kıyasla beş kat daha fazla mesafe kat edebilirsiniz diyor Mats Franzén. DME sentetik gazdan üretilir ve motorda yakıldığı zaman yalnızca su ve karbon dioksit yayar. Bu da, kimyasal bakımdan egzoz gazlarının tamamen temiz olduğu anlamına gelir. Günümüzde, öncelikle sprey kutularında itici gaz, çakmaklarda yakıt ve plastik üretiminde temel kimyasal olarak kullanılmaktadır. Ancak, Mats Franzén in de vurguladığı gibi Volvo Kamyon un geleceğin biyoyakıtı olarak DME ile ilgilenmesinin öncelikli nedeni temiz egzoz gazları değildir. 15 yıl önce bu konuları düşünürken, egzoz gazının kalitesi çok farklıydı. Euro 5 motorlar sayesinde, hem partiküller hem de azot gazı bakımından sıfır emisyona yaklaşmaya başlıyoruz. DME üzerine odaklanmamızın öncelikli nedeni hava kalitesini geliştirmek değil, CO 2 -nötr taşımacılığa yönelik çalışmaktır. Sentetik gaz, doğalgazdan veya ormancılık sanayisinin bir yan ürünü olan enerji bakımından zengin siyah likörden üretilebilir. Volvo Kamyon un çevre dostu yakıtlara odaklanmanın parçası olarak izlediği süreç karbon dioksitsiz yakıtlara yönelik olarak başladı. İsveç enerji ajansı, Danimarkalı kimya şirketi Haldor Topsoe, yakıt devleri Total ve Preem, aynı zamanda çevre dostu yakıt üreticisi Chemrec ile benzersiz bir Avrupa Birliği projesinde biraraya geldiler. Böylece ormandan kamyon motoruna kadar sorunsuz işelyecek bir DME süreci için iklim için optimize edilmiş bir altyapı geliştirme çalışması başladı. Mats Franzén konu ile ilgili olarak Volvo da bu konu hakkında uzun süredir konuşuyoruz ve artık daha somut adımlar atmaya başladığımızı hissediyoruz diyor ve şunları ekliyor: Volvo Kamyon da bize düşen görevin bir parçası olarak, sistemin amaçlandığı gibi çalışması için dizel motorlarımızda bazı ayarlamalar yapmamız gerekecek. Oda sıcaklığında bir gaz olan DME yi sıkıştırarak sıvı formuna dönüştüreceğiz. Bu da teknolojinin verimli şekilde çalışması için, motorun yakıt 15

16 16 besleme sisteminde ek contalar gibi değişiklikler gerektirecek. Eylül ayında başlayan ve toplam 4 yıl sürmesi planlanan proje çerçevesinde, 14 test aracı üretilecek ve İsveç in farklı bölgelerinden seçilen müşteriler tarafından kullanılacak. Ürün geliştirme sürecinin bir parçası olarak, kamyonlar, DME nin normal trafik koşullarında nasıl çalıştığını belirlemek amacıyla tam bir kontrolden geçirilmek üzere düzenli olarak Patrik Löwnertz, Chemrec. servise getirilecek. Bu proje, her yıl çevre dostu yakıtları geliştirmeyi amaçlayan çeşitli benzer projelere destek veren AB için şu anda yakıt geliştirmede en çok gelecek vaat eden projelerden biridir. AB Komisyonu nda enerji sorunları müdürlüğünün enerji araştırma birimi başkanı Kyriakos Maniatis: DME, temiz bir yakıt olduğu için ümit verici. Sorun ise, yaygın kullanım için önemli bir yatırım gerektirmesi. Volvo Kamyon, günümüzde bu alandaki gelişmelerin öncülüğünü yapıyor; bu deneme başarılı olduğu takdirde diğer araç üreticilerinin de onu takip edeceğinden eminim diyor. Yakıt üreticisi Chemrec de bu projede büyük potansiyel görüyor. Şirket, DME yakıtını Piteå daki gazlaştırma tesisinde üretecek. Seri üretimde mümkün olan en yüksek verimliliği sağlamak için, DME tesisi sahada önceden mevcut olan kağıt hamuru fabrikasına entegre edilecek. Siyah likörü bu fabrikalardan alıyoruz. Sentetik gaz kullanarak, sodyum hidroksitin içerdiği serbest bırakılan biyokütleyi yakıta dönüştürüyor ve ardından sodyum hidroksitte bulunan pişirme kimyasallarını geri veriyoruz. Bu, çok yüksek verimlilikle çalışan kapalı bir döngüdür. Yakıt, optimize edilmiş bir dizel sisteminde kullanıldığında, genel sonuç özellikle yüksek bir verimlilik derecesi sunar diyor Chemrec te satış direktörü olan Patrik Löwnertz. Yakıt üretimi için siyah likör kullanımının kağıt

17 Teknoloji mevcut. Bu, Volvo Kamyon un iki yıl önce piyasaya sürdüğü, yedi farklı alternatif yakıt olan biyodizel, sentetik dizel, DME (dimetil eter), metanol/ etanol, biyogaz, metan dizel ve biyogaz-hidrojen karışımı ile çalışan yedi kamyon tarafından kanıtlandı (yandaki oranlara bakın). DME, gelecekteki en büyük potansiyele sahip yakıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Volvo, üretim ve dağıtım altyapısını oluşturmak üzere diğer şirketlerle işbirliği yapıyor. ÜRETİMDEN TÜKETİME YAKITIN İKLİME TOPLAM ETKİSİ Geleneksel dizel Biyodizel Sentetik dizel DME Metanol 11 8 Etanol 25 Biyogaz 7 23 Metan dizel Biyogaz/hidrojen 8 22 İNDEKS En kötü durum En iyi durum KAYNAK: EUCAR/CONCAWE/JRC VE AB VOLVO DME, kağıt hamuru sanayisinin bir yan ürünü olan siyah likörden üretilir. Kullanımı için önemli ölçüde altyapı adaptasyonları gerektirse de, genel yakıt döngüsünden tüm negatif çevresel etkileri çıkarır. hamuru sanayisinde üretime herhangi bir masraf eklemeyeceği vurgulanıyor. Günümüzde kağıt hamuru imalat tesislerinde ısınma ve diğer amaçlarla siyah likör kullanılıyor; ancak, gelecekte aynı amaç için dalların, köklerin ve diğer geleneksel atık maddelerinin kullanılması bekleniyor. Yakıtı Piteå dan dağıtacak olan ve projenin bir parçası olarak İsveç in farklı bölgelerinde dolum istasyonları kurmakta olan petrol şirketi Preem de DME nin bir yakıt olarak uzun vadeli elverişliliğine inanıyor. Geleceğin biyoyakıtlarının karşılaması gereken beş kriteri belirledik: İklime büyük ölçüde faydalı olmak ve yüksek enerji verimliliği sunmak, ayrıca besin üretimine, insan haklarına veya biyolojik çeşitliliğe zarar vermemek. DME tüm kriterleri kolaylıkla karşılıyor diyor Preem iş geliştirme direktörü Gyda Refslund ve şöyle devam ediyor: Altın bir yumurtanın üzerinde oturuyor gibiyiz; emisyonu önemli ölçüde azaltmaya başlamak için bunu tüm dünyaya duyurmak bizim görevimiz! Volvo Kamyon için, hedeflenen piyasa öncelikle İskandinavya. İlk aşamada, uzun mesafe taşımacılığının büyük bir kısmına sahip nakliye şirketleri temel hedef grubunu oluşturuyor. BU TEKNOLOJİYİ çok yakıt tüketen uygulamalarda, Gyda Refslund, Preem. tercihen iki vardiyalı uzun yol kamyonlarında kullanmak istiyoruz. Bu kamyonlar her zaman ağır yük taşıyor ve nadiren park halinde veya rölantide kalıyor. İlk olarak bu nakliyatları CO 2 nötr çözümlerle değiştirmek istiyoruz diyor Mats Franzén ve ekliyor: Ayrıca, yakıtın bulunduğu yer olduğu için İskandinavya ya odaklanmayı seçtik. Bu yolda ilerlersek, buradan yavaş yavaş büyüyebiliriz. Ancak en önemlisi, bir yandan yakıt üretimi için beklerken, diğer yandan satış sonrasının değişikliğe ayak uydurmasını sağlamak zorundayız. 17

18 18 Ege Linyit flletmeleri Güney K srakdere 8. Pano fiantiyesi nde çal flan Volvolar, en a r iflleri en dayan kl ve en güçlü kamyonlar olman n sa lad güvenle en verimli biçimde yap yorlar. fl makinalar n n da lardan söktu ü tafl ve kayalar ile tafl ve kayalar n alt ndan ç kan kömürü tafl yorlar.

19 Volvo da lar tafl yor Y lmazlar Madencilik in flantiyelerinde milyonlarca metreküp toprak, kaya ve kömür yerinden sökülüyor ve Volvolarla tafl n yor. Volvolar sahadaki performanslar ile rakiplerini k skand r yorlar. MET N VE FOTO RAFLAR M. VAH T MAHMATLI SÜLEYMAN YILMAZ LK GÜNKÜ fievk VE HEYECANLA ÇALIfiIYORUZ Y lmazlar Madencilik in kurucusu Süleyman Y lmaz, 1979 y l nda Y lmaz Kardefller olarak yola ç kan firmalar n n geliflim sürecini flöyle anlat yor: Bu ifle 1979 y l nda bafllad k, ilk kamyonumuzu babam n emekli paras yla ald k. Sonra yavafl yavafl kamyon say m z artt rd k. Tavflanl - Tunçbilek yolunda 1992 y l nda ilk iflyerimizi açt k. Kömür sat fl, torbalama, taahhüt ifllerine bafllad k. Daha sonra yükleme ve dekopaj ifllerine de girdik. Güçlü Volvolar m zla, müflterilerimize en kaliteli hizmeti, en az maliyetle sunmak için bugün de ilk günkü flevk ve heyecanla çal flmaya devam ediyoruz. Ege Linyit flletmeleri, gerek rezerv gerek iflletme büyüklü ü ile Türkiye nin en büyük kömür iflletme sahalar n bünyesinde bar nd r yor. Ege Linyit flletmeleri nin Soma, Tavflanl ve Tunçbilek flantiyelerinde dekopaj ifllerini Y lmazlar Madencilik yap yor. Y lmazlar Madencilik in da lar yerinden oynatan ifl makinalar n n kopard klar tafl ve kayalar ile toprak ve kömürleri, 76 araçl k Volvo filosu tafl yor. Y lmazlar n filosunda; 18 adet 610 Bg lik 6x4 Volvo FH16 çekici ve 55 adet 480 Bg lik 8x4 kamyon bulunuyor. 19 SOMA fiant YES NDE görüfltü ümüz firma yöneticilerinden Hüseyin Y lmaz, 1978 y l nda tek kamyonla bu ifle bafllad klar n, geçen her y l ifllerini biraz daha gelifltirirken birçok farkl marka araç kulland klar n, ancak son kararlar n n Volvo oldu unu belirtti i konuflmas nda; Bizim ifllerimize en uygun

20 20 ve dayan kl araçlar n Volvolar oldu unu gördük, art k Volvo dan vazgeçmeyiz dedi ve sözlerini flöyle sürdürdü: Manisa da Soma ve Tavflanl da, Kütahya da Tunçbilek te flu an aç k flantiyelerimiz var. Soma flantiyesinde yürütmekte oldu umuz ifl 33 milyon metreküplük bir ifl. Bu flantiyelerde ana ifli yapan araçlar Volvolard r. Bizim flantiyelerimiz 10 ay aç k ve iki vardiya halinde çal fl yoruz. Saha içinde grayderler, yükleyiciler çal fl yor. Bir seferde yaklafl k 5 metreküp yükleme yap l yor. Bu da her defas nda yaklafl k 10 tonluk bir kütlenin yüklenmesi anlam na geliyor. Bu nedenle sahada kamyonlar, durmaks z n çal fl yor ve bir günde yaklafl k 3500 sefer yap yorlar. Her sefer için yap lan yol 3 ila 5 km aras nda de ifliyor. B Z M fiant YELER M Z BELK DE VOLVOLARIN DÜNYADA EN A IR fiartlarda ÇALIfiTI I fiant YELERDEND R. Yük a r ve çok, çal flma zemini bozuk... flimizi yaparken yol ve hava koflullar ne olursa olsun zamana karfl yar fl yoruz. Maddi kay plara u ramamak için her projenin bitirme zaman na mutlaka uymak gerekiyor... Bu flartlarda tabiki Volvo kamyonlar n teknik s n rlar n zorluyoruz. Üstelik bu zorlama, teknik kapasitenin bir defa afl lmas biçiminde gerçekleflmiyor. Teknik kapasiteyi son noktas na kadar sürekli zorluyoruz. DAHA ÖNCE BAfiKA markalar denedik. Ama flantiye çal flmalar m z için art k mutlaka Volvo al yoruz. Volvolar dayan kl l klar, kesintisiz çal flmalar, sürücülere sa lad klar ifl güvenli i, yak t ve motor performanslar ile bafllang çta ucuz olan kamyonlara göre çok daha kazançl, faydal ve verimliler.

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

Gücü de büyük, yükü de...

Gücü de büyük, yükü de... 7.5 TON 175 HP EURO 3 COMMON RAIL TURBO DIZEL INTERCOOLER ABS HBB LSPV Gücü de büyük, yükü de... Yeni Isuzu, 175 HP, Euro 3, common rail, turbo dizel intercooler motoru ve yenilenen dış görünüşüyle şimdi

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon nadolu Isuzu, dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar A üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Þampiyon Isuzu, yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI TRUCKCAM merkezi İSVEÇTE Katrineholm şehrinde 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Yeni patentli kamera teknolojisi ile yenilikçi, verimli en son teknoloji

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

NEW HOLLAND. TT Serisi

NEW HOLLAND. TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi Türk çiftçisi taraf ndan en çok tercih edilen serilerinden biri olan TT Serisi, 50 HP, 55 HP, 65 HP ve 72 HP güçlerindeki geniş ürün yelpazesiyle yeni, ekonomik

Detaylı

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak!

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Basın Bülteni Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Yeni Volvo FH serisinden on kamyon ve çekici, Eylül ayında Hannover IAA da ilk kez sektör ile buluşacak. Aynı zamanda, I-Torque yürüyen

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Faaliyetlerine, 1925 yılında, Almanya nın Gutmadingen şehrinde traktör üretimi ile başlayan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü. FiloTürk. Liderlerin tercihi!

Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü. FiloTürk. Liderlerin tercihi! Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü FiloTürk Liderlerin tercihi! ÜRÜNLER ARAÇ TAK P PAKET Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi'ni 3 farkl hizmet paketi ile sunan FiloTürk, Süresiz ve Koşulsuz Garanti

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Herkes arada bir durmak zorundadır. Sizinki lastik arızası için olmasın. ContiPressureCheck. Lastik basınç takip sistemi

Herkes arada bir durmak zorundadır. Sizinki lastik arızası için olmasın. ContiPressureCheck. Lastik basınç takip sistemi Herkes arada bir durmak zorundadır. Sizinki lastik arızası için olmasın. ContiPressureCheck Lastik basınç takip sistemi ContiPressureCheck Arıza istatistiklerini azaltmak için kaybedecek zaman yok. ADAC

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar...

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... Yolculuklar Avenue LF CNG ile daha keyifli Doğalgazla çalışan Avenue LF CNG, çevreci özelliğinin yanı sıra güçlü ısıtma-soğutma sistemi ve ergonomik koltukları ile

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız TIEFENBACH Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite Tiefenbach Control Systems firması 1950 yılında DR. H Tiefenbach adıyla kurulmuştur. Bugün 90 uzman personeli ile özellikle üstün yeraltı elektrohidrolik sistemleri

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon institutional AQUA COSMETICS TM Copyright 2014 aquacosmetic.com 04 Üretim Planı Avrupa kalite standartlarına uygun, en gelişmiş çevre dostu donanımları ve kozmetik ürünlerinin otomatik üretimi, ambalaj

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Volvo V40 V40 T-4 Aut.

Volvo V40 V40 T-4 Aut. Volvo V40 V40 T-4 Aut. İlan no: 407956 İlan detayları Sahibinden 110.000 TL 18 Haz 2017 110.000 TL 18 Haz 2017 11.000 TL SAHİBİNDEN SIFIR AYARINDA VOLVO V40 CC T3 İlan tarihi: 18 Haziran 2017 İlan detayları

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com

Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com Bir Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG markasıdır 1 2 3 4 5 Imalatçi DELIGNIT teknik özel kontrplağı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ 2 MODERN ETKİLEYİCİ TASARIM YENİ CITROËN BERLINGO, etkileyici tasarımını yenilenen ön tasarımıyla pekiştiriyor. Keskin hatlı yeni tampon, daha alçak ve genişletilmiş radyatör

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı