RİSALE-İ KUDSİYYE. Müellifi Yanyalı Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz. Bismillahirrahmanirrahim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSALE-İ KUDSİYYE. Müellifi Yanyalı Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz. Bismillahirrahmanirrahim"

Transkript

1 RİSALE-İ KUDSİYYE Müellifi Yanyalı Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz. Bismillahirrahmanirrahim Sığındım Zat-ı Hakk'a gel gidelim Hemen seyr-i ilallah gel edelim Yüce dergâhına yüzler sürelim Aziz, kimsemiz yoktur diyelim Bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim Aziz seyr-i ilallah gel edelim. Hüda ism-i celâliyle çû destur Diledim bed' edem tâ ede mensur Risalem nef'ıle hem ola menşur Bu kemter aşkına çün oldu mecbur Bu bârlıktan geçip Hakka gidelim Aziz hem seyr-i fillah gel edelim Hüdaya oldu mahsus hamd-ü minnet Nikâb açtı bize kıldı inayet Bu derde buldu arifler keramet Muhabbet cezbesiyle kıldı davet Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i anillah gel edelim Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i fi'l-eşya gel edelim Ne mümkün vasfolunmak ol Habibî Ona vassaf hemen Allah karîbi Ona bîhad salât kim ol Habibî Bu vuslat derdinin oldu tabibi Bu senlikten geçip Hakk'a gidelim Cemâl-i bâkemâl'e seyredemil Şümûs-ül-iktidardır Âl-ü Ashab Nücûm-ül-ihtidâdır cümle ahbab Onun ahbapları vuslatta esbab Vekile kıldılar vuslatta aktab Safâlardan geçip Hakk'a gidelim Bu zatlar her biri bir kenz-i Yezdan Bu zatlar her bir bir sırr-ı Sübhan

2 Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açtı göründü vech-i Sübhan Cefalardan geçip Hakk'a gidelim Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i rahmet kenz-i Bârî Hatalardan geçip Hakk'a gidelim Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân ahbab-ı Yezdan Zararlardan geçip Hakk'a gidelim. Tarikat-i Aliyye-i Nakşibendiyye-i Halidiyye Usülünden Olan Sultanlara Dua Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip adap kamu eslaf-ü aktab Salahla et dua Hakk'a gidelim Cemâl-i bâkemkâle seyredelim Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan Abdülmecid Han Gönülle yardım et Hakk'a gidelim Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh Onun hem ekserî erkânı âgâh Gönülden et dua Hakk'a gidelim Cemâli bâkemâle seyredelim Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla gaflet

3 Teveccüh üzreyim Hakk'a gidelim Cihan durdukça var olsun o Sultan Biz ednâ dâîsi olsun feda can Hüdâ mensur-u muzaffer ede her an Şeriatle Tarikatle bulaşan Hemen mensur ola Hakk'a gidelim Vezir-ü askerin Hak ede mensur Dahî erkânını Hak ede ma'mur Ede âdâmızı tar ü mar ü makhur Olavüz cümlemiz taşad ü mesrur Hüda mesrur ede Hakk'a gidelim Sebeb-i Te'lif-i Risale ve Tesmiyesini Beyan Eder Sene binikiyüzyetmişbir idi Muharremden dahi gün onbir idi Budur galip o günlerden biriydi Gece idi gönülde dert bir idi Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim Zuhur etti o dem sırrımda bir nur Görenler zan ederdi nefha-i sur Ki icmal üzre ızhar ile bir nur Dediler bazı aşık ola pürnur Bu nurdan hisse al Hakk'a gidelim Dediler bir eser yaz aşıkâne Ola feyz-ü muhabbet salikâne Hem olsun yadigârın arifâne Okuyan derd-i Hakk ile boyana Bu derd ile aziz Hakk'a gidelim Dediler Türkî olsun hem lisanı Dahi bir veznile olsun beyanı Dedim ben Yanyavî kıldım figanı Çü bilmem şiir ile efsah lisanı Kabalıkla gerek Hakk'a gidelim Murad ancak muradullah dediler

4 Hatadan hıfz eder Allah dediler Dedim bilmem dahi imlâ, dediler Murad ma'nâ, değil elfaz-ı eşya dediler Zuhura tabi ol Hakk'a gidelim Kamu ihvanlara icmal bir huccet Ola hem okuyana feyz-i rahmet Ola sâliklere feyz-ü mehabet Gide teşviş bula teşvik-u rağbet Bu rahmetten oku Hakk'a gidelim Eğerçi bazı esbap oldu illet İnabe, rabıta hem gayrı zillet Kemaliyle beyanında inayet Keremler hem edip o Rabb-ı İzzet Aziz kıl rabıta Hakk'a gidelim Çü birkaç hal sebep oldu risale Zuhura geldi gelmeyen hayale Hususa rabıta aslı visale Oluptur rükn-i a'zam cümle hale Bu teşvişten geçip Hakk'a gidelim Çü gördüm hayli salik oldu mehcur Düşürdü harta hali oldu mestur Çün ol zat müptedîdir oldu mahtur Hicap oldu bu bar etti onu dûr Bu hartadan geçip Hakk'a gidelim Risale yazmaya bu oldu illet Eğer çi çok ise budur bidayet Dahi mânada hem oldu işaret Bu hizmette bu ismet oldu alet Bu kemterle olun Hakk'a gidelim Cihana geldi bunca ekmel insan Nice bin cild kitap yazdılar Ey Can Ne hacet gayri onlar bahr-i umman Dediler zer nişan olmakta şayan Bu bir bahr-i esrar dal Hakk'a gidelim

5 Benim ed'af-i beşer Ya Rabb-i Yezdan İşim leyl-ü nehar nisyanla ısyan Bizi sehv-ü hatadan sakla Rahman Senindir ilm-ü hikmet Rabb-i Sübhan Bu hikmette düşüp Hakk'a gdelim Acep Kudsiyye şâyan oldu ismi Anınçün bahr-i esrar oldu resmi Ola nur okuyanın ruh-u cismi Velâyet mâyesinden ola kısmi Bu deryada düşüp Hakk'a gidelim. Der Beyan-ı Akaid-i fi Hakk-ı Subhanehu La Şerike Lehu ve La Misale Lehu Kamudan bil ğanîdir Zat-ı Yezdan Münezzehtir hulülden Vech-i Sübhân Erişmez akl ü fikr ü idrak ve imkan Kadîme hâdis olmaz muttasıl can Yürü, candan geçip Hakk'a gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim Muhal yokluk O'na varlık sıfatı Vücudla nisbet Sırr-ı Zâtı Vücuddur Zâtının mutlak sıfatı Heman Zatıyla sabit sırr-ı Zatı Muhaldir Zatına yokluk, gidelim Verâ-ül-İlm olup Zatıyla mevcud Misali yok O'dur Allah ma'bud Bu eşya cümle hâlik Zat-ı mevcud Odur vâcid O'dur mâcid ve mevcud Verâ-ül-İlmi dile, Hakk'a gidelim Deme gel mümkinata ayn-ı vacib Vacibe mümkün deme olma zahib Çü temyiz eylemez var bazı talip Ona olmuş sekr-i hal çünki galip Hakikat mümkin olmaz gel gidelim Değildir zıll-i Hâlık mümkinat bil Çü hâdistir bu söze etme gel kîl

6 Bu mevcudatı Hak icad edip nîl Sekr-i haldir deyn zıl pası gelsil Sekir halden geçip hakka gidelim Cemali bâkemâle seyredelim Vera-ül ilm vel-idrakte matlup Vera-ül ittisal vel-vasl-ı mahbup Ganidir cümleden ol zat-ı matlup Odur mevcut, odur mabud ü mahbup Bilâkeyf zatını bil gel gidelim Kuyûd-ü itibarattan muarra Dahi itlak-u evhamdan müberra Kuyûd-ü itlak cemiyle Aziza Değil mahsur kamudan Hak muarra Bilâ misil bil Hakk'ı gel gidelim. Ganîdir alemden Zât-ı Yezdan Vücudla Zât-ı Hak mevcud değil can Heman Zâtıyla mevcud Zât-ı Subhan Sıfatı Zâtıyle sabit dahi can O Vâcib-ül Vücûd Hakka gidelim Odur kâsıt, odur maksut, odur Hak Odur talip, odur matlup, odur Hak Habib oldur, odur mahbub odur Hak Odur vâcit, odur mevcut, odur Hak Yürü şandan geçip Hakk a gidelim Odur evvel, odur ahir, odur Hak Odur zahir, odur batın, odur Hak Ki ism-ü resm-ü vasıftan zat-ı mutlak Münezzehtir kamudan zsat hüvelhak Yürü candan geçip Hakk'a gidelim Cemal-i bakmelâle seyredelim. Derbeyan-ı Sıfat-ı İlahiyye ve Esma-i Sibhaniyye Cellet Azametühü Sıfatı Zatının aynı değil bil Değil hem gayrı bil ol feyze gel nil Kadîmdir zatıyla sabittir ey dil Bunu bil böyle dilden şüpheyi sil Kadîmdir hep Sıfatı gel gidelim

7 Hüdanın esmasından lafzatullah Sıfat oldu murat hem de zatullah Bu isme oldu çün medlül zatullah Murad ancak müsemmadır hüvallah Teveccüh zata kıl Hakka gidelim Haberdar ol ki ancak lafzatullah Tezekkürdür veli maksut hüvallah Hakikat zikre oldu o hemen rah Hakikat zikir bilâkeyftir meallah Fani mezkûrda ol Hakk'a gidelim Bu ismullahtaki lâmdır harf-i tarif Bu zat ismidir ancak yok bunda tavsif Gidince "lâ" olur dahi hû tevkif Hû ile hay kamu hayvan Ey Şerif Fena bul zat-ı Hak'ta gel gidelim Anınçün lafzatullah oldu sultan Vezirdir ism-i zata ismi Rahman Pes ondan ism-i Rab'dir sırr-ı Sübhan Dahi Hayy-ü Kayyum ism-i bürhan Hüda ismiyle gel Hakk'a gidelim Eğer bin yıl dese Allah bir salik Muradı olmasa Allah-ü Malik Sevab asla verilmez belki hâlik İsim maksut değildir belki Malik Murat kıl zat-ı Hakk'ı gel gidelim Anın Esmâ-i Hüsnâsı delalet Olur zata kimi ef'ale gayet Sıfatına olur kimi nihayet Veli melhuz olur zatı nihayet Sıfattan zata gel Hakk'a gidelim Velâkin oldu medlül isme Zatı Eğer Zatı eğer cümle sıfatı De Allah sen muradet sırr-ı Zatı Tecelli ede Hak envar-ı Zatı

8 Uruc kıl Zata gel Hakk'a gidelim. Der Beyan-ı Hakikat-i Muhammediye ve Zuhurat-ı Alem İşit zatı ile zatında Allah Tecelli kıldı Zatıyçün şehinşah Sıfat esmasını Zatında Allah Dahi cümle kemalin gördü ol Şah Tasavvurdan geçip Hakk'a gidelim Cemal-i bakemâle seyredelim Muhabbet eyledi cümle kemâli Sıfat ve Esma-i Celaliyle Cemâli Göre Hak bir hakikatte meâli Ola mir'at bulunsun ta visâli Bidayetten geçip Hakk'a gidelim Hakikatten murat oldu Muhammed Hakikatle zuhur buldu Muhammed Çü ilmiyede mübrez oldu Ahmed Hakayık madeni oldu Muhammed Nihayetten geçip Hakka gidelim İşit gel "Küntü kenzen" remzin Ey Mah "Fe ahbebtü" hakikat oldu ol şah Teayyün-i vücuttur zıll-i hubb-i cah Makam-ı hub vücut fevkindedir rah Dakik ol bil edep Hakk'a gidelim Bu hub oldu vücutun akdemi nîl Vücutun itibarı sonra tafsil Vücut icad için miftah-ı tekmil O miftahın olup hab madeni bil Cehaletten geçip Hakk'a gidelim Bu hubbu kıldı ilmiyede mesut Anınla hep hakayık oldu mevcut Çü ilmiyede ibriz etti zî cûd Suvarlarıyla tafsiliyle ma'bud Bu esrarı bilip Hakk'a gidelim Pes oldu a'yan-ı sabite tenzil

9 Bu evvel mücmel oldu sani tafsil Hakayıkı vücud-u aynîde bil Zuhurları nicedir anla tekmil Bu dersi anlayıp Hakk'a gidelim Suver-i ilmiyesi hasbi hakayık Büruz etti budur aslı dekayık Suver-i ilmiyeye çünkü muvafık Vücud-ı aynı oldu pes mutabık Bu aslı anla gel Hakka gidelim Vücud-ı aynîde Hak kıldı icad O akl-ı ûlâ evvel oldu üstad O hubbun suretidir akl-ı âbad Pes andan mevcudatı kıldı sayyad Bu hikmetten bilip Hakk'a gidelim Aziz işbu vücuttur asl-ı rahmet Buna tabi dürür her nevi izzet Vücud-u ilmîde kadim muhabbet Vücud-u aynîde hâdis bu devlet Eriş hubba hemen Hakk'a gidelim Cemal-i bâkemale seyredelim Bu insandır ki rahmettir vücudu Bu hubdur ki eder hakka sücudu Budur o nokta-i bâ sırr-ı cûdî Budur insan-ı kâmil kıl suûdi Sücûdu çok edip Hakk'a gidelim Tefavüt var hakayıkta aziz hem Muhammeddir mukaddem hem muazzam Pes ondan enbiya sonra müfehhem Ebubekr sonra sair mükerrem Kemal ehli bilir Hakk'a gidelim Zuhura gelmeyeydi hubb-ı Mahmud Nikab açmazdı asla Rabb-i Maksud Odur çün nokta-i ba sırr-ı ma'bud Rububiyet kalırdı ketm-ü mesdud O hubbu bul hemen Hakk'a gidelim.

10 Der Beyan-ı Katrat-i Min-el-Kemalat-il Muhammediye O zatı zatına mir'at eyledi can Celaliyle Cemali oldu seyran Hem onun ayinesinden o Sübhan Nikap açtı kemâli oldu ilan Nikaplardan geçip Hakk'a gidelim Onun nuru cemâlinden bu alem Düzüldü hem vücuda geldi adem Onun feyzi kemâlinden bu alem Zuhur buldu bilindi sırr-i adem Hicaplardan geçip Hakka gidelim Çün Oldur nokta-i ba-i sırr-ı Yezdan Göründü mir'atından vech-i Sübhan Odur hem bahri rahmet kenz-i Rahman Bilindi miratından sırr-ı Deyyan Gururlardan geçip Hakk'a gidelim Ledün deryasının sultanı oldur Hakikat sırrının bürhanı oldur Cemi enbiyanın hanı oldur Cemi evliyanın canı oldur Füturlardan geçip Hakk'a gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim Muhammet enbiyaya nisbet Ey can Nebiler katre Ahmet bahr-i umman Veliler enbiyadan farkı bürhan Vezirdir evliyalar enbiya han Nübüvvet mayesiyle gel gidelim Ve lâkin bahre düştü katre baran Anın çün fark olunmaz sırr-ı irfan Çün katre bahre gark olunca Ey can O katre mahvolur derya olur Can Velâyet mayesi bul gel gidelim Cemal-i bâkemâle seyderelim Anınçün enbiyanın hep kemâli Muhammet bahrinin feyzi cemali Hakikatte odur zübde meâli

11 Muhammetle bulundu Hak visali Muhammet bahrine gel dal idelim Şeriat mahzenidir Şah-ı Ahmet Tarikat menbaıdır Mah-ı Ahmet Maarif madenidir Rah-ı Ahmet Hakikat mebdeidir cah-ı Ahmet Bu deryaya düşüp Hakk'a gidelim Görünmez gayrı mirattan o mahbub Bulunmaz gayrı yerde vasl-ı matlub Mutî ol emrine ta ede mahsub Seni esrarına hem ede mensub Hevalardan geçip Hakk'a gidelim. Derbeyan-ı Âdab-ı Mürşidan Fi Ta'lim-i't-Tarikat-il-Aliyyeti Li'r- Ricali ve'n-nisai Ve's-Sıbyani ve'l-cann Bir ehl-i Sünnet olmak istese mensub Tarikat ahzine talib ve merğub Hemen kıl istihare hem o mahbub Görünse istikamet eyle mahsub Bu âdâbdır riayet kıl gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim Görünmezse eğer ki istikamet Yedi kez istihare kıl ınayet Zuhur ederse ger temkin ve muhabbet Emanet feyzi ver bulsun keramet Hidayet kibriyânın, gel gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim Eğer sadrın kabul kılsa o zatı İnâbe ver bula gönlü necâtı Pes ondan istihare ver sıfatı Ola o nr bula sırr-ı hayatı Bu isti'calde mahsustur gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim Çün ekmel mürşid oldu sırr-ı deyyan Makamı istihare kalbi bürhan Veli âdâb-ı eslaf oldu şayan Bu sünnettir ki makbul ola insan Gözet âdâbı gel Hakka gidelim

12 Cemâl-i bâkemale seyredelim Tarikat talim eyle ger sonra ol Ederse istikamet Hak açar yol Değilse müstakim Hak rahmeti bol Gazab etme, Hüda belki açar yol Tarahhüm kıl ibâda, gel gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim Aziz, sen sâlike çok verme nisbet Sen evvel kalbi talim kıl ınayet Letâiften sonra ver varsa istikamet Çü birden olsa bilmez sonra kıymet Bilir kâmil bu sırrı, gel gidelim Cemâl-i bâkemale seyredelim. ismetefendi.org 2002

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî,

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

ELMALI ŞEHİR ve DEĞER. Ed. Bilal KEMİKLİ

ELMALI ŞEHİR ve DEĞER. Ed. Bilal KEMİKLİ ELMALI ŞEHİR ve DEĞER Ed. Bilal KEMİKLİ Elmalı : Şehir ve Değer Ed. Bilal KEMİKLİ ELMALI KÜLTÜR ve SANAT DERNEĞİNİN HEDİYESİDİR Tashih & İç Düzen Ahmet ÖGKE Kapak DEHA ORGANİZASYON Baskı & Cilt SEZER DESIGN

Detaylı

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri Hz. YUNUS EMRE Şiirleri KARA TOPRAĞIN ALTINDA Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan Boşanmış damariakmış

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam,

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

fieyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Baz lâhileri

fieyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Baz lâhileri fieyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Baz lâhileri D R H M A H M U T Y Ü C E R Araflt rmac - Yazar Girifl Celvetîlik Türk tasavvuf mûs kîsinde önemli bir yer tutar Bu önem, tarîkat kurucusu olan

Detaylı

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI Dr. Ayşe YÜCEL* In this article, Dr. Yücel takes Akşemseddin's works and his life as a starting point to put forward his mystic philosophy, which is taken from Hodja Ahmet

Detaylı

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL DÜRR-ÜL ME ÂR F Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL 2 ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâd

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes'eleyi tam anlamasa da, ruh,

Detaylı

Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan

Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan M A İ D E T - Ü L K U R A N 3 Tılsımlar Mecmuasının Zeyli Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan Ahmed Feyzi Kul Neşreden Mesud Zeybek İstanbul 2006 4 T I L S I M L A R M E C M U A S I N I N Z E Y L İ Mâidet-ül

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

ALİ CEMÂLÎ EFENDİ NİN RİSALE-İ NASİHAT İ

ALİ CEMÂLÎ EFENDİ NİN RİSALE-İ NASİHAT İ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALİ CEMÂLÎ EFENDİ

Detaylı

YARABBİ VAKTİ SEHER. Cûşa gelir dağ taş ile feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

YARABBİ VAKTİ SEHER. Cûşa gelir dağ taş ile feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher VAKTİ SEHER Cûşa gelir dağ taş ile feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i

Detaylı

Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 13, İstanbul 2014, 167-210. FATİH ODUNKIRAN BİLAL APAYDIN Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin yahut Lügat-ı Cûdî de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine May The Hand

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Şeyhî Divân edebiyatının kuruluş devrinde önde gelen şairlerdendir. Asıl ismi Yûsuf Sinanüddindir.

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

Said Nursî'nin bazı vasıflarını şöyle sıralayabiliriz: a. Müsbet Hareket

Said Nursî'nin bazı vasıflarını şöyle sıralayabiliriz: a. Müsbet Hareket Said Nursî, yirminci asra damgasını vurmuş ve milyonları peşinden sürüklemiş bir eğitimcidir. Onun eseri Türkiye sınırlarını aşmış, dünyanın bir çok devletlerine ulaşmış ve dünya dillerine tercüme edilmiştir.

Detaylı

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek. 2 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM

Detaylı

Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti

Mevlânâ Bir Allah Kulu dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti Hayrettin Karaman Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır Mevlânâ hakkında konuşanlar ve yazanlar arasında onu olduğundan farklı gösterenler, sözlerini çarpıtanlar, söylediklerini eksik

Detaylı

ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: ELÎFÎZÂDE FEYZÎ MECMUASI * ÖZET

ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: ELÎFÎZÂDE FEYZÎ MECMUASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 833-877, ANKARA-TURKEY ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: ELÎFÎZÂDE FEYZÎ MECMUASI * Fatma BÜYÜKKARCI YILMAZ

Detaylı