PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR"

Transkript

1 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik aç dan ya amlar n sürdürme ve temel ihtiyaçlar n kar lama güçlü ü çeken ilçemiz vatanda lar ile ya l, kimsesiz, engelli, korumas z konumdaki vatanda lar m za, temel ihtiyaçlar konusunda yard mlar ile e itim ve ö retimlerini sürdürürken maddi zorluklar içinde bulunan çocuk ve gençlerimize ise gerekli yard mlar n suretiyle, sosyal adaleti peki tirici ya am kalitesini artt racak tedbirleri almak ve Belediye yasas n n öngördü ü hizmetleri yerine getirilmesini sa lamaktad r. SONUÇLARI TABLOSU ve S BÜTÇE YILI 2008 YILLAR DARE SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI HEDEF 2008 YILI GERÇEKLE ME HEDEFTEN SAPMA ( % ) STRATEJ K AMAÇ I : Sosyal Yard m lerinin güçlendirilerek sürdürülmesi STRATEJ K HEDEF I.I : Semt merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülen beceri geli tirme ve meslek edindirme kurslar n n geli tirilmesi, yeni kurslar aç lmas ve yayg nla t r lmas HEDEF E itim deste i ve kurslar n artt r lmas Lise son s n f ö rencilerine e itim deste inin verilmesi 500 ki i 500 ki i Talebe göre okuma yazma kurslar aç lmas 572 ki i 572 ki i Lise son s n f ö rencilerine e itim deste inin verilmesi Talebe göre okuma yazma kurslar aç lmas Semt Merkezlerinde bulunan kitapl klardan ve internet ofislerinden faydalanmalar sa lanmaktad r.

2 Talebe göre okuma yazma kurslar aç lm olup; 2008 y l içerisinde 572 ki i müracaat etmi ve talebin tamam kar lanm t r. STRATEJ K HEDEF I.II : Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi HEDEF Gerçek ihtiyaç sahiplerine ula lmas Ayni veya nakdi yard m. G da, giyim, yakacak vb aile aile 33 Nakdi yard m ( asker ailelerine yard m ) 600 ki i 905 aile 29 Ayni veya nakdi yard m. G da, giyim, yakacak vb Nakdi yard m ( asker ailelerine yard m ) ,50 39 Ayni veya nakdi yard m.g da, giyim, yakacak vb yard mlar 2011 y l na kadar her y l aile olarak hedeflenmi olup; 2008 y l içerisinde aileye yard m yap lm t r. Nakdi yard m (asker ailelerine yard m ) 2011 y l na kadar her y l 600 muhtaç asker ailesine yard m hedeflenmi olup; 2008 y l içerisinde toplam 905 aileye nakdi yard m yap lm t r. STRATEJ K HEDEF I.III : Dar gelirli ailelerin çocuklar na yönelik e itim deste inin artt r lmas HEDEF Performans ölçütlerine uymak ve belirlenen bütçeyi tam olarak kullanmak E itim yard m ( lk ve Orta Ö retim) Yüksek Ö retim e itim yard m (Piri tina Bursuna kat l m) 2250 ö renci 1521 ö renci % 100 Dez avantajl bölgelerdeki okullara okul k yafeti, k rtasiye ve araç gereç yard m 5000 ö renci 7000 ö renci 40 E itim yard m ( lk ve Orta Ö retim)

3 Yüksek Ö retim e itim yard m (Piri tina Bursuna kat l m) Büyük ehir Belediye Ba kanl Büyük ehir Belediye Ba kanl Dez avantajl bölgelerdeki okullara okul k yafeti, k rtasiye ve araç gereç yard m , ö renciye E itim Yard m dü ünülmü olup; taleplerin de erlendirilmesi sonucunda 1521 ki iye 2008 y l içerisinde toplam TL e itim yard m yap lm t r. Büyük ehir Belediye Ba kanl taraf ndan verilmektedir ö renciye yard m dü ünülmü olup; talep 7000 ö renci olarak kar lanm ve Bütçe olanaklar do rultusunda Okul k yafeti ve k rtasiye malzemesi olmak üzere ,40 TL harcama yap lm t r. STRATEJ K HEDEF I.IV : Mevcut Semt Merkezleri ile Güzelyal Kültür Merkezinde hizmet veren Kad n Dan ma Biriminin fonksiyonlar n n artt r lmas, yeni aç lacak sosyal amaçl Merkezlerde faaliyete geçilmesi HEDEF Merkezlerin aç lmas ve hizmete sunulmas ve kat l m n artt r lmas Hukuki Dan manl k Hizmeti verilmesi % 100 0% 100 Psikolojik Dan manl k Hizmeti verilmesi 247 ki i 247 ki i 24 saat hizmet verecek Kad n Dan ma Hizmet Hatt Kurulmas % % 50 Kad n Sorunlar n n çözümünü kolayla t r c yöntemlerin üretilmesine yönelik anket çal mas n 500 ki i 500 ki i Hukuki Dan manl k Hizmeti verilmesi Psikolojik Dan manl k Hizmeti verilmesi 24 saat hizmet verecek Kad n Dan ma Hizmet Hatt Kurulmas Kad n Sorunlar n n çözümünü kolayla t r c yöntemlerin üretilmesine yönelik anket çal mas n Belediyemiz Kent Konseyince yürütülmektedir.

4 Psikolojik Dan manl k Hizmeti yap lan tüm ba vurular de erlendirilmi ve Müdürlü ümüz bünyesinde çal an personel taraf ndan verildi inden mali kaynak kullan lmam t r. Kad n Dan ma Hizmet Hatt mesai saatleri içerisinde devam etmekte olup; 24 saat hizmet hatt kurulu çal malar devam etmektedir. Kad n sorunlar n n çözümünü kolayla t r c yöntemlerin üretilmesine yönelik anket çal malar tüm semt merkezlerimizde uygulanmakta ve de erlendirilmektedir. STRATEJ K HEDEF I.V : Engellilerin ya am kalitesini artt rmaya yönelik yard m ve destek hizmetlerini güçlendirmek, engellilerin toplum ya am na kat l m n kolayla t r c çal malar n HEDEF Engelli vatanda lar n ya am kalitesinin yükseltimesi Engelli gruplar na yönelik hizmetlerin tamamlanabilmesi için engelli popülasyonunun tespiti % 100 % 100 Engellilere yönelik beceri kurslar n n düzenlenmesi % 100 % 100 lgili Kamu Kurum ve Kurulu lar, Dernekler ve Vak flar ile ortak hizmet projeleri gerçekle tirmek 1 proje 1 proje Maddi olanaks zl k nedeniyle ya am n kolayla t r c materyal alamayan engelli ki ilere yard mda bulunmak Engelli gruplar na yönelik hizmetlerin tamamlanabilmesi için engelli popülasyonunun tespiti Harcama Öngörülmedi Engellilere yönelik beceri kurslar n n düzenlenmesi lgili Kamu Kurum ve Kurulu lar, Dernekler ve Vak flar ile ortak hizmet projeleri gerçekle tirmek Maddi olanaks zl k nedeniyle ya am n kolayla t r c materyal alamayan engelli ki ilere yard mda bulunmak lçemiz s n rlar içerisinde bulunan Sa l k Gurup Ba kanl ile yap lan koodrineli çal ma sonucu engelli popülasyonu tespit çal malar yap lm t r. Ayr ca halen Engelli Komisyonunca çal malar sürdürülmektedir. Talepler do rultusunda mevcut kurslar m zdan öncelikli olarak faydalanmaktad rlar lgili Kamu Kurum ve Kurulu lar, Dernekler ve Vak flar ile koordineli çal malar sürdürülmektedir.

5 2008 y l içerisinde Maddi olanaks zl k nedeniyle ya am n kolayla t r c materyal alamayan engelli ki ilere yard mda bulunmak üzere 100 adet metaryel al nmas dü ünülmü olup; Ba kanl k Makam n n 27/05/2009 tarih ve 1245 say l olurlar ile ba al nan ve Destek Hizmetleri Müdürlü ünce 28/05/2008 tarih ve 1257 say l yaz lar ile Müdürlü ümüze 77 adet tekerlekli sandalye teslim edildi inden metaryel al m yap lmam t r. STRATEJ K HEDEF I.VI : Deste e ihtiyaç duyan ailelerin çocuklar na yönelik toplu sünnet ve nikahs z çiftlerin resmi nikaha kavu turulmas n n sa lanmas HEDEF Taleplerin kar lanmas Nikahs z ya ayan çiftlerin resmi nikaha kavu turulmas 50 çift 50 çift Deste e ihtiyaç duyan ailelerin Çocuklar n n sünnet ettirilmesi % 100 Nikahs z ya ayan çiftlerin resmi nikaha kavu turulmas Deste e ihtiyaç duyan ailelerin Çocuklar n n sünnet ettirilmesi Talebin tamam kar lanm t r. Yasa gere i Hastanelerde ücretsiz olarak sünnet yap lmakta olup; Müdürlü ümüze talep olmad ndan gerçekle tirilememi tir. STRATEJ K HEDEF I.VII : Gelir düzeyi dü ük olan semtlerde çama rhane HEDEF Hizmetlerden yararlanan ihtiyaç sahiplerinin say s n artt rmak Mevcut çama rhanelerin i letilmesine devam edilmesi % 100 % 100 Mevcut çama rhanelerin i letilmesine devam edilmesi

6 Eskiizmir Çama rhane ve Limontepe Semt Merkezinde bulunan Çama rhalelerimizde çevre halk n n çama rlar ücretsiz olarak y kanmakta olup; geçmi y ldan kalan deterjanlar kullan ld ndan 2008 y l nda deterjan al nmam t r. STRATEJ K HEDEF I.VIII : lgili kurumlarla koordineli olarak aile ve ev ortam d nda ya ayan çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi HEDEF 1 adet sokak ofisi aç lmas Sokaklarda ya ayan / çal an çocuklar koordinatörlü ü uygulama talimat do rultusunda Sokak Ofisleri aç lmas % 100 0% % 100 Sokaklarda ya ayan / çal an çocuklar koordinatörlü ü uygulama talimat do rultusunda Sokak Ofisleri aç lmas ihtiyaç kadar Olu turulan ilçe kordinasyon kurulunda koordineli çal malar sürdürülmektedir. STRATEJ K HEDEF I.IX : Semt merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülen beceri geli tirme ve meslek edindirme kurslar n n geli tirilmesi, yeni kurslar aç lmas ve yayg nla t r lmas HEDEF Yeni aç lacak kurslar n say s n n artt r lmas ve yayg nla t r lmas Yabanc dil kurslar n n aç lmas % 100 % 100 Bilgisayar kurslar aç lmas 5 kurs 6 kurs 20 Beceri ve hobi kurslar aç lmas 5 kurs 5 kurs Meslek edindirme kurslar aç lmas 5 kurs 6 kurs 20 Yabanc dil kurslar n n aç lmas Bilgisayar kurslar aç lmas Beceri ve hobi kurslar aç lmas ihtiyaç kadar 100 Meslek edindirme kurslar aç lmas

7 Müdürlük Merkezi, Limontepe ve E refpa a Semt Merkezlerinde yabanc dil kurslar Halk E itim birli i ile yap ld ndan harcama yap lmam t r. Müdürlük Merkezi, E refpa a ve Gültepe Semt Merkezlerinde Bilgisayar kursu gerçekle tirilmi tir. Tüm Semt Merkezlerimizde Beceri ve Hobi kurslar gerçekle tirilmi tir. ( Gültepe, E refpa a, Mehtap, Limontepe, Basmane, Eskiizmir 1, Eskiizmir 2, Karaba lar ve Müdürlük Merkezi ) Müdürlük Merkezi, E refpa a, Eskiizmir ve Karaba larsemt Merkezlerinde Meslek Edindirme kurslar gerçekle tirilmi tir. STRATEJ K HEDEF I.X : Kat l mc yönetim anlay yla toplumun çe itli kesimlerinden olu turulacak meclislerle ilgili gruplar n görü lerinin yönetime aktar lmas HEDEF De i ik kesimlere ula lmas sorunlar n tespiti ve çözümü Çocuk Meclisinin sürdürülmesi % 100 % 100 Gençlik Meclisinin olu turulmas ve sürdürülmesi % 100 % 100 Engelliler Meclisinin olu turulmas ve sürdürülmesi % 100 % 100 Ya l Dan ma Meclisinin olu turulmas ve sürdürülmesi % 100 % 100 Çocuk Meclisinin sürdürülmesi Gençlik Meclisinin olu turulmas ve sürdürülmesi Engelliler Meclisinin olu turulmas ve sürdürülmesi Ya l Dan ma Meclisinin olu turulmas ve sürdürülmesi

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü Kamu Kurulu lar nda nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü, çal anlar motive ederek hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sa layan önemli bir birimdir. Kanunlarla belirlenen

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

Mali Yýlý. Performans. Programý

Mali Yýlý. Performans. Programý Mali Yýlý Performans Programý Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin görevi sadece

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı