Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011"

Transkript

1 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme/ Ġkt.Ġd.Bil.Fak Gazi Üniversitesi 1990 Y. Lisans Finansman/Sos.Bil.Ens. Gazi Üniversitesi 1996 Doktora Muhasebe ve Finansman Sakarya Üniversitesi 1999 Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 GÖREVLER: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Ticaret ve Turizm Eğitim Ar.Gör. Dr. Ticaret ve Turizm Eğitim Öğr.Gör. Ticaret ve Turizm Eğitim Yard.Doç.Dr Ticaret ve Turizm Eğitim Doç. Dr Ticaret ve Turizm Eğitim Prof.Dr. ĠletiĢim Fakültesi, Gazi Üniv devam YÜKSEK LĠSANS TEZĠ: Türkiye Kamu Finansmanında Ġç Borçlanma ve Sermaye Piyasasına Etkileri ( ) 1

2 DOKTORA TEZĠ: KOBĠ lerin Finansal Sorunları, Çözüm Önerileri ve Ġç Anadolu Bölgesi nde Bir Uygulama ĠDARĠ GÖREVLER: Müdür, Gazi Üniversitesi Vakfı Kurucu Müdürlüğü, ( ) Gazi Vakfı Koleji Kuruculuğu, ( ) Müdür, Gazi Üniversitesi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdür. ( ) Müdür, Gazi Üniversitesi, KırĢehir Meslek Yüksekokulu, ( ) Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ( ) KOSGEB BaĢkan DanıĢmanlığı, Stratejik Yol Haritasının OluĢturulması ve Değerlendirilmesi ( ) YAYINLARI (MAKALE, KĠTAP ve BĠLDĠRĠLER) 1. ALP Ali, YAZICIOĞLU Ġrfan, BAN Ünsal, TAYFUN Ahmet Konaklama ĠĢletmelerinde ĠĢgörenlerin Stres Düzeyleri Ġle Performans Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ġktisat ĠĢletme Finans 26 (299) S:67,89 (2011) 2. ÖZTÜRK,B., ECE Ö., BAN Ü., Basel II. Düzenlemesinin KOBĠ ler Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, (2010) 3. BAN Ünsal. MAZIBAġ, Murat. Banka baģarısızlıklarının tahmininde yapay sinir ağlarıyla tahmini; Türk Bankacılık Sistemi Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir Uygulama Ġktisat Ġsletme ve Finans, 2009, vol. 24, issue 282, sayfa K. DEMĠRGÜNEġ, B ÖZTÜRK, Ü. BAN, Ekonomik Katma Değer ve Yatırım Kararları Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt 12, Sayı 1 (Mart 2010) 5. M. K. ERCAN ve Ü. BAN, Değere Dayalı ĠĢletme Finansı Finansal Yönetim, (Eylül 2009) 2

3 6. K. DEMĠRGÜNEġ, B ÖZTÜRK, F. ġamġloğlu, Ü. BAN, A. GÜZEL Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme Ġçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Bir Ampirik ÇalıĢma Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2009) 7. Ü. BAN, K. DEMĠRGÜNEġ, A. ALP, S. KILIÇ Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Ġçsel Belirleyicileri IMKB (Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dergisi) (2009) 8. N. AYPEK, Ü. BAN, A. GÜZEL, C. KÜÇÜKÖZMEN, Y. ĠLTAġ Ekonomi, ĠĢletme, Finans, Bankacılık, Borsa ve DıĢ Ticaret Ekonomik Terimler Sözlüğü (Ocak 2009) 9. R. AKTAġ, A. ALP, M. DOĞANAY, Ü. BAN, E. TOKAT Finans Matematiği (Excel Uygulamalı) (Ağustos 2009) 10. R. AKTAġ, T. MÜFTÜOĞLU, M. DOĞANAY, A. ġahġn, Ü. BAN, S. PEKKAYA, E. AKÇAOĞLU Kriz Ortamında ĠĢletme Yönetimi (2009) 11. C. KARTAL, S. ATAY, Editör Ü. BAN Genel Muhasebe (Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ġle Uyumlu) (2009) 12. A. ALP, K. DEMĠRGÜNEġ, Ü. BAN, B ÖZTÜRK, Ekonomik Katma Değer BakıĢ Açısıyla Finanslama Kararları Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2009) 13. T. DURUKAN, Ü. BAN, Y.B. GÜLER Tüketicilerin Konut Satın Alma DavranıĢlarında Etkili Olan Konut Ġle Ġlgili Faktörlerin Gelir Gruplarına Göre DeğiĢimi: Kırıkkale Örneği Celal Bayar Üniversitesi 8. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, (7-9 Mayıs 2009) 14. T. DURUKAN, Ü. BAN, C. KARTAL, B. HAMġIOĞLU Tüketici Etnomerkezlilik ve MenĢe Ülke Etkisinin Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürün Satın Alma DavranıĢlarına Etkisi Öğrenciler Üzerinde Bir Uygulama Celal Bayar Üniversitesi 8. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı 2009) 15. Ü. BAN, Ö. ÇETĠNKAYA, C. KÜÇÜKÖZMEN Distributional Properties of Energy Asset Returns ICSS Internatıonal Conference on Socıal Scıences, (Eylül 2009) 16. DOĞANAY M, AKTAġ R, BAN Ü, Hisse Senetlerinde Risk AyrıĢımı ve Ġstnabul Menkul Kıymetler Borsası nda Bir Uygulama Ġktisat ĠĢletme ve Finans Cilt: 21 Sayı:242 (Mayıs 2006) 17. ÖZTÜRK, B. ve Ü. BAN, ĠĢletme Sermayesi Likiditesinin Modern Yöntemleri Ölçülmesi Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 3

4 18. BAN, Ü. ve S.ERSÖZ Finansal Planlama Sürecine Katkısı Açısından Üretim Sistemlerinin Uzman Sistemlerle Çözümlenmesi ve Bir Uygulama, BAġAR-MEVZUAT BANKASI, Yıl 6, S 64, (Nisan, 2003) 19. BAN, Ü. ve YÖRÜK. N, PARILTI. N, E-Finansın Finansal Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkileri, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Yıl 7, S.1, (Nisan 2003) 20. ERSÖZ, S. ve Ü.BAN DeğiĢim Çağında Risk Yönetiminin Sağladığı Rekabet Avantajının Firma Değerine Etkisi, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Yıl 7, S.1, (Nisan 2003) 21. YÖRÜKN. ve Ü.BAN, Borç Yönetim Tekniği Olarak Swap ve Hazine MüsteĢarlığının Swap ĠĢlemi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, S.139, (Ocak, ġubat, Mart 2003) 22. YÖRÜK. N ve BAN Ü, KOBĠ lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama, Gazi Kitapevi, Ankara, (2003). 23. Ünsal Ban ve S. Ersöz, ĠĢletmelerde Stok Yönetimi Bilgi Sistemleri, Gazi Kitapevi, Ankara,(2003). 24. YÖRÜK, N. ve BAN. Ü, Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Risk Unsurları ve ĠMKB de Bir Uygulama, Muhasebe Bilim Dünyası dergisi,cilt 4, 3, (Eylül 2002). 25. YĠĞĠT, V., BAN, Ü., YĠĞĠT, A. ĠĢletme Yönetiminde Yeni Bir YaklaĢım: DıĢ Kaynaklardan Yararlanma (Outsourching) ve Hastane ĠĢletmeleri Ġçin Önemi, 5. Ulusal Sağlık KuruluĢları ve Hastane Yönetimi sempozyum Kitabı Osmangazi Üniversitesi, Ekim, EskiĢehir (2002) 26. AYPEK, N. ve Ü. Ban, Finans, Bankacılık, Borsa ve DıĢ Ticaret Terimleri Sözlüğü, Gazi Kitapevi, (Ankara, 2002) 27. ARSLAN, M. ve Ü.BAN, Kooperatiflerde Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik,130, (Ekim-Kasım-Aralık 2000) 28. BAN, Ü. Ġçeriden Öğrenenlerin Ticareti, Avrupa Birliği Öncesi Türkiye Açısından Değerlendirme, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik,129, 5-16 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2000) 29. BAN, Ü. KOBĠ Finansmanında Kredi Garanti Fonu ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt 4, S.1, (Mart 2000). 30. BAN, Ü. Ekonomi ve Ġnternet, Asomedya Dergisi, (Eylül 2000). 4

5 31. BAN, Ü. Kamu Personeli MaaĢ Sistemine Rütbe Esasımı Geliyor, Akademik BakıĢ, Yıl 4, 5, (Kasım 2000). 32. BAN, Ü. Ġç Anadolu Bölgesinde Ġmalat Sanayinde Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin Sorunlarına Finansal Açıdan Bir YaklaĢım, Muhasebe Bilim Dünyası dergisi, Cilt 1, 3, (Eylül 1999). 33. BAN, Ü. Sermaye Piyasalarına etkileri Açısından Kamu Ġç Borçlanma Senetleri, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, 3, (Kasım 1999). 34. BAN, Ü., ÖZTÜRK, V. Isparta daki Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri, Isparta nın Dünü Bugünü Sempozyumu II, Cilt I, , Isparta, (1998). 35. BAN, Ü. Risk Sermayesi -I, Risk Sermayesi -II,Ekonomide Birikim Dergisi, Sayı 3-4, (Mayıs, Haziran 1995). 36. BAN, Ü. Dünden Bugüne Factoring, Ekonomide Birikim Dergisi, 1, (Mart 1995). 37. ERCAN, METĠN KAMĠL. ve Ü.Ban, Finansal Yönetim, Gazi Kitapevi, Ankara TELEVĠZYON GAZETE ve DERGĠLERDE GÖREVLER: TRT Haber Ekonomi DanıĢmanlığı ve ĠĢin Doğrusu Programı Sunuculuğu ve Yapımcılığı (168 Bölüm) TRT Ana Sayfasında Ekonomik Yorumlar ( ) TRT Teletex Sayfalarında Ekonomik Yorumlar ( ) TRT2 Kanalında ĠĢgünü ve Büyüteç Programlarına Katılım EXPOCHANNEL da KOBĠ lere ĠliĢkin Programlar RADYO 1 de ÇeĢitli Zamanlarda Ekonomik Yorumlar HABER7.com Sayfasında Günlük Makaleler Rotahaber.com Sayfasında Günlük Makaleler GünlükBetik.com Haftalık Yorumlar Referans Gazetesi nde Haftalık Ekonomik Yorumlar 5

6 YAPILAN TEORĠK VE UYGULAMALI ÇALIġMALAR KOSGEB Desteklerinin Etkinliğinin Ölçülmesi projesi, KOSGEB Desteklerinin Bölgesel ve Genel Ekonomiye Etkileri çalıģmaları Azerbaycan-Gence Lale Tekstil- Reorganizasyon çalıģmaları, 2006 TOBB, 27 ilde, Ticaret ve Sanayi Odalarında ( Ġzmir, Manisa, Ġstanbul, Kayseri, Konya, Trabzon, Samsun, Elazığ, Adana, EskiĢehir, UĢak, Denizli, Afyon, ġanlıurfa, Diyarbakır, Antalya, Isparta, Sakarya, Kocaeli, Van, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, KahramanmaraĢ) KOBĠ lere Yönelik DüĢük Enflasyon Ortamında ĠĢletme Yönetimi Konferansları ( ) Gazi Üniversitesi Vakfı Müdürlüğü ( ) ULUSLARARASI VE ULUSAL ALINAN EĞĠTĠMLER Michigan State University, 5 ay bilimsel çalıģmalar, 2003 Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1 yıl Ġngilizce Hazırlık Okulu BĠLĠMSEL KURULUġLARA ÜYELĠKLER Profesyonel Yöneticiler Platformu, Kurucu Üye, BaĢkan ** Türk kooperatifçilik Kurumu, Üye Türk Üniversite-Sen, Üye Akademisyenler Birliği, Genel Mali Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyeliği Finans Derneği (Topluluğu), Kurucu Üye TOSYÖV, Üye ÇeĢitli Sempozyumlarda bilimsel üyelikler. 6

7 LĠSANS DERSLERĠ: Finansal Yönetim Uluslararası Finansman Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi ĠĢletme Sermayesi Yönetimi Mali Tablolar Analizi Yatırım, Proje Değerlendirme Öğretmenlik Uygulaması YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ Finansal Yönetim Finansal Teknikler Yatırım Proje Değerlendirme BĠLĠMSEL DERGĠLERDE HAKEMLĠKLER Ticaret ve Turizm Dergisi Hacettepe Üniversitesi ĠĠBF Dergisi DoğuĢ Üniversitesi ĠĠBF Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĠBF Dergisi Selçuk Üniversitesi ĠĠBF Dergisi 7

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi

Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi TARĠH : 22-23 Aralık 2010 SÜRE/SAAT : 2 Gün - 12 Saat / 09:30 17:00 YER ÜCRET : Dedeman Otel : 150.- TL HEDEF: İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI KüreselleĢmenin hakim olduğu yüzyılımızda, geliģen teknoloji ülkeleri birbirlerine daha da yaklaģtırmaktadır. Bu bağlamda, dıģ ticaret vizyonuna da, içerisinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000)

ÖZGEÇMİŞ. KOMİSYON ÜYELİKLERİ 1. İş Analizi Komisyonu Üyesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2000) ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Akif EMİROĞLU ÜNVANI : Öğretim Görevlisi BİRİMİ : B.E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BÖLÜMÜ : İşletme ANA BİLİM DALI: Üretim Yönetimi ve Pazarlama DİPLOMALAR Derece Bölüm/Program

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1978

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1978 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Akif EMİROĞLU Unvanı: Öğretim Görevlisi Birimi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü: İşletme Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama DİPLOMALAR

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı