T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü"

Transkript

1 :38 FAX L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : / Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün tarih sayılı ıalimaılanna istinaden; Stoklarınızda bulunan w ekli listede belirtilen (Ek-I) yı:r1i ekmeklik buğday, arpa ve çavd r ile ithal ekmeklik buğday ve )arpa (İskenderun, Mersin ve BancJırm~ Şube Müdürlüklerioe ~elecck olud ithal arpalar millilcşmelcrini müteakip, baralardaa sevk edilecek olan arpalar ise tesellüm edilmesini müteakip) Ek-2'de belirtilen fıyatlar ve aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Şuhat 2015 tarihleri arasında satışa açılmıştır. Talepler talep formuna uy~un olarak Şube MüdürHiğü ve ürün kodu bazında alınacaktır. Satışa açılan stoklana yoğuo talep cdmesi durumunda YOğUDtalep j:!elen stoklar için kod bazand tahsis yapılacaktır. Ekmeklik Butdaylar: Ekmeklik buğdayların satışı un ve hulgur fabrikalarına, düşük vasıflı buğdayların satışı ise sadece bisküvi fabrikalarına peşin bedel ımıkabili yapılacaktır. MU.5 Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan standart dışı buğdaylar (1691) ise un. bulgur ve hisküvi fabrikalanna peşin bedel ımıkabili satılabilecektir. Firmalara bu talimatımızla satış yapılacak toplam buğday miktarı, firmanın aşağıda belirtilen hesaplama yöntemiyle bulunacak aylak fiili tüketim miktarını geçmeyecektir. BUDa göre; 1- Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (Oi Aralık 20 ı4 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ilc 2014 veya 2013 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri. faaliyette olduklarına dair bölgeyi bağlr olduklan odalardan. fiili tüketim belgesini ise kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi odalarından veya mali rnüşavirlerdcn onaylı olarak alacaklardır.). TE\I~p sahipleri, 2014 veya 2013 (fiili tüketim belgesini hangi yıl vermiş ise o yıla ait) YIIIIl11 ait un. bulgur ve bisküvi (kek, gofrct, kraker vh. dahil) ihracat miktarlarını veya Un. bulgur ve bisküvi (kek, gofrcı. kraker vb. dahil) ihracatlannın olmadığını resmi olarak belgcleyerck (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirdcn) talep formu ile hintcrlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir. Talep ııahipleriaden, fiili tüketim 'Ve mamul madde ibracnt durumunu gösteren belı;!elcrini dah a ÖDeeki satışlarda vermiş olanlarda» bu belgeler isteaeıeyecektir. Firmanın un. bulgur ve bisküvi (kck, gofret, kraker vb. dahil) ihracatı var ise un, bulgur Vi! bisküvi (kek, gofret, kraker vb. dahil) ihracatı karşılığı buğday, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yı llık buğday tüketim miktarından düşü lecek ve kalan miktann 20 i4 veya 2013 yılı iyi n 1/12 'sine kadar saıış yapılacaktır. iiesaplamalarda un karşılığı bulğur karşılığı bisküvi karşılığt ise katsayıları esas alınacaktır. Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze nıüracaatta hulunan bir firmanın 2013 yılı fiili tüketim miktarı Ton/Yıl olsun. Firmanın 2013 un ihracat miktarı isı: ton olduğunu varsayalan. Buna göre; x U58=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karsıhğı olacaktır IJ.2 10/1 2-"'9.434 ton. firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12'si olan buğday miktarı Şehitlik Mnh. Fevzi Çakmak Ctld. No:25 Polı,tlı /ANKARA Telefon: O (312) Fax: O (312) 623 LO68 E-posıil: ~(i.ılr\ıo.fi.\)v.ır İnternet Sitesi: Ayrıntılı bilgi için irtibat : Cengiz GüMÜŞ Merkezi: Ankara Tel: /6ıı:ı7 Mersis No:

2 ~015 17:39 FAX T.C. TOPRAK MAHSULLERi OFisi GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa fiili tüketim miktarı /12-= i0.000 ton olarak dikkate alınacaktır. 2- YO~\Jn talep gelen stoklar için yapılan hesaplama sonucunda; aylık 100 tondan az buğday düşen talep sahipleri ile yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden 100 tonıı kadar satış yapmaya veya faaliyetle bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlamu belgelerneleri halinde belgelediklcri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubemiz yetkilidir. Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlüklerinin, açık yı~ıolarlbda stoklu ekmeklik bu!daylar (1272, , 1373 ve 1374 kodlu) kişi ve kuruluş ayırldu yapıjmaksl~ın serbest olarak peşin bedel mukabjjj satılabdeccktlr (Ek~3). ArpRlar: Arpa sauşları; aşağıda belirtilen esaslar d:1hilindç sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları. besi ci ve ycıiştiriciler ilc kendi yemini kendisi imaj eden işletmelere) yönelik olarak peşin bedel ımıkabili yapılacaknr. fiili tüketim hesabında yem fabrikaları için 2014 veya 2013 yılı tiili tüketim miktannın 2014 veya yılı için 1111' si bcsici ve yetiştinciler için ise talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelerneleri halinde büyük baş hayvan başına ~ünde 5 kg, küçükbaş hayvan başıaa ise günde ı kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarlıla kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İ1lilçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini vo kaç ba~ Ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelerneleri halinde. kıtnatlı hayvan başına ~üddc 12 ~r üzerinden taylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için hıı rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir. Yoğun talep gelen stoklar için tahsisli satıştan dolayı SO tondan az arpa düşen yeın fabrikalarına SO tona kadar, 20 tonuan az arpa düşen diğer kesimlere ise 20 tona kadar satış yapmaya şube müdürlüğümuz yetkilidir. Yeni kurulan fabrikatanrı faaliyette: olduğunu gösterir belgelerine: istinaden; bu talimatınnzla 50 ton kadar veya üretimde bulundukları aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelerneleri halinde bclgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlüğümuz yetkilidir. Çavdarlar: Stoklarınuzda bulunan çavdarlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızm, Şubat 2015 tarihleri arasında talep toplanmadan peşin bcdel mukabili serbest olarak. satışa verilecektir, Bununla birlikte çavdarlar. aynı fiyatla 120 güne kadar vadeli ve vade r rkslz olarak ,014 tarih, :2 sayılı talimanrnız ekinde ~öı\~crilcn v1\dgli "~ vade ( ı ksı:/. sl)zıeşme dahilinde satılabilecektir. Cenclllükürnler: Satrşlanmızla ilgili olarak hinterlandrnızda gerekli duyurnlar yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hintcrlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydınuı bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Müracaatlar. 05/ tarihi mesai bitiminde sona erecektir. L.. _.~ "VA'nt müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Şehitlik Malı. Fevzi Çakmak Cad. No:25 Polatlı /J\NKARA Telefon: O (3) 2) fax: O (312) R E-post.'t: J!ll.o~(.~.:1'>9.~ ioternet Sitesi: Ayrıntılı biı~i için inihat : Cengiz GOMfJ~ Merk~ıi; Anbfll Tel: Mersi~ No: 9152-$

3 ~ v..,"'-' :39 FAX T.C. TOPRAK MAHSULLERi OFisi GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Müdürlüğü Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 17/ ,. ırihinde SOn3 erecektir. Talep sahipleri almak istedikleri ürünler için talep formunun ilgili yerinde sadece bilgi amaçlı işyeri belinebileceklerdir. Tahsis yapılırken bu husus mümkün olduğu ölçüde gö7. önünde bulundurulacaktır. Teslimaı süreleri tüm ürünler için cari uygulamalanmız doğrultusunda belirlenecek olup son teslim tarihi 2s/0l/l0) S'i geçmeyecektir tarih, sayılı talimatmuz kapsamında Kuruluşumuzdan veya iklim şanlarından kaynaklı olarak tarihine kadar ürününü teslim alamamış olanlar, teslim alanındıklan vi: parası Ocak ayı içinde yatırılmış ürünleri aynı talimatta belirtilen satış fiyatlarıyla tarihine kadar teslim alabileceklerdir. Gereğini rica ederim. Gürkan ÖZER Şube Müd. Yrd. EKLER: EK: I-Stok listesi (4 sayfa) EK: ı-fiya.t listesi (1 sayfa) EK: 3- Edirne, Kırklareli Şube stok listesi (I sayfa) EK: 4- Talep formu (1 sayfa) DAGITIM Beypazarı-Kazan ıiayrnana-bala Ajans Amiriikieri BELGENiN ASLI ELElcrRONİk İMZAUOm Polatlı Ticaret Borsası : Ankara Ticaret Borsası : Şehitlik Mııh. Fevzi Çakmak Cad. No:2S Polatlı lankara Telefon: O(312) ı Fax: o (3ı2) () c-posta: Jl.ııo 1,;)tll'1ll.$U.v.Jr interoet Sitesi: Ayrıntılı bilgi için irtibat : Cengiz GÜMÜŞ Merkezi: Anlura Tel: 62: Mcrsis No:

4 "- <:>... CLI... --i <:.> co "Tl ~ USE MÜDÜRlÜKLERI KODLAR BAZıNDA EKMEKLIK STOK MIKTARl (TON EK:3 <:> <:.>... N CD N <:.> <:> ot> ot> CLI ÜRÜN KOOU TOPLAM TOPLAM \ TOPlAM AÇiK EOIRNE o o ol \ \ KIRKLARElı 1523' \ \ \ 1661 O t

5 .W 15 17: 4 O FAX ~ 0005/0010 EK:4. irma-isaills ADI 2014 yalı veyıı 2013 yılı Fiili 8u~day Tüketim Miktarı: TonlYıl (Tic::ıreıJS:an»yi od»larınd,,,, veya Mali Mij~;ıvirlcrdco.lıDılıileukıir} Fiili Tüketim Miktanııın :;ıit ojdıı~u yıl:.ı ait lln İbrac.;d Miktan (Ton) ADRES BtlGDA Y TALEP FORMl] uj ELtKTRONIK POSTA... TELtFO"" FAKS VERGi DAIREst VERGI NO T.C KtMLlK NO Lütfen ralebiniz; X sekhnde iki talep seçeneğinden SAdece birini işaretleyerck, imzalavıruz. Sın Talep Seçene~i İşaret tm7.1i No 1 Fiili tüketim hesaplamasına göre tarafıma tah~i:- edilecek miktarın ıumaırum :ı.lrmıyı kabul ediyorum. 2 Toplam talebim... tondur.(ancnk tdlerı miktarı fiili tüketim mikranndan fıı.7.1aolamaz.) ( Terci.h Edilen Orun Kodu ve i İşyerı Not: Tıdep ~.lıiplcri ıılmıık istedikleri ür1l.ic:r iç.in bil!:i!nı~h ~y~ri bdirhıbileceklerdir. Bclirtilen inerioden ürün ~lıbşiyııp'r yııpmıımııkb ürüd (CIlJimi yııpıluk OI»DTMO ~uht miidclrliill! vçtkjljılir. Lü en ta ebinı:a haıı)(i SU enin h:ın~i stokundan istivorsanız X şeklinde lsaretleviniz ŞUBEL.ER SAll$A AÇiLAN KODlAR VE TAt..EP EDiL.EN STOKLAR (Ton) BUGOAYLAR. Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X ı\( iı.:: (.A.'WA: [-inlim'" II".\~ııt ",lluiii d\l~oldtıkltn ",onr~ bulunıııı )flıle bıı~:ı.y lükcl.ım nııkl.lli talep edıleıı.tnkl~rl or;uılıh nl.1llik hlllündoklen son~ hesnplamu y:ıpll.. I(Tlr. Anc,ık. TMO ~el n IAlep ve ~llik durumuna [COre.I;ı~ıtım y p:ır~ ' >e~.ncljcnıııle beurtil en iii iktıırl:ı1ı11 "(tıııd,, Iı~ y~ı".t-ıhr KuruluşwlU7;C" ~lıtiş" sunulan b\l~j~y SI(lkl:ıtındll1 yubrııl:ı (X) ile i.~~rc(lcditjın Şube stoklunndan ve yine (X) ilc i~"rcllq<ji~im ralep seçeneğim do~rulıusw\d:ı. fiili tüketim rukamım dilı.late uluıoli'lik belirleyeceğini» miktılı' ve i~yerl"ri stokunda» ~lnııılı.istiyorum. Yuhrtd:ı verilen hilgilerin do~nııu~uııu un~yı:ıtırn. Ger~ini bilgilerinize arz edenm. C./... /201S) Firma Yetkilisi Kaşe/imza

6 :40 FAX !LI 0006/0010 ':.~ ~~; '(.~'.,-.,../ :-.:, ;~~,; ~.~i " :~:' '.'.:'. :;; '. '.~ ~.,\;i ~., :;,',~i,~: o', ~ :.'.., ~ l s :~ ~ ~ ~ 'I' ıı..ı ~,~ " :~ ~ -i,~ ~ ~ ~ ~,-I;

7 EK:1 r-.. o ı- ()1 -.. ı-., ~ ı- 'Tl > ix o co> ı- N CD "" (..> O 00 QO ()1 ~(aılar ye xıtı)lar deyam etm..ı.ı~ olup yu\.ıııdııki ~odru iırııl butcfj~nn tamjml5a!)~ ~,'m'~tıı. ı l o O O -.. ' Ō O ı- O

8 EK:l - "" o o- (JI o ~ o- 'Tl > :>< o c.o 0- N o) N c.o O or> or> (JI i \ Islct>ndt-run. Mersin ye Nndııma Şvbe M üdürtü\(krine gei.!.:eic <>iln itha' irpa'fr miuweynelerini miitea~p, tljf.ıı'~'dan ~v' emecel< olan a'~'h tse leselhimimıi müteakip lat~ v~rilecektir. i II ii \ "- o... o

9 :42 FAX ~ 0009/0010

10 :42 FAX !ll 0010/0010 r.c ropkak MAHSULLERI OFisI (jen~l MÜfJÜRtOCO Ticııret n:ure~i Uıı~ha:ı YERLİ EKM EKLiK Bu(mA Y SAlJŞ nv AT USTEst Eıe:ı CINSi KOONO SATIŞFIYATı(TlJTON) An3dolu Bcıy<'lzSert 8u~d~y Anadolu Kırmltl Sort BuAdJY l ı Anııdolu Bey.n Sort BuAd"y 1262 Anoıdolu Kırmızı Sort 8u~dJY 1272 AMdolu Bcy~z Sıırt 8u~dJ' Anadolu Kırmı:ı Sıırt BUAdJy 1223 Anoıdolu BeyoızSert Bulday 1263 Anııdolu Kırmızı Sort Bu4d;ıy Anadolu Beyıız Sort BUAdJY 1264 An;ıdolu Kırmızı Sert Buaday Oi~er Kırmııı BuAd"y cyaz Vilrı Sert BuAchıy ızza Diıer Beyaz BuAdilY 1362 DI~er Kırmızı BuAday 1372 BcıylJZYarı Sert BuAdJY 1313 Kırmıtı V:ı(ı Sert BuAdııy 1323 DiAer Beyaz eu~day 1363 Di~er Kırmızı Bu4d;ıy 1373 Di~cr Beyaz Buı1day 1364 Di~er Kırmızı Buılday GO O(l~ük Vasıflı Ekm~k"k BuAday DÜ$ük Vıısıflı Ekmeklik 8u!td~y lg71 Stand3rt Dışı eu~day NO,.: Yuk~rrda belırtılen fıyatlar KDVve m;jnıplas'1on h;ıtıç, naklryfiıı"vs; uerctı d~hıldır. lthal EKMEKLiK BUCDA Y SATIŞ FivAT LisTESf 845 CiNSI KOD NO SArlS FIYATı ('fliton) Ithal BuAdilY B.S protein Ith,,! BuAday 13.S prot"in ith~1 BI.Igday 13.0 prot~in ithji Bu~day 12.5 protein ıs4l 870 Ithal Bu~d,)y 12.5 prot"i" ith:ıl Butd,,, 12.5 protein NOT: YukOlrıdabelirtilen fl'1atl~r KDVvı: manipl;ıs.yon h"rıç, n/lkllyf ıi~vt yeret; d~r.ildlr. ARPA SATIŞ FİYAT LISTESt CINSi KOONO SATIS ~IYATı(Tl/I'ON) V~rliArpa Ith~1Arp" 214l NOT: Vukıırıda belırtılen fiyııtlj( KDV ve manıpla~yon harıç, n~klıye Iljlvı: uerl/tı d~hıldır. ÇA V1)AR SATıs FİYAr LtSTEsı CiNSI KOD NO SATIS FIYATı (TLlTON) Çııvd~r NOT: Yukıırıda belırtılen fl~tl3r KDVharıç, manıplilsyon VP. ";ıklıye ıl;we ücreti dlihıldır.

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 4/09/00 tarihli ve 7709 sayılı Resmi Gazete (Değişik: 03//00 tarihli ve 7774 sayılı Resmi Gazete) Amaç ve Kapsam

Detaylı

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu düzenlenmesi suretiyle

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU

ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih 21/10/2014 Sayı 2014/82 Ref 6/82 Konu ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR A. Tarife Kontenjanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU İlimiz, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği 10/11/2008 tarihinde Aile Hekimliği

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 29 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Tel Aviv-Hayfa-Kudüs/İsrail e yönelik Ağaç

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı