ANESTEZİ ASİSTAN EĞİTİMİ ANESTHESIA RESIDENT TRAINING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANESTEZİ ASİSTAN EĞİTİMİ ANESTHESIA RESIDENT TRAINING"

Transkript

1 Anestezi Dergisi 2013; 21 (3): Çakar Turhan ve ark: Asistan e itimi DERLEME / REVIEW ANESTEZİ ASİSTAN EĞİTİMİ ANESTHESIA RESIDENT TRAINING K. Sanem ÇAKAR TURHAN, Özlem Selvi CAN, Menekfle ÖZÇEL K, Ece AYDIN, Feyhan ÖKTEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Ankara University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology an Reanimation, Ankara, Turkey T pta ve anestezideki bafl döndürücü de iflim ve geliflim daha kaliteli hizmet sunmay kolaylaflt rm fl ancak medikolegal sorunlar n artmas e iticileri, yap lan iflin kalitesini, dolay s yla bilgi ve becerinin ö retilmesinin önemini tekrar düflünmeye itmifltir. Bu derlemede ülkemizde ve dünyada anestezi e itiminin ne aflamada oldu u incelenmeye çal fl lm flt r. ANAHTAR KEL MELER: Anestezi e itimi, E itim programlar. SUMMARY The change and development in the area of medicine and anesthesiology has facilitated offering a more qualitative care but the increase in medicolegal problems has made the instructors think about the importance of quality of work and teaching of the knowledge and skills. In this review article, the stages of the anesthesia training in Turkey and all over the world was investigated. KEY WORDS: Anesthesia education, Training programmes. TÜRK YE ve DÜNYA DA ANESTEZ AS STAN E T M T pta ve anestezideki bafl döndürücü de iflim ve geliflim daha kaliteli hizmet sunmay kolaylaflt rm fl ancak medikolegal sorunlar n artmas e iticileri, yap lan iflin kalitesini dolay s yla bilgi ve becerinin ö retilmesinin önemini tekrar düflünmeye itmifltir. En az hata ile yürütülmesi gereken anestezi prati inde e itim çok önemlidir. Bu derlemede ülkemizde ve dünyada anestezi e itiminin ne aflamada oldu u incelenmeye çal fl lm flt r. Anestezist, cerrahi öncesinde, s ras nda ve sonras nda hastan n medikal bak m n üstlenen t p doktorudur (1). Anestezist, hastan n preoperatif medikal de erlendirmesini yapan, cerrahi ekiple birlikte cerrahiyi planlamaya yard m eden, hasta ve cerrahi ifllem için en uygun ve güvenli anestezi yöntemine karar veren ve uygulayan, intraoperatif yaflam deste i ve tüm vital parametrelerinin stabilizasyonuyla birlikte a r kontrolünü sa layan hekimdir. Geçmiflte tüm dünyada anestezist say s nda ciddi eksiklik yaflan rken son y llarda anestezi uzmanl k kadrolar artt r lm fl ve bu aç k nispeten kapat lm flt r. Amerika'da anestezistler; sertifikal hemflire anestezistler ile birlikte çal flmaktad rlar. Ülkemizde geçmiflte hemflireler ile anestezi hekiminin yard mc eleman gereksinimi karfl lan rken günümüzde bu alanda giderek artan say da yüksek okul mezunu anestezi teknikeri, anestezi hekimiyle ekip olarak çal flmaktad r. Anestezi uzman ameliyathanelerde anestezi uygulamalar nda, yo un bak mda, anestezi sonras bak m ünitelerinde, a r kliniklerinde, infüzyon merkezinde ve günübirlik cerrahi kliniklerinde çal fl r. Yurt d fl nda anestezi asistanl n tamamlam fl uzman hekimlere pediatri, kardiyovasküler cerrahi, transplantasyon, algoloji gibi daha spesifik konularda yan dal e itimi uzun y llard r verilmektedir. Ülkemizde birkaç y ld r ve henüz sadece kronik a r ya da yo un bak m konusunda yan dal uzmanl k e itimi verilmektedir. Ülkemizde; anesteziyoloji ve reanimasyon e itimi; anestezi, yo un bak m, acil hekimli i ve a r olmak üzere dört bafll ktan oluflmaktad r. Anesteziyoloji ve reanimasyon ana dal uzmanl n n görev tan m, cerrahi ve di er invaziv giriflimler için ameliyat öncesi haz rl k Ç kar çat flmas /Conflict of Interest: Yazarlar herhangi bir ç kar çat flmas bildirmemifllerdir./ Authors do not report any conflict of interest. Gelifl tarihi/received: 30/05/2013 Kabul tarihi/accepted: 25/06/2013 Yaz flma Adresi (Correspondence): Dr. K. Sanem ÇAKAR TURHAN, AÜTF bni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal 3. Kat D Blok S hh ye, ANKARA E-posta ( ): 145

2 Journal of Anesthesia - Jarss 2013; 21 (3): Çakar Turhan et al: Resident training ve anestezi uygulamas ; akut ve kronik a r tedavisi; her çeflit kritik hasta ve politravmal hastan n acil tedavisi, tafl nmas, resüsitasyonu ve ileri tedavisi; hastalar n yo- un bak m flartlar nda izlenip tedavi edilmesi; temel ve ileri yaflam deste i (kardiyopulmoner resüsitasyon; KPR) uygulamalar n kapsar. 6 y ll k t p fakültesi e itimini takiben 4 y ll k asistan e itiminin temel e itim k sm ; fizyoloji, farmakoloji, anatomi, anestezi ile ilgili fizik ölçümleri (Örn. gazlar n davran fl, kan gaz analizi, nöromuskuler blokaj gibi) ve anestezi, yo un bak m ve algoloji ile ilgili temel bilgiler ve uygulamalar içerir y l nda Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne i (TARD) "Anesteziyoloji, Yo un Bak m ve Algoloji Uzmanl k E itiminin: E itim-ö retim Program "n yay nlam flt r (2). Bu programda anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanl k e itiminin içeri i ve bu e itim süresince yap lmas gerekli pratik uygulamalar ve giriflimler say sal olarak belirtilmifltir. Asistanl k e itimin ilk y l preoperatif de erlendirme, temel teorik bilgilerin edinilmesi, yak n gözetim alt nda anestezik uygulamalar n bafllat lmas, hava yolu sa lanmas gibi temel anestezik becerileri kazanmas n içerir. E itiminin sonraki y llar nda anestezi güvenli i, do ru karar verme, komplikasyonlarla bafl etme, invaziv giriflimsel ifllemler gibi konularda beceri ve tecrübenin art r lmas sa lan r. Son y l asistan özellikli cerrahiler (kardiyovasküler cerrahi, transplantasyon cerrahisi gibi) ve yo un bak m hastas takip ve tedavisi ile ilgili e itim al r. Uzmanl k s nav öncesi, asistanl n n ilk y llar nda belirlenmifl olan tez araflt rmas n tamamlar. Asistanl k e itiminin tercihen ilk y llar nda klinik içi rotasyonlara ilaveten Çocuk Sa l ve Hastal klar, ç Hastal klar, Kardiyoloji ve Gö- üs Hastal klar kliniklerine birer ay, toplam 4 ay d fl rotasyon yap lmas zorunludur (3). Daha iyi e itim verilmesi, ülke genelinde asistan e itiminin standardize edilmesi amac yla T pta Uzmanl k Kurulu (TUK), uzmanl k e itiminde kullan lmak üzere çekirdek müfredat ve standartlar belirlemek için T pta Uzmanl k Kurulu Müfredat Oluflturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde; anestezi asistan e itimi içeri i ve standartlar n belirlemek üzere 2011 y l nda kurul toplam fl ve bu kurul yapt çal flman n sonucunda önerilerini bakanl a sunmufltur (4). Farkl e itim kurumlar nda asistan e itimi veren ö retim üyelerinin haz rlad bu öneri paketi özet olarak; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anadal E itimi için, t pta ve teknolojideki geliflmeler dikkate al narak 4 y ll k sürenin yeterli olmad, sürenin 5 y la ç kar lmas gereklili ini bildirmektedir. Asistanl k e itiminin her y l için e itim plan, kazan lmas gereken beceriler, yap lmas gereken iç rotasyonlar belirlenmifltir. Asistanl k e itimi süresince yap lacak iç rotasyonlar n süreleri belirlenmifltir. E itim verecek kurumlar n ve e iticilerin özellikleri tan mlanm flt r. Yeterlilik de erlendirmesi için yap lacak ara s navlar ve asistan karnesinin içeri i tan mlanm flt r. Asistan karnesi e itim süresince kazan lan klinik beceriler ve branfllarda yap lmas beklenen minimum uygulama say lar n ve aday n yapt uygulama say lar n içermelidir. Ayr ca karnenin makale, seminer sunumu, yay nlar ve bilimsel toplant lara kat l m gibi bilgileri de içerecek flekilde düzenlenmesi önerilmifltir. Anestezi ve Reanimasyon Anadal Uzmanl k e itimini baflar yla tamamlayanlar isterlerse yan dal uzmanl k s nav nda baflar l olduklar takdirde 2 y ll k e itim sonras algoloji ya da 3 y ll k e itim sonras yo un bak m yan dal uzman olabilmektedirler. Anestezi asistan e itimi geliflmifl ülkelerde birbirine benzemekle birlikte günümüzde halen tüm dünyada ortak bir e itim program bulunmamaktad r. Son y llarda anestezi asistan e itiminin standart hale getirilmesi için ülkeler kendi flartlar na göre programlar oluflturmaya ve uygulamaya yönelmifllerdir. Bu derlemede farkl ülkelerdeki anestezi asistan e itimi gözden geçirilmifl ve daha iyi ve kaliteli asistan e itimi için güncel bilgiler fl - nda öneriler sunulmufltur. Avustralya ve Yeni Zelanda Avustralya ve Yeni Zelanda'da anestezist; anestezi alan nda branfllaflm fl bir dereceye kadar dahiliye ve cerrahi uzman d r. Avustralya ve Yeni Zelanda Anestezist Koleji (Australian and New Zealand College of Anaesthetist, ANZCA) taraf ndan denetlenen e itimde her a- day, önce 2 y l süreli meslek öncesi t bbi e itim (Prevocational Medical Education and Training- PMET) dönemini takiben yine ANZCA taraf ndan denetlenen 2 y ll k temel ve 3 y ll k ileri e itim olmak üzere 5 y ll k bir e itim dönemi geçirir. Bu süreçte 12 modülden oluflan bir program izlenmektedir (Örn. obstetrik anestezi, nöroflirurji anestezisi, a r tedavisi vs.). Ayr ca asistanlar n e itimleri süresince bir araflt rmaya dahil olmalar ve yay n yapmalar da istenmektedir. Bu befl y l n sonunda yaz l ve sözlü s navlar baflar l olmal d r. Anestezik Krizlerin Efektif Yönetimi (Effective Management of Anaesthetic Crises, EMAC) ve A r Travman n Erken Yönetimi (Early Management of Severe Trauma, EMST) kurslar - n da bitirmeleri gerekmektedir. Bu aflamalar baflar ile bitirenler asistanl k e itimini baflar ile tamamlam fl kabul edilir ve FANSCA (Fellow of the Australian and New Zealand College of Anaesthetist) titrini al r (1). 146

3 Anestezi Dergisi 2013; 21 (3): Çakar Turhan ve ark: Asistan e itimi Almanya Almanya da anestezist olmak isteyen t p doktoru, 5 y ll k bir e itimin sonunda yeterlilik s nav n baflarmak zorundad r. E itim sürecinde tüm adaylar, seçilmifl cerrahi branfllarda (Örn. genel cerrahi, nöroflirürji, yo un bak m, ürolojik ve jinekolojik prosedürlerde) anestezi e itimi al rlar. Ayr ca yine bu süreçte asistanlar, acil serviste de kurs görmek zorundad r (5). Almanya da Federal Tabipler Birli i ne göre e itimin kusursuz ve ça dafl olabilmesi için modern ve ileri e itim yönetmeli ine sahip olunmas flartt r. Bu birli e göre, öncelikle gerekli yeterli e sahip e itici bulunmal, h zl bir hizmet garanti edilmeli ve adaylar n tercih etmelerini sa lamak için kliniklerin çekicili i artt r lmal ve yeterli sürede e itim sa lanmal d r. Bu yeterlili in seviyesi anestezi bölümü için 5-6 y l olarak saptanm flt r (5). Almanya da anestezi asistan e itimi sürecinde pratik e itim s ras nda; ö renilmesi gereken 150 üzerinde beceri tan mlanm flt r. Beceri düzeyleri 1, 2 ve 3 olarak derecelendirilmifltir. E itim becerilerinin tam olmas için ileri e itim aflamalar nda klinikler ile yak n ba lant da olunmal d r. Çal flmalar yap l rken, mutlaka endikasyonlar, kontrendikasyonlar, komplikasyonlar tan nmal, pratik dönemi ve bölüm seçim döneminde olan ö rencilere bu bölümle ilgili invazif uygulamalar yapt r lmal d r (5). E itimin 2. y l nda temel e itim aflamas bafllar. Bu dönemde art k rotasyonlar bafllam flt r ve e itime bafllamak için, 1. ve 2. y ldan sonra ileri e itim konuflmas yap lm fl olmal d r. Asistan bir rotasyona bafllayaca nda ilgili klinik sorumlusu o cerrahi branflla ilgili anestezi uygulamalar, e itimin bölümleri, protokoller, programlar ve olas problemler ve çözümleri hakk nda bilgi verir. Bu konuflmadan sonra "Fortgeschritten" bölümü, yani ileri e itim için, çal flanlar n istek ve önerileri hakk nda oylama yap l r (Örn. gö üs- kalp- damar cerrahisi veya pediatrik nöroflirürji gibi). Bu seçimler ilerde bir uzmanl k alan saptanmas nda da yard mc olacakt r (5). E itimin 3. ve 4. y l nda a r tedavisi, sedasyon veya yo un bak m gibi daha spesifik bölümlerde ileri düzey e itim için rotasyon yap l r. Bu bölümlerin amac, adaylar anestezi yeterlilik s nav na haz rlamak ve multidisipliner e itimin içeri ini derinlefltirmektir. Asistanl k e itiminin 5. y l nda yo un e itim dönemi gelir. Hamburg Tabipler Birli i taraf ndan e itimin belgelemesi yap l r. Bu belgede, tüm protokoller, rotasyonlar ve yap lan tüm müdahaleler ve ölçümler (entübasyonlar vb) kaydedilmifltir. "Seyir defteri" olarak adland r lan bu notlar n al nd defter, asistan taraf ndan doldurulur ve saklan r (6). talya talya da anestezi asistan olmak için önce 6.5 y ll k bir t p e itimini takiben 5 y ll k asistanl k e itimi gerek- lidir. Bu süre içerisinde asistanlar operasyon odalar nda, yo un bak m, a r üniteleri, anestezi sonras bak m ünitelerinde ve acil servislerde çal fl rlar (7). Astuto ve ark. (7) talya da anestezi e itimi veren 37 klini in 26 s n dahil ettikleri araflt rmalar nda 24 merkezin spesifik e itim program olmad n saptam fllard r. Ayr ca bu merkezlerde asistanlar n %27 sinin e itimlerinin son 2 ay nda pediatrik anestezi e itimi ald ve bu merkezlerin de ancak %29 unda e itimde minimum standartlar n yakalanabildi i görülmüfltür. ngiltere, Kuzey rlanda, skoçya (Galler) Bu bölgelerde e itim "Royal College of Anaesthetists" taraf ndan belirlenir ve denetlenir. Her aday doktor olabilmek için 5-6 y ll k bir t p fakültesi e itimi ya da 4 y ll k birinci basamak program na dahil olmak zorundad r. Anestezist adaylar t p fakültesini bitirdikten sonra 2 y ll k bir temel e itim al rlar. Temel e itimin ilk 6 ay nda bir gözlemci eflli inde temel anestezik uygulamalar çal fl r. Bu sürenin en az 6 ayl k k sm nda ise farkl t bbi branflta çal flmak zorundad r. Bütün doktorlar bu süre zarf nda en az 3 ay genel dahiliye ve genel cerrahi bölümlerinde de çal fl r. ngiltere de anestezist olmak için 2 y ll k temel e itim basama n n sonunda adaylar "Fellowship of the Royal College of Anaesthetists, FRCA" s nav nda baflar l olurlarsa, 5 y ll k ileri e itime hak kazan r. Bu s nav ayn zamanda çok zor olmas yla ünlenmifltir ve neredeyse mezuniyet sonras nda tüm t bbi bilgileri (Örn. farmakoloji, anatomi, fizik ve fizyoloji, acil t p, yo un bak m ve a r vs.) sorgulayan bir s navd r. Anestezi asistanl e itimi 2 y l çekirdek program, 5 y l da ileri e itimi kapsar. fiayet, hem anestezist hem de yo un bak m uzman olmak istenirse 3 y ll k "Acute Care Common Stem" program na dahil olmak zorundad rlar. Böylece acil, akut t p ve yo un bak mdaki deneyimlerini artt r r ve sonuçta Specialty Registrars (StR) ve Specialist Registrars (SpR) ünvan n al rlar (8). Sonuç olarak, ngiltere de konsültan anestezist olmak için en az 5-6 y l t p, 2 y l temel 2 y l çekirdek, 5 y l ileri e itim olmak üzere 14 y l e itim gerekmektedir. Özel branfllaflma istenirse bu sürece 3 y ll k spesifik e itim de eklenebilmektedir. Adaylar isterse ilave bir y l çal flarak yo un bak m diplomas alabilirler ya da a r uzman olabilmek için (Fellowship of the Faculty of Pain Medicine of Royal College of Anaesthetist, FFPMRCA) s nava girmek zorundad r (1,8). Amerika Birleflik Devletleri Amerika Birleflik Devletleri ndeki (ABD) tüm profesyonel organizasyonlara (Örn: American Society of Anesthesiologist, American Osteopathic College of Anesthesiologist) göre asistanlar, birincil prensip olarak 147

4 Journal of Anesthesia - Jarss 2013; 21 (3): Çakar Turhan et al: Resident training hastalardan, uygulanacak anestezi yöntemi hakk nda yaz l onam formu alman n önemini ö renmelidir. Bu çok önemli etik ve yasal bir prensiptir. Operasyon öncesi dönemde anestezistler, hastaya adlar n bildirip kendilerini tan t r, uygulanmas düflünülen ya da alternatif olabilecek anestezik teknikler, bunlar n riskleri ve yararlar hakk nda bilgi verirler. ABD de anestezist adaylar lise e itimini takiben 4 y ll k bir premedikal kolej e itimi ve sonras nda 4 y ll k bir t p fakültesi e itimi al rlar. ABD de uzmanl k e itim program nda istisnas z her anestezi asistan, spesifik branfllara uygun yeterlilik sertifikas için 4 y l asistanl k e itimi almal d r. Genellikle bunun 1 y l klinik temel e itim, sonras nda 3 y l klinik anesteziyoloji e itimi olmaktad r. Sonuç olarak anestezist olmak için adaylar liseden sonra toplam 12 y l e itim görmektedir (1,9). ABD de anestezi asistan e itimi k saca "perioperatif t p" olarak adland r l r. Bunun içinde; preoperatif medikal de erlendirme, cerrahi hastan n önceki hastal klar n yönetebilme, intraoperatif yaflam deste i, intraoperatif a r tedavisi, postoperatif bak m, yo un bak m, kronik ve akut a r tedavisi bölümleri yer al r. E itim sonras nda birçok anestezist ileri e itim olarak a r, kardiyak, pediatrik, nöroanestezi veya obstetrik anestezi yahut kritik hasta bak m nda ileri e itim görmeyi istemektedir (1,9). ABD de anestezi uzmanlar yeterlilik için ABA (American Board of Anaestesiology) ya da AOBA (American Osteopathic Board of Anesthesiology) s navlar n geçmek zorundad r. Bu sertifikalar için sözlü ve çoktan seçmeli yaz l s navlarda baflar l olma flart n n yan s ra, AOBA sertifikasyon için de ayr ca pratik s - navlarda baflar l olma zorunlulu u vard r. ABD de genel olarak tüm üniversitelerde e itim birbirine benzemekle birlikte aralar nda farkl l lar da bulunur (1,9). lk y l anestezi ile direkt ilgili olmayan temel klinik e itimi alan aday sonraki 3 y l ileri klinik anestezi e itimi al r. Asistanl k e itimi bafllad nda yaklafl k 3 haftal k bir teorik temel anestezi e itimi vard r. Asistan, e itiminin geri kalan zamanlarda haftal k e itim toplant lar - na ve vaka tart flmalar na kat l r (9, 10). lk y l n ikinci alt ay nda 2 ayl k rotasyonlarla özel bölümlerde e itime devam edilmektedir. Her asistan e itimin bafl ndan itibaren mutlaka özel donan ml laboratuarlarda simülasyon ile e itim al r. Simülasyon e itimiyle amaç birebir doktor-hasta karfl laflmas ndan önce anestezi prati inin modeller üzerinde yap lmas ve gerekli temel klinik bilginin sa lanmas ; böylelikle hasta sa l n n tehlikeye at lmas n önlenmesi ve "do ru hastado ru endikasyon" yaklafl m na olanak sa lamakt r (9). kinci y lda pediatrik, obstetrik, kardiyovasküler cerrahi ya da a r, kritik hasta bak m, kulak bo az burun, zor hava yolu rotasyonu, torasik cerrahi, nöroanestezi, anestezi sonras bak m ünitesi gibi daha genifl ve özellikli bölümlerde görev yaparlar (9). Üçüncü y lda her asistan kendi ilgi alan na göre 2-6 ayl k dönemlerde ileri e itim alabilmektedir (Örn. a r, yo un bak m, obstetrik anestezi gibi). Üçüncü y lda ayr - ca pediatrik kardiyak anestezi, transözofageal ekokardiyografi (TEE), karaci er transplantasyonu gibi alt spesifik konularda kura çekerek e itim alabilirler. Bundan sonraki aflamalarda flayet asistan akademik kariyer yapacaksa bir konu belirlenip araflt rma yapmas istenmektedir. A- day 3 y ll k asistanl k e itimi boyunca ilk y l 600 hastan n anestezisinde bulunmak zorundad r, ancak daha sonraki y llarda her y l 400 adet vaka yeterli bulunmaktad r (9). Asistanl k e itimi süresince uygulamal e itimlere yer verilir ve her y l mutlaka zor hava yolu ile ilgili e itime kat lmak zorundad r. lk y l asistan na havayolu, oral ve nazal anatomi, LMA kullan m, fiberoptik laringoskopi e itimi verilir. Daha sonraki y llarda videolaringoskop, rijit fiberoptik teknikler, alt havayolu anatomisi, çift lümenli tüp ve bronflial blokerler, jet ventilasyon, krikotirotomi, kombitüp retrograt entübasyon ö retilmektedir (9). Ruanda Ruanda, Orta Afrika da yer alan küçük bir ülkedir. Yaflam beklentisi erkeklerde 44, kad nlarda 47 y ld r. Bu ülkede t p fakültesini yeni bitirmifl genç doktorlar, daha ileri e itim almak amac yla özellikle Fransa ve Belçika ya gitmekte; ama ne yaz k ki ald klar e itimi kendi ülkelerine geri getirememektedirler. Ruanda da anestezi e itimi toplam 4 y ld r y l nda ülkede sadece 1 tane Ruanda l ve 6 tane yabanc uyruklu anestezi doktoru yer ald bildirilmektedir. Ülke genelinde anestezi imkanlar n n k s tl olmas, cerrahi ifllemleri de k s tlamakta dolay s yla anestezi uygulamalar daha çok "anestezi teknisyenleri" taraf ndan sa lanmaktad r (11). Ruanda da 2006 y l ndan itibaren "The Canadian Anesthesiologists Society International Education Fund, CASIEF" ve "The American Society of Anesthesiologists Overseas Teaching Programme, ASAOTP" iflbirli i ile "Master s Degree in Anesthesia (Mmed)" isimli program yürütülmeye bafllanm flt r. Bu program n amac, Kanadal ve Amerikal gönüllü anestezi doktorlar taraf ndan Ruandal doktorlara anestezi e itimi vererek, ülkedeki anestezi doktoru say s n artt rmak ve akademik kültürü yükselterek genç doktorlar, anavatanlar olan Ruanda da kalmaya teflvik etmektir. Anestezi e itimindeki en büyük eksiklik mevcut bir akademik kültürün olmamas ve k s tl imkanlardan ötürü doktorlar n sadece yapt klar ifle odaklan p e itim vermekten uzaklaflmalar d r. CASIEF, asistanlar ; çal flma ortam ndan uzaklafl p seminerler ve e itimlere kat lmalar için teflvik etmektedir. Dünya Sa l k Örgütü arac l yla online kütüphanelere eriflim imkan da sa lanm flt r (11). 148

5 Anestezi Dergisi 2013; 21 (3): Çakar Turhan ve ark: Asistan e itimi Malta Malta da anestezi asistan e itim program, 2008 y - l ndan bu yana asistanl k e itimini tamamlayan uzman - n n Avrupa anestezi ve yo un bak m yeterlilik s navlar nda baflar l olmas n sa lamay hedeflemifltir. Befl y ll k e itim süresi ve 4 er ayl k 15 modülden oluflmaktad r. E itimin ilk 2 y l temel anestezi e itimi olarak görülmekte ve bu süre zarf nda asistanlar n direkt olarak deneyimli bir gözlemci eflli inde çal flmalar uygun görülmektedir. lk 2 y l içinde asistanlar n ASA 1-2 hastalara gözlemci olmadan kendi bafllar na uygun yaklafl mda bulunabilmeleri gerekmektedir. lerleyen y llarda kardiyovasküler cerrahi anestezisi ve kronik a r tedavisi gibi daha özelleflmifl sahalarda e itime devam edilmektedir. En az 6 ayl k yo un bak m, 3 ayl k acil t p ve 3 ayl k a r tedavisi e itimi flart görülmüfltür (12). Asistanlar n yapt klar her ifli oluflturduklar "kay t defterleri"nde tutmalar ve her y l n sonunda e itim komitesiyle görüflerek e itim süresince kaydettikleri geliflmeleri sunmalar flart koflulmufltur. Ayr ca bu komiteyle istekleri ve karfl laflt klar problemler de tart fl l r. Komite taraf ndan asistanlar n çeflitli yurtiçi ve yurtd fl kurslara kat l mlar desteklenmektedir. Asistanlar n e itimleri süresince en az bir kere eriflkin ve pediatrik resüsitasyon kursuna kat lmalar flartt r. Asistanlar n yetersiz görülmeleri durumunda, eksik olduklar modülün tamam n veya bir k sm n tekrar etmeleri istenebilmektedir (12). Asistanl k e itimi süresince asistan hem operasyon odas nda hem de klinik incelemelerde deneyimli e iticiyi gözlemleyerek ve taklit ederek anestezi prensiplerini ve performas n ö renir. Bu süreç seminerler ve ba ms z okumalarla desteklenmelidir. Santral venöz kateter uygulamas s ras nda ultrasonografi kullan m, ileri düzeyde havayolu sa lanmas n n ö renilmesi ve rejyonel anestezi gibi yeni geliflmeler konusunda mutlaka e itim al r (12). Kanada Kanada da anestezist, "t bb n anestezi alan nda spesifikleflmifl uzman " anlam na gelir ve anestezi e itimi, 16 üniversite taraf ndan denetlenen ve kabul görmüfl "Royal College of Physicians and Surgeon" taraf ndan düzenlenir. Bu e itim sonunda adaylar, yaz l ve sözlü s navlardan sonra uzman olabilmektedir. Sonuçta FR- CPC (Fellow of Royal College of Physicians and Surgeons of Canada ) titrini al rlar (1). Kanada da asistanlar n e itiminin önceli i farkl havayolu teknolojilerinin ö renilmesidir. Havayolu e itiminde simülatörler ve modeller kullan lmaktad r. Bu yaklafl m n yarar ; deneyimsiz kiflilerin hastalarda havayolu hasar yapma riskinin olmamas, s k ve h zl bir flekilde giriflimlerin tekrarlanabilmesi, çok s k rastlanmayan senaryolar n model olarak sunulabilmesi, benzer senaryolar için alternatif alet ve stratejilerin karfl laflt r labilmesi, giriflimlere ara verilerek aç klamalar ve yap lan yanl fllar n asistanlara bildirilmesine olanak sa lamas d r (13). Mezuniyet Sonras T p E itimi Akreditasyon Komitesi (Accreditation Council for Graduate Medical Education, ACGME), t p fakültesi mezunlar denklik komisyonu taraf ndan bütün asistanlar ve hekimlerde olmas gereken hasta bak m, t p bilgisi, uygulamal e itim, profesyonellik, sisteme yönelik çal flma, iletiflim becerisi gibi yeterlilik ölçütleri belirlenir (13). Bunlar n yan s ra anestezistlerde zeka, merhamet, iletiflim becerisi, tak m ruhu, detayc l k, netlik, konsantrasyon, h zl karar verebilme becerisi, sab r, ayn anda birden fazla ifllem yapabilme becerisi, stres alt ndayken so ukkanl l k gibi özellikler de bulunmal d r. E itim sürecinde anestezistlerin yapmalar gerekecek ifller belirlenerek yap lacak iflleme göre yeterli deneyim için ne kadar uygulama yapmalar gerekti i mutlaka belirlenmelidir. H zla deneyim kazanmak için asistanlar n farkl durumlarla karfl laflmalar ve daha sonra bunlar deneyimli konsültanlarla tart flmalar gereklidir. Geleneksel olarak anestezi konusunda giriflimsel deneyim kazan lmas, klinik çal flma ortam nda sa lan r. Bunun için " bir tane gör, bir tane yap, bir tane ö ret sözü çok geçerli olacakt r. Günümüzde kullan lan simülatör teknikleri asistanlar n hastalarla çal flmadan önce örnek modeller üzerinde yeterince deneyim kazanmalar n sa lar. Boet ve ark. n n (14) yapt klar bir çal flmada krikotiroidektomide tek bir simülasyon senaryosu sonras kazan lan giriflimsel becerinin 1 y l sonra bile hat rlanabildi i gösterilmifltir. Klinik yeterlili i sa lam fl olan ehil kifliler anestezi s ras nda hasta güvenli inden esas olarak sorumlu kiflilerdir fakat baz konularda deneyim ve bilgi olarak yetersiz olabilirler. Kriz durumlar nda yeterli ve h zl müdahale edilebilmesinin ö renilmesi için simülatör e itimleri önemlidir (15). Anestezi e itimi veren ya da planlayan bir klini in; asistanlar mükemmelli e yönlendirecek, enterasan veya zorlu vakalar asistanlarla tart flacak yeterli say da konsültan hekime gereksinimi vard r. Asistanlar, ifade edilerek ö retilenler d fl nda "gizli derslerden" de e itim al rlar. Gizli dersler, asistan n gözlemleyerek ö rendi i hareketleri içerir. Profesyonel davran flta, gözlemleyerek ders ç karman n katk s büyüktür. E itim programlar nda konu bafll klar na ilaveten, kiflilerin gözlem yapmalar na olanak tan yan imkanlar n olmas da gerekmektedir. ç gözlem, profesyonel davran fl edinmeyi kazand r r (16). Asistan e itiminde yeterlili in de erlendirilmesinde 3 temel faktör önemlidir. Bunlar bilgi, beceri ve davran flsal yani teknik olmayan becerilerdir. Glavin ve ark. (17) anestezistlerin sadece t bbi bilgi ve beceri de il operasyon odas nda rahat ve sakin bir ortam sa lanmas, 149

6 Journal of Anesthesia - Jarss 2013; 21 (3): Çakar Turhan et al: Resident training cerrahi ekip ve kendi ekibiyle kooperasyon ve etkin iletiflim sa lanmas gibi teknik olmayan deneyimler konusunda da e itim almalar gerekti ini bildirmektedirler. Rhoton ve ark. (18) asistanlar n non-kognitif (kendine güven, so ukkanl l k, ö renme hevesi, iletiflim yetene i gibi) yeteneklerindeki eksiklerin, kritik kazalar etkiledi ini onaylam flt r. Geleneksel t p e itiminde yeterlilik de erlendirilmesi, klinik gözlem ve ö retici derslerin verimlili ini ölçen s navlar temel al r. Anestezide bu de erlendirme genellikle global izlenimlerle iç içedir (örne in: duydu uma de il gördü üme inan r m, çok geçerli bir izlenimdir). Standart s navlar, sadece medikal bilginin derinli ini ölçmek için kullan lmal d r; çünkü test sonuçlar na göre tahmin edilen klinik performans, gerçekte gözlenen performanstan farkl olabilir, bu da ka t üzerinde baflar l olan asistan n hasta bafl nda çok yetersiz kalmas anlam na gelir. Test sonuçlar asistan n s nav konusuna olan bilgisini ölçmekle birlikte daha ileri kognitif fonksiyonlar n (korelasyon kurma, problem çözme gibi) yeterlili- ini göstermez. Yaz l s navlar n asistanlar n pratik yeterlilikleriyle daha korele oldu u görülmüfltür (19). Asistanlar e itimleri süresince kay t tuttuklar asistan kitapç klar nda gerçeklefltirdikleri giriflimler ve bunlar n baflar l veya baflar s z oldu unu kaydetmelidir. Bu sayede asistanlar ve e iticiler bir sonraki e itim sürecinde aksakl k ve eksikliklerini görerek deneyimleri ve eksiklikleri konusunda objektif de erlendirme yapabilirler. Kurup a göre geçmiflten bugüne ne kadar çok yol katetti imizle gurur duymak yerine, ileriye dönüp ne kadar yol alabilece imizi belirlemek daha önemlidir. Anestezi prati inden beklentimiz "mükemmel" ve "s f r hata" olmas yönündeyken, anestezi e itimine katk lar nisbeten daha yetersiz olabilmektedir. Asistanlar n mevcut potansiyellerine ulaflmalar, alacaklar e itim ve ilgiyle mümkündür (20). Sonuç olarak t pta her branflta asistan e itimi önemli olmas na karfl n, anestezide asistan e itimi ayr ca öneme sahiptir. Çünkü hata yapmaya "s f r tolerans" gösteren anestezi sahas nda bilgisizlik ve deneyimsizlikten kaynaklanan yanl fl kararlar n hesab, insan hayat yla ödenir. Sorumluluk alan asistan; h zl karar verebilme yetene ine sahip, kendine güvenen ve iletiflim becerisi olan, h zl korelasyon kurup problem çözebilme becerilerine sahip hekim olmal d r. Bunlar n yan s ra teknik olarak güçlük gösteren vakalarda el becerisine sahip, vicdanl ve so ukkanl davranabilmelidir. Bütün bu nitelikler adaylar n bireysel özelliklerinin yan s ra bu ifle gönül vermifl bilgili, ö renmeyi ve ö retmeyi seven e itimciler ve anestezi hekiminin sahip olmas gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi kazanmas n sa layacak asistan e itim program yla gerçeklefltirilebilir. Mükemmel anestezi e itimi verme konusunda daha halen yap lmas gereken çok fley olmas na ra men, binlerce kilometrelik bir yolculu un tek bir ad mla bafllad hat rlanmal d r. KAYNAKLAR 1. (eriflim tarihi: 12 May s 2013). 2. (eriflim tarihi: 10 May s 2013) 3. (eriflim tarihi: 18 May s 2013). 4. (eriflim tarihi: 11 May s 2013). 5. Schmidt GN, Fiege M, Goetz AE. Further education in anesthesiology. Implementation at the University Hospital Hamburg-Eppendorf. Anaesthesist 2011; 60: Hoffmann N, Breuer G, Schüttler J, Goetz AE, Schmidt GN. Undergraduate teaching of anaesthesiology: a nationwide survey in Germany. Anaesthesist 2012; 61: , Astuto M, Lauretta D, Minardi C, Disma N, Salvo I, Gullo A. Does the Italian pediatric anesthesia training program adequately prepare residents for future clinical practice? What should be done? Paediatr Anaesth 2008; 18: the-stages-of-training (eriflim tarihi: 6 May s 2013). 9. (eriflim tarihi: 6 May s 2013) overview/index.aspx (eriflim tarihi: 6 May s 2013). 11. Enright A. Anesthesia training in Rwanda. Can J Anaesth 2007; 54: https://www.amc.edu/academic/gme/programs/anesthesiology/ curriculum.cfm (eriflim tarihi: 6 May s 2013). 13. Crosby E, Lane A. Innovations in anesthesia education: the development and implementation of a resident rotation for advanced airway management. Can J Anaesth 2009; 56: Boet S, Borges BC, Naik VN, Siu LW, Riem N, Chandra D, Bould MD, Joo HS. Complex procedural skills are retained for a minimum of 1 yr after a single high-fidelity simulation training session. Br J Anaesth 2011; 107: Larsson J, Holmström I. Understanding anesthesia training and trainees. Curr Opin Anaesthesiol 2012; 25: Gaiser RR. The teaching of professionalism during residency: why it is failing and a suggestion to improve its success. Anesth Analg 2009; 108: Glavin R, Flin R. Review article: the influence of psychology and human factors on education in anesthesiology. Can J Anaesth 2012; 59: Rhoton MF, Barnes A, Flashburg M, Ronai A, Springman S. Influence of anesthesiology residents' noncognitive skills on the occurrence of critical incidents and the residents' overall clinical performances. Acad Med 1991; 66: Tetzlaff JE. Assessment of competency in anesthesiology. Anesthesiology 2007; 106: Kurup V. Exploring new frontiers in anesthesia education. Curr Opin Anaesthesiol 2012; 25:

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi ve Türkiye

Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi ve Türkiye Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi ve Türkiye Dr.Đskender Sayek Dr.Đskender Sayek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 6. Dahili-Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi Konya 2009 Bu konuşma

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI*

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* Derleyen: Dr. Cem Oktay Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Görev tanımları:

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 08/09/2010 Tıp Fakültesi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Kapsam MADDE 1 - Bu yönerge

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ KURUMU DERNEĞİ

TÜRK TIP EĞİTİMİ KURUMU DERNEĞİ 1995 TÜRK TIP EĞİTİMİ KURUMU DERNEĞİ [TÜRKİYE DE TIP EĞİTİMİ] TÜRK TIP EĞİTİMİ KURUMU DERNEĞİ TOPLANTISI 20 OCAK 1995, ANKARA PROGRAM 09:00 10:00 Açılış Prof.Dr. Şevket Ruacan (TTEK Başkanı) Türkiye de

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki Uygulama II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Türkçe Zorunlu Ders. Okul Eğitimi Süresi. 1.İlk Yardım Tedbirlerini Almak 2.Çalışma Emniyetini Sağlamak

DERS BİLGİ FORMU. Türkçe Zorunlu Ders. Okul Eğitimi Süresi. 1.İlk Yardım Tedbirlerini Almak 2.Çalışma Emniyetini Sağlamak DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönergenin amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ANA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ANA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ I. KAPSAM VE STAJIN AMACI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı