ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ÇELĠK BORU KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/ (Mükerrer)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ÇELĠK BORU KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0001-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ÇELĠK BORU KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/ (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1

2 Meslek: DOĞAL GAZ ÇELĠK BORU KAYNAKÇISI Seviye: 3 I Referans Kodu: 09UMS Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBĠR) YARDIMCI KURULUġ: UGETAM (Ġstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri AraĢtırma Mühendislik San. ve Tic. A.ġ) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Enerji Sektör Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarih/Sayı: 25/08/ (Mükerrer) Revizyon No: 00 I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiģtir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 2

3 TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR ALTERNATĠF AKIM (AC): Genliği ve yönü zamana göre periyodik olarak değiģen elektriksel akımı, AMPER: Elektrik akım Ģiddetini, ARGON (Ar): MĠG ve TĠG kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılan soygazı, ARK KAYNAĞI: Gerekli ısının elektrik arkı ile sağlandığı dolgu metali veya dolgu metalsiz yapılan ergitme kaynak yöntemini, ASETĠLEN (C 2 H 2 ): Oksigaz kaynağında kullanılan yanıcı gazı, DENEY ĠġLEMĠ: Yapımı tamamlanmıģ hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiģ yöntemlerle ölçülmesini, DEVREDE KALMA SÜRESĠ: Kaynak makinesinin maksimum amperde çalıģırken 10 dakikalık zaman süresi baz alındığında kesintisiz olarak kaynak yapabilme süresini, DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanların gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından, ilk çalıģtırmanın yapılması iģlemini, DOĞRU AKIM (DC): Yönü zamanla değiģmeyen akımı, ELEKTROT: Kaynak iģlemi esnasında üzerinde kaynak akımının geçmesini sağlayan, iģ parçasına bakan ucu ile iģ parçası arasında kaynak arkını oluģturan (TIG) ve gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran (Örtülü elektrotla ark kaynağı) kaynak malzemesini, EN: Avrupa standartlarını, EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, GAZLI HAT: Havadan arındırılıp tamamen (% 100) doğal gaz ile doldurularak devreye alınmıģ olan doğal gaz boru hattını, GAZSIZ HAT: Ġçine doğal gaz doldurulmamıģ veya doğal gazdan tamamen arındırılmıģ doğal gaz boru hattını, ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını, ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını, KAYNAK: Metal ya da plastik malzemeleri ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten, erime aralığı aynı veya yaklaģık bir malzeme katarak veya katmadan birleģtirme iģlemini, KAYNAK AĞZI: Kaynakla birleģtirilecek parçaların kalınlığı, malzemesi ve kaynak pozisyonuna bağlı olarak değiģen Ģekillerde parçaların birleģtirilecek kısımlarına verilen Ģekli, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 3

4 KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM: ÇalıĢanı, yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan; çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KULLANMA KILAVUZU: Bir malzeme hakkında imalatçı tarafından hazırlanan ve malzemenin kullanımına iliģkin Ģartların belirtildiği dokümanı, KUTUPLAR(+ ve -): Doğru akım kaynak makinelerinde bulunan elektrot türüne göre değiģken olarak kullanılabilen + ve (Anot ve Katot) iyon hareketini sağlayan noktaları, MUKAVEMET: Cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvet ve gerilmelere karģı dayanma kabiliyetini, NACE: Avrupa Topluluğu nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasını, PA POZĠSYONU: TS EN ISO 6947 standardında tarif edilen kaynak elektrodu, torcu ya da Ģalomanın kaynak dikiģ eksenine dik olduğu (oluk pozisyonu olarak da adlandırılan) kaynak iģlem pozisyonunu, PASO: Kaynak iģlemi yapılan malzemeye ait kaynak uzunluğunun; baģlangıç noktasından bitiģ noktasına kadar adım adım ergitilen metalin her bir katına verilen ismi, PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleģtirmek için belirlenen yolu ortaya koyan iģyerine ait kalite sistem dokümanını, PUNTALAMA: ĠĢ parçaları veya yapı elemanı parçalarının birbirlerine belirlenen konumlarının kaynak noktası veya kısa kaynak dikiģleri yardımıyla sabitlenmesi iģlemini, REGÜLATÖR: Gaz basıncını istenilen basınca düģüren aleti, ġase (KAYNAK ġasesġ): Kaynak bağlantısı için ark oluģturmak amacıyla; kaynak pensi veya torcunun dıģındaki diğer kablonun, kaynak yapılacak malzemeye bağlanmasını, diğer bir ifade ile akım devresinin tamamlanmasını, TALĠMAT: Detay çalıģmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iģ yerine ait kalite sistem dokümanını, TIG (Tungsten Inert Gas): Ergimeyen ve ark oluģturan bir Tungsten (alaģımlı-alaģımsız) elektrotla, Argon, Helyum ya da Argon-Helyum karıģımı soy gazların koruyucu gaz atmosferi altında ilave metal kullanılarak ya da kullanılmayarak yapılan ark kaynağı yöntemini, TOLERANS: Kabul edilebilecek ölçü ile standart ölçü arasındaki fark veya hata payını, TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalıģan bir araçta; bir noktayı toprakla birleģtirmeyi, TS: Türk Standartlarını, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 4

5 TSE: Türk Standartları Enstitüsünü, YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI: AhĢap-kağıt (A sınıfı), akaryakıt(b sınıfı), gaz(c sınıfı) ve metal(d sınıfı) yangınlara müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuģ tüpleri, ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 5

6 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFĠLĠ Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve DavranıĢlar ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 6

7 1. GĠRĠġ Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBĠR) tarafından hazırlanmıģtır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak değerlendirilmiģ, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıģtır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 7

8 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3); iģ sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iģ organizasyonu yapan, kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak kaynak iģlemini ve kaynak temizliğini yapan, kaynak donanımını ortamdan uzaklaģtıran ve mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiģidir Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 88 : 7212 ISCED 97 : 521 NACE Rev.2 : Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın Yönetmeliği Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi 2.4. Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Ġç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği Ġmar Yönetmelikleri TS EN Plastik Kaynağı Yapan Personel -Kaynakçı Nitelik Testleri -KaynaklanmıĢ Termoplastik Malzemeler TS EN Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı Ergitme Kaynağı Bölüm:1 Çelikler Yangın Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 8

9 2.5. ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Doğal gaz çelik boru kaynakçısı, kaynak standartlarının izin verdiği her türlü coğrafi iklim Ģartlarında açık ve dıģ ortamlarda çalıģır. Kaynak iģlemini çevre sıcaklığının +5 C nin üzerinde olduğu Ģartlarda yapar. Doğal gaz çelik boru kaynakçısı planlama iģlerini büroda, uygulama iģlemlerini sahada yapar. ÇalıĢma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil günlerinde çalıģması gerekebilir. ÇalıĢma sırasında iģverenlerle, mühendislerle ve çalıģma alanında bulunan kiģilerle iletiģim kurar. Doğal gazın patlayıcı özelliği nedeniyle yüksek risk taģıyan ortamlarda çalıģır. ÇalıĢma koģulları içinde araç çarpması, kesici cisim yaralanması, cisim düģmesi ve çarpması gibi iģ kazalarına maruz kalabilir Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler Doğal gaz çelik boru kaynakçısının, mekanik iģlere yatkın ve el becerisinin geliģmiģ olması, değiģik dıģ ortam Ģartlarında, saha ve Ģantiye koģullarında çalıģmaya uygun ya da alıģkın olması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 9

10 3. MESLEK PROFĠLĠ 3.1. Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama A.1.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaģılması için, iģyerinin düzenlediği eğitimlere veya iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. A ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak A.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iģyerine ait kuralları uygulamak A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.3 Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.2.1 A.2.2 A.3.1 A.3.2 Yapılan iģe uygun iģ elbiseleri ve kiģisel koruyucu donanımları kullanır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalıģır Ģekilde bulundurur. Yapılan çalıģmaya ait emniyet ve uyarı iģaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleģtirerek ve çalıģma sırasında koruyarak iģ alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. Yaptığı iģle ilgili tehlike ve riskleri TS kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi çalıģmalarına katkıda bulunur. Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalıģmalara katılır. Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir Ģekilde yok etmek üzere önlem alma çalıģmalarına katkıda bulunur. Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda iģletme dıģında ilgili kurumlara bildirir. A.3.3 Makineye özel acil durum prosedürlerini uygular. A.4.1 Acil durumlarda çıkıģ veya kaçıģ prosedürlerini uygular. A.4 Acil çıkıģ prosedürlerini uygulamak A.4.2 Acil çıkıģ veya kaçıģ ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iģ arkadaģlarıyla paylaģmak üzere yapılan periyodik çalıģmalara ve tatbikatlara katılır. A.4.3 Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri belirler ve kullanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 10

11 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.1 B.1.2 Yaptığı iģle ilgili olarak TS EN ISO kapsamında; Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleģtirilen iģlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir Ģekilde saptanması çalıģmalarına katılır. Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. B.1.3 ĠĢ süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalıģmalarına katılır. B.2.1 DönüĢtürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. B Çevre güvenlik önlemlerini almak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 B.2.3 B.2.4 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıģtırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir Ģekilde tutulmasını sağlar. ĠĢlem sırasında ve hazırlık aģamalarında kiģisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. B.2.5 Dökülme ve sızıntılara karģı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. B.3 Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 B.3.2 Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanır. Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalıģmalarına katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 11

12 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama C.1 ĠĢe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.1 C.1.2 ĠĢlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. C.1.3 Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalıģır. C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak C.2.1 C.2.2 Yapılacak iģlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. ĠĢlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite Ģartlarının karģılanmasını sağlar. C Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalıģmak C.3 Yapılan çalıģmaların kalitesini denetim altında tutmak C.3.1 C.3.2 C.3.3 Operasyon bazında çalıģmaların kalitesini denetleme çalıģmalarına katılır. Monte edilecek parçanın, parçanın monte edileceği yerin ve gerekli ekipmanların uygunluğunu denetler. Montajı tamamlanan bileģenlerin iģyerinin kalite koģullarını sağlaması için özel ölçme gereçlerini kullanarak kalite denetimi yapar. C.4.1 ÇalıĢma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kiģilere sürekli bildirir. C.4 Proseslerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalıģmalarına katılmak C.4.2 C.4.3 Kontrolsüz gaz çıkıģı ile boru hattı hasarlarına standartlar ve prosedürler kapsamında müdahale eder. Hata ve arızaları oluģturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. C.4.4 Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. C.4.5 Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 12

13 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama D.1.1 ÇalıĢmaların kesintisiz ve uygun Ģekilde sürdürülmesi için, iģ alanını inceler. D.1 ÇalıĢma alanının özelliklerini belirlemek D.1.2 D.1.3 D.1.4 ĠĢ alanının olumsuz özelliklerinin iyileģtirilmesine katkıda bulunur. ÇalıĢmanın türü ve kullanılan iģ yöntemine göre düzeni sağlar. ÇalıĢma alanının geniģliğini ve ilgili çalıģma noktalarının kapsamını belirler. D.1.5 Doğal gaz tesisatının diğer alt yapı tesisatlarına karģı korunmasını TS ve EN standartlarına göre sağlar D.2.1 Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre hazırlar. D ĠĢ organizasyonu yapmak D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalıģmaya hazırlamak D.2.2 D.2.3 Belirlenen iģleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır. ÇalıĢma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalıģmaya hazır hale getirir. D.2.4 ÇalıĢma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin iģ sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluğunu denetleme çalıģmalarına katkıda bulunur. D.3.1 ÇalıĢma alanını temiz ve düzenli tutar. D.3.2 Temizlik yaparken iģ güvenliği Ģartlarını gözetir. D.3 ĠĢ bitiminde donanım ve iģ alanı temizliğini yapmak D.3.3 Kullanılan makine ve ekipmanları iģ bitiminde kaldırır ve temizler. D.3.4 ĠĢ güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiģ yerlerde uygun bir Ģekilde depolar. D.3.5 ÇalıĢma alanını daha sonra gerçekleģtirilecek iģlemlere uygun bırakır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 13

14 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama E.1.1 Alternatif ve doğru akım makinelerini kaynak tipine göre kullanır. E.1.2 Argon, Asetilen ve oksijen gazları kaynak tipine göre kullanır. E Kaynak donanımını hazırlamak E.1 Seçilen kaynak yöntemine göre kaynak makinesi ve tüpleri hazırlamak E.1.3 E.1.4 Tüplerin çıkıģ basıncını ayarlar. Yanıcı ve yakıcı gazlar hakkında teknik emniyet kurallarını uygular. E.1.5 Makine üzerindeki kutuplama özelliğini kullanır. E.1.6 Elektrot türüne göre kutuplamayı seçer. E.2 Elektrot ve kaynak tellerini hazırlamak E.2.1 HazırlanmıĢ olan kaynak prosedürüne göre elektrot kullanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 14

15 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama F.1.1 Kaynak ağzını, ağız tipi ve açısına uygun olarak açar. F.1 Boruya kaynak ağzı açmak F.1.2 F.1.3 Uygun kaynak ağzı açılmadığı zaman oluģacak kaynak hatalarını tespit eder. Kaynak ağızlarına göre uygun paso sayılarını tespit eder. F.1.4 Kaynak ağızlarına göre uygun el hareketlerini kullanır. F.2.1 Boruları mukavemeti güçlü kaynak oluģturacak Ģekilde hizalar. F Kaynak parçasını kaynağa hazırlamak F.2 Boruları hizalamak F.2.2 F.2.3 Boruları dikiģleri takip ettirmeyecek Ģekilde hizalar. Boruları eksen kaçıklığı olmayacak Ģekilde hizalar. F.2.4 Et kalınlığı farklı olan borularda içten veya dıģtan taģlamayı yapar. F.3.1 Boru çapına göre kaç adet punta yapılacağını belirler. F.3.2 Puntalamayı, boru uzunluğuna ve saat konumuna göre yapar. F.3 Uygun noktalardan puntalama iģlemi yapmak F.3.3 Kök nüfuziyetine göre, punta derinliğine karar verir. F.3.4 PA pozisyonunda punta yapar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 15

16 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama G.1 Bütün kaynak pozisyonlarında kaynak yapmak G.1.1 G.1.2 Pozisyona uygun el açısı ve hareketini yapar. Kaynak yöntemine ve kaynak ağız aralığına göre kaynak pozisyonu seçer. G.2.1 ĠĢletme basıncı, boru çapı, et kalınlığı ve malzemeye göre kaynak yöntemini belirler. G.2.2 Kaynak tür ve yerine göre elektrot örtülerini ve elektrotları belirler. G.2.3 Elle elektrik ark kaynağı için uygun elektrodu seçer. G Kaynak iģlemini yapmak G.2 Kaynak yöntemini seçmek G.2.4 G.2.5 Asetilen ve oksijen tüpleri için regülatör basınç ayarlarını yapar. Uygun dolgu malzemesini seçer. G.2.6 Oksi-asetilen kaynağında, kaynak ilerleme yönünü belirler. G.2.7 TIG kaynağı için uygun dolgu malzemesi seçer. G.3.1 Malzeme kalınlığı, elektrot türü ve çapına göre amper ayarı yapar. G.3 Kaynak yapmak G.3.2 Boru çapına uygun olarak yapılmıģ kaynak paso sayısına göre kaynak yapar. G.3.3 Pozisyona göre uygun noktadan kaynağa baģlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 16

17 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama H.1.1 Kesme taģı ve temizleme taģının et kalınlıklarını seçer. H.1 Kaynak iç temizliğini yapmak H.1.2 H.1.3 Boru çapına uygun kesme ve temizleme taģı seçer. Kaynak yöntemine göre kesme taģını kullanır. H.1.4 Pasolar arası temizlikte uygun fırça kullanır. H Kaynak temizliğini yapmak H.2 Kaynak dıģ temizliğini yapmak H.2.1 H.2.2 Kapak paso için uygun fırça kullanır. Boru ve kaynak üzerindeki sıçrantıları, kesgi veya temizleme taģıyla temizler. H.3.1 Ġç ve dıģ kaynak hatalarını kontrol eder. H.3 Kaynağı kontrol etmek H.3.2 Olası kaynak hatalarını belirler. H.3.3 Tolerans dıģı kaynak hatalarını tamir eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 17

18 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama I.1 Elektrik kaynak makinesini elektrik devresinden ayırmak I.1.1 ġase bağlantısını söker. I Kaynak donanımını ortamdan uzaklaģtırmak I.2 Gaz kaynağı ekipmanlarını toplamak I.2.1 I.2.2 Oksijen ve asetilen tüplerini sızdırmayacak Ģekilde kapatır. Mavi ve kırmızı hortumdaki gazları emniyet kurallarına uygun olarak boģaltır. I.3 Yardımcı ekipmanları toplamak I.3.1 TIG kaynağı için argon tüpü ile kaynak makinesi bağlantısını keser. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 18

19 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama J Mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürütmek J.1 J.2 Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum gibi faaliyetlere katılmak Meslek ile ilgili yayınları ve geliģmeleri takip etmek J.1.1 J.1.2 J.2.1 J.2.2 Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır. Bağlı bulunduğu meslek kuruluģunun aktivitelerini takip eder. Sektör yayınlarını zamanında takip eder. Hizmet içi ve iģbaģı eğitimlerine katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 19

20 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1. Ampermetre 2. Argon tüpü 3. Asetilen gazı hortumu 4. Asetilen tüpü 5. Baret 6. BaĢ maskesi 7. Çanak fırça 8. Çapak gözlüğü 9. Elektrot pensesi 10. Gazaltı kaynak teli 11. Geri tepme aparatı 12. Göz duģu 13. Kaynak makinesi 14. Kaynak masası 15. Kaynak pensi 16. Kaynakçı ayakkabı tozluğu 17. Kaynakçı baģlığı 18. Kaynakçı ayakkabısı 19. Kaynakçı eldiveni 20. Kaynakçı koruyucu giysisi 21. Kaynakçı maskesi 22. Kesme taģı 23. Malzeme masası 24. Oksi-asetilen kaynak hamlaç takımı 25. Oksijen gaz hortumu 26. Oksijen tüpü 27. Regülatör 28. Rutil elektrot 29. Selülozik elektrot 30. Tabure 31. TaĢ motoru (Avuç taģlama) 32. TaĢlama TaĢı 33. Tel fırça 34. Üfleç 35. Yangın söndürme cihazı Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 20

21 3.3. Bilgi ve Beceriler 1. AkıĢkan bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Basit ısıl iģlem bilgi ve becerisi 4. Çelik boru kaynak bilgi ve becerisi 5. Çelik boru malzeme bilgisi 6. Doğal gaz tesisat bilgisi 7. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi 8. El becerisi 9. Elektrot ve kaynak teli bilgisi 10. Ergonomi bilgisi 11. Genel doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi 12. Hijyen bilgisi 13. ĠletiĢim becerisi 14. Ġlkyardım bilgisi 15. ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi 16. ĠĢyeri çalıģma prosedürleri bilgisi 17. Kaynakçı iģlem özelliği formlarını okuma bilgisi 18. Kaynak makineleri bilgisi 19. Meslek matematiği bilgisi 20. Mesleki resim bilgi ve becerisi 21. Mesleki elektrik bilgisi 22. Mesleki terim bilgisi 23. Meslekle ilgili mevzuat bilgisi 24. Montaj bilgi ve becerisi 25. Mukavemet ve sızdırmazlık deney bilgisi 26. Oksijen, asetilen ve argon gazı hakkında bilgi sahibi olma 27. Öğretme becerisi 28. Ölçme ve kontrol bilgisi 29. Ölçü alma bilgi ve becerisi 30. Problem çözme yeteneği 31. Proje bilgisi 32. Standart ölçüler bilgisi 33. Ürün bilgisi 34. Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini kullanma bilgisi 35. Yedek parça bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 21

22 3.4. Tutum ve DavranıĢlar 1. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. ÇalıĢkan olmak 3. Çevreyi korumaya karģı duyarlı olmak 4. Dikkatli olmak 5. Dürüst olmak 6. Güvenilir olmak 7. Hassas ve titiz olmak 8. HoĢgörülü olmak 9. Ġnsan iliģkilerine özen göstermek 10. Ġnisiyatif kullanmak 11. ĠĢ disiplinine sahip olmak 12. ĠĢ sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek 13. ĠĢyeri çalıģma prensiplerine uymak 14. Kaliteye dikkat etmek 15. Karar vermek 16. Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak 17. Meslek ahlakına sahip olmak 18. Özgüven sahibi olmak 19. Özverili olmak 20. Planlı olmak 21. Pratik olmak 22. Sabırlı olmak 23. Soğukkanlı olmak 24. Sorumluluk sahibi olmak 25. ġeffaf olmak 26. Temiz olmak 27. Tertipli çalıģmak 28. Üretken olmak 29. Yeniliklere açık olmak 30. Zamanı iyi kullanmak Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 22

23 4.ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme; TS EN standardı esas alınarak, gerekli çalıģma Ģartlarının oluģturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav Ģeklinde olacaktır. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliģkin iģlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 23

24 EK: 1.Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi: Mustafa Ali AKMAN, GAZBĠR Doğal Gaz Meslek Standartları Hazırlama Komite BaĢkanı Ahmet YETĠK, AKSA-ANADOLU Meslek Standardı(Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı) Hazırlama Komisyon BaĢkanı 2.Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri: Dursun ġahġngöz, UGETAM Serhat ELHAN, ĠGDAġ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 24

25 3.GörüĢ Ġstenen KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar: 3.1. Dağıtım ġirketleri ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.ġ. AKMERCAN ġġrketler GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. BAHÇEġEHĠR GAZ DAĞITIM A.ġ. CENGĠZ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ÇALIK HOLDĠNG ÇORUM ELEKTRĠK DOĞAL GAZ A.ġ. DELTA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ENERGAZ MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK MAKĠNE TESĠSAT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. EWE GROUP FERNAS ĠNġAAT LTD. ġtġ. GÜNAY ĠNġAAT LTD. ġtġ. ĠS-KA ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ LTD. ġtġ. ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. (ĠGDAġ) KALEN ENERJĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. KOLĠN ĠNġAAT, TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TĠC. VE SAN. A.ġ. SEL-TAN ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. UġAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKĠMYA ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT SAN. VE TĠC. A.ġ. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 25

26 3.2. Üretici, Ġthalatçı, Uygulayıcı ve MüĢavir Firmalar ADAY YAPI TEKNOLOJĠK TESĠSAT SĠSTEMLERĠ SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. AKARE ĠNġAAT AKFEL PAZARLAMA ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. ARZ MÜHENDĠSLĠK MÜT. ĠNġ. SAN. TĠC. LTD. ġtġ. DERĠġ ĠNġ. MÜH. MÜġ. LTD. ġtġ. ENVY ENERJĠ VE ÇEVRE YATIRIMLARI A.ġ. GURYAPI ĠNġAAT TURĠZM SAN. TĠC. A.ġ. HĠTAġ ĠNġAAT VE TĠCARET LTD. ġtġ. ĠLKAR ĠNġAAT SAN. TĠC. LTD. ġtġ PAKPEN A.ġ. PEGĠ TEKNĠK ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜH. MÜġAVĠRLĠK ĠNġ. TAAHHÜT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. YÜKSELEN YAPI ĠNġ. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 26

27 3.3. Sivil Meslek Örgütleri DOĞAL GAZ SANAYĠCĠ VE ĠġADAMLARI DERNEĞĠ GEDĠK KAYNAK MESLEKĠ EĞĠTĠM VE KÜÇÜK SANAYĠ DESTEKLEME VAKFI OERLĠKON KAYNAK SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ KAYNAK TEKNOLOJĠSĠ ARAġTIRMA, MUAYENE VE UYGULAMA MERKEZĠ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 27

28 3.4. Kurumlar BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVRĠMCĠ ĠġÇĠ SENDĠKALARI KONFEDERASYONU ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HAK-Ġġ KONFEDERASYONU MAKĠNE MÜHENDĠSLERĠ ODASI MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKĠYE ĠġÇĠ SENDĠKALARI KONFEDERASYONU TÜRKĠYE ĠġVEREN SENDĠKALARI KONFEDERASYONU TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ YÜKSEK ÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 28

29 4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT, Özlem Deniz ERATAK, Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ, BaĢkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) BaĢkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı) Üye (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Üye (Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı) Üye (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı) M. Oğuz GÜNER, Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı) Oğuz AKGÜMÜġ, Arda TARHAN, Yahya Varol GÜLTEKĠN, Dr. Adnan KÖSE, Güner YENĠGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Üye (Hak-ĠĢ Konfederasyonu) Üye (Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Firuzan SĠLAHġÖR, Metin DEMĠRSOY, Sinan GERGĠN, Nuri BĠLĠR, Ergün GÖK, Daire BaĢkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Temsilcisi (Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı) Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) Davetli Uzman (Rotek Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. ġti.) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 29

30 5.MYK Yönetim Kurulu Bayram AKBAġ, Uğur BEKTAġ, Hüseyin ACIR, Prof. Dr. Sabahattin BALCI, BaĢkan (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) BaĢkan Vekili (Meslek KuruluĢları Temsilcisi) Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) Üye (Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı Temsilcisi) M. ġükrü KOÇOĞLU, Üye (ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi) Dr. Osman YILDIZ, Üye (ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 30

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BACACI Seviye : 4 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sinter ĠĢçisi (Seviye 3)... /... / 00 Meslek: SĠNTER ĠġÇĠSĠ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ĠġLETME ELEKTRĠK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0238-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0238-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0238-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Levha

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 16.10.2012-28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Metal Doğrultma İşçisi ( Seviye 3 ). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0134-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0134-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0134-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: SU YALITIMCISI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0225-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0225-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0225-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: BİYOGAZ SİSTEMLERİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0422-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0422-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0422-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Meslek: DOĞAL

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Metal Levha İşlemeci. / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: METAL

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0225-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0225-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0225-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: BİYOGAZ SİSTEMLERİ

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI. Meslek: Seviye: 4 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI. Meslek: Seviye: 4 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI Seviye: 4 1 Referans Kodu: 12UMS0205-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0219-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/13.06.2012-28322 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0219-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/13.06.2012-28322 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0219-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/13.06.2012-28322 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: YÜKSEK

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 3 KALİTE KONTROLCÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0419-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIMCI SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIMCI SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK BAKIMCI SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Elektrik Bakımcı (Seviye 5).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI TAŞLAMA TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI TAŞLAMA TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI TAŞLAMA TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Taşlama Tezgah İşçisi (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK SAYACI SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0421-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK SAYACI SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0421-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK SAYACI SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0421-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Meslek: ELEKTRİK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Metal Doğramacı (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI

Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI Ek-11 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0398-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: BORVERKÇİ Seviye: 4 I Referans Kodu: 12UMS0215-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

Detaylı