Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi Y. Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi Doktora ĠĢletme Çukurova Üniversitesi Doçentlik 5. Akademik Unvanlar: ĠĢletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçentlik Tarihi : Kasım 1998 Doçentlik Tarihi : Kasım 2007 Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Ġstanbul Üniversitesi Devam ġahġn, Serap (2010), ÇalıĢanların Psikolojik ġiddet Algılaması ve Kadın ÇalıĢanlar Üzerine Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Mart, Niğde. AKIN, Mustafa Arif(2008), Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Yönetim AnlayıĢı YönetiĢim ve ÇalıĢanların Bu Yeni YaklaĢıma BakıĢı, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Niğde. BOZKURT, Nilay(2007), Küçük Ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerde Yönetim Sorunları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Eylül, Niğde. SARIKURT, Turgut(2007), ÇalıĢanların Motivasyonu'nu Etkileyen Faktörler Ve Banka Ġç Kontrol Elemanları Üzerine Yapılan Bir ÇalıĢma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, Niğde. KÜÇÜK, Atilla(2007), Stres Yönetimi Ve Hava Trafik Kontrolörlerinin Motivasyon Ve Performansında Stres Yükünün Etkileri Üzerine Bir AraĢtırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, Niğde. SORGUN, Cüneyit (2007), Aile ġirketlerinde Yönetim Sorunları: Adana Ġlinde Bir AraĢtırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Haziran, Niğde. DAĞCI, Adem (2004), DeğiĢim Mühendisliği ve Banka Yöneticilerinin DeğiĢim Mühendisliğine BakıĢ Açıları Üzerine Bir AraĢtırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Niğde. ĠLERĠ, Erhan (2003), Ar-ge Yönetimi ve Türkiye deki Bir ĠnĢaat Firmasında Ġncelenmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, Niğde Doktora Tezleri 7. Yayınlar

2 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler TÜRK, Murat (2005), KOBĠ lerin Avrupa Birliği Sürecinde KarĢılaĢtıkları Sorunların Çözümü Üzerine Niğde Ġlinde Bir AraĢtırma, Uluslararası Avrupa Birliğine GiriĢ Sürecinde KOBĠ ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, Mayıs. Bandırma, (Poster Olarak SunulmuĢ ve Bildiri Kitabında BasılmıĢtır) Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler TÜRK, Murat (2006), Stratejik Ġnsan Kaynakları YaklaĢımı Olarak Doğru Ölçeği Bulma(Rightsizing) Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir AraĢtırma, Nobel Kitabevi, Adana. TÜRK, Murat (2003), KüreselleĢme Sürecinde ĠĢletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen Kitabevi, Yayın No:235, Ġstanbul Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler TÜRK, Murat ve Ahmet YAZILITAġ (2009), ĠĢyeri Sağlıklı YaĢam Programları nın ĠĢletmeler Üzerindeki Etkisi, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Sayı: 2009/3, DURNA, Ufuk, Murat TÜRK, Dicle ÇAYAN, Taner EROL ve Pınar KENDĠRLĠ(2009), Yönetimde Örnek Olaylar, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı:1, Niğde, TÜRK, Murat ve Fulden KARADAL(2008), ĠĢletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği, Niğde Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, Niğde. DOĞAN, Selen ve Murat TÜRK (2005), Üniversitelerde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Ders ve Ġçeriklerinin Verilme Düzeyi ve Belirlenme ġeklinin Tesbitine ĠliĢkin Bir AraĢtırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi: Öneri, Haziran, Cilt: 6, Sayı: 24, TÜRK, Murat (2003), ĠĢ Dünyasında Sosyal Sorumluluk ve ĠĢ Ahlakı Kavramının Artan Önemi, Ekonomik ve Teknik Dergi:Standart, Aralık, Yıl: 42, Sayı:504, TÜRK, Murat (2003), Polis TeĢkilatı ve Halkla ĠliĢkiler, Dördüncü Boyut: Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs, Niğde. DOĞAN, Selen ve Murat TÜRK (2003), Stres Yönetiminin Önemi ve Çevik Kuvvet Personelinin Stres Kaynaklarının TeĢhisi ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Niğde Ġlinde Bir AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart, Sayı: 28, TÜRK, Murat ve Selen DOĞAN (2002), Yönetim ve Organizasyon Ders ve Ġçeriklerinin Verilme Düzeyleri Konusunda ĠĢletmelerin Üniversitelerden Taleplerinin Tesbitine ĠliĢkin Bir AraĢtırma, Atatürk Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Ekim, Cilt: 16, Sayı: 3-4, TÜRK, Murat ve Selen DOĞAN (2002), ÇatıĢma Yönetiminin Önemi ve Çevik Kuvvet Personelinin ÇatıĢma Kaynaklarının TeĢhisi ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Niğde Ġlinde Bir AraĢtırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi: Öneri, Haziran, Cilt: 5, Sayı: 18, TÜRK, Murat (2002), ĠĢten Ayrılanlar Ġçin Alternatif Bir Çözüm Yolu: Kariyer DeğiĢim DanıĢmanlığı (Outplacement), Pazarlama Dünyası: AraĢtırma, Teori, Teknik,

3 Uygulama ve Haber, Mayıs-Haziran, Yıl: 16, Sayı: , ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1998), Bilgi Toplumunda Yeni Bir Yönetim Felsefesi: Bilgiye Dayalı Organizasyonlar, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Sayı: 1998/2, ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1997), Hizmet Sektöründe Rekabette BaĢarının Anahtarı: Personel Güçlendirme (Empowerment), Amme Ġdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Yayını, Aralık, Cilt: 30, Sayı: 4, TÜRK, Murat (1997), Geleceğin ĠĢletme Yönetimi Felsefesi: Bilgiye Dayalı Organizasyonlar, Tekstil ĠĢveren: Türkiye Tekstil Sanayi ĠĢverenleri Sendikası Aylık Dergisi, Yönetici Dünyası, Aralık, Sayı: 218, Aralık, DOĞAN, Selen ve Murat TÜRK (1997), Esnek ÇalıĢma Saatlerine GeçiĢin ĠĢletme ve ÇalıĢanların Verimliliği Üzerindeki Etkileri Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Sayı: 1997/2, ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1996), Türkiye deki Sanayi ĠĢletmelerinde Kriz Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Dergisi: Yönetim, Ocak, Yıl: 7, Sayı: 23, ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1996), Öğrenen Organizasyon Sistemi ve Bir Öğrenen Organizasyon Modeli, Amme Ġdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Yayını, Haziran, Cilt: 29, Sayı: 2, DOĞAN, Selen ve Murat TÜRK (1996), Uluslararası Ücretlendirme Sisteminin Önemini Ortaya Koyan Bir Model Önerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 2, ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1996), Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Yönetim, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, TÜRK, Murat (1996), ĠĢletme Yönetiminde Etkin ĠletiĢim, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, Yıl: 1, Sayı: 1, 99. TÜRK, Murat (1995), Kriz Önlemede Yeni Bir Yönetim AnlayıĢı: Benchmarking, Dünya Gazetesi, Ġnceleme Yorum, 26 Temmuz ÇarĢamba, 6. TÜRK, Murat (1996), ĠĢletmelerde Yeni Bir Sorun Çözme YaklaĢımı: Outsourcing, Dünya Gazetesi, Ġnceleme Yorum, 11 Mart Pazartesi, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1999), Türk Tekstil Endüstrisinde Stratejik Teknoloji Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi-Uçtek 99, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, 6-8 Ekim, Adana. ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1996), Türkiye deki Sanayi ĠĢletmelerinde Kriz Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi IV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ODTÜ YerleĢkeleri, Mayıs, Ankara Diğer yayınlar TÜRK, Murat(2010), Yeni AB Stratejisi ve Üyelik Müzakere Sürecimiz, Sivil Toplum Diyalog Toplantıları, T.C. BaĢbakanlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği(ABGS), Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, 13 ġubat 2010, Ġstanbul. TÜRK, Murat(2010), Akkaya Baraj Gölü ve Çevre Sorunları ÇalıĢtayı, T.C. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Üniversitesi ĠĢbirliği ile Niğde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 10 ġubat 2010, Niğde. TÜRK, Murat(2009), AB destekli DRYNET Projesi Çerçevesinde BM ÇölleĢmeyle Mücadele SözleĢmesi ve Stratejik Kalkınma Çerçeveleri Kapsamında Arazi Bozulumu ve Yoksulluk Konularında ÇalıĢan Sivil Toplum Ağlarının Güçlendirilmesi KapanıĢ

4 Semineri, 3 Aralık, Ankara Plaza Oteli, Ankara (Sivil Toplum KuruluĢu BaĢkanı Olarak Katılım). TÜRK, Murat(2009), Seyhan Havzası nda Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Hibe Programı Birinci Hibe Faydalanıcıları Toplantısı, Türkiye nin Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programı (MDG-F 1680), Eylül 2009, Adana HiltonSa Oteli, Adana(Sivil Toplum KuruluĢu BaĢkanı Olarak Katılım). TÜRK, Murat(2009), Seyhan Nehir Havzasında Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Konusunda Sistem YaklaĢımı ÇalıĢtayı, Türkiye nin Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programı (MDG-F 1680: Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine EriĢim Fonu) ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Koordinasyonu, ġubat 2009, Adana HiltonSa Oteli, Adana(Sivil Toplum KuruluĢu BaĢkanı Olarak Katılım). TÜRK, Murat(2008), Kentsel Katı Atıkların Geri Kazanımı Diyalog Toplantısı, Bölgesel Çevre Merkezi(REC TÜRKĠYE), 20 Haziran, Ġstanbul (Niğde Sivil Toplum Platformu ve Sivil Toplum KuruluĢu BaĢkanı Olarak Katılım). TÜRK, Murat (2005), 1. Yerel Ekonomiler Kongresi, Selçuk Üniversitesi Karaman Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 1-2 Ekim, Karaman(Dinleyici Olarak Katılım). TÜRK, Murat (2005), XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi-Marmara Üniversitesi, Mayıs, Ġstanbul(Dinleyici Olarak Katılım). TÜRK, Murat (2000), VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi-Erciyes Üniversitesi, Mayıs, NevĢehir(Dinleyici Olarak Katılım) Uluslararası atıflar ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1998), Bilgi Toplumunda Yeni Bir Yönetim Felsefesi: Bilgiye Dayalı Organizasyonlar (Bu makale MPM nin Verimlilik Dergisi 1998/2. Sayısından Aynen Alınarak Tekrar YayınlanmıĢtır), Endüstri & Otomasyon Dergisi, Ağustos, Sayı: 17, TÜRK, Murat ve Selen DOĞAN (1998), Esnek ÇalıĢma Saatlerine GeçiĢin ĠĢletme ve ÇalıĢanların Verimliliği Üzerindeki Etkileri-2 (Bu Makale MPM nin Verimlilik Dergisi 1997/2. Sayısından Aynen Alınarak Tekrar YayınlanmıĢtır ), Endüstri & Otomasyon Dergisi, Mayıs, Sayı: 14, TÜRK, Murat ve Selen DOĞAN (1998), Esnek ÇalıĢma Saatlerine GeçiĢin ĠĢletme ve ÇalıĢanların Verimliliği Üzerindeki Etkileri-1 (Bu Makale MPM nin Verimlilik Dergisi 1997/2. Sayısından Aynen Alınarak Tekrar YayınlanmıĢtır), Endüstri & Otomasyon Dergisi, Nisan, Sayı: 13, Ulusal & Uluslararası Projeler Haydi Kızlar Fotoğraf Çekelim (Niğde Genç Doğa Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat TÜRK), Aralık 2009-Temmuz 2010, Seyhan Havzası nda Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Hibe Programı. Yoksul Çiftçiler ve Kadınlara Yönelik Saanen Süt Keçisi YetiĢtiriciliği(Niğde Genç Doğa Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak Proje Ortağı: Doç. Dr. Murat TÜRK), Kasım 2009-Ekim 2010, Seyhan Havzası nda Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Hibe Programı. 9. İdari Görevler Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl (Başl.-Bitiş) Dekan Yardımcısı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Niğde Üniversitesi

5 AÖF Niğde Ġl Koordinatör Yardımcısı AÖF Niğde Ġl Koordinatörlüğü, Niğde Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı BaĢkanlığı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı BaĢkanlığı ĠĢletme Bölümü, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Niğde Üniversitesi ĠĢletme Bölümü, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Niğde Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Niğde Üniversitesi Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Genç Doğa Derneği (Yönetim Kurulu BaĢkanı) 11. Ödüller TÜRK, Murat (2003), Toplam Kalite Yönetimi Ġle Uyumlu Bilgi Yönetimi, Kalder Forum Dergisi(8. TKY Makale YarıĢması FĠNALE KALAN ESER), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yayını, Sayı: Ekim-Kasım-Aralık, Ġstanbul. 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı İlkbahar Güz İlkbahar Not: AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : 8.12.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Adı Soyadı Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Sözleşme Aşamasından Kabule Kadar İnşaat İhale Uygulaması, İbrahim HELLAÇ, Aralık- 1991, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sözleşme Aşamasından Kabule Kadar İnşaat İhale Uygulaması, İbrahim HELLAÇ, Aralık- 1991, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ, ESERLER (Yayınlar), ÇALIŞMALAR 1. Adı Soyadı: İlker ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.05.1953 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı