Hepatit C virüsü (HCV), dünyan n hemen her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepatit C virüsü (HCV), dünyan n hemen her"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2008; 12(2): Derleme Review doi: /tahd Akut viral hepatit C Acute viral hepatitis C smail Hamdi Kara 1 Özet Summary Derleme Bu derlemede tafl y c l k ve komplikasyonlar nedeniyle toplum sa l yönünden çok önemli bir yer iflgal eden viral hepatit C hastal tüm yönleri ile ele al nmaya çal fl lm flt r. Anahtar sözcükler: Akut viral hepatit C, hepatit C epidemiyolojisi, hepatit C korunma. In the following review, viral hepatitis C disease which is a heavy burden for the public health, is discussed. Key words: Acute viral hepatitis C, hepatitis C epidemiology, hepatitis C prophylaxis. Hepatit C virüsü (HCV), dünyan n hemen her yerinde endemik olan, kronik karaci er hastal - na ve hepatoselüler karsinomaya yol açabilen, Flaviviridae ailesinden bir virüstür. Oluflturdu u akut viral hepatit tablosu ço unlukla asemptomatik seyreder; tan, rutin kontroller, taramalar ya da kan verme s ras nda konulabilir. HCV s kl, özellikle kan ve kan ürünleri ile temas edenlerde yüksektir. 1-5 Choo ve arkadafllar da kontamine insan faktör VIII'i ile kronik enfeksiyon gelifltirilen flempanzenin serumunda rekombinan DNA yöntemiyle yeni bir virüs tan mlad lar: HCV olarak adland r lan bu virüsün tan m ile non-a, non-b hepatitlerin %95'inin nedeni ortaya kondu. HCV'nin genetik de iflkenli i, virüsü yok edecek bir ilac n henüz bulunamam fl olmas, HBV den çok daha fazla kronikleflme e ilimi göstermesi, daha yüksek oranda karaci er sirozu ve hepatoselüler karsinomaya yol açmas nedeniyle, virolojisi, serolojisi, epidemiyolojisi, klinik özelliklerinin tan nmas ve risk faktörlerinin saptanmas konusundaki geliflmelere ra men halen cevap bekleyen birçok soru bulunmaktad r. 2,3 Genom dizileri belirlenen HCV sufllar incelendi inde, genom boyunca göze çarpan, hemen hemen tüm bölgeleri kapsayan, DNA ya da protein dizisi benzerliklerini grup ve altgruplar halinde s n fland rmak mümkün olmufltur. Bu s n fland rma ile virüsün "genotipler"i saptanm flt r. Bugün, kimi araflt rmac lara göre 6, kimisine göre ise 11 ana HCV tipi bulunmakta; bunlar, çeflitli alttiplerle birlikte yaklafl k 70'e ulaflmaktad r. Henüz yeni ortaya ç kan birtak m genotiplerin genotip 6'n n alt gruplar m, yoksa yeni genotipler mi olaca kesinlik kazanmam flt r. 7 Epidemiyoloji Dünya çap nda HCV tafl y c l s kl yaklafl k %1 olup HCV ile enfekte 100 milyon kiflinin oldu u hesaplanmaktad r. ABD nüfusunda anti-hcv prevalans %1.8 1) Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dalı, Aile Hekimli i Uzmanı, Doç. Dr., Diyarbak r Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2008 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.

2 Derleme olup kifli HCV ile enfektedir. 8 Ülkemiz nüfusunda ise, HCV seroprevalans % aras nda de iflir, bu oran n kan verenlerde yaklafl k %0.5 oldu u bildirilmifltir. 9,10 Sa l k çal flanlar ndaki anti-hcv seroprevalans kan verenlerden daha yüksektir. HCV nin enfekte hastadan sa l k çal flan na bulaflmas belgelenmifltir, bu bulaflma yolu, özellikle virüsün endemik oldu u bölgelerde sa l k çal flanlar için oldukça ciddi bir sorundur Çocuk sa l aç s ndan, HCV prevalans ülke ve k talar aras nda anlaml farkl l klar gösterir. Gana da 6-18 yafl gurubundaki 803 sa l kl çocukta oran %5.4 iken spanya, Brezilya gibi ülkelerde %0 d r HCV enfeksiyonu her yafl grubunda görülür, s kl k, yaflla birlikte, özellikle 30 yafl ndan sonra artar. Avustralya da kan veren genç eriflkinlerde; yafllar nda ve her iki cinste, prevalans pik yapmaktad r Yurdumuzda sa l kl eriflkinlerdeki HCV prevalans %0-2.1 aras ndad r. 7,9,21 Durup nar ve ark. 22 Samsun da, risk faktörü olmayan çocuklardaki anti-hcv prevalans n %0.14, Taflyaran ve ark. 23 Erzurum daki 2-12 yafllar ndaki 194 çocukta %0.5, Uçar ve ark. 24 Eskiflehir de 7-18 yafllar ndaki 616 çocukta %0.48 bulurken, Atabek ve ark. 25 Konya da 0-19 yafllar ndaki 100 olgunun hiçbirinde anti-hcv seropozitifli i saptamad lar. Diyarbak r da, Dikici ve ark. 2 yafl ortalamas 12.2±1.53 y l olan 528 çocu un 3 ünde (%0.56) HCV seropozitifli i saptad lar. Risk Gruplar Hemodiyaliz hastalar nda bulaflma riski diyaliz süresi ile do ru orant l olarak artmaktad r. 26,27 Ülkemizde çocuk hemodiyaliz merkezlerinde saptanan HCV pozitifli- i % 30 lara varmaktad r. 28 Diyarbak r T p Fakültesi hemodiyaliz merkezinde, 29 hemodiyalize giren 67 [38 erkek, 29 kad n] ve sürekli ayaktan (SA) periton diyalizine giren 35 [20 erkek, 15 kad n] hastada anti HCV seropozitifli i %41 di. Olgular genelde asemptomatikti, ancak karaci er enzimleri yükselmifl ve albümin düzeyleri hafifçe düflmüfltü (Tablo 1). Anti-HCV (-) hemodiyaliz hastalar nda, serokonversiyon h z /y l 0.148/hasta y l iken; bu oran SA periton diyalizi hastalar nda 0.002/hasta y l idi. HCV için risk alt nda olanlar n bafl nda kan ve kan ürünleri nakline ihtiyaç duyanlar gelir: Kan nakli yap lm fl hastalardaki HCV insidans ngiltere de %0.5, 30 Tablo 1. Diyaliz hastalar nda baz laboratuvar bulgular n n karfl laflt r lmas 29 AD: Anlaml De il; VK : Vücut kitle indeksi ABD'de %3, 31 Japonya da %8, 32 spanya da %10, 33 Tayvan da %13 tür. 34 Nakil sonras ya da sporadik non A non B (NANB) hepatitin en önemli etkeninin HCV oldu u gösterilen ABD de, vakalar n ancak %60 nda parenteral bir kaynak veya bulaflmada risk faktörü olabilecek di er nedenler belirlenirken, hastalar n %40 nda herhangi bir risk faktörü söz konusu de ildir. Benzer flekilde ülkemizde de anti-hcv pozitif bulunan hastalar n ancak %44 ünün geçmiflinde transfüzyon oldu u belirtilmifltir. 9,35,36 Gruplar Bulgu Normal HCV HBV HCV+HBV n=49 n=39 n=11 n=3 Yafl (Y l) 44.6± ± ± ±7.6 Diyaliz süresi (Ay) 28.3± ± ± ±6.7 Albumin (g/l) 3.3± ± ± ±0.6 ALT (IU/L) 21±11 69±82 68±65 51±38 AST (IU/L) 18±11 40±42 61±52 29±15 Bulaflma Yollar HCV, yeniden kullan lan i ne ve fl r ngalar ya da akupunktur gibi geleneksel sa l k teknikleri ile, iyatrojenik olarak bulaflabilmektedir (Tablo 2). Tablo 2. HCV enfeksiyonunun bulaflma flekilleri 2 Riskli Gruplar Yüksek risk Damar yoluyla ilaç kullan m Çok say da kan nakli yap lanlar Organ nakledilenler Hemodiyaliz hastalar Bulaflma fiekli Parenteral Parenteral Parenteral-graft Parenteral Düflük risk Homoseksüeller(multipl partner) Seksüel HCV enfeksiyonlular n n eflleri-partnerleri Yatay Zeka özürlüler Seksüel-yatay Aile içi bulaflma Dikey Anneden bebe e bulaflma Parenteral?, perkütan Sa l k personeli? 90 Kara H Akut viral hepatit C

3 Örne in M s r'da oldukça yayg n olan flistosomiyasis tedavisinde kullan lan ilac n (antimuan bilefli i) uygulamas nda kontamine i nenin di er hastalara da kullan lmas önemli bir bulaflma yoludur. Vücut s v lar nda (tükürük, seminal s v vb) saptanan HCV-RNA konsantrasyonu oldukça düflük oldu undan bu s v lar n bulaflt r c l - tart flmal d r. HBV gibi HCV'ninde aile içi bulafl, özellikle virüsün orta derecede endemik oldu u yörelerde birçok çal flmada bildirilmifltir. Aile içi bulaflma gösteren çal flmalar n ortak özelli i, indeks hasta ile temas süresinin artmas ile bulaflma riskinin artmas d r. spanya da anti-hcv seropozitif 225 hastan n 530 aile bireyinde HCV enfeksiyonu s kl %4.9 olup, bu oran kan verenlerdeki prevalans aflmaktad r. talya da seropozitif hemo-diyaliz hastalar n n aile üyeleri aras nda anti-hcv s kl %7 bulunmufltur. Bu yüksek oranlar n aksine, Japonya da ailelerinde hasta bulunan 1442 ö rencinin tümü anti-hcv seronegatif bulunmufltur Ülkemizde de anti-hcv seropozitif bireylerin ailelerinde seropozitifli e rastlan lmam flt r. 2,43 HCV-RNA seviyesi <10 6 ml olan annelerden do an bebeklerde maternal-fetal HCV bulaflmas söz konusu de il iken HCV- RNA seviyesi >106 kopya/ml olan annelerden do an bebeklerde bulaflma riski %36 ya kadar yükselmektedir. Enfekte annelerin sütü ile beslenen bebeklerde HCV enfeksiyon riski artmamaktad r. HCV enfeksiyonlu hastalarda hastaneye yat fl öyküsünün olmas epidemiyolojik bir risktir. Hastadan hastaya bulaflma olabilir. Bu yolla bulaflma nedeniyle hematoloji ve pediatrik onkoloji kliniklerinde HCV enfeksiyonunun salg n haline geldi i bildirilmifltir. 9,44-46 Klinik HCV enfeksiyonun özellikle temasla bulaflan sporadik flekli ço unlukla asemptomatik seyreder. Böyle bir çal flmada ele al nan 37 çocu un hiçbirinde akut hepatit öyküsü bulunamam fl, olgular n 22 si asemptomatik olup karaci er histolojisinde hastalar n %42 sinde hafif ya da orta düzeyde aktivite saptanm flt r. Ortalama 3.4 y l süren izlemede vakalar n %97 sinde ALT düzeyleri anormal olmas na ra men pek az belirti görülmüfl, hastalar n hiçbirinde karaci er yetersizli i geliflmemifltir. 9,47-52 Çocukluk döneminde C hepatitinin seyir ve prognozu tam olarak bilinmemektedir. Akut C hepatiti çocukluk döneminde %80-85 oran nda asemptomatik seyretmekte, fülminan HCV enfeksiyonu çocuklarda son derece nadir görülmektedir. C hepatitini perinatal dönemde alanlarda HCV RNA n n spontan kaybolmas n n yaflam n ilk 2 y l nda yüksek oldu u saptanm flt r; enfeksiyon do umdan sonra al nm flsa, kronikleflme eriflkinlerde oldu u gibi %85 lere ulaflmaktad r. 9,47-52 mmünosüpresif tedavi alan hastalarda anti-hcv negatif olabilece inden tan için mutlaka HCV-RNA bak lmal d r. C hepatitinin seyrinde deride porfiri, aplastik anemi, mikst kriyoglobülinemi, membranoproliferatif glomerülonefrit, periarteritis nodosa, akci er fibrozisi, liken planus ve otoimmün kronik aktif hepatit görülebilmektedir. 9,47-52 Tan Hepatit C nin akut dönemde tan nmas oldukça güçtür: Bunun en önemli nedeni olgular n n ço unun anikterik ve subklinik seyretmesidir. kterik olgular akut hepatit C olgular n n %25'inden azd r. Bu olgular n bile bir k sm n n akut hepatit C oldu u anlafl lamamaktad r. Çünkü tan da kullan lan anti-hcv antikorlar ancak ikterin bafllamas ndan sonra saptanabilir düzeye ulaflmaktad r. Bu devrede tan serumda HCV-RNA'n n saptanmas yla konur. 2 Serolojik Tan HCV enfeksiyonu tan s için bugün kullan lan en pratik yöntem antikor aranmas d r. Bu amaçla çeflitli rekombinan ve sentetik antijenlerin kullan ld ELISA testleri gelifltirilmifltir. Bugüne dek üç kuflak ELISA testi kullan lm flt r ve bir sonra ç kan her test HCV serolojisini bir ad m ileriye götürmüfltür. Ba fl kl k sistemi bir flekilde bask lanm fl kiflilerde bu testler fazla ifle yaramazlar ve düflük risk grubundan kan vericilerinde hala yalanc pozitiflik görülebilmektedir. 2 Tamamlay c Do rulama Testleri Bir kiflide ELISA pozitifli i, ALT yüksekli i ve parenteral bir risk faktörü, aksi kan tlanmad kça aktif HCV enfeksiyonunu gösterir. Bu kiflilerde bir sonraki aflamada (yönlendirme ve tedavi vb.) serumda HCV-RNA testi aranmas önerilmektedir. Özellikle düflük derecede HCV enfeksiyonu riski olan kan vericilerinde, yanl fl pozitifli e Derleme Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 12 Say

4 Derleme s k rastland ndan, antikor özgüllü ünün do rulanmas gerekmekte ve ek testlere baflvurulmaktad r. Bunun için ELISA testlerinin gelifltirilmesi ile koflut olarak do rulama testleri de gelifltirilmifltir. Yani bu testler de, bugün üç kuflaktan oluflmaktad r. Bunlardan en çok bilineni RI- BA; "recombinant immunoblot assay"dir. 53 HCV-RNA Miktar n n Kantitatif Belirlenmesi HCV enfeksiyonu tan s ndaki yöntemlerden (ELISA ile anti-hcv, PCR ile HCV-RNA, serum ALT-AST miktarlar, histopatolojik yöntemler) kullan ma en son girmifl olan serum/plazma HCV-RNA miktar n n saptanmas d r. Özellikle kronik HCV enfeksiyonunun gidiflinin ve tedavinin izlenmesinde önem kazanm flt r. Dallanm fl problar-branched DNA (Quantiplex HCV RNA, Chiron Diagnostics) testi: Bu test bir iflaret (signal) ço altma yöntemidir. Burada ço alan nükleik asitler de- il onlara ba lanan "iflaretler"dir. Kantitatif PCR: Amplicor HCV Monitor testi (Roche Diagnostic Systems), PCR temelinde çal fl r. Birçok RNA virüsü gibi HCV'nin de genom düzeyinde de iflkenli i fazlad r. Bu flekilde, genomun k sal, mütasyon oran n n fazlal ve virüs toplulu unun geniflli i, enfekte kiflideki virüs toplulu unun bir ya da daha fazla nükleotid farkl l ndan oluflan, birbirinden farkl virüslerin toplam olmas na yol açmaktad r. Bunlar "quasispecies" olarak adland r l r. 54,55 Esas olarak 1, 2, ve 3 no'lu genotip tüm dünyada yayg nd r, lb Japonya, Güney ve Do u Avrupa ve Güneydo- u Asya'da ana genotipi oluflturur. 9,56 Ülkemizde HCV sufllar n n genotiplendirilmesi ile elde edilen sonuçlara göre tip 1b (%68-98) en yayg n HCV sufludur. 2 Tedavi Çal flmalar, C hepatitinde tedaviye yan tta çocuklarda da, eriflkinlerde oldu u gibi hastal n k sa süreli olmas, kronik hepatit bulgular n n bulunmas, sirozun olmamas, HCV RNA titrasyonu, genotip gibi cevab etkileyen faktörlerin bulundu unu göstermektedir. Alfa interferon tedavisine bafllarken bat ülkelerinde dahi tedavinin maliyeti gözönüne al nmaktad r; ülkemiz koflullar nda da tedavinin bu yönü düflünülmelidir. Tedavi, semptomatik tedaviye yan t verebilecek olgulara uygulanmal, tedavinin 3. ay nda ALT düzeylerinde düflme saptanm yorsa tedavi b rak lmal d r, relapslar s k oldu undan, tedavi süresi en az 12 ay olmal d r. Çocuklardaki maliyet yarar aç s ndan iyi seçilmifl hastalarda interferon uygun bulunmufl, kombine tedavilerle bunun artaca belirtilmifltir. Alfa interferona cevap gençlerde, HCV- RNA ve ALT düzeyi düflük olanlarda, karaci er biyopsisinde sirozu olmayanlarda ve baz genotiplerde (tip 2 ve 3) daha iyidir. 9,57-60 Bir metaanalizde alfa interferon tedavisi gören 366 çocuktan %56 s nda (%0-91) tedavi sonras cevap, %36 s nda da (%0-73) kal c yan t saptanm flt r. Kal c yan t genotip 1 olanlarda %27, di erlerinde %70 tir. Tedavi görmemifl 105 kiflilik kontrol grubunun %5 inde de virüsün kayboldu u saptanm flt r. Tedavi sonras izlem, relapslar n de- erlendirilmesinde önemlidir. Son olarak, eriflkinlerde ribavirin ile kombine tedavide kal c yan t oran artm flt r. Pediatrik yafl grubunda nükleotid analoglar ve kombine tedaviler k s tl say dad r. 9,60-62 Korunma Günümüzde kan vericilerinin anti-hcv için taranmas ndan sonra transfüzyona ba l HCV enfeksiyonu riskinde dramatik bir azalma oldu. 1. kuflak ELISA ile yap lan taramalarda Japonya, spanya ve ABD gibi genotip 1 HCV'nün predominan oldu u ülkelerde bulaflma riski %80 azalt lm flt r. Hastane enfeksiyonunda bulaflma mekanizmalar net de ildir. Cerrahi giriflimler s ras nda yaralanmalar n büyük ço unlu undan cerrahi tekniklerde basit de iflikliklerle enstrümanlar ve bariyer materyalleri gelifltirilerek kaç n labilir. 9,63,64 Ba fl klama Koruyuculu u ve güvenilirli i kan tlanm fl bir HCV afl s henüz üretilememifltir. Bu nedenle kronik C hepatiti ve siroz, hepatosellüler karsinoma gibi riskleri önlemek henüz olas de ildir. Bu nedenle HCV ye karfl koruyucu önlemler al nmas flimdilik afl laman n önünde yeralmaktad r. Bafllang çta transfüzyona ba l hepatit C enfeksiyonunu önlemek için standart immün serum globulini verilerek yap lan pasif immünoprofilaksi baflar s z olmas na ra men yeni gelifltirilen in vitro nötralizasyon ve kronik enfeksiyonun erken döneminde, serumda yüksek konsantrasyonda nötralizan aktivitenin gösterilmesi temas sonras profilaksi için hiperimmün globülin gelifltirilme- 92 Kara H Akut viral hepatit C

5 sini sa layabilir. fiüphesiz profilaksinin esas hedefi güvenli ve etkili bir afl n n gelifltirilmesidir. fiempanzelerde prototip glikozilat E1/E2 mültimerik afl güçlü bir etki göstermifl, ancak hümoral immün yan t geçici kalm flt r. Ümit verici bir geliflme de virüsün antijen proteinlerinin kodland bir veya daha çok geni kapsayan ç plak plazmid DNA afl lar d r: Bu afl lar, tafl y c vektöre gerek olmaks z n enjekte edilebilirler, hem hücresel hem de hümoral immün yan t uyar rlar. 2,6,9, Martins RM, Porto SO, Vanderborght BO ve ark. Short report: prevalence of hepatitis C viral antibody among Brazilian children, adolescents, and street youths. Am J Trop Med Hyg 1995; 53: Yousefi AR, Arslantürk A, Bingöl N, Akdenizli MA, Ommety R. Non dönor populasyonda anti HCV seroprevalans. IX Türk klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastal klar Kongre Kitab, Antalya, 1999; s Durup nar B, Saniç A, Günayd n M ve ark. Prevalence of Hepatitis C Virus Antibodies In Different Patient Groups. Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 1992; 9: Taflyaran MA, Akda R, Akyüz M ve ark. Erzurum Bölgesi Çocuklar nda Parenteral Bulaflan Hepatit Viruslar n n Seroprevalans Klimik Dergisi 1994; 7: Kaynaklar 1. Agboatwalla M, Isomura S, Miyake K, Yamashita T, Morishita T, Akram DS. Hepatitis A, B and C seroprevalence in Pakistan. Indian J Pediatr 1994; 61: Dikici B. Diyarbak r l Merkezinde ilkö retim Okullar nda HCV Prevalans. Uzmanl k Tezi, Diyarbak r, Dikici B, Boflnak M, Kara H, Do ru Ö, Haspolat K. Diyarbak r il merkezinde çocuklarda anti-hcv prevalans. Hacettepe Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 2002; 45: Aggarwal V, Prakash C, Yadav S, Chattopadhya D. Prevalence of transfusion associated infections in multitransfused children in relation to mandatory screening of HIV in donated blood. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1997; 28: Akahane Y, Aikawa T, Sugai Y, Tsuda F, Okamoto H, Mishiro S. Transmission of HCV between spouses. Lancet 1992; 339: Choo QL, Kuo G, Weiner A J, Overby LR, Bradley DW, Houghton M. Isolation of a cdna clone derived from a blood-borne non-a, non-b hepatitis genome. Science 1989; 244: Bukh J. Miller RH, Purcell RH. Genetic heterogeneity of hepatitis C virus: quasispecies and genotypes. Semin Liver Dis 1995; Rehermann B. Immunopathogenesis of hepatitis C. In: Liang TJ, moderator. Pathogenesis, natural history, treatment, and prevention of hepatitis C. Ann Intern Med 2000;132: Çullu F. Çocukluk Ça nda A, B, C, Hepatitleri. Viral Hepatit Kitab Editörler: Bal k, Tekeli E. Ankara, VHSD, M st k R, Bal k I. Türkiyede Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi: Bir Metaanaliz. K l çturgay K (Editör). Viral Hepatit Birinci Bask. stanbul, Viral Hepatitle Savafl m Derne i, Mitsui T, Iwano K, Masuko K ve ark. Hepatitis C virus infection in medical personnel after needlestick accident. Hepatology 1992; 16: Kara H, Ayd n B, K z l A ve Saka G. Hemflirelerde HBV ve HCV Seroprevalans ve ne Yaralanmalar ve Di er Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi. Sendrom 2002; 14: Suzuki K, Mizokami M, Lau S ve ark. Confirmation of hepatitis C virus transmission through needlestick accident by moleculer evolutionary analysis. J Infect Dis 1994; 170: Martinson FE, Weigle KA, Mushahwar IK, Weber DJ, Royce R, Lemon SM. Seroepidemiological survey of hepatitis B and C virus infections in Ghanaian children. J Med Virol 1996; 48: Montes Martinez I, Agulla Budino A. Prevalence of antibodies against hepatitis A, B, C and E viruses in the rural child population in Northern Extremadura. An Esp Pediatr 1996; 45: Uçar B, Akgün N, Akgün Y ve ark. Eskiflehir yöresinde çocuklarda hepatit C seroepidemiyolojisi. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 1998; 41: Atabek ME, Ural O, Çoban A. Konya da çocuklarda hepatit A, B, C seroprevalans. Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi 2001; 44: Lever AM, Webster AD, Brown D, Thomas HC. Non A, non B hepatitis occurring in agammaglobulinaemic patients after intravenous immunoglobulin. Lancet 1984; 2; Jonas MM, Zilleruelo G, LaRue SI, Abitbol C, Strauss J, Lu Y. Hepatitis C infection in pediatric dialysis population. Pediatrics 1992; 89: Bak M, Aksu N, Kabasakal C, Cura A. Hemodializ hastalar nda hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu ve hepatit afl uygulamas. stanbul Çocuk Klini i Dergisi 1993; 4: Kara IH, Yilmaz ME, Sari Y, Düzen S, Usul Y, Ifliko lu B. Seroprevalence and Risk Factors of HCV in Dialysis Patients in a University Hemodialysis Center of Southeast Anatolia of Turkey. Dialysis & Transplantation 2001; 11: Contreras M, Barbara JA, Anderson CC ve ark. Low incidence of non- A, non-b posttransfusion hepatitis in London confirmed by hepatitis C virus serology. Lancet 1991; 337: Donahue JG, Munoz A, Ness PM ve ark. The declining risk of post transfusion hepatitis C virus infection. N Eng J Med 1992; 327: Japanese Red Cross Non-A, Non-B Hepatitis Research Group. Effect of screening for hepatitis C virus antibody on incidence of post- transfusion hepatitis. Lancet 1991; 338: Esteban JI, Gonzoles A, Hernandez JM ve ark. Evaluation of antibodies to hepatitis C virus in a study of transfusion-associated hepatitis. N Eng J Med 1990; 323: Wang TH, Wang JT, Lin JT ve ark. A prospective study of post transfusion hepatitis in Taiwan. J Hepatol 1991; 13: Alter MJ, Hadler SC, Judson FN ve ark. Risk factors for acute non-a, non-b hepatitis in the United States and association with hepatitis C virus infection. JAMA 1990; 264: Çakalo lu Y, Ökten A, Kaymako lu S et al. Prevalence of antibody to hepatitis C virus in cryptogenic, hepatitis B related and alcoholic chronic liver disease and in blood donors in Türkiye. Turk J Med Biol 1992; 3: Di Bisceglie AM. Hepatitis C. Lancet 1998; 351: Hallam NF, Fletcher MI, Read SJ, Majid AM, Kurtz JB, Rizza CR. Low risk of sexual transmission of hepatitis C virus. J Med Virol 1993; 40: Terada S, Kawanishi K, Katayama K. Minimal hepatitis C infectivity in semen. Ann Intern Med 1992; 117: Menendez SR, Garcia M.R, Sanchez San Roman F ve ark. Intrafamilial spread of hepatitis C virus. Infection 1991; 19: Derleme Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 12 Say

6 Derleme 41. Mondello P, Patti S, Vitale M.G, D Accordo AM, Spano C. Anti -HCV antibodies in ho-usehold contacts of patients with cirrhosis of liver-preliminary results. Infection 1992; 20: Tanaka E, Kiyosawa K, Sodeyama T ve ark. Prevalence of antibody to hepatitis C virus in Japanese schoolchildren: a comparison with adult blood donors. Am J Trop Med Hyg 1992; 46: Dikici B, Y lmaz ME, Boflnak M, Sar Y, Kara H. Anti HCV pozitif hemodiyaliz hastalar n n çocuklar nda anti-hcv seroprevalans. Viral Hepatit Dergisi 2001; 3: Ohto H, Terazawa S, Sasaki N ve ark. Transmission of hepatitis C vi-rus from mothers to infants. N Eng J Med 1994; 330: Manzini P, Saracco G, Cerchier A ve ark. Human immunodef ciency virus infection as risk factor for mother-to-child hepatitis C virus transmission; persistence of anti-hepatitis C virus in children is as-sociated with the mother's anti-hepatitis C virus immunoblotting pattern. Hepatology 1995; 21: Allander T, Gruber A, Naghavi M ve ark. Frequent patient to-patent transmission of hepatitis C virus in a hematology ward. Lancet 1995; 345: Bortolotti F, Vajro P, Barbera C ve ark. Hepatitis C in childhood: epidemiological and clinical aspects. Bone Marrow Transplantation 1993; 12: Ceci O, Margiotta M, Marello F ve ark. High rate of spontaneous viral clearance in a cohort of vertically infected hepatitis C virus infants: what lies behind? J Hepatol 2001; 35: Koff RS, Dienstag JL. Extrahepatic manifestations of hepatitis C and the association with alcoholic liver disease. Sem Liver Dis 1995; 15: Clifford BD, Donahue D, Smith L ve ark. High prevalence of serological markers of autoimmunity in patients with chronic hepatitis C. Hepatology 1995; 21: Mackie FD, Peakman M, Yun M ve ark. Primary and secondary liver/kidney microsomal autoantibody response following infection with hepatitis C virus. Gastroenterology 1994; 106: Bortolotti F, Vajro P, Balli F ve ark. Non organ specific autoantibodies in children with chronic hepatitis C. J Hepatol 1996; 25: Pillot J, Dubreuil P. Are blotting tests (Riba, western-blot..) still useful as markers of hepatitis C vin s infection? Hepatol 1995; 23: Van Doorn U. Molecular biology of the hepatitis C virus. J Med Virol 1994; 43: Simmonds P. Variability of hepatitis C virus. Hepatology 1995; 21: Pawlotsky JM, Tsakiris L, Roudot-Thoraval F ve ark. Relationship between hepatitis C virus genotypes and sources of infection in patients with chronic hepatitis C. J Infect Dis 1995; 171: Iorio R, Fariello I, Guida S et al. Alpha lymphoblastoid interferon therapy in 12 children with chronic hepatitis C. Hepatology 1993; 18: Sinha M, Das A. Cost effectiveness analysis of different strategies of management of chronic hepatitis C infection in children. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: Bortolotti F. Treatment of chronic hepatitis C.in children. J Hepatol 1999; 31: Ruiz-Moreno M, Leal Orozco A, Millan A. Hepatitis C virus infection in children. J Hepatol 1999; 31: Jacobson KR, Murray K, Zellos A, Schwarz KB. An analysis of published trials of interferon monotherapy in children with chronic hepatitis C. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34: Lackner H, Moser A, Deutsch J ve ark. Interferon alfa and ribavirin in treating children and young adults with chronic hepatitis C after malignancy. Pediatrics 2000: 106: Gonzalez A, Esteban JI, Medoz P ve ark. Efficacy of screening donor for antibodies to the hepatitis C virus to prevent transfusion-associated hepatitis: final report of a prospective trial. Hepatology 1995; 22: Gerberding JL. Incidence and prevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus and cytomegalovirus among health care personnel at risk for blood exposure: final report from a longitudinal study. J Infect Dis 1994; 170: Donnelly JJ, Friedman A, Martinez D ve ark. Preclinical efficacy of a prototype DNA vaccine: Enhanced protection against antigenic drift in influenza virus. Nat Med 1995; 1: Gelifl tarihi: Kabul tarihi: Çıkar çakıflması: Çıkar çakıflması bildirilmemifltir. letiflim adresi: Doç. Dr. smail Hamdi Kara Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dalı Diyarbak r e-posta: 94 Kara H Akut viral hepatit C

Hastaneye Baflvuran ve Risk Faktörü Olmayan Asemptomatik Adolesanlarda Anti-HCV Pozitifli i ve Eriflkin Kan Donörleri ile Karfl laflt r lmas

Hastaneye Baflvuran ve Risk Faktörü Olmayan Asemptomatik Adolesanlarda Anti-HCV Pozitifli i ve Eriflkin Kan Donörleri ile Karfl laflt r lmas Hastaneye Baflvuran ve Risk Faktörü Olmayan Asemptomatik Adolesanlarda Anti-HCV Pozitifli i ve Eriflkin Kan Donörleri ile Karfl laflt r lmas E. Mahir GÜLCAN 1, Nuran SA LIK 2, Rengin fi RANEC 2, Haydar

Detaylı

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Birgül KAÇMAZ 1 1 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar, ANKARA ÖZET Viral hepatitler gerek dünyada gerekse ülkemizde

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Hatay Bölgesindeki Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifli i

Hatay Bölgesindeki Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifli i Hatay Bölgesindeki Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifli i Sabahattin OCAK 1, Nizami DURAN 2, Lütfü SAVAfi 1, Yusuf ÖNLEN 1, M. Ali D BEK 3 1 Mustafa Kemal Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21 Doç. Dr. Selçuk Kaya 1, 2, Dr. Hasan Kesbiç 1, Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano lu 2, Doç. Dr. Buket Cicio lu Ar do an 1, Yrd. Doç. Dr. Emel Sesli Çetin 1, Dr. Tekin Tafl 1, Doç. Dr. Mustafa Demirci 1 1 Süleyman

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans

Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 115-119 Araflt rma Research Article Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS Özgür Erdem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

Nevflehir Sulusaray da hepatit C prevalans ve olas risk faktörleri

Nevflehir Sulusaray da hepatit C prevalans ve olas risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2009; 13(2): 81-86 Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.081 Nevflehir Sulusaray da hepatit C prevalans ve olas risk faktörleri Prevelance of hepatitis C virus infection and

Detaylı

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Perinatoloji Dergisi 211;19(2):71-75 e-adres: http://www.perinataldergi.com/211195 doi:1.2399/prn.11.195 Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Ebru nci Coflkun, Burcu Dinçgez, Refika Genç Koyucu,

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri ÖZGÜN ARAfiTIRMA Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of general practitioners employed in Mersin province about hepatitis B and hepatitis C Erdinç NAYIR

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri HCV Kronik hepatit Siroz Hepatoselllüler karsinoma 08.06.2016 2 HCV viroloji Flaviviridae ailesi Hepacivirus genusunda

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

KRON K HEPAT T C'L HASTALARDA NTERFERON TEDAV S NE D RENC N ERKEN B R GÖSTERGES OLARAK V RAL YÜKTEK DÜfiME: B R TÜRK YE DENEY M

KRON K HEPAT T C'L HASTALARDA NTERFERON TEDAV S NE D RENC N ERKEN B R GÖSTERGES OLARAK V RAL YÜKTEK DÜfiME: B R TÜRK YE DENEY M KRON K HEPAT T C'L HASTALARDA NTERFERON TEDAV S NE D RENC N ERKEN B R GÖSTERGES OLARAK V RAL YÜKTEK DÜfiME: B R TÜRK YE DENEY M *Ali Murat TATLI, ** skender D K, ***Fatma Dilek DELLAL, *Atilla ALEV ****Burhan

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl #

Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl # Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl # Ayten KADANALI 1, Suna P R MO LU 2, Kemalettin ÖZDEN 1 1 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. Yeşim Alpay Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. BALIKESİR Hepatit C virüsü (HCV);

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Hekim, Hekim Adaylar, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile lgili Risk Alg lamalar

Hekim, Hekim Adaylar, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile lgili Risk Alg lamalar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 112-118 Hekim, Hekim Adaylar, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile lgili Risk Alg lamalar Dr. Fevziye ÇET NKAYA*, Dr. Melis NAÇAR*, Dr. Demet ÜNALAN*,

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Temizlikten Sorumlu fiirket Elemanlar nda ve Sözleflmeli Hemflirelerde HBsAg ve Anti-HCV S kl n n Araflt r lmas #

Bir Üniversite Hastanesinde Temizlikten Sorumlu fiirket Elemanlar nda ve Sözleflmeli Hemflirelerde HBsAg ve Anti-HCV S kl n n Araflt r lmas # Bir Üniversite Hastanesinde Temizlikten Sorumlu fiirket Elemanlar nda ve Sözleflmeli Hemflirelerde HBsAg ve Anti-HCV S kl n n Araflt r lmas # Nuran SARI, Özgür GÜNAL, Murat D ZBAY, Kenan HIZEL, Firdevs

Detaylı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ*

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 675-680 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* ANALYSIS OF RISK FACTORS IN ANTI-HCV

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

Erzurum ve Çevresinde Hepatit C Seroprevalans #

Erzurum ve Çevresinde Hepatit C Seroprevalans # Erzurum ve Çevresinde Hepatit C Seroprevalans # Servet KÖLGEL ER 1, Mustafa ERTEK 1, Serpil EROL 1, Mehmet A. TAfiYARAN 1 1 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN 1, Serap BANAK 2 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, 2 Adana l Sa l k Müdürlü

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ*

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* ANKEM Derg 2015;29(1):3640 doi: 10.5222/ankem.2015.036 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* Deniz

Detaylı

Hijyenik Koflullar n Hemodiyaliz Hastalar nda HEV Seroprevalans na Etkisi

Hijyenik Koflullar n Hemodiyaliz Hastalar nda HEV Seroprevalans na Etkisi Hijyenik Koflullar n Hemodiyaliz Hastalar nda HEV Seroprevalans na Etkisi rfan fiencan 1, dris fiah N 2, fiükrü ÖKSÜZ 2, Mustafa YILDIRIM 1, O uz KARABAY 3, Davut ÖZDEM R 1 1 Abant zzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Meltem IfiIKGÖZ TAfiBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Güray ARSU, Hüsnü

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

ERZURUM VE ÇEVRES NDE HEPAT T B V RUS NFEKS YONU SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN ERZURUM AND ITS VICINITY

ERZURUM VE ÇEVRES NDE HEPAT T B V RUS NFEKS YONU SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN ERZURUM AND ITS VICINITY nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003; 17 (4): 389-393 ERZURUM VE ÇEVRES NDE HEPAT T B V RUS NFEKS YONU SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN ERZURUM AND ITS

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas

Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas Gülden ERSÖZ 1, Elif fiah N 1, Özlem KANDEM R 1, Öner KURT 2, Nuran DEL AL O LU 3, Ali

Detaylı

The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study.

The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study. Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):3-7 TAHUD 2012 Research Article doi:10.2399/tahd.12.003 Kronik Hepatit C hastalar nda Hepatit B enfeksiyonu ile karfl laflma s kl : Geriye dönük bir çal flma* The frequency

Detaylı

De iflik Serolojik Belirleyicilere Sahip Hastalarda HBV-DNA n n De erlendirilmesi

De iflik Serolojik Belirleyicilere Sahip Hastalarda HBV-DNA n n De erlendirilmesi De iflik Serolojik Belirleyicilere Sahip Hastalarda HBV-DNA n n De erlendirilmesi Hüseyin GÜDÜCÜO LU 1, Hamza BOZKURT 1, Görkem YAMAN 1, Nihat KUTLUAY 1, Mustafa BERKTAfi 1 1 Yüzüncü Y l Üniversitesi T

Detaylı

Kan Donörlerinde Yap lan Rutin Tarama Testlerinin 11 Y ll k De erlendirilmesi

Kan Donörlerinde Yap lan Rutin Tarama Testlerinin 11 Y ll k De erlendirilmesi Türk Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40 (1): 41-47 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiyological Society ISSN 0258-2171 ÖZGÜN ARAfiTIRMA Kan Donörlerinde Yap lan Rutin Tarama Testlerinin 11 Y

Detaylı

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 HIV/HBV KOENFEKSİYONU HIV ile enfekte bireylerin üçte ikisi hepatit B virusu ile karşılaşmış olup,

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

stanbul da Farkl Yafl Gruplar nda Hepatit E Seroprevalans n n Araflt r lmas #

stanbul da Farkl Yafl Gruplar nda Hepatit E Seroprevalans n n Araflt r lmas # stanbul da Farkl Yafl Gruplar nda Hepatit E Seroprevalans n n Araflt r lmas # Birol TOK, Derya ÖZTÜRK ENG N, Necla Ç ÇEKLER TOK, Asuman fiengöz NAN, Seyfi Çelik ÖZYÜREK, Pafla GÖKTAfi Haydarpafla Numune

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi Dr. Bülent B Değertekin ertekin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Tarama Kimi? Ne zaman? Ne sıklıkla? Hangi yöntemle? Tanı

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI

AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIV, Say 1, 2010 AKC ER KANSERL HASTALARDA HEPAT T C V RÜSÜ PREVALANSI THE PREVALANCE OF HEPATITIS C VIRUS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Günseli BALCI Nurcan KURTUL fievket

Detaylı

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * The Seroprevalence of B and C Hepatitis in Hospitalized Psychiatric Patients S.

Detaylı

HCV (+) HASTALARDA HEMODİYALİZ MAKİNELERİ AYRILMALIDIR

HCV (+) HASTALARDA HEMODİYALİZ MAKİNELERİ AYRILMALIDIR 176 KONU 24C HCV (+) HASTALARDA HEMODİYALİZ MAKİNELERİ AYRILMALIDIR Aydın TÜRKMEN Hemodiyaliz popülasyonunda hepatit B virus (HBV) ve hepatit C virus (HCV) infeksiyonları önemli morbidite ve mortalite

Detaylı

Hepatit C. Prof. Dr. Hakan fientürk

Hepatit C. Prof. Dr. Hakan fientürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 79-85 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

HEPAT T: TANI VE YÖNET M

HEPAT T: TANI VE YÖNET M HEPAT T: TANI VE YÖNET M Doç. Dr. Ercüment Müngen GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Kad n Hastal lar ve Do um Klini i, Üsküdar stanbul, Türkiye emungen@hatmail.com Hepatit, gebelerdeki ciddi karaci er

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, seroprevalans, a lama, çocuklar. Nobel Med 2009; 5(Ek 1): 4-9

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, seroprevalans, a lama, çocuklar. Nobel Med 2009; 5(Ek 1): 4-9 Dr. Cemal Üstün 1, Dr. Erol Basuguy 2, Dr. U ur Deveci 3 1 Sa l k Bakanl, Elaz E itim ve Araflt rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i, Elaz 2 Sa l k Bakanl, Mardin Devlet

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon ve Hepatit E Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Sunum planı Karaciğer transplantasyonlu hastada gelişen kronik hepatit E (HEV)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 111-115 KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir?

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV ve Özel Konak Çocuk hasta

Detaylı

Kayseri de 6-18 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

Kayseri de 6-18 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler Türk Aile Hek Derg 200; (1): 4-5 www.turkailehekderg.org Letter to the Editor doi:.23/tahd.0.04 Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler Say n Editör, Kayseri

Detaylı

HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tekin KARSLIGİL, Ragıp BELGİN, İclal BALCI, Fahriye EKŞİ Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyolojisi ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES. Summary

Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES. Summary Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(2): 64-70 Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES Selma Çivi 1, Kamile Marako

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı