ALFABEDEN S~~GEYE, S~GEDEN $-YE: KAD~M M[~LLETLE~N ALFABELER~E DA~R ARAPCA ~k R~sALE Dumon Ali ~iikel*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALFABEDEN S~~GEYE, S~GEDEN $-YE: KAD~M M[~LLETLE~N ALFABELER~E DA~R ARAPCA ~k R~sALE Dumon Ali ~iikel*"

Transkript

1 ALFABEDEN S~~GEYE, S~GEDEN $-YE: KAD~M M[~LLETLE~N ALFABELER~E DA~R ARAPCA ~k R~sALE Dumon Ali ~iikel* Bir kimsenin, iizel olarak qevresinin, gene1 olw miiletxm, daha evrensel plbda takdiu edeceg bir eylem alani iqinde olmasl her zman teb& ve BvgUye mazhar bu i~ olarak kabul edifmiqtir. Ak11 aha2 bit sabu ve takamrnale bulq, kegif ve icatlarda bulunan insaniar her zarnan hap ve saygiyla yad edihneyi hak fster teknolojik isterse killt[irel plhlarda oisun bu tiir insanlam varl~gt daima insanoglunm bhde hi$ anmeyen bir megale olarak dmakttu. Tiirkiye 19 Bankasi tarafindan 2001 yllr i~inde Itu Arda'nm gayretleriyle TUrkqeye de tercftme edilen Carl Faulmann'm Yazr Kitabt ad11 eseri yukanda bahsini etmeye ~ ; a insa- ~ i ~ noglunun abide eserlerinden biridu'. Tiim I'erkz7renin Tiim Zamanlmn Yazr Giistergeleri ve Alfabeleri alt bqligiyla negredilen eser, ilk olarak 1878 yllmda yayinlanrmg, ardlndan hemen iki y~l soma 188O3de ikinci basky yapmigtu. Bundm tam I05 yll sonra ancak 1985 y~lmda ii$tincu bask1 olarak insanligm istifadesine sunulmqtw. Faulmann'm ortaya koydugu bu eser, azmin, gali~manm, sabu ve tahammiiltin bir insanda hangi boyutlara ulqabilecegini qok iyi gljsteriyor. Bayilk boy olarak 295 sayfa civanndaki esere b&gmtzda yer y[izitnde bugibe kadar icat edilmig ve kullmlmrg butiin alfabeleri glirmek miimkiindiir. 0 devrin 01aganUstil krt gartlannda biitih bu yiizlerce bir birine benzemez gekli toplamak, okumak hele hele de bunu matbaa harti olarak dljkmek, b.[imn bu yer yllzli alfabelerine vuku? kesbetmek, kesbedenleriu eserlerine ulapak insan akhm kolay kolay ialerden deifildir. Merakl~ ve qtumaci gazlere bu anda btitiin insanli&n alfabelerini sunan bu eser, bu eseri ortaya koyan igin de, bu eseri ortaya koyan insani yetigtiren millet ve o milletin ait medeniyet dairesi igin de biiyiur bir 6vt.h~ ve iftihar olmalrdu. Buy& bir gipta ve biraz da hasetle slizdligum bu kitap, bende qok degigik duygulann uyanmaslna da vesile oldu. Bi&n medeniyet halkarnlzln bu tiir bir eseri ortaya koymamig olmasi ger~ekten iiziicil bii dururndur. Osmanhlar ve daha 6nceki danemlerde ilim adamlarlrninn bu tlir konularla igtigal edip etmedigi biz m$xmacilar iqin bile meqhul bir konudur. Muhammet Hamdi Yanr'm Kalem Giizeli ad11 eserinde bahsettigine bhlirsa, Araplarda, * Yard DOG. Dr., 19 Mays Universitesi, Fen Edebiyat Fakiiltesi. NOSHA, YE: 11, SAYI: 6, YAZ

2 KADİM MİLLETLERİN ALF ABELERİNE DAİR ARAPÇA BİR R1SALE geçmiş kavinılerin yazı ve alfaheleriyle uğraşan. ve bunları neşreden pek çok alim vardır. Yazrr, bu eser ve yazı çeşitlerinden örnekler de vemıektedir. Fakat sadece kadim milletierin alfabe ve bunların şekillerine has olmak üzere geçmiş çağlarda eser kaleme almış ilim ehlinin olup olmadığı her zaman merakımı mucip bir hal idi. Açıkça söylemek gerekirse bugüne kadar bu konularda özel bir araştırmaya girişmemiş, ilgim sadece bir merak seviyesinde kalmıştı. Eğer birileri bana "Osmanlılar devrinde eski milletierin alfabeleri, bunların okunuş ve şekilleriyle ilgili bir eser var mıdır?" diye sorsa yüksel bir ihtimal "bilmiyorum" diye cevaplayacaktım; belki de uka1alık yapıp "ne gezer" diyecektim. Kütüphanelerimizin acıklı hali ebiinin malumudur. Daha tasnifleri bile yapılmamış, içinde ne olduğunu bile kimsenin bilmediği yüz binlerce yazma eser sanki hakkıyla deşifre edildi mi de biz böyle kesin bir dille konuşuyoruz? Şüphesiz fetvamız araştırmamızdan deği~ kulaktan dolma bilgilerimizden gelecekti yılının Temmuz ayında Süleymaniye Kütüphanesinde yazmalar üzerinde çalışma yaparken, kitap tarihimiz hakkında. ne kadar büyük bir ihmal ve cahillik içinde bulunduğumuzu bir daha, hem de hakke'l-yakin anlamış oldum. Bilindiği gibi eski yazma eserlerin büyük bir çoğunluğu tek bir kitaba değil, iç içe girmiş pek çok esere ev sahipliği yapardı. Yani siz bir yazma eseri elinize aldığınızda muhtemel pek çok. farklı türde eseri e karşı karşıyasıniz demektir. Kütüphane kataloglarını taramam esnasında "Eski Harfler, Yazılar ve Kalemler Hakkında Risiile" adını taşıyan bir eser dikkatimi çekti ve bu eseri incelemeye karar verdim 2 Az ewel bahsini ettiğimiz gibi eser farklı konularda kaleme alınmış, 12 bölüm halinde düzenlenmiş 345 varaklık hacimli bir eser. Bu eserin 152b ve 173a arasında yer alan metinleri görünce "eski milletierin kullanmış olduğu alfabelere ait şekil ve okunuşların bulunduğu eski yazma bir eser var mı?" sorusuna artık rahatlıkla "evet'' diyebileeeğimi anladım. Arapça olan bu eser insanı şaşkınlığa uğratacak ve hayretler içinde bırakacak muntazam ve mükemmellikteki çizim ve okunuşlarla geçmiş milletierin alfabe ve onların o~uşlarından bahsediyor ve kendince özel bir dil-alfabe tasnifi yapıyordu. Fakat kitabın katalog adıyla içeriği. arasında o kadar tutarsızlıklar vardı ki, kataloga bakarak eseri tanıma ve içeriği hakkında bir tahminde bulunma ihtimali çok düşüktü. Katalogda yazı ve kalemler hakkında ibaresi vardı. Bu duruma göre bu kitap yazılardan ve kalemlerden bahsetmektedir. Halbuki ehlinin de malumu olduğu üzere eski dilde eski kalem aynı zaman da yazı demektir. Necip Asım Yazıksız Kitap adlı kitabında bu konuda şöyle diyo?: "Alet ilgisi dolayısıyla yazıya (kalem) adı verilir." Yani kütüphane katalogunda kitabın adında bile yanlış yönlendi- 170 NÜSHA, YIL: II, SA YI: 6, YAZ ~

3 DURSUN ALİ TÖKEL rici bir bilgi bulunmaktadır. Bıraktıkları kitapların adlarını bile bilemediği-,. miz/anlayamadığımız dedelerimizden özür dileriz. Kalemler Hakkında RisAie Faulmann'ın Yazı Kitabı'ından önce kaleme alındığından şl1phe ~lmayan bu yazma eser bilhassa Sami dilleri alanında çalışan' bilim adamları, Alfabe tarihi araştırmacıları ve dil uzmanları için son derecede önemli bir eser ko- ~ numundadır. Benim bu tür eserlerin varlığından haberdar olınayışım, başkalarının da haberdar alınayacağı anlarnma gelınemektedir kuşkusuz. Fakat bu risaleyi görl1nce şaşkınlığımı gizleyemediğimi itiraf etmeliyim. Yazarını tespit edemediğim bu eserdeki harflerin çizimi gerçekten hayret verici derecede olağanüstü bir çizim uzınanlığı gerektirmektedir. Yazar, ayrıca o devir ilim dünyasının genel kabullerine uygun bir de alfabe-yazı sınıflandırması yapmakta ve bu sınıflama ti1ıi1 bugünün ilmi bölümlemesine hiç de uygun düşmemeki:edir. Yazar bu risaleyi yazarken yararianmış olduğu bazı kaynak kitaplarm adiarindan da bahsetmektedir. Bahsi Geçen kaynaklar şunlardır: Kenzu '1-Kumiz,' Kitdbu 'l-a 'ldm, Kitdbu 'l-akldm, Esrdru 'l-akldmi 'l-munzele ve'l-ehnifi'l-muterceme (153al. Yazar, mevcut dil ve alfabeleri 24 ayrı ad ile adlandırmakta ve her birisini bir Peygamber veya başka bir şahıs ile irtibatlandırmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla peygamber merkezli bir tasnifin esas alındığı bu dil ve alfabe bölümlenmesinde bazı özel isimleri okumakta bir hayli güç olınaktadır. 24 ayrı dil ve alfabe yine 4 ayrı döneme ayrılınakta ve yazar tarafından bir. tablo halinde bu tasnif verilınektedir (154b). Buna göre dönemler ve diller şöyledir: I. DÖNEM: Adem Nuh İbrahim Milsa İsa Muhammed 2.DÖNEM: Şit Sam İshak : Hırmani (veya Subani) :Harzumi : Berhemi :Ibri :Rfimi : Arabi : Suibani :sami : Yfinani NÜSHA, YIL: II, SA YI: 6, YAZ

4 KADİM MİLLETLERİN ALFABELERiNE DAiR ARAPÇA BİR RİSALE Harün Şem'iin Ali : Azri (Arzi, Uzn"'?) : İfrenci : Kfifi 3.DÖNEM: Kaynan : K.anyavi (Kaynavi) Y tifes : Hayşi (Hışi)? S ab. Ddviid Cercis e/-huseyn : Sayabi (Sıyabi) : Hıbri : Kıbti : Iraki 4.DÖNEM: Ahniih Ham Ya~iir Süleyman Danyal Muhammed b. Huseyn : Berbavi : Hindi : Ya'zı1ri : Kahini : Ermeni : Berberi Ekli orijinal metinlerin fotokopilerinde de görüleceği gibi yazar 155b'den sonra bütün bu bahsettiği dillerin alfabelerini vermekte ve ayrıca bu harflerin okunuşlarını da tek tek bir sütun halinde okuyucuya sunmaktadır. Harfler ve bunların okunuşlan 159a'ya kadar devam etmekte ve bundan sonra İbn-i Abbas'dan bir rivayede Ebced ve diller hakkında başka bilgiler verilmektedir.l59b'de Suryani alfabesi ayrıca harf okunuşlarıyla birlikte zikredilmektedir. 160a'dan itibaren sayfa altında Hurüfo'/-Meciis ve Hurüfo'/-Yahiid başlıklan altında Mecusi ve Yahudi harfleri hakkında bilgi sunulmaktadır. 162a'da Hakim Etlatun'un Şecer'inden bahsedilmektedir. Buradaki şekillere bakıldığında Etlatun'a nisbet edilen bir işaret (rakamlar için) sisteminden konu açıldığı anlaşılmaktadır. 162b'de de değişik bir alfabe çeşidinden örnek verilmektedir. Yazarın değişik tasarruflarından biri de harfleri şekilleri itibariyle çıkış kaynaklarına göre sınıflandırmasında yatmaktadır. 164 b'de Haç şeklinden ortaya çıkan Aİfabe örneği verilmektedir. 165a'da ise Hesap ve vakit belir- 172 NÜSHA, YIL: II, SA YI: 6, YAZ ~

5 DURSUN ALİ TÖKEL lernede kullamlan harflerden bahsedilmektedir. Yine 165a'da Filozof Diskordes'in Yazı Ağacından bahsedilmekte ve örnek verilmektedir. 165b'den sonra başka bir alana girilmekte ve şifre aıfabeler hakkında bilgi verilmeki:edir. Yazar, Simya ve Tilsıroda kullanılan sembolleri 20 gruba ayınnak.ta ve bunların şifre şekillerini bir bir vermektedir. Bu şifre işaretierin yer aldığı sayfalar 17la'ya kadar devam etmektedir.. 171b'de Burçlar ve onların sembolleri, 172a'da ise gezegenler ve onların sembolleri çizilmekte ve ok.unuşları da ayrıca gösterilmektedir. 172b'den anlaşıldığı kadarıyla eserin adı tam olarak sayfa içerisinde verilmektedir. Buna göre eserin adı şudur: Kitab-ı Mefatih-i Esrar-ı Ulum-ı Enbiya. Eser adının tam altına gelen satır sonunda zannımızca müellifin de adı kaydedilmiştir; fakat bu ad tarafumzdan ok.unamamıştır. Sonuç Araştırmacılar için çok önemli olduğıına inandığımız bu eserin mutlaka ilim dünyasına tanıtılması gerektiğinden yola çıkarak böylesi bir çalışma içinde bulıınduk. Metnin Arapça oluşu ve çok özel ihtisaslar isteyen bir alana hasrediimiş olması metnin okumasını da güçlendirmektedir. Metin içerisinde yer alan, Danyal Peygamber-Ermeni dili; İsa-Rum Dili; Circis-Kıpti Dili; Slileyman-Kahini Dili gibi bazı iddia ve eşleştirmeler ayrıca araştırılmaya ve anlaşılınaya muhtaç bir konudur. Dillerin ve alfabelerin Peygamber merkezli adlandırılması eski dünya için kabul edilen bir inanıştı belki ama bu eşleştirmelerde nelerin ölçüt alındığı da ayrıca sahanın uzmanlarını ilgilendirmektedif. Bu eseri kaleme alan ve o bütün karnıakarışık şekilleri adeta kusursuzca çizen kişinin kimliği ve eğitimini de merak etmemek münıktin değil. Bu vesileyle araştırmacılarıınızın eski eserler arasında bu ve buna benzer eserleri bulup ortaya çıkarmalarının ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyoruz. Osmanlılar ve daha önceki devirlerde de Müslüman Ulemanın bu konularla yakından ilgilendiği ve bu alanda pek çok eser kaleme aldığı anlaşılmaktadır. Bu eserlerin neşirleriyle beraber kadim çağiara ilişkin bilgilerimizin arataeağı da şüphesizdir. Hiç bir şey olmazsa Faulmann'ın eseri karşısında duyduğumuz aşağılık kompleksinden birnebze olsun kurtulmuş oluruz 6 1 Cari Faulmann, Yazı Kitabı,.Tüm Yerkürenin, Tüm Zamanların Yazı Göstergeleri ve Alfabeleri, (Çev: Itır Arda), T.İ.B. Yay., İstanbul Eski Harfler, Yazılar ve Kalemler Hakkında Risiile, Süleymaniye Kütüphanesi, H.Hafid Ef NÜSHA, YIL: ll, SA Yl: 6, YAZ

6 KADİM MİLLETLERİN ALF ABELERİNE DAiR ARAPÇA BİR RİSALE 3 Necip Asım Yazıksız, Kitap, (Haz: Türker Acaroğlu), İletişim Yay., İstanbul, s. 4l.Geçmiş milletierin alfabe ve dillerinden örnek vermesi ve yazı hakkında etraflı bir malurrıata sahip olması açısından muhakkak incelenmesi gereken bir eser. 4 Metin dili Arapça olduğu ve bizim Arapçamız da o kadar ileri derecede olmadığı için, eserin anlaşılmasında bir Arapça uzmanına ihtiyaç hasıl olmuştu. Bu külfetli işi Doç.Dr. Musa Yıldız kabullendi ve metni tam olarak anlamamız yolunda hiç bir fedakarlıktan kaçınmadı. Fakat onun çabalarına rağmen yine de bizim anlamadığımiz veya okunuşımu yanlış verdiğimiz yerler olabilir. Sevap hanesi Sayın YILDIZ'a. hata hanesi ise bize aittir. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. 5 Dil sınıflamalannda Peygamber merkezli adlandırmalardan tfealay da bahsetmekte ve "Semitic" adlandırmasının Nuh'un oğlu Sıi.m'la alakasına değinmektedir. "The term 'Semitic'is an accident in the histoıy of scholarship in this field, Which arose from an assumed connection with Shem, the son ofnoah". John F. Healay, Reading The Past: The Earty Alphabet, London 1990, s Milli Kütüphanedeki araştırmalanmız esnasında ayrıca 1311 yılında basılmış bir eserden de bahsetmek istiyoruz. Hiyeroglif: Hurüf-ı Berbaiye Tercümesi adını taşıyan bu çeviri eser Mehmet Muhsin tarafindan kaleme alınmış, 114 sayfalık bir eser. Bu eserde Mısır hiyerogliflerinden bahsedilmekte, bütün bu yazıya ait şekiller verilmekte ve Mısır dilinin grameriyle beraber metinterin okunuşu tek tek gösterilmektedir. 174 NÜSHA, YIL: Il, SA Yl: 6, YAZ 2002

7 ~... ~..,. ~. i:"::... ~.;{"' :.,...,.~~.";. ~~~~~.~t~~:.:,,.. : : :... ;.' <:.. :::.~ ~,~~~ : :::.,ı Vr. 154b-155a Vr. 165b-166a

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2

ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2 ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2 ÖZET Bir milletin kimliğini oluşturan ve yaşatan unsurların başında o milletin kültürünü, geleneğini,

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 281-290 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda

Detaylı

Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ

Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ 172 Usûl Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ Sefîne-i Evliyâ, son devir Osmanlı münevverlerinden Osmanzâde

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

İBN ARABİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SERÜVENİM

İBN ARABİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SERÜVENİM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Sayı: 9, Cilt: 9, 2000 Ebu l-ala el-afifi Terc. Abdullah Kartal İBN ARABİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SERÜVENİM I- Araştırma hayatımda İbn Arabi ile ilk tanışmam, 1927

Detaylı

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 1-8 TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET Yerel varyantlarla ilgili çalışmalar Türk dili araştırmalarında önemli bir yere sahiptir.

Detaylı

İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri Birgül BOZKURT* Mantık, Bilgi, Metafizik, Hakikat, Varlık, Alem, Allah'a Ulaşma, Vehim.

İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri Birgül BOZKURT* Mantık, Bilgi, Metafizik, Hakikat, Varlık, Alem, Allah'a Ulaşma, Vehim. -C. ü. İ/ah iyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 347-380 İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri Birgül BOZKURT* Özet Bu çalışmamızın temel amacı, İbn Seb'in'in hayatı, ilmi kişiliği ve e serlerini

Detaylı

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Kİtabİyât İbn Battûta Seyahatnâmesi İbn Battûta Çeviren: Sait Aykut, 1186 sayfa. Kitap Tanıtım: Ömer Koçyiğit İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Seyahat edenlerin, gördüklerini üçüncü bir gözle tahlil

Detaylı

Fethullah Gülen ve Türkçe Emre Eren

Fethullah Gülen ve Türkçe Emre Eren Dil, Medeniyetin Kristalize Olmuş Şeklidir Yağmur,Sayı: 36 Temmuz Ağustos Eylül 2007 Fethullah Gülen ve Türkçe Emre Eren Türkçe, yüzyıllardır birçok sözlü ve yazılı sanat eseriyle varlık kazanmış, varlığını

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız?

Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 1 İçindekiler Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız?... 3 Hz. Safiye, neden üç ay iddet beklemeden evlenmiştir ve cariyenin iddeti neden

Detaylı

İçerik, Sunum ve Nitelikleri Bakımından TÜRKÇE İNTERNET SAYFALARINDA HADİS * Hayati YILMAZ **

İçerik, Sunum ve Nitelikleri Bakımından TÜRKÇE İNTERNET SAYFALARINDA HADİS * Hayati YILMAZ ** sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 16 / 2007, s. 63-76 hadis İçerik, Sunum ve Nitelikleri Bakımından TÜRKÇE İNTERNET SAYFALARINDA HADİS * Hayati YILMAZ ** Hadith on the Turkish Web pages:

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM A. Adnan Adıvar OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM Remzi Kitabevi 1. Baskı Paris 1939 2. Baskı İstanbul 1943 3. Baskı İstanbul 1970 4. Baskı İstanbul 1982 EVRİM Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S. 3 Cağaloğlu

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT

BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre DÜBAM Yayınları

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2071 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1105 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER Editör Prof.Dr. Hac Mehmet GÜNAY Yazarlar Prof.Dr. Hac

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLEN Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Müslümanlar, Hz. Peyhamber'in sünnetinin/hadislerinin

Detaylı

İslâm Hukukunda Para Birimleri

İslâm Hukukunda Para Birimleri ARAŞTIRMA VE İNCELEME İslâm Hukukunda Para Birimleri Rifat USLU a a Fıkıh AD, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzce Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 05.05.2015 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 18.06.2015

Detaylı

03.09.2012 Tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in CNN TÜRK Televizyonunda Katıldığı Programın Deşifresi

03.09.2012 Tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in CNN TÜRK Televizyonunda Katıldığı Programın Deşifresi 03.09.2012 Tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in CNN TÜRK Televizyonunda Katıldığı Programın Deşifresi TAHA AKYOL- Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu Özel programına hoş geldiniz. Özel program diyorum,

Detaylı

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu TÜRKİYE TURING VE OTOMOBİL KURUMU ŞİŞLİ

Detaylı

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun. MUCİZE YALANLARI Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.com) Sayfa - Konular [Sayfa 3] - Başlarken - Kuran Mucizeleri İddialarındaki

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İSLAM VE EKONOMİ Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1999 Yazan : Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Yayına Hazırlayan: Yusuf Çiftçioğlu Dizgi, Sayfa Düzeni: Yusuf Çiftçioğlu Kapak Tasarım: Nil A. Ş. ISBN: 975-6824-02-6

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002

ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002 ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002 '.. ' - -~ DiYANET tşleri BAŞKANLIGI Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı * Üç Ayda Bir Yayımlanır ISSN 1300-8498 Diyanet Ilmi Dergi, Anksra: Diyanet Işleri

Detaylı

Irak Hükümeti Türkçe eğitimine yeterli katkıyı sağlıyor mu? Gereken önemi gösteriyor mu?

Irak Hükümeti Türkçe eğitimine yeterli katkıyı sağlıyor mu? Gereken önemi gösteriyor mu? di çabasıyla öğrendiklerini uyguluyor. Çünkü 2003 e kadar Irak ta Türkçe eğitimi yoktu. Bu öğretmenler üniversiteyi de Arapça okudular. Ama 2003 ten sonra durum biraz değişti. Ben 2004 te Türkiye ye geldim

Detaylı