KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK"

Transkript

1 KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

2 KARKĠM MADEN ĠNġAAT KIMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU KARKĠM Maden ĠnĢaat Kimya Sanayi Ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu na ANKARA KARKĠM Maden ĠnĢaat Kimya Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin ( ġirket ) , 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle düzenlenmiģ ekte yer alan bilançolarını, aynı tarihlerde sona eren yıllara ait kapsamlı gelir tablolarını, öz sermaye değiģim tablolarını ve nakit akım tablolarını önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiģ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ĠĢletme Yönetiminin Sorumluluğu ġirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıģlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koģulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıģlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıģtır. Bu risk değerlendirmesinde, grubun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuģtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüģ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koģullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iģletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliģkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca ġirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

3 Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüģümüzün oluģturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluģturduğuna inanıyoruz. GörüĢ: GörüĢümüze göre, iliģikte yer alan finansal tablolar, ġirketin , 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle finansal durumunu, aynı tarihlerde sona eren yıllara ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, 23 ġubat 2011 OluĢum Bağımsız DıĢ Denetim ve DanıĢmanlık A.ġ. (Member of NEXIA INTERNATIONAL) Mustafa SAYGI Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi

4 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye DeğiĢim Tablosu... 4 Nakit Akım Tablosu... 5 Finansal Tablolara Ait Dipnotlar ġirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 6 2. Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar 7 3. ĠĢletme BirleĢmeleri ĠĢ Ortaklıkları Bölümlere Göre Raporlama Nakit Ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Alacak Ve Borçlar Diğer Alacak Ve Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Ve Borçlar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmelerinde ĠliĢkin Varlıklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye Devlet TeĢvik Ve Yatırımları KarĢılıklar, KoĢullu Varlık Ve Yükümlülükler Taahhütler ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Emeklilik Planları Diğer Varlık Ve Yükümlülükler Özkaynaklar SatıĢlar Ve SatıĢların Maliyeti AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri, Pazarlama, SatıĢ Ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim 28 Giderleri 30. Niteliklerine Göre Giderler Diğer Faaliyetlerden Gelirler Ve Giderler Finansal Gelirler Finansal Giderler SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetler Vergi Varlık Ve Yükümlülükleri Hisse BaĢına Kazanç ĠliĢkili Taraf Açıklamaları Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi Finansal Araçlar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Finansal Tabloların Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir 40 Ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

5 MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası TL olarak ifade edilmiģtir) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Denetimden Denetimden VARLIKLAR Referansları GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar, (net) Stoklar Canlı Varlıklar 14 Diğer Dönen Varlıklar SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, 10 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar 7 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 Canlı Varlıklar 14 Yatırım Amaçlı gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye 20 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar 26 Toplam Varlıklar ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur. 1

6 MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası TL olarak ifade edilmiģtir) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Denetimden Denetimden KAYNAKLAR Referansları GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler 9 Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet TeĢvik ve Yatırımları 21 Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları 22 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar 8 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 10 Diğer Borçlar 11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet TeĢvik ve Yatırımları 21 Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 35 Diğer Uzun Vadeli yükümlülükler 26 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi () Hisse Senedi Ġhraç Primleri 27 Değer ArtıĢ Fonları 27 Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararı ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur. 2

7 MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası TL olarak ifade edilmiģtir) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Denetimden Denetimden Referansları GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti 28 ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri () 29 ( ) ( ) ( ) Genel yönetim Giderleri () 29 ( ) ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri () 29 Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri 31 (1.562) (56) (0) FAALĠYET KARI/ZARARI Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 Esas Faaliyet DıĢı Finansal Gelirler Esas Faaliyet DıĢı Finansal Giderler () 33 ( ) (57.520) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi gelir/gideri ( ) ( ) Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) (10.420) ErtelenmiĢ Vergi Gelir/Gideri (24.685) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALĠYETLER 34 Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı DÖNEM KARI / ZARARI ( ) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR: DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR ( ) Dönem Karı/Zararının Dağılımı ( ) Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı ( ) Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları ( ) Hisse BaĢına Kazanç 15,96 9,96 (4,43) SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur. 15,96 9,96 (4,43) 3

8 MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası TL olarak ifade edilmiģtir) Sermaye Düzeltmesi Farkları Değer ArtıĢ Fonları Kardan KısıtlanmıĢ Yedekler BirikmiĢ Sermaye kar/(zarar) TOPLAM 01 Ocak 2010 bakiyesi Sermaye Artırımı Transferler Net dönem karı/(zararı) Temettü 31 Aralık 2010 bakiyesi Ocak 2009 bakiyesi Sermaye Artırımı Transferler ( ) ( ) Net dönem karı/(zararı) Temettü 31 Aralık 2009 bakiyesi Ocak 2008 bakiyesi Sermaye Artırımı Transferler/ilaveler Net dönem karı/(zararı) ( ) ( ) Temettü 31 Aralık 2008 bakiyesi ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur. 4

9 MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 31 ARALIK 2010, 2009 VE 2008 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NAKĠT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası TL olarak ifade edilmiģtir) A)ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Geçmiş Net dönem karı ( ) Düzeltmeler ĠĢtirak kar/zararından paylar ĠĢtirak Ģerefiye geliri Amortisman Kıdem tazminatı karģılığı Ertelenen Vergi Varlığı değiģim (18.093) (42.413) ĠĢletme Sermayesinde DeğiĢikler Öncesi Faaliyet Karı (+) Finansal Yatırımlardaki değiģim Ticari alacaklardaki değiģim Diğer Alacaklardaki değiģim Stoklardaki değiģim Diğer Varlıklardaki değiģim Ticari borçlardaki değiģim Diğer borçlardaki değiģim Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü Borç karģılıklarındaki değiģim Ödenen Kıdem tazminatları Diğer Yükümlülüklerdeki değiģim Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit B) YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI (32.226) ( ) (70.995) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (77.451) ( ) ( ) (23.104) (56) (101) ( ) Maddi duran varlık alımları ve satımları, net ( ) (64.468) (79.114) Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net (478) (2.692) Finansal duran varlık alımları ve satımları, net Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit ( ) (67.161) (79.114) C)FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Finansal borçlardaki değiģim Diğer finansal borçlardaki değiģim Özsermayedeki değiģim Ödenen Temettüler Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net ArtıĢ Dönem BaĢı Hazır Değerler Mevcudu 9 (21) ( ) ( ) (12.248) Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur. 5

10 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU KARKĠM Maden ĠnĢaat Kimya Sanayi ve Ticaret A.ġ. (ġirket), KARKĠM Maden ĠnĢaat Kimya Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi unvanıyla tarihinde Ankara ticaret sicil memurluğunda sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuģtur. ġirket, tarih ve 7734 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren limited Ģirket nevinden, anonim Ģirket nevine dönüģmüģ olup, yeni ünvanı KARKĠM Maden ĠnĢaat Kimya Sanayi ve Ticaret A.ġ olarak tescillenmiģtir. ġirket petrol, gaz ve jeotermal kuyuları için sondaj sıvılarının hazırlanması, bu amaçla kullanılacak kimyasal malzemelerin alımsatım ve temini, bu alanda mühendislik, arge, projelendirme hizmetlerinin verilmesi alanında faaliyet göstermektedir. ġirket ana sözleģmesi uyarınca; kimyasal maddelerin üretimi, alımısatımı, ithalat ve ihracatı, her türlü maden iģletmeciliği, yurt içinde ve yurt dıģında yol, köprü, baraj, petrol ve tabi gaz boru hatları vb. her türlü inģaat ve taahhüt iģlerinin yapımı, inģaat ve taahhüt iģleriyle ilgili her türlü malzemenin, imal, alım satım ve ithalat ve ihracatı vb. ana faaliyet konuları arasında yer almaktadır. ġirketin kayıtlı adresi Turan GüneĢ Bulvarı 571. Cad. 606.Sokak No:24 Çankaya/Ankara dır. ġirketin hakim ortağı Ümit YaĢar Karakaya dır. ġirketin mevcut sermaye yapısı aģağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Ümit YaĢar Karakaya ,04 Hikmet Emel Karakaya ,72 Vasfiye Günsel Keserci ,14 Umut Gürbüz ,05 Ünsal Ban ,05 Toplam ,00 Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde adet hisseye ayrılmıģtır. ġirketin 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerindeki mevcut sermaye yapısı aģağıdaki gibidir: 31.Ara Ara Ara.08 Pay Pay Oranı Oranı (%) Pay Oranı (%) Pay Oranı Pay Oranı (%) Ortaklar Pay Tutarı Ü.YAġAR KARAKAYA H.EMEL KARAKAYA Toplam Aralık 2010 tarihi itibariyle, Ģirkette çalıģan personel sayısı 22 dir.(31 Aralık 2009: 17, 31 Aralık 2008:15). 6

11 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1. Sunuma iliģkin temel esaslar ġirket muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmıģ tekdüzen muhasebe planına uygun olarak TL bazında tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemiģtir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģ olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar ve bunlara iliģkin dipnotlar UFRS uyarınca gerçeğe uygun ölçüm ve sunumun yapılması amacıyla yasal kayıtlara yapılan düzeltmeler ve yeniden sınıflandırmalarla hazırlanmıģ, SPK nın 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Bu finansal tablolar, Ģirketin UFRS ye uygun olarak hazırlanmıģ ilk finansal tabloları olup, UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulaması standardı uygulanmıģtır ĠĢletmenin sürekliliği ġirket finansal tablolarını, iģletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıģtır ĠĢlevsel ve raporlama para birimi Finansal tablolar, ġirketin faaliyette bulunduğu ekonomik çevrede iģlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuģ olup, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıģtır Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi: SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. 7

12 Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģtır NetleĢtirme / Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleģtirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eģ zamanlı olarak gerçekleģebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi ġirket in mali tabloları ġirket in mali durumu, performansı ve nakit akımlarındaki eğilimleri belirlemek amacıyla önceki dönemlerle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değiģiklikler ve hatalar Finansal tablo kullanıcıları, iģletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akıģındaki eğilimleri, belirleyebilmek amacıyla iģletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karģılaģtırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, her ara dönemde ver her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmaktadır. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklik ve hatalar, bir varlık veya yabancı kaynağın defter değerinin veya bunların cari durumunun saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan dönemsel kullanım tutarının değiģimi nedeni ile yapılması gereken düzeltmeleri ifade etmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yeni bir bilgiden veya geliģmeden kaynaklanır, dolayısıyla, hataların düzeltilmesi anlamına gelir. Finansal tabloların UFRS ye göre hazırlanmasında ġirket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını ve bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere iliģkin açıklamaları etkileyecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. GerçekleĢen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklılıklar gösterebilir. Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değiģiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirketin , 2009, 2008 tarihlerinde sona eren yıllarda uyguladığı muhasebe politikalarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında ġirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. GerçekleĢmiĢ sonuçlar 8

13 tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleģtikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Kullanılan tahminlerin baģlıcaları; varlıkların değer düģüklüğü, kıdem tazminatı yükümlülüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karģılıklar ile ilgilidir. Stok değer düģüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüģleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karģılık ayrılmaktadır. Maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetlerinden birikmiģ amortisman ve varsa değer düģüklüğü düģüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse değiģiklik yapılır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmiģ vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluģabilecek olan vergilendirilebilir karlara iliģkin tahmin ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir Kıdem tazminatı yükümlülüğü: ġirket yürürlükteki kanunlara göre emeklilik dolayısı ile veya istifa ve is kanununda belirtilen davranıģlar dıģındaki sebepler ile istihdamı sona erdirilen çalıģanlara kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karģılığı tüm çalıģanların emeklilikleri dolayısı ile ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıģ ve finansal tablolara yansıtılmıģtır. Ġskonto oranları, gelecekteki maaģ artıģları ve çalıģanların ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir Yeni ve revize edilmiģ uluslararası finansal raporlama standartları: ġirket UFRS de 2008, 2009 ve 2010 da yayınlanan standart, yorum ve iyileģtirmelerin kendisi ile ilgili olanları geçerli olduğu ölçüde değerlendirip finansal performansı üzerindeki etkisini yansıtmıģtır. yorumlar: tarihli sene sonu finansal tabloları için geçerli olacak olan yeni standart, değiģiklik ve UFRS 1 (DeğiĢiklik) UFRS nin Ġlk Kez Uygulanması Ġlk uygulamaya iliģkin ilave istisnalar, UFRS 2 (DeğiĢiklik) Hisse Bazlı Ödemeler Grup nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme iģlemleri, UFRS 3 (DeğiĢiklik), ĠĢletme BirleĢmeleri ve UMS 27 (DeğiĢiklik), Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar UFRYK 17, Gayrinakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, değiģiklik ve yorumlar (bu değiģiklikler henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir). 9

14 UFRS 1(DeğiĢiklik) KarĢılaĢtırmalı UFRS 7 Dipnotları için Sınırlı Muafiyet ( tarihinde veya sonrasında baģlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) UFRS 9 Finansal varlıkların sınıflanması ve ölçülmesi ile ilgili yeni koģullar getirmektedir. ( tarihinde veya sonrasında baģlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır) UMS 24 (Revize) ĠliĢkili Taraf Açıklamaları ( tarihinde veya sonrasında baģlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır UMS 32 (DeğiĢiklik) Hisse Ġhraçlarının Sınıflandırılması ( tarihinde veya sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerli olacaktır). UFRYK 14 (DeğiĢiklik) Asgari Fonlama KoĢullarının Geri Ödenmesi ( tarihinde veya sonrasında baģlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir). UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması ( tarihinde veya sonrasında baģlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir) ġirket tarihinden itibaren geçerli değiģiklikleri erken uygulamamıģtır Kur değiģiminin etkileri ġirket, yabancı para cinsinden yapılan iģlemleri TL ye çevirirken iģlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alıģ kurları kullanılarak TL ye çevrilmiģtir. Yabancı para cinsinden olan iģlemlerin TL ye çevrilmesinden veya yabancı para birimi bazındaki parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kambiyo karları veya kambiyo zararları ilgili dönemde kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 31 Aralık 2010, 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle T.C.Merkez Bankası tarafından yayınlanan yabancı para birimlerinin kapanıģ kurları aģağıda belirtilmiģtir. Döviz Cinsi USD EURO Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: Nakit ve Nakit Benzerleri: Nakit ve nakit benzerleri finansal tablolarda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki nakit para ile üç ay ya da üç aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. 10

15 Finansal Yatırımlar: Finansal yatırımlar, alım satım amaçlı (gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda muhasebeleģtirilen) finansal varlıklar vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar ve satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak üç grupta sınıflandırılmıģtır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal yatırımların ilk muhasebeleģtirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi ile doğrudan iliģkilendirilebilen iģlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilmektedir. Alımsatım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluģan fiyat ve benzeri unsurlarındaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul değerler ile vadesi üç aydan uzun olan bankalardan oluģmaktadır. Alımsatım amaçlı finansal varlıklar ilk muhasebeleģtirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir. Ġlgili finansal varlığın edinimi ile ilgili iģlem maliyetleri de gereceğe uygun değere ilave edilmekte ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluģan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Aktif bir piyasası olmayan alım satım amaçlı finansal yatırımlar, takip eden dönemlerde maliyet bedelinden gösterilmektedir. Alım satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler öncelikle faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Alım satım amaçlı menkul değerlerin alım ve satım iģlemleri teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkartılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, iģletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, finansal yatırımlardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, kayda alınmalarını takip eden dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan itfa edilmiģ maliyet bedeli üzerinden gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluģan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Etkin faiz yöntemi, finansal varlık ( veya bir finansal varlık grubunun) itfa edilmiģ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir ve giderlerinin iliģkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen oranıdır. Satılmaya hazır finansal yatırımlar, satılmaya hazır olarak tanımlanan, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak sınıflanmayan finansal yatırımlardır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, aktif bir piyasanın olması durumunda, gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenir ve yapılan değerleme sonucunda oluģan kazanç ve kayıplar, bu varlık elden çıkarılıncaya kadar, özkaynak içersinde gösterilir. Aktif bir piyasasının olmaması halinde ise, maliyet bedeli üzerinden değerlenir. 11

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İÇİNDEKİLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.-31.12.2008 HESAP

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı