I. GlRİŞ. Bu çalışınanın amacı, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile kurmaya çalıştığı «ortaklık modeli» ve bu modelle ilgili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. GlRİŞ. Bu çalışınanın amacı, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile kurmaya çalıştığı «ortaklık modeli» ve bu modelle ilgili 1963-1979"

Transkript

1 ' AVRUPA EKONOMiK TOPLULUGUYLA ILIŞKiLER ÇERCEVESiNDE. TÜRK ŞANAVi YAPISINA YÖNELiK ARAŞTIRMALAR / Selim ilkin {*) I. GlRİŞ Bu çalışınanın amacı, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile kurmaya çalıştığı «ortaklık modeli» ve bu modelle ilgili tartışmalarda önemli bir yeri olan Türk Sanayiinin yapısı ve geleceğiyle ilgili olarak yapılmış araştırmaları ** kısaca özetlemek tir. Bu çalışmanın, ileride bu alanda yapılacak yeni araştırmalar için bir kolaylık s.ağlıyacağı ve bu- çalışmaları teşvik edeceğini ümit ediyoruz.. 1 Yapılmış olan araştırmalar, Türkiye~AET ilişkilerinin belli evreleri çerçevesinde ele alınarak, bu araştırmaların bu evrelcrle ilgili değerlendirmelere ne derecede yardımcı olduğunun, kabaca da olsa, saptanabileceği düşünülmüştür. *) O.D.T.Ü. İdari İlimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü. ~*) Bu tebliğ'de «araştırma~. deyimi, daha çok Türk Sanayiini «niceliksel'> bir yaklaşımla ele alan çalışmalar için kullanılmıştır. 185

2 II. TÜRKİYE AET ORTAKLIK ANLAŞM.4.SI ÖNCESiNDEKi ÇALIŞMALAR ', Türkiye, Yunanistan'ın üyelik konusundaki girişimlerinin yarattığı endişelerle, bu ülkenin hemen ardından, 1959 yılı Temmuz' unda, üyelik için AET'ye resmen başvuruda bulunmuştur (1). Fa kat bu başvuru öncesinde, Türkiye'nin AET üyeliğinin yaratacağı ekonomik etkileri saptamaya yönelik hemen hiçbir ayrıntılı, anişiırma yapılmamıştır. Uzunca süren müzakereler sırasında da, (2) ele alınan konula nn büyük bir bölümü ekonomik çıkarlada ilgili olduğu halde, pek az sayıda ekonomik içerikli araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan biri, Muhlis Ete'nin «Devlet Sanayii»ne yönelik çalışmasıdır. Ete, ayrıntılı bir çalışmadan çok, yaklaşan AET rekabeti kar- ' şısında bu sektörü, karşılaşacağı sorunlar konusunda uyarınakla yetinıniştir (3). Bülent Yazıcı ve Feridun Ergin de, aynı uyarıyı, iki 1 ( 1) Türkiye ve Yunanistan'ın, AET'ye yaptığı müracaatların, politik ve ekonomik nedenleriyle ilgili olarak bknz. Setephan J. Ettinger, «The Association of Greece and Turkey with the European Economic Community.~.» Public and International A!/air, vol. 3, no. 1, Spring 1965, ss Ali Kazancıgil, ((Association de La Turquie a la Communaute Economique Europenne...». These pour Doctorat, Fondation Nationale Des Science Po li tic, Paris 1967, (teks ir), ss ) Bu müzakerelerin sistematik bir incelenmesi için bknz. Özer Çınar, «Batı -i}.lemindeki İktisadi Oluş İçinde Türkiye- Müşterek Pazar maza Sokmuş Olan Arniller Hakkında 1 Etüd...» Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Dairesi, Ankara, 1962, ' (teksir). Ayrıca bknz. Ali Kazancıgili Op. Cit. ss Orhan Dikmen, Haluk Clllov ve diğerleri, Müşterek Pazar. Karşısında Türkiye ve Yunanistan, Mali ve İktisadi Araştırmalar III, İstanbul 1962, ss , T. C. Dışişleri Bakanlığı, Müşterek Pazar ve Türkiye , Ankara ) Muhlis Ete, Müşterek Pazar Karşısında Türkiye Devlet Sanayii ve Türkiye Maden Politikası, S.B.F. Yayın no Ankara (1960). Ayrıca bknz. Muhlis Ete, «Avrupa Müşterek Pazarı Karşısında Türkiye Devlet S~nayiinin Durumu...» Türkiye Ekonomi Kurumu İktisadi 186 Araştırmalar Enstitüsü, Avrupa Müşterek Pazarı Karşısında Türkiye, Ankara 1960, s

3 farkh m'onografi i;inde, özel kesim sanayi kuruluşları için yapmışlardır (4). Dönemin, nicel!ksel bir açıdan AET sorununa yaklaşınayı. amaçlayan tek araştırması Besim Üstünel'in, Türkiye Ticaret Oda ları, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsaları Birligi adına yaptığı çalışmadır (5). Bu çalışma, Türkiye'nin AET'ye katılıp, katılmaması durumunda, Türkiye'nin ihracat, ithalat ve dış ticaret hadlerinde meydana gelecek değişikliklerin, çok ana çizgilerle de olsa, niceliksel olarak hesaplanmasına yöneliktir. Sanayi alanında ise, büyük ölçüde kuramsal bazı gözlenimlerle yetinilmiştir. Bazı iktisadi devlet kuruluşlarının ürettikleri malların fiyatlarını AET'deki fiyatlarla karşılaştırıp, rekabet gücü hakkında bilgi verdiği bildirilen, bu yazarın bulup inceleyemediği yayınlanma mış «Özel Rapor» dışında (6), konuya doğrudan yaıklaşan tek çalışma, şeker sanayiyle ilgilidir. Ömer Alp'in AET ülkelerindeki şeker fabrikalarına yapılan bir gezi sonunda hazırladığı bu çalışma fabri- 1 ka düzeyinde birçok veriyi içermektedir (7). Fakat toplanan bu veriler ne ayrıntılı bir karşılaştırmaya olanak v:erecek kadar siste. matik ne de yazarın Türkiye şeker sanayiinn «bugünkü hali ile Or tak Pazar'a kabul edilebilecek» dururnda olduğu savını destekler ni teli k tedir tarihinde, AET ile imzalanan ve Ankara Anlaşması diye adlandırılan anlaşma öncesinde sanayi alanında yapılan araş 4).Bülent Yazıcı, «Türkiye'nin Avrupa Müşterek Pazarına iştiraki ve Husus! Sanayi...» i b id, ss ve Feridun Ergin, «Hususl Sanayi ve Müşterek Pazar...» İktisat Fakültesi Dergisi, cilt 19, no. 1-4, 1969,. ss ) Besim Üstüne!, Avrupa Müşterek Pazarı'nın Türk Ekonomisi Üzerinde Muhtemel Tesirleri, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1962; Bu çalışmanın eleştirisi için bknz. Zeyyad Hatipoğlu, «Ortak Pazara Girmemiz ve Prof. Besim Üstünel'in İlmı Görüşleri...» özel Galatasaray Y. iktisat ve Ticaret Okulu Dergisi, Yıl. 1970, no. ı ss ) Besim Üstünel, op. cit., ss. 90-9l'den naklen. 7) Ömer Alp, Ortak Pazar Ülkeleri ve Türkiye Şeker Endüstrileri, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Yayın no. 100, Ankara,

4 tırmaların (8) başlıcaları, yukarıda sayılanlardan ibarettir. Görüldüğü gibi AET ortaklığının, sanayileşmemiz üzerindeki etkileri, bu dönemde pek incelenmemiş ve hatta tartışılmamıştır. (9) III. HAZIRLIK DÖNEMİNDE KONUYL1l İLGİLİ ÇALIŞMA LAR: ( ) ' tarihinde imzalanıp, tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması, Türkiye'nin AET ilc ortaklığını üç aşamalı bir çer çevedc ele almıştır: Hazırlık, Geçiş ve Son Dönem (Gümrük Birliği) dönenılerinden oluşan, bir devreden diğerine geçişin otomatik değ il fakat n1üzakerelerc bağlı olduğu bu dönemler sonunda, «tam üyeliği» öngörmektedir. «Tam üyel~ğe» varana kadar geçecek ara dönemlerde Türkiye, AET'nin ortak üyesi (associate/member) olmaktadır (10). Hazırlık döneminde, Türkiye, daha sonraki dönerııferde «... ken disine dücşeek yükümlülükl~ri üstlcnebilmek için, topluluğun yardımıyla ekonomisini» güçlendirecektir (ll). AET'nin, ticari ve mali alanlarda verdiği son dereec sınırlı bazı ödünlerle, Türkiye.'nin ken disinıi AET rekabetine hazırlamak, aslında, hiç de azımsanmaması gereken bir yükümlülüktür. Ankara Anlaşması, imza işlemlerinden sonra adeta «birdenbire unutulmuştun> (12). Bu nedenle hazırlık döneminin ilk yıllarında, 8) Salt bir araştırma olmamakla birlikte, CHP Araştırma ve Yayın Bürosunun, kısa fakat dikkatli bir notu, Türkiye - AET ortaklığının, Türk sanayinin himayesl açısından yaratacağı sorunlara değinen, ilk çalışmalardan biridir. Bknz. «Avrupa İktisadi Camiası ve Türkiye'nin Ca:rp.iayla İşbirliği Hakkında Önçalışma...», 1959 (teksir). 9) Mehmet Ali Birand, Bir Pazar Hikayesi : Türkiye AET İlişkileri, İstanbul 1978, s Ayrıca bknz. I.K.V., Ankara Anlaşmasının İmzalanması Sırasında Basınımızdan Bazı Özetler, Y.S. 55, İstanbul ) Bu tip, ara üyelik için bknz. Ayla Yardaş, «EEC and Associate Status Under Article 238» London University, Ph. d. Thesis, June 1966 (teksir). ll) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Bir Or taklık Yaratan Anlaşma, Ankara, 1963, s ) Mehmet Ali Birand İbid, s

5 AET sorununa yönelik hemen hiçbir araştırmanın -Türkiye sanayi yapısıyla ilgili alanlar da dahil- yapılmadığı görülmektedir (13). 16 Mayıs 1967 tarihinde Brüksel'deki ortaklık toplantısında Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye'nin, Anlaşma'nın ikinci aşamasına geçmeyi istediğini belirterek, çalımşalara başlanması tale-. binde bulunmuştur (14). Demirel, iki ay kadar sonra ikinci Beş Yıllık Planın, T.B.M.M.'de görüşülmesi sırasında, muhalefetin aksi yöndeki eğilimlerine rağmen, bu yolda kararlı olduklarını tekrarlamıştır. Yine Ankara Anlaşması'nın imzalandığı yıl uygulanmaya konulan Birinci Beş Yıllık Kalkınma ~lanı'nın ( ) hazırlanma s ında «... Müşterek Pazar'ın yaratacağı ekonomik şartların ekonomimizc etkheri...» nin (15) gözönüne alındığı ileri sürülmüşse de, AET'ye üyelik hazırlığının nasıl. yapılacağı konusunda hiçbir açıklık getirilmemiştir. Öngörülen, ithal ikame'sine dayalı sanayileşme politikasının, Türkiye-AET ilişkilerini nasıl ctkileyeccği bile, tartış- 13) Sorunu çok genel bir düzeyde ele almakla birlikte, konuya ilk defa yaklaşanlardan biri olan Haluk Cillov'un çalışınası bu konuda belki de tek istisnadır. Bknz. A.E.T. Karşısında Türk Sanayii, İstanbul. Ticaret Odası, İstanbul 1967; ayrıca bu çalışınanın kapsamına pek girmeyen, AET'de pazarlama -büyük çoğunluğu tarıma dayalı ihraç mallarıyla ilgili olarak- için yapılması gereken ön çalışmalarla ilgili olarak, bknz. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ortak Pazar Karşısında Hazırlık Semineri : 5-8 Temmuz 1967, Ankara ) Demirel bu konuşmasında, özellikle Türkiye'nin büyük ekonomik potansiyeline değinıniştir. «... Türkiye, AET'nin gelişınesine geniş ölçüde muzahir olmak ve kattığı değerler nisbetinde de bu Topluluktan fayda sağlamak amacında» olduğu belirtilen bu konuşma için bknz. Süleyman Demirel : Türkiye - AET Ortaklık Konseyinde Yapmış Oldukları Konuşma Metinleri, Brüksel, 16 Mayıs 1967, s. 9. Başbakanı bu yolda istekte bulunmaya iten iç ve dış nedenlerle ilgili olarak bknz. Mehmet Ali Birand, ibid., s ; AET yetkillleri bile, biraz hayretle bu kararr «cesur» olarak nitelemişlerdir. Bknz. M. Emile Noel, AET Türkiye Ortaldığı Hazırlık Döneminin Bildnçosu ve Geçiş Dönemi Şartları; I.K.V., No. 37, Kasım 1969, s. 3. / 15) T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilfıtı, Kalkınma Planı : Birinci Beş Yıl ( ), Ankara, 1962, s

6 ma dışında tutulmuştur (16). AET müzakerelerinin tamamlanması nın, plan hazırlıklarının bitimine rastlaması, bu ihmalin hafifletici scbebiydi. Aslında, 1968 yılında uygulanmaya başlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da ( ) birincisine benzer şekilde, AET sorununa çok genel hatlarıyla eğinilmeklc yetinilmiştir. AET ile daha ileri bir işibirliğine girme isteminin, Plan tercihleri üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu görmek mümkün değildir (17). İkinci dönemle ilgili resmi görüşmelere, uzun bir süre alan ön teınaslardan sonra, ancak 6 Şubat 1969 tarihinde başlanabilmiştir. (18). Gerek bu ön temaslar ve gerek resmi görüşmeler sırasında, AET yetkililerinin birtakım ayrıntılı soruları (19) ve ülke içinde konuya ilişkin tartışmaların büyük yoğunluk kazanması, konu üzerinde, kısa ve uzun dönemli araştırmalarda göreli bir artışa neden oldu. Bu çerçevede, sanayi ile ilgili olan araştırmalann belli başlıları aşağıdadır. a) Devlet Planlama Teşkilatınca Yapılan (veya yaptırılan) Çahşmalar: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye-AET ilişkileriyle il gili «... çeşitli kuruluşlar tar.afından yürütülen hazırlık ve inceleme çalışmalarının Devlet Planlama Teşkilatı yönetiminde koordine 16) Örneğin bknz. Mustafa Renksizbulut, «İthalatı İkame Edici ve Döviz Tasarrufu Sağlayıcı Yatırımlar Hakkında Not...», D.P.T. Ankara 1962, {teksir)... 17) T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Plttnı : ikinci Beş Yıl ( ), Ankara, 1967, s Türkiye'nin AET politikasıyla ilgili genel bazı ifadelere, Plan Hedefleri ve Stratejisinde de yer verilmiştir. Bknz. T. C. Başbakanbk Devlet PUmlama Teşkilatı, Pldn Hedefleri ve Stratejisi, Ankara, 1967, s ) Mehmet Ali Biı'and, ibid., s ) Örneğin, önemli bir bölümü, devlet kontrolundaki üretimle ilgili olan böyle bir sual listesi ve bu suallere verilen, geçiştirme cevaplarla ilgili bknz. T.C. D.P.T., «AET - Türkiye Ortaklık Anlaşmasında intikal Safhasına Geçiş Dolayısiyle Ortaya Çıkabilecek Bazı Meselelere Dair Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun Sual Listesi ve Türk Hükümeti'nin Cevapları..», Ankara 1967 (teksir). 190

7 edilmesi ve etken bir şekilde düzeltilmesini (20) öngörüyordu. Dev, let Planlama Teşkilatı (D.P.T.) koorçline edecek hemen hiçbir araş tırma varolmaıdığından bizzat kendisi araştırmalar yapmaya ağırlık verdi. Bu araştırmalardan büyükçe bir bölümü, sanayi yapısıy la ilgilidir. ' D.P.T., çalışmalarına ilk önce, 15 kadar malda ayrıntılı maliyet analizi yaptırmakla başlamıştır (21). Büyükçe bir bölümü tekstil.üretim dalından seçilmiş olan bu malların maliyet yapıları, ikili bir incelemeye tbi tutulmuştur. İlk önce o günkü üretim maliyeti ve maliyetin unsurları incelenmiştir. Daha sonra ise, Türkiye'nin halinde maliyetlerde meydana gelebilecek deği AET'ye katılması şikler incelenmiştir. Araştırmaya konu olan malları üreten sanayi kuruluşlarının nasıl seçildiği ve dolayısıyla sözkonusu «Ortalama» maliyetierin ne,ölçüde ö endüstri dalı için model olabileceği, pek açık belirti! memiştir. Dolayısıyla, AET'ye girilmesi halinde, ucuz ara malları, daha düşük fiy.atlı sermaye v.b. gibi nedenlerle maliyetlerde bekle n en düşmenin tüm endüstri kolu için ne. derecede geçerli olacağını saptamak mümkün olamamıştır. Belki daha da önemlisi, bu çalış mada, ne Türk fiyat ve maliyet unsurları, ne de bu mali.arı üreten firmaların yapı ve büyüklükleri, AET rakamlanyla karşılaştırılmadığından'rekabet şartları hakkında bilgi vermekten uzak kalmıştır.. D.P.T. tarafından bu konuda yapılan çok daha geniş kapsamlı bir araştırınayı ies Necati Özfırat yürütmüştür (22). Özfırat, temelde, imalcıt sanayinde iç. ve dış fiyatları karşılaştırarak, o üretim dalının «etkinliğini» ölçmüştür. Karşılaştırmalar, sektör, işletme ve mal düzeyinde ele alınmıştır. > 1';,.c_;_ _ ---'- - '- --, : 20) D.P.T., ibid., s ) Ahmet Selçuk,' Yuriiçi Sana i üretiminde Maliyet Unsurları (Pilot Çalışma) : D.P.T. 731-IPD : 262, Ankara, 1968, (teksir). Benzer bir 'kuramsal' yöntem önerisi için ayrıca bknz. Yavuz Yılmaz, «Ortak Pazar Karşısında Türkiye'nin Çeşitli Tüketim Malları İçin Rekabet Kabiliyetini Tesbitte Kullannılacak Metot Teklifi...», D.P.T., Ekim (daktilo). 22) Necati Özfırat, imalat Sanayiinde Rekabet Güc ü ve Maliyetlerin Yapısı, DPT : IPD : 287, Ankara 1968 (teksir). 191.

8 1' Çalışmayla ilgili bilgiler, İktisadi Devlet Teşckküllerinden, Başbakanlık Yüksek Murakaıbe Kurulu'ndan, Devlet İstatistik Enstitüsü'nden ve özellikle D.P.T. -bu kuruluşun özel ihtisas komisyonları, sektör ve madde çalışmaları, Teşvik ve Uygulama Dairesi'ne verilmiş formlar v.b.- kaynaklanndan sağlanmıştır. Hesaplamalar, gerekli verilerin bulunabildiği, ll alt sektör, 9 endüstri kolundaki 40 işletme ve 8 mal'ı kapsamına almıştır. Sektör seviyesindeki çalışmalarda, iç fiyatlar ile dış fiyatlar, sektör veya toplam sektörler seviyelerinde, aşağıda gösterilen yön. temle karşılaştırılmaya gidilmiştir. (i) lı PIEı (ii) ISı i=l lı W.i i=l Wı PIDı == i sektöründe ortalama iç fiyat PIEı = i sektöründe ortalama dış fiyat Wı f ınalının yıllık program. üretim tutarı Wı W; şekilde ISı =. i sektörünün, dış fiyata göre endeks değeridir. Benzer tüm imalat sanayii için': (iii) İM İM İmalat sanayi endeksi Özfırat, daha sonra dalaylı vergilerin etkisini ortadan kaldıra~ rak, sektörün etken]iğini daha doğrudan hesaplamiştır. İşletme seviyesinde ayrıntılı olarak toplanan maliyetlerle ilgili bilgiler girdiler ve katma değer unsurları olarak iki grupta.toplan mıştır. Daha sonra da bunlar dış ülkelerle de -çoğu ıkcz Fransa ve İsrail:- ıbenzer alandaki işletmelerin maliyetleriyle karşılaştırılmış~. tır. Bu karşılaştırmada 192

9 PJT. aijt - PJB. aijb ~ oranı kullanılmıtşır. PJB ~. ' Burada, aij, J sanayi kolunda faaliyette bulunan bir işletmenin toplam sanai üretim masrafları içindeki maliyet unsuninun payı dır. (T Türkiye, B. ise yabancı ülkeler içindir). PJ, ler ise mamülün birim fiyatlandır. Bu oran maliyet unsurundan dolayı Türkiye'nin avantajını ve ya dezavantajını vennektedir. Ö:tfırat, daha sonra bu avantaj veya dezavantajların, işletme içi (örneğin, işçi verimliliği) veya işletme dışı (örneğin, girdilerdeki fiyat farkları) gibi nedenlerini saptayabilmek için, analizlerini, verilerin verdiği olanaklar nisbetinde daha da gcliştirmiştir. Mal seviyesinde çalışmada o malın Türkiye toptan satış fiyat lanndan, toplam (hem o mal hem de o malın girdilerindeki) dolaylı vergiler ve rantlar, başka bir deyilşe, nominal maliyet unsuru düşüriilerek, reel maliyetler bulunmaktadır. Reel Maliyet FOB Fiyat Dış piyasada rekabet gücü ve Reel maliyetler ÇIF Fiyat Türkiye'de rekabet gücünün ölçüsü olarak alınmıştır. Reel maliyctde FOB veya CIF fiyatlara göre farkların, hangi.maliyet kalemlerinden doğduğu, ayrıca ayrıntılı olarak ele alınmıştır.. ' 1 Özfırat'ın ana bulgusu, Türk imalat sanayinde fiyat seviyesinin, dış fiyatlara oranla % 80 oranında yüksek olduğudur. Bu yüksekliği doğuran ana etmenler rantlar, dalaylı vergiler gibi nominal un-. surlarla, hammadde ve mal fiyatlarının yüksekliği 'gijbi işletme dışı faktörlerle kuruluş masrafları, küçük ve atıl kapasite, faiz oranlarının yüksekliği gibi, işletme içi faktörlerdir. İşletme ve mal seviyesindeki bulgular da, sektör seviyesindeki bulguları destekler ni teli k tedir. 193

10 \.~ ~... 1 \ ',,,, '.ı ı."?' ', ; ' \, Sınırlı kapsamına-'ve AET ile karşılaştırmalanndaki önemli eksikliklerine ra~men, Özfırat'ın bu çalışması, dönemi içinde bu konuya eğilen en önemli araştırma olmuştur. Özfırat'ın, özellikle sanayideki «rantları» saptamaya yönelik çabaları, hemekadar bu randatın nasıl azaltılabileceği konusunda bir görüş belirtmemesi ne rağmen, dikkati çckmektedir. Akın İzmirlioğlu ise Türkiye ve AET ülkelerinde Firma Bü~ yüklükleri ve. Prodüktivite'yi karşılaştırmaya yönelik bir deneme yapmıştır (23). Firma büyüklüklerinin hesaplanmasında AET için 1968 yılı sanayi istatistikleri ve Türkiye için 1964 sanayi ve iş yerleri sayımı, işçi prodüktivesinin hesaplanmasında ise, aynı yıllara ait, AET ülkeleri için «net üretim değeri», Türkiye için de «katma değer» verileri kullanılmıştır. İzmirlioğlu, ana alt sektörleri itibariyle imalat sanayinde çalı şan işçi sayısı kıstas olarak ele alındığınıda bile, Türkiye' de küçük birimlerin hakim olduğunu göstermiştir. Türkiye'de 1 TL işçilik başına 2,8 TL. katma değer yaratılırken, AET' de 1 TL. işçilik başına 3,8-5,0 TL. lık bir net üretim değeri elde edilmektedir. Başlangıç yıllarının işçi prodüktivitesinin hesaplanmasına ait rakam dizilerinin farklı olması gibi nedenler dışında, prodüktivite farklılıklarının nedenlerini araştırmaya yönelmemiş olması araştırmanın kullanma alanını sınırlamıştır. Necati Özfırat'ın Vehb~ Dinçer'le birlikte yaptığı başka bir araştırma (24), 1964 sanayi sayımı ile 1966 imalat sanayi anketlerine.. dayanarak, Türk imalat sanayinin yapısı ve etkinliğini ölçmeye yö~ neliktir. Dış ülkelerle karşılaştırmalara pek fazla yer verilmeyen bu araştırma Türkiye'deki işçi prodüktivitesini, 1966 yılı için yeniden hesaplıyarak, Akın İzmirlioğlu'nun yukarıda dcğnilen çalışmasının Türkiye'ye.ilişkin verilerini yenileyerek, daha anlamlı bir karşılaş tırmay.a olanak vermiştir. 23) Akın İzmirlioğlu, AET ülkeleri ve Türkiye'de Firma Büyilklükleri ve Prodilktivite, DPT, Kasım 1968 (teksir). 24) Necati Özfırat ve Vehbi Dinçerler, Türk imalat Sanayiinin Yapısı ve Etkinliği, D.P.T IPD 273, Nisan 1969 (teksir). 194

11 :,,,.... <:c. \... ~,/'- " '. ;.. D.P. T. bu dönemde, ayrıca bazı sektör çalışmalarına da eğilmiştir. AET karşısında Kimya Sanayiinin durumu S. Neşet Omay, (25) Demir-Çelik Sanayiinin durumu ise, Ayyıldız Mühendislik ve MüşavirLik Bürosu (26) tar.afından yapılan araştırmalarla belirlenmeye çalışılmıştır.,omay'ın çalışması, büyük ölçüde Türk Kimya sanayiinin üretim düzeyini, AET ülkelerininkiyle karşılaştırmakla yetinmiştir. Bu haliyle de, bu sektörün rekabet gücü hakkında açık bir bilgi vermekten uzaktır. Ayyıldız firmasının çalışması ise, bu sektörün, Türkiye ve AET ülkelerindeki üretim, teknoloji, girdi sorunları, arz-talep dengeleri, işçi prodüktivitesi ve fiyatları ele alıp ayrıntılı bir biçimde incelemektedir. Çalışmanın ana bulgusu, bu temel sektörde Türkiye fiyatlarının, AET'ye göre %. 4 - % 73 oranında yüksek olduğudur. D.P.T., geçiş dönemi müzakerelerinin resmen başlamasıyla bir likte, Katma Protokol' deki önerileri n Türk ekonomisine etkileri konusunda bir seri çalışma yapmıştır. Bu çalışmalardan, bu tebli- - ğin konusuyla ilgili olanların büyük bir bölümü, Katma Protokol' de öngörülen dışa açılmanın, mevcut ve ileride kurulacak Türk Sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye ve yine bu protokol.deki «koruma» tedbirlerinin yetersizliğini vurgulainaya yöneliktir. Bu çalışmalar, yukarıda değinilen, D.P.T. araştırmaları sonuçlarına dayandırılmıştır (27). Türkiye için alternatif sanayileşme biçim ve stratejisini, uzun bir zaman perspektifi içinde ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri de gözönünde tutarak, ele alıp değerlendiren pek az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Türkiye'nin AET ortaklığının, bu altcrna- 25) S. Neşet Omay, Türkiye Kimya Sanayii ve AET, D.P.T., Kasım 1969 (teksir). 26) Ayyıldız Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu, Ortak Pazar Demir Çelik Sanayii ve. Türkiye, D.P.T., Ankara, Kasım Mart 1970 (teksir). 27) Özellikle bknz. Ali Sait Yüksel, Ortak Pazar Geçiş Dönemi Sorunları, D.P.T. : SPD : 202, Ankara, Nisan 1970, (teksir). Ayrıca bknz. D.P.T., Katma Protokol ile ilgili Not, D.P.T~ : IPD : 215, Ankara, Ocak 1968 (teksir). ve D.P.T., AET Düzeyine ve Türkiye Yönünden : Getireceği Sorunlara Genel Bakış, DPT : IPD : 235, Ankara, Ağustos 1968 (teks ir). 195

12 lı,' '' 1 ',.. 1 tif sanayileşme stratejilerini nasıl etkilediği dikkate alınmamıştır (28). AET sorununa yönelik birkaç, ufak çaplı girişim ise, çok yetersiz kalmıştır (29). Bu eksikliğe rağmen Türkiye sanayiinin ancak belli bir aşamaya gelm esinden sonra, AET'ye açılajbileceği savını işleyen, bu ibelli.aşamaya gelinceye kadar katı ithal ikamesi politikasını savunan bir rapor ~bir yaıbancı ~zman raporu- D.P.T.'nın müzakere lerdeki temel felsefesini oluşturmuştur (30). b) Alırnet Aker ve Onur Kwnbaracıbaşı'nın Araştırmaları: Konuya ilişkin önemli ilk araştırma, 1969 yılında y.apılan Ahmet Akcr'in Türkiye Endüstrisi ve Ortak Pazar adlı çalışmasıdır. (31). Çalışma öznüde, ':füi1kiye'nin ürettiği belli sanayi mallarının fiyatlarını, bu malların AET fiyatlarıyla karşılaştırarak, bu malların AET pazarlarındaki rekabet koşullarını araştırınayı amaçlamaktadır. Aker, bu çalışma için gerekli bilgileri, İstanbul Sanayi Odası' na kayıtlı, 130 firmadan anket yoluyla toplamıştır. Çalışmanın kapsamı, bu firmaların ürettikleri 460 tür mal (ve bazı hallerde mal gnıbu) dan oluşmaktadır. Aker, bu mallar için aşağıda tanımlanan, şekilde «ınal kurları» ve «ithal oranları» hesaplamıştır. 28) AET,sorununa eğilmemiş olmakla birlikte, bu ilginç çalışmalar için bknz. D.P.T., Milli Ekonomimizin Uzun Vadeli Gelişme ;ve Sanaytleş me Perspektifi : Bir Makro Tahlil ( ), 2 Cilt (M. Celasun, <<İktisadi Büyüme Perspektifinin Tesbiti» ı. Cilt ve M. Celasun, G. Canalp ve N. Özfırat, «Sektörlerde Gelişme Alternatiflerb 2. Cilt). DPT : IPD : 272, Ankara, 1969 (teksir); Ayrıca bknz. K.S. G111, The Perspective for Machine Building Industries, D.P.T., SPO : 781- EP : 271 March 1969 (teksir). 29) Bknz. Cemil Çınar, «Ortak Pazar Hazırlık Dönemine Girmeden Önceki ve Uzun Vadeli Plan Çalışınalarının Başında Türk Ekonomisi...~ D.P.T., Ankara 1969 (daktilo) ve Ceınil Çınar, Türk Ekonomisi ile AET'nin Mukçıyesesi ve, 15 Yıllık Bir Perspecttt için Gelişme Tahmini D.P.T., Ankara 1969 (teksir). 30) D.P.T. (K. S. Gill), Türkiye'nin Ortak Pazara Tam Üyeliğint Hazırlayıcı Sanayileşme ihtiyacı : Rapor, DPT : IPD : 212, Ankara, Ocak 1968 (teksir) ve DPT (K. S. Gill), Türkiye'nin Ortak Pazara Tam Üyeliğini Hazırlayıcı Sanayileşme!htiyacı : Gerekçe, IPD : 538- IPD : 211, Ankara, Ocak t) Ahmet Aker, Türkiye Endüstrisi ve Ortak Pazar (Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na Katılması Yönünden Türkiye - AET Endüst riyel Fiyat Yapısı Karşılaştırılması), İstanbul

13 Mal kurları hcsaplamasında, bir malın Tül. kiye' deki fiyat (P d, TL olarak ve her türlü dalaylı vergiden anndırmış) bu malın üretimi için ithal edilen kısım, (Pm, hem TL hem de $ olarak) bu malın AET'deki fiyatı (Pc, $ olaraik ve.dolaysız vergilerden arındırılmış) ek olarak alınarak, şöyle bir hesaplamaya gidilmiştir: Mal Kuru Pdn- Pınn Pc$- Pm$ Böylece, Aker, üretimin yerli bölümünün (ithal ikamesi oranının) TL fiyatının, $ fiyatına bölümüyle, ithal ikamesinin etkenliğini ölçmeye yönelik bir ölçüt olan, «mal kurları»nı bulmuş olmaktadır. İthal oranı ise, üretimde kullanılan ithal payı (Pm) nın $ fiyatı, bu malın AET fiyatına {Pc$) bölünmesiyle bulunmuştur. Aker, böylece hesaplanan mal kurlarını, gerek dönemin «resmi» ve gerekse «denge» döviz kurlarıyla karşılaştıi maktadır. Aker, Türk endüstrisinin ürettiği malların önemli ıbir bölümünün resmi. döviz kurundan değil, denge dövjz kuru üzerinden bile, AET fiyatlarıyla rekabet ederneyecek bir maliyet yapısına sahip olduğunu saptamıştır. Mal kurları, özellikle iuhal oranı büyük olan mallarda, yüksek bulunmuştur. İthal oranı yüksek olan bazı mallarda ise, mal kurları, eksi (-) çıkmış, yani it:hal ikamesinin, bir döviz kazancı değil fakat bir döviz kaybını doğurıduğu görülmüştür. Aker'in, bu araştırmada kullandığı yöntem, mal kurlarının yüksekliğinin nedenlerini tam olarak saptamaya elverişli değildir. Büyük ölçüde, yalnızca üretilen malın yerli veya yabancı sermaye tarafından üretilmiş olduğu gözlenmiştir. Buna rağmen Aker, böyle yüksek maliyetlerle çalışan bir sanayi yapısına olqnak veren bir koruma politikasından yanadır.. «Kalk~nma için en rasyonel politika korumadır. Bu da AET gi bi kalkınmış ülkeler grubuna katılmak değil, yerli özel ve devlet sermayesini korumak, hünerli işgücünü arttırıp yurt içinde kullanmak ve yerli üretimi ithal yasakları \'C gümrük duvarla-.. rıyla korumakla olur» (32). 32) Aker'in bu çalışmasının, serbest ticaret yanlısı bir yaklaşımla eleştirisi için bknz. Anne O. Krueger, «Turkish Participation in the EEC : Some Reflections on the Aker - Tanberk Analysis...) Minnesota, (1970) (teksir). 197

14 1 ( Türkiye'nin sanayi ürünleründeki ihraç azlığı ve bazı hallerde mal kurlarının yüksekliğini, yabancı sermayenin varlığına. bağlıyan Aker, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak «yabancı özel serinayenin kontrolünü...» göstermektedir. Onur Kumbaracıbaşı'nın çalışması, özünde, AET ülkelerinin ekonomileri ile Türkiye'nin ekonomik durumunu, makro büyüklükler yönünden karşılaştırma ve incelemeye yönelik bir araştırma dır. Bu karşılaştırma bir «makro» model aracılığıyla yürütülmüştür. Kumbaracıbaşı, bu modelin ithalat ve iıhracatla ilgili değişkenlerini, ayrıca ayrıntılı olarak incelemiştir (33). Kumbaracıbaşı, gümrük ıbirliğinden yararlanmanın, «... ancak sanayileşmenin gerçekleştiği oranda mümkün olabileceği...» ni ileri sürerek, \bu model'in ana değişkenlerinin, Türkiye'nin sanayileşmesi sorununa etkisi üzerinde de durmuştur. Kumbaracıbaşı, ithalatın, ihracattan da:ha fazla artacağı, ticaret hadlerinin aleyhimize döncceği, ithalahaki artışın «tasarruflan» azaltacağı, ticaret hadlerinin aleyhimize döneceği, ithalattaki artışın «tasarrufları» azaltacağı vb. gibi olumsuz nedenlerle, gümrük birliğine geçişin ertelen mesi gereğini savunmuştur., Ahmet Aker'in çalışması mikro, Onur Kumbaracıbaşı'nın araştırnlası i'se makro yaklaşımlarla Türk sanayiinin korunması gere ğini yukarıda belirtildiği gibi, vurgulamışlardır. Korunmanın devam edece,ği dönem boyunca ne tür bir sanayi yapısının ortaya çık ması gerekt iği ve bunun nasıl. sağlanacağı konusuna, D.P.T. araştırmainn gibi, bu araştırmalarda da değinilmerniştir. c) I.K.V.'cf!- Yapılan veya Yaptırılan Araştırmalar: 1 IKV'nin bu dönemde, bir yandan AET'yi Türk iş adamlarına ta nıtıcı yayıniarına ağırlık verirken, bir yandan da sektörel ihraç olanaklarını araştırmaya yönelik çalışmalar yaptığı görülmektedir. 33) 1968 yılında tamamlanmış bu araştırma için bknz. Onur Kumbaracıbaşı, Türkiye'nin Ortal<: Pazar ile Olan Dış Ticaretinin Yapısal Analizi, Ankara, ITIA. Yayın no. 6, Ankara 1970; Soruna, daha dar bir çerçeveyle yaklaşan, fakat Kumbaracıbaşı'na benzer öneriler getiren bir çalışma için bknz. Seymour S. Goodman, Türkiye'nin Ortak Pazar'daki Ticaret İmkanıarı Hakkında Bir Inceleme, (Çeviren N. Karacan) İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, No. 234, İstanbul

15 (34). Ayakıkabı ve deri sanayii, konservc sanayii, orman ürünleri iş leme sanayii, tekstil ürünleri sanayii vb. alanlar incelemeye konu olmuştur (35). Bu araştırmalar içinde en kapsamlı olanı, tekstil endüstrisiyle ilgili olanıdır (36). İlk önce tekstil sektörü tüm olarak daha sonra da pamuklu ve yünlü alt sektörleri ayrı ayrı incelenmiştir. Daha çok, üretimle ilgili verilerin, örneğin firma büyüklükleri, dikey entegrasyon, yatırım miktarları gibi.öğelerin değerlendirildiği bu çalışma alt başlığının aksine, ihraç olanakları hakkında pek az bilgi vermek tedir. IKV'nin bu dönemdeki önemli girişimlerinden hirisi 19 alt sektörde, Türkiye'deki işçi ücretlerini, dönemi için AET ile karşılaştırmaya yönelik araştırrnadır. Brüt ve reel ücret düzeyi üzeı:ıinden y.apılan bu araştırma, sektörlerdeki ücretierin seyrini karşılaştırma olanağı vermiştir (37). Bu alt sektörlerıdeki üretim teknolojisi, işçi sayısı g~bi veriler araştırılmamış olduğu için, Türkiye ile AET ülkeleri arasında, ücret seviyesindeki farkların rekabete ne ölçüde aksettiği tam olarak saptanamamıştır. Daha ileri bir tarihte yapılan ve bazı seçilmiş dayanıklı 'veya dayanaksız tüketim malları fiyatlarını AET ile Türkiye düzeyinde karşılaştıran bir araştırma, doğan farklılıkların -çoğu kez de Türkiye aleyhine olan- nedenleri üzerinde ise hiç durmamıştır :(38). Türkiye'nin, Geçiş Dönemi'ne girme istemini açıklamasından sonra, 1968.yılında IKV ilk defa olarak, Türkiye'nin AET ile ortaklığının bu ikinci aşamasına geçiş esaslarını kapsayan bir Katma 34) yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalannın girişimleriyle kurulan bu örgütlenmeyle ilgili bknz. İktisadi Kalkınma Vakfı, I.K.V. Nedir Ne Yapar, İstanbul ) Bu tip çalışmalarla ilgili olarak, bknz. IKV, AET Yönünden Konserve Sanayimizin Tahlili, AET : 20, İstanbul 1968 (teksir). IKV, Ortak Pa zar ve Türkiye'de Ayakkabı Sanayii, AET : 43, İstanbul 1970 (teksit). IKV, Ortak Pazar ve Türkiile'de Deri Sanayii, AET : 36, İstanbul 1970 (teksri). IKV, Ortale Pazar ve Türkiye'de Orman Ürünleri İşleme Sanayii Y.S. : 2, İstanbul IKV, Ortak Pazar ve Türkiye'de Meyve ve Sebze İşletmesi Sanayii, AET : 38, İstanbul 1970 (tekslr). 36) IKV, Ortak Pazar ve Türkiye'de Tekstil Endüstrisi : ihraç İmkanıarı Araştırması, AET : 30, İstanbul 1969 (teksir). 37) IKV, Türkiye ve AET'de İşçi Ücretleri, AET : 21, İstanbul 1968 (teksir). 38) IKV, Türkiye'de ve Ortak Pazar'da Perakende Satış Fiyatları Karşılaştırılması, AET : 44, İstanbul 1970 (teksir). 199

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü ÖNSÖZ Çağımızın hızlı gelişen politik ve ekonomik düzeni içerisinde dünya ülkeleri ekonomik ve ideolojik açıdan birbirleriyle entegre olma yoluna gitmektedir. Bu birleşme hareketlerinin en önemlisi 1958

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 2, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 2 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI ED

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 140-153 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER HISTORICAL EVOLUTION of TURKEY EUROPEAN UNION RELATIONS and RECENT DEVELOPMENTS Ceren UYSAL

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ.

ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ. ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ. Temel Çalışma Standartları Uluslararası Çerçeve Anlaşmalarıyla Güvence Altına Alınabilir mi? 2010 2013 Friedrich-Ebert-Stiftung

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI 1990 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACATIN GELİŞİMİ: ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEKLİSANS TEZİ Hazırlayan Ayfer YAVUZ Tez

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER İlkay Gürbüz 2501990165 Danışman:

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İK-YL-2006-0001 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ HAZIRLAYAN Serkan AKKAYA DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ferhat Başkan

Detaylı

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE Başlar, Kemal, Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner e Armağan, 24/1-2, (2004).

Detaylı

ÜNİTE. Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel. İlişkileri. Bu Ünitede...

ÜNİTE. Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel. İlişkileri. Bu Ünitede... 21 Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel ÜNİTE İlişkileri Bu Ünitede... Bu ünitede sırasıyla ele alınacak konular aşağıdadır: Avrupa Toplulukları'nın tarihsel gelişimi;türkiye -Avrupa birliği ilişkilerin gelişimi;

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZ Dr. Mustafa Hatipler Gümrük Birliği, uluslar arası boyutu olan bir entegrasyon organizasyonunun en önemli mihenk taşlarından

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü

Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV yayınıdır. Bu kitaptaki tüm bilgiler kaynak

Detaylı

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR Şafak Ertan ÇOMAKLI (*) Özet: Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomik yapıları üzerinde olumlu ya

Detaylı

MARSHALL PLANI, AMERİKAN DIŞ KREDİLERİ ve TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

MARSHALL PLANI, AMERİKAN DIŞ KREDİLERİ ve TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ MARSHALL PLANI, AMERİKAN DIŞ KREDİLERİ ve TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Savaş tüm Dünyada olduğu gibi, ülkemize de üretimsizlik, yokluk ve yoksulluk getirmiştir. 1945 yılından sonra iki kutuplu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı