Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2011

2 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 04 B. Şirket in Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesi nde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 07 C. Şirket in Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 07 Ç. Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 08 D. Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 10 E. Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirket in Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirket in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi 10 F. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 11 Sektör, Dünya ve Türkiye de 2011 Yılına İlişkin Gelişmeler 12 Yapı Kredi Emeklilik ve Sosyal Sorumluluk Yılı Yaşlılık Geçim Endeksi Sonuçları Açıklandı Bölüm II: Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 16 A. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerinin Ad ve Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri 20 Organizasyon Şeması 22 B. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri 22 C. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 23 Ç. Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 24 D. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 25 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 28 E. Şirket in Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 30 A Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarınca Teşkil Olunan Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor 31 B. İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 31 C. Bağımsız Denetim Raporu 31 Ç. Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Düzenlenen Finansal Tablolara İlişkin Beyanımız 95 D. Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 96 E. Risk Türleri itibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 99 Teknik Sonuçlar 100 F. Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 104 Adresler

3 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 1 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Yıllık faaliyet raporu Uygunluk görüşü Genel Kurulu na Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetimimiz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Şirket in finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Şeyda Oltulu, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 5 Mart 2012 İstanbul, Türkiye

4 2 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Gündemi YAPI KREDİ EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 21 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NIN GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. Şirket in 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu nun 2011 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Şirket in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 6. Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetim Komitesi nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. Hazine Müsteşarlığı, 2011/8 nolu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge hükmü gereğince, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak Şirket in Bilgilendirme Politikası nın belirlenmesi, 10. Hazine Müsteşarlığı, 2011/8 nolu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge hükmü gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işler yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 12. Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.

5 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 3 Bölüm I Sunuş

6 4 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler B. Şirket in Tarihsel Gelişimi ve Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşmesi nde Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortaları alanında faaliyet gösteren Şirketimizin, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yönettiği emeklilik fonlarının büyüklüğü 2.307,7 milyon TL, sahip olduğu bireysel emeklilik sözleşme adedi ise tür. Bireysel Emeklilik Sistemi nde fon büyüklüğüne göre %16,10 ve sözleşme sayısına göre %11,58 (*) pazar payıyla sektör dördüncüsü konumundadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla prim üretimi TL, hayat matematik karşılığı TL olan Şirketimiz, (**) hayat sigortalısına hizmet vermektedir. Hayat sigortacılığı alanındaki pazar payı ise %6,41 dir yılında hayat sigortalılarına TL de %9,10, 6,75 ve 5,17, ABD dolarında %6,91 ve Euro da %4,84 oranında kâr payı dağıtmıştır. Yıl içinde muhtelif branşlardaki faaliyetlerinin sonucunda elde edilen istihsal rakamları şöyledir: Prim (TL) Pay (%) Hayat Branşı ,55 Ferdi Kaza Branşı ,45 Toplam Prim ,00 Yukarıda görülen istihsalin oransal dağılımına bakıldığında toplam istihsalin %99,55 i hayat, %0,45 i ferdi kaza branşından oluşmaktadır. Yapı Kredi Emeklilik in 2011 yılı net kârı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Hesap Dönemi İçinde Varsa Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Hesap dönemi içinde Ana Sözleşme de değişiklik yapılmamıştır. (*) tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verileri esas alınmıştır. (**) Uzun süreli ferdi kaza sigortalı sayısı da toplama dahil edilmiştir.

7 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 5 Tarihçe Bir Yapı Kredi iştiraki olan Yapı Kredi Emeklilik, Koç Finansal Hizmetler çatısı altında gücünü artırarak sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırdı... Ülkemizde hayat sigortacılığının 1980 li yılların ikinci yarısında ivme kazanması sonucunda Halk Sigorta içindeki Hayat Departmanı nın büyütülmesine ve şirketleştirilmesine karar verildi yılında verilen bu kararın ardından adının Halk Yaşam Sigorta A.Ş. olması kararlaştırılan yeni Şirket, kuruluş hazırlıkları en kısa zamanda gerçekleştirilerek tarihinde kuruldu. Sağlık, yaşam ve ferdi kaza alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Şirket 1994 yılında Halk Yaşam adını aldı. Bağlı bulunduğu finans grubundaki şirketlerle olan sinerjiyi artırmak amacıyla 1 Ekim 2000 tarihinde Yapı Kredi Yaşam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarına 2000 yılında başlayan Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası gereği emeklilik branş ruhsatı alınan tarihten itibaren iki yıl içinde (Yapı Kredi Emeklilik için Temmuz 2005 e kadar) devredilmesi gereken sağlık sigortası portföyünün yenileme işlemlerini, 2001 yılı başında Yapı Kredi Sigorta ya devretti. Emeklilik şirketine dönüşüm sürecinde her aşamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk şirketlerden birisi oldu. Hazine Müsteşarlığı ndan alınan (3 Aralık 2002) emeklilik şirketine dönüşüm izninin ardından, 30 Aralık 2002 tarihinde şirket ismi Yapı Kredi Emeklilik olarak değişti yılında Koç Holding ile uluslararası bankacılık grubu İtalyan UniCredit in ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler bünyesine katıldı. Bir Yapı Kredi iştiraki olarak Koç Finansal Hizmetler çatısı altında daha da güçlenerek, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı alanlarındaki öncü yerini sağlamlaştırdı. Bireysel emeklilik planlarının satışına 27 Ekim 2003 tarihinde başlayan Yapı Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 şirketin faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi nde 2003 yılının sonunda pazar liderliğine ulaştı, 2004 ve 2005 yılını da sözleşme sayısı ve fon büyüklüğünde lider olarak tamamladı. Şirket in faaliyet konusu Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermek, bu doğrultuda emeklilik sözleşmeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak, Türkiye de ve yabancı ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans işlemleri gerçekleştirmektir. Yapı Kredi Emeklilik in %99,93 le ana ortağı Yapı Kredi Sigorta dır.

8 6 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu Kuruluşundan Bugüne Yapı Kredi Emeklilik ten Önemli Satır Başları ( ) 1992 POC (Point of Claim-Hasar Noktası) Terminali ni kuran ilk şirketlerden oldu. Uluslararası sağlık sigortası ve kadına özel yaşam sigortası satışına başlandı Dövize Endeksli Yaşam Sigortası ürününü portföyüne katan ilk şirketlerden oldu Yapı Kredi nin belli bir sınırı aşan vadesiz mevduat hesabı sahiplerine Sigorta Güvencesi uygulaması başlatıldı Alarm Merkezi aracılığıyla sigortalılara 24 saat acil tıbbi danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı Koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi çerçevesinde, sektörde ilk defa poliçe başlangıcındaki bir aylık süre içinde sigortalıya yatırdığı primleri geri alma hakkı tanındı Ünite sistemi ile hayat sigortalılarının birikimleri günlük olarak yatırıma yönlendirilmeye ve kâr payı ile nemalandırılmaya başlandı Sektörde, dijital telefon ve sesli yanıt sistemini kuran ilk şirketlerden biri oldu TEMA ve Harran Üniversitesi ile ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Safran ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin (International Public Relations Association-IPRA) Golden World Awards 2004 yarışmasında çevre kategorisinde birincilik ödülünü ve Birleşmiş Milletler Onur Ödülü nü aldı. Aynı projeyle Türkiye de de Active Academy Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü nü kazandı. Capital Dergisi nin düzenlediği araştırmada Bireysel Emeklilik Sistemi nin En Beğenilen Şirketi seçildi Sektörün ilk Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile kuruldu. Ayrıca Safran Projesi ile Platin Dergisi nin Zirvedekiler Sosyal Sorumluluk Ödülü kazanıldı British Standards Institution (BSI) tarafından verilen CMSAS 86:2000 (şikayet yönetimi) belgesini alan ilk Türk şirketi oldu. Sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye de bir ilke imza atarak yaşlılık konusunu kamuoyu gündemine taşıyan Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) yı kurdu CMSAS 86:2000 (şikayet yönetimi) belgesini İSO 10002:2004 standardına (kalite yönetimi - müşteri memnuniyeti - kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler) yükselten ilk emeklilik şirketi oldu. Uluslararası Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü nün ortaklığında, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı nın (TINA) katkılarıyla Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı Sosyal sorumluluk projeleriyle iki uluslararası ödül birden kazandı. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin düzenlediği Golden World Awards 2008 de Ertuğrul Firkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi projesi sponsorluk kategorisinde birincilik ödülü, Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) projesi de mevcut hizmetlerin tüketici iletişimi kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Sektörün üç boyutlu ilk segmentasyon çalışmasıyla müşteriler belli kategoriler dahilinde 4 değer, 16 ihtiyaç, 23 davranış segmentine ayrıldı ve bunlardan 9 entegre segment elde edildi İki yeni ürün tasarlanarak yılın son çeyreğinde pazara sunuldu. Gelir Güvencesi Sigortası Yapı Kredi müşterilerinin istek dışı işsizlik, geçici iş göremezlik, vefat ve maluliyet riskleriyle karşılaşmaları durumunda düzenli ödemelerini güvence altına alırken, Emeklilik Gelir Planı Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkını elde eden katılımcıların birikimlerini düzenli gelir olarak almalarını sağlıyor. Banka satış kanalının gelişimini sağlamak amaçlı Bankasürans Bölümü Ekim 2009 da kuruldu yılında başlatılan segmentasyon projesi kapsamında müşteri iletişim haritası yeniden yapılandırıldı Ferdi kaza branşında Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi ve Multi Koruma Kaza Sigortası isimli iki yeni ürün, hayat sigortası branşında Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Ticari Kredili Hayat ve Kredi Ödeme Güvencesi ürünleri tasarlanarak pazara sunuldu. Yapı Kredi Emeklilik Güney Bölgesi ne bağlı Gaziantep Şubesi Ekim 2010 da resmen faaliyete başladı. Dünyanın 86 ülkesinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan Superbrands International tarafından Türkiye nin Superbrands i (Süper Markalar) arasında seçildi.

9 C. Şirket in Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ç. Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 7 Şirket in Ortaklık Yapısı, Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Ortağın unvanı Hisse tutarı (TL) Hisse oranı (%) Yapı Kredi Sigorta A.Ş ,93 Diğer ,07 Toplam ,00 Şirket sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirket in nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel ortağı bulunmamaktadır. Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Şirket in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın sahip oldukları paylar bulunmamaktadır.

10 8 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu D. Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 10. yılda 10 milyar ABD dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağı öngörülen BES, 2011 sonunda yaklaşık 8 milyar ABD dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmıştır... Dünyada yaşanan Arap Baharı, Avrupa borç krizi gibi siyasi ve ekonomik ortamın yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz, 2011 yılını güçlü ekonomisine dayanarak sıkıntısız bir şekilde geride bıraktı. Son yıllardaki yüksek büyüme eğiliminin sürdüğü 2011 de, Türk ekonomisinin başlıca konuları arasında yüksek büyüme etkisinin karşı karşıya bıraktığı cari açık sorunu ve giderek azalan tasarruf oranları da vardı. Dünya ve ülkemiz genelinde bunlar yaşanırken faaliyette bulunduğumuz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 8. yılını tamamladı. Kuruluş döneminde yapılan öngörülerde 10. yılın sonunda 10 milyar ABD dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağı tahmin edilen BES in, 2011 sonunda yaklaşık 8 milyar ABD dolarlık fon büyüklüğüne ulaşması, beklentilere paralel gelişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak, hâlâ ülke GSMH sinin içindeki payının %1 civarında kalması, daha kat edilmesi gereken çok yol olduğunun da önemli bir göstergesi Bununla birlikte ülkemizde GSMH nin büyümesine paralel olarak sistemin gelişiminin de hızlanabilmesi açısından bazı mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekiyor. Sevinerek görüyoruz ki, kamu otoritesi BES in tasarruf açığını önleme özelliğini dikkate alıyor ve önümüzdeki dönem planlamalarında sistemi daha cazip hale getirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyor. Bu kapsamda 2011 yılı sonunda hızlanan BES teki mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmaların meyvelerini 2012 yılında vermeye başlayacağına ve sektörümüzün gelişiminin daha da hızlanacağına inanıyoruz. Söz konusu mevzuat değişikliklerinin başında ise vergi tarafındaki doğrudan teşvik sistemi ve yatırım tarafındaki fon piyasasının çeşitlenmesi yönünde düzenlemeler geliyor yılında bireysel emeklilik fonları arzu edilen getiriyi sağlayamamış olsa da fon büyüklüğü bazında yaklaşık %20 lik bir artış sağlandı. Sektörümüzün bir diğer göstergesi olan sözleşme sayısında ise %16 lık bir genişleme söz konusu Yapı Kredi Emeklilik olarak fon büyüklüğünde %24 ile pazarın üzerinde büyüyerek hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Sözleşme adedinde sektöre göre daha az büyümemizin başlıca nedeni ise ihtiyaç bazlı satış yapma stratejimizden kaynaklanıyor. Şirket olarak önümüzdeki yıl sektör ortalamasının çok üzerinde bir fon büyüklüğü yaratmayı hedefliyoruz. Diğer yandan çok fazla sözleşme yaratmak yerine ihtiyaca yönelik en doğru ürünü sunabilme yönündeki tercihimizi 2012 yılında da devam ettirirken, aynı zamanda sözleşme adedinde pazara paralel bir büyüme sağlamayı da hedeflemekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz bir diğer alan olan hayat sigortalarına gelince, 2011 yılında %60 büyümüş bir hayat üretimimiz var. Bu büyümede, %70 lik artış ile kredi hayat üretimi öne çıkıyor. Banka ürünleriyle birlikte satılan kredi hayat ve ayrıca işsizlik sigortaları, emeklilik şirketlerinin önemli ürünlerinden biri haline geldi yılında da hayat sigortacılığında bu performansımızı devam ettirerek pazarın üzerinde bir üretim sağlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2012 de de müşterilerimize değer katan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Doğru ürünle birlikte, kaliteli hizmet ve etkin iletişim kurarak müşterilerimizin de bu katma değeri teyit etmesini bekliyoruz. Disiplinle devam ettiğimiz bu yolumuzda, başta bizlerle birlikte olan değerli müşterilerimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen iş ortaklarımıza, Koç Finansal Hizmetler Grubu şirketlerimize ve özverili çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla, Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Başkanı %24 %60 %70 Fon büyüklüğü artışı Hayat sigortaları prim artışı Kredi hayat üretimi artışı

11 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu 9 Genel Müdür ün Mesajı 2011 yılı vergi sonrası net kârımız 41,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynak toplamımız 148,9 milyon TL ye ve özkaynak kârlılığımız da %38 e ulaştı yılını Şirketimiz açışından değerlendirdiğimizde performansımızın beklentilerimizin üzerinde gerçekleştiğini ifade etmeliyiz. Bireysel Emeklilik Sistemi nde fon büyüklüğündeki pazar payımız 2010 yılında 50 puan artarak %15,5 e ulaşmıştı, 2011 sonu itibarıyla ise 60 puan daha artarak %16,1 e yükseldiğini görüyoruz. Sektörümüzün 14,3 milyar TL ye ulaştığı 2011 yılı sonunda Şirketimiz de yaklaşık %24 lük bir büyüme oranıyla 2,3 milyar TL lik bir fon büyüklüğüne ulaştı yılında ise sektörümüzün fon büyüklüğünün 18 milyar TL ye ve Şirketimizin de yaklaşık 3 milyar TL ye ulaşacağını öngörmekteyiz. Sözleşme adedinde ise sektörümüz yaklaşık 2,9 milyon* adede çıkarken, Şirketimiz de 341 bin adede ulaştı. Katılımcı sayısının artması, uzun vadeli tasarruf yapan kişi sayısının artışı açısından büyük önem taşıyor. Şirket olarak öncelikli yaklaşımımız, katılımcı sayısını nicelik olarak artırmaktan ziyade katılımcı adayının ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve imkânları doğrultusunda ürün sunulmasıdır. Fon dağılımı açısından pazarı incelediğimizde katılımcıların yaklaşık %50 sinin risk düzeyi çok yüksek olmayan kamu borçlanma araçlarından oluşan fonları tercih ettiğini görüyoruz. İkinci sırada ise yaklaşık %30 luk bir tercihle portföylerinde değişik oranda hisse senedi bulundurabilen esnek fonlar yer alıyor. Yüksek risk grubundaki hisse senedi fonlarının payı yaklaşık %6 iken, dövizli fonlar %5 oranında seyrediyor. Şirketimizdeki fon tercihleri de sektöre paralel bir şekilde az-orta risk grubundaki fonlarda yoğunlaşıyor. Dövizli fonlarda ise yaklaşık %9 tercih oranıyla sektörün biraz üzerinde bulunuyoruz. Uzun vadeli bir tasarruf sistemi olan BES için katılımcılarımıza, özellikle yaşları genç ise, mutlaka planlarında bir miktar hisse senedine veya portföylerinde hisse senedi bulunduran esnek fonlara yer vermelerini öneriyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi, bireysel tasarruf alışkanlığının kazanılmasında, dolayısıyla yurt içi tasarrufların artırılmasında önemli bir role sahip Hükümet sözcülerinin de belirttiği üzere, sistemin nasıl geliştirilebileceği ve daha cazip hale getirilebileceği konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Geniş bir bakış açısıyla üretilen fikirlerin fayda-maliyet analizleri ve yapılabilirlik şartları çerçevesinde hayata geçirileceği düşüncesindeyiz. Bu çerçevede sektörümüzce gündeme getirilen konuların bazıları; doğrudan vergi teşviki sistemi, zorunlu ikinci basamak sistemler ve toplumsal tasarruf bilinci oluşturulmasına yönelik ulusal strateji belirlenmesidir. Özellikle sisteme ilgiden önce ulus olarak tasarruf bilincimizin artırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bilinç oluşunca BES zaten uzun dönemli tasarruf ihtiyacına çözüm sunan en avantajlı finansal araç olarak öne çıkacaktır. Son yıllarda ciddi bir büyüme eğilimi gösteren hayat sigortasında ise; 2011 yılında prim üretimini bir önceki yıla göre %60 artıran Şirketimiz, %6,4 pazar payıyla yılı 5. sırada tamamladı. Kredi hayat gibi bankacılık sistemine kolayca adapte olabilen risk ürünleri bazında sektörümüzün büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de başarılı bankasürans uygulamalarımızla bu alandaki güçlü konumumuzu devam ettireceğiz yılı sonunda 3,1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Şirketimizin bu hacminde en önemli bölümü 2,3 milyar TL ile emeklilik yatırım fonları oluşturdu. Şirketimizin 2011 yılı vergi sonrası net kârı 41,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynak toplamımız 148,9 milyon TL ye ve özkaynak kârlılığımız da %38 e ulaştı. Şirketimizin iletişim stratejisi kapsamında mevcut ve yeni müşterilerimizi sürekli daha fazla bilgilendirmek ve uzun vadeli yatırım konusunda bilinçlendirmek, üzerinde durduğumuz en önemli nokta Bu anlamda sadece satış esnasında değil, satış sonrasında da katılımcılara sunulan hizmetlerin kalitesi çok önemli yılında başlattığımız Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısının tamamen yenilenmesi projesiyle müşteri yi merkeze alan yaklaşımımızı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz yılında yeni sonuçlarını açıkladığımız Yaşlılık Geçim Endeksi ise son dönemdeki önemli çalışmalarımızdan biri. Sosyal sorumluluk projemiz Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) nın bu çalışmasını belli aralıklarla tekrarlamaya devam edeceğiz. Pazara sunduğumuz ürünlerle ilgili Türk toplumunun neye ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmenin en iyi yollarından biri de Yaşlılık Geçim Endeksi Bu araştırmayla yaşlılarımızın, emeklilerimizin ne istediğini, neyi eksik bulduğunu belirleyebilmek istiyoruz. Yapı Kredi Emeklilik, öncelikle müşterisinin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini gözeten bir şirkettir. Buna bağlı olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği güvenceleri araştırmakta, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti açısından gidişatını sürekli olarak takip etmekteyiz. Yakın gelecekte farklı ürünler ve hizmetler ile de müşterilerimizin yanında olacağız. Taylan Türkölmez Genel Müdür %38 3,1 milyar TL 176 milyon TL Özkaynak kârlılığı Aktif büyüklüğü Toplam prim üretimi (*) tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verileri esas alınmıştır.

12 10 Yapı Kredi Emeklilik 2011 Faaliyet Raporu E. Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirket in Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirket in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi F. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Yapı Kredi Emeklilik te 2011 Yılına İlişkin Bilgiler Bireysel Emeklilik Sistemi nin liderlerinden olan Yapı Kredi Emeklilik, 14 şirketin faaliyet gösterdiği sistemde fon büyüklüğüne göre %16,10 la 4. sırada yer aldı... Personel Sayısı ile Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu ve Şube Sayısına, Şirket in Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Şirket in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi Türkiye genelinde Şirket in 8 bölge müdürlüğü, 9 şubesi, 38 ilde 57 il temsilcisi bulunmaktadır. 144 acentesi ile yaygın bir satış ve hizmet ağına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik in idari ve satış kadrolarında 828 çalışan görev yapmaktadır. Ayrıca 907 adet Yapı ve Kredi Bankası Şubesi nden acentelik hizmeti alınmaktadır. Şirket in hizmet türü ve faaliyet konusu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve hayat sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Yapı Kredi Emeklilik, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik farklı ürünlerle hizmet vermektedir. Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planları nın yanı sıra hayat sigortacılığında risk ağırlıklı ürünleri pazara sunmaktadır. Şirket in sektördeki konumu: Bireysel Emeklilik Sistemi nde liderler arasında yer alan Yapı Kredi Emeklilik, 14 şirketin faaliyet gösterdiği sistemde fon büyüklüğüne göre %16,10 la 4. sırada, sözleşme sayısına göre ise %11,58 pazar payıyla yine 4. sırada yer aldı yılı sonunda toplam 175,9 milyon TL prim üretimi ve 550,8 milyon TL matematik karşılığı ile hayat sigortacılığı branşında da %6,41 pazar payına sahip olan Yapı Kredi Emeklilik, sektörde 5. sırada bulunuyor. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısının tamamen yenilenmesi, Şirket te 2011 yılında başlatılan en önemli projelerden biri oldu yılında adımları atılan müşteri iletişim haritası, üç boyutlu segmentasyon ve özel müşteri danışmanlığı gibi uygulamaların devamı olan yeni CRM Sistemi ile Şirket in müşteri yi merkeze alan yaklaşımı bir üst noktaya taşındı. İlk fazı Mart 2012 tarihinde tamamlanacak yeni CRM Sistemi Satış Otomasyonu, Müşteri Hizmetleri ve Kampanya Modülü nden oluşmaktadır. Yeni CRM Sistemi nin hayata geçmesiyle birlikte müşteri öncesi ve sonrası bilgilerinin gerçek zamanlı kayıt altına alınması, daha etkin müşteri iletişimi kurulması, müşterilere ihtiyaçlarına uygun değer önerileri sunulması ve memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Yeni CRM Projesi, diğer fazları ile beraber 2012 yılında Yapı Kredi Emeklilik in en önem verdiği projeler arasında olmaya devam edecektir. 29 Ocak 2011 tarihinde 20. kuruluş yıldönümünü tamamlayan Şirket, bu çerçevede, çalışanlarına ve acentelerine yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel sergi İstanbul daki Genel Müdürlük ve Gebze binalarının yanı sıra Gayrettepe, Kadıköy, Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa daki bölge müdürlüklerinde bir yıl boyunca açık kaldı. Çalışanların ve acentelerin katıldığı kokteyllerle bu sergilerin açılışları gerçekleşti yılında insan kaynakları uygulamalarının gözden geçirilmesi, entegre insan kaynakları modeline geçiş için MozaİK çalışmaları başlatıldı. MozaİK çalışmaları, İnsan Kaynakları Bölümü nün koordinasyonunda, teorik ve pratik gelişmelerden feyz alarak, çalışanların ve yöneticilerin sesini duyarak, üst yönetimin de görüş ve onayını alarak yürütülmektedir. Sektördeki en iyilerin çalışmak istediği kurum olmak, insan kaynakları uygulamaları ile rekabet avantajı yaratan ve bizi geleceğe taşıyan güçlü bir organizasyon yaratmak vizyonuyla yürütülmekte olan MozaİK çalışmaları, ilk ürünlerini 2012 yılında verecektir.

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil 2 Kurumsal Stratejimiz 3 Tarihçe 4 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Yap Kredi Sigorta A.Ş.

Yap Kredi Sigorta A.Ş. 2010 faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı nın mesajı Yapı Kredi Sigorta olarak 2011 yılı temel hedefimiz, geride bıraktığımız 2010 yılında olduğu gibi sigortacılık etiğinden taviz vermeden, sektörün

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

Vizyonumuz Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturmak.

Vizyonumuz Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturmak. İçindekiler 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 3 Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 7 Başlıca Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 10 Genel Müdür ün 2009

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri Euler Hermes Alacak Sigortasında Dünya Lideri Faaliyet Raporu 2013 2 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2013 Bölüm I Sunuş 3 İçindekiler Bölüm I Sunuş 06 Euler Hermes e Bakış 07 Kilometre Taşları 08 Kurumsal

Detaylı

faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/08 2:36 PM Page 1 2007 FAALİYET RAPORU

faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/08 2:36 PM Page 1 2007 FAALİYET RAPORU faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/8 2:36 PM Page 1 27 FAALİYET RAPORU faaliyetraporu pdf.fh11 25/4/8 2:36 PM Page 2 27 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Genel Kurul Gündemi...3

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2010 FAALİYET RAPORU

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2010 FAALİYET RAPORU Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 2 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Kısaca Garanti Emeklilik ve Hayat 7 Kilometre Taşları 8 Vizyonu,

Detaylı

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür.

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Faaliyet Raporu 2013 Eski Köye Yeni Adet Getirdik. ING Bank, sorumlu bankacılık anlayışı ve uygulamalarıyla Türk bankacılık sektörüne

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu Tenis disiplin demektir Hız, denge, koordinasyon, hedefe odaklanma ve vuruşta isabet demektir. Tenisin merkezinde insan vardır. Top ve raketin buluşması tesadüflere

Detaylı

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012. Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012. Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1 İçindekiler I. Sunuş ve Genel Bilgiler... 4 1. Misyon ve Vizyonumuz... 5 2. Kurumsal Profil... 7 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 8 4. Genel Müdür ün Mesajı... 10 5. Şirketin Faaliyet Konuları

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu İçindekiler Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 1 1960 dan Bugüne: Aksigorta da Sürdürülebilir Büyümenin Kilometre Taşları 2 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Aksigorta Ortaklık Yapısı

Detaylı

2012 Peanuts. faaliyet RAPORU 2011

2012 Peanuts. faaliyet RAPORU 2011 faaliyet RAPORU 2011 2012 Peanuts İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 01 Yönetim Beyanı 02 Özet Finansal Bilgiler 04 Vizyon, Misyon ve Hedefler 05 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 06 Bir Bakışta 2011

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER VE ŞİRKET FAALİYETLERİ 2 Kısaca Anadolu Hayat Emeklilik 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 12 Tarihçe 16 İletişim 18 Yönetim Kurulu Başkanı nın

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER 5 Yönetim Beyanı 6 Özet Finansal Bilgiler 11 Eureko Sigorta nın Vizyonu, Misyonu ve Hedefleri 12 Eureko Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 12 Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı