Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?"

Transkript

1 Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Plastik Cerrah Dr. Serdar Eren MS Hakk nda: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy Bir Sanat Afl : Devrim Erbil

2

3 Baflkandan Hoflgeldin lkbahar Merhabalar, Nihayet ilkbahar geldi, çatt. Do ayla birlikte hepimiz yenilenmeye haz r z. K fl n puslu havas da l rken hem bedenen hem de ruhen kendimizi daha iyi hissedece imiz günlere giriyoruz. Elbette hepimizin akl nda yo un ifl yaflant s ndan s yr l p biraz mola vermek, kendimizi birkaç günlü üne de olsa tatil yörelerine, deniz kenarlar na b rakmak var. lkbahar n gelifli evimize günefl fl klar n n par lt s n getirirken, özellikle hemcinslerim için kimi zaman stres kayna olabilen problemleri de yan nda getiriyor. fiuras kesin, sa l kl ve güzel görünmek hepimizin hakk. Özellikle de s cak yaz aylar nda forma girme, genç ve güzel görünme ihtiyac daha fazla öne ç k yor. Detoks, bizlerin en etkili silahlar ndan biri. Yaln zca s v ile beslenerek, vücudun fazla enerji harcad sindirim sürecini yavafllatan bu yöntemle, kifli toksinlerden kurtulurken hücreler yenileniyor. Bir yandan ba fl kl k sistemi güçlenirken di er yandan da fazla kilolar vücuttan at l yor. Elbette daha baflar l sonuçlar elde etmek için detoks programlar n n dengeli beslenme ve egzersizle desteklenmesi büyük önem tafl yor. Unutulmamas gereken; dengeli beslenmenin, düzenli yap lan egzersizin, hatta hatta uzman kontrolünde, tam donan ml spor tesislerinde gerçeklefltirilen özel fitness programlar n n, sadece yaz mevsimi öncesi de il, her dönemde sa l kl ve güzel görünmenin birinci koflulu oldu u Sizler yaz n s cak günlerine size en uygun yöntemlerle haz rlan rken, bizler de Pharmetic Ailesi olarak kendimizi yenilemeyi ve de erli okuyucular m za daha güzel bir dergi haz rlamay uygun gördük. Art k Pharmetic Sa l k derginiz çok daha fl k bir görsel tasar mla ve çok daha zengin bir içerikle sizlere ulaflacak. De erli Pharmetic Sa l k okuyucular, bildi iniz gibi son dönemde eczac l k mesle ini ilgilendiren konularda, çeflitli gerekçelerle al nan kararlar ve yürürlü e sokulan uygulamalar, eczac lar m z halk m za ilaç ulaflt ramaz hale getirmifltir. Tek amac Türk insan na hak etti i sa l k hizmetini ulaflt rmak olan eczac lar m z n kontrolü d fl nda gerçekleflen bu süreç, herkes için özellikle de ilaç bekleyen hastalar m z için çok s k nt l geçmifltir. Bizler Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i olarak bu sürecin atlat lmas ve bir daha yaflanmamas için çal flmaya devam ediyoruz. Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Baflkan lkbahar n gelifli evimize günefl fl klar n n par lt s n getirirken, özellikle hemcinslerim için kimi zaman stres kayna olabilen sorular da yan nda getiriyor. fiuras kesin, sa l kl ve güzel görünmek hepimizin hakk. Özellikle de s cak yaz aylar nda forma girme, genç ve güzel görünme ihtiyac daha fazla öne ç k yor. PHARMETIC SA LIK 1 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Umar m coflkuyla parlayan yaz günefli, eczac l k mesle i aç s ndan da sorunlar n geride kald güzel günlerin habercisi olur. Sevgi ve Sayg lar mla

4 PHARMETIC SA LIK 2 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE çindekiler Estetik ve Sa l k Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Dr. Serdar Eren Hepimiz için Sa l k MS Hakk nda Bilinmesi Gerekenler Prof. Dr. Mefkure Eraksoy Röp: Ecz. Ayfer Lalo lu Cilt Sa l Selülite Veda Yaza Merhaba Bilge Önder Ba fl kl k Sistemi Demir ve Demir Eksikli i Dr. Ali Fuat Aytekin Göz Sa l Kontakt Lensler Neden Tercih Ediliyorlar? Op. Dr. Hilmi Or Psikoloji Panik Bozuklu u ve Fobiler Fatma Torun Reid Tamamlay c T p Detoksifikasyon Nedir? Prof. Dr. Hüseyin Nazl kul Sa l kl Yaflam Yafllanmaktan Korkmay n Prof. Dr. Senay Molval lar Vitaminler ve Biz Omega 3 ve Sa l m z Ecz. Umut Eren Çocuk Sa l Çocuk, Günefl ve D Vitamini Dr. Neslihan Korkmaz Cilt Sa l Do adan Gelen Organik Makyaj n Önemi Uzm. Dr. Belma Bayraktar Uzman Önerileri Epilepsi ile Yaflamak Uzm. Dr. Özlem Güngör Tunçer

5 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMETIC SA LIK Gezi Bursa da Zaman Ecz. Esra Zengin Kültür Sanat Gerçek Bir Sanat Afl Devrim Erbil Eczac n z Diyor ki... Anne Bebek S k Sorulan Sorular Ecz. Ayflen Ünlütürk Uzman Gözüyle nfertilite Problemi Dr. A. Enver Kurt Ekonomi Borsa Anadolu ya Tafl n yor Erhan Topaç Röp: Ecz. Aylin Özkan Güncel Sa l k Bahar Aylar ve Alerji Doç. Dr. Ça lar Çuhadaro lu Spor ve Sa l k Bedenin Fark ndal PhD. lhan Odabafl Sa l kl Saçlar Saç Dökülmesi Art k Problem De il Dr. Ömer Tezcaner Sa l m z ve Tehditler Sonuçlar Çok Ciddi; Sigaray B rak n z! Dr. Tijen Acarkan Sa l k ve Teknoloji Yeniliklerden Haberdar Olun Yönetim Kurulu Ecz. Neylan Z rhl o lu Ecz. Arma an Ener Ecz. Mücahit Birik Ecz. Fulya Urganc o lu Ecz. Canay Özgiray Ecz. Gaye Garip Ecz. Mehmet Ongan : Baflkan : Baflkan Yrd. : Baflkan Yrd. : Genel Sekreter : Sayman : Üye : Üye Pharmetic Sa l k Dergisi, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i taraf ndan tüketiciyi bilgilendirmek amaçl sadece Pharmetic Eczaneleri nden ücretsiz da t lmaktad r. Sahibi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Sorumlu Müdür/Editör: Ecz. Mehmet Ongan Genel Yay n Yönetmeni: Ecz. Arma an Ener Reklam Koordinatörü: Ecz. Fulya Urganc o lu Yay n Dan flman : Devrim Yaman Hukuk Dan flman : Gönül Apayd n Yay n Kurulu: Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu, Ecz. Arma an Ener, Ecz. Asal Uçkunkaya, Ecz. Aylin Özkan, Ecz. Ayflen Ünlütürk, Ecz. Fulya Urganc o lu, Ecz. Mehmet Ongan, Ecz. Umut Eren Yönetim Adresi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Sö ütlüçeflme Cad. Küçük Çarfl Pasaj No:9 K:3 Kad köy/ STANBUL T: 0(216) Yay nlayan: Maestro Reklamc l k Ltd. fiti. Akyol Sokak No: 24 Cihangir, Beyo lu stanbul T: 0(212) Bask /Cilt: Portakal Bas m Ltd. fiti. Levent/ stanbul T: 0(212) Tiraj: Yay n Türü: Yayg n, Süreli Yay n Bask Tarihi: Mart 2010 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Sa l k Dergisi nde yay nlanan yaz lar izin almadan yay nlanamaz, kopyalanamaz. Yay nlanan reklamlar n sorumlulu u reklamverene aittir.

6 Estetik ve Sa l k Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? PHARMETIC SA LIK 4 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Dr. Serdar Eren Plastik Cerrah Güzellik gerçekten ziyade bir hayaldir. Güzellik sadece göz için mevcut de ildir, kafa için de mevcuttur. Kiflili in güzelli i yüzün güzelli i ile aflikârd r. Güzelli i tarif etmenin birçok yolu vard r ve birçok kez cazibeye benzetilir. Cazibenin güzellik ile aras ndaki fark daimi olmas d r. Güzellik ise geçicidir. ngilizler flunu derler: Charm last! Beauty blast! Paul Valéry sa l kl olmay organlar n sessizli i olarak tan mlar. Dünya Sa l k Örgütü ise, hastal klardan uzak kalma yerine, tam bir mental ve sosyal memnuniyette bulunulan bir durum olarak ifade eder. Buna karfl l k güzelli in s ralamas k yaslamalara göre sa l k ve mutlulu un ard ndan gelmektedir. Estetik cerrahi alan nda çal flan bir doktor denilince, güzelli i yaratan ya da güzelli in uzun süre kal c l n sa layan bir kifli akla geliyor. Bunu ö renebilmek ve uygulayabilmek için de kitaplarda yaz lan birçok cerrahi teknik mevcuttur. Bence -maalesef- güzelli in, daha do rusu insan güzelli inin sanatkâr bak fl aç s nda uzman olunurken, güzellik genellikle ö retilmez ve ihmal edilir. Estetik cerrahi alan nda çal flan doktorlar genellikle güzelli i tarif etmekte zorluk çekmektedir ve bu konuda zorluk çeken yaln z onlar de ildir. De iflik insanlara soruldu unda al nan cevaplar çok farkl d r ve tatmin edici olmamaktad r. Bundan dolay bu konuya psikolojik yönden de bakmay kaç n lmaz olarak görüyorum. Bir insan n bir fleyi güzel hissetti inde kafas ndan geçenleri anlamaya çal flmak gerekir. Bu his bir insan n estetik cerrah olarak çal fl p çal flmamas na ba l de ildir. Güzellik nedir? Kitaplar, lügatlar, filozoflar ne diyorlar? Eskiden beri bizlere güzelli in oran, denge ve simetri ile alakal oldu u ö retilmeye çal fl ld. Bundan dolay da önce eski M s rl lar n, Yunanl lar n ve Romal lar n koyduklar bir tak m k staslara de inerek, güzelli i objektif olarak izah etmeye çal flaca m. Güzellik bize keyif veren, bizim hayran kald m z formlar n ve proporsiyonlar n bir kombinasyonudur. Ancak güzellik kavram, her kültürde de iflmektedir. Güzellik kal p ve hacim aras nda bir dengedir. Güzellik, sonunda gözlerimize keyif veren, içimizde estetik bir his ve hayranl k oluflturan bir duygudur. Baz lar güzelli in bir gözsel fenomen oldu unu bile iddia etmektedir. Anlafl lmas gereken en önemli fley güzelli in yaln z var olmad d r. Onun sadece ona bakan kiflinin gözünde var oldu unu anlamak da önemlidir. Bir fley bir insan n hofluna giderse, bu o insan için güzeldir. Ayn fley baflka bir insan n hofluna gitmezse, o insan için de güzel de ildir. Birinin güzel buldu u baflkas n n hofluna gidecek diye bir fley yoktur. nsan, hofluna gideni güzel bulur. skoçyal filozof David Hume bunu iki yüz sene önce; Güzellik mutlaka özel ve flahsi bir tecrübedir. Güzellik seyredenin gözünde ve kafas ndad r diyerek belirtmifltir. Ayr ca, Güzellik bir nesnenin meselesi de ildir ama sadece güzelli i tespit edenin zihninde mevcuttur demifltir. Güzellik bireysel bir histir. Bana kal rsa güzellik insan sevindiren bir fleydir, ama bir insan sevindiren baflka bir insan da sevindirecek diye bir kural yoktur. Baz filozoflar flunu istinat etmifllerdir: Güzellik iyidir ve iyi olan güzeldir. Bizim önceki hislerimiz bugünkü hükümlerimizi etkilemektedir. Annebabam z, eflimiz, k zkardefllerimiz ve

7

8 PHARMETIC SA LIK 6 Estetik ve Sa l k arkadafllar m z bizlere an lar m z hat rlatmaktad rlar. Özellikle güzellik ayr nt dolay s yla de il de, parçalar n toplam ndan daha büyük olan bütünlü ü dolay s yla göze çarpmaktad r. Ayn flekilde bugünkü hislerimiz yar nki duygular m z etkileyecektir. Hayat m z n mutlu ve mutsuz dönemleri tercihlerimizi yaratan izler b rakmaktad r. Gençlik dönemimizde sevdi imiz, bize s cakl k ve emniyet hissi getiren yüzler, düflüncelerimizde yaflamaya devam etmektedirler. Güzellik kavram sadece yüz, ses, vücut veya zarif görünüm için geçerli de ildir. nsanlar karakterleriyle, flahsiyetleriyle, sevinç hissini duyabilme, sa layabilme ve sevebilme kabiliyetleriyle de güzeldir. Bir insan n yüzü hoflumuza giderse, bu insan n ifade etti i havas hoflumuza gidiyordur. Bir insan birçok yönden cazibeli olabilir. Güzellik ve çekicilik birçok kez kar flt r l yor. Cleopatra, George Sand, Louise de la Theodora güzellikleri ile meflhurdular. Gerçekten bunlar çok güzeldiler, ayr ca büyük bir cazibeye de sahiptiler. Güzellik gerçekten ziyade bir hayaldir. Güzellik sadece göz için mevcut de ildir, kafa için de mevcuttur. Kiflili in güzelli i yüzün güzelli i ile aflikârd r. Güzelli i tarif etmenin birçok yolu vard r ve birçok kez cazibeye benzetilir. Cazibenin güzellik ile aras ndaki fark daimi olmas d r. Güzellik ise geçicidir. ngilizler flunu derler: Charm last! Beauty blast! Eninde sonunda, bir insan n güzel olup olmad na karar veren sadece insan n gözü de ildir. Hatta ak l bu konuda daha büyük bir rol oynar ve kalbin de iç güzelli i üzerine karar verir, düflüncesine var yoruz. Amerikan sosyolog Frumkin e göre bir kad n cinsel görünümüne göre de erlendirilir. Güzel veya güzel olmayarak de erlendirilmesi sadece orant lar n n simetrisine ba l de il, ayr ca bu s fat n n potansiyel cinsel imkânlar telkin edip etmemesine ba l d r ve nefsi duygular böylelikle estetik hislere transfer edilir. Bu klasik aç klamalardan sonra netice olarak de iflik kültürler ve kifliler aras nda güzellik hissinin farkl oldu unu, bunun sadece kal p ve simetri durumuna ba l olmad n söyleyebiliriz. Bir insan n kiflili i, çekicili i ve iç güzelli i, kiflinin hofl bir imaj b rakmas nda etkilidir. Buna sadece göz karar vermez, kafa ve kalp de karar verir. Ruh içimizde olan ve karar verme yetene imizi yönlendiren tecrübelerden etkilenmektedir, ayn bugünkü tecrübelerimizin gelece imizi etkiledi i gibi. Buddha n n bir cümlesi flöyledir: Bugün dünün o ludur ve yar n n babas d r. Güzellik bir buz da gibidir, sadece küçük bir parças görülebilmektedir T p ve Fizyoloji Nobel Ödülü nü kazanan Konrad Lorenz in özellikle davran fl biyolojisinin anlafl lmas nda büyük rolü olmufltur. Bu bugün insan güzelli ini anlamam za yard mc olmaktad r. Hayvani ve nsani Davran fllar n Kalem Tecrübesi adl eserinde, çizimler arac l yla insanlar n ve hayvanlar n yavrular yla ilgilendiklerini izah eder. Bu koruma içgüdüsü ile ba l olma hissi, insanlarda ve hayvanlarda ayn d r. Lorenz in söyledi ine göre bu do ufltan gelen bir davran flt r. Bebeklerde, baya büyük bir kafa; orans z, al n alt nda büyük gözler; ileri gelen, dolgun yanaklar; s k, elâstiki, k sa, fliflman bacaklar ve beceriksiz hareketler önemli karakteristikleridir. Bunlar tatl, sevimli ve güzel olarak tarif edilmektedir. Bugünlerde oyuncak bebeklere de benzeri uygulanmaktad r. Bir insan bir yüzde çekicilik hissediyorsa, bunun nedeni yüzde çocuksu simalar n olmas d r. çgüdüsel olarak herkes bir çocuksu yüzün çekicili ini hisseder. Bir çocuksu yüze bak fl, otomatikman koruma hissine ba l olan duygular oluflturur. Bu insanlarda ve hayvanlarda ayn d r. Konrad Lorenz, hayvanlarda evlatlar n koruma iste inin evlatlar taraf ndan gönderilen bir fizyolojik özellikten, bir sesten, bir kokudan dolay provoke edildi ini belirtiyor. Asl nda bu durum insanlarda da ayn d r. Koruma içgüdüsünü, sempatiyi ve flefkati oluflturan sinyaller vard r. Bunlar nelerdir? Küçük çocukta bu sinyaller kafas ndad r. Yuvarlakl ve dolgunlu u, ç k nt l aln, dolgun yanaklar, küçük, yukar kalk k burnu. Bütün bunlar infantil karakteristiklerdir ve koruma hissini provoke ederler. Bir çocu un yüzü, saf bir p r lt n n, sevecenli in, dürüstlü ün ve incelmenin ça r fl m n yapmaktad r. Öbür taraftan yetiflkini ele alacak olursak bu reaksiyonlar izleyemeyiz. Yetiflkin insan yaflland kça yüzü de iflmifltir, kafas daha düzdür, aln daha az ç k nt l d r, burnu daha uzundur, yanaklar düflüktür. Sevimli, çocuksu simalar n kaybetmifltir. Koruma içgüdüsü oluflturmamaktad r. Ayn s yetiflkin hayvanlar için de geçerlidir. Çocuklar ile karfl laflt r ld nda yetiflkinlerde yuvarlakl n yerine köflelerin ve k r fl kl klar n geldi i göze çarpmaktad r. Desinatörler ve sanatç lar bu teoriyi yeteri kadar tan rlar. Bazen de sanatlar nda dile getirirler. Bu arada iki cinsi karfl laflt racak olursak, kad nlar n yuvarlakl klar n kaybetmediklerini, erkeklerin ise kaybettiklerini görüyoruz. Bundan dolay iyi bir plastik cerrah, yapt intervensiyonlarda, bir bebe in sergiledi i ilgi, flefkat ve koruma hissini oluflturan belirginlikleri en uygun flekle getirmeye gayret göstermelidir. Yani yumuflakl k, yuvarlakl k ve incelik...

9

10 Hepimiz için Sa l k MS Hakk nda Bilinmesi Gerekenler PHARMETIC SA LIK 8 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Prof. Dr. Mefkure Eraksoy stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal Baflkan Röportaj: Ecz. Ayfer Lalo lu Multipl Skleroz da gerek hastal n etkiledi i merkez sinir sistemi bölgelerine uygun olarak hastal n do as ndan, gerekse reaktif (hastal a tepki olarak) ve kullan lan ilaçlara ba l olarak psikolojik ve psikiyatrik problemlerle karfl lafl labilir MS (Multipl Skleroz) nedir? MS, multipl (çoklu) ve skleroz (sertleflme) kelimelerinin k saltmas d r. Merkez sinir sistemi ad n verdi imiz beyin ve omurili in alerjik iltihab bir olay sonucu sinir telciklerinin (akson) etraf ndaki k l f n (miyelin) hastalanmas söz konusudur. Sinir telciklerinin etraf n saran ya dan zengin bir yap olan miyelin, bir elektrik telinin üzerindeki plastik kablo gibi yal tkan özellik sa layarak, sinir telci i üzerindeki elektrik ak m n n çok h zl iletilmesini, bu flekilde sinir sistemi ifllevlerimizin h zl ve kusursuz olmas n sa lar. Bu k l f n hastalanmas görme, yürüme, denge, duygu gibi ifllevlerin bozulmas na yol açar. 2- Multipl denmesinin sebebi nedir? Multipl Skleroz un plak ad n verdi imiz hastal k bölgeleri, beyin yar kürelerinin ak maddesi, optik sinirler, beyin sap, beyincik, omurilik gibi birçok bölgeyi kapsar ve multifokal, yani çok odakl d r. Miyelinin farkl bölgelerde etkilenmesinden dolay multipl; bu alerjik iltihapl bölgelerin hastal k s ras nda sertleflmesinden (nedbeleflmesi) dolay da skleroz ad verilmifltir. 3- Multipl Skleroz nas l seyreder? MS kiflinin yatk nl na, bu süreci d flardan tetikleyen etkenin ve kiflinin onar m mekanizmalar n n gücüne göre iyi huylu (benign), hafif-orta (moderate) ya da a r (malign) seyredebilir. Hastalar n %85 i hastal n ilk 5 y l nda relapsing-remitting ad verilen yineleyici bir seyir gösterirken, bu grubun %20 si 10 y l sonra sekonder progresif ad verilen ikincil ilerleyici flekle döner. Olgular n %5-10 u relapsing-progresif ad verilen birincil ilerleyici bir seyir gösterir, bu grup 10 y l içerisinde ciddi özür gelifltirebilir. 4- Multipl Skleroz un belirtileri nelerdir? MS bulan k görme, çift görme, dengesizlik, güç kayb, vücudun de iflik bölgelerinde uyuflma, el ve bacaklarda uyuflma, bafl dönmesi, idrar kaç rma, yutkunma zorlu u, hareketlerin yavafllamas ve felçlere, biliflsel ifllevlerde de iflikliklere sebep olabilir. 5- Multipl Skleroz un sebebi nedir? Multipl Skleroz un kesin nedeni bilinmez. Mevcut ipuçlar, multipl sklerozun genetik yatk nl olan kiflilerde virüs gibi mikroplar n yapt infeksiyonlar n ba fl kl k sistemini tetiklemesiyle, beslenme ve yaflam biçimlerinin özellikleri gibi çevresel nedenlerin ba fl kl k sistemini uyarmas sonucu ortaya ç kt n düflündürür. Örne in, diyette fazla aspartam kullan lmas, stres, uykusuzluk, doymufl ya asitlerinden zengin bir diyetle beslenme ve viral infeksiyonlar olay tetikleyebilir. Multipl Skleroz da sinir dokusunda alerjik bir iltihap bulunur, multipl skleroz bulafl c de ildir. Multipl Skleroz kal tsal bir hastal k de ildir, ancak Multipl Skleroz da modeli henüz tam çözülememifl bir genetik yatk nl k bulundu una iliflkin güçlü kan tlar vard r.

11

12 PHARMETIC SA LIK 10 Hepimiz için Sa l k Genetik yatk nl k Türklerde %5, ngilizlerde %15, skandinavlarda %20 oran ndad r. 6- MS en çok hangi yafllarda görülür? Multipl Skleroz yafl aras han mlarda s k görülür. Genel olarak 2 kad na karfl n 1 erkekte görülür; 50 yafl üstünde ve 15 yafl alt çocuklarda %5 oran nda görülür. 10 yafl n alt nda ise %1 oran nda görüldü ü bildirilir. 7- MS tan s na nas l var l r? Multipl Skleroz klinik olarak var lan bir tan d r. Nörolojik öykü ve muayene tan y koydurabilir ya da bazen yard mc muayene (MR, belsuyu incelemesi, VEP, SEP, BAEP gibi) yöntemlerine gereksinim olabilir. Tan için bugün uluslararas McDonald tan ölçütleri kullan lmaktad r. 8- Multipl Skleroz un seyir tipleri nelerdir? Multipl Skleroz relapsing-remitting ad verilen yineleyici bir seyir, sekonder progresif ad verilen ikincil ilerleyici seyir, relapsing-progresif ad verilen atakl ilerleyici seyir ve primer progresif ad verilen birincil ilerleyici bir seyir gösterebilir Multipl Skleroz nas l tedavi edilir? Multipl Skleroz tedavi ile tamamen düzelen bir hastal k de ildir. Multipl Skleroz un tedavisinde atak dönemlerinde kortikosteroidler (prednol, dekort vb) ve ACTH, intravenöz immunoglobulinler (IVIg) kullan labilir. Ataklar n artmas, nörolojik bulgular n kaybolmay p birikmesiyle özürlülük geliflme riskinin belirmesi uzun süreli koruyucu bir tedavi (interferon beta grubu ya da glatiramer asetat grubu ilaçlar ya da natalizumab, endekson, mitoksantrone) kullan lmas n n gereklili ini ortaya koyar. Ayr ca, sinir dokusundaki onar m etkileyen ve y k m ürünlerinin zarar ndan korudu u bildirilen B12 vitamini, Coenzyme Q10, Omega 3 vb diyet destekleyiciler kullan labilir. 10- Yeni bir ilaç umudu var m? Gen tedavisi ve kök hücre nakli konusundaki geliflmeler ne durumda? 500 ün üzerinde -de iflik fazlarda- yeni ilaç gelifltirme çal flmas yürütülmektedir. Cladribine, fingolimod bunlar içerisinde yak n gelecekte piyasaya ç kmas söz konusu, onay bekleyen ilaçlard r. Gen tedavisi, homolog kemik ili i ve embriyonik kök hücre transplantasyonu fleklindeki kök hücre tedavileri ise henüz araflt rma dönemindedir ve hiçbir ülkede resmen kabul edilip, günlük uygulamaya al nmam flt r. 11- Is MS i nas l etkiler? Multipl Skleroz da egzersiz, s cak dufl, banyo, kapl ca, sauna, solarium, günefl banyosu, ateflli hastal k s ras nda s art fl mevcut nörolojik bulgularda artmaya ya da halsizlik, yorgunluk gibi kötüleflmeye yol açabilece inden bunlardan sak nmak gerekir. 12- Grip afl s MS li hastay nas l etkiler? Multipl Skleroz da canl afl lar atak tetikleyebilir. Afl lar konusundaki kararlar hastan n klinik tablosu ve özelliklerine göre hekimiyle bireysel olarak de erlendirilerek verilebilecek bir karard r. 13- Multipl Skleroz da duygu durumu bozukluklar, psikolojik ve psikiyatrik sorunlar olabilir mi? Multipl Skleroz da gerek hastal n etkiledi i merkez sinir sistemi bölgelerine uygun olarak hastal n do as ndan, gerekse reaktif (hastal a tepki olarak) ve kullan lan ilaçlara ba l olarak psikolojik ve psikiyatrik problemlerle karfl lafl labilir... Uygun medikal tedavi ve psikolojik dan flma yaklafl mlar yla bu sorunlar aflmak mümkün olabilir. 14- Multipl Skleroz lu hastalar nelere dikkat etmeliler? Multipl Skleroz da uyku, beslenme, stres kontrolü, egzersiz, bedenin ve ruhun sesini dinleyerek yaflam biçimini düzenleme büyük önem tafl r. laç kullanmas gerekenler düzenli olarak ilaçlar n almal d r. Taze ve do al sebze, meyve ile beslenme, doymam fl ya asitleri içeren ya kullan m, tavuk, bal k, dana, s r gibi et kullan m uygundur. Katk ve boya maddesi içeren yiyeceklerin ve içeceklerin kullan m n n s n rland r lmas uygundur. Egzersiz yapmak, a rl k çal flmak, kaslar n güçlenmesi için yoga, meditasyon, dans ve su egzersizleri yararl faaliyetlerdir. 15- Multipl Skleroz lu hastalar n yak nlar na ne gibi görevler düflüyor? Multipl Skleroz lu hastalar n yak nlar n n en büyük görevi anlay fll ve sab rl olmak, empati gelifltirmektir. Hastal n nedenleri ve seyri konusunda bilgi sahibi olmal d rlar. Bu hem yaflanabilecek sorunlar h zla çözmeye yard mc olacakt r, hem de mevcut duygu durumunu, davran fllar anlayabilmeyi ve ona göre davranmay kolaylaflt racakt r. Anlay fll ve destekleyici olunmal, engelleyici ve k s tlay c bir tav r tak n lmamal d r. 16- Multipl Skleroz konusunda yürütülen araflt rmalar nelerdir? Öncelikle hastal a neden oldu una iliflkin güçlü ipuçlar olan genetik yatk nl k ve onu uyaran çevresel faktörlerin (virüsler_ebv, D vitamini, günefl fl nlar vb) neler oldu u araflt r lmaktad r. kinci grupta hayvan modellerinde hastal oluflturup, yeni tedavi flekillerini denemek yer almaktad r. Öte yandan sinir teli üzerindeki ak m düzelterek yürümeyi kolaylaflt rmaya yönelik tedaviler denenmektedir. Ayr ca ABD de Multipl Skleroz da beyin ve omurilikte venöz ak m n n yavafllamas saptanarak, bunun hastal k geliflimindeki rolü ve tedavisine yönelik yeni araflt rmalar bafllat lm flt r. 17-Multipl Skleroz ile ilgili dernekler var m? Multipl Skleroz uzun süreli bir hastal k oldu u ve tedavi ile tamamen düzeltilemedi i için kiflilerin ihtiyaç duydu u fiziksel ve psikolojik deste i verecek derneklere gereksinim vard r. stanbul da Mecidiyeköy de Türkiye Multipl Skleroz Derne i vard r y l ndan beri uluslararas Multipl Skleroz Dernekleri Federasyonu nun üyesidir. Ankara MS Derne i bu derne in bir flubesidir. Ayr ca, ba ms z olarak zmir, Bursa, Elaz gibi birçok ilde MS dernekleri kurulmufltur.

13

14 Cilt Sa l Selülite Veda Yaza Merhaba PHARMET C SA LIK 12 PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Bilge Önder Kozmetolog Günümüze kadar selülit ürünlerinin üzerinde özellikle durulan konu, hep kan dolafl m n n h zland r lmas, bu sayede selülitten kurtulmakt. Ama sadece kan dolafl m na etki eden, hatta yetersiz tafl y c sistemlerle etki edemeyen ürünlerle selülitle bafl edemeyece imiz anlafl lm flt r. Y l n ilk cemresi düfltü. S cak havalar n, yeflerecek dallar n, ayd nl k günlerin müjdecisi! Hepimiz üzerimizdeki a r giysilerden kurtulmay, güneflin s cakl yla s nmay dört gözle bekliyoruz. Hele yaz gelip havuz, deniz mevsimi bafllay nca iflten artan kalan zamanlar m z en güzel ve sa l kl flekilde güneflle kucaklaflarak geçirmek için can ataca z. Fakat o da ne? Ayna karfl s ndaki vücudumuzda korkulu bir rüya görmekteyizdir ki bunun ad selülittir. Selülit, yani t p dilindeki ad yla hidrolipodistrofi, dolafl m ve hormonal bozukluklar sonucu ba dokusunda lokal olarak s v toplanmas d r. Selülit oluflumu dolafl m bozuklu u ile bafllar. Bunun sonucu olarak damar duvarlar ndan s zan serum, doku aral klar nda toplanarak doku ödemini oluflturur. Ödem bir taraftan kan ile ya hücreleri aras ndaki iletiflimin aksamas na ve ya hücrelerinin metabolizmas n n bozulmas na yol açarken, di er taraftan ba dokusunun yap s n n bozularak, sertleflmesine neden olur. Bu yüzden elastikiyetini kaybetmifl fibröz bantlarla çevrili, afl r büyümüfl ya dokusu hücrelerinden meydana gelen nodüller oluflur. Bu nodüller deri yüzyinde portakal kabu u görüntüsünün oluflmas na neden olur. Selülit, kimimizde dokuyu elimiz aras nda s k flt rd m zda gözükürken, kimimizde ayakta dururken, otururken hiçbir fley olmaks z n belirgin hale gelmifl olabilir. Selülitin oluflma sebepleri aras nda, hormonal faktörler, kal tsal faktörler, dolafl m bozuklu u, dengesiz beslenme, afl r hareketsizlik, stres, sigara ve alkol tüketimini sayabiliriz. Selülitten korunma yöntemleri aras nda; tüm vücudu özellikle selülit oluflabilecek bölgeleri bir f rça yard m ile nazikçe f rçalayarak kan dolafl m n h zland rmak; tuzlu, unlu, flekerli besinlerden mümkün oldu unca uzak durmak; günlük düzenli egzersizden vazgeçmemek; bol su içerek, toksinlerin vücuttan at lmas n sa lamak gibi önlemleri sayabiliriz. Genellikle bahar aylar nda savaflmaya bafllad m z, sonbaharda bu savafltan yorulup bir dahaki sezona dek unuttu umuz selülit, yaz mevsiminin en büyük düflman d r. Oysaki dört mevsim düzenli ürün kullanarak, selülitle hiç yüz yüze gelmememiz mümkün. Ama y llard r kullan lan selülit ürünleri han mlar en az selülit sorunlar kadar can ndan bezdirmifltir. Çünkü bin bir ümitle al nan, hevesle kullan lan selülit ürünleri istenilen neticeyi kullan c ya verememifltir. Kullan lan selülit ürünü, sürüldü ü bölgede yüksek emilim özelli i göstermelidir ki, kullan lan ürünün içerikleri selülitli dokuya kadar ulaflabilsin. Tedavi edici özelliklere sahip etken maddelerle de kullan c n n ürünü düzenli uygulamas d fl nda baflka hiçbir fleye ihtiyaç duyulmas n. Üstelik iyi bir anti-selülit kremi kullan ld bölgelerde cildi yeteri kadar nemlendirmeli, cildi nemlendirmek için

15

16 PHARMET C SA LIK 14 Cilt Sa l ayr ca bir nemlendirici krem sürülmesine de gerek kalmamal d r. Bugün bu mümkün mü? Sevinerek söylüyoruz ki Evet! Gün geçtikçe de iflen ve geliflen dermokozmetik teknolojisinin, dermokozmetik sektörüne faydalar inkâr edilemez. Geçen yüzy l n kozmetik alan ndaki muhteflem icad, tafl y c sistem Lipozom, günümüzde daha da gelifltirilmifl olarak, patentli Pro-Lipozomal tafl y c formülasyonla, art k selülitli dokulara etken içerikleri rahatl kla ulaflt rabilecek hale gelmifltir. Günümüze kadar selülit ürünlerinin üzerinde özellikle durulan konu hep kan dolafl m n n h zland r lmas, bu sayede selülitten kurtulmakt. Ama sadece kan dolafl m na etki eden, hatta yetersiz tafl y c sistemlerle etki edemeyen ürünlerle selülitle bafl edemeyece imiz anlafl lm flt r. Kan dolafl m n h zland ran klasik bitkisel özler, aromatik ya lar ve kafeinin yan s ra, selülitin olufltu u ya dokusuna da tedavi edici özellikler gösterecek içeriklere ihtiyaç duyuldu u ortadad r. Selülite karfl tedavi mutlaka iki farkl etkide olmal d r. Lipolitik (ya dokusuna) ve Venotonik (dolafl ma) etki etmelidir. Bugün bu etken maddelerin, uzun süren çal flmalar ve klinik deneylerle etkinli i kan tlanm fl Tripeptide-1/Liporeductyl ve Karnitin oldu unu bilmekteyiz. Tripeptide-1/Liporeductyl, Pro -Lipozomal formulasyonla ya hücrelerine dek ulaflabilir ve ya hücrelerinin genifllemesini engeller. Tripeptid (glisin, histidin, lizin) ile dokunun s k laflmas na yard mc olur. Karnitin, ya asitlerinin enerjiye dönüfltürülmek üzere mitokondriye tafl nmas na yard m eder. Önemli bir aminoasit türevi olan Karnitin, özellikle ya kayb na destek olur, metabolizmay h zland r r. Bugün selülitin korkulu bir rüya olmaktan ç kmamas için hiçbir neden kalmam flt r. E er selülit ürününüz patentli Pro-Lipozomal tafl y c sisteme sahip ise, içeriklerin sorun olan noktaya tafl nmamas mümkün de ildir. Hele bir de etken maddeleri aras nda klasik bitkisel özler, aromatik ya lar ve kafeinin kan dolafl m n art r c etkisine ilave olarak, selülitlerinizle savaflacak Tripeptide-1/Liporeductyl ve Karnitin varsa hiç korkmay n z. San r m 2010 y l nda selülitlerimize veda etmenin zaman geldi. Bu müjdeyi tüm han mlarla paylafl rken, selülitlerimizle vedalaflt ktan sonra tekrar karfl laflmak istemiyorsak ayn nemlendirici kullan m gibi sabah ve akflam dört mevsim düzenli kullanmam z gerekti ini söylemekte fayda var. Her olumlu sonuç az da olsa emek ister. Yeter ki eme imizin, elde edece imiz sonuca de ece ini bilelim. Vücudunuzla dost, ruhunuzla bar fl k, selülitsiz, güneflli ve ayd nl k günlere...

17

18 Ba fl kl k Sistemi Demir ve Demir Eksikli i PHARMETIC SA LIK 16 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Dr. Ali Fuat Aytekin Jinekoloji ve Anti-Aging Uzman Demirin ba rsaklardan emilimini kolaylaflt rd bilimsel olarak ispatlanm fl vitamin ve mineraller içeren (E vitamini, C vitamini, çinko, folik asit, bak r) bu alternatifler kifliyi hemen hemen hiçbir yan etkiye maruz b rakmamaktad r. Demirin vücudumuz için önemi nedir? Demir eksikli i daha çok kimlerde görülür? Demir, dokulara oksijen tafl nmas, elektron transferi, DNA, RNA ve protein sentezi gibi pek çok yaflamsal önemi olan enzimin yap ve fonksiyonunda görev yapan bir elementtir. Eriflkin bir insanda toplam 4-5 gram demir bulunur. Vücuttaki demir miktar n n olmas gereken düzeyin alt na inmesi demir eksikli i olarak tan mlan r. Demir eksikli i, ülkemizde ve tüm dünyada en s k rastlanan beslenme sorunu olup, süt çocuklar, adolesanlar, gebe kad nlar ve vejetaryen diyetle beslenenler için en önemli sa l k problemidir. Genellikle kad nlarda demir depolar daha azd r. Her üç kad ndan ve her iki gebeden birinde demir eksikli ine ba l kans zl k görülür. Demir eksikli i; ba fl kl k sistemi, sinir iletimi ve vücudun s dengesini sa lama ifllevleri baflta olmak üzere yaflamsal fonksiyonlar olumsuz yönde etkiler. Demir eksikli ine ba l kans zl k ne flekilde ortaya ç kar? Demir eksikli i anemisinin nedenlerini üç ana bölümde toplayabiliriz. Bunlar diyetle yetersiz demir al m, h zl büyüme ve kan kayb d r. Besinlerle al nan demirin emilimi %1-22 oran nda de iflir. Hayvansal g dalardaki demirin emilim oran daha fazlad r. Bal k ve k rm z et muhtemelen içerdi i lizin, sistin, histidin gibi aminoasitler nedeniyle, bitkisel kaynakl g dalarla al nan demirin emilim oran n artt r r. Bitkisel g dalarda bulunan demir, biyoyararlan m en düflük demiri oluflturdu undan emilimi son derece s n rl d r. Bu oran ortalama %10 dur. S n rl emilim nedeniyle özellikle adolesan ça da, büyümenin h zland ve genç k zlarda adet kanamalar n n yo un oldu u dönemlerde, kay p nedeniyle günde mg kadar demire ihtiyaç oluflur. Gereken demir düzeylerine ulafl labilmesi için g dalarla al nan demirin yeterli oranda emilmesi gerekmektedir. Demirin vücut taraf ndan emilimindeki azalmada baz kimyasal maddeler de rol oynar. Bunlara örnek olarak kepekli g dalarda bulunan fitat (fitik asit), siyah çayda tanen ve kullan m yayg n olan antiasitleri verebiliriz. Antiasitler mide asidini düflürdü ü için demir emilimini de önemli ölçüde azalt r. H zl büyüme döneminde demir eksikli i insidans artar. Vücut a rl ndaki bir kilograml k art fl, vücut demirinde mg l k bir art fl gerektirir. Bu da daha fazla demir gereksinimine neden olur. Demir eksikli ine ba l kans zl k flikayetleri ve belirtileri nelerdir? Demir eksikli inde tüm sistemler etkilenir. Buna ba l olarak pek çok flikayet ortaya ç kar. Demir eksikli i anemisinin bulgular, aneminin geliflme h z yla do ru

19

20 PHARMETIC SA LIK 18 Ba fl kl k Sistemi orant l d r. Yavafl geliflen tablolarda devreye giren adaptasyon (vücudun uyum sa lamas ) mekanizmalar sayesinde hastalar çok düflük hemoglobin düzeyleri ile (7.0 gr/dl) bile çok az belirti vererek hastal klar n tolere edebilirler. Hemoglobin düflüflü kan n oksijen tafl ma kapasitesinin azalmas na neden olsa da bu düzey 7-8 gram n alt na inmedikçe önemli fizyolojik de ifliklikler ortaya ç kmaz. Bu de erin alt nda ise deri ve mukozalarda solukluk ön plana ç kar. Hastal n erken döneminde; halsizlik, huzursuzluk, ifltahs zl k (anoreksia), hastal n a rlaflt durumlarda; kalp problemleri, kalbin fazla h zl çarpmas, kalp büyümesi, soluk almada zorluk, afl r uyuma, çok su içme, dikkat eksikli i, yorgunluk hissi, bafl a r s, bafl dönmesi, kulaklarda ç nlama, davran fl bozukluklar (panik ataklar veya paranoyak davran fllar), ö renmede güçlük, çocuklarda oturma, yürüme ve emeklemede gecikme, t rnak k r lmalar, t rnaklarda kafl k fleklinde görünümler ve saç dökülmesi gibi semptomlar görülür. Kan de erleri normal olan bir kiflide demir eksikli i olabilir mi? Evet, özellikle geliflme veya büyüme ça ndaki çocuklarda, gebelerde, fliddetli adet gören bayanlarda ve vejetaryen beslenen kiflilerde demir eksikli ine ba l kans zl k oldukça fazlad r. Bu nedenle laboratuvar testleri ile sadece kan say m na de il, ek olarak demir düzeylerine de bak lmas yerinde olacakt r. Bu anlamda demir, ferritin, transferrin, demir ba lama kapasitesi, serum folik asit, çinko ve B12 vitamin de erlerinin dikkate al nmas önemlidir. Ayr ca istenen tam kan testlerinde MCV, MCHC, MCH gibi k rm z kan hücrelerinin demir eksikli i sonucu geliflebilecek de er de iflikliklerinin yak ndan izlenmesi gerekmektedir. Demir eksikli inde kullan lan ilaçlar n yan etkileri nelerdir? A zdan al nan demir preparatlar nda hastalarda demire ba l yan etkiler görülebilir. Demir ilac n n al m ndan birkaç saat sonra bulant, kusma, mide ve kar n a r s olabilir. Baz hastalarda kab zl k veya diyare görülebilir. Demir ilac damla veya flurup olarak al nd nda difller geçici olarak siyaha boyanabilir. Enjeksiyon yolu ile kullan lan demir ilaçlar ise alerjik reaksiyonlar, kas a r lar, çarp nt ve fliddetli terleme gibi yan etkilere yol açabilir. Demir eksikli i tedavisinde yan etkisi olmayan alternatifler var m d r? Günümüzde demir içermeyen do al ürünler art k demir eksikli ine ba l kans zl k tedavisinde yeni alternatifler sunmakta. Bu ürünler içinde demirin vücut taraf ndan emilmesini art rarak etki gösteren do al demir destekleri de yer al yor. Demirin ba rsaklardan emilimini kolaylaflt rd bilimsel olarak ispatlanm fl vitamin ve mineraller içeren (E vitamini, C vitamini, çinko, folik asit, bak r) bu alternatifler kifliyi hemen hemen hiçbir yan etkiye maruz b rakmamaktad r. Yap lan çal flmalara göre içeri inde hidrolize edilmifl bal k k k rda bulunan preparatlar n demir emilimini çok daha fazla artt rd görülmektedir. Bir anti-aging uzman olarak do al besin desteklerine bak fl n z nas l? Do al besin desteklerine benim bir anti-aging uzman olarak bak fl aç m tamam yla pozitiftir. Yan etkisiz yeni besin desteklerinin piyasada bulunmas bizler için tedaviye yönelik yenilikler bak m ndan yüz güldürücüdür. Sa l kl bir yaflam dile iyle

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

"Az su içmek" bir çok hastalığın nedeni. Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü

Az su içmek bir çok hastalığın nedeni. Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü Bütün Dünya Yaz flleri Bölümü "Az su içmek" bir çok hastalığın nedeni Yaflam m z n en vazgeçilmez birkaç ögesinden birinin "Su" oldu unu bilmemize karfl n, nedense günlük yaflam m zda ço umuz onun öneminin

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Zirve Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı Güz 2012 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi Tüketici

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı