EHL-i İTAB. Prof. M. Tayyib OKİÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EHL-i İTAB. Prof. M. Tayyib OKİÇ"

Transkript

1 EHL-i İTAB Prof. M. Tayyib OKİÇ.DERGiSi ClLT: XV GİRİŞ: Yedi yüzyıl süren Cenjl.b-ı Garbi Avrupa'daki -jslam hakimiyeti, ora Hristiyan halkını.kuvvetli kültür tesiri altında bırak:ınıştir. Arab dili ve edebiyatı İspanya ve Cenfı.b-ı Garbi Fransa'da genç İspanyol ve Fransız nesilleri tarafından sempati ile takip ve taklid ediliyordu. Bu Hristiyanlar üzerindeki İslami tesirin.benzerine Osmanlı İmparatorluğu'nun beş asırlık hakimiyeti boyunca Balkanlarda da tesadüf edilmekteilir. Bu husfı.sa, Belgrad Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şark ve edebiyatlan Ord. Profesörü merhum Dr. Fehim Bayraktareviç, okuyucularının dikkat nazariarını celbetmiştir 1 dil Ayın Üniversitenin İslam Hukuku Ord. Profesörü Dr. Mehmed Begoviç, İslam Hukukunun Osmanlı devrindeki Karadağ Hristiyanları üzerine yaptığı tesiri ve bu tesirin neticesi olarak, halk arasında kökleşl:lli bazı İslami hukuk müesseselerinin, büyük. hukuk otoritesi Prof. Valtazar Bogişiç tarafından Karadağ Medeni Kanununa 360 j (1) Dr. Fehim ;Bajraktarevic, Union Academique Inte~nationale - Con- / cordance et Indices de la Tradition Musulmane (Prilozi za Knjizevnost, Jezik, Istoriju i Folklor, Beograd, 1935, knj. XV, sv. 1-2, s. 308). - M. Tayyib Okiç, Islamska Tradicija, Sarajevo, 1936 (Gajret Almana.g-ından ayrıbasım), s. 3; aynı müellif, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, İstanbttl, 1959, s. 7. (Ankara üıli~ versitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, XXVII) ;-....

2 dahil ettirtldiğini etmiştir'2. tesbit İslamiyetın Avrupa Hristiyanları üzerindeki tesiri meselesi!:}ok geniş mevziı. teşkil etmektedir. bir Zira bu tesir onların bütün hayat safhajarını kapsamaktadır: zevk; giyiniş, evlerin tertibi ve döşenmesi, adetleri, kültürel ve felsefi görüşleri, dil, edebiyat, mftsiki, hatta inamş sahası. Bilhassa, orta~ğ İspanya ve Centibi Fransa sakinleri, ora Müslümanlarının kültür üstünlüğüne hayran kalmışlar, Müslümanları her hususta taklid etmeğe itina göstermişlerdi~ Alvari Piskoposunun bu mevziı.daki şikayetleri m anidardır: "Dindaşlarım Arapça şiir ve hikayeler okuyarak, vakit geçiriyar lar; Müslüman filozof ve ilahiyatçılarmın doktrinlerini -:0nlan çürütmek için değil- Arab dilinde güzel bir üslup edinmek gayreti ile inceliyorlar... Kabiliyeili genç Hristiyanlar, bugün yalnız Arap dj]jnj ve edebiyatını biliyorlar." 3 ''Courtois Aşk Anlayışmda Arap Etkisi" adlı güzel bir makalesinde Süheyla Bayrav kısaca bu te'sirlere temas etmiştir. Bu küçük makaleden, İspanyol prenslerinin şatolarında Müslüman emirlerin zevklerini, yaşayış tarzlarını, adetlerini nasıl benimsediklerini; jonglerin (gezici şarkıcılarm) kullandıkları müzik aletlerinin hepsini Müslümanlardan nasıl alındıklarını [mesela: Viola, luth (ud), rubab (kemanın ceddi), gitar, rebek ve saire] öğrenmek mümkündür!. Edebiyat sahasında Louis Massignon bilhassa "les cb,ansons de geste", "la chanson de Roland", "Cid" (Seyyid) misanerini hatırlatmaktadj:rs. S. Singer,.. (2) Dr. Mehmed Begovic, Slicnost izmedju Medzele i.opsteg Imovinskog Zakonika za Crnu Goru, Sarajevo, (Prilozi :Za Orijentalnu Filologiju i Istoriju Jugoslovenskih Naroda pod Turskom Vladavinom, V, 35). - M. Tayyib Okiç, Osman Öztürk, - Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul, 1973, I-XVI+432 sayfa. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakintesi İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1975, VI/1-2, ss ). - Aynı müellif: Ord. Profesör Dr. Mehıjıed Begoviç (Aynı dergi, İstanbul, /3-4). (3) R. Dozy, Histoire des Musulmans d'espagne, Leiden 1861, pp (Bkz. Süheyla Bayrav, 'Courtois' A k Anlayışmda Arap Etkisi, in: Şarkiyat Mecmü'ası, İstanbul, 1966, VI, 56). (4) Süheyla Bayrav, zikri geçen makalesi, s. 55. (5) Louis Massignon, Interpretation de la Civilisation Arabe dans la Culture Française (Opera Minora 1 Paris, 1963, I,.197), DiYANET DERGiSi ClLT: XV 361

3 EHL-1 KİT AB "Isold Weisshand" hakkındaki tarihçenin ilk şeklini, aslım, Abu'l.,Farac al-isfahani'nin "Kitabu'l Ağani''s~de bulmuştur. Aynı müellif "Parsifal'ın Gençliği" tarihçesinin Arapça paralelini de takdim etmiştii'. Keza Almanların "Minnesang"larımn izlerini Ara b gazellerinde aramıştır 6 Konrad Burdach da benzer fikre sahiptir 7 I. YAIIODİI.ER VZER1NDEK1 TES:IR: A) Tasliye Formülü: Tanınmış Macar Yahudi ilahiyatçı ve müsteşriği, Budapeşte Üniversitesi profesörlerinden, müteveffa Ignaz Goldziher'in, Hazret-i Muhammed (s.a.s.) 'e saiat formülünün İbranice tercemesi hakkında kısa bir notu vardır 8 Bu "Taslıya''nın Ibranicesi, evvela Müslüman müelliflerin yazdıklan eserlerin Y ahiidi mütercirnleri tarafından yapılan tercemelerinde geçmektedir (mesela: "Al-Hamdn Ii'ııaJı, wa's-saıatu 'ala Nabiyy.ilii wa asiıabilı" formülünün İbranice tercemesi). Hazret-i Peygamber' e salat formülünün taklidini ' Yahudilerden Samaritenler kullanmışlardır. Az sayıda dahi olsa, bu mezheb müntesiblerinin bakayası bugüne kadar tutunabilmiştir 9 Bunlar Tevrat (Tora, Pentateuque) kitabının cild kapaklarına ( couverture); Müslümanların Mushaf-ı Şerif'in baş sahifesine veya daha çok DERGiSI :ilt: XV C.. YI: 5-6 EKiM 36~ (6) Arahische und europaische Poesie im Mittelalter (Prusya nim Akademisi, "Abıiandlungen", Filoloji-Tarih bölümü, 1918, No. 13, 1-29). Dr. Fehim Bajraktarevic, Uticaj Istoka na Getea, Beograd, 1939, s. 4.. (7) Über den Ursprung des Mittelalterlichen Minnesangs, Liebesromans. und Frauendienstes (Aynı Akademinin: "Sitzungsberichte'', 1918, , ); Dr. Fehihı Bajraktarevic, zikri geçen etüdü, s. 4. (8) Ignaz Goldziher, La traduction hebraique de l'eulogie prophetique de l'islam (Revue des Etudes. Juives, 1906, LII, 48-50). (9) Bu mezhebin son salikieri Nablus (Filistin)'ta yaşamaktadır. Bkz. E. Royston Pilte, Dictionnaire des Religions (adaptation française de Serge Hutin), Paris, 1954, p. 278.

4 Mushaf'm cild kapağının baş tarafına edindikleri yazmayı adet "La yanıassuhft illiu-mutalı.harfuı '' ''Ona [Kur'an-ı Kerim'e] temiz olanlardan başkası dokuıiınaz,11l.o ayet-i kerimesini onları takliden yazmışlardır. B) Mu'tazila'mn tesiri: Mu'tezile mezhebi doktrinlerinin ortaçağ Yahudi (bilhassa Kara'i Yahudi) ilahiyat (th.eiologie) ilminin işlenişi üzerindeki tesiri tesbit edilmiş durumdaaırı 1 Değerli ilmi eserleriyle tanınmış müsteşrik Prof. Georges Vajda, bu mevzua eğilmiş ve bu sahada birkaç mühim tetkik yazısı neşretmiştir. Bu yazılarından birisinde, Arapça eser yazan Karai kelamcısı Yusuf al-basir üzerinde eh.emmiyetle duran müellif, bu zatın Yahudi kelam ilmine dair iki eseri olduğunu, birisinin "Kitabu't Tamyiz" (veya "Al-Mansliri"), diğerinin ise al-muhtawi ismini taşıdığını belirtmekted.lı'l2. Karai EHL-1 KİT AB (10) Kur'an-ı Kerim, sıira al-wakı'a (LVI, 79). - Bu ayet-i kerime, ondan evvel ve sonraki a:x-etıere bağlıdır (77, 78, 80): "İnnahfi ıa Kur' anun Karim. Fi kitii.bin' inaknün, La yamassuhft illil.'lmutahharün. Tanzilun :ıi:ıin Rabbi'L' Aıamin" = "Doğrusu bu Kitab ancak temiz olanlarm dokuna[bileceği] saklı bir kitabda [Archetyp'te] mevcud iken, Alemierin Rıibbı tarafından ind.irilıniş olan Kur~ an-ı Kerim'dir." Bu ayetlerin tam manası hak..lnndaki tafsilat için tefsir kitabiarına müracaat edilmelidir. (ll) "TI est inutile de rappeler ici le rôle de la doctrine. mu'tazilite dans l'elaboration de la theologie juive du Moyen Age, chez les Karaites en particulier" (Georges Vajda, De Quelques Fragments Mu'tazilites en Judeo-Arabe, Notices Provisoires, in: Journal Asiatique, Paris,, CCLXIV,. 1-7) ; aynı müellif: Le "Ka lam" dans la pensee religieuse juive du Moyen Age (Revue de l'histoire des Religions, 1973, v. 183, pp. 143~160). (12) De l'universalite de la loi morale selon.yusuf al-basir (Revue des Etudes Juives, 1969, CXXVIII, ); Le Probleme de la Souffrance gratuite selon Yusuf al-basır (aynı dergi, 1972, CX!XXI, 261}-322) i La Parole, creee de Dieı,ı d' ap res l'e theologien kararte DiYANET DERGiSi CiLT: XV EKiM 363

5 ' ERL-1 KlTAB Bahya ben Paquda ile Kirkisani de Vajda'nın incelediği müelliflerdirl 3 Muasır Kara'i ilimlerinden Simon Szyszman (Şişman) bilhassa bu mezhebin tarihi üzerinde birçok değerli etüd meydana getirmiş ve bfizı mühim meseleleri isabetle halletmiştir. Bu arada Bolan Han ve Hazar Hanlığı üzerinde yazıları vardır. Prof. Robert Brunschvig'in kıymetli bir m~kayeseli tedkiki dikkate değer: Hermeninitique Normative dans le J udaisme et dans l'islam (Academia Nazionale dei Lincei - Estratto dai R mdiconti della -Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Serie VIII, vol. XXX, fasc. 5-6, Maggio Giugno Conferenza tenuta nella seduta del 10 maggio 1975). C) Hadisteki Sen ed _,..İsnad-: İslamiyette Seıied, İsnad sistemi bilhassa Hadis ilminde son derece mühim bir rol oynamaktadır. Zira Sened, Hadis metninin sılılıabm garanti eden raviler. zincirinden ibarettir. Bu tevsik usf:ı.iü İslam. ulemasınca, İslamiyette DERGISI ClLT: XV EKiM ~ Yusuf al-başir (Studia Islamica, Paris 1974, ixxxix, 59-76); Le Libre Arbitre de l'homme et la Justification de son Assujettissement a la Loi Divine - Traduction et commentail-e des chapitres XXVII a XXXII du Kitab al-muhtawi de Yusuf al-baı;ıir (Journal Asiatique, Paris, 1974, CCLXIT, ; 1975, CCLXIII, 51-92); diğer bir Kara'i olan Ya'kub al-kirkisani, keza Mu'tezilenin kuvvetli te'siri altında kalmıştır. ("Kitabu'l-Anwa.r wa'l-marakib" adlı mühim bir eseri vardır). Onun hakkında da Georges Vajda'nın bir yazısı vardır (Revue des Etudes Juives, 1963, T. CXXII: Etudes sur Qirqisani). (13) G. Vajda, La Tbeologie Ascetique de Bahya ibn Pakuda (Cahiers de la Societe Asiatique, 1947, Paris 1972, 1-CVll-1-668). ~ Bkz. keza: Bahya ibn Paquda, Les Devoirs du Coeur, Traduits et presentee par Andre Chouraqui, Paris, 1950 (Nouvelle edition, 1972). Bu tercemeye önsöz yazan Jacque Maritain, üç noktaya kısaca. dokunmaktadır: a) Arab dilinin, ortaçağ Yahudiliğinin kültür dili oluşu (... en Arabe, Iangue de culture la plus habituelle du Judaisme medieval [P. IX]; b) İslam tasavvufunun Yahudilik üzerinde pek derin te'siri (On ne saurait nier les tres profondes influences du Sufisme Müsülman) [p. XI]; c) Bahya'nın, akl ile ~an- ve vahy arasındaki münasebetler hakkındaki nosyonu, İslam. Kelammdan alınmıştır (emprunt fait au premier Kalarn [P. Vll]). G. Vajda'ya göre, Eş'ari Kelamını benimsemiş olan Joseph ibn Çaddiq (öl. 1149), Yusuf al-basir'in şahsında Mu'tezile Kelamına ağır tenkidlerde bulunmuştur (Bkz. Georges Vajda, Introduction. a l:;ı. P~nşe~ Jı,ıiv~ au Moyen A~e, Paris, 1947, p. 107),

6 orl)inal ve başka milletierde bulunmayan bir sistem olarak vasıflandınlmaktadır: "Hasisatun fadılatun min ~ l" " L~.:i:L:ıı ha sa ısı ı.ww..w. -uınma. "l'.. J osef Horovitz, isnad sisteminin klasik ve eski çağ şark literatürüne meçhill kalmış olduğunu itiraf etmektedir. Şu var ki, ayın müellif, İslam isnadım Yahudilerdeki rivayetlerin te'yid sistemine benzetmekte ve -menşe itibariyle- isnadın oradan geldiğini ileri, sürmekted:ij:ü 5 Fakat; böyle bir iddia, Garb ilim adamlarımn ekseriyetinde kabule şayan görülmemiş, itirazlara maruz ka~tır. Ezcümle: Hicretin. birinci asrmda isnadm İ;:;lam Hadisinde oynadığı rolü, Yahudililde hiçbir zaman oynamamıştır; Yahudiler tarafından isnadın kullanılış:ıiıııi b1r mftzisi, bir tarihl yoktur; bu keyfiyet, Yahudilerce kullamlan isnadın -menşe bakımından- yabancı olduğuıia delalet etmektedir 16 Horovitz de anla. ılan sonunda bu iddiasını bizzat kuvvetli bulmamıştır ki, aynı zamanda, İslam isnadımn mükemmeliyeti yüzünden, sonraları Yahudiler tarafından taklid edilmeğe. başland:ığım itiraf etmek mecburiyetinde kalmıştır. Zira, ayın müellif,. Yahudi Talmud literatüründeki rivayet materyeline ait kronolojik sıraya göre tanzim işinin ancak miladi dokuzuncu asır sonlarmda başladığıın ve bu gibi teşebbüslerin, İslam devleti ülkelerinde vaki olduğu ve böylece İslam ismidının Yahudilerin üzerindeki tesirini açıkça beyan etmektedirı. 7 (14) İbnu's-SaHlh, 'Utman ibn 'Abdirrahman, 'Ulfunu'l-Hadis,.Halab 1350{1931, s Tafsilat için bkz. El-Hatibu'l-Bağdadi Ebü Bekr Ahmed b. 'Ali b. Sabit- ( / ), Şerefu Asha.bi'l-Hadis, tenkidli basım, hazırlayan: Doç. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu, Ankara, 1972, s ve notları (Ankara llahiyat FakUJ.tesi yayınlarından). (15) Josef Horovitz, Alter und Ursprung des Isnad (Der Islam, 1917, VIII, 44, 47). (16) Th. Nöldeke - Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig, 1919, 2. Teil, s DiYANET DERGiSi ClLT: XV (17) Horovitz, zikri geçen yazısı, s Bkz. keza: M. Tayyib Okiç, Bazı Hadis Meseleleri üzerinde Tedkikler.. İstanb)ll, 1959, s (A.tr. llahiyat Fakültesi Yayınları, XXVIT). 365

7 >... EHL-! KİT AB DERGiSI ClLT: XV D) İbn Mayınfuı (Maimonides): Arab - İslam kültür muhitinde, Endelüs'te (Kurtuba'da) yetişip -hatta bir müddet zahiren. Müslüman görünerek- yine de Arab -İslam Mısrında yaşayan ve orada ölen büyük Yahudi ilahiyatçı, tabip, astronom ve feylesofu, Garpta Maimonides adıyla tanınan Abu 'İmran Musa ibn Maymun ibn 'Abdiilah al-kurtubi al-andalusi al-'ibrl (veya al-isra'iü), 529/1135 tarihinde Kurtuba'da doğdu, 605/1204 yılında Fustat'ta öldü. Yalıurulik tarihinde ilk defa olarak, Yahudi dininin "Amentu"sulıu ("Credo"sunu) tesbit etmiştir. Dolayısıyla onun Yahudilik'teki rolü son derece mühimdir. Yahudiler ona Rambom ismini takm.ışlardır ki, bu terkib hakiki isminin [Rabbi Mozes ben Maimon] baş harflerinden meydana gelmiştir. Salahuddin al-ayytı.bi'llin kuvvetli himayesinde bulunan bu ünlü alim, İslam - Arab kültürünün tesirinde kalmış, hemen hemen bütün eserlerini Arapça olarak kaleme alm.ıştırıa. E) Umfuniyat: Genç yaşta kaybettiğimiz değerli eski talebemiz Doç. Dr. Yaşar Kutluay, "İslam ve Yahu di Mezhebleri" adlı etüdünde, İslamiyetin Yahudilik üzerindeki tesirine birkaç yerde temas etm.iştir 19 Ezcümle: 1) "Şomroniler, Müslüman hakimiyeti altına girdikten sonra, bilhassa Kur'an-ı Kerim'in çok tesirinde kalıruşlardır. O kadar ki, Allah'ın birliğini ifade eden "Kelime-i Tevhld"i aynen kabul etmişlerdir. Onlar da, Müslümanlar gibi beş iman esasinı ileri sürmüşlerdir. İtikadda mesnedleri sadece Tora, yani Mtı.sa'ya vahyolunan ilk beş kitabdır."21l 2) "Yahudilik, di:ra olarak,. dogmatik karakterde olmayıp, inanılacak veya inanılması gereken hususlar / ' 366 (18) Bkz. E. Mittwoch - Abdulhak Adnan Adıvar, İbn Meymün (İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1950, V/2, ss ); E. Roystoi:ı - Pike, Dictionnaire, p. 2()1. (19) Doç. Dr. Yaşar Kutluay, İslam ve Yahüdi Mezhebleri, Ankara, 1965 (A.tJ. İlahiyat Fakülte~i Yayınları, LXIV). (20) Aynı eser, s '

8 madde madde sayılmamıştır. Bugün dua kitabiarına giren şekliyle; genellikle kabul edilen ve yukanda saydığımız maddelerde Ortaçağ Müslümanlığının tesiri ile girişiimiş çalışmaların sonucundan başka bir şey değildir." 21 3) "Mu'tezile (ve umılmen ~ İslam kelamcıları), yani akılcı İslam felsefecilerinin -tabir caizse- mutlak tesiri altında yetişen birçok Yahudi düşünürü, Saadia Gaon'dan sonra bu esaslar üzerinde çalışmağa, bazan tadile, bazan tafsile giderek devam ettiler. Kara'i mezhebine mensup olan bu düşünürler tarih sırası ile şunlardır: Yosef el-basir ve talebesi Yeşua ben Yuda (XI. ve XII. yüzyıl), Salamon ben Gabirol (öl 1058 veya 1070), Bahya ben Pakuda (XII. yüzyıl), Yuda Halevi (XTI. yüzyıl), Moşe ve Abraham ben Ezra (öl ve 1167), Abraham ben Daud (öl civarı) 22 _. ll. HRİSTİYANLAR ÜZERİNDEKİ TESİR: A) "İkon Kırıcılığı'' hareketi (Iconoclasıne): İkon (eski Yunancada "eikon") geniş manada: r~sim (peinture), fresk (fresque), minyatür, mozayık ve hatta nakış (broderie) şeklinde bütün temsiller (representation) ; dar manada ise: tahta levha üzerine yapılan resim demektir. İkonların yapılan mazisi çok eskidir. Tarih öncesinden beri bir "culte"ü (tapmayı) hatırlatan bazı figürler vardı. Eski Mısır' da, Yakın Şark'ta, Budist ve Hinduist Asyasında, geniş ç aptaki mukaddes resim (image), dini ayinler esnasında kullanılıyordu. Galiba ilk olarak ilahi olsun, beşeri olstın, insan şekilleri temsil eden imajlar Mısırlılarda zuhur etti. Yahudilik ve İsl&miyette yasak edilen. image'lar, Hristiyanlığın ilk asırlarında keza görünmüyordu. Fakat V. f' EBL-! KİT AB DiYANET DERGiSi CiLT:.XV (21) Aynı eser, s (22) Aynı eser, s Bu mevzu üzerinde Prof. Georges Vajda tafsilatıa durmuştur. Bkz.: Introduction a la Fensee Juive du Moyen. Age, Paris, 1947, bilhassa II. bab: La periode judeo-arabe et ses epigones (pp ). EKiM 367

9 EHL-1 K!TAB DERGISI ClLT: XV 368 asırdan itibaren bol miktarda Hazret-i İsa ile Meryem'i ve azizlen gösteren image'lar vardı. Anlaşılan image'lar, Hristiyanlığa (pagan) müşrik muhitlerinden sıçraın:ıştır (o da ancak IV. asırda. ' zuhur etmiştir) 23 Alıd-i Kadim'deki "evamir"in ikincisi, image kilitünü şiddetle takbih ve yasak etmiş olmasına rağmen, Hristiyan kilisesi bunu görmemezlikten gelmekte, daha doğrusu bunu te'vile yeltenmektedir: Kilise, aslında putperestliği (idolatrie) değil, ta'zimi, (dulie) kabul ululamayı etmekte olduğu iddiasındadır. F'akat, Protestanlara göre; Katalikler ve papazları, her yerde ldliselerde, Hazret-i Meryem ve azizierin heykelleri (statue) önünde secdeye benzer bir halde (prosternation) ibadet edip onlardan meded ummaktadırlaru. UmU:nıiyetle image'a geniş yer veren Hristiyanlar arasında, başlangıçta, bu hususta tereddüde düşenler olmuştur. Bunun sebebi, Tevrat'ın, image'ları kat'i olarak yasaklamasıdır. Tevrat ise, Hristiyanlıkta mühim bir yer işgal eder. Saniyen bunların müşrik kültü ile yakın alakası vardı. Böylece ikonları putlarına sfı.retiyle, pagan benzetrnek bunlara tapınağa kadar yol açılabileceği düşünülerek muhalefet gösterilmiştir. Fakat ikonlara karşı köklü bir muhalefet hareketi Hicri I. asrın sonlarına doğru başladı. O da Şark kilisesinin hakim bulunduğu Bizans İmparatorluğu Şark hudutlarına dayamp sür'atle genişlerneğe yüz tutan İslam devletinin zuhfı.ru ile alakalıdır. İslamiyetin ikonlara karşı menfi tutumu Hristiyanlara da sirayet etti ve VIII-IX. asırlarda şiddetli bir muha.iefet hareketi halini aldı. Bu hareket tarihte "İkon Kırıcılığı" (lconoclasme) adı altında şöhret buldu. Ba langıcı da 726 yılıdır. Bizaiıs (23) Bkz.: Marguerite - Marie Thiollier, Dlctionnaire des Religions, Paris, 1966, pp ; E. Royston Pike, Dictionnai~e des Religions,. p. 158; Türk Ansiklopedisi, İstanbul, 1972, XX, 65; Meydan Larousse. Ansiklopedisi, İstanbul, 1971, VI, 254. (24) Viator, Catholicispıe et Protestantisme devant la Bible, Yverdon üsviçre), 1955, p. 38; p. 17. (VI. asırda, Papa L Gregirius, paganları ( putperestleri) celbetmek gayesiyle, kiliselere imajlar sokmayı tavsiye etmi tir.) 1

10 1 ' İmparatoru (İsauria'lı) ITI. Leon, kiliselere Hazret-i İsa'nın resminden başka hiçbir resmin konm.amasını emretti. 730 yılındaki İmparator iradesi, imajlara -. hu.susi olsun, aleni olsun- her çeşit tapmayı ( culte'ü), idam cezası tehdidi ile yasak etti ve onları, nerede. görünürlerse imha etmelerini emretti. Garb kilisesi bu harekete iltihak etmedi ve image'lara gim.i.ş yer verrneğe devam etti. Gerçi bu şiddetli hareket de zamanla şiddetini kaybedip bazı yumuşatıcı haller aldı. Müslümanlıkla doğrudan doğruya.irtiba t neticesi ola.rak ortaya çıkan ikon kırıc.ılığı hareketi yalnız Şark kilisesine münhasır kalmamıştır. Hlistiyanlığın, sapık mezheb diye reddettiği ve a:ieyhlerine ıdini savaşlar açtığı Katar (Pataren, Bogomil) ile sonraları zuhur eden Protestantizmin bazı kollarında (bilhassa Kalvinci kolunda) bu nazariye benimsenmişt:ir2 5 l3u iconoclasm. hareketini başka. saiklere bağlamak isteyenler. bulunmakhı. beraber,. en kuvvetli görüş, İslamiyetın tesiri altmda ortaya çıkm1ş olduğu merkezindedir 26 B) Katarlar (Cathares): Yunanca Katlıaras (temiz) sözünden gelen bu tabir, Hristiyanlıktan kop:rnuş bir mezhebdir. Bu mezheb ortaçağ kuvvetle sarstı. sonlarına bu mezlıeb toplantıları, asırda, garb Hristiyaniığını X. asrın doğru zuhur eden salikierinin gizli ilk defa XI. Cenfıbi Fransa'nın Champagne bölgesinde (Montwiner Şatosunda) ve Reiılıs'te keşfedildi. İlk takibat Orleami'da cereyan etti. Mezheb, sonraları İspanya, İtalya (Patarin adı altında), Almanya ve. Ingiltere'ye d~ yayıldı. Fakat en müsait zemini Centibi Fr;:msa'da {Languedoc'ta) buldu. Albi mıntıkasına atfen, oradaki mezheb salikieri "Albigeois" ismi ile tanmdılar. Fakat Albi'den ziyade mezlıebin merkezi Toulouse şehri oldu. Halk ve asılzadeler. tarafından sevilen bu mezhebe karsı ' kilise zecri. tedbirler aldı, engizisyon ve toplu imhalar 1 DERGISi ClLT: XV SAYI: 5-'6 ~SIM f."' (25) E. Royston Pike, Dictionnaire..., p (26) G. E. von Grunebaum, Byzantine iconoclasm and tp.e influence of the Islamic environment (History of Religions, 1962/II, 1-10). 369

11 tatbik etti. Bizen ayrı bir din olaiak tavsif edilen bu mezheb, dualist (ikici) yam ikilik prensibine dayamyordu. Salikieri "mükemmel".. (temiz) ve adi inananlar olmak üzere iki gruba ayrılıyordu. Eski Ahid., kitabiarını şeytam olarak telakki ettiklerinden dolayı, ancak Yeni Ahi d' e tabi' idiler. 1209'daki papamn delege (legat} sipin öldürülmesi üzerine, KataTlara karşı şiddetli haçlı savaşları başladı ve Montsegur'ün (1244) muhasarasma kadar devam etti. Savaşlar şiddetlenerek, gayr-i insani bir şekilde katl-i amıar halini aldı. XIV. asır da bu mezheb nihayet büyük yaralar bırakıp ve yerini Languedoc'ta Protestantizme bırakş.rak, söndü 27 Bu mezheb salikieri ile bu mezhebe çok benzeyen diğer mezhebler memleketlere göre değişik isiml_er almışlardı: İtalya'da Patarin, Fransa'da Cathar, Albigeois, Balkanlarda BogQmil (ki bunların son bakayası Osmanlı fütfıhatma kadar Bosna'da tutunup, o zamandan itibaren -ihtida sfıretiyle- kendi. mezhebierini tasfiye etmişlerdi.r2 8 Müteaddit ' kilise konsilleri katarizini takbih ve mahkum etı;ı:ıi lerdir. Katarlar _ (Patarinler) üzerindeki İslami tesiri Louis Massignon da kabul etmektedir 28 '(27) E. Royston Pike, Dictionnaire des Religions, Paris, 1954, ss ; Marguerite-Marie Thiollier, Dictionnaire des Religions, Paris, 1966, pp bergisi CİLT: XV SAYI: 5~6.EYlÖL (28) Tayyİb Okiç, Balkanlarda Rogomilizm Hareketi ve Bunun Bir Ara tırıcısı:. Ale~andar Vasiljevic - Solovjev (İst. üniversitesi Edebiyat :IJ'akültesi İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İsta,nbul, 1973, V, ). - Türkiye Ar ivlerindeki Bosna Bogomillerine [Kristiyanlara] dair vesikalar üzerindeki tedkikirrıızi, İstanbul'da, 1955 yılında toplanan X. Beynelmilel Bizantoloji Kongresine bir tebliğ olarak sunduğumuzu, bilvesile, hatırlatırız (M. Tayyib Okiç, Les Kristians [Bogoıniles Parfaits] de Bosnie, d'apres des Docu-. ments Turcs Inedits, in: Südost Forschungen, München, :1960, Band XIX, ). Keza VIII. Türk Tariiı Kongresinin. II. Seksiyonuiı.. da -13 Ekim tarihinde- "Bogomil ve Patarenler Ha.kk:ında Bazı Dü ünceler" adlı tebliğimizde de bjl mezhepler üzerindeki İs.. lam tesirinden söz etnıi bulunuyoruz (VIII. Türk Tarih Kongresi Ekim -,- Ankara, Genel Program; Ankara,, s. 22} (29) Interpretation de la Civilisation Arabe dans la Culture Française- (Opera Minora, Paris, 1963, I, 197).

12 C) Vaudois: Fransa'nın cenubunda 1170 yılı civarında zuhur eden bir Hristiyan mezhebidir. Mezhebin kurucusu Lyon'lu ~~ngin tüccar ~erre Valdo'dur. Kendisi Kitab-ı_ Mukaddes'i Oc diline terceme et tirmistir. Vaazlarında, '. Yeni Ahld'iri. esas etique'ine rücu etmek icabettiğini. tavsiye ediyordu. Gerek kendisi, gerek ona tabi' olanlar' takibata maruz kaldılar. Fakat taraftarlarının bir kısmı. Piemont ve Savoie ile İsviçre'nin Vaud kantonunu teşkil edecek olan köylerine sığındılar yılında onlara karşı bir haçlılar seferi tertib edildi, fakat buna rağmen kendileri tutunabilmişler dir. Asıl onlara karşı en büyük takibat, XVII. asrın ortalarında vuku' bulup katl-i arriıar icra edildi. 17l3 tarihinde, bunların. yaşadıkları toprakların en büyük kısım Savoie Dükü'nün eline geçince, hlizilra kavusabildiler. ' Mezhebin taliınatına gelince, Kitab-ı Mukaddes'e inanışından başka hiçbir şey kabul etmiyorlardı. "Sacrement"ları ve aziziere tapmayı (culte'ü) reddediyorlardı. XVI. asırdan itibareri Vaudois'lar Kalvinci Protestan kilisesi ile birleşrneğe başladılar. Fakat, bazı müstakil Vaudois kiliseleri bugüne kadar tutunmuştur 30 İslamiyetin Vaudois'lar üzerindeki tesirinin kat'i olmasa bile ihtimal dalıilinde olduğuna Prof. Louis Massignon da kaildir 1 D) Templiers Tarikatı: Hristiyan tarikatlarından (Or dr e Religieux). İslaı:niyetin kaldığı tesirinde en çok sayılanı. Templiers tarikai;ıdır. Bu dini-askeri tarikat zateri!slam.. topraklarında (Kudüs'de) kufu1muştur yarii Haçlılar esnasında). (1119 yılında, seferleri Tarikatın kurucuları Fraİısız şövalyelerinden bir grup olup, gayeleri Filistin'deki Hristiyan mukaddes yerleri ile o yerleri ziyarete gelen Hristiyanlan Müslümanlara ERL-t.KİT AB DERGI~i ClLT: XV (30) E. Royston Pike, Dictionnaire..., p. 315; Marguerite- Marie Thioillier, Dictionnaire.., p (31) Interpretation de la Civilisation Arabe dans la Cı.İlture Française [1947], in: Opera Minora, Paris 1963, I, 197. ı-v.-n ı cıı.ul: ,,.. -. ;, ~ ;

13 EHL-! -. K!TAB DERGISI!'clLT: XV EKİM' ' karşı savunmaktı. Tarikatın başmda bir "Büyük usta" (Grand Maitre) bulunuyordu. Te kilat doğrudan doğruya Papa'ya bağlı idi. Haçlılarm. son muhkem yeri olan Akka'yı İslam orduları zaptedince (1291' de), 'İ'emplierler Kıbrıs'a taşmdılar. Ellerindeki zengin hazinelere sahip olınak isteyen birçok düşmanlan türedi. Sapık inanışiara sahip oldu;klan iddiası ile 1 [gizli ayinlerinde Hazret-i İsa'yı inkar, haç üzerine, üç defa tükürme, "Baphomet" adlı puta tapma ve çe itli ahla.ksızlıklar isnadı ile] "Büyük ustalari". Kral Filip "Güzel"in emri ile 1'306'da tevkif edilip engizisyon mahkemesinde sorguya çekildi ve 1310 yılında ellidört kişi ile birlikte işkencelere maruz bırakıldı ve sonunda dinden sapma. iddiası ile (heretique).diri diri ateşte yakildı. Esasen, Müslümanlar tarafından Filistin' den haçlılarm atılışı ile birlikte, t~rikatm gayesi de bitmiş. olduğundan dolayı, 1312 yılmda tarikat ilga, edildi. Fransa' daki malları Hospitaliers tarikatma devredildi. -Bu maliann ~ldukça püyük bir payı Fransa kralına.düştü. İspanya, Portekiz ve İtalya'nın ekser!.devletlerinde keza buna benzer davalar açıldı.- Fakat beraetle neticel~nmiş ~lduğu halde, tarikat dağıldı. Son "Büyük usta" Londra 'kalesinde mahhus iken öldü. Hristiyan. yazarlar~ Templiers'nin doktrinlerini, Gnostique. tipindeki Müslüman İsmaili mezheb:ip.den aldıklarını mümkün görmektedirler. Zira Müslümanlarla iyi münasebatta bulundukları bilhassa tasrili edilmektedir. Fakat, bunların hakiki suçlan üzerinde yazarlar arasmda.ittifak sağlanamamış ve açılan takibatın.dine muhalefetleri yüzünden cereyan ettiği kanaatı kuvvetlenmiştir 2 * **..., '. n ti aire Rationalise, '., ' n t re des Religions, Paris! 19~??. :Pl?: ;: ı, (32.) Pike Dictionnaire ss ; Guy Fau, m: ıc onn.. t pp Marguerite _ Marie Thıollıer, ıc ıonnaı

14 Tesbih (chapelet): Komedia" (İlahi Komedya) adlı me hur eserde, birçok Protestanların. Katoliklere mühim, fakat anlı;ı.şılmadık yaptıklan itirazlar arasında fikirler mevcuttur ki, p.unlar, onların tesbm'i (chapelet, birbirine zıt pek çok şerbin rosaire), Haçlı savaşlan ortaya çıkmasına sebep esnasında, Müslümanlardan olm:ıışturs 4 Cehennem alınış olduklan iddiası vardır (Inferno), A'raf [Le chapelet ou rosaire n'est (Purgatorio) ve- Cennetpas d' origine cwetienne. n a Sema' (Paradiso) olmak ete copie des Musulmans au üzere, eserini üç bölüme temps de8 Croisades] 33 ayıran şairin hakiki fikirlerini (dissimule) E) İs:Utıniyetin Garbda Münferid Zevat tizerindeki Tesiri: Şimdiye kadar söylediklerimizin hepsi, kitleleri kapsayan İsıarnı tesiriere dair idi. Fakat, bunların yanında bazı Garb fikir ve edebiyat adamla~ müıi:feriden İslamiyet'in tesiri altında kaldıklan da vanddir. Bunlardan ancak ikisine burada temas etmekle yetineceğiz: Go e the. Dant~ ve 1). Dante Alighleri: Büyük İtalyan şair ve düşüni:irü Dante Alighieri'nin ( ) yazdığı ve Hristiyan rueminin iftihar kaynağı olan "Divina gizlemiş olması yüzünden, asıl mana~ı birçok ahvalde vazılı.değildir. Eserin dış gorünüşü, mesela katalik olmayan birçok büyüklerin (ve bu arada Hazret-i Peygamber'in) Inferno'ya ayrılması, şairin.koyu bir katalik olduğunu göstermektedir. Hatta kilise otoriteleri tarafından bir zamanlar şb.irin imanlı alim olarak ilan edilmes.i dahi bahis mevzu.u idi. Fakat derin tedkikler neticesinde Dante'nin katalik kilisesine ve Papalığa hiç bağlı olmadığı ortaya çıkmıştır (mesela Eugene Aroux tarafından yapılan inceleme neticesinde), bilakis onun, katalikliğin aleyhinde olan Ye kilise tarafından sapık addedilen gizli bir Hristiyan (33) Vi9;tor, Chath~licisme et Protestantisme devant la Bible, p (34) E. Royston Pike, Dictionnaire des Religions (adaptation française de Serge Hutin), Paris 1954, p. 100; Guy Fau, Dictionnaire Rationa~ liste, Paris, 1964, p. -123), "Dante" maddesi... _,. EEL-İ KİT AB DiYANET DERGISI ClLT: XV. 373

15 :- - EEL-:t :ıttrab DİYANET DERGisi ClLT: XV,SAYI; 5-6 '. '. : cemiyetinin (Fideles d'amour) doktrinlerille bağlılığı tesbit edilmiştir. Thomas d' Aquin'in İlahi Komedya'da yer alması, Dante'nin resmi kiliseye bağlı olmadığım gizlemek için idi: Bu yüzden İlahi Komedya'yı "~skeliliğin gerçek bir şaheseri" (Un veritable chef-d'oeuvre de dissimulation) olarak telakki etmişlerdir. Gerçi komedyada mecazı bir şekilde şair "itiraf-ı tevbekarlığını zünub" ve beyan eder. Fakat tevbe ettiği hata ve günahların mahiyeti üzerinde ortayı:ı Şair, ihtilaflar çıkmıştır; otuzbeş yaşlarında iken "doğru yolu şaşırıp, karanlık bir arınanda kendini bulmuştu". Şarihler bunda, Dante'iıin sapık bir mezhebe (belki dualist Cathare, Patarin mezhebine) intisab ettiğini tahmin ediyorlar. Gün~hkarlan beldeyen korkunç cezaların tavsifi. yanında, tevbe edenlere afv da vardır. Resmi kilise yi ve papayı hedef tutan bu mecazi yerler koniedyada eksik değildir. Bu gibi fikirlerden dolayı kilise. Divin3: Comedia'yı r~smi dinin lehinde bir eser olarak kabiii etmekte tereddüt etmiştir. Dante "Cennet"i yazarken artik siyaseti bırakmış ve tefekküre dalmış bir halde idi. Fakat burada da resmi kiliseye dokunmaktan kendini alamamıştı: Aziz Petros'un Papa VIII. Boniface'a yaptığı bir çıkışta onu, "yeryüzündeki yerimi gaspeden" şeklinde vasıflandırıyor. ''.A)tunlan biriktirmek, savaşlar tertib etmek" gibi diğer birçok kilise kusurunu takbih etmekten geri kalmamıştır... Fikirlerin karışıklığı bir yana, bu büyük eser, bekasım, şiir güzelliğine medyundur. İtalyan <lilinin tesekkülüne - katkıda bulunan.. bu manzume, birçok san'at erbabına ilham kaynağı olmuştur. "Kültürü bakımından Dante,. İtalyan renaissance'ının öncüsü ise de, fikir bakımından ortaçağ adamı olmakta kalmıştır" denrriiştir 35 D.ante, "en büyük Hristiyan şairi" olarak asırlar boyunca hayranlık uyandırmakta devam edege4niştir. Ancak yılında bu otoritesinin sarsılmağa başladığına şahit olmaktayız. Dünyaca 374 (35) Guy Fau, Dante (Dictioıinaire Rationaliste, Paris, 1964, p. 124).

16 -ta.nınmış İspanyol müsteşriki Prof. Miguel Acin Palacios, İspanya İlim Akademisi ~ azalığına seçildiğinde ~iş nutkunu Dante'ye tahsis etmişti. Bu ünlü müsteşrik, zikri geçen n~tkunda Dante Alighieri'nin, "Mi'rac" hakkındaki İsla.m akidesinin (bilhassa İbnu'l-'Arabi yoluyla) tesiri altında. kaldığım kuvvetli delillerle -tarihte ilk defa olara,k- böyle cesur bir şekilde ortaya koydu 36 Koyu Hristiyaİı "Dante'istler" muhitinde dehşet uyandıran bu tez senelerce tartışma mevzfı.u Lehte ve aleyhte yapıldı. büyük sayıda etüdler neşredildi. Dünyaca tanınmjş ilim adamları bu "mücadele" ye iştirak etti. Acin Palacios'un tezini kabfı.l etmeyen ve Dante'nin tamamiyle orijinal fikirli bir 'şair ve mütefekkir olduğunu iddia eden yazarlar yanında,. Palacios'un fikrine katılıp değerli etüdler neşreden, muhtelif milletiere mensup birçok yazar da ortaya çıkmıştır ve bu ~i faaliyet henüz tamamen bitmemiştir. Yazılı kaynak olarak, İbnu'l-' Arabi'nin eserlerinden başka, meşhur Arab şair ve feylesofu Abu'l-'Ala al-ma'arri de eklenmiş bulunmaktadır ("Risalatu'l-Gufran"). ' Sürdürülen bütün bu kampanyaya rağmen Prof. Palacios,. tezind_en vazgeçmemiş, hayatımn sonuna kadar (1944), yani çeyrek yüzyıl müddetince, bu fikrinde sebat etmiştir~ Bu tezi ispatlayan etüdlerinden başka, Acin, diğer ilim adamlarına da bu fikri a ılamış, onlar da büyük sayıda etüdler neşretmişlerdir 37 Aralarında islam alemlıı.den de iki ilim adanıım görüyoruz: Ceza~li allame Prof. Muhammed ibn EEL-!.KİT AB (36) La escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid, 1919; ~kz. keza: L'Influence musulmane dans la Divine Comedie (Revue de Litterature Comparee, 1924, IV, , , ); Sobre las fuentes islamicas de la "Divina Comedia" (Andalus, 1933, pp ). (37) Gonzales Palencia, A., "La Divina Comedia y el IsÜı.m" (Revista de Occidente, 1925, pp ); Grandgent, C. H., Islam and Dante (Studi Medievali, N.S., 193, p. 1-5); Cabaton, La Divine Comedie et l'islam (Revue de l'histoire de Religion, 1920, LXXXI, ); Rodinııon, M., Dante et l'islam, d'appres les travau.x recents (Revue de l'histpire de Religion, 1951, 139, pp ). piyanet.dergisi ClLT: XV 375

17 . '. EHL-t KİT AB DERGISI. CiLT; XV 376. Abi Şanab. (Bencheneb) 88 ile İnayatullah 39 Şu var ki, eser için büyük hayranlık ve takdir besleyen Prof. Louis Massignon, büyük Hristiyan olan Dante'ye bu ağır hükmü yakıştıramarruştır. Bazı noktalara itirazlarını etmişfirw. 2) Goethe: beyan En büyük Alman şairi sayılan Johann Wolfgang von Geethe'nin ( ) ''Garb - Şark Divanı"nda (West-östlicher Divan) ve diğer bazı eserlerinde, Kur'an-ı Kerim'den başlayarak, Hadis-i Şerif ve Siratu'n:..Nabiyy ile Arab, Fars edebiyatının, hatta Müslüman Boşnak halk şiliinin tesiri altında kaldığı tesbit edilmiştir. Gerçekten. Goethe, "Hasan Ağa'nın Asil Karısının Şikayeti" adlı ve kendisini hayran bırakan Boşnakça baladın güzel ve manzum bir Alınanca tercemesini 'teyapıruş (Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga) ve bu terceme diğer birçok Avrupa dillerindekilere esas teskil etmiştir. Diğer tabir '. ile bu balam dünya edebiyatma (Weltliteratur) mal etmiştir. Çünkü ondan sonra ve birçok ahvalde kendi tercemesine istinaden, balad hemen hemen başlıca dünya dillerine çevrilmiştir. Müteakiben balad dram, opera, bale, film senaryosu ve bestesi haline getirilmiştir. Baladın Boşnakça aslı (Jalostna Pyesantza Plemenite Hasanaginitze) ve İtalyanca tercemesi ( Canzone dolente della no bile sposa d' Asan Aga), meşhur İtalyan papazı, coğrafyacısı ve tabiatçısı Abate Alberto Fortis ( ) ' tarafından Venedik'te 1774 yılında neşredilmiştir. Bu mühim neşir hadisesinin (88) Sources Musulmanes de la Divine Comedie (Revue- Africaine, 1919, LX ). (39) Inayatullah Sh., Dante and Islam [Islamic Culture, 1938, PP 461~. 465]. (40) Les Recherches d'asin Palacios sur Dante.- Le Probleme des Influ-' ences Musulmanes sur la Chretiente Medievale et les Lois de l'imitation Litteraire (Revue du Monde Musulman, Paris, 1919, XXXVI; ~pera Minora,_~!l~İS 1969, _pp ).

18 ikiyüzüncü yılı münasebetiyle, Saraybosna'da genç edib Ali İshakoviç'in bjmmetiyle bir Anma Kitabı yayınlanmıştır. Eserin.. sonuna baladın tercemeleri ile hakkında yazılan etüdlerin bir bibliyografyası eklenmi.ştir ki, bu bibliyografya denemesi 940'dan fazla maddeyi ihtiva etmektedir. 700 sahifeyi aşan eser, ancak bazı terceme ve etüdlerden örnekler verebilm:iştir. Dünyaca şöhret kazanan "Hasanaginiça'~ baladının çevrildiği başlıca dünya dilleri şunlardır: a) İslam. dillerinden: Arapça, Arnavutça, Farsça, Malayaca, Pomakça. (varyant), Türkçe ve Urduca; b) Diğer dillerden: İtalyanca,.Almanca, Fransızca, İngilizce, ispanyolca, Yeni Yunanca, Romence, Yeni İhranice, İsveç ve Danimarka dillerinde, Rusça, Ukraynaca, Çekçe, Lehçe, Slovence,_ Makidonca, Latince ve Macarca. Baladın mütercimleri arasında, Goei;he'den başka, Sir Walter Scott, A. H. Vostokov,, Aleksander PU kin, Charles Nodier, Prosper Merime, Adam Mickiewicz, Johan Ludvig Runeberg, Samuel. Roznaj, John Bowring, Gerard de N erval,. Claude Faıiriel de bulunmaktadır. Hasanaginiça baladının ne bir Türkçe tercemesi, ne de ona dair bu dilde bir yazı çıkmıştır. Hatta Geethe'nin. birçok eserinin Türkçe'ye çevrildiği ve onun hakkında tafsilatla bilgi verildiği halde, onun Hasamiginiça tercemesi üzeriıide hiçbir şey yazılmadı. Goethe ile allikalı olarak, Hasanaginiça'nin zikri, yalnız Prof. Dr. Melahat Özgü'nün "Goethe ve Hafız" ismindeki. makalesinde geçmektedir. Gerçi bu baladın bir Müslüman Boşnak eseri olduğunu Sayın Müellife. bilmiyordu. Sadece onu Geethe'nin orijinal bir şiiri olarak zikretıniştir: ";Die Sitten der Morlacken" (Morlakların Adetleri) adlı yazısına dayanarak yarattığı "Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga" (Hasan Ağamn Asil. Karısmm Şikayeti) adlı şiiri (1775), onun ancak Muhammed'in duygusundan EHL-1 KİT.A.B DERGISI ClLT: XV SAYI:. 5~6 377

19 EEL-! ~AB anlaşılabilir." n Sayın Prof. Özgü, bu husustaki yanılmasında bir dereceye kadar mazur sayılabilir.. Zira, Goetlie, Hasanaginiça'yı o kad?-r benimse:mi tir ki, kendi baladlarının sonuna onu koymuştur. [Amma ondan elli sene sonra dahi bunu unutmayarak, ne zaman ve ne şekilde tercemesini yaptığını açıklamıştır. ] 12 Konrad Burdach, Hasanaginiça'nın Goethe için, Şarkla yakın ve canlı ilk temasını teşkil ettiğini söyler 3 F. Bayraktareviç'e göre ise, Goethe'nin Hasanaginiça'yı l:erceme edişinin saiki, onun bir Müslüman kadını oluşudur«. Goethe'yi ciddi bir şekilde ' tedkik eden Milan Çurçin'in vardiğı neticeye göre, Hasanaginiça balı~.dı Goethe'nin kendi orijinal eserlerinden bazılarına (mesela Egmond adlı.piyesine)~ 5 dahi tesir etmisti4, 6. İslamiyetİn tesiri altında kalan şair, edib, alimler arasında, Goethe'den başka zevat da vardır. Şu var ki.dergisi ClLT:. XV SAYI! 5-6 EKiM 378 (41) Prof. Dr. Melahat Özgü, Geethe ve Hafız (Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1952, sayı 4, s. 91). (42) Ueber Kunst und Alterthum, Stuttgard, 1825, s. 53. (Schon sind es funfzig Jahre, dass ich den Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga übersetzte, der in des Abate Fortis Reisen... ). ( 43) Enleitung, in: West-östlicher Divan (Go e the'nin jühilesi vesilesiyle yayınlanan Külliyat, V, ss. VII-VIII). (44) UHcaj!stoka r.a Getea, s. 17. (45) Intimna Pozadina Goetheove Prerade Hasanag'inice (Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, Zagreb, 1955, knj. 304, s. 99)... (46) Hasanaginiça'nm balesi münasebetiyle Nermin Ba ağa'nm bir notu (Vaı lık Dergisi,. İstanbul, 1974, Haziran, sayı 801, s. 23) vardır: "Slavko Pervan, yine Vojin Komadina'nın bir bestest ile eski bir Bo nak öyküsünden [herhalde baladından demek istemiştir] esinlenerek, çağda anlayrş içerisinde folklorilı: ögeler kullanarak "Hasan Aginiça'' adlı bir baleyi hazırlamaktadır.''' -Zikri geçen Hasanaginiça Anma Kitabında yer alan baladın ilk Türkçe tercemesi açıklamalarla birlikte tarafımızdan yapılını tır,-. Açıklamalı olarak Türkçeye çevirdiğiıniz Hasanaginiça baladı, bir mukaddime ve notlarlıı. birlikte, baslçıya verilmek üzeredir. Aslında -bu, daha mufassal bir yazımızın muhtasan olarak sayıl'abilir. '.

20 bizim mevzf:lumuz İslfumyetin Ehl-i Kitab üzerindeki dini tesirine tahsis edildiği için, bunların üzerinde burada daha fazla duramadık. * * * Biz bu yazıınızda, bililtizam Yahudi ve Hristiyan yazarlarıriın fikirlerini nazar-ı itibara aldık ve ancak malıdut mevzf:ılarla iktifa ettik. EHL-1 K!TAB DiY.ANET DERGiSi ClLT: XV SAYI:

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Question. Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din. tahrife uğradı?

Question. Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din. tahrife uğradı? Question Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din tahrife uğradı? Answer: Hazreti İsa ya (s.a) uyanlar, bu ilahi peygamberin aralarında olma nimetinden

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Başlangıçtan Günümüze RUSYA DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ. Şir Muhammed DUALI, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014 (302 s.) ISBN:

Başlangıçtan Günümüze RUSYA DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ. Şir Muhammed DUALI, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014 (302 s.) ISBN: Başlangıçtan Günümüze RUSYA DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ Şir Muhammed DUALI, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014 (302 s.) ISBN: 978-605-326-006-6 -Kitap Tanıtımı- Halit KALLİ * Ortodoks, Yunanca bir kelime olup

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular Şirketimiz Yılların Verdiği deneyim ile, dünyadaki tüm resmi dillerde ve her konuda, profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Uluslararası kalitede bireysel ve kurumsal tercüme hizmeti alabileceğiniz şirketimiz

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı