ILAHIYAT FJU{lJLTESI DERGiSi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILAHIYAT FJU{lJLTESI DERGiSi."

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ o A e e ILAHIYAT FJU{lJLTESI DERGiSi. Hakemli Dergi 3. Sayı,, \<.We Diyanet 11. -<_u'. <ifrt: ıt- Kütüphanesi ~ <;... ~""' Araşrırmaları 111 ' v.e'~- SİVAS -1999

2 BELÇİKA'DA İLK VE ORTA ÖGRETİMDE DİN VE AHLAK ÖGRETİMi* Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN** Bu yazıda, önce çok kısa olarak Belçika hakkında bilgi verilecek ve ardından li! kedeki eğitim sistemi genel olarak ortaya konulacaktır. Daha sonra da il~ ve orta dereceli okullarda okutulan Din ve Ahlak derslerinin statüsü ve ders programları ile öğretim yöntemleri açıklanacaktır. Bu yapılırken önce genel bilgi sonra özet bilgi ve yorum verilecek ayrıntılar ekler kısmında gösterilecektir. Günümüz dünyası hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi dünyamızı küçültınüş, sonıniara ve olaylara uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. Artık dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir. olay, anında diğerlilkelerde cluyulınakta, nedenleri tartışılınaktadır. Farklı ulusları bir araya getiren örgütler, tüm ulusları ilgilendiren kararlar almakta, dünya kamuoyunun oluşmasına neden olmaktadır. Dünya kamuoyu bazen o kadar etkili olmaktadır ki, uluslar kendi sorunları hakkında karar alırlarken dünya kamuoyunun etkisini göz önünde bulundurmak cluruımındadır. Biliin ve teknolojideki gelişmeler, insan hayatını ve insanın yetiştirilmesi süreci olan eğitimi çok yakından etkilemektedir. Ekonomik, sosyal ve ki.iltürel şartların etkisi altında kalan eğitim sistemleri birbirlerini etkilemekte ve ister istemez değişiklikle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle ülkeler eğitim sorunlarının nasıl çözümleneceğine dair sürekli araştırınnlar yapmakta ve projeler hazırlamaktadır. Bu durum, sadece geri kalmış ya da kalkınıııakta olan ülkelerele değil tüm ülkelerele aynıdır. Eğitimele reform çalışınalarının evrensel bir boyut kazandığı dünyamızcia ulusların eğitim sorunlarında benzerlikler göze çarpması doğaldır. Her ulus sorunlarını kendi şartları içinde çözümlese de çözüm yolları üzerinde başka ulusların yaklaşımlarını göz önünde bulunclurınaktaclır. Bununla ilgili farklı ve benzer sorunların çözümlinele işbirliği yapmak, farklı görüş ve anlayışları uzlaştırınak için bazı uluslararası örgütler kurulmuştur. Birleşmiş Milletiere bağlı U.N.E.S.C.O. (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü) ve U.N.I.C.E.F. (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) vb. örgütler dünyadaki eğitim sorunlarına çözümler aramak amacıyla uluslararası etkinlikler yapmakta, dokümanlar hazırlaımiktadırlar. "'Bu araştırınanın verileri, araştırınacı tarafından ile tarihleri arasında 3 ay Türkiye Bilimler Akademisince verilen "Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Anıştırana Bursu" ile Belçika'da bulunduğu sırada derlenmiştir. ** C.Ü. Ilahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim iiyesi.

3 102 Mehmet Zeki A~dm. Bir, disiplin olarak Mukayeseli Eğitim Bilimi yukarıda anlatılanları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple ınukayesel i eğitim, toplum larda mevcut eğitim sorunlarını ve bunları doğuran nedenleri, diğer topluınlanjaki benzer etkeniere değinerek belirleyen, yorumlayan bir inceleme ve araştırma alanı olarak tanımlanmaktadır.l Türkiye'de mukayeseli eğitim alanındaki çalışınalarda daha çok ülkelerin eğitim sistemleri genel oldrak ele alınmıştır. Çeşitli ülkelerdeki elin eğitimi uygulaınaları ile ilgili çalışınnlar ise oldukça az ve yi.i:?ieyseldir. Halbuki, sağlam bir mukayese için, ç itti ülkelerdeki din eğitimi ile ilgili uygulamaların bilinmesinde yarar vardır. Betimleyici bir amaçla hazırlanan bu yazıda, Belçika'da ilk ve orta dereceli okullardaki din ve ahlak öğretimi tanıtılacaktır. Avrupa ülkeleri arasında Belçika'nın din eğitimi açısından özel bir konumu vardır. Ülkede Katolik eğitiminin etkiliğinin 'yanındn, örgün eğitim ders programlarında zorunlu din ve ahlak dersine yer vermesi bakııııından da Belçika'nın durumu incelemeye değer dunıındadır. Belçika Hakkmda Genel Bilgileı - Nüfus: Belçika 1830 yılında kurulmuş bir kuzey Avrupa i.ilkesidir.. ').. Yüzölçümü km ve nüfusu 1995 yılı itibariyle 'dür.- Ulke nüfusunun % 57 sini oluşturan Flamanlar Germen ırkından olup Flamanca (Fienıenkce) ~_onuşurken, nüfusun % 42 sini oluşturan ve Latin ırkından gelen Valonlar ise Fransızca konuşurlar. Doğuda Almanya sınırına yakın bölgede otunın veaimanca konlışanlar çok küçük bir azınlığı oluştururlar. Ülkede konuşulan bu üç dil de resmi dildir. Avrupa'da nüfusu artınayan, hatta yavaş {avaş azalan ülkeler arasında yer alan Belçika'nın nüfus yoğunluğu ise kalabalıkı ır: Devlet Yapısı: Bölge ve töpluluklar üzerine kunılıııuş federal bir devlet olun Belçika Krallığı anayasal bir ınonarşi rejimi ile yünetilınektedir. 4 Belçika'nın devlet yaı:>ısı oldukça karmaşıktır. Son yirmi yıldır devletin siyasi, yasama ve idari yapıları federal bir sisteme göre gelişmektedir. Ülkede, siyasal birlik rejimi yerine, )!etkilerin, belediyeler, eyaletler, bölgeler ve kültürel topluluklar ile merkezi otoriteler arasında dağıtıldığı bir idari rejim uygulanmaktadır. Genel olarak, topluluklar ve bölgeler birer politik kurum olarak kabul edilirler. Bu kuruııı! ır, karar yetkisi olan; seçimle işbaşma gelen bir meclise, kendi mali yönetimine ve yürütme gücü olan bir icı'a organına sahiptir. Anayasa, Belçika'da üç topluluğun ve üç bölgenin varlığını kabul etmektedir. Topluluklar; Fransız, Flmnan ve Alınan Topluluklarıdır. Topluluğu belirleyen temel unsur kültür ve dildir. Bölgeler ise;valon, Flaınan ve Brüksel'dir. 5 EGİTİM SİSTEMİNİN Y APlSI Belçika'da 1988 yılından itibaren eğitim, topluluk yönetimlerinin yetki alanı içindedir.. Sadece şu 3 konu merkezi devletin sonıınluğundaclır: 1. Zorunlu 1 Josef A. L::ıuwerys. F.Varış ve K. Neff, Mukayeseli Eğitim, Aıık., 1\J?lJ, A.Ü.E.B.F. Yay. s.5. ') - Conııııunaııle Fnıııçaisc de Belgiqlİe, L'Eııseigncmcnt en Chiffrcs ı , Brııxelles. 3 Ofliçc d~s Publit:aıions Offi~ielles des Coııııııun::ıules Eııropeeııııes, A la Dc couvcrtc de I;Europc, 1996, ll::ıly, s.? :\ynı yer.. 5 Aynı yer. L

4 Belçitmda İlk ve Orta Cfgretimde Din ve Ahlak Öğı etimi 103 eğitimin başlangıç ve bitişini belirleme. 2. Diplomaların verilmesi ıçın gerekli asgari şartların belirlenmesi. 3. Emekli ödeneklerinin planlanması. 6 Ülkede şu anda birisi Fransız diğeri Flaınan Topluluğuna ait olmak üzere iki Eğitiıiı Bakanlığı bulunınaktadır.7 Anayasanın 17. maddesi ve 29 Mayıs 1959 tarihli "Eğitim Sözleşmesi" :. "Pacte Scolaire" eğitim-öğretim esaslarını belirler. Bu esaslar çerçevesinde eğitim sisteminin durumunu şöyle özetleyebiliriz. 1. Anayasanın 17. Maddesi, "Öğretim serbesttir. Her türlü ktsıtlaytcı önlem yasakttr. Suçlar a11cak kamınlarla cezalandtrıltr. DeFlet tarqfindan finanse edilen eğitim, ka11ıınla diizenle11ir. "der. Belçika'da öğretim kuruıniarı açınada hiç bir kısıtlama yoktur. Herkes bu amaçla faaliyet gösterebilir.' okullar, kurslar açabilir. Ancak, devletin resmen tanıdığı diplama ve unvaniarı verme!\ ve devlet destekleme yardımlarından yararlanmak isteyen okullar, yapıtarım kanunlarda belirtilmiş şartlara uydurmak zorundadır. 8 Bu şartlar daha çok okulların fiziki yapısıyla ve öğretimin sağlıklı yapılmasıyla ilgilidir. Devlet yardımı almak istemeyenler bu şartlara uymak zorunda değildir. 2. Bir öğretim kurumunun yetkilisi, o kurumun dlizenlemeden sorumlu özel veya tüzel kişisidir. Yürürilikteki yasal esüslar çerçevesinde, lıepdi.izenleyici gi.iç, uygulanacak eğitim programlarını, öğretim yöntemlerini, ders kitaplarını, çalıştırdıgı personelini belirlemekte tamamen serbesttir. Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurumu, resmi öğretim kurumlarında yapılan eğitim seviyesinin yükseltilmesi yolunda çalışımılar yapar. Özel öğretim kurumlan teftiş sistemlerini kendileri kurarlar. 3. Anayasal özglirli.ik gereği, Belçika'da iiğrenim, aşağıdaki güçler tarafıııdan düzenlenmektedir. A. Fransız ve Flaınan Toplu!ukları tarafından düzenlenen okullar. B. Topluluklar tarafından ödenelde desteklenen (finanse edilen) okullar; B tınlar da, a. İl idarelerinin (province) açtığı okullar. b. Belediye okuiları. c. Özel kurumlar tarafındaiı açılan okullar. d. Özel Id şi ler tarafından açılan okullar. C. Özel paralı okullar. Yukarıda belirtilen özel kurumları biraz açıklamakta yarar vardır. Bu tlirdeki okullar, kar an1acı gutmeyen dernekler tarafından di.izenlenmekteelir ve büyük bir çoğunluğu Katolik nkullarıelır. Katalik okullarından başka ilkokul düzeyinele birkaç Protestan okulu, Müslümanların yaklaşık 200 öğrenci kapasiteli bir ilkokulu, Yahudilerin ilk ve ortaöğretim seviyesinele bir kaç okulunun yanı sıra. hiç bir dini 6 Anayasanııı 127. Maddesi. 7 Fransız Topluluğu Eğiıiııı Bakanlığı, aynı znıııanda Alnıanca koıııı~ulaıı bölgelerdeki okuilarta da görevlidir. <> 8 Özel okul açma ~arılıırı için bak. Ministcrc de I'Educaıioıı de la Redıerclıe eı.de la Forımılion Secn!tariaı General. Le Systcıııe Educatif de la Coııııııııııaııtc Fraııçais de Hclgiqııc, Bı'uxelles, l9lj4, s.l4.

5 1114 1\lelnnet Zeki. Aydın ceimıata bağlı olmayanların (laiklerin) da özel okulları bulunmaktadır. Bu okullarda giirev Yrnptın personel, işletme, araç gereç, bina yapını ve tcfri~i ile ilgili giderler topluluk bütçesinden knrşılanmaktadır. Bunun yanında çok az sayıda özel kurum ya da kişiler tarafından açıinn paralı okullar da bulunınakıadır. 9 Özel okulların içinde Katcılik okullarının çok olmasının sebeplerinden bazıları şunlardır; lilkenin güçlü bir Katolik gelenekten gelmesi, Kilisenin sosyal.ve eğilim alanlarında iyi örgütlenmiş ve yıllardir okullarında belli bir iiğretinı kalitesini yakalamış olmalarıdır. Bu okulların dağılımı konusunda bir fikir verınesi açısından iince Fransız bölgesindeki öğretim yılındaki öğrenci sayılarımı bakalıın. 1 0 Aşüğıdaki Tablo'daki Özel okulların hemen hemen taıııaıııı Kiliseye bağlı Katolik okullarıdır. Buna güre, Kilise Okulları Uiııı öğrencilerin yarısına yakııııııı eğitınekteclir. Fransız Topluluğu okulları Öğretim yılı istatistikleri ' Eğitim Toplu- i ı i da- Belediye Özel kişi Toplam Seviyesi luk olm! u resi ve kuı um öjirenci ~ul öncesi H %' ~ s ll. 2 4 li. s 1011 ' İlkokul !)2. 1, % 11.3 o.s Orta1)jiretim % s 6. () 1110 Yükseköğı et % Toplam % S 1011 Bir ele, Flaman Topluluğu _ öğretim yılındaki istatistiklerine göz atalıın. 11 Flaınaıı Topluluğunda, öğrencilerin % 69.2'si özel okullarda okumaktadır. Bu okulların çoğunluğu Katolik okullarıci ır. 9 Bunlara bir öı'nek Avrupa Okullandır. Avrupa Topluluğunda görev yapanların çocukiannın okuduğu 3 adet okul vardır. OJ'J1cc Central du Representant du Conscil-Supericur des Ecoles Europeennes, Les Ecoles Europccııııcs, Bnıxelles, tarilısiz. Bu okullardaki din derslerinin dunımıı için hak; Catherine Roba, "Les Ecoles Europeenııes et fes Cours de Religinıı". Ltımen Vit:ıc, Mars 1992, no: 1, Bnıxelles, s, Minisıere de l'education de la Reclıerclıe et de. la Formatinn Secn.!tariaı General, Le Systcıııc Edııc:ıtif de La Cnınımımıııtc Français de Belgique, Bnıxelles. 1 ljlj4. s.l3 ı. ll Kaynak, Flaman Topluluğu Eğitim Bakanlığı.

6 Belçilwda İlk ve Orta Öğretimde Din ve Ahlak Öğretimi los Flanıan Topluluğu öğretim yılı istatistikleri Eğitim Topluluk i ı i da- Belediye Özel Id şi Toplam Seviyesi okulu resi ve lwnım öğı enci Olnıl öncesi S.89R % ilkokul ı (ı % o Oı-taiiğretim % Toplam S 1.1 ı % ) ~ Bu yazıda, il idareleri, belediyeler ve tı1pl~ıluklm tarafından düzenlenen okullanı resmi okııl, özel kişi ve kuruınlarca açılaıı okullara da özel okul deııilecektir. 4. Bu okul sislenıi sayesinde herkes istediği iııaııç ve düşüncedeki bir iiğreliın kuruıııuııda iiğreniııı yapma imkanııw sahip olmaktadır. Anayasa'nın 17 maddesi 1. bendi şiiyle demektedir: "Topluluklar ı clilerin iizgiir.\'ccillllerini gamnli eder. Toplulukfor tarqj.it<. (nötr) bir öğretilll diiz.e11/ei. 71ıroj:l ız./ık (nötr ol111a). a,ijrcncilerill ı e ı di/erin felsefi, ideolojik ya da dini anluyışlamw saygr/ı olnwk de111cktir. Res11ıi gfiçlcr lamlindan düzenlenen okul/(//', z.omn/11 ii,ijretimin sonr11w kadar, Wli!IIIIŞ dilllerdeli birisille ait di11 ya da dini o/1110\'wi alı/(rk (ders/eri11in) ö,qrcti!lli amsı11da seçme i11ıkanını.l unmak z.omndadır." 5. Anaokulları 2,5 yaşındaki öğrencileri okula kahul eder. ilkokul 6 yaşında başlar ve ikişer yıllık 3 dönemelen toplam 6 yıldır. 6 yıllık orlaiiğreıiııı: a. ikişer yıllık 3 dönemi (2+2+2) kapsayan (yeııi) 1. tip iiğreıiııı. b. Üçer yıllık 2 diinemi (3+3) kapsayan (eski) ll. tip iiğretiııı olıııak üzere ikiye ayrılır. Ortaöğreıiımle dört llir okul bulunmaktadır, huıılar; a. Genel iiğreliın, 'b. Tekııik iiğreniııı, c. Mesleki öğrenim, d. Güzel sanatlar öğrenimidir Minisıere de I'Edııcaıioıı de la Recherche eı de la Fnrıııaıioıı Sccreıari:ıı General. Le Systcıııe Edııcalil' de lıı Coııııııııııaııtc Fnıııçais de Bclgiqııc. Bnıxcllcs. 1'1'1-1. s.'io: Tlirk-D:ıııı~ :ı.s.lı.l.. Lcs Clwix a' I'Ecıılc Sccoııdairc. Bruxelles, s.4-l l.

7 1().6 lviehmet Zeki Aydın 6. Zorunlu öğretim 6 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençleri kapsaınakt<1dır. Bunun 15 ya da 16 yaşına kadar olan bölümü tam zamanlı, diğer kısmı yarı zamanlı öğrenim olabilir. 13 Belçika yasaları bu zorunlu öğrenim çağında ev ö~retimini de kabul etmektedir. Bu tip öğrenciler öğretim yılı sonunda sınava girerler Yüksek ö"ğreniın, üniversitelerde ve üniversite statüsünde olmayan yüksek okullarda yapılır. Üniversiteye giriş genel ve teknik lise mezunları için bir,kaç teknik okul dışında sınavsızdır. Öğrenciler ortaöğrenimde aldıkları diptomalanı göre istedikleri. fakülte veya yüksekokula girebilir. Fakat, istatistiklere göre, üniversiteye kayıt yaptıranların ancak% 29'u mezun olabilmektedir. 15. Ülkenin en eski üniversitesi 1426 yılında kurulan Louvain (Leuven) Katalik Üniversitesidir. Bugün, bu üniversite birisi' Fransızca diğeri Flamanca eğitim veren iki ayrı üniversite haline gelmiştir. Yine Fransızca ve Flamanca eğitim yapan '2 adet Özgür Bri.jksel Üniversitesi bulunmaktadır. Bunlardan başka. Katoliklerin birçok üniversite ve yüksekokulları, Protestanların içinde sadece ilahiyat Faki.iltesi bulunan bir üniversitesi ve yüksekokulları vardır. Ayrıca Gent, Antwerpen, Mons ve Liege Üniversiteleri de Topluluklar tarafından düzenlenmektedir. 8. Zorunlu öğreniılı çağı boyunca öğretim parasızdır.1 6 Yüksek öğrenimde ise belli bir harç rilınınaktadır. Ancak bunun büyük bir kısmı yine sigorta, sosyal yardım vb. fonlardan öğrenci velis\ne geri ödenmektedir. 9. Avrupa Toplıil.uğunun 1976 yılında aldığı bir kararla kadınlar, iş bulınada, çalışına hayatında, eğitimele ve ıneslekte ilerleme alanlarında erkeklerle aynı haklara sahip olmuşlardır. Burı'i.ın bir sonucu olarak okullarda kız ve erkek çocuklarının karışık okuması kararlaştırılmıştır. Ancak hala belli sayıda sadece kız veya sadece erkeklerin devam ettikleri özel Katalik okulları bulunıııaktaclır. 17 DİNİ TOPLULUKLAR VE EGİTİM Belçika halkının büyük bölümü Hıristiyan Kaıolik'tir. Yapılan değişik anketierin ortalamasına göre halkın;% 65'inin Katolik 1 R; (80 ila 100 bin arasında) % 1 Protestan 19 ; (4Q bin civarında) % 0,4 Ynhudi 20 ; (350 bin civarında) % 3,5 13 Öğrenci ı5 yaşına kadar, ıtn ikinci sııııfı geçeıııeıııi,,c 16 yaşına kadar (anı zamanlı bir okula devanı emıe. ıonındadır. 14 ' ı::~.. 'ka'da buluıiduğuııı ( 1997 yılı) 'ırada kişiden n luşan bir Kaıolik Alımııı cemnal ii yeleri ilc kar~ıla~nıışlıın. Bunlar Alınan eğıtiın sisteminin çocuklarını bozduğu gerekçesi ile çocuklarını Alımın okuhanna göndernıiycırlardı. Bu cemaat Belçika'daki ev öğrenimi yasasından yararianiırak :,. uklarını kendileri yeıişlirıııek için Belçika' ya. gelınişlenli. 15 Mustafa Öcal, İmam-Hatip Liseleri ve İlköğre~iın Olmlları. lst , s.l Minisıere de I'Edueation de Ja Reclıerche el de la Forıııaiioıı Secreıarial General, Le Systcnıc. EdHratif de 1-ı Coııııııuıır utc Français de Belgique, Bruxcllcs, s.l5. 17 fvliııisıi.:e de I'Edu~aıion de l.ı Reclıt:rche et de la Fornıntion Seeretarial General, Le Systcıııc Educntif de la Cnııııııunmıtc Fraııç'ais de Belgique, Brtıxclles, 1994, s.l Jean Bmıbcroı, Rcligiııııs ct La'icite Dans I'Europc des Dıııızc, Synıs, Paris, s Malieleine Brneknıan, L'cnseigncnıcnt Rcligicux Scıı.lairc en Hclgiııııc: Qucls Prııblcıncs'! Quel Avcnir?, lnsfilut Calvin, Bnıxelles, 1997, s.l. 20.Jeaıi-Paul Martin, "La Belgique: de 1' Affronteıııent Laiques 7 Confcssionnels au Pluralisıııc ln.~tifulioıınel",.jcıın Bmıberot, Religions ct Lıı'icite Dans I'Eurnpc des I>nııze, Syro.~. Paris,.l994, s.34.

8 Belçitmda İlle ve Orta Öğretimde Din ve Ahiale Öğretimi J07 M_üslüman 21 ;% 7 ateist (tanrı tanımaz);% 22 agnostik 22 (tanrının varlığı ya da yokluğu konusunun tam olarak bilinemeyeceğini söyleyenler) olduğu söylenebilir. Katalilderin içinde Kiliseye devam edenlerin oranı ise % 18 civarındadır. Yine Flaınan bölgelerinde Kiliseye bağlılık Valoıı bölgelerine göre daha fazladır. İki dil konu~ulan b~tjkent Brüksel'de Kiliseye bağlılı.ğın giderek zayıfladığı nörlilmekteclir. - ö.. Din özgürli.iğlinün büyük önen1 taş ıcıığı Belçika'.da şu anda resmen tanınan elinlerelen Kataliklik ve Protestanlık 1802 yılı, Anglikan 1870 ve Ortodoks 1985 ve Yahuelilik 1808 yılında tanınmıştır. Bu dinlerin dini ve eğitim işlerini kendilerini resmen temsil eden kurumları yürlitmekteclir. 19 Temmuz 1974 yılında tanınan İslam dinini resmen hangi kurumun temsil eeleceği belli olmadığı için Müslümanlar bir çok yasal haklarını kullapamamaktaclır yılı başına kadar 1992 yılında Adalet Bakanlığınca 2 5 atanan 16 kişilik bir "Belçika Müslümanları Yürütme Kurulu" 2 6 daha çok İslam din dersi öğretmenleri ile ilgilenmekte' iken bu yıl bu komile için yeni seeimler yapılmıştır. Bundan sonra İslam din dersi ile ilgili konularda yeni seçilen komite yetkili olacaktır. Biryazarın 27 belirttiği gibi Belçika, bir kaç yüzyıldır devam eden laikler ile Katalikler arasındaki çatışmadan kunımsal çoğulculuğa ulaşmış bir ülkedir. Ülke derin bir Katalik kliltlirclen gelmektedir. Ülkedeki okullarda, Id min sözlinlin geçeceği konusundaki laiklerle Katalikler arasındaki çatışmalar tarihe "okul savaşları" adıyla geçmiştir. Bunların ilki 1840'larcla başlamış, 28 son olarak 29 Mayıs 1959 yılındaki "Eğitim Sözleşmesi" ile ortak bir noktaya ulaşılmıştır. Ancak buna rağmen tartışmalar hala sürmektedir. Tartışınanın temelinde, Katolik Kilisesinin okulları ve Kilisenin eğitime etkisi ve devletin (Bakanlıkların ve belediyelerin) özel Katalik okullarınapara yardımı yapıp yapamayacağı tartışması yatmaktadır. Bugün okulların yarısından fazlasını elinde tutan Katalik Kilisesi kendisinin eğitimin hizmetinde 21 Moııique Renacrts, "L'lslaııılnstitulionnel elles Norıııes Lies a' l'~xpression du Culte", Guid~ de la l'ersonne Etrangcre Suppl, 7, Chapilre 10 Religion, Bnıxclles, 1997, s Bauberot, age., s Vif!'Express, 27 Mayıs 1994 sayısında yayıınianan aııkellen aktaran. Braekıııan, age., s Bu sorun Alınanya başta olmak üzere, heıııeıı hemen tiiııı Batı Avrupa iilkelcrinde vardır. Almanya'daki beıner sorunlar için bak; Nevzat Yaşar Aşıkoğlıı, Alıııııny:ı'dıı Temel Eğitimdeki Tiirk Çocııldarıııın Din Eğitimi, T.D V. Yayını, Ankara, 1993, s.29 vd. 25 Belçika'da din işlerine Adalet Bakanlığı bakıııakladır. ~ 6 Yiiriilme Kurulu diye tercüme edilen kurulun adı Fransızca "Executif des Mıısulıııans de Belgique" dir. Bu kurul, önceleri Teknik Komite adı ile anılıyordıı. Belçika'da Islam diııiıı duruımı ve Mlisliiınaiıların diğer çalışmaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bak; Moııiqııc Renaerts, "L' Islam Jnslitıılionnel el les Norıııes Lies a' I'Expression dıı Cıılle", Gııidc de la Personuc Etrang(!rc Sııppl. 7, Chapilre 10 Religion, Bruxelles, 1997, s.64vu.; Altay el Ural Manco, "Les Turcs de Belgiqııe: Le Repli Coıııınunautaire coınıne Dynamique d'lnlegnıtioıı?", Lcs Annalcs de Aııtre Isl:ıııı no:3 Turc d'eııropc... ct d'aillcıırs, INALCO-ERISM, Paris, 1995, s.lll-123. Mustafa Tuvukçuoğlıı, "Belçika'da Islam Din Eğitimine Genel Bir Bakış", nin Eğitiıııi Araştırınaları Dergisi, sayı:3, lst., 1996, s ve Belçika'da Eğitim ve Din", Diyanct Ilmi Dergi, c.33, sayı: 1, 1997, Ank., s.83-l Martin, agııı., s Hcrve 1-Jasquiıı, Histoirc de La Lalcitc (Principalcıııcnt en llelgiııııc ct en I1r:ıııce), PUB, Bnıxelles, 1981, s. 1 :ıs.

9 108 lvlehıııct Zeki Aydın. olduğunu ve eğitim görevini paylaştığıııı söylemekteclir. 2 lj Fakat Kilise mi eğitimin ı... l k v 'K'I'.. d l'? 30 B l l d 31 1ıznıetınc e yo sa egıtıın ını ı ısenııı emrın ec ır. u larlı~ı ımı \ta ır 'larda tüm siyasi partiler, Kilise-politika lariışınasına katılmışlar ve sonunda çoğulculuğa izi'n vernieyi sadece sii:ıde licğil, uygulanıada da beniıııseınişlerdir. Dindar veyct hümanist olmak, belirli bir siyasi partiye katılmak için. bir engel olmaktan çıkarılmış, Belçikalılanı tanınan Ilim hak ve özgürlüklerden herkesin hiç bir ayrım yap~lır{aksızııı yararlanması kararla~lırılıııışlır.:n 1959 yılındaki "Eğitim Sözleşmesi" ne giire, okul açmak serbesllir. Şartlarını yerine getiren her eğitim kuruımı devlet yardımını alabilir. 33 Ayrıca Anayasanın 1_ 81. Maddesine göre devlet, resmen tanıdı~ dini n resmi temsilcilerine (cu!te) dini Çalışınalar için yıllık bütçeden pay ayırır..ı l-l erhangi bir dini kabul etmeyen laikler de aynı yardımı "kar amacı gütıneyen dernekler" slaliisii çerçevesinde almnktaclırlar. Ancak laikler kendilerinin de, bir din dışı i nsancı (lıüıııanisl) (elsefc üzerine kurulmuş bir topluluk olarak kabul edilerek, aynı hakka sahip olı11aları konusunda çai ışmalar yapmaktadır] ar. 35 Ülkedeki çoğunluğu oluşturan Katolikler, kiliseleri, sendikaları, sigorta şirketleri, hastaneleri, yazılı ve sözlü basııı kuruluşları, eğilim kurumları, sosyal ve yardım kurumla'rı, kültürel ve ticari çalışquılarıyla ülkeııiıı sosyal, kültürel ve yılı Katolik Okullar Genel Koııseyi'niıı.açıklamasıııı nakleden. Lııc Acrcns. En Tıııılc Clarlc, Bnıxelles, Lııme n Vitae Enslitlisli ders nolu, s.:ı; Eddy Erııeııs. "A l'rnpos de In Sitııatioıı de I'Eııscigncıncnl Rcligieııx en Bclgiqııe", L'Eııscigııcıııcııl Hcligicııx: Qııcsliııııs Actııcllcs, Novalis, Ccrf. Lıııııcıı Vitae, Qııcbec (Canada), 1996, s Briıekman, age.,s.2lı. 31 Bir Belçikalı'eğili;nd ilc arapıızda geçen şu konıı~ımıtarlı~ıımya biraz ~ıçıklık getirclıitir. Eğitiııı kararlarının merkeziniıı nerede olduğuıni sorduğuımla Bakanlığın aılrc,inin başka olduğunu ancak asıl merkezin ise Rue de Guiıııar no: 1 (yani Giımır sokağı 1 nuııı:ınıdaki Kaıolik Okullar Genel Merkezi) olduğunu söylemiştir. 3 2 Tavukçuoğlu, Belçika'da Islam Din Eğitimine Genel Bir Bakı~ adlı ııı:ıkale, s Özel okul açmak scrbesttir. Ancak devlet yardımı almanın şarlları iizclle ~iiyledir; 1. bakanlığın eğitim yapısını lıeniıııseıııelidir. 2. Yasayla belirlcnıııi~ veya Bakan lararından onaylanıııı~ bir programı uygulanı:ılıdır. 3.Topluluğun yapacağı kontrol ve deneıleıııeyi kabul etmelidir. 4. Tiiııı sonıııılııluğıı alınış bir kişi veya kurum tararından düzenlenmiş olnmlıdır. 5. Böliiııı, seviye ve sınıilanı göre belirlenmiş, en az öğrenci sayısına uyulmalıdır. Arıcak Bakan bazı dıınımlarda l)yrıcalık taıııyabilir. 6.Sağlık ve temizlik yöniindeı!. uygun lıir yerıle iiğretiın yapılıııalıdır. 7. Dğretiııı için gerekli anıç gerece sahip olmalıdır. 8. Oğretiııı etkinliklerini lıir binada yapıııalıdır. Ancak, bazı öz~l dunıııılarda aynı belediye sınırları içinde olıııak şarııyla bir kaç binada öğretim yapılabilir: 9. Oğrencilerin hayatını tehlikeye sokmamak için gerekli yetişmiş fıersonele snhip olmalıdır. 10. Yasayla belirlenmiş tatil.takvimine ııyıııalıılır. Le Systcıııc Edııcalif de lıı. Coıııııııınaııtc Fr:ıııçııis de Bclgiqııc, s.l4. 34 Napolyon döneminden kalan, 8 Nisan 1802 tarihli ve halen yiiriirliikte olan lıir kanuna göre, Belçika'da devleı tarafından maaş ödenen din görevlisi sayısı şiiyle lıelirleniynr; Yaşı, cinsi, tabiiyeti ve dini ne olursa olsun her 600 kişi için bir kilise, her 400 k;şi için kiiçiik kilise (chapelle) yapılıyor. Her 600 kişilik bir yerleşim alanı piskoposluk bölgesi oluyor ve h ir din görevlisi atanıyor. Piskoposluk bölgesinin nufusu 200 kişi artarsa bir papaz dalııı alanıynr yılı ifibariyle Belçika'da 4120 piskoposlıık bulunuyor ve bunların 272'sinin kadrosu hoş bulunuyormuş. Yine aynı yıl, Belçika'da toplam 6900 din görevlisi kadrosu varmış. Bıı nıkaııı yaklaşık 1450 kişiye bir din görevlisi kadrosu demektir. Centre d' Actioıı La'iqııe, Lcs Cııllcs en llelgiqııc cl 1' Argeııt des J>ııııvoirs Puhlics, Brııxelles, 1993, s.l2.; 1993 yılı biilçesinden dağıtılan yaniınılar şöyledir; Katolikler 2 trilyon 625 milyar Belçika Frangı. Laik Ahlak dersi teııısilcileri 80 milyon, Proıestanlar 75 ıııilyon, Yahudiler 23 milyon, Anglikanlar 20 ıııilyon, fvliisliiıııanlar 2,5 milyon. Bnıckıııan, age., s.4-5.' Göriildiiğii gibi sayıları, Yahudilerin 9 kal ı. l'nııeslanların Oç kalintlan fazla olan Miisliiıııanlar en az yardım almaktadır. Bunun en öncıııli sehclıi fvliisliinıanları tcııısil eden Kilise benzeri bir resmi kıınııııun olıııaıııasıdır. 35 Cenırc )" Action La'iqııe, Espace de Lilıcrtcs, ııo:243 his, 19% 'dan nakleden, 13rackıııan, age. s. 7.

10 Belçİkada İlk ve Orta Öğretimde Din ve Alılal< Öğretimi JU9 ekonomik hayatında etkin bir rol oynamaktadır. 3 (ı Özellikle eğitim kurumlarının yarısından fazlasını elinele bulunduran Katolik Kilisesi kendi okullarında daima elini havayı yaşatmaya çalışmaktadır. Dini hava sadece Kiliseye bağlı okullarda değilhayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bir krallık olan Belçika'da "Mini Bayraııı" vb. bazı devlet törenleri.hala Katolik anlayışına uygun olarak kutlanmaktacl"ıry GENEL OLARA.K DİN EGİTİMİ Belçika'da eğitimde Kilisenin büyük bir etkisi vardır. Yukarıda da açıklandığı gibi ülkede her tür eğitim serbesttir. İsteyen istediği kurs ya da okulu açabilir. İlk, orta ve yiiksek öğretiıncieki örgiin iiğretiın kurumlarının yanında Kilisenin veya yan kuruluşlarının açtığı Kataşez (caıechese) adı verilen elinin inanç ve ibadetleriıı:ıı iiğretilcliği kurslar yapılmaktadır. Ayrıca, çeşitli dini gruplar, deı nekler aracılığı ile devlet yardımı alarak bir çok (resiııı, müzik, dil kursları, ı;ençlik kampları, toplantıları, gezileri gibi) sosyal ve külllirel çalışmalar gerçekleştirınekted i rler. Belçika'da öğrencilerin yarıdan fazlası Kütolik okullarında okuınaktadırlar. Bu yazının ana konusu din ve ahlak dersleri olmasına nığmen, konuya açıklık getirebilmek için özel Katolik okullarının durumunu biraz açıklamak yararlı olacaktır. Bunun yanında Animasyon derslerinden de bahsetmek gerekmektedir. Çünkü bu dersler din eğitimini destekler veya tamamlar şeklinde yapılmaktadır. Belçika kuvvetli ve dinamik bir Katolik külllir mirasına sahiptir?h Ülkedeki bir öğretim yılı içindeki toplam 41 günlük tatilin sadece bir günlj İkinci Dünya savaşının sona ermesinin yılclönüınüclür. Diğerleri lamamen dini gi.inlerdir. Bu elini tatiller sadece o günle sınırlı değildir. Dini günlin kullanışı için günlerce önce hazırlıklar başlar. Fişler, boyamalar, resimler, okultııı ve sınıfın siislenmesi, yumurtaların boyunması ve saklanması, çam ağaçlarının rengarenk ışıklandırılıp dallar arasına hediyelerin yerleştirilmesi bir oyun ve eğlence havası içinde yapılmaktadır? 9 ' Bu dini günlerelen en önem verileni ise Noel kutlaınalarıclır. Bu kutlamalam kendisini Hıristiyan olarak kabul etmeyenler bile bir toplumsal eğlence. olarak katılmaktadır. Özel Katolik Okulları Katalik okullar kendilerini eğitim hizmetini paylaşanlar ya da eğitimin hizmetçileri olarak görmektedirler. 40 Bu eğitiın hizmetinin yanında Hz. İsa'nın,mesajını açıklamakta aynı okulların görevleri arasındadır. Çlinkli Hıristiyan inancı 3(ı Erııens. agııı., s.2'l 3 7 Martin, agııı., s.j5. 3H Erııens. agııı., s.:!x, 39 Abdullah Sevinç. "Tlirkiye A vruııa Ekonomik Topluı!ıııı:ı Girerse". Diyaııct Dergisi< e:25. sayı: 1, Ankara, s OH.. 40 Erııens. agııı., s.25.

11 ııo Mehmet Zeki Aydın eğitimi. bir sonımitık olara.k göstermektedir. 41 Daha önceleri Katolik okulları;ıda dini eğitim daha etkili ve yoğun iken halkın dünyevile~nıesi (secularisation) ve değişik inançların ortaya çıkınası sonucu çoğulcu bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır. Böyle bir topluında okullar hem Hz. İsa'nın ınes'\ilarına uyarken, halkın dinamik kültürüne qe saygılı ollnak zorundadır. Yani hem inançlı lıeın de hoşgiiri.ili.i olma kararı i 4?.. alınmıştır. - i Kilise de toplumdaki bu gelişmelere ayak uydurtıbilmek için sürekli kendisini yenileme çabası içindedir. Uzun süre, Katolik okulu, Kilise tarafından "bir Hıristiyanlaştırma yeri" olarak görülüyordu. Ancak, 1963-ô5 yılları arasındiı yapılan Il. Vatikan Konsilinde 43 alınan kararlarla bir çok anlayış değiştirildi. Bunlardan birisi de, Hıristiyan okulu her şeyden önce, iyi bir okul olmak zorundadır. Böylece okullar, gençl'erin eğitim ve yetiştirilmesinin hizmetinde olacaklardır. Artık okullar, ".liıristiyanlaştırıııak için bir yer" değil, Hıristiyanlaştırınn yeridir. Orada, eğitmek ve Hıristiyanlaştırınak olmak üzere iki doğal etkinlik siiz konusudur. Bu ilke, şöyle güzel bir foı:mülle ifade edilmiştir; "orada,.öğreterek eğitmek ve eğiterek H.. ı ı,44.ırıstıyan aştırma< yılında Bangkok'da yapılan "Uiusl-ıırarası Katolik Öğretimi Kongresi"nde Hıristiyan okulları için belirlenen değerler şunlardır: Diğer iımüılara saygı, yaratıcılık, sorumlu ve samimi dnyanışmadır.~ 5 Yine.bu okullar için. belirlenen üç temel özellik de şudur; I. İnsanlara hizmet etme güdüsi.i. 2. Aşkın gerçek kaynağı (olan Tanrı aşkı) bilinci.. 3. İncil, insancılık (hümanizm) ve eğitim biliıııi (pedagoji) arasındaki ' 46 tutarlı! ıle Belçika' da din ya da ahlak ders i öğretim progrnınları ve öğrenci karnelerinde en üst sıradayer almaktadır. Katolik okullarında her sınıfla haç işareti asılmaleta ve bazı sınıflarda dini köşe bulunmaktadır. Okulların bir çoğumın adı, din büyüklerinin adını taşımaktadır. Üniversite ve yüksek okulların adı ise direk Kntolik Üniversite vb. şeklindedir. Bunlar: ' Söz komısu okullar bugün dini karakterli 4 çeşiı etkinlik yapmaktadırlar. 1. Katolik din dersleri. 2. Ruhani gösteri/etkinlik (Aniınation spirituelle) dersleri. '/ 41 J.l'. L.mırcııt, "Ecnlc Clın5tieııııe?Dis-ınoi Quel csttoıı Prnjet de Societe", Luıııen Vitııe, yıl:l996, sayı:<!. 'Bnıxcllcs. 1996, s Erncııs, tıgııı., s Koıısille ilgili aynıılı lı bilgi için bak; Francis Dvorııık, Konsiller Tarihi iznik'len II. Valilmn'a, Frtııısızca'ya çev. Soeur Jcaıı-Marie O.P., Türkçe'ye çev. Mchıııeı Aydın, T.T.K. Basıınevi, Ank., 1990, 1> ; Mdıınct Aydın, Hıristiyan Genel Konsilleri I'C II. Vatilıan Konsili, Konya, 1991, s.."il-98.; Ali lsra Giiııgör, Vatilmn Misyon ve Diyalog, An k., 1997, s.3r Elicııııc Florkiıı, "Missioıı de I'Ecole Chretieııııe: Acceııı Nouvcaux", Lıııııcn Vit:ıe, yıl: llj96, sayı :4, s Florkiıı, a.g.nı. s Acrcııs; a.g.e., s.4.

BELÇİKA DA İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE DİN VE AHLAK ÖĞRETİMİ 1

BELÇİKA DA İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE DİN VE AHLAK ÖĞRETİMİ 1 BELÇİKA DA İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE DİN VE AHLAK ÖĞRETİMİ 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Bu yazıda, önce çok kısa olarak Belçika hakkında bilgi verilecek ve ardından ülkedeki eğitim sistemi genel olarak ortaya

Detaylı

BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN DİN GÖREVLİSİ VE DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN DİN GÖREVLİSİ VE DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN DİN GÖREVLİSİ VE DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Bu tebliğde önce, Batı Avrupa ülkelerindeki İslam din dersi ile ilgili

Detaylı

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI (Türkiye de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması)* Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN** Özet Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Bu tebliğde, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

Vt DlN. BtLÇlKADA E61T1M. Yrd. Doc. Dr. Mustafa TAVUKCUOGLU. Selçuk Üniv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Vt DlN. BtLÇlKADA E61T1M. Yrd. Doc. Dr. Mustafa TAVUKCUOGLU. Selçuk Üniv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi BtLÇlKADA E61T1M Vt DlN Yrd. Doc. Dr. Mustafa TAVUKCUOGLU,, Selçuk Üniv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi atı Avrupa'da din olarak İslil.m'ı resmen tanıyan ve okul programlarında İslam B Din Derslerine genel

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

AB Üyesi Bazı Ülkeler ile ABD ve Türkiye de Din Eğitim ve Öğretiminin Hukukî Çerçevesi

AB Üyesi Bazı Ülkeler ile ABD ve Türkiye de Din Eğitim ve Öğretiminin Hukukî Çerçevesi AB Üyesi Bazı Ülkeler ile ABD ve Türkiye de Din Eğitim ve Öğretiminin Hukukî Çerçevesi Adnan Küçük Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Liberal Düşünce, Cilt 14, Sayı: 55, Yaz 2009 S.:

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?

Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim, çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini bazen bütün olarak bazen da bir kaç yönden karşılaştırarak

Detaylı

Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu

Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Jill İrvine Bu makalede ilhamını Gülen den alan merkezler ve okulların, Türk toplumunun Almanya da entegrasyonu için pozitif bir model oluşturmadaki

Detaylı

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu İtalyan dil ve kültürü artık yüzyıllardır İstanbul ve Türkiye nin tarihi ve entelektüel çerçevesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ortaçağda Venedikli ve Cevenizli tüccar ve iş adamlarının kullandıkları

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM. Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK *

HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM. Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı:2, 2005 HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK * Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programındaki Ahlaki Amaç ve Konuların Program

Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programındaki Ahlaki Amaç ve Konuların Program İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS PROGRAMINDAKİ AMAÇ VE KONULARIN PROGRAM GELİŞTİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Doç.Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu çalışma, eğitimde program

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK'

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' YÜZÜNCÜ YIL ÜNiVERSiTESi İLAHİY AT F AKÜLTESİ DERGiSi SA YI: 2, ARALIK 1998 -Riyad Arap Dil Enstitüsü Ö rneğ i- YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' Dil, insanların birbirleriyle diyalog kurabilmeleri, duygu ve

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

UYGULAMADA LAİKLİK: DEVLET DİN EKSENİNDE ÖZGÜRLÜKLER, HİZMETLER VE FİNANSMAN *

UYGULAMADA LAİKLİK: DEVLET DİN EKSENİNDE ÖZGÜRLÜKLER, HİZMETLER VE FİNANSMAN * UYGULAMADA LAİKLİK: DEVLET DİN EKSENİNDE ÖZGÜRLÜKLER, HİZMETLER VE FİNANSMAN * Hale Akay * Bu makale, Helsinki Yurttaşlar Derneği nin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Gündelik Hayatta Laiklik Tahayyülleri

Detaylı