KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI"

Transkript

1 KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci,her türlü eğitim ve öğretim,yönetim,personel,tahakkuk,taşınır mal,yazışma,eğitici ve sosyal etkinlikler,yatılılık,bursluluk,taşımalı eğitim,güvenlik,beslanme,bakım,koruma,temizlik,düzen,nöbet,halkla ilişkiler ve benzeri görevleri ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar. (Ġ.K.Y.:Madde 39) İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. (2508 sayılı TD) 1. Okul,Müdür Yardımcısı ile birlikte Yıllık Çalışma Takvimi ni hazırlar. 2. Öğretmenler kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak. 3. Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları inceleyip imzalamak. 4. Gelen resmi yazıları okuyup incelemek yazıların içeriğine göre yapılaması gerekenleri belirleyip Müdür Yardımcısına yaptırmak. 5. Hazırlanan yazı, belge çizelge v.b. inceleyip imzalamak, onaylamak. 6. Sosyal kulüp dosyalarını, kulüpler ile ilgili karar ve çalışma programlarını inceleyip imzalamak. 7. Kutlanacak belirli gün ve haftalarla ilgili programları inceleyip imzalamak. 8. Öğretmenler Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak. 9. Okul-Aile Birliği toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak. 10. Öğretmenlerin derslerine girerek rehberlik ve denetim çalışmalarını yapmak. 11. Öğretmenlerin sevk mazeret izni ve hastalık izinleri ile ilgili işlemleri düzenlemek, yürütmek ve takip etmek. 12. Öğretmenlerin görevlerine gelmemeleri yada geç gelmeleri gibi durumlarda gerekli uyarı, soruşturma ve takibatı yapmak. 13. Öğretmen nöbet görevlerini düzenlemek ve denetlemek. 14. Davet edildiği toplantılarda okulu temsil etmek. 15. Toplantılarda alınan kararları ve duyurulması gerekenleri öğretmenlere duyurmak. 16. Okul personelinin maaş, ek ders, tedavi giderleri, görev yolluğu ve diğer ödenekleri ile ilgili bordoları inceleyip onaylamak. 17. Okul binası ve bölümlerinin, bahçenin demirbaş eşyaların amaca uygun kullanılması, bakımı, temizliği, korunması çalışmalarını denetlemek. 18. Okulda görülen olumsuzluklarda uyarı, soruşturma, takibat yapmak. 19. Sınıf defterlerini, karneleri ve diğer belgeleri inceleyip onaylamak. 20. Okulda gerçekleştirilen projelerin koordinasyonunu sağlamak.

2 21. Okula gelen yetkililere okuldaki iş, çalışma, ihtiyaç, etkinlikler hakkında bilgi vermek. 22. Gerekli gördüğü durum ve zamanlarda öğretmen denetimleri yapmak, görülen olumsuzluklarda gerekli uyarı, soruşturma, takibat yapmak. 23. Okuldaki hizmetli,gündelikçi olarak tutulan görevli ve kantin görevlilerinin çalışmalarını denetlemek., gerekli uyarıları yapma. 24. Öğretmen, öğrenci memur ve hizmetlilerin çalışmalarını değerlendirip başarılı olanlara uygun ödüller vermek 25. Devamsız öğrencilerle ilgili araştırma takibat ve yazışmaların yapılmasını sağlamak. 26. Kantin gelirlerinin harcanması ile ilgili alınan kararları inceleyip onaylamak ve kararlarda belirtilen harcamaları yapmak, alınan belgeleri toplamak, dosyada saklamak. 27. Oluşturulan komisyon ve kurulların çalışmalarını denetlemek alınan kararları inceleyip onaylamak. 28. Okula tahsis edilen demirbaş eşya, kırtasiye malzemesi, spor araç ve gereçleri, yakacak malzemeleri, sağlık ve ilkyardım malzemeleri v.b. malzemeleri teslim almak, gerekli tutanakları imzalamak ve kayıtların yapılmasını sağlamak. 29. Öğretmen ve öğrencilere verilen belgelerin inceleyip onaylamak. 30. Okulda görülen sağlık sorunları salgın ve bulaşıcı hastalık v.b. durumları acilen M.E. M. bildirmek. 31. Okulun sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri için düzenlenen gezilerde kafile başkanlığı yapmak. 32. Yardıma muhtaç öğrencilerle ilgili araştırma tespit ve yardım işlemlerini düzenlemek. 33. Okulun demirbaş eşyaları ile ilgili sayım, döküm ve düşüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili görev ve çalışma programlarını hazırlamak, çalışmalarını denetlemek. 35. Personel maaşları için düzenlenen tahakkuk bordolarının inceleyip onaylamak. 36. Ek ders ücretleri için hazırlanan tahakkuk bordolarını inceleyip onaylamak. 37. Okulun ihtiyaçları olan çeşitli araç gereç ve malzemeler için ilgili birimlere ihtiyaçları belirtip teklifler yapmak, takip etmek. 38. Gelecek Eğitim-Öğretim yılları ile ilgili planlamalar yapmak. 39. Okulda olumlu Okul Kültürü oluşturulmasını sağlamak. 40. Eğitime %100 destek çalışmalarını yürütmek 41. Okulun tanıtımını sağlamak. 42. Okullarla işbirliği yapmak 43. Gelecek öğretim yılları ile ilgili planlamalar yapmak 44. Öğretmen eksikliklerinin giderilmesini sağlamak 45. Okulun çevre ile bütünleşmesini sağlamak 02/09/2014

3 MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI n olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür Yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazıģma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla iliģkiler gibi iģleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak iģleyiģinden müdüre karģı sorumludurlar. (Ġ.K.Y. :Madde :41) MÜDÜR YARDIMCISININ YAPACAĞI ĠġLER; 1. n bulunmadığı zamanlarda okul müdürlüğüne vekâlet etmek. 2. Öğretmenler Kurulu toplantı gündemini okul müdürü ile birlikte hazırlamak. 3. Okul ile birlikte hazırlanan yıllık çalışma takvimine göre yapılması gereken iş ve etkinlikleri takip ederek zamanı gelen işlerin yapılması için gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak. 4. E-Okul ile ilgili çalışmaları ve bilgi girişlerini takip etmek ve düzenli olarak girilmesini sağlamak. 5. Okulun resmi ini günlük olarak kontrol etmek, okul müdürüne bilgi vermek. 6. Okul web sayfasını düzenlemek ve güncel olmasını sağlamak. 7. Zümre toplantıların düzenli olarak yapılmasın sağlamak. 8. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararları uygulatmak. 9. Öğretmen ve personelin göreve başlama ve ayrılmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 10. Gelen resmi yazılar ile ilgili okul müdürü tarafından belirtilen işlem ve çalışmaları yapmak. 11. Çizelge ve belgeleri hazırlamak ve okul müdürüne teslim etmek. 12. Gelen resmi yazıları, genelgeleri, yönetmelikleri v.b. personele duyurmak ve gerekli imzaları almak. 13. Öğretmenlerin haftalık ders dağılım çizelgelerini hazırlamak. 14. Personelin mesaiye geç gelme, erken ayrılma, derse giriş ve çıkışını kontrol etmek 15. Okulun öğretmen nöbet çizelgelerini hazırlamak, duyurmak, uygulanmasını sağlamak,kontrol etmek. 16. Nöbetçi öğretmenleri kontrol etmek. Aksamaları okul müdürüne bildirmek. 17. Nöbet işlerinin düzgün işlemesini sağlayarak nöbet defterini imzalamak. 18. Okulun temizliğini kontrol etmek, yaptırmak ve olumsuzlukları okul müdürüne bildirmek. 19. Öğretmenlerin sevk, mazeret izni, hastalık izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek, belgeleri kontrol etmek, okul müdürünün bulunmadığı zamanlarda belgeleri imzalamak ve müdüre bilgi vermek. 20. Okulda yapılan çalışmaları yakından takip etmek, aksamaları tespit ederek okul müdürüne bildirmek. 21. Kantin denetimleri periyodik olarak komisyonla birlikte yaparak denetleme evraklarını dosyalamak. 22. Kantin kiralarının takibini yaparak kantin gelirleri ile ilgili çalışmaları düzenlemek. 23. Öğrencilerin sevk ve izin işlemlerini yürüterek takibini yaparak, ihtiyaç halinde öğrencilere 1(Bir) günü geçmemek üzere izin vermek. 24. Öğrencilerin devam takibini haftalık olarak yapmak ve listelerini çıkartarak,okul müdürünü bilgilendirmek 25. Devamsız öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak..

4 26. Kutlanacak belirli gün ve haftalarla ilgili takibi yapmak. 27. Eğitici çalışmalar, rehberlik çalışmaları, tören ve diğer etkinliklerin takibini yapmak ve müdürün bildireceği şekilde etkinlikleri düzenlemek. 28. Okulda yapılacak anma ve kutlama programları ile ilgili kutlama komisyonuna başkanlık yaparak koordinasyonu sağlamak. 29. Naklen gelen ve giden öğrencilerin işlemleri yürütmek. 30. Geçici ve kesin kayıtları yapmak, kayıt defterine öğrenci bilgilerini işlemek. 31. Karne, sınıf geçme defteri, not cetvelleri, takdir ve teşekkür belgeleri v.b. basılı evrak ihtiyaçlarını belirlemek, temini için okul müdürüne bilgi vermek. 32. Sınıf geçme defteri, not cetvelleri, takdir ve teşekkür belgeleri düzenlemek. 33. Sınıf ders defterini tutanakla öğretmenlere teslim etmek ve almak. 34. Sınıf ders defterinin günlük olarak düzenli doldurulmasını sağlamak, incelemek ve imzalamak. 35. Okulda kurulan tüm komisyonların çalışmalarını takip etmek, uyarılar yapmak, çalışmalar hakkında okul müdürünü bilgilendirmek. 36. Demirbaş eşyaların kayıt kabul işlemleri, ayniyat makbuzlarının kesme işlemini yapmak. 37. Demirbaş sayım düşüm işlemlerinin yapılması düşülecek eşyalarla ilgili belgeleri düzenlemek. 38. Öğretmenlerin okul idaresine teslim edeceği yıllık plan, kulüp çalışmaları,zümre toplantıları,belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışma programları,mesleki çalışma raporları v.b. teslim almak, dosyalamak ve takibini yapmak. 39. Toplantı kararlarını karar defterine yazmak ve alınan kararların uygulanmasında okul müdürüne yardımcı olmak. 40. Okul-Aile Birliği gelir-gider evraklarını dosyalamak. 41. Okul-Aile Birliği toplantılarına katılarak, alınan kararları karar defterine yazmak 42. Yapılacak yarışmalara katılacak eserleri toplamak, değerlendirme sonucu seçilen eserleri ilgili birime teslim etmek, göndermek. 43. Sosyal, kültürel ve sportif amaçlı yapılacak gezilerle ilgili plan, onay ve koordine işlemlerini yürütmek. 44. Öğretmen ve Öğrencilerin kılık-kıyafet yönetmeliğine uygulunu denetlemek, müdürü bilgilendirmek. 45. Katıldığı toplantılarda okulu temsil eder, alınan kararları personele duyurur. Gerekli imzaları alır. 46. Personelin not girişlerini sağlayarak karnelerin çıkarıp imzalatıp dağıtımını sağlamak 47. Öğretmen not çizelgelerini çıkarıp imzalatıp dosyalamak. 48. Personel ve öğrenciyle ilgili istatistikî çalışmalar yapmak. 49. Okulun gelişmesine katkıda bulunmak. 50. Okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak Mehmet HORUZOĞLU Müdür Yardımcısı

5 MEMURUN YAPACAĞI ĠġLER; (ĠKY Madde:50) 1-Okul personelinin maaş,ek ders,tedavi giderleri, görev yolluğu ve diğer ödeneklerle ilgili belgeleri düzenlemek,tahakkuk işlemlerini yürütmek ve ödenekleri ile ilgili bordoları yaparak okul müdürüne inceletip onaylatmak Muhasebe müdürlüğüne teslim etmek. 2-Okula gelen telefonlara bakmak ve ilgili personele bağlamak. 3-Okula tahsis edilen demirbaş eşya, kırtasiye malzemesi, spor araç ve gereçleri, yakacak malzemeleri, sağlık ve ilkyardım malzemeleri v.b. malzemeleri teslim almak, gerekli tutanak ve kayıtları yapmak. 4-Öğretmenlerin sevk mazeret izni ve hastalık izinleri ile ilgili işlemleri düzenlemek ve takip etmek, izin defterine işlemek, yapılan işlemler ile ilgili Okul ne bilgi vermek ve onaylatmak. 5-Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili yazı ve evrakları kaydetmek ve personel özlük dosyasına koyarak okul müdürüne bilgi vermek. 6-Öğretmen ve personelin göreve başlama ve ayrılmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 7-Öğretmen ve öğrencilere verilen belgeleri hazırlamak, okul müdürüne onaylatmak. 8-Okulun demirbaş eşyaları ile ilgili sayım, döküm ve düşüm işlemlerini yapmak. 9-Gelen ve giden resmi yazıları kayıtlarını yapmak. Gelen resmi yazılar ile ilgili okul müdürü tarafından belirtilen işlem ve çalışmaları yapmak. 10-Eğitim-Öğretim ile ilgili çizelge ve belgeleri hazırlamak ve okul müdürüne teslim etmek. 11-Gelen ve giden resmi yazıların desimal sisteme göre dosyalanmasını yapmak. 12-Gelen resmi yazıları, genelgeleri, yönetmelikleri v.b. personele duyurmak ve gerekli imzaları almak. 13-Naklen gelen ve giden öğrencilerin nakil işlemlerini yürütmek, müdür yardımcısına konu ile ilgili bilgi vermek. 14-Geçici ve kesin kayıtları yapmak, künye defterine öğrenci bilgilerini işlemek 15-Öğretmen ve öğrencilere verilecek çeşitli belgeleri düzenlemek. 16-Demirbaş eşyaların kayıt kabul işlemleri, ayniyat makbuzlarının kesme işlemini yapmak, sayım düşüm işlemlerinin yapılması düşülecek eşyalarla ilgili belgeleri düzenlemek. 17- Nöbet defterinin kontrol ve takibini yapmak. 18-Okula gelen ziyaretçileri takip etmek ve yardımcı olmak. 19-Okulun gelişmesine katkıda bulunmak. 20-Okul müdür ve müdür yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Esra SARIKAYA Memur Mehmet HORUZOĞLU Müdür Yardımcısı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi: 24.06.2005 Onay Makamı: İçişleri Bakanı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 06.08.2010 Karar No 134 Özü: Basın Yayın ve

Detaylı

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ 1- Personel Müdürlüğünün Görevleri HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ a) Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, b) İl kadrolarının; dağıtım,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı