BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM"

Transkript

1 BASIN KİTAPÇIĞI

2 AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Tarih Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 65 dakikadır. 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 6. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

3

4 1. Bu testte 44 soru vardır. TARİH TESTİ Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Devlet Özellik I. Asya Hun Bilinen ilk Türk devleti olması II. Göktürk Orhun Kitabelerinin yazılması III. Avar Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması IV. Uygur Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması V. Avrupa (Batı) Museviliği kabul eden ilk Türk Hun devleti olması Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz? A) Kap kacak B) Kolye, bilezik gibi süs eşyaları C) At koşum takımları D) Saray kalıntıları E) Kılıç kabzaları Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır? A) On iki hayvanlı takvimin oluşturulması B) Tötö Kanalı nın açılması C) Balbalların dikilmesi D) Orhun Kitabelerinin yazılması E) Balık adı verilen şehirlerin kurulması Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir? A) İyilerin uçmağa (cennete), kötülerin tamuya (cehenneme) gideceğine inanılması B) Yuğ adı verilen cenaze törenleri düzenlenmesi C) Din adamlarına yabgu adı verilmesi D) Hakanın, yetkilerini Tanrı'dan aldığına inanılması E) Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi 1

5 I. Şaman Gizli güçleri olduğuna inanılan din adamı II. Esik Kurganı III. İpek Yolu IV. İl Altın Adam zırhının bulunduğu Kazakistan daki mezar Çin den başlayıp Orta Asya yı geçerek Akdeniz ve Karadeniz de sona eren ticaret yolu Belli toprağı ve hukuki düzeni olan siyasi topluluk V. Ekberiyet sistemi Güçlü olanın tahta geçmesi usulü Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır da kurulan ilk Türk devletidir? A) İhşidler B) Tolunoğulları C) Eyyubiler D) Fatımiler E) Memlükler Cengiz Han ın ölümünden sonra Çin de hüküm süren ( ) ve İslamiyeti kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen, İtalyan seyyah Marco Polo nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Kubilay Hanlığı B) Çağatay Hanlığı C) Altın Orda Devleti D) İlhanlı Devleti E) Babür Devleti Timur Devleti yle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Timur tarafından kurulmuştur. B) 1402 Ankara Savaşı nda Osmanlı ordusunu yenmiştir. C) Fatımiler tarafından yıkılmıştır. D) Semerkant ve Belh, önemli şehirlerindendir. E) Ali Şir Nevai, dönemin ünlü şair ve devlet adamıdır. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez? A) Hat B) Tezhip C) Cild D) Fresk E) Minyatür 10. Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait değildir? A) Kayseri Huand (Hunat) Hatun Külliyesi B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi C) Sivas Gök Medrese D) Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi E) Konya Sahip Ata Külliyesi 2

6 Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügati t-türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez? A) Türk dilinin zenginliğinin ve güzelliğinin gösterilmesinin amaçlanması B) İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabı olması C) Dönemiyle ilgili pek çok alanda önemli bilgiler içermesi D) Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması E) Eserin adının mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi anlamına gelmesi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde yaşamış, sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan ve Risaletü n-nushiye adlı eserlerinde toplamış, tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir? A) Yunus Emre B) Mevlana Celaleddin-i Rumi C) Âşık Paşa D) Sultan Veled E) Hacı Bektaş-ı Veli 13. Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamıştır. Osmanlı Devleti nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz? A) Göçebelerin yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanmasını B) Halk arasındaki çatışmaların önlenmesini C) Göçebelerin hayvancılıktan geçimlerini sağlamalarını D) Düzenli vergi toplanmasını E) Tarım alanlarının genişletilmesini 14. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti nde sarayın otoritesini yeniden arttırdığı savunulabilir? A) Müsadere usulünün kaldırılması B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Olayı D) Mebuslar Meclisinin açılması E) Cem Sultan Olayı 3

7 Aşağıdakilerden hangisi, 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakipsiz kalması üzerine Osmanlı Devleti nin aldığı önlemlerden biridir? A) İstanbul da Kapalıçarşı nın yapılması B) Lonca teşkilatıyla esnafın örgütlenmesinin sağlanması C) Malların kalite kontrol usullerinin kanunnamelere bağlanması D) Fabrika diye adlandırılan büyük imalathanelerin açılması E) Tütün ve tuzdan başka her türlü malın ithalatının serbest bırakılması Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet in İstanbul un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir? A) Büyük bir donanma hazırlaması B) Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) nı yaptırması C) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) nı yaptırması D) Havan topları döktürmesi ve tekerlekli kule yaptırması E) Karamanoğulları ile barış anlaşması yapması Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncılar grubunun görevlerinden biridir? A) Savaş sırasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını korumak B) Düşman ordularına saldırmak, orduya keşif hizmetinde bulunmak C) Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek D) Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba ve havan topunu yapmak E) Kuşatılan kalelere tünel kazmak, top fitillerini ateşlemek Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık arttırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır? A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet E) Müsadere Olağanüstü hâllerde toplanan vergi Müslüman olmayan erkek nüfustan alınan vergi Toprağı mazeretsiz terk eden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergi Müslüman üreticiden toprağın verimine göre üretimin onda biri oranında alınan vergi Osmanlı Devleti nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? A) Çiftbozan B) Avarız C) Cizye D) Öşür E) Ağnam 4

8 I. Esasının Kur an-ı Kerim ve hadislere dayanması II. Ceza hükümlerini de içermesi III. Yüzyıllar boyu süregelen gelenekten kaynaklanması Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti nde uygulanan şeri hukukun özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on ciltlik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Türk gezginidir? A) Kâtip Çelebi B) Lagari Hasan Çelebi C) Koçi Bey D) Hezarfen Ahmet Çelebi E) Evliya Çelebi Osmanlı medreseleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Medreseler de bütün eğitim kurumları gibi defterdara bağlıydı. B) İlk Osmanlı medresesi İznik te açılmıştı. C) Medrese öğrencilerine softa (suhte) denirdi. D) Öğrenciler medreselerden icazetname ile mezun olurdu. E) Medreselerde ders veren hocalara müderris, yardımcılarına muid denirdi. 23. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemine aittir? A) İlk Türk matbaasının kurulması B) Hendesehanenin açılması C) Mühendishane-i Bahri-i Hümayunun açılması D) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması E) İlk posta teşkilatının kurulması 24. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası olarak etkinliğini sürdüren, II. Mahmut Döneminde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye de yerleşmesinde öncülük eden askerî bando takımı aşağıdakilerden hangisidir? 25. A) Mehterhane B) Darülelhan C) Muzika-i Hümayun D) Darülbedayi E) Musiki Muallim Mektebi Mısır Hidivi (Valisi) İsmail Paşa nın çalışmaları ve İngiltere ile Fransa nın bu konudaki girişimleri sonucu 1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz i birleştiren Süveyş Kanalı açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir? A) Akdeniz de bulunan limanlarda ticaretin yeniden canlanması B) Hindistan ve Pakistan ın bağımsız iki ayrı devlet olarak kurulması C) Mısır ın stratejik açıdan öneminin artması D) İngiltere nin Mısır ı işgal etmesi ve Uzak Doğu daki sömürgelerine giden yolları güvenlik altına alması E) İngiltere nin Kıbrıs ı topraklarına katması ve Orta Doğu ya giden deniz yolunun kontrolünü sağlaması 5

9 İkinci Viyana Kuşatması sonrasında oluşturulan Kutsal İttifak Devletleriyle, Osmanlı Devleti arasında on altı yıl süren savaşlar sonunda, Osmanlı askerî gücünün yetersizliği görülmüş, büyük toprak kaybına uğranılmıştır. Bu durumu yansıtan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasr-ı Şirin B) Karlofça C) Zitvatoruk D) Edirne-Segedin E) Hotin Rusya, I. Petro dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti ni etkisiz hâle getirmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir? A) Osmanlı toplumundaki Ortodoksların haklarını korumaya kalkması B) Balkanlardaki milliyetçilik akımını desteklemesi C) Teknolojik gelişmeleri izleyerek Osmanlı dan güçlü hâle gelmesi D) Doğu Anadolu da yaşayan Ermenileri, Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması E) Berlin Antlaşması yla Bosna Hersek i denetim altına alması 28. Osmanlı Devleti nde, 1718 Pasorofça Antlaşması yla başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı yla sona eren döneme Lale Devri denir. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri nin özelliklerinden biridir? A) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina usulünün uygulamaya konulması B) Avrupa daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi C) Osmanlı Devleti nin ilk resmî gazetesi Takvim-i Vekayi nin çıkarılması D) Baytar (veteriner) mektebi açılması E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi 29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde askerî amaçlarla açılan okullardan biridir? 30. A) Darülfünun B) Mekteb-i Mülkiye C) Darülmaarif D) Mühendishane-i Berri-i Hümayun E) Darülmuallimin Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durması esasları belirlenmiştir? A) Monreo Doktrini B) Eisenhower Doktrini C) Truman Doktrini D) Wilson İlkeleri E) Balfour Deklarasyonu 6

10 Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir? A) Uluslararası barışın korunması için Milletler Cemiyetinin kurulması B) İtalya da Mussolini nin faşist iktidarını kurması C) Lacorno Antlaşması yla silahsızlanma çalışmalarının başlaması D) Türkiye nin Kore Savaşlarına katılması E) Almanya da Nazizm in yükselmesi Vietnam Savaşı en şiddetli dönemindeyken askere çağrılan ancak, Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım. diyerek savaş karşıtı tutum sergileyen ve bu nedenle dünya şampiyonluğu elinden alınan, boks lisansı iptal edilen ve hapis cezasına çarptırılan ünlü ABD li boksör aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed Ali Clay B) Michael (Mike) Gerard Tyson C) Jack Johnson D) Floyd Patterson E) Oscar de la Hoya yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923 te SSCB tarafından özerk bölge statüsü verilen ve 1988 den itibaren yaşanan süreçte Hocalı Katliamı'nın da yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir? A) Ermenistan-İran B) Gürcistan-Azerbaycan C) Ermenistan-Azerbaycan D) Nahcivan-Azerbaycan E) Gürcistan-Ermenistan Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşerî sorunları çözmede uluslararası iş birliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945 te kurulan ve merkezi New York ta bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü B) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı C) Ekonomik İş Birliği Teşkilatı D) Avrupa Birliği E) Birleşmiş Milletler 35. Aşağıdakilerden hangisi, Hazar Havzası'ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi ni destekleyen devletlerden biri değildir? A) ABD B) Rusya C) Türkiye D) Gürcistan E) Azerbaycan 7

11 Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan metnin 1935 yılında Cenevre de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir? A) Afganistan ve Suudi Arabistan ın Pakt'a alınıp alınmayacaklarıyla ilgili görüşmelerin sürmesi B) Türkiye nin Hatay ın topraklarına katılması konusundaki ısrarlı tutumu C) Irak ın bağımsızlığı konusunda İngiltere nin isteksiz politikası D) Çin-Japon Savaşı nın başlaması E) Fransa, İngiltere ve Kanada nın Almanya ya savaş ilan etmesi Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir? A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması C) Karadeniz de Türk gemi seferlerinin durdurulması D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konması E) Millî Güvenlik Kurulunun oluşturulması Türkiye de 1960 tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükûmete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A) Millî Güvenlik Konseyi B) Devlet Planlama Teşkilatı C) Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi (Ajansı) D) Devlet İstatistik Enstitüsü E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını artırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir? A) Seçmen yaşının 20 den 18 e indirilmesi B) Milletvekili sayısının 450 den 550 ye çıkarılması C) Yurt dışında bulunan vatandaşların da oy kullanabilmesi D) Seçim barajının konması E) Partilere üye olma yaşının 21 den 18 e indirilmesi 8

12 Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalta Konferansı B) Helsinki Konferansı C) Bandung Konferansı D) Belgrad Konferansı E) San Francisco Konferansı Atatürk Döneminde aşağıdakilerin hangisinde Balkan Antantı'na üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının, konunun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olduğu savunulabilir? A) Türkiye nin Milletler Cemiyetine üye olmasında B) Hatay ın Türk topraklarına katılmasında C) Yunanistan ile dostluk antlaşması imzalanmasında D) İngiltere ile Ankara Antlaşması nın imzalanmasında E) Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi nin imzalanmasında 42. Almanya nın 1942 de Stalingrad yenilgisinden sonra Müttefikler, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir? A) San Francisco Konferansı B) Tahran Konferansı C) I. Kahire Konferansı D) II. Kahire Konferansı E) Adana Konferansı 43. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir? A) Ulusal Ajans B) Baas C) Perestroika D) İrangate Olayı E) Körfez Krizi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ülke çapında koordine eden ajans Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış Petrol ihraç eden ülkeler birliği Irak savaşı nedeniyle İran da Humeyni rejiminin, ABD den İsrail aracılığıyla silah satın alması Irak ın Kuveyt i işgal etmesinin sonucu 9

13 44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de yılları arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişmelerden biri değildir? A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması B) İlk televizyon yayınının başlaması C) İlk İnternet bağlantısının kurulması D) İlk radyo yayınının başlaması E) İlk organ naklinin yapılması 10 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

14 2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 (LYS-4) TARİH TESTİ 19 HAZİRAN E 26. B 2. D 27. E 3. A 28. B 4. C 29. D 5. E 30. A 6. B 31. D 7. A 32. A 8. C 33. C 9. D 34. E 10. B 35. B 11. E 36. A 12. A 37. E 13. C 38. B 14. B 39. D 15. D 40. C 16. C 41. E 17. B 42. A 18. A 43. C 19. E 44. D 20. D 21. E 22. A 23. D 24. C 25. B

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 LYS

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 4 TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türkiye de Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? sorusuna cevap vermede

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

Hazırlayanlar Cihan YILDIRIM, Aylin GÜRLEK, Serap TARHAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Cihan YILDIRIM, Aylin GÜRLEK, Serap TARHAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Cihan YILDIRIM, Aylin GÜRLEK, Serap TARHAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK &

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

1. Ünite XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA DÜNYA

1. Ünite XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA DÜNYA 1. Ünite XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA DÜNYA A. 1. I. DÜNYA SAVAŞI ve SONUÇLARI 1. I. Dünya Savaşı 28 Haziran 1914 te Avusturya Macaristan ın Sırbistan a savaş ilan etmesi ile başlamıştır. Savaşın nedenleri

Detaylı

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya A) 20. yüzyıl Başlarında Dünyada Genel Durum Avrupa da İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) ile İttifak Devletleri ( Almanya, İtalya ve Avusturya - Macaristan) arasındaki sömürgecilik rekabeti

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1. Versay anlaşması ile Almanya nın hangi kanalı uluslararası duruma getirildi? C: Kiel kanalı 2. I. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa ve dünyanın bir numaralı devleti hangisi oldu?

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Sihirli Değnek Serisi Eğitimin sihirli değneği tekrardır"

Sihirli Değnek Serisi Eğitimin sihirli değneği tekrardır www.koyunluluibrahimkose.com 1.Türkiye de enflasyonla mücadele eden ve banknot çıkarma yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden A) TBMM B) T.C. Merkez Bankası C) Bakanlar Kurulu D) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı