Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HAVA SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI HAVA SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI HEAT PUMP SU SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI KLÝMA SANTRALLERÝ FANCOILLER SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP KANALLI SPLÝT KLÝMALAR ÇATI TÝPÝ PAKET KLÝMALAR - ROOF - TOP

2 DÜNYADAKÝ MCQUAY ÜRETÝM NOKTALARI teknoloji yarýþýna 872 yýlýnda üstün performans göstererek, tüm klima sektörünün ihtiyacýný karþýlayabilecek þekilde baþladý. En geliþmiþ teknoloji üzerine odaklandý ve bunu tüm dünyaya ulaþtýrýyor. Tüm bölgelerin karakteristik özelliklerine ve ihtiyaçlarýna yönelik ürünler dizayn etmesi, ý bu bölgelerde zirveye taþýmýþtýr. dizayn, üretim, satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerde dünya lideri haline gelmiþtir. Bu baþarýlý zaman zarfýnda Remington, Singer, American Air Fitler, Perfex, American Furnace Company, Westinghouse, Herman Nelson Company logosu altýnda birleþmiþtir. Tüm bu firmalarýn ortak özelliði hepsinin kendi aktivite alanlarýnýn endüstriyel geliþiminde öncü olmalarýdýr. ismi ilk defa 933 yýlýnda Minneapoliste HVAC ekipmanlarý, radyatör ve ýsý deðiþtirgeçleri imalatý ile gündeme gelmiþ ve 935 yýlýnda ilk hermetik kompresörlü santrifüj soðutma grubu tarafýndan üretilmiþtir. 965 yýlýnda italya da yeni bir atýlým gerçekleþtirdi, su soðutma grubu üretimi için Europe kuruldu. 969 yýlýnda Cecchina (Güney Roma) daki yeni tesislerde üretime baþlandý. Bu tarihten itibaren Cecchina fabrikasý tüm 50 Hertz ürünlerin dizayn ve üretim merkezi haline geldi. 984 yýlýnda Amerika-Texas Snyder General Corporation bünyesine dahil olmakla geleceðe yönelik baþarýlý bir adým attý., prestijle büyüdü ve özellikle tüm dünyada servis hizmetlerindeki üstün baþarýsý ile nam saldý. Bu yýllarda AAF, Service, Barry Blower ve Jenn Fann ile gücünü pekiþtirdi. 988 yýlýnda R-34 A soðutucu gazlý ilk su soðutma grubu tarafýndan üretildi. 994 yýlýnda AAF-, OYL Industries Berhad a dahil olmasý firmanýn araþtýrma ve geliþtirme kapasitesini ve teknolojik kaynaklarýný ciddi oranda kuvvetlendirdi. Yine ayný yýl OYL; a kendi alanlarýnýn en iyi olan firmalarýný bir araya getirme imkaný verdi. AAF / grubu filtre sektörü lideri AAF international ile birleþti, dünyanýn en eski endüstriyel soðutma firmalarýndan ve tek vidalý kompresörün yaratýcýsý J&E Hall gruba dahil edildi. Bugün 3 kýtadaki 3 fabrikasý ile, OYL bünyesinde yatýrým ve finans grubu olan Hong Leong Group un bir kuruluþudur çalýþaný ve metrekarelik üretim alaný ile en üst kalitede üretim gerçekleþtirmektedir.

3 SOÐUTUCU AKIÞKANLAR VE ULUSLARARASI ANTLAÞMALAR Soðutucu Akýþkanlar Ozon tahribatý Ozon tabakasý, yeryüzünden 5-20 km yükseklikte baþlayan ve km 'de maksimum yoðunluða ulaþan ve canlýlarý güneþin zararlý UV-B ýþýnlarýndan koruyan bir tabakadýr. Ozon tabakasýnýn en önemli fonksiyonu, Stratosfere ulaþan bu zararlý güneþ ýþýnlarýný tutarak yeryüzüne ulaþmasýný engellemesidir. Ozon tabakasýnýn incelmesi veya bölgesel olarak tahrip olmasý nedeniyle yeryüzüne ulaþan UV-B ýþýnlarý tüm canlýlarý olumsuz yönde etkilemekte ve ekolojik dengeyi bozmaktadýr. Çevre sorunlarýnýn artmasý ile birlikte, yapýlan bilimsel çalýþmalar ozon tabakasýnýn tahribatý ve sera etkisi üzerinde birçok kanýt ortaya çýkarmýþtýr. Çalýþmalar, özellikle atmosfere yayýldýðýnda çevresel sorunlar yaratan maddeler üzerinde odaklanmýþtýr. Ozon tabakasýnýn CFC içeren soðutucu maddeler tarafýndan tahrip edildiðine dair ilk teori 974 yýlýnda Amerikalý bilim adamlarý Dr. Mario Molina ve Dr. Sherwood Rowland tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Daha sonraki bilimsel çalýþmalar CFC'lerin yanýsýra halonlarýn, karbon tetraklorürün ve metilkloroformun ozon tahribatýna neden olduðunu göstermiþtir. Bu teoriden yaklaþýk 0 yýl sonra 985 yýlýnda Güney Kutbu üzerinde ilk ozon tahribatý belirlenmiþ ve daha sonra ayný tahribatýn Kuzey Kutbu nda da olduðu gözlenmiþtir. þu an ozon kaybýnýn yoðunlaþtýðý bölgeler Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Arjantin, Güney þili, Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya ve Antarktika dýr. CFC içeren maddelerle ilgili uluslararasý antlaþmalar ve yaptýrýmlar Ozon tahribatýnýn önlenmesine yönelik ilk uluslararasý anlaþma 987 Eylül ayýnda baþta ABD, Japonya, Sovyetler Birligi ve Avrupa Toplulugu ülkelerinin bulunduðu 43 ülkenin katýlýmý ile Montreal Protokolü imzalanmýþtýr. Montreal Protokolü'ne taraf olan ülkeler ozon tahribatýna neden olan maddelerin kullaným miktarlarýný 986 yýlý verilerine dayanarak kullanýlan toplam miktarýn 995'te %50, 997'de %85 azaltýlmasýný ve 2000 yýlýnda tamamen kaldýrýlmasýný kabul etmiþlerdir. Montreal Protokolü'ne imza atan ülke sayýsý 992'de 80'e, 994'te 34'e, 995'te 50'ye ulaþmýþtýr. Haziran 990'da protokole imza atan ülkeler Londra'da yeniden toplanmýþtýr. Bu toplantýda kloroflorokarbonlarýn ve halonlarýn kullanýmý ve üretimlerinin 2000 yýlýndan önce durdurulmasýna ve karbontetraklorür ve metilkloroformun kontrol kapsamýna alýnmasýna karar verilmiþtir. HFC 34a HFC 407C HFC 40A %00 R34a %23 R32 %25 R25 %52 R34a %50 R32 %50 R25 Türkiye de durum Montreal Protokolü'ne 20 Eylül 9 tarihinde imza atan Türkiye, ozon tüketen madde tüketiminde yýllýk kiþi baþýna 0.3 kg ile geliþmekte olan ülkeler grubunda (Article 5 Country) yer almaktadýr. Türkiye, Montreal Protokolü'nde öngörülen sürelere göre 200 yýlýnda CFC tüketimini sýfýrlayacaktýr. Geliþmiþ ülkelere göre bu tarih 0 yýllýk ek bir süre anlamýna gelmektedir. HC 77 (NH 3 ) %00 NH 3 R22 %00 R22

4 VÝDALI KOMPRESÖRLÜ SOÐUTMA GRUBU ÖZELLÝKLERÝ Tek Vidalý kompresörlü cihazlar Oransal kontrol Vidalý kompresörler oransal kontrollüdür. Bu sayede iki kompresörlü cihazlarda %2,5, üç kompresörlü cihazlarda %8,3, dört kompresörlü cihazlarda %6,25'e kadar kapasite düþümü yapýlabilmektedir. ihtiyaç olduðu kadar soðutma saðlayabilen bu özellik sayesinde gereksiz enerji sarfiyatýna engel olunmaktadýr. Yine bu özellik sayesinde kýsmi yüklerde, kademeli çalýþan kompresörlere göre daha az akým çekilmektedir. Ayrýca bazý durumlarda su tanký koyma gereðini ortadan kaldýrýlmaktadýr. Düþük kompresör devri (3.000 d/d) Kompresör ana vidaya direkt akupledir. Bu nedenle vida ve motor devri d/d olup rakiplerine oranla bu düþük devir; daha düþük ses seviyesi, daha az aþýnma (uzun ömür) ve daha az devre kirliliði, daha az titreþim avantajýný beraberinde getirir. Yüksek güvenilirlik ve uzun ömür Gate rotorlar, çelikten sert kompozit malzemeden imal edilmiþ olup ana vidaya sýký geçmedir ve tam sýzdýrmazlýðýn kompresör ömrü boyunca ilk günkü gibi kalmasýný saðlar. Kompresörde sadece 5 hareketli parça mevcuttur. Ana vida ve mil, iki adet yanal rotor, iki adet oransal kapasite kontrolü yapan valfler. Ana rotordaki yükler dengelenmiþtir. Düþük devir ve dengelenmiþ yükler sayesinde yatak ömrü saatten fazladýr. Baðýmsýz soðutucu akýþkan devresi soðutma gruplarýnda her bir kompresör baðýmsýz bir soðutkan devresi ile birlikte çalýþmakta olup, devrenin arýzalanmasý halinde soðutma grubu çalýþmaya devam eder. Düþük kalkýþ akýmý, vidalý soðutma gruplarýnda düþük akým çeken star delta starter standart olarak kullanýldýðýndan, rakiplerin kullandýðý starterlere göre ilk kalkýþ akýmý azaltýlmýþtýr. Yað pompasýz yaðlama sistemi Kompresörün yaðlamasý için herhangi bir mekanik pompa kullanýlmamaktadýr ve yað ayýrýcýsý kompresörün dýþarýsýndadýr. Bu nedenle yaðlama sistemi kompresörün hareketlerinden etkilenmemektedir. Yaðlama basýnç farký yardýmý ile gerçekleþtirilmekte ve zaman içinde oluþabilecek bir arýza nedeni ortadan kaldýrýlmaktadýr. Düþük gaz miktarý ve yüksek verim Rakiplerine göre daha az gaz kullanýlmaktadýr. Ayrýca vida ve rotorlar arasýndan geçen gazýn tamamý hiçbir kayba uðramadan kondensere basýlýr. Bu sayede yüksek verim elde edilir.

5 ARI 998 Standartý SOÐUTMA GRUBU YERLEÞÝM TABLO - Parsiyal Yük Oranlarý TABLO 2 - Kýsmi Yük Hesaplama Formülü (IPLV) %YÜK %00 %75 %50 % STANDARD %7 %39 %33 % 998 STANDARD % %42 %45 %2 SÝSTEM I-P S-I 998 STANDARDI IPLV= 0,0 + 0,42 + 0,45 + 0,2 A B C D IPLV= 0,0A + 0,42B + 0,45C + 0,2D NOT: A = kw/ton [EER veya COP] %00 yükte B = kw/ton [EER veya COP] %75 yükte C = kw/ton [EER veya COP] %50 yükte D = kw/ton [EER veya COP] %25 yükte HAVA SOÐUTMA GRUBU YERLEÞÝMÝ SU SOÐUTMA GRUBU YERLEÞÝMÝ

6 HAVA SOÐUTMALI 6 kw - 40 kw HFC407C - HFC 40A Scroll Kompresörlü McSmart Mini H H H W 020C-025C-030C D W 040C-050C-060C D W D 080C-00C-20C-50C Standart aksesuarlar Açma/kapama Çalýþtýrma modu (ýsýtma, soðutma, boyler) Sýcaklýk ayarý Kompresör durumu (açýk, kapalý, defrost) Arýza sinyali Gün ve hafta ayarý 7 günlük programlayabilme Opsiyonel aksesuarlar Düþük sýcaklýk kiti Bufer tank Smart Manager M4AC Soðutma kapasitesi Toplam çekilen güç 2 Su debisi Kullanýlabilir basýnç kaybý3 Kompresör Miktar/tip Devre Sayýsý Gaz Miktarý Hidronik kit seçeneði Pompa sayýsý Genleþme Tanký Hacmi Buffer Tank Hacmi Su baðlantý tarafý Su baðlantý çapý Ses seviyesi Ses basýnç seviyesi4 Elektrik besleme Boyut ve aðýrlýk Yükseklik (Y) Geniþlik (G) Derinlik (D) Aðýrlýk kw kw l/s kpa n n kg n l l db(a V/ph/H kg M5AC M4AC 020CR 025CR 030CR 040CR 050CR 055CR 080C 00C 20C ,2 7,9 3,8 4,7 2,7 25,8 33,7 40,2 2,7 2,76 3,7 4,3 5 5,9 9,4 0,8 2,2 4,9 0,24 0,34 0,42 0,56 0,56 5,04,23,6, / rotary / rotary 2 / tandem rotary 2 / scroll 2,2,73 2,2 3,6 4,2 4,4 2x4,0 2x4,6 2x5,6 2x6, dx dx 25,4 25, // dx 25, dx 25, dx 25, dx 25,4 8 - dx/s 42,0 8 - dx/s 42,0 8 - dx/s 42, /3/50 400/3/ dx/s 42, NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri 2/7 0 C su þartý, 35 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (2) Kompresör(ler) ve sirkülasyon pompasý dahil (soðutmada) (3) Nominal çalýþma þartlarýndaki kullanýlabilir basýnç kaybý (4) 35 0 C dýþ hava sýcaklýðý, cihazdan m uzakta, ISO 3744 e göre Çalýþma limitleri M5AC M4AC 020CR 025CR 030CR 040CR 050CR 055CR 080C 00C 20C 50C Dýþ hava sýcaklýðý Maksimum dýþ hava sýcaklýðý Minimum dýþ hava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý Maksimum çýkýþ sýcaklýðý Minimum çýkýþ sýcaklýðý(etilen glikollü) NOT: () Düþük sýcaklýk kitli. C C C C +46-0() () () () () () () () () () +0-5

7 HAVA SOÐUTMALI 48 kw - 55 kw HFC407C ScrollKompresörlü McSmart Maksimum Ýþletme basýncý

8 HAVA SOÐUTMALI 84 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy SE 79,6 kg % Maksimum Ýþletme basýncý

9 HAVA SOÐUTMALI 40 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy SE Standart aksesuarlar ST standart tip 79,0-80,5 db(a)* LN sessiz tip 73,5-76,5 db(a)* XN ekstra sessiz tip 7,5-73,0 db(a)* XXN süper sessiz tip 65,0-66,5 db(a)* %00 Heat Recovery %50 Heat Recovery Parsiyel Heat Recovery Bir veya McEnergy kw Toplam güç (Fan güçleri dahil) kw Verim (COP) (Fan güçleri dahil) 2 db(a) Kompresör Miktar kg Kademe - Minimum kapasite Oransal kg Kondenser serpantini Miktar Çekilen güç kw Devir RPM Toplam hava debi m 3 /s Evaporatör Miktar Su debisi l Maks. Ýþletme basýncý bar ,7 2,58 76,5 80 6, ,3 28 0,5 39,7 McEnergy ST McEnergy LN ,0 77,6 86,9 95,6 202,9 70,3 8,8 92,0 203,2 23, 2,70 2,69 2,73 2,82 2,90 2,54 2,53 2,55 2,6 2,67 77,0 77,0 77,0 78,5 79,0 74,5 74,5 74,5 76,0 76, % 2,5 R34a Aksiyal ,73,73,73,73,73 0,9 0,9 0,9 0,9 0, ,9 44,0 43,0 43,0 43,0 34,3 33,5 32,7 32,7 32, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 Boy (B) kg kg Yükseklik (Y) Elektrik bilgileri Standart voltaj V/ph/Hz 400/3/50 Maks 3 A A A 265,3 3,7 390,3 283,2 349,7 4, 296, 363, 4,8 307,0 373,9 420,0 38,5 375,5 420,8 328,0 388,4 427,9 293,5 347,9 42,0 307,4 353,9 42,7 39,3 366, 42,7 335,0 377,7 422,4 348,8 393,8 432,7 NOTLAR : 0 0 (2) 35 0 (3) 4/ McEnergy ST McEnergy LN C Maks NOT: C C C -8() () -8() -8() -8() -8() -8() -8() -8() -8() -8()

10 HAVA SOÐUTMALI 247 kw - 40 kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy Class A Yüksek verimli model kg %

11 HAVA SOÐUTMALI 500 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü McEnergy Class A, HA Yüksek verimli model Standart aksesuarlar Yýldýz-üçgen çalýþtýrma Kompresör termik rolesi Fan termik rolesi Faz monitör Elektrikli evaporatör ýsýtýcýsý Flow switch Viktolik su baðlantýsý Ee tarafý kapama vanasý Çalýþma sayacý Genel arýza sinyali Lastik izolatör Yüksek basýnç manometresi Ses seviyesi versiyonlarý ST standart tip 79,0-79,5 db(a)* LN sessiz tip 73,5-76,5 db(a)* XN ekstra sessiz tip 7,5-73,0 db(a)* XXN süper sessiz tip 65,0-66,5 db(a)* Diðer versiyonlar %00 Heat Recovery %50 Heat Recovery Parsiyel Heat Recovery Bir veya iki pompalý kit McEnergy Soðutma kapasitesi Toplam güç (Fan güçleri dahil) Verim (COP) (Fan güçleri dahil) Ses basýnç seviyesi 2 Kompresör Miktar Toplam yað miktarý Kademe - Minimum kapasite Soðutucu akýþkan Devre sayýsý Gaz miktarý Kondenser serpantini Kondenser fanlarý Miktar Çekilen güç Devir Fan çapý Toplam hava debi Evaporatör Miktar Su debisi Maks.iþletme basýncý Su baðlantý çapý Boyut ve aðýrlýk Standart yükleme aðýrlýðý Standart çalýþma aðýrlýðý Boy (B) Geniþlik (G) Yükseklik (Y) Elektrik bilgileri Standart voltaj Nominal cihaz akýmý Maksimum cihaz akýmý 3 Maks cihaz kalkýþ akýmý kw kw db(a) kg Oransal kg kw RPM m 3 /s l bar kg kg V/ph/Hz A A A McEnergy Class A McEnergy HA ,6 70,9 83,5 95,4 46,5 60,3 70,8 80, 92,2 98,4 3,2 3, 3,7 3,2 2,9 2,92 2,94 2,94 2,92 3,03 79,0 79,0 79,0 79,0 77,0 77,5 77,5 77,5 79,0 79,5 vidalý 2 32 %2,5 R34a Bakýr boru - Alüminyum kanat Aksiyal ,73,73,73,73,73,73,73,73,73, ,0 53,8 53,8 53,8 43,0 56,2 55,0 53,8 53,8 53,8 (Shell and tube) Bakýr boru - zarf ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 68,3 68,3 68,3 68,3 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39, /3/50 273,7 290,2 304,5 37,6 253,4 274,6 287,4 298,4 35,0 322,6 340,3 392,2 390,6 402,2 320,6 359,8 369,4 380,2 380, 395,2 395,7 47,9 48,3 428, 39,6 42,0 42,7 420,9 424,3 430,0 NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 2/7 0 C su þartý, 35 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (2) 35 0 C dýþ hava sýcaklýðý, cihazdan m uzakta, ISO 3744 e göre. (3) 4/9 0 C giriþ / çýkýþ su sýcaklýðý, 40 0 C dýþ hava sýcaklýðý. Çalýþma limitleri Dýþ hava sýcaklýðý McEnergy Class A McEnergy HA Maks dýþ hava sýcaklýðý Min dýþ hava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý Maks çýkýþ sýcaklýðý Min. çýkýþ sýc. (etilen glikollü) NOT: () Düþük sýcaklýk kitli. C C C C +48-8() () () () () () () () () () 5-8

12 HAVA SOÐUTMALI 584 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E SE ST 232 2, , ,8 2,8 79,5 79, ,76 % %

13 HAVA SOÐUTMALI 584 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E SE ST 372 2, ,8 47 2, ,8 2, , , ,5 79,5 79,5 79,5 79,5 80 % %

14 HAVA SOÐUTMALI 66 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E XE ST Yüksek verimli model , , ,08 79, ,07 79, ,22 3,03 79 % %

15 HAVA SOÐUTMALI 66 kw kw HFC34a Vidalý Kompresörlü ALS E XE ST Yüksek verimli model ,08 3,2 79,5 3,06 79,5 45,4 3,09 79, ,99 79, ,07 79, , ,09 80 % %

16 HAVA SOÐUTMALI 790 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower SE ST

17 HAVA SOÐUTMALI 790 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower SE ST 28 Maksimum Ýþletme Basýncý

18 HAVA SOÐUTMALI 854 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower XE ST 28

19 HAVA SOÐUTMALI 854 kw kw HFC407C Vidalý Kompresörlü McPower XE ST

20 HAVA SOÐUTMALI 5 kw - 39 kw HFC407C - HFC40A Scroll Kompresörlü McSmart Mini Heat Pump 020CR-025CR-030CR 040CR-050CR-060CR 080CR-00CR-50CR M5AC M4AC 2,7 6,2 7,3 2,76 0,3 7,9 3,72 0, ,33 0, ,8 5 5,09 0, ,7 6, 5,89 0,75 75 rotary 2 Tantem Rotary,2,73 2,2 3,6 4,2 4,4 2x4,0 2x4,6 2x7,5 2x6,8 Su baðlantý tarafý 6 789,5 789,5 789, M5AC M4AC

21 HAVA SOÐUTMALI HFC407C 47 kw - 45 kw Scroll Kompresörlü McSmart Heat Pump 2,5

22 HAVA SOÐUTMALI HFC407C 64 kw kw Pistonlu kompresörlü MHR ST- MHP ST Heat Pump 76,9 99,2

23 HAVA SOÐUTMALI HFC34a 255 kw - 385kW Vidalý kompresörlü Mc Energy HPI Heat Pump-Inverter McEnergy HPI Soðutma kapasitesi Çekilen güç Isýtma kapasitesi 2 Çekilen güç 2 kw kw kw kw , , , , Verim (COP) Ses basýnç seviyesi 3 Kompresör db(a) 2, , , ,77 80,3 Vidali 2,79 80,3 2,79 80,3 2,7 80,3 Miktar Toplam yað miktarý Kademe sayýsý Soðutucu akýþkan Devre sayýsý Gaz miktarý Kondenser serpantini Kondenser fanlarý Miktar Çekilen güç Devir Fan çapý l kg kw RPM , , Oransal R34a Bakýr boru - Alüminyum kanat Aksiyal 6 8,73, , , , Evaporatör Miktar Su debisi Maksimum su basýnç kaybý Su baðlantý çapý l bar " Rc Rc 5 (Shell and tube) Bakýr boru - zarf Rc 5 Rc Rc Rc Rc 5 Boyut ve aðýrlýk Boy (B) Geniþlik (G) Yükseklik (Y) Standart yükleme aðýrlýðý Standart çalýþma aðýrlýðý kg kg Elektrik bilgileri Standart voltaj Nominal cihaz akýmý Maksimum cihaz akýmý Maksimum cihaz kalkýþakýmý V/ph/Hz A A A V - 3 ph - 50 Hz NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 2/7 0 C su þartý, 35 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (2) Isýtma kapasiteleri; 40/45 0 C sýcak su, 7 0 C dýþ hava sýcaklýðýna göre verilmiþtir. (3) 35 0 C dýþhava sýcaklýðý, cihazdan m uzakta, ISO 3744 e göre Çalýþma limitleri McEnergy Dýþhava sýcaklýðý -soðutma Maksimum dýþhava sýcaklýðý Minimum dýþhava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý - soðutma C C +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() +57-0() Maksimum çýkýþsýcaklýðý Min. çýkýþ sýc.(etilen glikollü) Dýþhava sýcaklýðý - ýsýtma C C Maksimum dýþhava sýcaklýðý Minimum dýþhava sýcaklýðý Evaporatör su sýcaklýðý - ýsýtma C C Maksimum çýkýþ sýcaklýðý Minimum çýkýþ sýcaklýðý C C NOT: () Düþük sýcaklýk kitli.

24 HAVA SOÐUTMALI HFC407C 64 kw kw Pistonlu kompresörlü MHR ST- MHP ST Heat Pump

25 SU SOÐUTMALI HFC407C 85 kw - 66 kw Scrool kompresörlü WHZ

26 SU SOÐUTMALI 66 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü ECOPLUS SE

27 SU SOÐUTMALI 86 kw - 54 kw HFC34a Vidalý kompresörlü ECOPLUS XE Yüksek verimli model

28 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS SE

29 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS SE

30 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS SE

31 SU SOÐUTMALI 334 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü WHS XE Yüksek verimli model

32 SU SOÐUTMALI 369 kw kw HFC34a Vidalý kompresörlü PFS Yüksek verimli model

33 SU SOÐUTMALI HFC40A 790 kw kw Vidalý kompresörlü YÜKSEK KAPASÝTE (2,200 Kw) - YÜKSEK VERÝM (7,2) ; yüksek verimli, çevre dostu R40a gazlý vidalý gruplarla daha yüksek kapasite ve daha yüksek NPLV/IPLV elde edilebilmektedir. Özellikle Kw a kadar olan kapasitelerde vidalý grup; tercih edilebilecek teknik özelliklere sahiptir. Bu teknik özellikler: YÜKSEK KAPASÝTE (2.200 Kw), YÜKSEK VERÝM (NPLV 7,2) - SANTRÝFUJ DAN DAHA ÝYÝ BÝR NPLV, - VÝDALI GRUPTA; SATRÝFUJ GRUPTA YAÞANAN SURGE PROBLEMÝ YOK. - SANTRÝFUJ TEK KOMPRESÖRLÜ ÝKEN VÝDALI ÝKÝ KOMPRESÖRLÜ, - VÝDALI NIN BAKIMI VE SERVÝS HÝZMETLERÝ DAHA ÇABUK VE KOLAY, - VÝDALI NIN YEDEK PARÇASI DAHA AZ - VÝDALI NIN AÐIRLIÐI DAHA AZ

34 SU SOÐUTMALI HFC40A 729 kw kw Vidalý kompresörlü PROXIMUS SE

35 SU SOÐUTMALI 790 kw kw HFC40A Vidalý Kompresörlü PROXIMUS XE Yüksek verimli model

36 SU SOÐUTMALI SANTRÝFUJ KOMPRESÖRLÜ SOÐUTMA GRUPLARI Geniþ kapasite ve verim seçenekleri Tek kompresör WSC 300 kw kw - farklý motor seçenekleri, çarklar, diþliler, evaparatör ve kondenser seçenekleri ile yaklaþýk. milyon chiller seçeneði. Çift kompresör WDC 600 kw kw - farklý motor seçenekleri, çarklar, diþliler, evaparatör ve kondenser seçenekleri ile yaklaþýk 0.75 milyon chiller seçeneði. Müþterinin ihtiyaçlarýna dayalý olarak, uygun performansýn seçimi önemlidir. Chiller seçim programý bütün spesifik uygulamalar için en iyi çözümün seçilmesine olanak saðlar. Deðiþken frekans sürücü opsiyonu Ara yük verimini artýrýr. Yýllýk enerji sarfiyatýný azaltýr. Yüksek verim Tam yük 7 ye kadar COP (Tüm yükte 7 ye kadar COP) Ara yükler (Ara yükte 2 ye kadar COP) 2 ye kadar COP (invertör ile) Rakipsiz kapasite kontrolü Verimsiz sýcak gaz by-pass kullanmadan, WSC tek kompresörlü cihazda %0, WDC çift kompresörlü cihazda %5 e kadar kapasite kontrolü saðlar. Kapasite kontrolü stapil soðuk su üretim imkaný saðlar ve kompresörlere daha az zarar verir. Enerji kesilmesine karþý koruma Enerji kesilmesi, chillerin normal kapatma prosedürünü gerçekleþtirmesini engeller. Yaðlama eksikliði bu noktada rulmanlara zarar verir ve kompresörün ömrünü kýsaltýr. Kompresörlerde yað hazneleri ve (enerji kesilmesi durumunda rulmanlara basýnçlý yað gönderen) sýkýþtýrýlmýþ yaylý piston bulunmaktadýr. Ayný zamanda, düþük atalete baðlý olarak kompresörler hýzlarýný çabucak keser. Hareketli basma difüzörü saðlamlýðý artýrýr ve titreþimleri azaltýr. Hareketli difüzörü Piston Lubrificant reservoir Soðutucu akýþkan depolama kapasitesi Kondenserler bütün chillerin soðutucu akýþkan þarjýný tutmak için boyutlandýrýlmýþtýr ve gerekli valfler yardýmýyla bu þarjýn korunmasý saðlanmýþtýr. Bu özellik birçok uygulamada görülen farklý depolama ihtiyacýný ortadan kaldýrmýþtýr. Microtech II kontrolü Kullanýþlý dokunmatik kontrol paneli Bina otomasyon sistemleri ile kolay entegrasyon Sessiz çalýþma Likit enjeksiyon Az miktarda likit soðutucu akýþkan kondenserden alýnýr ve kompresör basma hattýna iletilir. Sývý zerrecikleri ses enerjisini absorbe eder ve kompresörün toplam ses seviyesi azalýr. Sývý zerrecikleri buharlaþýr ve basma superheatýný azaltýr. Düþük yüklerde daha sessiz ýn dizayný sayesinde, chillerlerin en çok çalýþtýklarý zamanlar olan düþük yüklerdeki ses seviyelerinde azalma saðlanýr.

37 WDC ÇÝFT KOMPRESÖRLÜ SOÐUTMA GRUPLARI HFC34a Bir WDC çift kompresörlü chiller ile iki tek kompresörlü chiller in karþýlaþtýrýlmasý Kýsmi yük verimi 2000 kw lýk santrifuj grup kýsmý yüklerdeki verimi Extra Özellikler

38 FANCOIL Gizli tavan tipi fancoil özellikleri

39 FANCOIL MCW-Gizli tavan tipi fancoil HFC40A Vidalý Kompresörlü Çekilen güç kw 0,05 0,069 0,083 0,49 0,205 0,29 0,28 Çekilen güç kw 0,05 0,069 0,083 0,49 0,205 0,29 0,28

40 FANCOIL MF - Kasetli ve gizli döþeme tipi fancoil 02H 020H 025H 035H 050H 060H 080H 090H

41 FANCOIL MCK - Dört yön üflemeli kaset tip fancoil

42 FANCOIL MWM - Duvar tipi fancoil 007GW 00GW 05GW 020GW 025GW 467/382/297 2,34,73 5,28 0,2 6 40/35/29 0,024 0, 50/425/340 2,78 2,03 6,33 0,4 6 39/34/28 0,026 0, 586/484/374 3,22 2,35 7,09 0, /36/29 0,029 0,3 07/833/748 4,84 3,85 0,26 0, /43/40 0,069 0,29 22/986/799 5,27 4,33,87 0, /48/44 0,070 0,29 /2 /2 /2 /2 / MCC-Orta basýnçlý gizli tavan tipi Fancoil

43 FANCOIL MCM - Kasetli tavan tipi fancoil MDB - Yüksek basýnçlý gizli tavan tipi fancoil ,64 9,09 4,3 0, , ,84 5,3 0, , ,26 42,67 69,27 2, , ,90 58,3 96,68 3, , /

44 SMART MANAGER Fancoil ve soðutma grubu kontrolü

45 SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP Split tip

46 SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP Dört yöne üflemeli - Kaset tipi HFC40A Gizli tavan tipi HFC40A

47 SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP Paket tip 4,98 6,23 8,27 9,28 0,7 2,07 5,66 23,5 3,52 3,73 3,66 3,83 3,79 3,78 3,63 3,56 3,59 3,74 6,94 8,48 0,82 2,96 5,2 5,79 2,70 30,6 36,0 4,24 4,50 4,22 4,3 4,6 4,39 4,2 4,48 4,33 0,30 0,42 0,50 0,6 0,68 0,80,00,54 2, R40A R40A R40A R40A R40A R40A R40A R407CR407C

48 KANALLI SPLIT Btu/h Btu/h Ýç ünite MCC 030 CR MCC 040 CR MCC 050 CR MCC 060 CR MDB 075 ER MDB 00 ER MDB 25 ER MDB 50 ER Dýþ ünite M4LC 030 CR M4LC 040 CR M4LC 050 CR M4LC 06 CR M4MC 075 ER M4MC 00 ER M4MC 25 ER M4MC 50 ER Soðutma kapasitesi Btu/h Isýtma kapasitesi Btu/h Toplam çekilen güç-(soðutma) Kw 3,02 4,23 5,6 6, 8, 0,7 2, 6,3 Hava debisi Max devir (iç ünite) m3/h ,700 2,800 3,820 5,090 6,370 7,645 Kanal basýnç kaybý (iç ünite) Pa Ses basýnç seviyesi iç ünite db(a) Ses basýnç seviyesi Dýþ ünite db(a) BOYUTLAR VE AÐIRLIK iç ünite Yükseklik M4LC 030 CR MCC CR M4LC 040 CR 380 MCC 050 CR 380 MCC 060 CR 380 MDB 075 ER 50 MDB 00 ER 50 MDB 25 ER 70 MDB 50 ER 70 Boy Geniþlik Aðýrlýk DIþ ünite Yükseklik Boy Geniþlik kg 39 M4LC 030 CR M4LC 040 CR M4LC 050 CR M4LC 06 CR M4MC 075 ER M4MC 00 ER M4MC 25 ER M4MC 50 ER Aðýrlýk kg NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 27 0CKT -9 0 CYT iç ortam sýcaklýðý, 30 0 C dýþ hava sýcaklýðý. (2) Isýtma kapasiteleri; 20 0 C iç ortam sýcaklýðý, 7 0 C dýþ hava sýcaklýðý. Kanallý split - Heat pump iç ünite DIþ ünite Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Toplam çekilen güç-(soðutma) Hava debisi Max devir (iç ünite) Kanal basýnç kaybý (iç ünite) Ses basýnç seviyesi iç ünite Ses basýnç seviyesi Dýþ ünite BOYUTLAR VE AþIRLIK iç ünite Yükseklik Boy Geniþlik Aðýrlýk DIþ ünite Yükseklik Boy Geniþlik Aðýrlýk Dýþ Ünite Sayýsý Btu/h Btu/h Kw m3/h Pa db(a) db(a) kg kg MDB 200 ER2 2xM4MC 00 ER , MDB 200 ER xM4MC 00 ER, MDB 250 ER2 2xM4MC 25 ER , ,295,870, ,045,085, NOTLAR : () Soðutma kapasiteleri; 27 0 CKT -9 0 CYT iç ortam sýcaklýðý, 30 0 C dýþ hava sýcaklýðý. (2) Isýtma kapasiteleri; 20 0 C iç ortam sýcaklýðý, 7 0 C dýþ hava sýcaklýðý. MDB 300 ER2 2xM4MC 50 ER , ,295,870, ,045,085, MDB 400 ER4 4xM4MC 00 ER , ,550 2, MDB 450 ER3 3xM4MC 50 ER , ,550 2,275, ,085, MDB 600 ER4 4xM4MC 50 ER , MDB 250 ER2 MDB 300 ER2 MDB 400 ER4 MDB 450 ER3 MDB 600 ER4, , xM4MC 25 ER 2xM4MC 50 ER 4xM4MC 00 ER 3xM4MC 50 ER 4xM4MC 50 ER Ad

49 ROOF-TOP HFC407C Çatý tipi paket klima cihazý - Sadece soðuk - Heat pump

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Bireysel ve Ticari Klimalar Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Systemair Güveni Tedarikçi olarak siparişten teslimata, dokümantasyondan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada verdiğimiz

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

Paket Klima Sistemleri

Paket Klima Sistemleri Paket Klima Sistemleri www.formgroup.com Paket Klima Sistemleri 1895 yılında Amerika da kurulan Lennox firması 23.000 çalışanı, 25 fabrikası, 2.500 bayisi ve 3 milyar doları aşkın cirosu ile dünya çapında

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı