ALÜMİNYUM LEVHALARIN YÜKSEK HIZLI ÇARPMA DAVRANIŞLARI İÇİN AMPİRİK BİR MODEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALÜMİNYUM LEVHALARIN YÜKSEK HIZLI ÇARPMA DAVRANIŞLARI İÇİN AMPİRİK BİR MODEL"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 9 CİLT 4 SAYI (59-65) ALÜMİNYUM LEVHALARIN YÜKSEK HIZLI ÇARPMA DAVRANIŞLARI İÇİN AMPİRİK BİR MODEL Dr.Hv.Uçk.Bkm.Bnb. Evren ÖZŞAHİN Hava Harp Okulu Havacılık Mühendisliği Bölümü Süleyman TOLUN İstanbul Teknik Üniv., Uçak ve Uzay Bil.Fak. Geliş Tarihi: 8 Mayıs 9, Kabul Tarihi: Temmuz 9 ÖZET Alüminyum alaşımı levhalar düşük yoğunluk, yüksek yapısal mukavemet ve enerji emiş kapasitesi özellikleri nedeniyle uçak yapıları, gemi, bina ve köprü gibi çok çeşitli uygulamaların yanında hafif korunma sistemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek hızlı çarpma yükleri altındaki malzeme davranışı konusundaki bu geniş uygulama alanı, çarpma sonrasında oluşacak hasarın ve delinme miktarının belirlenmesi konusunda geliştirilecek analitik modellerin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, 4.8 mm ve 6.35 mm kalınlığında hazırlanan T35 ısıl durumundaki 4 alaşımı alüminyum levhaların delinme miktarlarının belirlenmesinde kullanılabilecek üstel bir ifade önerilmiştir. Sonuçlar, önceki çalışmalarda 9 mm çapında MKEK yapımı Parabellum mermiler kullanılarak elde edilen çalışma sonuçları ile karşılaştırılmış, önerilen ifadenin AA 4 T35 alaşımı levhaların yüksek hızlı çarpma yüklemesi durumundaki delinme miktarını, deneylerde belirtilen hızlar civarında güçlü bir şekilde temsil edebileceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımlar, Yüksek Hızlı Çarpma, Delinme Miktarı, Ampirik Çözüm. AN EMPIRICAL MODEL FOR HIGH VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF ALUMİNUM PLATES ABSTRACT Due to their low density, high structural strength and energy absorption capacity, aluminum alloys are frequently used in lightweight armor systems such as aeronautics applications, offshore platforms, ship components, bridge decks, etc. This wide application area considering behavior of materials subjected to high velocity impact load increases the importance of the investigations about developing analytical solutions to determine the failure mechanisms and penetration depth caused by high velocity impact. In this study, an exponential equation was proposed that can be used to determine the penetration depth of the 4 aluminum alloys of T35 condition. Comparing the analytical results with the results of previous experimental study which used the 9 mm Parabellum bullets, it was determined that equation proposed efficiently model the penetration depth of the AA 4 T35 plates under impact load at velocity level in experiments. Keywords: Aluminum Alloys, High Velocity Impact, Penetration Depth, Empirical Solution.. GİRİŞ Havacılık alanında sıklıkla kullanılan alüminyum alaşımı levhalar çok çeşitli yapısal uygulamaların yanında, hareket halindeki cisimlerin hafif korunma sistemlerinde de kullanım alanı bulmaktadır. Çarpma veya yüksek hızlı yükleme şartları, zırh Sorumlu Yazar sistemleri ile ilgili uygulama alanlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tip uygulamalarda, yapının ağırlığı önemli bir tasarım ölçütüdür. Bu nedenle, yüksek ağırlığa sahip geleneksel malzemeler yerine, daha hafif olan alüminyum alaşımların sıklıkla tercih edildikleri bilinmektedir []. 59

2 Yüksek hızlı çarpma ile ilgili olarak alüminyum alaşımların kullanıldığı çalışmaların önemli bir bölümü, yüksek hızlı çarpma yükleri altında, değişik şartlardaki davranışların ortaya konması üzerinedir. Yüksek hızlı bir çarpma olayında, levhanın davranışı kadar, çarpan cisim ya da mermilerin özellikleri de önemli bir etkendir. Burada, merminin rijit olması veya olmaması, yapılan incelemenin temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Literatürde, rijit mermilerin farklı açılarla metal levhalara çarpmaları veya levhada oluşan delinme miktarı gibi konularda yapılan çalışmalar genellikle kuramsal alanda yoğunlaşmaktadır [-7]. Rijit olmayan mermiler kullanılarak yapılan çalışmaların ise ve sayısal alana kaydığı veya nispeten kalın metal hedef levhaların kuramsal araştırmalara konu olduğu dikkat çekmektedir [8-]. Belirli bir hedef ve merminin oluşturduğu özel şartların söz konusu olduğu bir durumda, perforasyonun gerçekleşmesi için gereken en düşük çarpma hızının bilinmesi oldukça önemlidir. Perforasyonu sağlayan bu en düşük hız balistik limit olarak tanımlanır. Çarpmaya maruz kalan hedefi oluşturan yapının iş görmezliğine (failure) neden olan çok çeşitli hasar biçimleri ve ölçütler mevcuttur. Çarpma hızı balistik limitin üzerine çıktıkça, merminin son hızı daha da önem kazanır. Çünkü hedefin arkasında kalan personel ya da teçhizat için ortaya çıkan tehdidin seviyesi bilinmelidir. Balistik limit ile ilgili incelemelerde, merminin şekli ve boyutları, çarpma hızı ve hedefin kalınlığı gibi etkenler hesaplamalarda ön plana çıkmaktadır. Malzemenin iş görmezliğine neden olabilecek gerilme, katmanlar arası ayrılma gibi hasar biçimleri perforasyon için gerekli enerji miktarının, dolayısıyla balistik limitin saptanması ve uygun bir modelin ortaya çıkarılabilmesi için çok iyi belirlenmelidir. Literatürde, balistik limitin belirlenmesi ve onu etkileyen faktörler üzerine yapılmış kuramsal, ve sayısal çalışmalar mevcuttur [-5].. ÖNERİLEN MODEL Balistik limit hızın altındaki çarpmalarda mermideki kinetik enerji, ana olarak levhadaki şekil değiştirme enerjisine dönüşür. Bu noktada, levhada oluşan şekil değiştirme miktarının belirlenmesi gerekir. Bu değer için araştırmacılar tarafından merminin rijit oluşu, yarı sonsuz levha kalınlığı gibi belirli şartlar altındaki delinme miktarını veren çözümler önerilmiştir. Çarpma problemleri genellikle çok karmaşık olduklarından, çözümleri için sayısal yöntemlere başvurulur. Fakat dik (normal) bir çarpma olayında, ideal mermi ve hedef levha geometrileri söz konusu ise kuramsal yaklaşık çözümler elde etmek mümkündür. Bazı durumlarda, daha basit problemlerin çözümleri, mevcut probleme uyumlu hale getirilerek kullanılabilir. Sünek malzemeler için Taylor [6] tarafından geliştirilen çözümde, hedef levhada oluşan dairesel delik için harcanan enerji şu şekilde ifade edilmektedir; π = σ () W d H Burada, σ hedef levha akma gerilmesi, H levha kalınlığı ve d delik çapıdır. Deneysel çalışmalar, konik uçlu mermiler tarafından sünek levhaların delinmesi için gerekli olan kinetik enerji miktarının hesaplanmasında () denkleminin %~ hata mertebeleriyle yakınsama sağladığını göstermektedir. Çarpma sonrasında eğilme ile birlikte oluşan delinme (Şekil ) durumunda ise () denklemi kullanılabilir; π W = dhσ ( d + πh ) () 8 Levha kalınlığının, delik çapına oranla küçük olduğu durumlarda daha yakın sonuçlar veren bu denklemde, parantez içinde bulunan ikinci terim eğilme işini ifade etmektedir. Yüksek hızlı çarpma yükleri altındaki malzeme davranışı konusundaki bu geniş uygulama alanı, çarpma sonrasında oluşacak hasarın ve delinme miktarının belirlenmesi konusunda geliştirilecek analitik modellerin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, iki farklı kalınlıkta (4.8 mm ve 6.35 mm) AA 4 T35 ile yapılmış olan atış testlerinden elde edilen sonuçlar kullanılarak, delinme miktarını temsil etmek üzere üstel bir analitik ifade önerilmiş ve sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 6 Şekil. İnce levhalarda eğilme hasarı Merminin rijit olduğu ya da olmadığı durumlar için önerilmiş çok sayıda model mevcuttur. Delinme direnci hedef levhanın akma gerilmesi, yoğunluğu ve çarpma hızının karesine göre belirlenir. Belirli bir uç şekline sahip rijit mermilerin çarpma durumları incelenirken, delinme miktarının, mermi yoğunluğu veya akma gerilmesinden bağımsız olduğu kabul edilir. Çünkü merminin delme işlemini gerçekleştirebilecek kadar dayanıklı olduğu düşünülür.

3 Merminin levha içinde ilerleme (delinme) miktarının belirlenmesi için kullanılabilecek en basit model, levhanın mekanik özellikleri ile birlikte çarpma enerjisi ve merminin fiziksel özelliklerine bağlı olmalıdır. Kalın (yarı-sonsuz) bir levha için böyle bir denklem şu şekilde önerilmektedir [7]; mv p w = (3) πd βσ Burada, m p merminin kütlesi, V çarpma hızı, d mermi çapı, β hedef levhanın delinme direnci, σ levhanın akma gerilmesi ve w delinme miktarıdır. Benzer şekilde, çarpma yükü altındaki rijitmükemmel plastik davranışa sahip dairesel ince plağın merkezindeki kalıcı yer değiştirme için önerilen bir denklem ise şöyledir [7];.8ρ t V R w = (4) σ H Yüksek hızlı bir çarpma olayında, merminin sahip olduğu kinetik enerji, mermi ile levhanın temasından itibaren mermi ve levhada oluşan deformasyon nedeniyle şekil değiştirme enerjisi ve sürtünme nedeniyle ısıya dönüşür. Levhanın balistik dayanımının belirlenebilmesi için balistik limitin, bir başka ifade ile mermi tarafından tamamen delinebilmesi için merminin sahip olması gereken en düşük çarpma hızının bilinmesi gerekir. () ve () denklemleri delinmenin gerçekleşmesi için gereken en düşük enerji miktarını vermektedir. Bu enerji değerlerine karşılık gelen mermi hızı balistik limit olacaktır. Bu çalışma kapsamında, levhalarda oluşan delinme (çökme) miktarlarının kuramsal olarak belirlenmesi için önerilecek bir ifade; merminin kinetik enerjisine, mv p levhanın akma mukavemetine, σ mermi ve levhanın yoğunluklarının oranına, ρ p ρ t levha boyutlarına, B ( genişlik), H ( kalınlık ) bağlı olmalıdır. Özşahin ve Tolun [8] tarafından yapılmış olan çalışmada elde edilen delinme miktarı ölçümlerinin genel dağılımları da dikkate alınarak levhada oluşan çökme değerleri için aşağıdaki gibi bir üstel ifade önerilebilir; w ae bv = (5) Burada yer alan a ve b terimleri şu şekilde ifade edilmektedir; ( a K H) =, E m ρ p p b = K σ BH ρ t Deneyler sonucunda 3D-CMM cihazı ile yapılan ölçümler, çarpma merkezinde oluşan çökme ile mermi hızı arasında üstel bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. Burada, K E ve K E levhanın boyutsuz balistik çarpanları dır. Önerilen üstel ifadede a ve b katsayılarının, mümkün olan en az hata miktarı ile belirlenmesi amacıyla, denklem doğrusallaştırıldıktan sonra en küçük kareler yöntemi kullanılarak doğrusal regresyon uygulanmıştır. Doğrusallaştırma için, ifadenin doğal logaritması alınarak değişken dönüşümü yapılmıştır; ln w= ln a+ bv (6) Y = A + B X (7) ( Y = ln w), ( A = ln a), ( B = b), ( X = V ) Elde edilen doğrusal (7) denklemindeki A ve B katsayıları en küçük kareler yöntemi kullanılarak bulunduğunda, önerilen doğrusal ifade için toplam hatayı en küçük yapan doğru denklemi de elde edilmiş olacaktır. Bu katsayıların hesaplanmasında aşağıdaki denklemler kullanılmıştır [9]; B n n n n X Y i i Xi Yi i= i= i= = n n n ( X ) X i i i= i= E (8) A = Y B X (9) (9) denklemindeki X ve Y ortalama değerleri ifade etmektedir. A ve B katsayıları (8) ve (9) denklemleri kullanılarak sırasıyla -.7 ve.3-5 olarak elde edilmiştir. Şekil de, doğrusal denklemin deney sonuçlarıyla karşılaştırılması yer almaktadır. Doğrusal ifadenin 4.8 mm kalınlığındaki levhalara yapılan atış sonuçları için belirlilik (determination) katsayısı.97 olarak elde edilmiştir. Bu değer; önerilen ifadenin, belirtilen hızlar civarında (36~4 m/s) deney sonuçlarını açıklama gücünün yüksek olduğuna işaret etmektedir []. 6

4 3 lnw öneri (doğrusal) V Şekil. Doğrusallaştırılmış denklemin deney sonuçlarıyla karşılaştırılması (kalınlık=4.8 mm) (6) ve (7) denklemleri kullanılarak doğrusal ifade yeniden üstel hale getirildiğinde, a ve b katsayıları sırasıyla.496 ve.3-5 olarak elde edilmiştir. Bu katsayılar (5) denkleminde yerine konarak, 4.8 mm kalınlığındaki AA 4 T35 levhalar için balistik çarpanlar.3 ve.3 olarak bulunmuştur. Üstel ifadeye ait belirlilik katsayısı ise.97 dir. Doğrusal denklemdekine benzer şekilde, önerilen ifade deney sonuçlarını güçlü bir şekilde açıklamaktadır []. Bu değerler kullanılarak elde edilen üstel ifadenin sonuçlarının deney sonuçları ile karşılaştırılması Tablo ve Şekil 3 te görülmektedir. Tablo. Önerilen denklemin sonuçlarla karşılaştırılması (kalınlık=4.8 mm) Test No Kalınlık Çarpma Hızı Çökme (mm) (mm) (m/s) öneri , , , , , , ,737 çökme (mm) 5 5 öneri (üstel) mermi hızı (m/s) Şekil 3. Önerilen denklemin sonuçlarla karşılaştırılması (kalınlık=4.8 mm) İşlemler 6.35 mm kalınlığındaki levhalar için tekrarlandığında doğrusallaştırılmış ifade için A ve B katsayıları. ve.35-5 olarak elde edilmiştir. Doğrusal ifadenin belirlilik katsayısı.9 olarak bulunmuştur. Deneysel sonuçlarla doğrusal ifadenin karşılaştırılması Şekil 4 te görülmektedir. 6

5 3 lnw öneri (doğrusal) V Şekil 4. Doğrusallaştırılmış denklemin deney sonuçlarıyla karşılaştırılması (kalınlık=6.35 mm) Doğrusal ifade yeniden üstel hale getirildiğinde a ve b katsayıları sırasıyla.6 ve.35-5 olarak elde edilmiştir. Bu katsayılar kullanılarak, 6.35 mm kalınlığındaki AA 4 T35 levhalar için balistik çarpanlar.74 ve.37 olarak bulunmuştur. Üstel ifadeye ait belirlilik katsayısı ise.95 tir. 4.8 mm kalınlığındaki levhalar için yapılmış olan incelemeye benzer şekilde, önerilen ifade deney sonuçlarını güçlü bir şekilde açıklamaktadır []. Bu değerler kullanılarak elde edilen üstel ifadenin sonuçlarının deney sonuçları ile karşılaştırılması Tablo ve Şekil 5 te görülmektedir. Bu sonuçlar, iki farklı kalınlıktaki AA 4 T35 levha için çeşitli mermi hızlarındaki çarpmalar sonucunda oluşan çökme miktarlarının önerilen (5) denklemi yardımıyla elde edilebileceğini göstermektedir. Tablo. Önerilen denklemin sonuçlarla karşılaştırılması (kalınlık=6.35 mm) Test No Kalınlık Çarpma Hızı Çökme (mm) (mm) (m/s) öneri , , , , , , ,37 8 çökme (mm). 6 4 öneri (üstel) mermi hızı (m/s) Şekil 5. Önerilen denklemin sonuçlarla karşılaştırılması (kalınlık=6.35 mm) 63

6 3. SONUÇ Yüksek hızlı çarpma yükleri altındaki malzeme davranışı konusundaki geniş uygulama alanı, çarpma sonrasında oluşacak hasarın ve delinme miktarının belirlenmesi konusunda geliştirilecek analitik modellerin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, daha önce iki farklı kalınlıkta (4.8 mm ve 6.35 mm) AA 4 T35 ile yapılmış olan atış testlerinden elde edilen sonuçlar kullanılarak delinme miktarını temsil etmek üzere üstel bir ifade önerilmiştir. Üstel ifade doğal logaritması alınarak doğrusallaştırıldıktan sonra en küçük kareler ve doğrusal regresyon yöntemleri kullanılarak yapılan çözüm sonucunda, doğrusal ifadeler için belirlilik katsayıları; 4.8 mm kalınlığındaki levhalar için.97 ve 6.35 mm kalınlığındaki levhalar için.93 olarak elde edilmiştir. Doğrusal ifadeler tekrar üstel hale getirilerek elde edilen belirlilik katsayıları ise 4.8 mm kalınlığındaki levhalar için.97 ve 6.35 mm kalınlığındaki levhalar için.95 tir. Bu sonuçlar doğrultusunda, önerilen ifadenin AA 4 T35 alaşımı levhaların yüksek hızlı çarpma yükleri karşısında uğrayacakları delinme miktarını, belirtilen hız aralığında güçlü bir şekilde temsil edebileceği belirlenmiştir. 4. KAYNAKLAR [] Børvik, T., Clausen, A.H., Eriksson, M., Berstad, T., Hopperstad, O.S. and Langseth, M., Experimental and numerical study on the perforation of AA65-T6 panels (5) Int. Journal of Impact Engineering, Vol.3, pp ,. [] Roisman, I.V., Yarin, A.L. and Rubin, M.B., (997) Oblique penetration of a rigid projectile into an elastic-plastic target Int. Journal of Impact Engineering, Vol.9, pp [3] Yossifon, G., Rubin, M.B. and Yarin, A.L., () Penetration of a rigid projectile into a finite thickness elastic-plastic target comparison between theory and numerical computations Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 5, pp [4] Yossifon, G., Yarin, A.L. and Rubin, M.B., () Penetration of a rigid projectile into a multi-layered target: theory and numerical computations Int. Journal of Engineering Science, 4, [5] Chen, X.W. and Li, Q.M., (3) Perforation of a thick plate by rigid projectiles Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 8, pp [6] Li, Q.M., Weng, H.J. and Chen, X.W.,8 9) A modified model for the penetration into moderately thick plates by a rigid, sharp-nosed projectile Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 3, pp [7] Wijk, G., Hartmann, M. and Tyrberg, A., (5) A model for rigid projectile penetration and perforation of hard steel and metallic target Swedish Defense Research Agency, FOI-R-67- SE. [8] Liu, D. and Strong, W.J., () Ballistic limit of metal plates struck by blunt deformable missiles: experiments Int. Journal of Solids and Structures, Vol. 37, pp [9] Roisman, I.V., Yarin, A.L. and Rubin, M.B., () Normal penetration of an eroding projectile into an elastic-plastic target Int. Journal of Impact Engineering, 5, [] Rubin, M.B. and Yarin, A.L., () A generalized formula for penetration depth of a deformable projectile Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 7, pp [] Gee, D.J., (3) Plate perforation by eroding rod projectiles Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 8, pp [] Billon, H., (998) A Model for Ballistic Impact on Soft Armor DSTO Aeronautical and Maritime Research Laboratory, Melbourne. [3] Børvik, T., Langseth, M., Hopperstad, O.S. and Malo, K.A., (999) Ballistic penetration of steel plates Int. Journal of Impact Engineering, Vol., pp [4] Sciuva, M., Frola, C. and Salvano, S., (3) Low and high velocity impact on Inconel 78 casting plates: ballistic limit and numerical correlation Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 8, pp [5] Lopez-Puente, J., Arias, A., Zaera, R. and Navarro, C., (5) The effect of the thickness of the adhesive layer on the ballistic limit of ceramic/metal armours. An experimental and numerical study Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 3, pp [6] Zukas, J.A., (99) High Velocity Impact Dynamics, John Wiley&Sons Inc., Chichester. [7] Nemat-Nasser, S., Kang, W.J., McGee, J.D., Guo, W-G. and Isacs, J.B., (7) Experimental investigation of energy-absorption characteristics of components of sandwich structures Int. Journal of Impact Engineering, Vol. 34, pp [8] Özşahin, E. ve Tolun, S., (8) AA 4 T35 levhaların balistik davranışlarının ve

7 sayısal olarak incelenmesi VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, 5-6 Mayıs, Kayseri. [9] Chapra, S.C. ve Canale, P.C., (3) Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler Literatür Yayıncılık, İstanbul. (çev:heperkan, H. ve Kesgin, U.) [] Devare, J.L, (995) Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, Duxbury Press, Pasific Grove. ÖZGEÇMİŞLER Dr.Hv.Uçk.Bkm.Bnb. Evren ÖZŞAHİN 995 yılında Hava Harp Okulu Uçak Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 997 yılında, Uçak Bakım Subay Temel Eğitiminin ardından atandığı 6 ncı Ana Jet Üs K.lığında (Bandırma/BALIKESİR) çeşitli kademelerde uçak bakım subayı olarak görev yaptı. -3 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünde başladığı Alüminyum Levhaların Yüksek Hızlı Çarpma Yükleri Altındaki Davranışları konusundaki doktora çalışmasını 8 yılında tamamladı. Halen Hava Harp Okulu Dekanlığında öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Prof Dr.Süleyman TOLUN 97 yılında İ.T.Ü. Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünden yüksek mühendis mezun oldu. Aynı yıl Makina Fakültesi nde asistan olarak göreve başladıktan sonra Ekim 973- Şubat 975 arasında yedek subaylık görevini yaptıktan sonra tekrar görevine döndü. Ekim ayında bir yıllığına Case Western Reserve Üniversitesi nde (Clevland, Ohio, ABD) yardımcı araştırmacı olarak bulundu. 98 yılında doktora çalışmasını bitirdi yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi nde yardımcı doçent, arasında doçent olarak görev yaptı arası burslu olarak Ecole Nationale Superieure de l Aeronautique et de l Espace, Toulouse, Fransa da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Temmuz 99 de aynı fakültede profesör olarak atandı. 7 de geçici görevle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne gitti. Halen bu üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve fakültenin dekanlık görevini yürütmektedir. İlgi alanları uçak tasarımı, rüzgar türbini teknolojisi, insansız hava araçları, rotorlu araçlar, uzmanlık alanları; hafif yapılar, optimizasyon teknikleri, sonlu elemanlar analiz tekniklerinin uygulanmasıdır. 65

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1-2) - (2) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN - ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-2 VE AASHTO- YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI22 (7-15) ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ Seyfettin BAYRAKTAR *, Tamer YILMAZ Yıldız Teknik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Detonasyonla şekillendirme, Sonlu elemanlar metodu, Yüksek hızda şekillendirme,

Anahtar Kelimeler: Detonasyonla şekillendirme, Sonlu elemanlar metodu, Yüksek hızda şekillendirme, TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4,15-25 TEKNOLOJİ GAZ DETONASYONUYLA ŞEKİLLENDİRİLEN (GDŞ) ALÜMİNYUM LEVHALARDA MEYDANA GELEN DEFORMASYON VE TEORİK MODELLENMESİ Mustafa YAŞAR H.İbrahim DEMİRCİ İbrahim

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ THE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜŞÜK HIZLI ÇARPMAYA MARUZ KALAN ALÇI PANELLERİN DARBE DİRENCİ Müfit METİNÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalını EYLÜL-2013 KONYA Her

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ CO LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ R. Onur Uzun, Arş. Gör. Hülya Durmuş, Doç. Dr. Cevdet Meriç ÖZET Lazer, birçok ticari ve bilimsel uygulamalarda

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE ALINARAK DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İnş. Yük. Müh.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

YAPAY ZEKA KULLANILARAK SANAL LABORATUAR TASARIMINDA ÇEKME TESTİNİN MODELLENMESİ

YAPAY ZEKA KULLANILARAK SANAL LABORATUAR TASARIMINDA ÇEKME TESTİNİN MODELLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 205-210, 2012 Vol 27, No 1, 205-209, 2012 YAPAY ZEKA KULLANILARAK SANAL LABORATUAR

Detaylı