VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # Volvo da lar tafl yor Y lmazlar Madencilik Volvo'nun yak t sorununa çözümü; SENTET K YAKIT DME Volvo kullan c lar için var z VFS F NANSAL K RALAMA A.fi. GENEL MÜDÜRÜ AT LLA KÖKSAL

2 Volvo Kamyon Ça r Merkezi, müflterilerinin en iyi çözüm orta olma ilkesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Ça r Merkezi ile Volvo Kamyon, müflterilerinin dilek, flikayet ve sorular n, yol yard m ve bilgi isteklerini 7 gün 24 saat cevapl yor. Siz de sat fl sonras hizmetlerimizin ayr cal n yaflamak için numaral telefondan Volvo Kamyon Ça r Merkezi'ne ulaflabilirsiniz Volvo Kamyon, güvenli ve verimli sürüfl için 7 gün 24 saat hizmet veren Ça r Merkezi ile ihtiyac n z olan her an yan n zda. HER ZAMAN YANINIZDAYIZ VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS Volvo Türk Ltd. (0216)

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 3/2009 Ç NDEK LER & L DERDEN 8 Kalabal k caddelerde acil durum ça r s Amsterdam'da itfaiye arac kullanmak kolay bir ifl de ildir. fiehrin dar yollar, yüz binlerce bisikletli ve ifl saatlerindeki yo un trafik hem sürücüleri hem de kamyonlar oldukça zorlar. 14 Volvo'nun yak t sorununa çözümü; sentetik yak t DME Gelecek için hem yenilenebilir hem de iklim için zarars z yak tlar kullanmaya ihtiyac m z var. Volvo Kamyon, benzersiz bir projeye kat larak DME yi piyasan n en enerji tasarruflu yeflil yak t haline getirmeye odaklan yor. 22 Volvo kullan c lar için var z Türkiye pazar ndaki Volvo müflterilerine finansal çözümler sunan Volvo Finansal Hizmetler, sektörün özelliklerini ve ihtiyaçlar n göz öününde bulunduran çözümler oluflturarak fark yarat yor. 24 Güvenlik en önde gelir Neden yüzbin Avro de erindeki bir çekiciyi kocaman çelik bariyerlere sürüyoruz? Volvo Kamyon hayat kurtarmak amac yla her y l birçok çarp flma testi gerçeklefltirmektedir. Çarp flma testi merkezine hofl geldiniz. D ER KONULAR: 4 VOLVO FH16 700; GÜÇ YOLUNUN ÖNCÜSÜ 6 B LG L SÜRÜCÜLER STANDARTLARI KARfiILAR 7 YOLDA 28 VOLVO HIZLI VE NET 30 KISACA VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO TÜRK ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Tel: Sahibi: Ulf Magnusson Adres: Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No: 9 Kad köy stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 14 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Volvo'dan kârl çözümler; düzenli bak m ve sürücü e itimi... Bir y l aflk n süredir devam etmekte olan kriz dolay s yla hem otomotiv hem de tafl mac l k sektöründe zor günler yafland. Gelece e daha umutlu bakabildi imiz bugünlerde krizin etkisini ilk olarak gösterdi i Avrupa ülkelerinden de olumlu sinyaller al nmaya baflland. Ancak yine de 2009 Türkiye tafl mac l k sektörü için zor bir y l olmaya devam ediyor. Uluslararas tafl mac l k filolar araçlar n n önemli bir k sm n parklara çektiler, ifllerin aç lmas n ve navlunlar n yükselmesini bekliyorlar y l için beklentilerimiz iyi olsa da pazar n eski haline dönmesi birkaç y ll k süreci bulacak gibi görünüyor. Volvo, bu zorlu koflullara ra men iflinizde ilerlemenizi sa layacak çok önemli f rsatlar sunuyor. Bunlardan özellikle ikisinin alt n çizmek istiyorum: yak t maliyetinizi önemli ölçüde düflürecek olan sürücü e itimleri ve araçlara uygulanan düzenli bak mlar. Volvo; 2010 y l bafl ndan itibaren tüm yeni araç teslimatlar nda, müflterilerine temel sürüfl e itimleri vermeye bafllayacak. Tabiki bu e itimin olumlu etkilerinin sürdürebilinir olmas için düzenli takip, motivasyon ve tamamlay c e itim çal flmalar yla desteklenmesi gerekmektedir. Biz sizin ilk ad m atman z sa lay p devam etmeniz için de gereken deste i verece iz. Araçlara uygulanan düzenli bak m n ise operasyonunuzun toplam maliyetini ve yak t tüketimini düflürmede çok büyük etkisi var. Bu konuyla ilgili olarak size en yak n yetkili Volvo servisimizden detayl bilgi alman z n çok faydal olaca na inan yoruz. flinizde baflar lar, aileleriniz ve sizlere mutluluk ve sa l kla geçecek yeni bir y l dilerim. ULF MAGNUSSON Genel Müdür Volvo Türk 3

4 GÜNDEM fi DÜNYASI VOLVO FH16 700; Güç yolunun öncüsü BG L K GÜCÜ VE 3150 NM TORKU ile ticari tafl t pazar nda, seri üretimden sunulan dünyan n en güçlü kamyonu olarak yerini alan Volvo FH Hp, tafl malar nda güç ve prestij isteyen nakliyecilerin filolar nda yerini almaya bafllad. Volvo nun bu en yeni ve en güçlü a r ticarisi, 660 Bg güç üreten D16 motorunun daha geliflmifl bir versiyonuna sahip. 16 litrelik yeni motor, Euro5 emisyon standartlar n karfl l yor. Çünkü Volvo yeni FH16 için SCR - egzoz temizleme teknolojisini de daha ileri bir aflamaya tafl d. Azot oksit emisyonlar önceki motordan yüzde 40 daha düflük. Volvo FH16 ya lama sistemini ya s cakl n optimum seviyede tutarak sürtünme kay plar n ve yak t tüketiminin azalt lmas n sa layan yeni bir termostatla donat ld. Ayr ca yeni piston tasar m ve yeni motor ya türü de yak t tüketiminin azalmas na katk da bulunuyor. BUNLARA EK OLARAK YEN FH16 için VEB+ egzoz freni - tekerlek frenlerindeki yükü azaltan yard mc fren daha da gelifltirildi. Elektronik kontrol sayesinde bu en güçlü a r ticaride birçok hareketli parça elimine edildi. Bütün bunlar n sonunda daha fazla güvenlik, daha az a rl k ve daha iyi kontrol sa land. Zorlu saha testlerinden de geçen 700 Bg lik FH16, akaryak t istasyonlar n n kilometre arayla kuruldu u kötü yollarda, çöl s ca nda uzun mesafelerde, brüt a rl tona ulaflan araç kombinasyonlar nda, sveç te uzun mesafeli kereste tafl mac l nda, ABD de Colorado Da lar nda ve Nevada Çölü nde, 3600 metreye varan yüksekliklerde, keskin so ukta yol al p ve gücünü kan tlad. VOLVO KAMYON BAfiKANI VE CEO SU Staffan Jufors, tüm bunlardan dolay ; Volvo FH16 en a r ve en zorlu tafl mac l k operasyonlar için gelifltirdik. En iyi hizmeti arayan müflterilerimiz için en prestijli kamyonu sunduk. Motor kapa n n alt nda sakl 700 Bg ile Volvo FH16, sektördeki di er araçlardan her yönüyle fark n aç kça ortaya koyuyor diyor.

5 KAMYON KAZALARI TAR HE KARIfiIYOR! Uspet e 700 Bg lik FH16 VOLVO, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KAMYONUNUN Türkiye de ilk teslimat n petrol ve akaryak t ürünleri da t m flirketi Uspet e yapt. Bu teslimatla Türkiye, 10 uncu Volvo FH16 700hp nin teslim edildi i ülke oldu. En güçlü çekicisinin anahtarlar n Volvo Kamyon Türk Genel Müdürü Ulf Magnusson dan alan Uspet (Eropet Akaryak t Da t m) Yönetim Kurulu Baflkan Mahsun Uslu: Amac m z sektörümüzde daha üst s ralara ç kmak, bu hedefimize ulafl rken Volvo gibi lider firmalar çözüm orta olarak seçiyoruz dedi. SON 30 YILDA trafik yo unlu u üç kat na ç kmas na ra men kazalardaki can kay plar n n azald Avrupa da, Volvo Kamyon pasif ve aktif güvenlik sistemleri konusunda öncü konumunu yeni sistemlerle sürdürüyor. Bu sistemlerden biri de Dijital Yard mc Pilot. Volvo Kamyon Trafik ve Ürün Güvenli i Direktörü Carl Johan Almqvist: Sürücünün zorlu sürüfl koflullar nda arac n kontrolüne hakim olmas n sa layan ve hayati önem tafl yan denge sistemleri gelifltiren Volvo nun Dijital Yard mc Pilot Projesi nde; sanal koruyucu melek, sürücü kontrolü yitirdi i zaman yard m etmeye haz r bir flekilde dikkatlice yolu ve trafi i izliyor. Sürücüye destek olan ve iflini kolaylaflt ran bu sistemle, s f r kaza vizyonumuza yaklafl yoruz" dedi. Köknar n FH lar yeni nesil motorlara sahip ARAÇ F LOSUNUN TAMAMI ÖZEL DONANIMLI Volvo çekicilerden oluflan Köknar Uluslararas Tafl mac l k, Volvo nun daha az yak tla daha yüksek performans sunan yeni nesil motorlar na sahip çekicilerinin Türkiye deki ilk sahibi oldu. Köknar n yeni 15 adet FH çekicisi; yeni konforlu kabin, 460 Bg lik güç sunan yeni nesil 13 litrelik motor ve Volvo nun ak ll vites de ifltirme sistemi I-Shift ile donat lm fl. Yeni araçlar törenle Volvo Türk Genel Müdürü Ulf Magnusson dan teslim alan Köknar Uluslararas Tafl mac l k Yönetim Kurulu Baflkan Bedirhan Orak: Tecrübeli kadromuz ve organize ifl süreçlerimizle Avrupa ve Asya ülkelerine Volvo çekicilerimizle s n r tan madan hizmet veriyoruz ve çözüm orta m z olarak her zaman Volvo yu tercih ediyoruz diyor. Euro5 FH tafl mac lar n gözdesi VOLVO FH 4X2 ÇEKIC LER; performans ve sürüfl kolayl ile kalite ve güç arayan nakliyecilerin tercihi oluyor. Bu tafl mac lar aras nda çok say da Hatayl nakliyeci bulunuyor. Bunlardan Özkufl Nakliye, Ramko Tafl mac l k ve Ramazan Nakliyat geçti imiz günlerde yeni Volvo FH çekicilerini teslim ald lar. Törende firma yetkilileri; 13 litrelik Euro5 motor, manuel flanz man ve çift depo ile donat lm fl FH çekicilerin kendilerine ifllerini süratli, verimli ve kârl bir flekilde yapma olana sundu unu söylediler. A IR YÜK KALDIRMA ve vinç kiralama hizmetleri ile birlikte proje tafl mac l hizmetleri veren Sar lar Grup da nakliye firmas Sar - lar Uluslararas Tafl mac l k için 500 Bg lik Euro5 motorla donat lm fl 6 adet 6x4 Volvo FH sat n ald. Firma sahibi Hanifi Gürbüz, araçlar teslim al rken; Amac m z hizmet alanlar m zda tüm araç ve ekipmanlar m zla güvenli ve kaliteli hizmet sunarak, en iyi olmak. Bu yüzden çözüm ortaklar m z da en iyi olan firmalardan seçiyoruz. Proje tafl - mac l nda ve nakliyede de lider olma yolunda Volvo ile ilerliyoruz dedi. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER Bilgili sürücüler standartları karşılar AB'nin yeni düzenlemelerine tam uyumlu olabilmesi için Volvo sürücü eğitim programı genişletiliyor. Sonbahardan itibaren sürücülük mesleğinin her yönünü kapsayan beş tam günlük kurslar verilecek. METİN FREDRIK MOBERG ÇİZİM KJELL ERIKSSON 6 1. GÜN: KAMYON KAPASİTESİNİ TAM KULLANMA Eğitim programının bu bölümü üç farklı şekilde ele alınabilir. İster uzun yol taşımacılığında veya şehir içi dağıtımda ister çamurlu orman yollarında kereste taşımacılığında olsun, verimli ve güvenli taşımacılık için kamyonun çeşitli destek sistemlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı bu bölümün odak noktasıdır. 2. GÜN: GÜVENLİ SÜRÜŞ Kursa katılanlar Volvo Kaza Araştırma Ekibi tarafından belirlenen dört yaygın kaza senaryosunun 3 boyutlu animasyonları üzerinde çalışır. Herkes bu kazaların nasıl önlenebileceği konusunda fi kir alışverişinde bulunur. 3.GÜN: İLKYARDIM VE SAĞLIK Yardım gelmeden önce kaza yeri yeri genellikle karmakarışıktır. Acil Servis kursa katılan kişilerin kaza yerinde yapılması gereken önemli şeyleri öğrendikleri üç saatlik bir eğitim paketi hazırladı. Kurs katılımcıları kalp masajını ve ilkyardımı da öğrenmektedir. Günün ikinci yarısında odak noktaları beslenme, egzersiz ve ergonomidir. Katılımcılar hem farklı yaşam tarzlarının sağlığı nasıl etkilediği hem de beslenme ve egzersizin bir sürücünün tepki süresini ve trafi k güvenliğini nasıl şekillendirdiği konusunda bilgi edinir. 4. GÜN: YÜK SABİTLEME VE İŞLE İLGİLİ TEHLİKELER Yükün bir anda yola saçılması çok tehlikeli olabilir. Kursun bu bölümünde tipik yük sabitleme hataları ele alınır ve katılımcılar bu hataların nedenlerini ve sorumlulukla ilgili hususları tartışır. Katılımcılar güvenli yük bağlamanın temel ilkelerini gözden geçirir; çoğunlukla teorik olmakla birlikte pratik alıştırmalar da eklenebilir. Her altı kamyondan birinin sürücüsü gasp, hırsızlık, şiddet, tehdit veya diğer suçların kurbanı olmaktadır. Günün ikinci yarısı, sürücünün kendi güvenlik ve emniyetiyle ilgili hususların ele alınmasına yöneliktir. Suçtan kaçınmak için nasıl davranılması gerektiğine odaklanılır; gerçek hayattan alınan olayların anlatımıyla zenginleştirilmiştir. 5. GÜN: ENDÜSTRİ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE EKONOMİ Kursun son günü sürücülük dışında kalan konularla ilgilidir. Endüstrinin işleyişi nasıldır, kim neye karar verir, gelecekte olması muhtemel şeyler nelerdir? Katılımcılar, değişik müşteriler ve birçok meslektaşları ile işbirliği kurmayı öğrenirler. Aynı zamanda bir nakliye fi rmasının ekonomisi hakkında bilgi sahibi olurlar. 30 çekiciye sahip hayali bir taşımacılık fi rmasıyla çalışarak, navlun fi yatlarının belirlenmesi sorumluluğunu üstlenirler. Araç kullanma süresi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve mesela Paris'ten Oslo'ya bir seferin nasıl planlanacağı konusunda pratik yapma olanağı ile gün sona erer.

7 YOLDA GÜNDEM Erkal DEM REL 43, Öz Bilal Nakliyat, Evli, 3 çocuk babas BEN M VOLVO M Dinlenmeye ihtiyac m z var! ERKAL DEM REL, 15 y ld r Avrupa yollar nda Volvo'suyla tafl mac l k yapan bir floför. Tüm floförlerin oldu u gibi Erkal Demirel'in de dinlenme ve park alanlar için baz kriterleri bulunuyor. Demirel in tercihi; hijyenik bir ortama sahip, leziz yemeklerin sunuldu u yerler. Fakat kendisi ayn zamanda bu tür kimi yerlerin fiyatlar n n yüksekli inden yak n yor. Türkiye'de kaliteli hizmetin verildi i dinlenme tesislerinin Avrupa dakileri aratmad n vurgulayan Demirel: Dürüstlü ü kendine düstur edinmifl öyle kaliteli yerler var ki; e er yeme i akflamdan kalm fl ise aç kça söylüyor ve istersem bana k zartma bile haz rl yorlar. Temiz bir ortam sunuyorlar. Tüm bunlardan memnunum. Ancak park yerlerinde Avrupa daki gibi araçlar kameralarla kontrol alt nda tutulmuyor, güvenlik görevlileri var. Güvenli ve keyifli bir sürüfl için lastiklere dikkat! Güvenli bir sürüfl için tafl tlar n periyodik kontrollerinin bak mlar n n aksat lmadan yap lmas gereken unsurlar ndan biri de lastikleridir. Lastik balans, ön düzen ayar, nitrojen dolum hizmetleri yan nda lastik hava bas nç kontrolü yap lmal ve olmas gereken de erlere ayarlanmal, difl derinlik ölçümü, lastik afl nmas ve hasar kontrolleri, lastik supap ve supap kapaklar, bijonlar kontrol edilmelidir. 1 yi bir sürüfl ve frenleme için lastiklerin yüzeyi ve stepne dahil tüm lastiklerin havas n mutlaka kontrol edilmelidir. Kötü bir lastik her zaman kaza sebebi olabilir. Böyle bir durum ticari tafl tlar için hem 2maddi zarar hem de ifl kayb demektir. Eski lastikleri de ifltirmeyi ihmal etmeyin. Eski lastikler, özellikle ya fll havalarda direksiyon hakimiyetini tamamen sürücünün elinden alabilir. 3Lastikleri iki ön veya iki arka fleklinde de ifltirin. Her iki lasti in de ayn desende olmas na dikkat edin. Lastik difl derinliklerinde eflit olmayan afl nma oluflmas yani lastiklerden birisinin ötekisine nazaran daha fazla ve normal olmayan biçimde y pranmas ön düzen sisteminde bir ar za oldu unun habercisidir. DAS / SÜRÜCÜ UYARI DESTE Tetikte olan sürücü, her zaman direksiyonu yola uygun olarak ayarlar. Yorgun bir sürücünün ise tepkileri yavafl ve tutars zd r. Volvo nun DAS Sürücü Uyar Destek sistemi; sürücüye dikkatinin da ld n, tepkilerinin gecikmeli olarak ortaya ç kt n ve yoruldu unu haber verir. DAS, direksiyon ve pedal hareketleri gibi parametreleri izler. Bir video kamera, yolun ortas nda ve kenar nda bulunan iflaretleri okur. Sürücünün direksiyon hareketlerini yol iflaretleri ile karfl laflt r r. Sürücü zikzak yapmaya bafllad zaman, DAS sürücüyü hem sesli sinyal, hem bilgi göstergesinde yan p sönen bir iflaretle uyar r. 7

8 Kalabalık caddelerde acil durum çağrısı 8 Amsterdam'da itfaiye aracı kullanmak kolay bir iş değildir. Şehrin dar yolları, yüz binlerce bisikletli ve iş saatlerindeki yoğun trafik hem sürücüleri hem de kamyonları oldukça zorlar. Şehir itfaiye teşkilatının satın aldığı yeni kamyonlarla sürücüler şimdi her zamankinden daha iyi bir donanıma sahip. METİN OLLE RÅDE FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND

9 9

10 10 Amsterdam'da 'den fazla bisiklet var. Şehir içindeki tüm taşımacılığın yüzde 30'u bisikletle yapılır. Her yıl bisiklet çalınır ve bisiklet kanalları boylar. Şehir merkezinde araba kullanmaya izin verilir, ancak tavsiye edilmez. Amsterdam'da park ücretleri çok yüksektir ve birçok cadde araç trafiğine kapalıdır.

11 Theo Graeff itfaiye teşkilatındaki gönüllü sürücülerden biri. Asıl mesleği taksicilik olan Graeff, Amsterdam'ı avucunun içi gibi biliyor. Şehir tek yönlü yollardan oluşan bir labirent. Kanca vinç 12 tonluk konteyneri Lego küpüymüş gibi kaldırıyor. İşlem 90 saniye sürüyor ve sürücü kabini içinde bir düğmeye basılması yetiyor. Bundan sonra bütün mesele kaza yerine ulaşmak. Brandweer. Flemenkçe'de İtfaiye anlamına gelen bu sözcük, Amsterdam dışında bulunan itfaiye destek ünitesindeki yeni kırmızı Volvo FE 6x2 üzerinde göz alıcı bir şekilde parlıyor. Bugünkü sürücümüz Theo Graeff 'in meziyetleri arasında 22 yıllık gönüllü itfaiyecilik ve 15 yıllık taksicilik var. Başka bir deyişle kullanılabilecek hemen her aracı kullanmış ama yine de yeni kamyondan çok etkilenmiş. Kamyonu kullandığımda ilk düşüncem, inanılmaz derecede sessiz olduğuydu. Manevra yapmak kolay ve kamyon anında cevap veriyor. Dönme çapı dar ve köşelerin etrafından kolayca kayıyor. Hızlı kullanmak çok kolay ve birçok dikiz aynası sayesinde mükemmel görüş kabiliyeti sağlıyor. Tek düğmeyle, kamyonun kanca vinci uğuldayarak çalışmaya başlıyor ve yükünü kavrıyor. Kamyon hafifçe sallanıyor ve doksan saniye içinde 12 tonluk bir konteyneri oyuncak bir Lego küpü gibi yük platformunun üzerine koyuyor. Bu konteyner bir tedarik modülü ve bizim en yaygın yükümüz. İçinde küçük bir mutfak, buzdolabı ve itfaiyecilerin bir fincan kahve içip sandviç yiyebilmeleri için görev yerine koyabileceğimiz banklar var. Birçok yangın uzun süre devam eder, bu nedenle alevlerle savaşan insanlara gerektiği şekilde yiyecek ve içecek sağlanması çok önemlidir; yeterli beslenme olmadan uzun zaman çalışamazlar diyen Theo, şehrin en kalabalık caddelerinden biri olan Damrak'a doğru yola koyuluyor. Volvo Kamyon tarafından Hollanda itfaiyesine teslim edilecek 80 kamyondan ilki bu. Tüm ülkenin itfaiye kamyonları için teklif verildikten sonra oybirliğiyle Volvo markası seçildi. Verilen teklifte, üç değerlendirme oturumunda çeşitli faktörleri tartıştık. En önemli noktalar teslim süresinin kısa olması, kısa dingil mesafesi ve genişliğin az olmasıydı. Amsterdam İtfaiye Teşkilatı'nda lojistik ve araç yöneticisi olan Marcel Sol Verilen teklifleri yaklaşık on kadar kategoriye göre değerlendirdiğimizde, Volvo en yakın rakibinden iki kat fazla puan aldı diyor. AMSTERDAM'DAKİ DESTEK ÜNİTESİNDE bulunan on beş kamyondan dokuzunun değiştirilmesi gerekiyor. Volvo Kamyon Magazin burayı ziyaret ettiğinde kamyonlardan biri teslim edilmişti. Plana göre sürücüler bu kamyonla test sürüşü yapacak ve tam randımanla çalışmaya başlamadan önce kamyonun çeşitli işlevlerine alışacaklar. Sürücülerimiz bu kamyonları her gün kullanmadıkları için araçların kolayca manevra yapabilmesi çok önemli. Bu, Volvo'nun son derece başarılı olduğu bir alan. Yönlendirmeli arka aks ve otomatik şanzımanla neredeyse otomobil kullanmak kadar kolay. Keşke elimizdeki bütün kamyonları bu yeni model ile değiştirebilseydik, ama ne yazık ki bazı kamyonlar sadece 8 yada 9 yaşında, bu yüzden onları bir süre daha kullanmaya devam etmeliyiz diyor Marcel Sol. Bu kamyon, yangın alarmı çaldıktan sonra gidip yangına müdahale eden ilk araçlar arasında değil. İlk olarak itfaiyeciler ve merdivenli kamyonlar yangın yerine gider ve su ya da köpük kullanarak yangını kontrol altına almaya çalışır. Bundan sonra destek ünitesi gelir. Görev türüne göre kamyon değişik ihtiyaçlara uyacak şekilde farklı konteynerlerle yüklüdür. Biz yangınla mücadele etmiyoruz, ihtiyaç duydukları ekstra donanımı sağlayarak itfaiyecilere yardımcı oluyoruz. Yangını söndürmek uzun sürerse gerekli olan çok uzun hortumlardan birkaç ekstra köpük tankına, medikal malzemelerden dizel tanklarına kadar her şeyi sağlıyoruz diye açıklıyor Marcel Sol. THEO GRAEFF'İN TEST SÜRÜŞÜNDE İLK DURAK, yapay bir gölün arkasında Hollanda ulusal sanat müzesi Rijksmuseum'un göze çarptığı şehrin güzel meydanlarından biri olan Museumplein. Amsterdam çok eski bir şehir ve birçok güzel binası var. Ancak bu aynı zamanda yenileme ve onarım çalışmalarının her zaman devam etmesi demek; bu da trafiği cehenneme çeviriyor. Kamyonunun birkaç santimetre önünden geçen bisikletliyi gören Theo Sanki her şey yeterince zor değilmiş gibi diye homurdanıyor. Amsterdam'ın merkezindeki trafiğin zorlu koşullarını yaşamadan anlamak zordur. Trafik yoğunluğu günün 24 WEB TV: THEO GRAEFFI'Yİ İŞ BAŞINDA İZLEYİN Amsterdam caddelerinde kamyon kullanmak gerçekten nasıl bir şeydir? Büyük şehrin yoğun trafiğinde bir gezi için bize katılın. www. volvotrucks.com.tr/ volvokamyon 11

12 KANCA VİNÇLİ VOLVO FE 6X2 Uzunluk: 7,67 m (konteyner hariç). Genişlik: 2,5 m. Aks aralığı: 3700 mm. Yük kapasitesi: 15 ton. Şanzıman: Allison tam otomatik şanzıman. Dönme dairesi: 14,9 m. Motor: D7E320 Euro hp. Kanca vinç: HIAB XRS53 kanca vinç sistemi + HIAB XS 111ES-2 HI-DUO yükleme vinci. Sözleşme: 40 Volvo FE kamyona ek olarak Hollanda itfaiyesi boş ağırlıkları 28 ton olan 40 adet FM 6x4 ve 6x6 kamyon sipariş etti. 12 HOLLANDA İTFAİYESİ FİLOSUNU YENİLİYOR Hollanda itfaiyesi Volvo yangın kamyonlarına büyük yatırımlar yapıyor. 80 FE and FM kamyona ek olarak, ülkenin güney bölgesi için daha küçük 34 kamyon sipariş edildi. Acil durumlar için kullanılacak olan kamyonlar özel olarak üretilmiş ekip kabinleriyle donatıldı. Hollanda itfaiyesinin kamyon alımlarının merkezileştirilmesiyle bağlantılı olarak, Kuzey Brabant bölgesindeki itfaiye araçları değiştiriliyor. Sonuç, rekor sayıda Volvo kamyon siparişi. İtfaiyeler üç modelden birini seçebilir. Kırsal alanlarda büyük su tanklarıyla FE kamyonlarına ihtiyaç duyulurken Roosendaal ve Bergen op Zoom gibi şehirler dar sokaklar nedeniyle FL kamyonlarını tercih ettiler diyor Volvo Kamyon Hollanda'dan Jan Schouten. FL, FE ve FM kamyonlarındaki ekip kabinlerinde yedi kişilik koltuk ve bu kişilerin donanımları için yeterli yer vardır. Jan Schouten Bu kamyonların avantajı hafi f olması, esnek tasarımı ve ayrıca pompaların izlenebilmesi için kabinde LCD ekranlı tamamen bilgisayar donanımlı bir sistem bulunmasıdır diyor. BRABANT SİPARİŞİ 14 Volvo FL 4x2 D7E, 280 hp, Allison şanzıman, boş ağırlık 14 ton. 12 Volvo FE 4x2 D7E 320 hp, Allison şanzıman, boş ağırlık 18,6 ton. 8 Volvo FM 4x4 D9B 300 hp, Volvo Powertronic şanzıman, boş ağırlık 19,5 ton. Ekip kabini donanımlı Volvo yedi itfaiyeci taşıyabilir.

13 YÖNLENDİRMELİ ARKA-AKS VE OTOMATİK ŞANZIMANLA NEREDEYSE OTOMOBİL KULLANMAK KADAR KOLAY. MARCEL SOL, AMSTERDAM İTFAİYE TEŞKİLATINDA LOJİSTİK VE ARAÇ YÖNETİCİSİ saati devam eder. Caddeler araba, bisiklet, motosiklet, kamyon, tramvay ve bazen de atların hiç bitmeyen akışına ev sahipliği yapıyor. Amsterdam merkezindeki trafik, Avrupa'nın en zorlu şartlarına sahip olanlardan biri. Şehir merkezi çift şeritli A10 karayolu ile çevrili, ancak merkeze gidebilmek için hem dar hem de trafiği yoğun olan daha küçük caddelerden geçmek gerekmektedir. Şehir merkezinde araba kullanmak tavsiye edilmez, diğer taraftan Amsterdam en bisiklet dostu şehirlerden biri olarak ünlüdür. Amsterdam'daki bisikletliler caddelere sahip olduklarını düşünüyor. Her yerden çıkıyorlar, o yüzden her zaman gözünü dört açmalısın. Araç kullanırken yüksek sesle siren çalsak bile insanlar dikkat etmiyor. Şehir merkezinde her yer insan dolu ve sirenleri duyunca en garip şeyleri yapıyorlar diyor Theo kabullenmiş bir şekilde. BELİRLENEN ROTA dar caddeler boyunca uzanıyor. Modern mimari 17. yüzyıl sonrası taş ve tuğla binalarla karışıyor. Theo Honthorststraat adı verilen bir caddeden geçerek şehirdeki birçok kanalın birinden karşıya geçiyor ve Marie Heinekenplein için izlenecek güzergahı belirliyor. Köprülerin çoğu ağır kamyonları taşıyamaz, bu yüzden hangi rotanın kullanılacağını bilmek çok önemli. Yüzlerce dar sokak varken nereye gideceğinizi bilmek önem taşıyor. Uzun sure taksi sürücüsü olarak çalıştığım için dahili GPS sistemine ihtiyaç duymayacak kadar yollara aşinayım diye ekliyor. Tıpkı diğer gönüllü itfaiyeciler gibi Theo Graeff 'in de düşünmesi gereken düzenli bir işi var. Ancak nöbette olduğu zamanlarda 24 saat hazır olmalı. Tabii ki kamyon mükemmel çalışmalı. Bizim için en önemli konu bu. Bir sonraki önceliğimiz ise olay yerine ulaşabilmek. İki kamyon her zaman beklemede olmalı ve alarmı aldıktan sonra bir saat içinde kaza yerine ulaşabilmeliyiz diyor. Hızlı acil durum müdahaleleri sırasında kamyonların gövde ve şasilerinde önemsiz çizik ve darbeler meydana gelebiliyor. Brandweer tarafından üstlenilen servis hizmetinin büyük bölümü, destek ünitesindeki atölyede yapılmaktadır. Daha kapsamlı servis işleri için itfaiyenin Amsterdam Volvo Kamyon Merkezi ile bir anlaşması var. Kamyon Merkezi bizim depodan sadece beş kilometre uzakta ve işbirliğimiz mükemmel gidiyor. Yeni kamyonlara nasıl bakım yapılacağını öğrenmek için teknisyenlerimizden birkaçı eğitim almak üzere VKM'ye gidecek. Şu ana kadar her şey sorunsuz çalıştı ve Kamyon Merkezi de bize her zaman çok yardımcı oldu. Amsterdam'daki destek ünitesine yılda yaklaşık 15 acil durum çağrısı yapılıyor. Bu sayı az gibi gelebilir ancak sadece çok büyük yangınlarda, büyük çaplı kazalarda veya felaket durumlarında buradan yardım istenir. Amsterdam'ın merkezinde itfaiye günde 6-7 defa acil durum çağrısı alıyor. Genellikle küçük yangınlar veya asansörde kalan insanları kurtarmak için. Ancak en yaygın senaryo bisiklet ve araba kazalarıdır. İtfaiye'nin en büyük düşmanı ateş ise, destek ünitesinin en büyük problemi de trafik ve dar caddelerdir. Ama bu mesleği seviyorum. Aksi takdirde bu işi bu kadar uzun süredir yapıyor olamazdım. Profesyonel itfaiyeciler harika insanlar ve yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Ve sadece lojistik sağlamamıza rağmen itfaiyenin verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesinde önemli bir rolümüz olduğuna inanmak istiyorum diyor Theo Graeff, destek ünitesine dönmek üzere tren istasyonunun önünden geçerken. Amsterdam'ın trafik sorunu yavaş yavaş bir çözüme yaklaşıyor. 2003'te Amsterdam metrosunun genişletilme çalışmaları başladı. Amsterdam'a 2,3 milyar Avro'ya mal olacağı tahmin edilen yeni hat her gün 'den fazla insanı taşıyacak ve 2013 yılına kadar hazır olması bekleniyor. O zamana kadar yeni Volvo kamyonlarıyla Theo Graeff ve diğer sürücülerin trafikle boğuşmaya devam etmesi gerekecek. KONTEYNERLER HAKKINDA İtfaiye destek ünitesi için en önemli konu esneklik. Farklı ihtiyaçlara göre farklı konteynerler depoya park edilmiş durumda ve kamyonlara yüklenmeye hazır. Konteynerlerin yükleri arasında şunlar var: Büyük trafik kazalarında veya zincirleme kazalarda araçları kesmek için aletler. Köpük tankları. Söndürülmesi zor, inatçı petrol veya benzin yangınlarını söndürmek için gereklidir. Bir yangına su iletmenin zor olduğu durumlar için üç kilometre uzunluğunda hortumlar ve ekstra pompalar. Dizel tankları. Endüstriyel bir yangının söndürülmesi birkaç gün sürebilir. Yangın araçları hep faal durumda kalmalı ve deposu yerinde doldurulmalıdır. Oksijen, gaz maskesi ve buna benzer ekstra ambulans donanımı. Yemek yapmak ve kahve pişirmek için mobil araçlar, portatif tuvaletler. 13

14 Volvo nun yakıt sorununa çözümü; sentetik yakıt DME Petrol ve diğer fosil yakıtlar dünyanın temel enerji kaynağını oluşturuyor. Ancak, gelecek için hem yenilenebilir hem de iklim için zararsız yakıtlar kullanmaya ihtiyacımız var. Volvo Kamyon, benzersiz bir projeye katılarak DME yi piyasanın en enerji tasarruflu yeşil yakıtı haline getirmeye odaklanıyor. METİN TOBIAS HAMMAR FOTOĞRAFLAR CHRISTER EHRLING 14 Son 15 yılı uyuyarak geçirmediyseniz, durumun şu anda ne kadar ciddi olduğunu muhtemelen biliyorsunuz: Fosil yakıtların, yani dünyanın en yaygın enerji kaynağının modası geçmek üzere. Kömür, petrol ve doğalgaz yalnızca yok olmakla kalmıyor, aynı zamanda sera etkisini tehlikeli ölçüde arttırıyor ve hem fiyat hem de güvenli teslimat yönünden sıkıntılı dalgalanmalara maruz kalıyor. Alternatif bulmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da muhtemelen bilginiz var. Şu anda tüm dünyada, yalnızca iklim ve çevre dostu olan değil aynı zamanda maliyet ağırlıklı ilk geliştirme aşamalarının ötesinde yüksek enerji verimliliği ve ticari ömür sunan enerji kaynakları bulmak için çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlardan taşımacılık sektörü de payını alıyor. Volvo Kamyon da iklim ve çevre dostu çalışma ve yatırımlar yıllardır sürdürülüyor. Bu sayede modern bir Volvo kamyon 30 yıl önceki benzer bir kamyondan 100 kat daha temiz ve yüzde 40 daha az karbon dioksit emisyonuna sahip. Volvo Kamyon, iki yıl önce yedi farklı biyoyakıtla çalışan motorlara sahip yedi adet karbon dioksitsiz modeli piyasaya sunarak, çevre yanlısı çalışmalara önemli bir katkıda bulundu. Amaç, her türlü çevre dostu yakıt için gerekli teknolojiye sahip olduğumuzu göstermekti. Temel sorun, gerekli motor teknolojisinin geliştirilmesi değil, iyi ve ticari olarak elverişli alternatif yakıtların üretilmesidir diyor Volvo Kamyon da motor ürün müdürü olarak görev yapan Mats Franzén. Gelecek potansiyeli olan çeşitli çevre dostu yakıtlar arasında, özellikle iddialı olan bir alternatif var: DME (dimetil eter). Ancak, bu yakıtın elverişli bir alternatif olması için büyük bir altyapı adaptasyonu gerekiyor. Diğer yandan, yakıtın döngüsünde negatif çevresel yönlerin çoğu bulunmuyor. DME yi bu kadar elverişli kılan temiz yanma prosesidir. DME, yakıtın üretiminden motorda kullanımına kadar sahip olduğumuz en verimli yakıttır. Biyodizel üretimi için kullanılanla aynı büyüklükteki bir araziden elde edilen

15 Volvo Kamyon da motor bölümü ürün müdürü olan Mats Franzén. Günümüzün Volvo kamyonları, yüzde 40 daha düşük karbondioksit emisyonuyla 30 yıl önceki benzerlerinden 100 kattan daha fazla temizdir. DME ile biyodizele kıyasla beş kat daha fazla mesafe kat edebilirsiniz diyor Mats Franzén. DME sentetik gazdan üretilir ve motorda yakıldığı zaman yalnızca su ve karbon dioksit yayar. Bu da, kimyasal bakımdan egzoz gazlarının tamamen temiz olduğu anlamına gelir. Günümüzde, öncelikle sprey kutularında itici gaz, çakmaklarda yakıt ve plastik üretiminde temel kimyasal olarak kullanılmaktadır. Ancak, Mats Franzén in de vurguladığı gibi Volvo Kamyon un geleceğin biyoyakıtı olarak DME ile ilgilenmesinin öncelikli nedeni temiz egzoz gazları değildir. 15 yıl önce bu konuları düşünürken, egzoz gazının kalitesi çok farklıydı. Euro 5 motorlar sayesinde, hem partiküller hem de azot gazı bakımından sıfır emisyona yaklaşmaya başlıyoruz. DME üzerine odaklanmamızın öncelikli nedeni hava kalitesini geliştirmek değil, CO 2 -nötr taşımacılığa yönelik çalışmaktır. Sentetik gaz, doğalgazdan veya ormancılık sanayisinin bir yan ürünü olan enerji bakımından zengin siyah likörden üretilebilir. Volvo Kamyon un çevre dostu yakıtlara odaklanmanın parçası olarak izlediği süreç karbon dioksitsiz yakıtlara yönelik olarak başladı. İsveç enerji ajansı, Danimarkalı kimya şirketi Haldor Topsoe, yakıt devleri Total ve Preem, aynı zamanda çevre dostu yakıt üreticisi Chemrec ile benzersiz bir Avrupa Birliği projesinde biraraya geldiler. Böylece ormandan kamyon motoruna kadar sorunsuz işelyecek bir DME süreci için iklim için optimize edilmiş bir altyapı geliştirme çalışması başladı. Mats Franzén konu ile ilgili olarak Volvo da bu konu hakkında uzun süredir konuşuyoruz ve artık daha somut adımlar atmaya başladığımızı hissediyoruz diyor ve şunları ekliyor: Volvo Kamyon da bize düşen görevin bir parçası olarak, sistemin amaçlandığı gibi çalışması için dizel motorlarımızda bazı ayarlamalar yapmamız gerekecek. Oda sıcaklığında bir gaz olan DME yi sıkıştırarak sıvı formuna dönüştüreceğiz. Bu da teknolojinin verimli şekilde çalışması için, motorun yakıt 15

16 16 besleme sisteminde ek contalar gibi değişiklikler gerektirecek. Eylül ayında başlayan ve toplam 4 yıl sürmesi planlanan proje çerçevesinde, 14 test aracı üretilecek ve İsveç in farklı bölgelerinden seçilen müşteriler tarafından kullanılacak. Ürün geliştirme sürecinin bir parçası olarak, kamyonlar, DME nin normal trafik koşullarında nasıl çalıştığını belirlemek amacıyla tam bir kontrolden geçirilmek üzere düzenli olarak Patrik Löwnertz, Chemrec. servise getirilecek. Bu proje, her yıl çevre dostu yakıtları geliştirmeyi amaçlayan çeşitli benzer projelere destek veren AB için şu anda yakıt geliştirmede en çok gelecek vaat eden projelerden biridir. AB Komisyonu nda enerji sorunları müdürlüğünün enerji araştırma birimi başkanı Kyriakos Maniatis: DME, temiz bir yakıt olduğu için ümit verici. Sorun ise, yaygın kullanım için önemli bir yatırım gerektirmesi. Volvo Kamyon, günümüzde bu alandaki gelişmelerin öncülüğünü yapıyor; bu deneme başarılı olduğu takdirde diğer araç üreticilerinin de onu takip edeceğinden eminim diyor. Yakıt üreticisi Chemrec de bu projede büyük potansiyel görüyor. Şirket, DME yakıtını Piteå daki gazlaştırma tesisinde üretecek. Seri üretimde mümkün olan en yüksek verimliliği sağlamak için, DME tesisi sahada önceden mevcut olan kağıt hamuru fabrikasına entegre edilecek. Siyah likörü bu fabrikalardan alıyoruz. Sentetik gaz kullanarak, sodyum hidroksitin içerdiği serbest bırakılan biyokütleyi yakıta dönüştürüyor ve ardından sodyum hidroksitte bulunan pişirme kimyasallarını geri veriyoruz. Bu, çok yüksek verimlilikle çalışan kapalı bir döngüdür. Yakıt, optimize edilmiş bir dizel sisteminde kullanıldığında, genel sonuç özellikle yüksek bir verimlilik derecesi sunar diyor Chemrec te satış direktörü olan Patrik Löwnertz. Yakıt üretimi için siyah likör kullanımının kağıt

17 Teknoloji mevcut. Bu, Volvo Kamyon un iki yıl önce piyasaya sürdüğü, yedi farklı alternatif yakıt olan biyodizel, sentetik dizel, DME (dimetil eter), metanol/ etanol, biyogaz, metan dizel ve biyogaz-hidrojen karışımı ile çalışan yedi kamyon tarafından kanıtlandı (yandaki oranlara bakın). DME, gelecekteki en büyük potansiyele sahip yakıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Volvo, üretim ve dağıtım altyapısını oluşturmak üzere diğer şirketlerle işbirliği yapıyor. ÜRETİMDEN TÜKETİME YAKITIN İKLİME TOPLAM ETKİSİ Geleneksel dizel Biyodizel Sentetik dizel DME Metanol 11 8 Etanol 25 Biyogaz 7 23 Metan dizel Biyogaz/hidrojen 8 22 İNDEKS En kötü durum En iyi durum KAYNAK: EUCAR/CONCAWE/JRC VE AB VOLVO DME, kağıt hamuru sanayisinin bir yan ürünü olan siyah likörden üretilir. Kullanımı için önemli ölçüde altyapı adaptasyonları gerektirse de, genel yakıt döngüsünden tüm negatif çevresel etkileri çıkarır. hamuru sanayisinde üretime herhangi bir masraf eklemeyeceği vurgulanıyor. Günümüzde kağıt hamuru imalat tesislerinde ısınma ve diğer amaçlarla siyah likör kullanılıyor; ancak, gelecekte aynı amaç için dalların, köklerin ve diğer geleneksel atık maddelerinin kullanılması bekleniyor. Yakıtı Piteå dan dağıtacak olan ve projenin bir parçası olarak İsveç in farklı bölgelerinde dolum istasyonları kurmakta olan petrol şirketi Preem de DME nin bir yakıt olarak uzun vadeli elverişliliğine inanıyor. Geleceğin biyoyakıtlarının karşılaması gereken beş kriteri belirledik: İklime büyük ölçüde faydalı olmak ve yüksek enerji verimliliği sunmak, ayrıca besin üretimine, insan haklarına veya biyolojik çeşitliliğe zarar vermemek. DME tüm kriterleri kolaylıkla karşılıyor diyor Preem iş geliştirme direktörü Gyda Refslund ve şöyle devam ediyor: Altın bir yumurtanın üzerinde oturuyor gibiyiz; emisyonu önemli ölçüde azaltmaya başlamak için bunu tüm dünyaya duyurmak bizim görevimiz! Volvo Kamyon için, hedeflenen piyasa öncelikle İskandinavya. İlk aşamada, uzun mesafe taşımacılığının büyük bir kısmına sahip nakliye şirketleri temel hedef grubunu oluşturuyor. BU TEKNOLOJİYİ çok yakıt tüketen uygulamalarda, Gyda Refslund, Preem. tercihen iki vardiyalı uzun yol kamyonlarında kullanmak istiyoruz. Bu kamyonlar her zaman ağır yük taşıyor ve nadiren park halinde veya rölantide kalıyor. İlk olarak bu nakliyatları CO 2 nötr çözümlerle değiştirmek istiyoruz diyor Mats Franzén ve ekliyor: Ayrıca, yakıtın bulunduğu yer olduğu için İskandinavya ya odaklanmayı seçtik. Bu yolda ilerlersek, buradan yavaş yavaş büyüyebiliriz. Ancak en önemlisi, bir yandan yakıt üretimi için beklerken, diğer yandan satış sonrasının değişikliğe ayak uydurmasını sağlamak zorundayız. 17

18 18 Ege Linyit flletmeleri Güney K srakdere 8. Pano fiantiyesi nde çal flan Volvolar, en a r iflleri en dayan kl ve en güçlü kamyonlar olman n sa lad güvenle en verimli biçimde yap yorlar. fl makinalar n n da lardan söktu ü tafl ve kayalar ile tafl ve kayalar n alt ndan ç kan kömürü tafl yorlar.

19 Volvo da lar tafl yor Y lmazlar Madencilik in flantiyelerinde milyonlarca metreküp toprak, kaya ve kömür yerinden sökülüyor ve Volvolarla tafl n yor. Volvolar sahadaki performanslar ile rakiplerini k skand r yorlar. MET N VE FOTO RAFLAR M. VAH T MAHMATLI SÜLEYMAN YILMAZ LK GÜNKÜ fievk VE HEYECANLA ÇALIfiIYORUZ Y lmazlar Madencilik in kurucusu Süleyman Y lmaz, 1979 y l nda Y lmaz Kardefller olarak yola ç kan firmalar n n geliflim sürecini flöyle anlat yor: Bu ifle 1979 y l nda bafllad k, ilk kamyonumuzu babam n emekli paras yla ald k. Sonra yavafl yavafl kamyon say m z artt rd k. Tavflanl - Tunçbilek yolunda 1992 y l nda ilk iflyerimizi açt k. Kömür sat fl, torbalama, taahhüt ifllerine bafllad k. Daha sonra yükleme ve dekopaj ifllerine de girdik. Güçlü Volvolar m zla, müflterilerimize en kaliteli hizmeti, en az maliyetle sunmak için bugün de ilk günkü flevk ve heyecanla çal flmaya devam ediyoruz. Ege Linyit flletmeleri, gerek rezerv gerek iflletme büyüklü ü ile Türkiye nin en büyük kömür iflletme sahalar n bünyesinde bar nd r yor. Ege Linyit flletmeleri nin Soma, Tavflanl ve Tunçbilek flantiyelerinde dekopaj ifllerini Y lmazlar Madencilik yap yor. Y lmazlar Madencilik in da lar yerinden oynatan ifl makinalar n n kopard klar tafl ve kayalar ile toprak ve kömürleri, 76 araçl k Volvo filosu tafl yor. Y lmazlar n filosunda; 18 adet 610 Bg lik 6x4 Volvo FH16 çekici ve 55 adet 480 Bg lik 8x4 kamyon bulunuyor. 19 SOMA fiant YES NDE görüfltü ümüz firma yöneticilerinden Hüseyin Y lmaz, 1978 y l nda tek kamyonla bu ifle bafllad klar n, geçen her y l ifllerini biraz daha gelifltirirken birçok farkl marka araç kulland klar n, ancak son kararlar n n Volvo oldu unu belirtti i konuflmas nda; Bizim ifllerimize en uygun

20 20 ve dayan kl araçlar n Volvolar oldu unu gördük, art k Volvo dan vazgeçmeyiz dedi ve sözlerini flöyle sürdürdü: Manisa da Soma ve Tavflanl da, Kütahya da Tunçbilek te flu an aç k flantiyelerimiz var. Soma flantiyesinde yürütmekte oldu umuz ifl 33 milyon metreküplük bir ifl. Bu flantiyelerde ana ifli yapan araçlar Volvolard r. Bizim flantiyelerimiz 10 ay aç k ve iki vardiya halinde çal fl yoruz. Saha içinde grayderler, yükleyiciler çal fl yor. Bir seferde yaklafl k 5 metreküp yükleme yap l yor. Bu da her defas nda yaklafl k 10 tonluk bir kütlenin yüklenmesi anlam na geliyor. Bu nedenle sahada kamyonlar, durmaks z n çal fl yor ve bir günde yaklafl k 3500 sefer yap yorlar. Her sefer için yap lan yol 3 ila 5 km aras nda de ifliyor. B Z M fiant YELER M Z BELK DE VOLVOLARIN DÜNYADA EN A IR fiartlarda ÇALIfiTI I fiant YELERDEND R. Yük a r ve çok, çal flma zemini bozuk... flimizi yaparken yol ve hava koflullar ne olursa olsun zamana karfl yar fl yoruz. Maddi kay plara u ramamak için her projenin bitirme zaman na mutlaka uymak gerekiyor... Bu flartlarda tabiki Volvo kamyonlar n teknik s n rlar n zorluyoruz. Üstelik bu zorlama, teknik kapasitenin bir defa afl lmas biçiminde gerçekleflmiyor. Teknik kapasiteyi son noktas na kadar sürekli zorluyoruz. DAHA ÖNCE BAfiKA markalar denedik. Ama flantiye çal flmalar m z için art k mutlaka Volvo al yoruz. Volvolar dayan kl l klar, kesintisiz çal flmalar, sürücülere sa lad klar ifl güvenli i, yak t ve motor performanslar ile bafllang çta ucuz olan kamyonlara göre çok daha kazançl, faydal ve verimliler.

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2008 fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 1 2008 YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz?

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? editör Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? Öylesine hızlı bir değişim döneminde yaşıyoruz ki, bundan daha 10 yıl önce hayran bir şekilde kullandığımız bir bilgisayara şimdi neredeyse tarihi eser

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor

Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor EDİTÖR Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor Ekonominin aşırı ısınması ve gittikçe artan cari açık endişesi ile frene basılan Türkiye ekonomisinin kısa bir süre önce açıklanan 2012 yılı üçüncü

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Ticari Araçlarda Bahar

Detaylı

dünyası 12/2012 YTY İnşaat ta iş zorsa çözüm Komatsu Kalyon İnşaat ta 25 yıldır tercih Komatsu Arslanoğlu, Komatsu ile güvenli yıkıyor

dünyası 12/2012 YTY İnşaat ta iş zorsa çözüm Komatsu Kalyon İnşaat ta 25 yıldır tercih Komatsu Arslanoğlu, Komatsu ile güvenli yıkıyor İş Makinaları İş Makinaları 12/2012 dünyası Sayı:24 Arslanoğlu, Komatsu ile güvenli yıkıyor Bursa da hafriyatçılar Komatsu ya güveniyor YTY İnşaat ta iş zorsa çözüm Komatsu Kalyon İnşaat ta 25 yıldır tercih

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

İş güvenliksizliğinde Avrupa nın lideri, dünyanın üçüncüsüyüz!

İş güvenliksizliğinde Avrupa nın lideri, dünyanın üçüncüsüyüz! EDİTÖR İş güvenliksizliğinde Avrupa nın lideri, dünyanın üçüncüsüyüz! Küresel sınıflandırmalarda gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemiz için hepimizin ortak hedefi, en kısa sürede gelişmiş ülkeler

Detaylı

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan 1 okt ilan.._layout 1 07.04.2012 18:44 Page 1 BB SERVİSTEN ETKİN ÇÖZÜMLER BB Servis Ekipmanları, takograf servislerine ve nakliye firmalarına etkin çözümler sunmak amacıyla bayilikler verileceği belirtildi.

Detaylı

Yıkımların sorumlusu kim?

Yıkımların sorumlusu kim? Nisan 2014 editör Yıkımların sorumlusu kim? Ülkemizde Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile birlikte hız kazanan yıkım çalışmaları, çevre ve insan sağlığı açısından büyük riskler taşıyor. Bırakın sokak aralarını,

Detaylı

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler KAPAKSIEM 6/22/07 11:36 AM Page 1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2007 www.siemens.com.tr Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? Yeni yat r mlar ar tma suyu ve

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor EDİTÖR Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor 2008 de başlayan ve etkileri gelişmiş ülkelerde az veya çok hala süren ekonomik kriz, dünya ekonomisindeki birçok ezberi bozdu. Gelişmiş ülkelerin küresel

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ 1 okt ilan_layout 1 28.11.2012 19:13 Page 1 LOJ ST K SAYI: 75 F YATI: 50 KURUŞ OMSAN DA YENİ ATAMA Omsan da stratejik planlama ve pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Faysal Yalınkılıç, Kasım 2012 tarihi

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

01/2011. Sayı:17. ݺ Makinaları. Karadeniz HES lerinde Komatsu damgası. Umut Doğaltaº dev blokları Komatsu ile söküyor

01/2011. Sayı:17. ݺ Makinaları. Karadeniz HES lerinde Komatsu damgası. Umut Doğaltaº dev blokları Komatsu ile söküyor 01/2011 ݺ Makinaları Sayı:17 Sivas İl Özel İdaresi filosunu Komatsu ile geniºletti Umut Doğaltaº dev blokları Komatsu ile söküyor Karadeniz HES lerinde Komatsu damgası Dağları devirdikçe Komatsu ya olan

Detaylı

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz İş ortaklarımız için ayrı çözüm yolları üretebilen bir yapıya sahibiz. Ara vermeden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile sağlıklı büyüyoruz. Sürdürülebilir lojistik ve çevreci yaklaşımımızı yaptığımız her

Detaylı