çindekiler 1. ALTAYÇE ME SPOR KOMPLEKS ALZHEIMER GÜNDÜZ BAKIM MERKEZ... 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler 1. ALTAYÇE ME SPOR KOMPLEKS... 3 2. ALZHEIMER GÜNDÜZ BAKIM MERKEZ... 3"

Transkript

1 MALTEPE BELED YES DEVAM EDEN PROJELER

2 çindekiler 1. ALTAYÇE ME SPOR KOMPLEKS ALZHEIMER GÜNDÜZ BAKIM MERKEZ MALTEPE BELED YES A EV VE TAZ YE B NASI KADIN SI INMA EV VE KIZ Ö RENC YURDU GÜLSUYU SPOR KOMPLEKS ALTAYÇE ME VE BA LARBA I YERALTI OTOPARKI

3 1. ALTAYÇE ME SPOR KOMPLEKS Maltepe nin ilk spor kompleksi niteli inde olan Altayçe me Spor Kompleksi, Maltepe Altayçe me Mahallesi Bat Sokak 29 pafta, 2033 ada, 356 parsel de bulunmaktad r. Kabas biten ve %70 tamamlanan projenin 2013 y l May s ay ba nda bitirilmesi planlanmaktad r. Projenin toplam maliyeti ,00-TL+KDV dir m² parsel alan na oturan projenin taban alan 3500 m², toplam in aat alan 8200 m5 dir. Bina 2.Bodrum kat+1.bodrum Kat +Zemin Kat+1 Normal Kat olmak üzere toplam 4 kattan olu maktad r. çerisinde Spor salonu, Fitnes salonu, yüzme havuzu bulunmaktad r. Spor salonu; 364 ki i kapasiteli olup portatif tribün 152 ki i, sabit tribün 252 ki iliktir. Yüzme havuzu: 25,20m x 12,70m ölçülerinde yar olimpiktir. Aç k kafeterya alan n n yan s ra 300 m² büyüklü ünde ofis kat nda kompleksin idari i leri görülecektir. 30 araçl k kapal otopark bulunan kompleksin 900 m² peyzaj alan bulunmaktad r. Kompleks tamamland nda ba ta amatör spor kulüpleri olmak üzere Maltepe de spor faaliyeti yürüten tüm kurulu lara hizmet edecektir. Ayr ca Maltepe de vatanda lar n kullan m na aç lacak spor salonu ve yüzme havuzunda belediyemiz taraf ndan her ya tan insana e itim verilecek ve spor yapma imkan sa lanacakt r. 2. ALZHEIMER GÜNDÜZ BAKIM MERKEZ Alzheimer hastal, günlük ya amsal aktivitelerde azalma ve bili sel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomlar n ve davran de i ikliklerinin e lik etti i nörodejeneratif bir hastal kt r ve halk aras nda bunama olarak bilinmektedir. Ki i kendi ya am n n zorluklar n n yan nda, birlikte ya ad insanlara da zor bir hayat ya atmaktad r. Maltepe Belediyesi, Lions kulübü ile ortak ba latt projede Alzheimer hastalar n n ve yak nlar n n hayatlar n kolayla t rmak ve rehabilitasyonlar na yard mc olmak için Girne Mahallesinde Alzheimer Gündüz Bak m Merkezi in a etmektedir. 279 m²lik kapal alana sahip olan binada engelli ve ya l kullan m na uygun tuvaletler, mutfak, idari birim ve 3 adet rehabilitasyon salonu bulunmaktad r. Bu salonlarda hastal n erken safhalar nda ilerlemeyi yava latmak için aktiviteler düzenlenecektir. Ayr ca yakla k 1000 m²lik bahçede hobi park olu turularak hastalar n satranç, dama gibi beyinsel aktiviteleri hareketlendirici faaliyetlerde bulunmalar sa lanacakt r. 3. MALTEPE BELED YES A EV VE TAZ YE B NASI Maslow un ihtiyaçlar hiyerar isi teorisinde beslenme insan ihtiyaçlar n en tepesinde gösterilmektedir. Sosyal devlet olman n sorumlulu u ile g da eri imi k s tl olan vatanda lar m za kuru g da ve s cak yemek hizmeti vermek belediyemizin ba l ca sorumluluklar ndand r. Maltepe Belediyesi A evi projesi ile engelli, ya l, yard ma muhtaç ki ilere evde, durumu daha hafif olanlara ise a evinde s cak yemek servisi yap lacakt r. Ayr ca cenazelerde maktul yak nlar için taziye salonu bulunacakt r. 3

4 A evi ve taziye evinin zemin kat 181 m², 1. Kat 203 m² olup toplam 384 m² alana sahiptir. Zemin katta saatte 600 ki i kapasiteli yemek üretilecek olup s cak mutfak(107m²), kuru g da deposu(22m²), so uk depo(10m²), bay wc (9m²) ve bayan wc (9m²) bulunmaktad r. 1. Katta; 52 ki ilik yemekhane(100m²), g da yard m deposu(20m²), kullan at deposu(10m²), i çi dinlenme odas (10m²), personel odas (10m²) ve yönetici odas (15m²) bulunmaktad r. Zemin Katla 1. Kat birbirine ba layan engelli rampas da bulunmaktad r. S cak mutfakta 8 adet yer oca, 2 geni davlumbaz, 20 tepsi kapasiteli 1 adet konveksiyonel f r n, 2 tepsi ta ma arabas ve 3 kazan ta ma arabas bulunmaktad r. Hamur haz rlanmas için 1adet evyeli tezgah, 1 adet mermer tabanl tezgah, 3 adet kapakl un- eker arabas, bulunmaktad r. Et haz rl k bölümünde 1 adet polietilen tezgah, 1 adet tek katl duvar raf ve 1 adet k yma makinesi bulunmaktad r. Sebze haz rl k bölümünde 2 adet çal ma tezgah, 1 adet sebze do rama makinas, 1 adet polietilen tezgah, 1 adet tek katl duvar raf, 2 adet hareketli tezgah bulunmaktad r. Mutfakta bulunan bula k alan nda 1 adet kazan y kama haznesi, 1 adet 3 katl kazan istif raf, 4 çal ma tezgah 3 adet çift havuzlu bula k y kama tezgah, 2 adet 4 katl istif raf, 6 adet yer zgaras bulunmaktad r. Yemekhanede tefri at tam olup ayn anda 200 ki iye yemek verilebilmektedir. A evi nin ilk etapta ki iye s cak yemek ve kuru g da da t m yapmas hedeflenmektedir. leride do acak ihtiyaçlarda bu kapasite artt r labilir durumdad r. Ayr ca ramazan aylar nda iftar yemekleri de bu merkezden da t lacakt r. 4. KADIN SI INMA EV VE KIZ Ö RENC YURDU Kad na yönelik iddet ve k z ö rencilerin okula gönderilmemesi ülkemizin kad na yönelik ayr mc l k konusunda ya ad en büyük sorunlard r. Toplumun sosyoekonomik seviyesi dü tükçe bu sorunlar da artmaktad r. Maltepe belediyesi Kad n S nma Evi Ve K z Ö renci Yurdu ile iki sorunu tek proje ile çözmeyi hedeflemi tir. Bunun için Maltepe de sosyoekonomik düzeyin göreceli dü ük oldu u E-5 Kuzeyinde kalan bölgede, Zümrütevler Mahallesi 1415 ada 7 parsel proje için en uygun alan olarak seçilmi tir. Projeye göre s nmaya ihtiyaç duyan kad nlar ile bar nma ihtiyac bulunan k z ö renciler birbirleri ile dayan abilecekleri bir ortama kavu acakt r. Örne in Kad nlar k z ö rencilerin yemek, diki vb. ihtiyaçlar n kar larken k z ö renciler onlara okuma yazma ö retecektir. Maltepe belediyesi Kad n S nma Evi Ve K z Ö renci Yurdu 5 kattan olu maktad r. Ayn anda 11 kad na s nma imkan vermekte ve 94 k z ö renciye bar nma olana sa lamaktad r. Bina toplam 2186 m² olup kapal otopark, bar nma odalar, yurt odalar, kafeterya, yemekhane, sosyal aktivite alan, revir, kütüphane, ar iv, idari birim, wc ler ve du lar bulunmaktad r. Binan n ayr ca 248 m² teras bulunmaktad r. 5. GÜLSUYU SPOR KOMPLEKS 4

5 Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ile bütünlük arz eden ancak arazi üzerinde bulunan hukuki s k nt lar yüzünden kültür merkezi ile ayn anda yap lamam olan Gülsuyu Spor Kompleksi projesi, belediyemiz taraf ndan yap lan mücadelelerle hukuki s k nt lar ndan kurtulmu ve bina yap labilir hale gelmi tir. Proje çal malar tamamlanmak üzere olan kompleks Maltepe de profesyonel futbol müsabakalar n n yap labilece i 4. FIFA standartlar nda sahaya sahip olacakt r. Kompleksin bulundu u parsel 4424 m² dir. Kompleksin taban alan oturumu 3985 m² dir. Toplam in aat alan m² dir. Stadyum biri 700 di eri 430 ki i kapasiteli iki tribünden olu maktad r. Toplam zleyici say s ayakta izleyenlerle birlikte 1200 ki idir. Tribünlerin alt nda FIFA standartlar nda soyunma odalar, idari birimler, Du lar ve tuvaletler bulunmaktad r. Tribünlerin üstü asma çat ile kapl olup seyircileri her türlü kötü hava ko ulundan korumaktad r. Stad n gece ayd nlatmalar için 4 adet direk üzerinde ayd nlatmalar bulunmaktad r. Kompleksin alt kat 400 araç kapasiteli otopark olarak tasarlanm t r. Bu otopark ayn zamanda Prof. Dr. Türkan Saylan Kültü Merkezi ne de hizmet verecektir. Yakla k maliyet çal malar tamamlanmak üzere olan proje için 2013 y l ubat ay nda ihale ç k lmas planlanmaktad r. 6. ALTAYÇE ME VE BA LARBA I YERALTI OTOPARKI stanbul un merkezine yakla t kça yap ve nüfus yo unlu u artmakta, buna paralel olarak otopark ihtiyac da artmaktad r. Maltepe bu konuda orta düzey sorunlu ilçeler aras nda bulunmaktad r. Özellikle Maltepe merkezinde var olan otopark sorunlar n çözmek için imar planlar nda tadilat yap larak mevcut ye il alan ve yollar n altlar na plan notlar ile yer alt otopark yapma hakk sa lanm t r. lk etapta yap lacak olan otoparklar Ba larba Mahallesinde 4498 ada 2 parselde yer alt nda iki katl 400 araç kapasiteli, Altayçe me Mahallesinde Burçak sokak yan nda bulunan ye il alan n alt na 2 katl 300 araçl k yer alt otopark yap lmas planlanmaktad r. Konu ile ilgili di er altyap kurumlar ( SK, GDA, vb) ile görü meler sürmektedir. Bu görü meler sonucunda ortaya ç kacak kesin kapasitelere göre yap lacak projeler ile otoparklar n yap m na ba lanacakt r. 5

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

16 Ayda. Gerçeklesen Hizmetlerden. A ustos 2015. www.elazig.bel.tr

16 Ayda. Gerçeklesen Hizmetlerden. A ustos 2015. www.elazig.bel.tr 16 Ayda Gerçeklesen Hizmetlerden Bazılarının Konu Baslıkları,, Sayg de er hem ehrilerim; Göreve geldi imiz tarihten bugüne 16 ay geride b rakt k. 5 y ll k görev süremizin 16 ay gibi k sa bir zaman diliminde

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Meram n en büyük imar plan

Meram n en büyük imar plan Üstâd a Konya da destans anma Meram Belediyesi, büyük air, yazar ve mütefekkir Üstâd Necip Faz l K sakürek in vefat n n 29 uncu y ldönümü sebebiyle muhte em bir anma töreni düzenledi. Sanatç U ur I lak

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r. TE EKKÜR Bu çal

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı