SELANİK MEKTUBU (19) BAKİ SARISAKAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELANİK MEKTUBU (19) BAKİ SARISAKAL"

Transkript

1 SELANİK MEKTUBU (19) BAKİ SARISAKAL

2 SELANİK MEKTUBU (19) Dibudüjatiro Deridnot unun Hükümeti Osmaniye tartafından iştirası Yunanlıların endişe ve telaşına mucip oldu. Yunan palikaryalarının mağlubiyete ellerine tercüman olan bir kısım gazeteler Yunanistan ın Adalar Denizi ndeki. Mecburiyesini idameye karar verdiğini ve Yunan milletinin başında kahraman (!) bir hükümdar yanında da müthiş ve muzaffer (!) bir ordu ver iken Türklerin maksatlarına nail olamayacaklarını beyan ediyo rlar. Zaten alemi velveleye düşüren koca amiral Kondoradiyadis dahi (Ke ri) gazetesiyle intişar eden mülakatta, Yunanistan ın Türkiye ye karşı her vakit üstün bir derecede bulunacağını ve şimdilik yeni sefain harbiye iştirak edemeyecekse bile, denize açılarak kahraman gibi Osmanlı donanmasıyla tekrar çarpışacağını beyan eylemiştir. Hükümete muhalif olan gazeteler ise Averof un, Reşadiye ve Riyadüzenuru derinnotları karşısında hiç seviyesinde bulunduğunu beyan ile Yunan hükümetini yeni sefain harbiye alınmasına davet ediyorlar. Bu babda vaki olan neşriyata dair gelecek mektubumda izahat vereceğimden şimdilik Yunan gazetelerinin Türkiye aleyhindeki neşriyatının ne derece aslı ve esasının bulunduğunu ve hakiki barbarların kimler olduğunu mevzubahis edeceğim. Averof Selanik te intişar eden resmi Liberte ile diğer Rumca gazeteler ve Atina da intişar eden gazetelerden birkaçı hemen her gün sütunlarını Türkiye aleyhindeki neşriyatla dolduruyorlar. Hükümetin resmi yayın organı olan Liberte cenapları baş makalesinde bakın neler söylüyor: Şarkı Trakya dan her gün ah ve endişeler yükseliyor. Türkler Yunan memleketinde (!) feci mezalimin gerçekleştirmesi hususunda Bulgarlarla rekabet ediyorlar. Zaten Bulgarlarla, Türkler aynı ırktan olduklarından, terbiyeleri dahi birdir. Zavallı Rumları katletmek, hapishanelere atmak, namuslarına tecavüz etmek suretleriyle tazyik ediyorlar. Rumlar bu ahval karşısında artık dayanamayarak mal ve mülklerini terk ile hicrete kalkışıyorlar. Türkler Rum Kilisesinin her türlü şikayetine rağmen Kiliseleri ve sair mukaddeseyi gasp eylemektedirler. Aynı mezalim İzmir ve Anadolu nun sair mevkilerinde cereyan ediyor. Zaten Hürriyet, Adalet ve Müsavat siyasetlerinin neticeleri olarak istinaden meşrutiyet idaresini anasırı muhtelife karşısında jön Türkler şoven siyasetlerinin neticesi olarak memleketlerine ifa eyledikleri felaketler üzerine o kadar hırçınlaşmaktadırlar ki

3 Türkiye de başlayan Rum anasırı mahvetmek için açıktan açığa teşebbüs etmektedirler. Jön Türkler, yüz sene evvel ki ecdatlarının ifa eyledikleri mezalimi yeniliyorlar. Sultan Mahmut, Yunan İhtilalını teskin etmek maksadıyla Patrik Garifurar ı katlettirmişlerdir. Bugünkü jön Türkler tazyikat muhtelife ile Rumların hayatlarını söndürmeye, bütün anasırı Türkleştirmeye çalışıyorlar. Hâlbuki 1821 senesinden önce bile Yunan hayatlarını söndürememişlerdir. O halde Jöntürkler bu günkü günde başında şanlı ve şerefli (!) bir kral bulunan ve muzaffer bir devlet sahibi olan Yunan milletini nasıl mahvedeceklerdir? Yunan Mülteciler Evet, Liberte ve emsali (Şarki Trakya) kelimesi yerine Makedonya deseydiler hakikati söylemiş olacaklardı. Çünkü Şarki Trakya da yükselen ah ve iniltiler Yunanlılar tarafından her vakit Türkler hakkında çıkarılan masallardan başka bir şey değildir. Hâlbuki Makedonya da göklere kadar çıkan feryat Yunan mezalimine büyük bir delil olarak ortaya çıkar. Hapishaneler masumlarla doludur. Liberte elbette bunu inkâr edemez. Osmanlı idaresi zamanında ve Yunan işgalinden mukaddem mevki olan ehemmiyetsiz vakayiden dolayı bağıracak. Tevkif edilerek aylarca hapishanelerde çürütülen masumlar binleri buluyor. Bu zavallılara icra edilen mezalim tahammül edilemeyerek vefat edenler gittikçe çoğalıyor. Serez de, Langaza köylerinde, Girit cihetlerinde velhasıl her tarafta mezalime uğrayanlar unutuldu mu? Liberte, Rumların namusuna tecavüz edildiğini de utanmadan söylüyor. Evet, bu da Yunanlılarca tatbik edilen bir medeniyet eseridir. Liberte acaba Selanik içinde pek azı sağlam kalan Rum kızlarını bile unuttu mu? Kireç Köyünde, Gevgili de, Alasonya cihetlerinde şunun bunun ırz ve namusuna edilen tecavüzat niçin gizleniyor. Yunan zabıtanının ağuş şehvetinde bulundurulan İslam kızları niçin unutuluyor? Genç çocuklara dahi tasallut etmekten kaçınmayan Yunanlılar, Türklere, Türk askerlerine istinad edilen iftiralar ispat edilebilir mi? Mal ve mülke vaki olan tecavüzlere gelince, hırsızlıkta başta gelen Yunanlıların bidayet işgalinden bu güne kadar yapmış oldukları hırsızlıklar, gasp ve tecavüzler hakkında keşifler yapmak lazım gelse ciltler dolacak. Sokaklarda bile cebren soyulanların sayısı binlere ulaştı.

4 Cebren gasp edilen emlak ve mesken sahipleri sokaklarda kaldı ve her şey benimdir diyerek, her şeye saldıran Yunanlılar ve Hükümetleri tarihinde meşhud olan asiler meyanında birinciliği elde etmiş oldular. Söylediklerimi ispat için evvelki gün pek muvafık olarak aldığım şu haberleri konu edeceğim. Avrethisar kazasına bağlı Sarbegül köyüne gelen Yunan askerleri İslam hanelerine yerleştirildiler. Askerlere müteakip Rum muhacirleri geldi. Edirne den gelen Rum muhacirler gittikçe çoğalmaya başlıyor. Bunlar yavaş yavaş İslamların mal ve mülklerine tecavüz etmeye alıştılar. İslamların hanelerine cebren girdiler. Mahsulâtını zapt ederler, İslam tarlalarını sürürler, Velhasıl her türlü tecavüzde bulunmaktan çekinmezler. İslamlar meyus bir halde hükümete müracaat etmişlerse de hükümetin icraatı sahte bir tenbiye derecesinde kaldı. Bundan cesaretlenmiş olan Rumlar daha ziyade mahva başlamışlardır. O derece ki İslamların evlerinde yaşamaları gayri mümkün bir hale gelmiştir. Aynı kazaya bağlı olan Durasatlı ve Apaklı köylerinde aynı mezalim ifa edilmekte olduğundan İslamlar hicret etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Yomcular adı verilen mahalde gerçekleştirilen mezalim neticesi olarak hemen hiç bir İslam kalmamıştır. Langaza köylerinde dahi mezalim eksik olmadığından oradaki İslamlar gittikçe eksilmektedir. Langaza Yörükleri Görülüyor ki Yunan Hükümeti Makedonya yı Rumlaştırmak için ne lazım ise yapıyor. Kafkasya dan bile muhacir celp ediliyor. İslamları kaçırtmak için her türlü entrikalara tevessül ediyor. Liberte gözlerine inmiş olan perde yüzünden biraz olsun hakikate yanaşmayarak Türklerin anasır saireyi Türkleştirmek istediklerini yazıyor. Bunu yapmakla da Yunan emellerine resmen iştirak etmiş oluyor. Liberte cenaplarına aşağıdaki zikredeceğim yazıyı okumalarını öneriyorum: Geçenlerde Belediye caddesinden geçen dört İslam muhacirine birkaç Rum tecavüz ederek zavallı İslamları dövmüşler ve yaralamışlardır. Alemi İslam aleyhinde galiz ve edepsizce sözler kullanmışlardır. Yine kahraman ve faziletli (!) Yunan ordusuna mensup bir zapit tramvayda Türkçe bir gazete okuyan Selanik eşrafından Halit Salim Efendi nin mahdumuna tecavüz ederek tokatlamıştır. Geçenlerde dahi Onbirinci Fırka Kumandanı Bayraş, Mithat Paşa Sanayi Mektebi Müdürünü hakarete varan sözlerle tahrik etmiştir. Birçok camide geçici olarak ikamet eden Yunanlılar hakkında acaba Liberte ne hikmetler ortaya atıverecek? Bilmek isterdim.

5 Rum Mülteciler Karuş adlı gazetenin yazmış olduğu edibane sözler henüz hatırlardadır. Liberte bakın daha ne haberler yumurtluyor: Rumlar Türkiye de envai mezalime düçar edildikleri halde, buradaki İslamlar refah içinde yaşıyorlar. Yunan idaresinde yaşayan binlerce ahali Müslime ve muhacirin hürriyet ve adaletin nimetlerinden tamamıyla yararlanıyorlar (!) Birçok kimseler Türkiye de ikamet eden Rumlar hakkında reva görülen mezalime mukabil Türklerin buralarda nail oldukları hüsnü muamelenin bir tarafa bırakılmasını ve mukabelede bulunulmasını istiyorlar. Hayır, Yunanistan bunu yapmıyor. Çünkü Yunanistan, Cihanda medeni bir rol üstleniyor. Yunanistan medeniyeti, Türkiye ise barbarlı temsil ediyor. Liberte sıkılmadan buradaki İslamların hüsnü idare ve muameleye nail olduklarını söyleyip duruyor. Eğer sebepsiz vuku bulan tevfikat, mezalim, tahkirat, sui muameleyle ve hüsnü idareye delalet eder ise, Liberte cenaplarına diyeceğimiz yoktur. Yunan taht idaresinde yaşayan bilumum anasır ve hatta Rumlara dahi Yunan idaresi hakkında bir fikir mütalaa sorulsun. O zaman Makedonya nın felaketdide halkının vereceği cevap karşısında yalnız Yunan hükümeti değil. Alemi medeniyet hakikatinin ne tarafta olduğunu itiraf edeceklerdir. Eşhasa ait olan mesken jandarma ve asker tarafından zapt ve işgal edildiği halde sahiplerine bir para verilmemesi, her fırsattan bila istifade bazen resmi, bazen de gayrı resmi bir surette hukuksuzlukta bulunmak, herkesin ağzını kapamak için şiddet tedbirlerine tevessül eylemek.

6 Selanik Türk Evi Abdülhamit idaresine rekabet için birçok hafiye istihdam etmek gibi Yunan edepsizlikleri hüsnü idareye numune ise Liberte haber versin maatteessüf kendisi de o edepsiz zümresi dahilinde olduğundan ne söylerse hakkı vardır. Yunanlılarca, Türkler fazla milliyetperver imişler. Türkler bilumum anasırı kendi hallerinde bıraktıkları için fazla milliyetperver olmuşlar. Hâlbuki işgal gününden beri dükkan ve evlerin duvarlarını mavi boya ile boyamak, Musevi ve sair mekteplere, Yunan bayraklarıyla donatmak Liberte Yunanistan ın medeniyetkar bir rol oynadığını da lütfen izah buyuruyor. Liberte gibi gazetelerin kullandıkları lisan nazarı dikkate alınırsa diğer paçavraların savurdukları hezeyanlar artık düşünülmesin. 1 1 Tasvir-i Efkâr 16 Kânunusani 1914

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Her ne kadar komisyonun çalışmalarında dönemin siyasi çatışma ortamı yargılama sürecini

Detaylı

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Yunus Zeyrek* Esat Uras (1882-1957), yakın tarihte yaşamış önemli bir bilim ve siyaset adamıdır. O, Ermenice ve diğer bazı Avrupa dillerini

Detaylı

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Eylül 1999 GÂZĐ MUSTAFA KEMAL SĐVAS KONGRESĐ

Detaylı

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları DEVRE : I C 1 L T : 3 İÇTİMA SENESİ : III T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 25 Kanunuevvel 1338 (1922) Mündorecat Sayfa 1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 1146 2. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 1146 /. Lozan konferansı hakkında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ NDEN, TBMM YE FAHRETTİN ERDOĞAN From The Caucasus Goverment

Detaylı

Artin Cemal Bey in Dâhiliye Nazırlığı Esnasında Ermeniler Lehine Yaptığı İcraatlar ve Verdiği Demeçler

Artin Cemal Bey in Dâhiliye Nazırlığı Esnasında Ermeniler Lehine Yaptığı İcraatlar ve Verdiği Demeçler Artin Cemal Bey in Dâhiliye Nazırlığı Esnasında Ermeniler Lehine Yaptığı İcraatlar ve Verdiği Demeçler Osman Akandere* adeta düşmanları olarak gördüğü İttihatçıların görevden alınmasını, tutuklanmalarını

Detaylı

Mevlanzade Rıfat: Yüzyıl öncesinden bir düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü tutkunu Sait Çetinoğlu

Mevlanzade Rıfat: Yüzyıl öncesinden bir düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü tutkunu Sait Çetinoğlu Mevlanzade Rıfat: Yüzyıl öncesinden bir düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü tutkunu Sait Çetinoğlu Mevlanzade Rıfat, ömrü sürgünlerde geçip, sürgünde ölen Kürt kökenli bir Osmanlı aydınıdır. Osmanlıcılıkla

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

KARDAŞLIK 63 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR OLAN TÜRKMENLER QARDASHLIQ

KARDAŞLIK 63 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR OLAN TÜRKMENLER QARDASHLIQ QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 63 YIL/YEAR 16 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ TEMMUZ - EYLÜL REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JULY - SEPTEMBER 2014 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR

Detaylı

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ Erol KAYA ÖZET İzmir e Doğru Gazetesi, 16 Kasım 1919-27 Haziran 1920 tarihleri arasında toplam 74 sayı olarak Balıkesir de yayınlanmıştır. Gazetenin yayın kadrosu

Detaylı

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Mukaddime Zuhûr-ı İslâm selâmet-i encâmla husûle gelen teceddüt ve tekemmül-i dininin meydana koyduğu

Detaylı

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ ÇTTAD, V/13, (2006/Güz), s.s. 91 107 1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ Hasan Taner KERİMOĞLU Özet Bu makalede, Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı vatandaşı Rumlara karşı

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ Ankara 1998 1 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI VE BASIN İkinci Meşrutiyet dönemiyle özdeşleşmiş olan İttihat

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR?

REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR? İstem, Yıl:1, Sayı:1, 2003, s.203-223 REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR? Ahmed SÂİB Yayına Hazırlayan: Arş.Gör. Ali ERTUĞRUL Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI YAZARLAR. Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI YAZARLAR. Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI 11 DERS KİTABI YAZARLAR Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.12.2010 tarih ve 260 sayılı kurul kararı ile 2011-2012 öğretim

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA Alev SINAR ÖZET Bursa nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine

Detaylı

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ Dr. Vahdet Keleşyılmaz Türkiye nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih

Detaylı

Tarihe Düşülen Notlar 3

Tarihe Düşülen Notlar 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 3 Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları (1920 2013) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 3 Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE GENEL HAKLAR SAVUNUSU YAPAN BİR GAZETE: HUKUK-I UMUMİYE

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE GENEL HAKLAR SAVUNUSU YAPAN BİR GAZETE: HUKUK-I UMUMİYE , s.s.21-38 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE GENEL HAKLAR SAVUNUSU YAPAN BİR GAZETE: HUKUK-I UMUMİYE Hasan Taner KERİMOĞLU* Özet Bu makalede II. Meşrutiyet döneminde yayımlanan Hukuk-ı Umumiye gazetesi, tanıtılmaktadır.

Detaylı

Zira sevgili AKİS okuyucuları. İç sayfalarda "Okuyucularımızdan Mektuplar" sütununda alaka uyandırıcı bir tenkide rastlayacaksınız.

Zira sevgili AKİS okuyucuları. İç sayfalarda Okuyucularımızdan Mektuplar sütununda alaka uyandırıcı bir tenkide rastlayacaksınız. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt: VI, Sayı : 98 Rüzgarlı Sok. Ovehan Tel : Kat : 3 Daire : 7 P. K. 582 Ankara 15221 (Başyazar) 18992 (Yazı İşleri ve İdare) Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ *

MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ * Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ * The Press In The Constitution Term And The Army- Politics Relation

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı