Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HAVA SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI HAVA SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI HEAT PUMP SU SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI KLÝMA SANTRALLERÝ FANCOILLER SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP KANALLI SPLÝT KLÝMALAR ÇATI TÝPÝ PAKET KLÝMALAR - ROOF - TOP

2 DÜNYADAKÝ MCQUAY ÜRETÝM NOKTALARI teknoloji yarýþýna 872 yýlýnda üstün performans göstererek, tüm klima sektörünün ihtiyacýný karþýlayabilecek þekilde baþladý. En geliþmiþ teknoloji üzerine odaklandý ve bunu tüm dünyaya ulaþtýrýyor. Tüm bölgelerin karakteristik özelliklerine ve ihtiyaçlarýna yönelik ürünler dizayn etmesi, ý bu bölgelerde zirveye taþýmýþtýr. dizayn, üretim, satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerde dünya lideri haline gelmiþtir. Bu baþarýlý zaman zarfýnda Remington, Singer, American Air Fitler, Perfex, American Furnace Company, Westinghouse, Herman Nelson Company logosu altýnda birleþmiþtir. Tüm bu firmalarýn ortak özelliði hepsinin kendi aktivite alanlarýnýn endüstriyel geliþiminde öncü olmalarýdýr. ismi ilk defa 933 yýlýnda Minneapoliste HVAC ekipmanlarý, radyatör ve ýsý deðiþtirgeçleri imalatý ile gündeme gelmiþ ve 935 yýlýnda ilk hermetik kompresörlü santrifüj soðutma grubu tarafýndan üretilmiþtir. 965 yýlýnda italya da yeni bir atýlým gerçekleþtirdi, su soðutma grubu üretimi için Europe kuruldu. 969 yýlýnda Cecchina (Güney Roma) daki yeni tesislerde üretime baþlandý. Bu tarihten itibaren Cecchina fabrikasý tüm 50 Hertz ürünlerin dizayn ve üretim merkezi haline geldi. 984 yýlýnda Amerika-Texas Snyder General Corporation bünyesine dahil olmakla geleceðe yönelik baþarýlý bir adým attý., prestijle büyüdü ve özellikle tüm dünyada servis hizmetlerindeki üstün baþarýsý ile nam saldý. Bu yýllarda AAF, Service, Barry Blower ve Jenn Fann ile gücünü pekiþtirdi. 988 yýlýnda R-34 A soðutucu gazlý ilk su soðutma grubu tarafýndan üretildi. 994 yýlýnda AAF-, OYL Industries Berhad a dahil olmasý firmanýn araþtýrma ve geliþtirme kapasitesini ve teknolojik kaynaklarýný ciddi oranda kuvvetlendirdi. Yine ayný yýl OYL; a kendi alanlarýnýn en iyi olan firmalarýný bir araya getirme imkaný verdi. AAF / grubu filtre sektörü lideri AAF international ile birleþti, dünyanýn en eski endüstriyel soðutma firmalarýndan ve tek vidalý kompresörün yaratýcýsý J&E Hall gruba dahil edildi. Bugün 3 kýtadaki 3 fabrikasý ile, OYL bünyesinde yatýrým ve finans grubu olan Hong Leong Group un bir kuruluþudur çalýþaný ve metrekarelik üretim alaný ile en üst kalitede üretim gerçekleþtirmektedir.

3 SOÐUTUCU AKIÞKANLAR VE ULUSLARARASI ANTLAÞMALAR Soðutucu Akýþkanlar Ozon tahribatý Ozon tabakasý, yeryüzünden 5-20 km yükseklikte baþlayan ve km 'de maksimum yoðunluða ulaþan ve canlýlarý güneþin zararlý UV-B ýþýnlarýndan koruyan bir tabakadýr. Ozon tabakasýnýn en önemli fonksiyonu, Stratosfere ulaþan bu zararlý güneþ ýþýnlarýný tutarak yeryüzüne ulaþmasýný engellemesidir. Ozon tabakasýnýn incelmesi veya bölgesel olarak tahrip olmasý nedeniyle yeryüzüne ulaþan UV-B ýþýnlarý tüm canlýlarý olumsuz yönde etkilemekte ve ekolojik dengeyi bozmaktadýr. Çevre sorunlarýnýn artmasý ile birlikte, yapýlan bilimsel çalýþmalar ozon tabakasýnýn tahribatý ve sera etkisi üzerinde birçok kanýt ortaya çýkarmýþtýr. Çalýþmalar, özellikle atmosfere yayýldýðýnda çevresel sorunlar yaratan maddeler üzerinde odaklanmýþtýr. Ozon tabakasýnýn CFC içeren soðutucu maddeler tarafýndan tahrip edildiðine dair ilk teori 974 yýlýnda Amerikalý bilim adamlarý Dr. Mario Molina ve Dr. Sherwood Rowland tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Daha sonraki bilimsel çalýþmalar CFC'lerin yanýsýra halonlarýn, karbon tetraklorürün ve metilkloroformun ozon tahribatýna neden olduðunu göstermiþtir. Bu teoriden yaklaþýk 0 yýl sonra 985 yýlýnda Güney Kutbu üzerinde ilk ozon tahribatý belirlenmiþ ve daha sonra ayný tahribatýn Kuzey Kutbu nda da olduðu gözlenmiþtir. þu an ozon kaybýnýn yoðunlaþtýðý bölgeler Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Arjantin, Güney þili, Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya ve Antarktika dýr. CFC içeren maddelerle ilgili uluslararasý antlaþmalar ve yaptýrýmlar Ozon tahribatýnýn önlenmesine yönelik ilk uluslararasý anlaþma 987 Eylül ayýnda baþta ABD, Japonya, Sovyetler Birligi ve Avrupa Toplulugu ülkelerinin bulunduðu 43 ülkenin katýlýmý ile Montreal Protokolü imzalanmýþtýr. Montreal Protokolü'ne taraf olan ülkeler ozon tahribatýna neden olan maddelerin kullaným miktarlarýný 986 yýlý verilerine dayanarak kullanýlan toplam miktarýn 995'te %50, 997'de %85 azaltýlmasýný ve 2000 yýlýnda tamamen kaldýrýlmasýný kabul etmiþlerdir. Montreal Protokolü'ne imza atan ülke sayýsý 992'de 80'e, 994'te 34'e, 995'te 50'ye ulaþmýþtýr. Haziran 990'da protokole imza atan ülkeler Londra'da yeniden toplanmýþtýr. Bu toplantýda kloroflorokarbonlarýn ve halonlarýn kullanýmý ve üretimlerinin 2000 yýlýndan önce durdurulmasýna ve karbontetraklorür ve metilkloroformun kontrol kapsamýna alýnmasýna karar verilmiþtir. HFC 34a HFC 407C HFC 40A %00 R34a %23 R32 %25 R25 %52 R34a %50 R32 %50 R25 Türkiye de durum Montreal Protokolü'ne 20 Eylül 9 tarihinde imza atan Türkiye, ozon tüketen madde tüketiminde yýllýk kiþi baþýna 0.3 kg ile geliþmekte olan ülkeler grubunda (Article 5 Country) yer almaktadýr. Türkiye, Montreal Protokolü'nde öngörülen sürelere göre 200 yýlýnda CFC tüketimini sýfýrlayacaktýr. Geliþmiþ ülkelere göre bu tarih 0 yýllýk ek bir süre anlamýna gelmektedir. HC 77 (NH 3 ) %00 NH 3 R22 %00 R22

4 VÝDALI KOMPRESÖRLÜ SOÐUTMA GRUBU ÖZELLÝKLERÝ Tek Vidalý kompresörlü cihazlar Oransal kontrol Vidalý kompresörler oransal kontrollüdür. Bu sayede iki kompresörlü cihazlarda %2,5, üç kompresörlü cihazlarda %8,3, dört kompresörlü cihazlarda %6,25'e kadar kapasite düþümü yapýlabilmektedir. ihtiyaç olduðu kadar soðutma saðlayabilen bu özellik sayesinde gereksiz enerji sarfiyatýna engel olunmaktadýr. Yine bu özellik sayesinde kýsmi yüklerde, kademeli çalýþan kompresörlere göre daha az akým çekilmektedir. Ayrýca bazý durumlarda su tanký koyma gereðini ortadan kaldýrýlmaktadýr. Düþük kompresör devri (3.000 d/d) Kompresör ana vidaya direkt akupledir. Bu nedenle vida ve motor devri d/d olup rakiplerine oranla bu düþük devir; daha düþük ses seviyesi, daha az aþýnma (uzun ömür) ve daha az devre kirliliði, daha az titreþim avantajýný beraberinde getirir. Yüksek güvenilirlik ve uzun ömür Gate rotorlar, çelikten sert kompozit malzemeden imal edilmiþ olup ana vidaya sýký geçmedir ve tam sýzdýrmazlýðýn kompresör ömrü boyunca ilk günkü gibi kalmasýný saðlar. Kompresörde sadece 5 hareketli parça mevcuttur. Ana vida ve mil, iki adet yanal rotor, iki adet oransal kapasite kontrolü yapan valfler. Ana rotordaki yükler dengelenmiþtir. Düþük devir ve dengelenmiþ yükler sayesinde yatak ömrü saatten fazladýr. Baðýmsýz soðutucu akýþkan devresi soðutma gruplarýnda her bir kompresör baðýmsýz bir soðutkan devresi ile birlikte çalýþmakta olup, devrenin arýzalanmasý halinde soðutma grubu çalýþmaya devam eder. Düþük kalkýþ akýmý, vidalý soðutma gruplarýnda düþük akým çeken star delta starter standart olarak kullanýldýðýndan, rakiplerin kullandýðý starterlere göre ilk kalkýþ akýmý azaltýlmýþtýr. Yað pompasýz yaðlama sistemi Kompresörün yaðlamasý için herhangi bir mekanik pompa kullanýlmamaktadýr ve yað ayýrýcýsý kompresörün dýþarýsýndadýr. Bu nedenle yaðlama sistemi kompresörün hareketlerinden etkilenmemektedir. Yaðlama basýnç farký yardýmý ile gerçekleþtirilmekte ve zaman içinde oluþabilecek bir arýza nedeni ortadan kaldýrýlmaktadýr. Düþük gaz miktarý ve yüksek verim Rakiplerine göre daha az gaz kullanýlmaktadýr. Ayrýca vida ve rotorlar arasýndan geçen gazýn tamamý hiçbir kayba uðramadan kondensere basýlýr. Bu sayede yüksek verim elde edilir.

5 ARI 998 Standartý SOÐUTMA GRUBU YERLEÞÝM TABLO - Parsiyal Yük Oranlarý TABLO 2 - Kýsmi Yük Hesaplama Formülü (IPLV) %YÜK %00 %75 %50 % STANDARD %7 %39 %33 % 998 STANDARD % %42 %45 %2 SÝSTEM I-P S-I 998 STANDARDI IPLV= 0,0 + 0,42 + 0,45 + 0,2 A B C D IPLV= 0,0A + 0,42B + 0,45C + 0,2D NOT: A = kw/ton [EER veya COP] %00 yükte B = kw/ton [EER veya COP] %75 yükte C = kw/ton [EER veya COP] %50 yükte D = kw/ton [EER veya COP] %25 yükte HAVA SOÐUTMA GRUBU YERLEÞÝMÝ SU SOÐUTMA GRUBU YERLEÞÝMÝ

6 HAVA SOÐUTMALI 6 kw - 40 kw HFC407C - HFC 40A Scroll Kompresörlü McSmart Mini H H H W 020C-025C-030C D W 040C-050C-060C D W D 080C-00C-20C-50C Standart aksesuarlar Açma/kapama Çalýþtýrma modu (ýsýtma, soðutma, boyler) Sýcaklýk ayarý Kompresör durumu (açýk, kapalý, defrost) Arýza sinyali Gün ve hafta ayarý 7 günlük programlayabilme Opsiyonel aksesuarlar Düþük sýcaklýk kiti Bufer tank Smart Manager M4AC Soðutma kapasitesi Toplam çekilen güç 2 Su debisi Kullanýlabilir basýnç kaybý3 Kompresör Miktar/tip Devre Sayýsý Gaz Miktarý Hidronik kit seçeneði Pompa sayýsý Genleþme Tanký Hacmi Buffer Tank Hacmi Su baðlantý tarafý Su baðlantý çapý Ses seviyesi Ses basýnç seviyesi4 Elektrik besleme Boyut ve aðýrlýk Yükseklik (Y) Geniþlik (G) Derinlik (D) Aðýrlýk kw kw l/s kpa n n kg n l l db(a V/ph/H kg M5AC M4AC 020CR 025CR 030CR 040CR 050CR 055CR 080C 00C 20C ,2 7,9 3,8 4,7 2,7 25,8 33,7 40,2 2,7 2,76 3,7 4,3 5 5,9 9,4 0,8 2,2 4,9 0,24 0,34 0,42 0,56 0,56 5,04,23,6, / rotary / rotary 2 / tandem rotary 2 / scroll 2,2,73 2,2 3,6 4,2 4,4 2x4,0 2x4,6 2x5,6 2x6, dx dx 25,4 25, // dx 25, dx 25, dx 25, dx 25,4 8 - dx/s 42,0 8 - dx/s 42,0 8 - dx/s 42, /3/50 400/3/ dx/s 42, NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri 2/7 0 C su þartý, 35 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (2) Kompresör(ler) ve sirkülasyon pompasý dahil (soðutmada) (3) Nominal çalýþma þartlarýndaki kullanýlabilir basýnç kaybý (4) 35 0 C dýþ hava sýcaklýðý, cihazdan m uzakta, ISO 3744 e göre Çalýþma limitleri M5AC M4AC 020CR 025CR 030CR 040CR 050CR 055CR 080C 00C 20C 50C Dýþ hava sýcaklýðý Maksimum dýþ hava sýcaklýðý Minimum dýþ hava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý Maksimum çýkýþ sýcaklýðý Minimum çýkýþ sýcaklýðý(etilen glikollü) NOT: () Düþük sýcaklýk kitli. C C C C +46-0() () () () () () () () () () +0-5

7 HAVA SOÐUTMALI 48 kw - 55 kw HFC407C ScrollKompresörlü McSmart Maksimum Ýþletme basýncý

8 HAVA SOÐUTMALI 84 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy SE 79,6 kg % Maksimum Ýþletme basýncý

9 HAVA SOÐUTMALI 40 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy SE Standart aksesuarlar ST standart tip 79,0-80,5 db(a)* LN sessiz tip 73,5-76,5 db(a)* XN ekstra sessiz tip 7,5-73,0 db(a)* XXN süper sessiz tip 65,0-66,5 db(a)* %00 Heat Recovery %50 Heat Recovery Parsiyel Heat Recovery Bir veya McEnergy kw Toplam güç (Fan güçleri dahil) kw Verim (COP) (Fan güçleri dahil) 2 db(a) Kompresör Miktar kg Kademe - Minimum kapasite Oransal kg Kondenser serpantini Miktar Çekilen güç kw Devir RPM Toplam hava debi m 3 /s Evaporatör Miktar Su debisi l Maks. Ýþletme basýncý bar ,7 2,58 76,5 80 6, ,3 28 0,5 39,7 McEnergy ST McEnergy LN ,0 77,6 86,9 95,6 202,9 70,3 8,8 92,0 203,2 23, 2,70 2,69 2,73 2,82 2,90 2,54 2,53 2,55 2,6 2,67 77,0 77,0 77,0 78,5 79,0 74,5 74,5 74,5 76,0 76, % 2,5 R34a Aksiyal ,73,73,73,73,73 0,9 0,9 0,9 0,9 0, ,9 44,0 43,0 43,0 43,0 34,3 33,5 32,7 32,7 32, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 Boy (B) kg kg Yükseklik (Y) Elektrik bilgileri Standart voltaj V/ph/Hz 400/3/50 Maks 3 A A A 265,3 3,7 390,3 283,2 349,7 4, 296, 363, 4,8 307,0 373,9 420,0 38,5 375,5 420,8 328,0 388,4 427,9 293,5 347,9 42,0 307,4 353,9 42,7 39,3 366, 42,7 335,0 377,7 422,4 348,8 393,8 432,7 NOTLAR : 0 0 (2) 35 0 (3) 4/ McEnergy ST McEnergy LN C Maks NOT: C C C -8() () -8() -8() -8() -8() -8() -8() -8() -8() -8()

10 HAVA SOÐUTMALI 247 kw - 40 kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy Class A Yüksek verimli model kg %

11 HAVA SOÐUTMALI 500 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy Class A, HA Yüksek verimli model Standart aksesuarlar Yýldýz-üçgen çalýþtýrma Kompresör termik rolesi Fan termik rolesi Faz monitör Elektrikli evaporatör ýsýtýcýsý Flow switch Viktolik su baðlantýsý Ee tarafý kapama vanasý Çalýþma sayacý Genel arýza sinyali Lastik izolatör Yüksek basýnç manometresi Ses seviyesi versiyonlarý ST standart tip 79,0-79,5 db(a)* LN sessiz tip 73,5-76,5 db(a)* XN ekstra sessiz tip 7,5-73,0 db(a)* XXN süper sessiz tip 65,0-66,5 db(a)* Diðer versiyonlar %00 Heat Recovery %50 Heat Recovery Parsiyel Heat Recovery Bir veya iki pompalý kit McEnergy Soðutma kapasitesi Toplam güç (Fan güçleri dahil) Verim (COP) (Fan güçleri dahil) Ses basýnç seviyesi 2 Kompresör Miktar Toplam yað miktarý Kademe - Minimum kapasite Soðutucu akýþkan Devre sayýsý Gaz miktarý Kondenser serpantini Kondenser fanlarý Miktar Çekilen güç Devir Fan çapý Toplam hava debi Evaporatör Miktar Su debisi Maks.iþletme basýncý Su baðlantý çapý Boyut ve aðýrlýk Standart yükleme aðýrlýðý Standart çalýþma aðýrlýðý Boy (B) Geniþlik (G) Yükseklik (Y) Elektrik bilgileri Standart voltaj Nominal cihaz akýmý Maksimum cihaz akýmý 3 Maks cihaz kalkýþ akýmý kw kw db(a) kg Oransal kg kw RPM m 3 /s l bar kg kg V/ph/Hz A A A McEnergy Class A McEnergy HA ,6 70,9 83,5 95,4 46,5 60,3 70,8 80, 92,2 98,4 3,2 3, 3,7 3,2 2,9 2,92 2,94 2,94 2,92 3,03 79,0 79,0 79,0 79,0 77,0 77,5 77,5 77,5 79,0 79,5 vidalý 2 32 %2,5 R34a Bakýr boru - Alüminyum kanat Aksiyal ,73,73,73,73,73,73,73,73,73, ,0 53,8 53,8 53,8 43,0 56,2 55,0 53,8 53,8 53,8 (Shell and tube) Bakýr boru - zarf ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 68,3 68,3 68,3 68,3 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39, /3/50 273,7 290,2 304,5 37,6 253,4 274,6 287,4 298,4 35,0 322,6 340,3 392,2 390,6 402,2 320,6 359,8 369,4 380,2 380, 395,2 395,7 47,9 48,3 428, 39,6 42,0 42,7 420,9 424,3 430,0 NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 2/7 0 C su þartý, 35 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (2) 35 0 C dýþ hava sýcaklýðý, cihazdan m uzakta, ISO 3744 e göre. (3) 4/9 0 C giriþ / çýkýþ su sýcaklýðý, 40 0 C dýþ hava sýcaklýðý. Çalýþma limitleri Dýþ hava sýcaklýðý McEnergy Class A McEnergy HA Maks dýþ hava sýcaklýðý Min dýþ hava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý Maks çýkýþ sýcaklýðý Min. çýkýþ sýc. (etilen glikollü) NOT: () Düþük sýcaklýk kitli. C C C C +48-8() () () () () () () () () () 5-8

12 HAVA SOÐUTMALI 584 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E SE ST 232 2, , ,8 2,8 79,5 79, ,76 % %

13 HAVA SOÐUTMALI 584 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E SE ST 372 2, ,8 47 2, ,8 2, , , ,5 79,5 79,5 79,5 79,5 80 % %

14 HAVA SOÐUTMALI 66 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E XE ST Yüksek verimli model , , ,08 79, ,07 79, ,22 3,03 79 % %

15 HAVA SOÐUTMALI 66 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E XE ST Yüksek verimli model ,08 3,2 79,5 3,06 79,5 45,4 3,09 79, ,99 79, ,07 79, , ,09 80 % %

16 HAVA SOÐUTMALI 790 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower SE ST

17 HAVA SOÐUTMALI 790 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower SE ST 28 Maksimum Ýþletme Basýncý

18 HAVA SOÐUTMALI 854 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower XE ST 28

19 HAVA SOÐUTMALI 854 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower XE ST

20 HAVA SOÐUTMALI 5 kw - 39 kw HFC407C - HFC40A Scroll Kompresörlü McSmart Mini Heat Pump 020CR-025CR-030CR 040CR-050CR-060CR 080CR-00CR-50CR M5AC M4AC 2,7 6,2 7,3 2,76 0,3 7,9 3,72 0, ,33 0, ,8 5 5,09 0, ,7 6, 5,89 0,75 75 rotary 2 Tantem Rotary,2,73 2,2 3,6 4,2 4,4 2x4,0 2x4,6 2x7,5 2x6,8 Su baðlantý tarafý 6 789,5 789,5 789, M5AC M4AC

21 HAVA SOÐUTMALI HFC407C 47 kw - 45 kw Scroll Kompresörlü McSmart Heat Pump 2,5

22 HAVA SOÐUTMALI HFC407C 64 kw kw Pistonlu kompresörlü MHR ST- MHP ST Heat Pump 76,9 99,2

23 HAVA SOÐUTMALI HFC34a 255 kw - 385kW Vidalý kompresörlü Mc Energy HPI Heat Pump-Inverter McEnergy HPI Soðutma kapasitesi Çekilen güç Isýtma kapasitesi 2 Çekilen güç 2 kw kw kw kw , , , , Verim (COP) Ses basýnç seviyesi 3 Kompresör db(a) 2, , , ,77 80,3 Vidali 2,79 80,3 2,79 80,3 2,7 80,3 Miktar Toplam yað miktarý Kademe sayýsý Soðutucu akýþkan Devre sayýsý Gaz miktarý Kondenser serpantini Kondenser fanlarý Miktar Çekilen güç Devir Fan çapý l kg kw RPM , , Oransal R34a Bakýr boru - Alüminyum kanat Aksiyal 6 8,73, , , , Evaporatör Miktar Su debisi Maksimum su basýnç kaybý Su baðlantý çapý l bar " Rc Rc 5 (Shell and tube) Bakýr boru - zarf Rc 5 Rc Rc Rc Rc 5 Boyut ve aðýrlýk Boy (B) Geniþlik (G) Yükseklik (Y) Standart yükleme aðýrlýðý Standart çalýþma aðýrlýðý kg kg Elektrik bilgileri Standart voltaj Nominal cihaz akýmý Maksimum cihaz akýmý Maksimum cihaz kalkýþakýmý V/ph/Hz A A A V - 3 ph - 50 Hz NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 2/7 0 C su þartý, 35 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (2) Isýtma kapasiteleri; 40/45 0 C sýcak su, 7 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (3) 35 0 C dýþhava sýcaklýðý, cihazdan m uzakta, ISO 3744 e göre Çalýþma limitleri McEnergy Dýþhava sýcaklýðý -soðutma Maksimum dýþhava sýcaklýðý Minimum dýþhava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý - soðutma C C +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() Maksimum çýkýþsýcaklýðý Min. çýkýþ sýc.(etilen glikollü) Dýþhava sýcaklýðý - ýsýtma C C Maksimum dýþhava sýcaklýðý Minimum dýþhava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý - ýsýtma C C Maksimum çýkýþ sýcaklýðý Minimum çýkýþ sýcaklýðý C C NOT: () Düþük sýcaklýk kitli.

24 HAVA SOÐUTMALI HFC407C 64 kw kw Pistonlu kompresörlü MHR ST- MHP ST Heat Pump

25 SU SOÐUTMALI HFC407C 85 kw - 66 kw Scrool kompresörlü WHZ

26 SU SOÐUTMALI 66 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü ECOPLUS SE

27 SU SOÐUTMALI 86 kw - 54 kw HFC34a Vidalý kompresörlü ECOPLUS XE Yüksek verimli model

28 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS SE

29 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS SE

30 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS SE

31 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS XE Yüksek verimli model

32 SU SOÐUTMALI 369 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü PFS Yüksek verimli model

33 SU SOÐUTMALI HFC40A 790 kw kw Vidalý kompresörlü YÜKSEK KAPASÝTE (2,200 Kw) - YÜKSEK VERÝM (7,2) ; yüksek verimli, çevre dostu R40a gazlý vidalý gruplarla daha yüksek kapasite ve daha yüksek NPLV/IPLV elde edilebilmektedir. Özellikle Kw a kadar olan kapasitelerde vidalý grup; tercih edilebilecek teknik özelliklere sahiptir. Bu teknik özellikler: YÜKSEK KAPASÝTE (2.200 Kw), YÜKSEK VERÝM (NPLV 7,2) - SANTRÝFUJ DAN DAHA ÝYÝ BÝR NPLV, - VÝDALI GRUPTA; SATRÝFUJ GRUPTA YAÞANAN SURGE PROBLEMÝ YOK. - SANTRÝFUJ TEK KOMPRESÖRLÜ ÝKEN VÝDALI ÝKÝ KOMPRESÖRLÜ, - VÝDALI NIN BAKIMI VE SERVÝS HÝZMETLERÝ DAHA ÇABUK VE KOLAY, - VÝDALI NIN YEDEK PARÇASI DAHA AZ - VÝDALI NIN AÐIRLIÐI DAHA AZ

34 SU SOÐUTMALI HFC40A 729 kw kw Vidalý kompresörlü PROXIMUS SE

35 SU SOÐUTMALI 790 kw kw HFC40A Vidalý Kompresörlü PROXIMUS XE Yüksek verimli model

36 SU SOÐUTMALI SANTRÝFUJ KOMPRESÖRLÜ SOÐUTMA GRUPLARI Geniþ kapasite ve verim seçenekleri Tek kompresör WSC 300 kw kw - farklý motor seçenekleri, çarklar, diþliler, evaparatör ve kondenser seçenekleri ile yaklaþýk. milyon chiller seçeneði. Çift kompresör WDC 600 kw kw - farklý motor seçenekleri, çarklar, diþliler, evaparatör ve kondenser seçenekleri ile yaklaþýk 0.75 milyon chiller seçeneði. Müþterinin ihtiyaçlarýna dayalý olarak, uygun performansýn seçimi önemlidir. Chiller seçim programý bütün spesifik uygulamalar için en iyi çözümün seçilmesine olanak saðlar. Deðiþken frekans sürücü opsiyonu Ara yük verimini artýrýr. Yýllýk enerji sarfiyatýný azaltýr. Yüksek verim Tam yük 7 ye kadar COP (Tüm yükte 7 ye kadar COP) Ara yükler (Ara yükte 2 ye kadar COP) 2 ye kadar COP (invertör ile) Rakipsiz kapasite kontrolü Verimsiz sýcak gaz by-pass kullanmadan, WSC tek kompresörlü cihazda %0, WDC çift kompresörlü cihazda %5 e kadar kapasite kontrolü saðlar. Kapasite kontrolü stapil soðuk su üretim imkaný saðlar ve kompresörlere daha az zarar verir. Enerji kesilmesine karþý koruma Enerji kesilmesi, chillerin normal kapatma prosedürünü gerçekleþtirmesini engeller. Yaðlama eksikliði bu noktada rulmanlara zarar verir ve kompresörün ömrünü kýsaltýr. Kompresörlerde yað hazneleri ve (enerji kesilmesi durumunda rulmanlara basýnçlý yað gönderen) sýkýþtýrýlmýþ yaylý piston bulunmaktadýr. Ayný zamanda, düþük atalete baðlý olarak kompresörler hýzlarýný çabucak keser. Hareketli basma difüzörü saðlamlýðý artýrýr ve titreþimleri azaltýr. Hareketli difüzörü Piston Lubrificant reservoir Soðutucu akýþkan depolama kapasitesi Kondenserler bütün chillerin soðutucu akýþkan þarjýný tutmak için boyutlandýrýlmýþtýr ve gerekli valfler yardýmýyla bu þarjýn korunmasý saðlanmýþtýr. Bu özellik birçok uygulamada görülen farklý depolama ihtiyacýný ortadan kaldýrmýþtýr. Microtech II kontrolü Kullanýþlý dokunmatik kontrol paneli Bina otomasyon sistemleri ile kolay entegrasyon Sessiz çalýþma Likit enjeksiyon Az miktarda likit soðutucu akýþkan kondenserden alýnýr ve kompresör basma hattýna iletilir. Sývý zerrecikleri ses enerjisini absorbe eder ve kompresörün toplam ses seviyesi azalýr. Sývý zerrecikleri buharlaþýr ve basma superheatýný azaltýr. Düþük yüklerde daha sessiz ýn dizayný sayesinde, chillerlerin en çok çalýþtýklarý zamanlar olan düþük yüklerdeki ses seviyelerinde azalma saðlanýr.

37 WDC ÇÝFT KOMPRESÖRLÜ SOÐUTMA GRUPLARI HFC34a Bir WDC çift kompresörlü chiller ile iki tek kompresörlü chiller in karþýlaþtýrýlmasý Kýsmi yük verimi 2000 kw lýk santrifuj grup kýsmý yüklerdeki verimi Extra Özellikler

38 FANCOIL Gizli tavan tipi fancoil özellikleri

39 FANCOIL MCW-Gizli tavan tipi fancoil HFC40A Vidalý Kompresörlü Çekilen güç kw 0,05 0,069 0,083 0,49 0,205 0,29 0,28 Çekilen güç kw 0,05 0,069 0,083 0,49 0,205 0,29 0,28

40 FANCOIL MF - Kasetli ve gizli döþeme tipi fancoil 02H 020H 025H 035H 050H 060H 080H 090H

41 FANCOIL MCK - Dört yön üflemeli kaset tip fancoil

42 FANCOIL MWM - Duvar tipi fancoil 007GW 00GW 05GW 020GW 025GW 467/382/297 2,34,73 5,28 0,2 6 40/35/29 0,024 0, 50/425/340 2,78 2,03 6,33 0,4 6 39/34/28 0,026 0, 586/484/374 3,22 2,35 7,09 0, /36/29 0,029 0,3 07/833/748 4,84 3,85 0,26 0, /43/40 0,069 0,29 22/986/799 5,27 4,33,87 0, /48/44 0,070 0,29 /2 /2 /2 /2 / MCC-Orta basýnçlý gizli tavan tipi Fancoil

43 FANCOIL MCM - Kasetli tavan tipi fancoil MDB - Yüksek basýnçlý gizli tavan tipi fancoil ,64 9,09 4,3 0, , ,84 5,3 0, , ,26 42,67 69,27 2, , ,90 58,3 96,68 3, , /

44 SMART MANAGER Fancoil ve soðutma grubu kontrolü

45 SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP Split tip

46 SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP Dört yöne üflemeli - Kaset tipi HFC40A Gizli tavan tipi HFC40A

47 SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP Paket tip 4,98 6,23 8,27 9,28 0,7 2,07 5,66 23,5 3,52 3,73 3,66 3,83 3,79 3,78 3,63 3,56 3,59 3,74 6,94 8,48 0,82 2,96 5,2 5,79 2,70 30,6 36,0 4,24 4,50 4,22 4,3 4,6 4,39 4,2 4,48 4,33 0,30 0,42 0,50 0,6 0,68 0,80,00,54 2, R40A R40A R40A R40A R40A R40A R40A R407CR407C

48 KANALLI SPLIT Btu/h Btu/h Ýç ünite MCC 030 CR MCC 040 CR MCC 050 CR MCC 060 CR MDB 075 ER MDB 00 ER MDB 25 ER MDB 50 ER Dýþ ünite M4LC 030 CR M4LC 040 CR M4LC 050 CR M4LC 06 CR M4MC 075 ER M4MC 00 ER M4MC 25 ER M4MC 50 ER Soðutma kapasitesi Btu/h Isýtma kapasitesi Btu/h Toplam çekilen güç-(soðutma) Kw 3,02 4,23 5,6 6, 8, 0,7 2, 6,3 Hava debisi Max devir (iç ünite) m3/h ,700 2,800 3,820 5,090 6,370 7,645 Kanal basýnç kaybý (iç ünite) Pa Ses basýnç seviyesi iç ünite db(a) Ses basýnç seviyesi Dýþ ünite db(a) BOYUTLAR VE AÐIRLIK iç ünite Yükseklik M4LC 030 CR MCC CR M4LC 040 CR 380 MCC 050 CR 380 MCC 060 CR 380 MDB 075 ER 50 MDB 00 ER 50 MDB 25 ER 70 MDB 50 ER 70 Boy Geniþlik Aðýrlýk DIþ ünite Yükseklik Boy Geniþlik kg 39 M4LC 030 CR M4LC 040 CR M4LC 050 CR M4LC 06 CR M4MC 075 ER M4MC 00 ER M4MC 25 ER M4MC 50 ER Aðýrlýk kg NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 27 0CKT -9 0 CYT iç ortam sýcaklýðý, 30 0 C dýþ hava sýcaklýðý. (2) Isýtma kapasiteleri; 20 0 C iç ortam sýcaklýðý, 7 0 C dýþ hava sýcaklýðý. Kanallý split - Heat pump iç ünite DIþ ünite Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Toplam çekilen güç-(soðutma) Hava debisi Max devir (iç ünite) Kanal basýnç kaybý (iç ünite) Ses basýnç seviyesi iç ünite Ses basýnç seviyesi Dýþ ünite BOYUTLAR VE AþIRLIK iç ünite Yükseklik Boy Geniþlik Aðýrlýk DIþ ünite Yükseklik Boy Geniþlik Aðýrlýk Dýþ Ünite Sayýsý Btu/h Btu/h Kw m3/h Pa db(a) db(a) kg kg MDB 200 ER2 2xM4MC 00 ER , MDB 200 ER xM4MC 00 ER, MDB 250 ER2 2xM4MC 25 ER , ,295,870, ,045,085, NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 27 0 CKT -9 0 CYT iç ortam sýcaklýðý, 30 0 C dýþ hava sýcaklýðý. (2) Isýtma kapasiteleri; 20 0 C iç ortam sýcaklýðý, 7 0 C dýþ hava sýcaklýðý. MDB 300 ER2 2xM4MC 50 ER , ,295,870, ,045,085, MDB 400 ER4 4xM4MC 00 ER , ,550 2, MDB 450 ER3 3xM4MC 50 ER , ,550 2,275, ,085, MDB 600 ER4 4xM4MC 50 ER , MDB 250 ER2 MDB 300 ER2 MDB 400 ER4 MDB 450 ER3 MDB 600 ER4, , xM4MC 25 ER 2xM4MC 50 ER 4xM4MC 00 ER 3xM4MC 50 ER 4xM4MC 50 ER Ad

49 ROOF-TOP HFC407C Çatý tipi paket klima cihazý - Sadece soðuk - Heat pump

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

Hava soðutmalý su soðutma gruplarý KAZAKHSTAN

Hava soðutmalý su soðutma gruplarý KAZAKHSTAN Hava soðutmalý su soðutma gruplarý TSEK KAZAKHSTAN GHSC-V VÝDALI KOMPRESÖRLÜ HAVA SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yýllarýn deneyimine sahip GÖNKA, ISO 9001 sertifikasýyla da pekiþtirdiði

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... s u s o ğ u t m a g r u p l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ SU SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ SU SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ n HAVA SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com SU SOĞUTMALI CHILLER ÜNİTELERİ GREENTECH CHILLER CİHAZLARI ANA ÖZELLİKLER LSBLG680H/Nb-M Yüksek Enerji Verimliliği: Enerji

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS -W SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ www.ayteksogutma.com Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış, yerinde çalışmaya

Detaylı

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. 1. BE BERNOULLİ HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 2-5) 2. BH BERNOULLİ HİBRİD ISI POMPALARI ( 8-10 ) 3. BA BERNOULLİ SU KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 11-12 )

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ ( ) CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin!

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant, VVS5 VRF Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile 43 yıllık Alman teknoloji geleneğini yüksek performans, enerji tasarrufu

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Su Soğutma Grupları Kondenser Üniteleri

Su Soğutma Grupları Kondenser Üniteleri Su Grupları Kondenser Üniteleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere

Detaylı

Kompresör % % % Ecocycle S -12 Ecocycle S -16 Ecocycle SZ-12 Ecocycle SZ-16 Ecocycle 13 Ecocycle 26 Ecocycle 39 Ecocycle 46 Ecocycle S -12 Ecocycle SZ-12 Ecocycle S -16 Ecocycle SZ-16 Tüm Modellerde

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ HİPERMARKETLER, AVM LER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI, GÖSTERİ MERKEZLERİ, SOSYAL TESİSLER, EĞİTİM KURUMLARI İklimlendirme Sistemleri ART ART-3 H:.80 m Her

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları Havuz ve akvaryum sularının ısıtılması ve soğutulması için 5-200 kw performans aralığı seçeneklerinde Havadan havuz suyuna, havuz suyundan havaya enerji transfer edebilen Yüksek verim değerleri ile elektrik

Detaylı

GLOBAL CHILLER 30HX Çevre Dostu Yeni Teknoloji GLOBAL CHILLER TM in sessiz çalýþmasý ses seviyesinin düþürülmesi ve ses kalitesinin düzeltilmesi için yapýlan çok deðiþik çalýþmalarýn bir sonucudur. Bu

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU GSSC-V SERİSİ VİDALI KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yılların deneyimine sahip GÖNKA, ISO 1 sertifikasıyla da pekiştirdiği kalitesini su

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1 Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_23012017.indd 1 19.6.2017 19:01:05 Bosch Multi Split Klimalar 04 Bosch Ticari Split Klimalar 10 Ticari Split Kaset Tipi 12 Ticari Split

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

RAV-SP564ATP-TR RAV-SP804ATP-TR RAV-SP1104ATP-TR RAV-SP1404ATP-TR RAV-SM564MUT-TR RAV-SM564UTP-TR RAV-SM804UTP-TR RAV-SM1104UTP-TR RAV-SM1404UTP-TR RAV-SM5668TP-TR RAV-SM806BTP-TR RAV-SM1106BTP-TR RAV-SM1406BTP-TR

Detaylı

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ:

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: Düz boruya takılabilen, salmastrasız, yağlama ve soğutması pompalanacak akışkan ile yapan, bakım gerektirmeyen, ıslak

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 (HAZIRLAYAN : OKAN ÖNAL)

2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 (HAZIRLAYAN : OKAN ÖNAL) 2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 () CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000 AHRV 5000 HAVA DEBİSİ (M3/H) 500 750 1000 1500 2000 2500

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Vinç Klima Cihazları

Vinç Klima Cihazları Vinç Klima Cihazları VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

Teknik bilgiler NIBE F1145. Toprak kaynaklı ısı pompası

Teknik bilgiler NIBE F1145. Toprak kaynaklı ısı pompası Teknik bilgiler NIBE F1145 Toprak kaynaklı ısı pompası Teknik bilgiler 1x0V 1x0V 5 8 12 Verim nominal akış ısı pompasının performans sirkülasyon pompalar hariç 0/50 EN 14511 e göre verimi EN14511 3.74

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi Split Klimalar Bosch Ticari Split Klimalar Ticari Split Kaset Tipi Ticari Split Gizli Tavan Tipi Ticari Split Salon Tipi 04 10 12 16 20 Bosch un eşsiz kalite

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

DUVAR TİPİ AKSİYEL FANLAR HXBR / HXTR Serisi

DUVAR TİPİ AKSİYEL FANLAR HXBR / HXTR Serisi HXBR / HXTR serisi duvar tipi aksiyal fanlar yüksek kaliteli galvanizli çelikten preslenerek ve rotorları orak kanatlı olarak üretiliştir. Düşük ses seviyeli, korozyona karşı kataforize primer üzerine

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 VIEsMANN VITOCLIMA-S Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 İçindekiler 1. Ürün programı 1.1 Vitoclima 300-S VRF dış

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com. www.itechchillers.com

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com. www.itechchillers.com AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com www.itechchillers.com MASTER SERİSİ Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTESİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTESİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTESİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ Master Serisi Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

Gücünü doğadan alan teknoloji ISI POMPALARI KATALOĞU

Gücünü doğadan alan teknoloji ISI POMPALARI KATALOĞU Gücünü doğadan alan teknoloji 2015 ISI POMPALARI KATALOĞU Midori Isı Pompaları; 2010 yılında İzmir de ve soğutma sistemlerine yönelik, ekonomik ve çevreci çözümler üreten bir firma olarak kuruldu. Kuruluşundan

Detaylı

SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ (WORLD'E ÖZEL PEŞİN FİYATINA 2+8=10 TAKSİT VE 3 AY ÖTELEME ) ( KIRIGAMINE SERİSİ )

SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ (WORLD'E ÖZEL PEŞİN FİYATINA 2+8=10 TAKSİT VE 3 AY ÖTELEME ) ( KIRIGAMINE SERİSİ ) Sirküler No: KS-KP-2013/05 Başlangıç Tarihi: 01.05.2013 SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ (WORLD'E ÖZEL PEŞİN FİYATINA 2+8=10 TAKSİT VE 3 AY ÖTELEME ) ( KIRIGAMINE SERİSİ ) MODEL (TK) İç

Detaylı

NOVA. The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NOVA. The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ Soğutma devresi Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır.

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,00 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 15,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı