Göçmen Hakem. Tribünlere K rm z Kart Gösteren

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göçmen Hakem. Tribünlere K rm z Kart Gösteren"

Transkript

1 ORTAM Suat Türker Tribünlere K rm z Kart Gösteren Göçmen Hakem TR BÜNLERDE k yamet kopuyordu. Kavga ha ç kt, ha ç kacak. Sahadaki sert futbol, sonunda tribünlere sirayet etmiflti. Seyirciler, avazlar ç kt kadar ba r yorlard. Aya a kalk p itiflenlere arkadafllar engel olmaya çal fl yordu. Gök gürültüsünü and ran sesler aras nda duyulan sadece, "Yuuhhh!"sesleriydi. Müthifl bir kargafla yaflan yordu. Lig öncesi haz rl k karfl laflmas oldu undan pek fazla güvenlik görevlisi de yoktu statta. Hakem so ukkanl l n kaybetmedi. Maç durdurdu. Güvenli ad mlarla rap rap yürüyerek kapal tribünün önüne geldi. Sol üst cebinden ç kartt k rm z kart, sa elinin parmaklar aras na ald. Dirse ini dik aç durumuna getirdi. K rm z kart f rlat rm fl 109

2 BD A USTOS 2012 "Tribündekiler... Al n sizlere k rm z kart. Atar m d flar haaa!.." gibi elini ileri uzatt. Tribündeki seyircilerin karfl s nda heykel gibi öyle durdu. Sesler kesilene kadar bekledi. "Tribündekiler... Al n sizlere k rm z kart. Atar m d flar haaa!.." diye ba rd. Kart cebine koydu. Ayn asker ad mlar yla rakip taraftar n topland aç k tribüne yürüdü. Onlar da k rm z kart gördüler. "Bu da size! " Kafalar na atarcas na gösterdi kart. Tribünlerde önce büyük bir sessizlik oldu. Herkes flafl rm flt. Duralad lar. Sonra kahkahalar aras nda bir alk fl sesi duyuldu. Seyirciler gülüyordu. Baz lar kas klar n tutarak gülme krizi geçiriyordu. Belki de dünya'da ilk kez, futbol seyircisi k rm z kart görüyordu. Sinirlilik kaybolmufltu. Biraz önce itiflip kak flanlar, nefle içinde birbirlerine soruyorlard. 110 "Kim bu hakem?" Maç sakin bir hava içinde sona erdi. Tak mlar berabere kalm fllard. Saha kenar nda gazeteciler, merakl lar toplanm fllard. Hakemi bekliyorlard. Hakem Nuri k sa konufltu: "Babam olsa dinlemem. Kurallara uymayana k rm z kart gösteririm. Futbol maçlar nda olaylar n ç kmas önlenmek isteniyorsa seyirciler de k rm z kart görmelidir." Ertesi gün Alman gazetelerinde, Hakem Nuri'nin tribünlere k rm z kart göstermesi olay, kocaman foto raflar yla yer al yordu. Televizyonda görüntüler yay nland. Türkiye den gelen ünlü bir tak m Köln'de haz rl k maç yapacakt. Rakibi de Alman amatör liginden iddial bir semt tak m yd. Oyuncular da taraftarlar da çok h rsl yd. Organizasyon berbat, hakem kadrosu eksikti. Orta hakem gelmemiflti ve maç bafllayam yordu. Seyirci protestoya bafllam flt bile. Sahada anons duyuldu: "Acele hakem aran yor. Hakemlik yapan bir arkadafl m z organizasyona gelsin." Hakem aran r da bulunmaz m? Almanya'daki göçmen toplumunda Allah'a flükür hiç eksi imiz yoktur. Hakem'i, doktoru, mühendisi, tedarik-

3 çisi, otomobil yar flç s bile vard r... Nuri saha kenar nda göründü. Asker ad mlar yla yürüdü. Hakem kadrosundaki yerini ald. K yafeti biraz komik görünüyordu. Siyah pantolon, alt nda da rugan ayakkab. Üzerinde ise bir sucuk fabrikas n n reklam olarak da tt forma vard. Bunu da sahadaki yedek futbolculardan birinden alm flt. Maç bafllatman n sevinci içinde yan ndakilere aç klad : "Böyle acil durumlarda k yafet önemli de ildir. Siz o kiflinin yapaca göreve bak n." Maç bafllad. Hakem Nuri, topun sihrine kap lm fl, bir afla, bir yukar koflup duruyor. Top neredeyse Nuri orada. Her düdük çal fltan sonra da, 'haz r ola' geçiyor ve bafl yla tribünleri selaml - yordu. Maç Nuri'nin tribünlere k rm z kart göstermesi sayesinde olays z bitti. Nuri aceleyle giysilerini ç kartm fl saha kenar nda birine vermiflti. Maç sonras nda, özenle seçti i ipek kravat n, gömle ini, yeni ald pahal kaza n emanet etti i adam çok arad, ama bulamad. Adam tüymüfltü. Olsun. Hiç üzülmedi. Arabas na atletle bindi BD A USTOS 2012 evine sahadaki giysileriyle gitti. Gazeteciler Nuri ile uzun bir söylefli yapt lar. lk sorular biraz esprili oldu: "Siz gerçek bir hakem misiniz?" Nuri bu soruya öfkelenmiflti ama belli etmedi. Elini cebine att. Hakemlik lisans n ç kar p gösterdi. "Ben Türkiye'de de hakemlik yapt m. Oradan da lisans m var. Buraya gelince aç lan tüm kurs ve seminerlere kat l p aln m n ak yla bu lisans ald m. Bana burada amatör küme maçlar n veriyorlar. Futbolu çok iyi bilirim. Daha önemlisi futbol seyircisini tan r m. Sahadaki tek otorite hakemdir. Seyirciye de hükmeder. Kardeflim, b rak n flimdi futbol seyircisini, insan kendi yaflam nda da k rm z kart göstermesini bilmeli. 111

4 BD A USTOS 2012 "Bofl zamanlar mda da aylakl k yapm yorum. Köln kentinin duvarlar na afifl, ilan yap flt r yorum." Futbol, oyuncusu ve seyircisiyle bir bütündür. Hakem tribünlerin de hakemidir. F FA bunu duysun." "Seyircilere k rm z kart gösterdiniz. Bu nereden akl n za geldi." "Dedim ya... Sahadaki tek otorite hakemdir. Seyirciye de hükmeder. Kardeflim, b rak n flimdi futbol seyircisini, insan kendi yaflam nda da k rm z kart göstermesini bilmeli. Ben kendi kendime bile k rm z kart gösteririm. Örne in ilk kar m, yi bir ailenin k - z yd. Okumufl bilgili bir kad nd. Ama eve geliyorum. Evde yok. Kumara, konkene gitmifl. Sofra haz r de il. Alt ay dayanabildim. Hemen k rm z kart gösterdim ona. Yani boflad m. Gençli- imde afl k oldu um bir k z vard. Çok çiklet çi niyordu. Küfürlü konufluyordu. Uyard m, dinlemedi. O da k rm z kart gördü. Yani, aflk ma dahi k rm z kart gösterdim. Onu gönlümden att m. 112 Sepetledim. "Baflka kimlere k rm z kart gösterdiniz? "Say lar çoktur. fl yerimde bir usta bafl vard. Ukalan n biri. Üstelik de yabanc lara iyi gözle bakm yordu. Bir gün sabr m tüketti, ona da k rm z kart gösterdim." "O nas l oldu. Adam iflten mi att n z?" "Hay r ben iflten ayr ld m. Baflka ifl buldum." "K rm z kart sisteminizde baflar - s zl a u rad n z oldu mu?" "Oldu. Ah Otto ah... Hâlâ k rm z kart n ne demek oldu unu anlamad." "Otto kim?" "Ben o adam n ismini bilmiyorum. Ama o benim ad m biliyor. Ben de ona Otto ad n takt m. Efendim, ben her zaman iki, üç iflte çal fl r m. Masraf m a rd r. Üç

5 çocuk babas y m üçü de çok iyi okuyorlar. Kar m da çal flm yor. Evde var befl nüfus. Tek iflte çal flsam darl a düfleriz. Bofl zamanlar mda da aylakl k yapm yorum. Köln kentinin duvarlar - na afifl, ilan yap flt r yorum." "Nas l ilanlar?" "Her çeflit ilan. Bu kentin duvarlar n benden iyi bilen yoktur. Nereye afifl yap flt r l r, nereye yap flt r lmaz ben bilirim. Alman kanunlar bazen çok serttir. Buna uymak gerekir." "Otto ne yap yor?" "Otto denilen adam tekerlekli sakat arabas nda dolafl yor. Gariban n teki. Ama gel gör ki haddini bilmiyor. Soka n bafl nda beni gözlüyor. Yap flt rd m ilanlar söküp y rt yor. Islah olmaz bir yabanc düflman." Cebinden foto raflar ç kart p gösterdi. Foto raflarda Otto ilanlar y rtarken görülüyordu. Nuri k zg nl kla konuflmas n sürdürdü. "Adam sakat. Aya a kalkamad için ucu çivili bir sopa yapt rm fl. Oturdu u yerden sopay uzat p ilan y rt - yor. Savc l a bile flikayet ettim. Bu foto raflar delil olarak verdim. Bir fley yapamad lar. Çünkü adam n hem vücudu, hem de beyni sakat. Sa lam taraf yok." Ard ndan, k rm z kart n felsefi tan m n da yaparak onlara nasihat verdi: "K rm z kart yaflamda da bir semboldür. Birisine dostum dersiniz. Ama o adam öyle numaralar yapar ki dost de il düflman oldu unu anlars n z. Bile, bile nezaketen bu iliflkinizi sürdürürsünüz. Ben de öyle BD A USTOS 2012 sümük gibi iki yüzlü iliflkiler, dostlar yok. Hainli ini anlad m m ona hemen bir k rm z kart gösteririm. Dünya'da ne kadar pislik varsa onlara 'dur' diyen ve daha sonra da çöpe atan bir semboldür k rm z kart. Tavsiye ederim sizler de yaflam n zda k rm z kart kullan n." Kötü haber çabuk duyuldu. Nuri'yi hastaneye kald rd lar. Durumu a r. Ziyarete gelenleri yine nefleyle karfl l yordu. Ama halsiz, ama süzülmüfl, sararm flt. Söylememifller ama o anlam fl. Kanser. Yaflam süresi say l. Art k buna da ald rd yok. Kendini ölüme al flt rmaya çal - fl yor. Kim al fl r, hofl karfl lar ölümü Nuri'den baflka. Gelenler de Onu güldürmek için espri yap yorlard. "Tribünlere gösterdi in gibi hastal a da bir k rm z kart göster. At vücudundan." Ac ac gülümseyip onlara laf yetifltiriyordu: "Ben ecel kadar h zl k rm z kart gösteremem ki. Kaderin k rm z kart bu. Türkiye'den buraya göç ettik. fiimdi de dönüflü olmayan bir dünyaya göç etmeye haz rlan yorum. Zorunlu göç flimdi bafll yor." Hakem Nuri'yi kaybettik. Göçmenler aras nda az rastlanan renkli kiflilerden biriydi. Cenazesi çok kalabal kt. Tekerlikli iskemlesiyle Otto bile gelmiflti cami avlusuna. Otto üzgündü: "Ben flimdi kimin ilanlar n y rtaca m." diyerek gözlerini bofl duvarlarda gezdiriyordu. 113

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü.

Detaylı

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR

6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR 6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR Hayati Tahsin Y lmaz (1933): Türkiye de yönetim zaman zaman gerici güçlerin bask s yla yozlafl yor. Ama Büyük Atatürk, devrimlerin temellerini öylesine sa lam atm fl ki, gençlik;

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Futbolun gurur arenas

Futbolun gurur arenas TFF nin Ayl k Futbol Dergisi fiubat 2011 Say : 76 TamSaha Futbolun gurur arenas Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Hay rs z. Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen

Hay rs z. Durdu, düflündü. Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen "Sen memur ol, göz ard edilmifl bir kasabadan kalk, ta ABD ye gel! Hay rs z Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere el

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74 amsaha Reformun ayak sesleri Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri:

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Zaral Verjin Hosikyan ile Sivas-Suflehri ne ba l Pürk

Zaral Verjin Hosikyan ile Sivas-Suflehri ne ba l Pürk HRAÇ NORfiEN Zaral Verjin Hosikyan ile Sivas-Suflehri ne ba l Pürk (bugün Yeflilyayla) köyünden Suren Norflen in o ludur. 1935 te Zara da dünyaya geldi. Çocuklu u boyunca babaannesi A avni Norflen den

Detaylı

B Z KEND PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ* Subcomandante Marcos

B Z KEND PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ* Subcomandante Marcos B Z KEND PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ* Subcomandante Marcos Zapatista Ulusal Kurtulufl Ordusu nun (EZLN) Mexico City ye bir gün zaferle girece inizi ilan etmenizin üzerinden yedi y l geçti; flimdi baflkenttesiniz

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

Hatay Meyhanesi Defterleri Yap Kredi Yay nlar, 2003. Hayat Tatl Zehir Ayd n Boysan Kitab fl Bankas Kültür Yay nlar, 2007

Hatay Meyhanesi Defterleri Yap Kredi Yay nlar, 2003. Hayat Tatl Zehir Ayd n Boysan Kitab fl Bankas Kültür Yay nlar, 2007 ÜM T BAYAZO LU Gazeteci-yazar Ümit Yaflar Bayaz to lu 24 Nisan 1953 te Malkara da do du. Gazetecilik ve Halkla liflkiler Yüksekokulu mezunudur. Di er kitaplar Hatay Meyhanesi Defterleri Yap Kredi Yay nlar,

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı