istanbul TiCARET ODASI is PROGRA/V11 BOTCESi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI is PROGRA/V11 BOTCESi,"

Transkript

1 istanbul TiCARET ODASI 982 is PROGRA/V ' ve BOTCESi,

2 Afa Matbaacılık lstanbul98

3 S U N U Ş SAYIN ODA ~ECLiSi EAŞKANLiqiNA, GenBl çerçevesi.24 06~k istikrar.~ed~irleii~le çizilen ekonomi_ politikasının, 98 yılında ~a ~ynen izlendiği ve hatta' getirilen modelin vergi sistemi alanındaki eksik'l.iğinin, yılbaşından itibaren 'doldurulmaya çalışıldığı bilinmektedir. Serbest piyasa ilkeleri içinde, iç talebin daraltılması ve.ihraca~a ydnelinmesi biçiminde dz~tie~ebileceğimj.z ekqnomi p9litikasının uygulaması, dzellikle ana s6run olan enflasyqnun ~ontrol altına alın~ masında başarılı sonuçlar vermiş~i~.,nitekim, geçen yıl % 75,6 'olan geçinme indeksindeki artışın 98 yılında % 37'lerde kalacağı aiılaşılmaktadir:, - Ote"yandan, ~konominin b~gilme ~ızı~daki dqş~ş yeya duraklama, 98 'de ydn cjeğiştir(3!rek.te.krar büyümeye dd-: nüşmüştür..-gerçekten, yapılan tah_minle_r G:SMH~da % 4,4 'l.ük bir artışı ortaya koydıaktadır. -. _özellikle otomotiv sana'yi, ev aletleri ve inşaat malzemeleri. sanayiindeki ür_et'im y'a-vaş ıamal.aiı dnemli boyutlara ulaş~ış olmakla beraber, sin~i ilietirnde genel - olarak hafif bir ait~ş ol4uğu ifade edrlebilir. Bbntinla beraber, _sanay iae atı). kapa~iteleriiı dpemli-~boyutl~r-da bıilundu unu kabul etmek gerekir. Bu olguda; iç talepteki durgunluk.yiı:nında, ener]j darboğazı etkitı olmuştur yılı içinde titiz bir p-ara politikası izlendiğinil para arzı.ndaki artış~iı %: 7,5 dola-ylarında bulunduğunu gdrmekteyiz. Serbest f.aiz uygulaması ise, mevduat hacmi'nde hızlı bi;r: bi.iyümeye yol açmışt-ır. Li*idite sıkıntısı içinc!e bulunan ve dz kaynakyabancı kaynak dengesi bozulmuş, işletmel'e:r yüksek faiz hadlerindıiin Şüphesiz etkilemmişierdir. Faiz hadlerinin. düşürülebilmesi-~çitı, baiı vergi indirimieri ya~ılmasi veya: miıaiiyet;leririin kaldırılması, mevduat munzam karşılıklarının k.a.demeli ve esnek biç.imde ayar)atıması, faiz.oluşumunda rekabeti eng~lleyici pilrüzlerin giderilmesi, ban~ kaların daha ra~yq:pe. Çalışmaya itilmel(3!ri, t.icari mevdu-

4 - II - ata faiz uygulanm~sı gibi tedbirler dnerilebilir. Ancak, faiz hadlerinin kamu otoritelerin ce belir.lenmesi, hem izlenen politikaya, hem de özel sekt6r olarak savun~u~umuz temel ilkex~re ters daşer. Kaldı.ki, b6ye bir uygulamanın neticede, çift faiz hadlerini ortaya çıkaraca~ını geçmiş tecrilbeler bize g6stermiştir. Aksini dilşilnmek, ekonomi kurallarını inkar etmek olur. Bununla beraber, enflasyon oranındaki dilşmeye pa~ ralel olarak, faiz badlerinin de aşağıya çekileceğini beklemek.teyiz. DLğer taraftan, sıkı para politikaaının etkisiyle talep ve yatırımla~daki yavaşlama, işsizlik sorununu~ bilgilmesine yol açmıştır. Ancak, birkaç yıl bazı sorunlara katlanmak zorunda olduğumuzu da ifade etmek isterim. 98 yılındaki önemli, ve sevindirici gelişmelerden biri ise, ihracatimızda beklenenin ilstilndeki artış olmuştur. Yılın ilk.8 ayında bu artışın% 60'lara. yaklaşmış bulunmasıni memnuniyetie ka~şılı~oruz~ işadamlarımızın çoğunluğu, işletm~lertnin -aşayabilmesi için ihracata y6nelmelerinin zo~unl~ olduğunun bilincine var~ışlardır. Gerek bu bilincin yeileşmekte oluşu, gerekş~ illkemizi ve Odamız'ı ziyaret eden yabancı alım heyetleri sayıaındaki bilyilme, ihracat alanındaki iyimserl.iğimizi. pekiştirmektedir. 982 yılında, izl~nen genel ekonomi politikasından sapmaksızın, alınacak b~zı tedbi~lerle; çeşitli sıkınti!arın hafifletilebileceği, ekonomik sorunların ç6zil~lenmesinde kesin başarıya ulaşılmas~nın daha kolay ve hızlı biçimde sa~ lanabil ece~i inancında-yız. 982 ae Ki~'lerin rasyonalizasyo~u ve verimlilikle~ rinin artırılması alanında olumlu adımların atılması, biltçe açıklarının tamamıyle giderilmesi ve Devlet. harcainalarında daha.sıkı bir tasarrufa -yönelinmesini; enerji ve di~er alt yapı harcamalarıriın ~rtarak silrdilrillmesinin beklentisi içindeyiz. CJnilmilzdeki dönemde, gerek kurumlaşmanın teşviki, az kaynak-:-ya.bancı kaynak dengesinin kurulması, otofinansman kayna kları nın yaratılması, finansman sorunla-rının hafifzetilmesi yanında, ihracatımızın artış temposunun silrdilrillmesi, ana hedefleri~iz ve girişimlerimizin konusu olacaktır.

5 - III - Bu cümleden olarak, ekonomide hjl vergi dış~ kalmış kazançların devreye sokulması için servet beyanı milessesesinin yeniden gözden geçirilmesi, vergisiz. ve tüm firmaları kapsayacak şekilde sabit kıymetlerin yeniden değerlendiril,mesi sisteminin getirilmesi,. yedek akçeleein Devlet tahviline yatırılması zorunluluğunun kaldırılması, Kurumlar Ver~isi oranının indirilmesi, geçici bir süre için dahi olsa, hisse senetleri için Değer Artışıvergisi istisnasının tanınması gibi tedbirler üzerinde ısrarla durulacaktır. Vlke yararları da gözetilerek, yabancı sermayenin celbi konusunda ise özel bir çaba sarfedilecektir. ihracat alanında ise, ihracat kredilerinin yeterli düzeye -çıkarılarak bürokratik engellerin aşılması, geçici bir dönem için ihracat faaliyetlerinin vergi dışı tutulması, ihracat sigortası, serbest bölge, liman kapasitelerinin ve riakliye sarunlarının çözümü gibi konuların gerçekleştirilmesi, vergi iadesi sisteminin esnekleştirilmesi, gümrük sorunlarının çözümlenmesi ve başta ihracata dönük ü~etimi etkileyen enerji kısıntıları, başlıca girişim alanlarımız olacaktır. Bu arada, ihracatımıza Oda olarak doğrudan katkıda bulunmak amacıyla, dış ülkelere bir 3eri pazar arama gezis.i düzenlenmesi planlanmakta olduğunu da belirtmek isterim. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ana hedeflerimiz yanında, 982 Yılı tş Programımızın hazırlanmasında; üyelerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümlen~ mesine, çeşitli araştırma faaliyetlerinin artırılması görüşüne ağırlık verilmiştir. Şüphesiz, bu arada, son yıllarda Odaca izlenen politik~ya uygun olarak kamuoyu oluşturma, kardeş k~ruluşlarla temasın sıklaştırılması, Devlet organları ve yetkili m~rcilerle ilişkilerimizin sürdür.ülmesine, dürüst ticaretin devamı için gayret sarfedilmesine gereken önem verilecektir. Bu arada, 982'de idrak edeceğimiz Qdamız'ın 00. Kuruluş Ylldönümünün, Oda'nın geç~işine ve itibarımıza ~yık bir biçimde kutlanması için gerekli çabanın göste~ :dlec.egi açıktır. Faaliyetlerimizin bir bölümünü bu çalışmalar teşkil edecektir.

6 - IV Yıl~ tş Programımızın başarı:ile uy~ulanmasında ~e sorunlaiıri tespit ve çbzamande, Sa~ın Meclis ayelerimiiin gdraş; "öneri ve uyarılarıriıiı büyük katkısı ol~ca ının bilincinde bulundu~u~~zu ~eiii~ken, ~apıci e~eşti~ilere her zaman açık oldu~ijmuzu bir kere daha vurgulamak isterim. Olkemize.ve mensuplar.ımıza yarariı olabilmek Lçin azami gayret gösterece~imiii ifade ed~rek, 982.ş Programımızı saygı ile takdirlerinize sunarım. Nuh Kuşçuliı y önetim Kurulu Ba-şkanı

7 - i Ç i N b E K İ L E R - - BiRiNCi BbLUM - S U N U Ş SAYFA NO I. ÖZEL SEKTbRUN GELiŞTiRiLMESi. MESi ve KAMUOYU OLUŞTURULMASI YÖNLENDiRİL- II. EKONOMiK ve SOSYAL SORUNLARLA ilgili FAALiYETLER Ekonomik Rapo rlar Yıllık Ekonomik Rapor ve G6stergeler~ Türk Parasının Konvertibilitesi Sorunu 2 4- Madde Bazında Fiyat Yükselişlerinin De~erlendirilmesi ve Çeşitli Fiyat indekslerinin Mukayesesi... ~ Tarımsal Urünler Taban Fiyatları 6- Tarımsal Uretimin Y6nlendirilmesi ve Planlanması Para Politikası ve Sermaye Piyasası 4 8- İşçi D6vizleri Ulke. Etüdleri Çeşitli Batı Ulkelerinde ~icari Faaliyetleri Düzenleyici ve Teşvik Edici Mevzuat : ll- Çeşitli Ulkelerde Yatırımları ve İhracatı Teşvik Tedbirleri Sınai Kapasitelerin Ne Kadarının İhraÇ Edildi~i Konusunda Çalışma Pazarlama Zinciri Yapısı, Serbest Piyasa Mekanizmasının işlemesini Engelleyen Veya Güçleştiren Fakt6rler Gelişmekte Olan Ulkelerde Yabancı Sermayenin İhracata Olan Katkısı Konusunda Bir Araştırma Gümrük Vergileri Açısından Seçilmiş Bazı Temel Malların iç ve Dış Piyasa Fiyatları Canlı Hayvan Yerine Et İhracatı Teşviki 7 7- Kıymetli Madenle~in İhracatı Seminer. Çalışmalari... ~

8 - II - III. MEVZUAT ÇALIŞMALARI 9 IV. MALi KONULAR.... ll - Vergi Kanunları ll 2- Karşılıksız Çekierin Cezai Mileyyideleri 2 3- En Çok Vergi 6deyenlerin 6dilllendirilmes~ 2 v. DIŞ TiCARETE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR İhracatçı Eğitim~ v_e Enforma~syonu a) Atatilrk Dilnya.Ticaret Merkez.i... 2 b) B6lgeler İtibariyle Dış Ticaretimizle ilgili Bilg il er c ) th ra ca t Kur s u d) Tilrkiye'de UluSla~a~ası Ftiar, Kongre ve iş Organi.zasyoriti ' ~ 2- Yab~ncı Ulkelerle İlişkiler ve Tanıtma Faaliyetleri...' : a) Dış Tem asi]ar :. : ;... 3 b) Dış Fuar ve Se~gi Çal~şmaar~ Araştırma Faaliyetleri a) ihracat Formaliteleri... 5 b} ihracat Kredileri ve i~edi F~izleri 5 c) ihracatı Teşvii Tedbirleri... ~... 5 d) Faiz Farkı iadeleri Uygulaması.:;.. 6 e) ihracatta Vergi İadesi f) Tilrk.iye Ekonomisinde Bilyilme Fakt6ril Olarak Dış Ticare~ ~...,... ~.. 6 g) Başarilı ihra,catçıların 6dilllendiril.. mesi Dı$ Ticaret Mevzuatı Çalışmaları... 7 VI. KUÇUK SANAYi ile ilgili, ÇALIŞMALAR~ KilçUk S~naylde Kapasite Kullanımı Araştırması..... ~ Sanayici Uyelerimizle ilgili İstatistiki Bilgiler ~...,.. ~ Mesı ekl. Geziler....,... ;. ;. ; Acil ihtiyaç D6vizi.... _... '8 -işyeri Temini.. ~ ~ Kaçilk Sanayici Yatırım KararlarL Anketi 8 7- Yatırım ve işletme Kredisi... ;... 9

9 III - VI I. iç TiCARETLE-iLGiLi FAALiYETLER 9 - Ban.ka Kurulması. \ Hallei Kanunu : ~;~ ~ Nebati Yağ Konusunda Bir Araşt~rm a 20 VIII. DiC:ER KESiMLER:C.E ilgili ÇALIŞKALAR Petrol ve Maden Kanunu ~ inşaat Faaliyetleri Filmeilik sektara 2.4- Turizmin Geliştirilmesi., Ulaştırma ile ilgili Ça.lışma;Lar il IX. x. XI. EC:iTiM ve KOLTOR ÇALIŞMAL.ARI ODA içi ÇALIŞMALAR.. - Odıamız 'ın 00. Kuruluş Yı.ld6nilmil. 2- Anket Çalışmalar ; 3- Bilgisayar Hizmetleri ~ 4- Yayın Fa.aliyetleri 5- Oda Personeli le ilgili Konular.. DiGER ÇALIŞMALAR,.. ikinet BlJLOM I. II. BOTÇE.GEREKÇESi : ' GELiRLER 30 3 III. GiDERLER '. 38 IV. BOTÇE 'l'alimii.ti.. 57

10

11 982 YILI İŞ PROGRAMI

12

13 I. dzel SEKTdRUN GELiŞTiRiLMESi, YdNLENDiRiLMESi ve KAMUOYU. OLUŞTURULMASI Ekonomiye getirilen tedbirlerin başarı ile sürd~rülmesi, hatalı ydnl~rinin düzeltilmesi için, kamu ve azel.tüm kuruluşlar ile yurttaşlara büyük gdre~ler düşmektedir. C~miamız bu gdrevin bilinci içinde üzerin~ düşeni yerine getirmeye çalışmaktadı~. Bu amaçla başarılı bir serbest piyasa ekonomisi ortamı yara~mak için bugünkü ekonomik ve ticari faaliyetlerin aksayan ydnlerini ve bunla~ rın nedenlerini ortaya koyacak çeşitli araştırmalar yapılmakta ve çdzüm yolları aranmak.tadır. dzel sektdrün dinamik ve yapıcı niteliği dolayısıyla, geliştirme ve ydnlendirilmesl yolunda yapılacak çalışmaların güç kazanması amacıyla, başta Odalar olmak üzere camiamızın çeşitli kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmanın yararı açıktır. Yıllardır ekonomik ve sosyal hayatımızda hissedilen mevzuat boşluklarının daldurulması ve günümü~ ihtiyaçlarına cevap vererneyen mevcut mevzuatın tadili için çeşitli Devlet organlarınca sürdürülen çalışmalara ışık tutması bakımından, gerektiği zamanlarda ve aktif olarak, camiamızın işbirliği içinde hazırladığı gd ~üşlerden yararlanılmaktadır. Yukarıda belirtilen ve temel prensip niteliği taşıyan, dzel sektdrün geliştirilmesi ve ydnlendirilmesine.ilişkin faaliyetlerimiz, basın ve yayın organları aracılığı ile kamuoyuna duyurularak, camiamızın etkinlik sahasının genişletil~esine çalışılmaktadır. 24 Ocak 980 istikrar programını tamaml~yıcı tedbirlerin alınması için üyelerimiz ile işbirliği içinde sorunların derinliğine saptanması ve ayrıca ticari faaliyetlerimizin yönlendirilmesi ve çağdaş ortama ayak uydurabilmek için dteden ~eri yürütülen çalışmalarımız sürdürülecektir. Ayrıca tamamlanma aşamasına gelmiş bazı kanun tasarıları üzerindeki çalışmalar süratle bitirilerek, de~ ğerlendirilecektir. Diğer taraftan, ticarette dürüstlüğün korunmasına ydnelik çalışmalaz'ımızın sürdürüleceği ve bu konuda- ki geçtiğimiz döne de sonuçlandırılan Dürüst Reklamcılıkla ilgili Riayeti Mecburi Mesleki Ka~~r, Oda Meclisimizin onaylaması halinde Tacirler Gönüllü Taahhütnamesi sistemi gibi yeni projelerle ilgiii ~ygulamalar başlatılacaktir.

14 - 2 - II. EKONOMiK ve SOSYAL SORUNLARLA ilgili FAALiYETLER 982 yılında aşa~ıdaki kon~lara ilavetenj muhtemel gelişmelere ba~lı ol~rak makro ve mikro dilzeyde ekonomik ve sosyal-sorunlarla ilgili.ar.aştı.rmalar.ile, resmi merciierden gelen taleplere, düzenlenen çeşitli ekonomik toplantılara ba~lı olarak gerekli gdrillen incelemeler ger~ekleştirilecektir. Daha ~nceki iş programlarımızda da öngörillen bu tilr çalışmaların daha etkin bir şekilçe yilriltiilmesi amaçlanmaktadır.. - Ekonomik Raporlar Ulke ekonomisin~eki geliş~ele~ip izlenmesi ve buna göre uygulamadaki aksamaların saptanması ve çözilmil için belirlenecek görilş ve önerllerin ilgili merciiere ve kamuoyuna iletilmesi amacıyia, Oda içind~ oluşt;rulan ilnitenin periyodik rap()rlar hazırlaması sa~lanacaktır. Ayrıca geçti~imiz yıl/ 982 yı.lında uygulanması gerek~n ekonomi politikası konusundaki görilşlerimi-, zin tespiti amacıyla, ilim adamlarnın da dahil oldu~u bir çalışma grubu ozuşturulmuştu. Bu yıl da, gerektikçe bu tiir çalışma komiteieri oluşt~ruladaktır~. 2- Yıllık Ekonomik Rapor ve Göstergeler Her yil oldu~u gibi, öniim~zdeki döne~de de, bir yıl önceki ekonomik duru~u yansıtan ve 982 yılı içindeki muhtemel gelişmeleri içeren bir rapor ha~ırlanarak yayınlanacakiır. Ayrıca, Rakamlarla ~ilrkiye Ekonomi~i isimli, çeşitli ekonomik gösterge ve ista,t.i;stiklerin özetini kapsayan broşilrilmilz Tilrkçe ve İngilizce olarak diizenlenecek ve yurt içinde ve dışında da~ıtımi yapılacaktır. 3- Tilrk Parasının Konvertibilitesi Sorunu Halen uygulanmakta olan; gilnlilk kur tesbiti nedeniyle, Tiirk parasının konve~tibilitesi huiusu sıkça tar~ışılan bir konu haline gelmiştir. 6nil~ilzdeki dönemlerdeki ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak, konver~ tibilite sisteminin fayda ve mahzurlarını.ortaya koymak, sistemin hangi şartlarda ve ne kadar bir silre içinde uygulanabiirlik kazanabilece~ini belirlemek amacıyla.- dahil ayrıntılı incelemeler yapılacaktır.

15 Ma.dde Ba zındcı Fiyat Yükselişlerinin : Değei:lendirLlmesi ve Çeşitli Fiyat......,. indekslerin-in Mukagesesi ö"zellikle Odamızca düzenlenen fiy'at indeksleri kapsamına ~iren belli ~aşlı add~l~rin fiyat hareketlerinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesine devam olunacak ve fiya~ ~rtışl~rın~ neden 6lan ~uhtemel etkenler ort aya konmaya çalışılacaktır. öte ~~n~an çeşitli kuruluşlarca hazırlanan ve değişik rakamları iansıtan fiyat indefslerindeki lru fa~klılıkların nederile~i ~itaya konujarak, kamuoyuna duyuruiacaktır Tarımsal Urünler ~aban Fiyatları Geçtiğimiz yıllarda ger çekleştirdiğimiz ayçiçegı, buğday, yaşçay yaprağı gibi çeşitli ürünlerin eki~ mali~etleri ve ~e~~klem~ aiı~ fiyatlarına ilişkin araştırmalar 9B2 yilın"da d~ g-erçekleştirilecektir. Taban fiyatları etüdlerimizin, ilgili üreticiler ve merciler nez-dindı::ı gördüğü geniş ilgi dolay.ı ~ıyle, gerçekleri yansıtan hu tür ara~t~rmaların 982 yılı içinde de, taban f.iya.tların: H.ükümetçe ilanından önce bitirilm~sine özellikle önem verilecektir. o'-' Tarımsal P--anl.anma sı. Uretimin Yöniendirilmesi ve Tari.:m urünlerenin g decekte iç ve. dış talep miktar ve kalitesini beirlemek; bu tal.ebi karşılayacak mikt'ar ve kalitede üret_iinde bulunmak ve hulıu temin için taban fiyat, mod~rn glrdi ve teknol6ji ile finansman temini gibi uy~un ~arım~al politika.araçlarıilı.öilced~n belirleyen v~ ta}ı~ sektörünü yöni~ndii$n bir üretim planlamasının, günümüzde özel.],ikle gıd~ maddeleri açısından önem -k~zandığı ve ülkemizde d~ bir üre-tim planla- masının mevcut olma.'mas_ı _İıedenlyle, Odamızca geçen yıllar-, da yapılan -çalışmalar ve ilgili mercilerle olan ilişkil_er 982 ~ılında izl~necektir~ /

16 - 4-7: Para Politikasi ve Sermaye Piyasası Uygulanan faiz ve para politikası ile banka ve bankerlik sistemlerinin ticaret erbabı, yatırımcılar, bankerler ve alke ekonomisi azerinde yarattıijı etkiler ve mevzuatta meydana gelen aksaklıkların ç6zamilne ilişkin araştırmalar yapıl~rak, ~ygulamada karşıl~şılan gilçlilklerin dilzeltilmesi için ilgili merciler nezdind~ girişimlerde bulunulacaktır. Ayr%ca, Temmuz 980 tarihinden bu yana Tilrkiye'de mevduat faizlerinin Hilkilmet yerine bankalar tarafın~an tespit edildi i bilinmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarının batanayle işlerli e kavuşması yolunda çabalar silrdarillilrken, bo alanda da Batı ilikelerinde uygulanagelmekte olan sistemlerin incelenmesi ve karşılaştırması yapılacaktır. 8- tşpi Ddvizleri Geçti imiz yıl,ihracatımızdaki çok olumlu gelişmeye raijmen, gerek ilretimimizin ithaljt ile olan ilişkisi, gerekse dilnya fiyatlarındaki gelişmeler dolayısıyla, ithalata ddediğ'imiz ddviz giderlerinin de arttı ı gdzdnilnde tutulursa, bilyilgen dış ticaret açi ım%zı~ aderneler dengesine olan olumsuz etkisini, gerçek ddviz geliri kagnakları yaratarak veya mevcut gelirleri arttırarak hafifletmek, tilke ekonomisinin gelece i ve yabancı finans kaynaklarına baijımlılıijımızın azaltılması bakımlarından gereklilik arzetmektedir. Mevcut olan kaynaklarınbaşında dayurt dışında çalışan işçilerimizin ddvizleri gelmektedir. Bunların dış ademelerimiz.e olan katkısı açikça görillmekle beraber, yetersiz kalmakta anca~, bir potansiyel olduiju da bilinmektedir. Bu itibarla, yurt dışında çalışan işçilerimizin stok ve akım halindeki birikimlerinin illkemiz ekonomisine aktarılması için neler yap~labilece inin belirlenmesi konusunda bir ar.aştırma yapılacaktır.

17 Ülke Etüdleri Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çeşitli ülkeler hakkında genel bilgiler veren ve özellikle, bu ülkelerle ilk defa ilişkiye girecek ihracatçı üyelerimize yol gösterici ülke etüdleri serilerimize imkanlar nispetinde yenileri ilave edilecektir. 0- Çesitli Batı Ülkelerinde Ticari Faaliyetleri Düzenleyici ve Teşvik Jlllevzuat Edici a} Ülkemizde ticari faaliyetlerin modernleştirilmesi -ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmesi için özellikle AET ülkelerinde ticari faaliyetleri iüzenleyici ve teşvik edici mevzuat incelenecek ve bu çalışmanın sonuçları değerlendirilecektir. b} Ülkemizin AET için tam üyelik hedefini esas aldığı malumlarıdır. Ancak AET ülkeleri ile iktisadi entegrasyona giderken, yalnızca üretim, pazarlama, finansman gibi alanlarda değil, aynı zamanda muhasebe ve muhasebe denetimi (auditing) konularında da benzer uygulamalara sahip olmak gereklidir. Kaldı ki, yabancı sermayenin ülkemize daha geniş miktar ve oranlarda gelmesinin'de bu ülkel~rdeki muhasebe ve denetim sisteminin ülkemizde tanıtılmasını zorunlu kılacağı açıktır. Bu itibarı~, AET ülkelerinde uygulanmakta olan muhasebe ve denetim sisteminin incelenmesi yoluna gidilecektir. ll- Çeşitli Ülkelerde Yarırımları ve ihracatı Teşvik Tedbirleri Bilindiği üzere ülkemizde ihracatı arttırmak temel hedeflerden biri olmuştur. ihracatın sağlıkl-ı bir biçimde arttırılması ve sürekliliği için

18 - 6 - aretirnde ve dolayısıyle yatırımlarda artış sa lanmasının gereklili i ve uygulanan ekonomik politikanın yatırımlarda yol açtığı durgunluk gözönünde bulundurularak, çeşitli ülkelerde, özellikle yapr itibariyle Türkiye'ye benzeyen ülkelerde uygulanan yatırımları ve ihracatı teşvik tedbirlerinin araştırılarak, ülkemizde de uygulanması imkanları aranacaktır. 2- Sınai Kapasitelerinin Ne Kadarının ihraç Edildiği Konusunda Çalışma Kapasite kullanımındaki yetersizlikler ve üretimdeki darbo azlar ihracata olumsuz etki yapmaktadır. ihracatın madde bazında sınai kapasiteler içindeki payını belirlemek ve böylece ihracat potansiyelini ortaya koymak amacı ile 982 yılında bir çalışma yapılacak ve sonuçları de erlendirilerek, alınması ~ereken önlemler belirlenecektir. 3- Pazarlama Zinciri Yapısı, Serbest Piyasa Mekanizmasının ~emesini Engelleyen veya Güçleştiren Faktörler 24 Ocak kararlarının yürürlü e girmesinden sonra, ekonominin stabilizasyonuna, piyasada ~tkinliğin sağlanmasına ve ihracatın arttırılınasına yönelik çabalar yoğunlaşmıştır. Bu çabaların başarıya ulaşmasında ise, piyasadaki pazarlama kanallarının yapı ve fonksiyonlarının açıklığa kavuşması ve pazarlama aktivitesinin serbest piyasa mekanizmasını daha etkin bir şekilde kullanması önem taşımaktadır. Bu nedenle, mekanizmanın işlemesini engelleyen veya güçleştiren çeşitli fakt6rlerin neler olduğunun belirlenmesi ve pazarlama zincirinin bu mekanizma içindeki rolilniln tespiti için çalışma yapılacaktır. 4- Gelişmekte olan Ulkelcrde Yabancı Sermayenin ihracata Olan Katkısı Konusunda Bir Araştırma 24 Ocak kararlarının ertesind~, ülkemizin dışa açılması, ihracatın arttırılması gibi.alanl~rda

19 7 -' büyük çaba harcandığı malumlarıdır. İhracatın arttırılmasında yabancı sermayenin rolünün ise yine ülkemizde uzun zamandır, diğer ülkelerden örnekler verilmek suretiyle tartışıldığı da bilinmektedir. Bu itibarla, konuyu sağlıklı bir platforma oturtabilmek ve muhtemel istismar teşebbüslerine f~rsat verilmemesini temin amacıyla, yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelerde ihracata katkısının belirlenmesini sağlayacak ve ülkemiz açısından da yukarıda sayılan nedenler le faydaları olacak bir araştırma yapılacaktır. 5- Gümrük Vergileri Açısından Seçilmiş Bazı Temel Malların İç ve Dış Piyasa Fiyatlar: Ulkemizin ihracatının arttırılması ve ekonominin dışa açılması için uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek bir fiyat yapısının kurulması zorunludur. Ancak, uygulanan gümrük vergileri sisteminin bu amaca, ne 6lçüde uygun olduğu konusunun uzun bir süredir tartışıldığı bilinmektedir. Bu nedenle, seçilmiş bazı temel malların iç ve dış piyasa fiyatları karşılaştırılacak ve saptanacak farklılıkların ne ölçüde gümrük vergilerinden kaynaklandığı belirlenecektir. Böylece sanayimizin dış rekabet gücüne kavuşturulması yönünde yapılacak çalışmalarda bir 6n adım atılmış olacaktır. 6- Canlı Hayvan Yerine Et İhracatı Teşviki hayvancılık Bilindiği üzere, et 6nemli bir ana besin kaynağıdır. Gerek kolay ihraç edilebilir olması ve gerekse etin ve daha genel bir yaklaşımla tan sağlanan süt, deri, yün gibi diğer yan ürünlerin çeşitli sanayi kollarına girdi temin etmesi bakımından 6nemli hayvan varlığına sahip ülkemizde, hayvancılık ve et üretiminin geliştirilmesi ve pazarlanması konularının incelenmesinde fayda vardır. Böyle bir çalışma ile üretim ve pazarlama konularında ülkemiz şartları için en uygun olabilecek organizasyo~ şekillerinin bütün ilişkileri içinde araştırılarak, uygulanması gereken politikalara açıklık kazan~ırılması mümkündür.

20 - B - Bu itibarla, hayvancılık kesiminde daha fazla dövizin ülkemize girişinin temini bakımından, canlı hayvan yerine et ihracatının teşviki ve buna ilişkin alt yapı tedbirlerinin tesbiti üzerine bir çalışma yapılacaktır. 7- Kıymetli Madenierin ihracatı TPKK Kanunu uyarınca, kıymetli madenierin ihracatı ve ithalatı Maliye Bakanlığının iznine tabidir. ihracatımızın büyük ölçüde serbestleştirildiği ve teşvik edildiği bir dönemde kıymetli maden ~erin ihracatı ve ithalatının da Dış Ticaret Mevzuatımız içinde mütalaa edilmesi gerektiği kanısındayız. ilgili merciler nezdinde konuyu bütün yönler~ ile ortaya koyabilmek amacıyla bir araştırma yapılacaktır. Bu arada, ihracatın arttırılmasına olan dalaylı katkısı nazara alınarak, külçe altın alım satımının serbest bırakılması üzerinde çalışma ve girişimlerde bulunulacaktır. 8- Seminer Çalışmaları dnümüzdeki çalışma döneminde, yılın ekonomik şartları ve yürürlüğe konulacak mevzuat ve alınacak tedbirlere bağlı olarak seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlenecektir. a) 982 yılında, dış ticaret formalitelerinin basitleştirilmesine ilişkin, ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) uzmanları tarafından seminer verilmesi sağlanacaktır. b) Dışa açılma.ve ihracatı arttırma konularında ülkemizde, özellikle 24 Ocak kararları ile birlikte yoğun çaba harcandığı bilinmektedir. Çeşitli dünya ülkelerinde uzun yıllardan beri uygulanan ve ekonomik yararları büyük olan, bu arada II. Türkiye iktisat Kongresinde de ele alınan Serbest Bölge konusunda, mevcut bulunan mevzuata işlerlik kazandıracak yararlı tedbirlerin belirleneceği' bir seminer düzenlenecektir.

21 - 9 - c) Ulkemizde enerji tasarrufu konusunda kamuoyu oluşturulması amacıyle, konunun tüm detayları ile tartışılacağı bir seminer düzenlenecektir. d) ~aiz hadlerinin serbest bırakılması ile birlikte, bankalar sistemi önemli ölçüde serbestliğe kavuşmuş ve gerek parasal, gerekse reel faaliyetlerde etkin bir rol oynar hale gelmiştir. Mevduat alma ve kredi verme b~çiminde beliren banka faaliyetlerinin halkın tasarruflarına verilen faizi optimum seviyede tutmak ve yatırıma yöneliş~ sınırlandırmamak için, faiz hadlerini.n genel ekonomik politika ile uyumlaştırılması gereği" ortadadır. Ayrıca, diğer ülke bankalarına göre, Türki~e'deki bankaların maliyet açisından pahalı çalıştıkları bilinmektedir. Bu açıdan, hem ya bancı bankaların ülkemize çekilmesi, hem de mevcut bankalarımızın dışarıya açılması, iç piyasada rekabet ortamı yaratabilecektir. Bu ve benzeri sorunların orcaya konulması için, b~nkacıjık konusunda bir seminer düz~_nlene_cektir. e) ilimizde un tahsisl~ri, sürekli artan nüfu_s. nazara alınarak belirlenmediğinden, fı rıncılar faal.i.yetlerine devam. edebijmek için serbest piyasadan yüksek fiyatla un satın 4arak ekroek üretmektedirler. Ekmek. fiyatını"n narha tabi tutulması, yükselen maliyetler.karşısında birim başına kar marjını.az al tarak üretimin cazibesini az al tmaktadır. Bu durumda; ya n~fusa göre ayailanabilen esnek un tahsis politikasının izlenmesi,.ya da fiyatların serbest bırak~lması gibi tedbirler ileri sürülm_ektedir. Konuya ilişkin $Orunların tesbiti ve prob lemlerin ülkemiz yararına çözümü için bir panel düzenlenmesi öngörülmü.ş-t9r. "III. MEV.ZUAT ÇALIŞMALARI Da ha önceki. st!inelerde olduğu gibi, hükümetin sürdürdüğü ekonomiyi ve öi~l sektörü ilgilendiren çeşitli kanunlar üz~rindeki çalışmaların iz~enmesine

22 'de de silratli bir tempo ile devam olunacaktır. Odamız'ın öteden beri izlediği ve benimsediği veya hazırladığı tasarıların, güniln koşullarına uygun hale getirilmesi için Odalar Birliği patronajı altında, diğer Oda ve Borsalarımız ile işbirliği yapılmak suretiyle, camia görilşü halinde değerlendirilerek, ilgili mercilere arzolun~ maya devam edilecektir. - Sigorta şirketlerinin çalışmalarına ilişkin kanunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili görüşlerimiz belirlenerek, ilgili merciler nezdinde temasa geçilecektir. - Tilrkiye'de ilaç fiyatlarının tespitinde aranan sınai maliyet artışının belli bir oranı aşmış olması şartının gözden geçirilmesi için, ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli temaşlar yapılacaktır. - tcra-tflas Kanunumuzdaki, alacaklının mutazarrır olmasına yolaçan boşlukların daldurulması konusundaki görüşlerimiz belirlenerek, ilgililere intikal.ettirilecektir Sa~ılı Gümrük Kanununda ~eralan, malların gilmrilkten çekilmesine ilişkin 2 aylık süre ile ilgili htikmiln uygulanması sonucunda mağdur olan mensuplarımızın mallarının tasfiyeye tabi tutulmaması ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilmesi konusundaki hükümet nezdinde yapılmış talebimiz, ısrarla izlenecektir. - tş Kanunu ve diğer çalışma mevzuatına getirilmesi öngörülen değişiklikler, titizlikle izlenecek ~e saptanan görüşlerimiz, bir yandan ilgili me~cilere sunulurken, bir yandan da kamuoyuna hitap Pdilecektir yılında yürilrlüğe giren 086 Sayılı Ayakkabı Nizamnamesine göre, bugün yapılan ayakkabılar birer suç unsuru teşkil etmektedir. Bu nedenle, nizamna menin de erlendi~ilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.

23 - ll IV. MALi KONULAR - Vergi Kanunları Mali konuların kazandı~ı 6ncm ve a ırlık g6z6nilnde tutularak, geçtiijimiz yıl Odamız'da uzmanlardan mateşekkil bir teknik çalışma grubu oluşturulmuştu. Bu grup, 6nilmilzdeki d6ncmdc de çalışmalarına devam ederek, aşağıdaki konularda ve bilahare gilndcme gelebilecek diğer konularda da çalışmalarını sürdüre-. cektir. - Katma Değer Vergisi Kapun tasarısının camiamız g6rüşlerine uygun olarak yasalaşması için yapılan girişimlerimiz devam edecektir. "Sabit Kıymetlerin Yeniden De erlendirilmesi" hususundaki Odamız)ın g6rüşü olan, vergisiz yeniden değerleme sisteminin gerçekleşmesi için yoğun çaba gösterilecektir. - Şirketleşmenin teşviki ve ekonomiye olan etkilerinin arttırılabilmesi amacıyle, Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesi ve şirket kuruluşlarındaki formalite ve ödenen borç ve resimlerin yeniden gözden geçirilmesi için ilgili merciler nezdinde, daha önce yapılmış olan taleplerimiz izlenecektir. - Gelir Vergisindeki vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi, oranların değiştirilmesi ve pe~ şin vergi tavan ve taban miktarlarının yeniden gözden geçirilmesi için gerekli temaslar yapılacaktır. - Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak, ulaştırma, lokanta gibi hizmet işletmelerinde Ortalama Kar Haddi Müessesesine yeniden dönülmesinin temini için çalışmalar yapılacaktır. - Servet beyanı ve stok affı konusundaki belirsizliklerin giderilmesi için, alınması gerekli tedbirler konusu incelenecektir. - Tahsilatın hızlandırılmasına ilişkin Kanunun işler hale getirilerek, silresinin uzatılması konusunda gerekli çalışma ve girişimler yapılacaktır.

24 Vergi Usul Kanununun, uygulamada zorluk getiren hükümlerinin tadili için gerekli merciler nez~ dinde çalışmalar yapılacak ve ilgili merciler nezdinde temasa geçilecektir. 2- Karşılıksız Çekierin Cezai Müeyyideleri Piyasa ekonomisinin işlerliğinin korunması ve sağlanması açısından, yurdumuzda çek kullanı~ı~ nın yaygınlaştırılması için Odamızca çalışmalar yapılmaktadır. Ancak karşılıksız çek kullanımı sorunu, çek kullanımındaki yaygınlaşmaya ve piyasa işleyişjne olumsuz etkide bulunacaktır: Bu nedenle, karşılıksız çek kuli~nımının 6nlenmesi için, karşılıksız çekierin cezai müeyyidelerinin arttırılması konusunda Odamızca yapılan' çalışmalara devam olunacaktır. 3- En Çok Vergi Ödeyenıerin Ödüllendirilmesi Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 98 kazançları üzerinden, en fazla Gelir ve Kurumlar Vergisi 6deyen üyelerimizin 6düllendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Diğer taraftan Odamız meslek grupları içinde, en çok vergi 6deyen üyeler~mizin de 6düllendirilmesi konusu ele alınacaktır~ V. ~ TiCARETE ilt~ktn ÇALIŞMALAR - ihracatçı Eğitim ve Enformasyonu a) Atatürk Dünya Ticaret Merkezi Odamızın, Odalar Birliğinin, İstanpul Sanayi Odasının, İstanbul Ticaret Borsasının, istanbul İl Özel İdaresinin ve ikv'nin iştiraki ile 982 yılı içinde Atatürk Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin kurulması ve yatırım faaliyetlerinin başlaması 6ng6rülmektedir. Merkezin kurulması ile üyeler imize teşhir ve sergileme yeri imkanı sağlanmış olacaktır. b) B6lgeler itibariyle Dış Ticaretimizle ilgili Bilgiler Çeşitli ülkelerin dış ticaret istatis ~leri, ithalat mevzuatı, gümrük nispetleri, ithalat~

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Sunum Planı EYLEMLERE İLİŞKİN GELİŞMELER 8 NCİ KURUL TOPLANTISI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMELER İLAVE DEĞERLENDİRMELER 2 Eylem Planlarının Hayata

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU 7 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28917 Resmi Gazete Tarihi 18/02/2014 Kapsam GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

- işletmelere check-up yapılması ve durum tespiti ile çözüm tavsiyeleri,

- işletmelere check-up yapılması ve durum tespiti ile çözüm tavsiyeleri, Murat BALCI 1976 yılının, 28 Nisan günü Trabzon ilinin, Sürmene ilçesinde doğdu. Doğumundan kısa zaman sonra ailesi İstanbul a göç etti. Esnaf bir babanın ve ev hanımı annenin en büyük çocuğudur. İlkokulunu

Detaylı

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların artırılması, Finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; Tarih: 07.12.2012 Sayı : 2012/24 Konu: Tutulması ve Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler Hk. 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tacirin tasdik ettirmesi

Detaylı

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 69, NĐSAN EKĐM

B Ü L T E N ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ - GENEL ĐNDEKS 107,91 100,44 69, NĐSAN EKĐM Yıl: Sayı: 6 (Nisan) ĐSTATĐSTĐK ŞUBESĐ Đstanbul Ticaret Odası Piyasa Güven ile Eğilim ve Beklenti anketinin Nisan sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında Güven ve Eğilim Đndeksleri Ocak ayına göre artarak iyimserlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Bilindiği üzere, 17 Haziran 2016 Tarihli, 29745 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

01/01/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.06.2017/76-1 ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı