Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz"

Transkript

1 Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Gelir Vergisi'nin yapısından dolayı çalışanların maaşlarındaki artışa göre yer aldıkları gelir vergisi dilimi değişiklik gösteriyor. Zamlı maaş aldığı ay vergi dilimi arttığı için daha fazla vergi ödeyen çalışanın zam almayıp az vergi ödeyeyim deme şansı yok. SORU: Bir üniversitede akademisyenim. Temmuzda maaşımın gelir kısmı arttı. Ancak gider kısmı (vergiler) daha fazla arttığı için temmuz ayında elime geçen net ücret azaldı. Zamlı maaş istememe gibi bir hakkımız var mı? CEVAP: Gelir Vergisi Yasası'nın 103. maddesi vergi nispetlerini belirlemektedir. Buna göre 2008 yılında toplam vergiye tabi gelirin; * YTL'ye kadar olan kısmı yüzde 15, * YTL'nin YTL'si için 1.170, fazlası için yüzde 20, * YTL'nin YTL'si için YTL, fazlası yüzde 27, * YTL'den fazlasının YTL'si için YTL, fazlası için yüzde 35 oranında gelir vergisi uygulanmaktadır. Buna göre gelir vergisi yapısal olarak artan oranlı hesaplanmaktadır. Yasal düzenleme gereği olarak ücret gelirlerinde her ay vergiye tabi kısım (matrah) bir önceki aya ait matraha eklenerek hesaplanmaktadır. Söz konusu matrah hangi ay YTL'yi aşıyorsa o ay aşan kısım yüzde 20 oranında, hangi ay YTL'yi aşıyorsa yine YTL'yi aştığı ayda bu miktarı aşan kısım yüzde 27 oranında vergiye tabi tutulmaktadır. Matrah hesaplaması her yılın başından itibaren sıfırdan başlamakta, her ayın matrahı ise yukarıda da belirtildiği gibi ilgili ayın matrahı bir önceki ayın matrahına eklenmek suretiyle bulunan rakam vergi kesintisinin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine tabi bir çalışanın aylık brüt ücretinin YTL olduğunu ve kendisine temmuz ayında yüzde beş oranında zam yapıldığını varsayacak olursak bu kişinin ücretindeki değişim aşağıdaki şekilde olacaktır: * Söz konusu ücretlinin haziran ayındaki zamsız ücretinden eline geçen miktar YTL'dir. Bu kişinin eline geçen net miktar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Brüt ücreti YTL'dir. Bu miktardan yapılan kesintiler ise şöyledir. * Sosyal Güvenlik Prim Kesintisi (1.500 x 0.140=) 210 YTL, * İşsizlik Sigortası ( x 0.01 = ) 15 YTL, T o p l a m: YTL Gelir Vergisi Matrahı ( = ) YTL, Ocak ayından itibaren toplam matrah (1.275 x 6 = ) YTL

2 Bu ücretlinin yıl başından haziran ayı dahil toplam matrahı YTL olduğundan, haziran ayı ücret matrahı olan YTL yüzde 15 oranında vergi kesintisine tabi olacaktır. Dolayısıyla söz konusu ücretlinin kesilecek gelir vergisi miktarı ( x 0.15 = ) YTL dir. Söz konusu kişinin bekar olduğunu varsayacak olursak, bu miktardan YTL asgari geçim indirimi düşüldüğünde kesinti konusu gelir vergisi ( = ) YTL olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu kişinin ücreti üzerinden binde altı oranında 9 YTL Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır. Yukarıdaki hesaplamalar dikkate alındığında bu ücretlinin YTL tutarındaki ücretinden yapılacak kesintiler tutarı; * Sosyal Güvenlik Prim Kesintisi: YTL * İşsizlik Sigortası kesintisi: YTL * Gelir Vergisi: YTL * Damga Vergisi: (1.000 x = ): 9.00 YTL * Toplam: YTL olarak hesaplanacaktır. Bu durumda söz konusu kişinin eline haziran ayında ( = ) 1.120,38 YTL geçmiştir. * Bu ücretlinin temmuz ayında ücretine yüzde 5 oranında zam yapılmış olmasına rağmen eline geçecek net miktar 1.114,68 YTL olacak, söz konusu kişi ağustos ayında temmuz ayından daha düşük net ücret geliri elde edecektir. Bu ücretlinin temmuz ayında net ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Haziran ayı sonu itibariyle bu kişinin matrah toplamı YTL'dir YTL'ye kadar olan ücret gelirinin gelir vergisi matrahı açısından yüzde 15 oranında vergilendirildiği dikkate alındığında bu kişinin yeni gelir vergisi matrahını etkileyecek kesintiler miktarı Sosyal Güvenlik Primi kesintisi ( x 0.14 = ) YTL, İşsizlik Sigortası Primi kesintisi (1.575 x 0.01 = ) YTL olmak üzere ( = ) YTL'dir. Bu miktarın brüt ücretten indirilmesi halinde söz konusu ücretlinin temmuz ücret matrahına ulaşılacak olup, bu miktar ( = ) YTL'dir. Bu matrahın ancak ( = ) 150 YTL'si yüzde 15, kalan kısmı ise yüzde 20 oranında vergiye tabi tutulacaktır. Buna göre toplam gelir vergisi : [ ( x 0.15 ) + ( ) x 20 = ) ] YTL olarak hesaplanacak, bu miktardan asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kesinti konusu gelir vergisi miktarı ( = ) YTL olarak belirlenecektir. Bu ücretlinin maaşından temmuz ayında kesilecek gelir vergisi miktarı YTL'dir. Bu hesaplamalar dikkate alındığında Temmuz ayında ücreti yüzde beş oranında zamlanan bu kişinin brüt ücretinden yapılacak kesintiler toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Sosyal Güvenlik Prim Kesintisi: YTL İşsizlik Sigortası Prim kesintisi: YTL Gelir Vergisi: YTL Damga Vergisi (1.575 x = ): 9.45 YTL

3 Toplam: YTL Yukarıdaki kesinti toplamı dikkate alındığında bu ücretlinin eline temmuz ayında ( =) YTL geçecektir. Söz konusu kişinin ağustos ayında eline geçecek miktar matrahının tamamı yüzde 20 oranında vergiye tabi olacağından daha da azalacaktır. Buna göre söz konusu kişinin ağustos ayında kesinti konusu vergi miktarı ( x 0.20=) YTL olarak hesaplanacak, bu miktardan YTL asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan miktar ( = ) YTL kesinti konusu gelir vergisi olarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla söz konusu kişi ağustos 2008 ayında net YTL ücret alacaktır. Bu çalışanın haziran ayına göre net ücretinde ortaya çıkan eksiklik miktarı ( = ) YTL'dir. Bu azalış söz konusu kişinin ücretine temmuz ayında yapılan yüzde 5 oranındaki zamma rağmen gerçekleşmiştir. Ücret zammından feragat edip daha az ücret geliri riskinden, mevcut gelir vergisi tarifesinin yapısından dolayı kurtulmak mümkün değildir. YARGI KARARLARINDA ÖDEME EMRİ- II Danıştay 4. Dairesi E.2002/4463 K.2004/682 T Davacı adına, ortağı olduğu limited şirketin ödenmeyen borçlarının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmişse de; 6183 sayılı Yasanın 55.md. uyarınca ödeme emrinin kanunda yazılı unsurları ihtiva etmesinin gerekmesi, ancak alacağın niteliği ve yasal dayanağının tayinine imkan verecek gerekli bilgileri taşıyan ödeme emrinin kanuna uygun olduğunun söylenebilecek olması ve borçluya savunma sebeplerine göre mercilere başvurma veya takibe izin verme yollarından birini seçme imkanı verecek olması, özellikle bir limited şirketin vadesinde ödenmeyen borçlarının takibinde ödeme emri tebliğ edilen şahsın hangi sıfatla takip edildiğini bilmesinin ancak bu yolla mümkün olacak olması, olayda ise ödeme emirlerinde şirket ortağı olarak davacının adının, vergilerin türü, dönem ve taksitleri ile vade ve miktarlarının yazılı olduğu, ancak bu borçlardan dolayı davacının ortak olarak mı, kanuni temsilci olarak mı sorumlu tutulduğuna dair bir şerh bulunmadığı gibi, borcun tamamının mı yoksa sermaye miktarına göre mi istendiğinin de anlaşılmaması sebepleriyle, dava konusu edilen ödeme emirleri, gerçekte mevcut amme alacağının asıl ve ferilerinin mahiyetini ve davacıdan istenilmesinin yasal dayanağını göstermemiş olduğundan, kanuni unsurları taşıyan hukuki bir belge olarak nitelendirilemez ve iptali gerekir. Danıştay 4. Dairesi E.2001/2231 K.2002/2951 T Oyunculuk faaliyetinden elde ettiği geliri beyan etmediği ileri sürülen davacı adına re'sen salınan gelir vergisi, hesaplanan fon payı ve kesilen cezanın vadesinde ödenmediği ileri sürülerek tahsili için ödeme emri düzenlenmiştir sayılı Yasanın 55 ve 58.md.leri, İYUK'nun 27/3.md., VUK'nun 377. ve 22. maddelerinde, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı mükelleflerin ve kendilerine vergi cezası kesilenlerin vergi mahkemesinde dava açabilecekleri, vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılmasının tarhiyatın dava edilen bölümünün tahsil işlemlerini durduracağı, tahakkuk edip kesinleşen amme alacağını vadesinde ödemeyenlere de cebren tahsil yoluna gidileceği hükme bağlanmış olup, davacı tarafından ödeme emirleriyle takip edilen vergi ve cezalara ilişkin tarhiyatın vergi mahkemesinde uyuşmazlık konusu edildiği, ancak tarhiyata karşı yasal süre içinde dava

4 açılmadığından davanın süre aşımından reddine karar verildiği ve bu kararın Danıştayca da onanarak kesinleştiği olayda, yükümlü adına tarh ve tebliğ edilen ve yasal süre içerisinde dava açmadan kesinleşen vergi, fon payı ve cezaların vadesinde ödenmemesi nedeniyle kesinleşen amme alacağının gecikme faiziyle birlikte tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık yoktur. Danıştay 4. Dairesi E.1994/4556 K.1995/726 T Yönetim kurulu üyesi olduğu X Anonim Şirketinin ilgili yıllara ilişkin ödenmeyen KDV, geçici vergi ve gelir (stopaj) vergisi ile bunlar üzerinden hesaplanan gecikme zamlarının tahsili amacıyla davacı adına ödeme emri düzenlenmişse de; ödevli şirketin iflas halinde olması, davalı idarenin vergi alacağını iflas masasına kaydettirmesi gerekirken böyle bir işleme başvurmamış olması ve bu durumda iflas sonuçlanmadan şirketten tahsil olanağının kalmadığından söz edilemeyecek olması sebepleriyle, düzenlenen ödeme emrinde yasal isabet yoktur. AĞUSTOS 2008 MALİ TAKVİMİ 7 AĞUSTOS * Temmuz 2008 dönemi çeklere ait değerli kâğıtlar vergisi bildirimi ve ödemesi 11 AĞUSTOS * Temmuz 2008 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi * Temmuz 2008 dönemi petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin beyanı ve ödemesi 14 AĞUSTOS * geçici vergi dönemine ait gelir vergisi beyanı * geçici vergi dönemine ait kurumlar vergisi beyanı 15 AĞUSTOS * Temmuz 2008 dönemi kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi motorlu taşıt araçlarına ilişkin (tescile tabi olmayanlar) özel tüketim vergisi beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi dayanıklı tüketim malları ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisinin beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi BSMV beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi kkdf kesintilerinin bildirim ve ödemesi 18 AĞUSTOS * geçici vergi dönemine ait gelir vergisi ödemesi * geçici vergi dönemine ait kurumlar vergisi ödemesi 20 AĞUSTOS * Temmuz 2008 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ek:4 no'lu ötv bildirim formu * Temmuz 2008 dönemine ait kolalı gazozlara ilişkin ek:7 no'lu ötv bildirim formu * Temmuz 2008 dönemine ait alkollü içeceklere ilişkin ek:8 no'lu ötv bildirim formu * Temmuz 2008 dönemine ait tütün mamullerine ilişkin ek:9 no'lu ötv bildirim formu

5 * Temmuz 2008 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallarına ilişkin ek:10 no'lu ötv bildirim formu * Temmuz 2008 dönemine ait yarışma ve çekiliş ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait intikal vergisi beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi ilan ve reklam vergisi beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi müşterek bahislere ait eğlence vergi beyan ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemine ait yangın sigortası vergisi beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemine ait elektrik ve havagazı tüketimi vergisi beyanı ve ödemesi 25 AĞUSTOS * Temmuz 2008 dönemi katma değer vergisinin beyanı * 1-15 Ağustos dönemi petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı * Temmuz 2008 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı * Temmuz 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin beyanı 26 AĞUSTOS * 1-15 Ağustos 2008 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi * Temmuz 2008 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi * Temmuz 2008 dönemine ait gelir vergisi stopajının ödenmesi * Temmuz 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi * Temmuz 2008 dönemi katma değer vergisinin ödenmesi 1 EYLÜL * Diğer ücretlerde gelir vergisi 2. taksit ödemesi * Temmuz 2008 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödemesi * Temmuz 2008 dönemi SSK sigorta primlerinin ödemesi * Bağ-Kur sigortalılarının ağustos 2008 sigorta primi ve sağlık sigorta primlerinin ödemesi SÖZÜN ÖZÜ Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değiştirmez. LA EDRI Kaynak

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 2007 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? VERGİMİ KOLAYCA NASIL ÖDERİM? 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT OLAN ANCAK ÖDEMESİ CARİ DÖNEMDE YAPILACAK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ VERGİ TARİFESİNE GÖRE Mİ YOKSA AİT OLDUKLARI DÖNEMLERDEKİ VERGİ TARİFELERİNE GÖRE Mİ VERGİ KESİNTİSİNE TABİ

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.24.G.6-24.10.2013 Özet Bülten : :Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 5) İle Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 1)'de Yapılan Değişiklikler Değerli Müşterimiz; Tahsilat Genel

Detaylı

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU İBRAHİM ÖZDEMİR E. Hesap Uzmanı, YMM YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇELEN Marmara Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü (VERGİ DÜNYASI/AĞUSTOS-2003) 1980 sonrası

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ 21 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ A - YASAL DÜZENLEME

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı