SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ"

Transkript

1 CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1

2 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar ve Hedefler...4 III. Sivil Toplum Katılımıyla ilgili Genel Çerçeve...5 IV. Katılım Nasıl Gerçekleşecek...7 V. Sivil Katılım Şeması

3 I. Giriş Modern demokrasilerin üzerinde durduğu başlıca konulardan biri halkın siyasal süreçlere yabancılaşmasıdır. Sivil toplum bu bağlamda, diğer pek çok bağlamda olduğu gibi, demokratik sürecin önemli bir unsurunu oluşturur. Sivil toplum yurttaşlara, siyasi parti ve lobilerin yanı sıra, farklı görüşlerini kanalize edilebilecekleri ve karar verme sürecinde çeşitli çıkarlarını güvence altına alabilecekleri bir alternatif sunmaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 14 Ekim 2007 tarih ve CM/(2007) sayılı tavsiye kararında, STK ların demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine; özellikle de toplum bilincinin yaygınlaştırılması, sosyal yaşama katılım ve kamu yetkililerinin şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin sağlanması yoluyla yaptığı çok önemli katkı teyit edilmiştir. Haziran 2007 de Đsveç te toplanan Demokrasinin Geleceği adlı Avrupa Konseyi Forumunda, katılımcılar, Avrupa Konseyi USTK lar Konferansı na, STK ların karar verme süreçlerine katılım mekanizmaları ve sivil toplumun kamu politikalarında yer almaları gibi konuları kapsayacak olan Sivil Toplumun Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkelerinin hazırlanması için çağrıda bulunmuşlardır. Bu çağrıya istinaden USTK lar Konferansı, Karar Verme Sürecine Sivil Toplumun Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkeleri ni hazırlama görevini üstlenmiştir. Bu belge, geniş sivil katılımın gerekçelerini, çerçevesini ve araçlarını ortaya koymaktadır. Söz konusu belge, deneyimli sivil toplum temsilcileri tarafından, tüm Avrupa yı kapsayan bir istişare süreci içinde geliştirilerek hazırlanmış olup, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK lar) üyelerince incelenmiş ve üzerinde görüş bildirilmiştir. Belge halen aktivistlerce ve yetkili makamların temsilcileri tarafından uygulanmaktadır. Avrupa Konseyi USTK lar Konferansı, karar verme mercilerine ve STK lar dahil olmak üzere örgütlü sivil topluma yönelik, kullanımı kolay, belirli bir yapıya sahip olan ve pratikte uygulanabilir nitelikteki bu belgeyi oluşturmuştur. Bu ilkeler bir dizi iyi uygulamayı içermektedir. Zorlayıcı bir niteliği yoktur, bir takım kurallar öngörmez, yada zorunlu uygulama mekanizmaları gerektirmez. Belgede, demokratik süreçteki tüm aktörler için, STK lar ve resmi makamlar arasında yaşanmış diyalog ve işbirliği deneyimlerinden kaynaklanan yol gösterici ilkeler ortaya konmaktadır. Nihai hedefi bu kuruluşlar arasındaki etkileşimin kolaylaştırılması ve yurttaşların yetkinleştirilip yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki demokratik süreçlere katılımlarının arttırılmasıdır. USTK lar Konferansı, diğer Avrupa Konseyi kurumlarından da tavsiye ve katkı talebinde bulunmuştur. Hem Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi hem de Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Đyi Uygulama Đlkeleri ni memnuniyetle karşılamıştır: Kongre söz konusu Đlkelerin yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunmaya ve bu Đlkelerden kendi faaliyetlerinde yararlanmaya hazırdır ve Parlamenter Asamblesi de, kendisi açısından, sivil katılımda özellikle e-araçların önemini vurgulamaktadır. Bu belgenin siyasal yankıları olacaktır ve olmalıdır da. Belge, günümüzde yerel, bölgesel ve ulusal yönetimlerin demokratik yönetimde yeni çağdaş vasıtalar uygularken, sivil toplumla istişare ve sivil toplumla işbirliği yapma eğilimine ivme kazandırıp güçlendirecek ve aynı zamanda toplum yaşamına yurttaşların katılımını yaygınlaştıracaktır. 3

4 II. Amaçlar ve Hedefler Sivil Toplumun Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkeleri nin başlıca amacı, siyasal karar verme sürecinde sivil katılımı sağlamaya yönelik Avrupa düzeyinde bir dizi genel prensip, kılavuz ilke, araç ve mekanizmaları belirleyerek, Avrupa Konseyi üye Devletleri ve Beyaz Rusya da STK ların etkili olabileceği bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Đyi Uygulama Đlkelerinin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Đyi Uygulama Đlkelerinin temelinde Avrupa daki STK ların somut deneyimleri, resmi makamlarla ilişkilerinde yararlandıkları iyi uygulamalar ve geçerli yöntemler yatmaktadır. Đyi Uygulama Đlkeleri nin bir diğer amacı, her düzeyde STK ların, parlamento, hükümet ve kamu yetkilileriyle diyaloglarında yararlı ve etkili bir vasıta olabilmektir. Belgenin, Avrupa çapında STK lar için olduğu kadar, kamu yetkilileri için de yararlı olabilmesi için, interaktif ve icraata yönelik bir araç rolü üstlenmesi amaçlamaktadır. Đyi Uygulama Đlkeleri nin uygulanmasını desteklemek için, örnek vaka incelemelerinden oluşan bir veri bankası ve bir dizi ilave pratik araç kullanılacaktır. Đyi Uygulama Đlkeleri nin hedeflediği kullanım alanı, Avrupa Konseyi üye devletleri ile Beyaz Rusya daki bölgesel ve yerel kuruluşlar ve Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeydeki kuruluşlardır. Ayrıca, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, parlamento, hükümet ve kamu idarelerini kapsayan yetkili kamu kurumlarını hedeflemektedir. Hedefleri geniş kapsamlıdır, ancak Đyi Uygulama Đlkeleri nde kamu idaresinin her düzeyinde uygulanabilecek bölümler mevcuttur. 4

5 III. Sivil Toplum Katılımıyla Đlgili Genel Çerçeve III.i Sivil Toplumun Parametreleri STK lar ve örgütlü sivil toplum, demokrasi ve insan haklarının tesisinde ve gerçekleştirilmesinde temel katkıyı sağlarlar. Avrupa Konseyi nin STK tanımı, Bakanlar Komitesinin (2007) 14 sayılı Tavsiye Kararı yapılmıştır; bu tanıma göre STK lar, kurucularının veya üyelerinin esas olarak maddi çıkar amacı gütmeyen hedeflerini gerçekleştirme amacında olan, gönüllü özerk organlar yada kuruluşlardır. Đyi Uygulama Đlkeleri açısından STK terimi, gönüllü gruplar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler, vakıflar, hayır kurumları, ve coğrafi bölge yada ortak çıkarlar nedeniyle bir araya gelmiş topluluklar ve bir davanın savunucusu olan gruplar gibi, örgütlenmiş sivil toplumu ifade eder. STK ların ana faaliyetleri sosyal adalet, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti değerleri üzerinde odaklanmıştır. Bu alanlarda STK ların amacı gayeler belirleyip bunları yaygınlaştırmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmektir. STK lar, geniş kitleleri faaliyetlerine dahil ederek açık ve demokratik bir topluma katılımın en hayati unsurunu oluştururlar. Katılan bireylerin çoğunun aynı zamanda seçmen konumunda oluşu, temsili demokratik sistemle aradaki bağın ne denli tamamlayıcı olduğunu gösterir. STK lar karar verme sürecinde bilgi birikimleriyle ve bağımsız uzmanlık hizmetleriyle yararlı olabilirler. Bu da, her kademeden yönetimlerin, yerel, bölgesel ve ulusal idareler kadar uluslararası kuruluşların da, politikalarını oluştururken ve yürütürken STK ların konuyla ilgili deneyimlerinden ve uzmanlıklarından yararlanmalarına yol açmıştır. Üyelerinin ve toplumun, sorunlarını dile getirdiği, çıkarlarını temsil ettiği ve savunulan davalara katılmalarını sağlayarak politikaların oluşturulmasına çok önemli katkılarda bulundukları için STK lara eşsiz güvenleri vardır. Bu metin, ilintili bir konu olan yurttaş katılımına, yani bireylere odaklanmayıp, demokratik süreçte örgütlü sivil toplumun yapacağı katkıları öne çıkarmaktadır. Bu durumda, dernekler ve toplumsal örgütler kurma eylemi, bağımsız sosyal örgütler kurma anlamına gelmektedir, ve salt bireysel faaliyetler üzerine odaklanmamıştır. Örgütlü grupların varoluş nedeni üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve daha geniş kitlelerin yararına çalışmaktır; dolayısıyla, bunlar katılımın kilit mecrası ve yurttaşların süreçlere dahil edilmelerinde çarpan etkisi sağlayan unsurlar olarak görev yaparlar. III.ii Sivil Katılımın Prensipleri Yapıcı bir ilişki kurabilmek için STK lar ve çeşitli düzeydeki kamu yetklileri şu ortak prensiplere uymalıdırlar: Katılım STK lar üyelerinin, kendilerinden yararlanan grupların ve ilgili yurttaşların görüşlerini alıp kanalize ederler. Bu katkı, siyasal karar verme sürecinde büyük önem taşır, politika girişimlerinin kalitesini, anlaşılmasını ve daha uzun vadede uygulanabilirliğini arttırır. Bu prensibin ön koşulu, katılım süreçlerinin açık ve erişilebilir olması, üzerinde mutabakata varılmış katılım parametrelerinin esas alınmasıdır. Güven Açık ve demokratik bir toplumun temelini aktörlerin ve sektörlerin dürüst bir alışveriş içinde olmaları oluşturur. STK ların ve kamu yetkililerinin farklı rolleri olmasına rağmen, ancak 5

6 şeffaflık, saygı ve karşılıklı itimat ifade eden güven tesis edildiğinde, ortak gaye olan insan hayatının iyileştirilmesi yönünde daha memnuniyet verici sonuçlar alınabilir. Hesap verebilirlik ve şeffaflık Kamu yararına çalışmak hem STK lar hem de kamu yetkilileri açısından açıklığı, sorumluluğu, netliği, hesap verebilirliği ve her aşamada şeffaf olmayı gerektirir. Bağımsızlık STK lar hedefleri, kararları ve faaliyetleri bakımından özgür ve bağımsız kuruluşlar olarak kabul edilmelidir. Bağımsız faaliyet gösterme hakları vardır ve başka konularda işbirliği yapabilecekleri kuruluşlardan farklı durumları savunabilirler. III.iii Sivil Katılımın Koşulları Dernek yaşamını mümkün kılan koşullar belgelerde çok iyi belirtilmiştir. Avrupa Đnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ne (AĐHS) ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi nin ilgili içtihatlarına göre ifade özgürlüğü (AĐHS Madde 10) ve toplantı ve dernek kurma özgürlüğü (AĐHS Madde 11) dernekler için en önemli koşullardır. STK ların önemli ve elzem katkılarının siyasal karar verme sürecinde ayrım yapılmaksızın değerlendirilmesini temin etmek için, bunu mümkün kılacak bir ortam gereklidir. Bu ortamın koşulları ise şunları kapsar: hukukun üstün olduğu bir düzen, temel demokratik ilkelere bağlılık, siyasal irade, buna uygun mevzuat, açık ve net prosedürler, uzun vadeli destek ve sürdürülebilir sivil toplum için gerekli kaynaklar ve diyalog ve işbirliği için gereken ortak alanlar. Bu koşullar sayesinde STK lar ve kamu yetkilileri arasında, katılımcı demokrasiyi sağlamak üzere karşılıklı güvene ve anlayışa dayanan yapıcı bir ilişki kurulabilir. 6

7 IV. Katılım nasıl gerçekleşecek Sivil Toplum Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkeleri nin temel amacına ulaşabilmesini sağlayabilmek, siyasal karar verme süreciyle ilinti kurabilmek ve STK lar tarafından pratikte uygulanabilmesini sağlamak için bu bölümde sivil toplumun karar süreçlerine nasıl katılacağı anlatılmaktadır. Bu sürecin birbiriyle bağlantılı iki boyutu vardır. Birincisi, katılım düzeyleridir ve bunlar IV.i bölümünde belirtilmekte ve artan yoğunluk derecesine göre, bilgi edinme, istişare, diyalog ve son olarak STK larla kamu yetkilileri arasında ortaklık şeklinde sıralanmaktadır. Đkincisi, siyasal karar verme sürecindeki aşamalardır; bunlar da IV.ii bölümünde şema ile gösterilmiştir. Burada kamu yetkililerinin gündem belirlenmesinden yürütmeye, izlemeye ve yeniden düzenlemeye kadar izlediği altı aşama belirtilmiştir. Ayrı bir bölümde ise (IV.iii) herhangi bir aşamada uygulanabilecek ve katılım sürecine destek olacak kestirme yollar belirtilmekte. Daha sonra bu unsurlar birleştirilip tüm sürecin birbiriyle ilişkili ögelerden oluşan niteliğini görsel bir şekilde sunan sivil katılım şeması (V) oluşturuluyor. IV.i Farklı katılım düzeyleri Siyasal karar verme sürecinin farklı aşamalarında STK ların dahil olması katılımın yoğunluğuna göre değişir. Katılımın, en alt düzeyden en katılımcı düzeye kadar değişen dört kademesi vardır. Bunlar: bilgi; istişare; diyalog; ve ortaklıktır. Bu kademeler karar verme sürecinin herhangi bir aşamasında uygulanabilir ancak çoğu zaman sürecin belirli noktalarında devreye girerler. Bilgi Istisare Diyalog - Genis - Isbirligine dayali Ortaklik DÜSÜK KATILIM DÜZEYI YÜKSEK 7

8 1. Bilgi Bilgiye erişim, STK ların siyasal karar verme sürecine katılmalarında diğer aşamaların tümünün temelini oluşturur. Katılımın nispeten düşük düzeyde olduğu bilgi edinme, genellikle kamu yetkililerinden tek taraflı olarak bilgilerin toplandığı ve STK ların sürece müdahil olmalarının gerekmediği yada etkileşime girmelerinin beklenmediği bir aşamadır. Karar verme sürecinin her aşamasında bilgi edinme gereklidir. 2. Đstişare Đstişare, kamu yetkililerinin spesifik bir politika konusunda yada bir girişim konusunda STK ların görüşlerini istemesidir. Yetkililerin STK ları mevcut politika oluşumlarından haberdar ettikleri ve STK ların yorumlarını, görüşlerini ve geri bildirimlerini talep ettikleri süreçler de genellikle istişare çerçevesindedir. Girişimleri ve ana fikirleri kamu yetkilileri ortaya koyar, STK lar değil. 3. Diyalog Diyaloğu her iki taraf da başlatabilir ve diyalog geniş yada işbirliğine dayalı olabilir. Geniş diyalog, düzenli olarak görüş alışverişini sağlamak üzere karşılıklı ilgi alanları ve muhtemel ortak amaçlar üzerine kurulan iki yönlü iletişimdir. STK lar ve kamu yetkilileri arasında kamuya açık oturumlardan özel konulu toplantılara kadar değişen geniş alanda gerçekleşir. Görüşmeler geniş kapsamlıdır ve o anda yürütülen bir politika geliştirme süreci ile açıkça bağlantılı değildir. Ortak diyalog ise, oluşturulacak spesifik bir politika hakkında ortak ilgi alanları esas alınarak kurulur. Ortak diyalog sonucunda çoğunlukla ortak bir tavsiye kararı, strateji yada yasa üzerinde mutabık kalınır. Politika stratejilerinin özünü belirlemek üzere birleşik ve çoğu kez sık ve düzenli toplantıların söz konusu olduğu ortak diyalog, geniş diyalogdan daha yetkindir; ve çoğunlukla üzerinde mutabık kalınan kararlarla sonuçlanır. Diyalog siyasal karar verme sürecinin her aşamasında çok değerlidir, ancak, gündem belirleme, taslak hazırlama ve yeniden düzenleme safhalarında büyük önem taşır. 4. Ortaklık Ortaklık, siyasal karar verme sürecinin her aşamasında, gündem belirlemede, taslak hazırlamada, karar vermede ve politika girişimlerini uygulamada, sorumluluğun paylaşılması demektir. Katılımın en yoğun şeklidir. Bu seviyede STK lar ve kamu yetkilileri yakın işbirliği yapmak üzere bir araya gelirler; bunu yaparken de STK ların bağımsızlığının ve kampanya yapma haklarının korunması ve ortaklık konumlarının kendilerini bağlamaması temin edilmelidir. Ortaklık bazı faaliyetleri içerir; bir STK ya belirli bir görev verilebilir, örneğin bazı hizmetleri yerine getirmek gibi; katılımcı forumlar düzenlenir; kaynakların tahsisine de karar veren, ortak karar verme birimleri oluşturulabilir. Ortaklık, siyasal karar verme sürecinin her aşamasında yapılabilir; gündem belirlemede yada uygulamalar aşamasında özellikle yararlı olacaktır. 8

9 IV.ii Karar verme sürecinin aşamaları Aşağıdaki şema, siyasal karar verme sürecinin altı farklı aşamasını göstermekte: gündem belirlenmesi, politika taslağının hazırlanması, karar verme, politikanın uygulanması, izleme ve politikanın yeniden düzenlenmesi. Her aşama STK lara ve kamu yetkililerine karşılıklı etkileşme fırsatları sunmaktadır. Politikanin yeniden olusturulmasi Izleme Gündem olusturulmasi Politika taslaginin hazirlanmasi Uygulama Karar verme 1. Gündemin belirlenmesi Siyasal gündem üzerinde parlamento ve hükümet anlaşır; ancak bu gündem STK lar yada bir grup STK tarafından, gündemdeki sorunlar, ihtiyaçlar ve çıkarlar hakkında yapılacak kampanyalar ve lobi faaliyetleri ile şekillendirilebilir. Yeni politika girişimleri çoğunlukla STK kampanyalarının etkileri sonucunda ortaya çıkar. Bu aşamada STK ların amacı karar verici mercileri kolektif çıkarlar adına etkilemektir; ve STK lar bu aşamada siyasal görüşmeleri tamamlayıcı bir şekilde faaliyet gösterirler. STK ların katkıları: Savunuculuk: toplumda spesifik bir grubun sorunlarını, çıkarlarını, ihtiyaçlarını, görüş açısını; veya, yasalarda yada politika belirleyen diğer belgelerde, araçlarda yada tedbirlerde henüz ele alınmamış bir kamu menfaatini gündeme getirmek gündeme getirmek Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma: STK nın tespitlerini kamu yetkilileriyle paylaşmak; üyeleri, kullanıcıları ve kilit yurttaş gruplarını müdahil etmek ve temsil etmek; 9

10 yurttaşlara ulaşılmasında mecra görevi görmek; dinlemek, gerekli tepkiyi göstermek ve bilgilendirmek Uzmanlık bilgileri ve öneriler: spesifik konularda uzman olanlar, siyasal gündemin belirlenmesinde en önemli rolü oynar. Bu kişilerin analizleri ve araştırmaları toplumun güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirler ve çok önemli bakış açıları sunar Yenilikçi girişimler: yeni çözümler ve yaklaşımlar oluşturmak; bunların siyasal gündeme nasıl dahil edileceğini göstermek Hizmet sağlama: toplumda belirli bir kullanıcı gruba yönelik politika oluşturmak ve alternatif yada mevcut olmayan hizmetler başlatmak Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: bilgileri tüm ilgili tarafların erişilebileceği biçimde güncellenmiş, doğru ve zamanında ulaştırmak Usuller: Şeffaf bir karar verme süreci oluşturmak ve buna sadık kalmak. Katılım için açık, net ve erişilebilir prosedürler sunmak Kaynak sağlama: Sivil toplumun aktif katılımını, örneğin, bütçe sağlayarak, gayrimaddi destek vererek yada idari hizmetler sunarak mümkün kılmak Gerekli tepkinin gösterilmesi: Đlgili kamu yetkilileri temsilcilerinin aktif katılımını sağlamak; dinlemek, gerekli tepkiyi göstermek ve geri bildirimde bulunmak Yararlı vasıtalar ve mekanizmalar: Bilgi: o Politika süreci, belgeler ve siyasal karar verme mercileri hakkında konuyla ilgili, doğru ve zamanında bilgiye kolay ve açık erişim, örneğin online veri tabanları o Gündemdeki bir sorunu anlayabilmek için araştırma yapılması ve çözüm önerileri getirilmesi o STK ların farkındalığı arttırmak üzere yapacakları kampanyalar ve lobi faaliyetleri; örneğin, politikaya ilişkin raporlar, posterler ve broşürler, web siteleri, medya açıklamaları ve halka açık gösteriler o Önemli belgelere kapsamlı erişim sağlayacak ve toplumsal olayların duyurulacağı web sitesi Đstişare o e-dilekçe yada web-forumlar gibi online araçlarla başvuruda bulunma o Paydaşlarla, ilgilendikleri konuları ve önerilerini öğrenmek üzere online yada diğer yollardan istişarede bulunmak Diyalog o Farklı grupların hassasiyetlerini ve çıkarlarını tespit etmek ve yorumlamak amacıyla ilgili paydaşlarla yapılacak oturumlar ve halka açık forumlar o Yurttaşlarla ve STK larla konuları ele almak üzere düzenlenen yurttaş forumları ve geleceğin konseyleri o Güncel politika girişimleri hakkında sivil toplumun bilgiye erişebilmesini mümkün kılacak kilit hükümet irtibat görevlisi Ortaklık: o Politika tercihleri hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere sabit yada geçici uzman grubu olarak çalışma grubu yada komitesi 10

11 2. Politika taslağı hazırlanması Politika taslağı hazırlanması konusunda kamu yetkilileri genellikle yerleşik süreçleri uygularlar. Burada STK ların devreye girmesi çoğu zaman sorunları tespit etmek, çözüm önerilerinde bulunmak ve tercih ettikleri teklifi, yaptıkları mülakatlar yada araştırmalar gibi çalışmalarla kanıtlamak içindir. Đstişare fırsatlarının kolaylaştırılması bu aşamada en önemli unsur olmalıdır; ayrıca, başlıca paydaşlarla çeşitli yollardan kurulan diyalog sayesinde bilgi toplanmalıdır. STK ların katkıları: Savunuculuk: politika taslağının etkilediği paydaşların ihtiyaçlarının ve çıkarlarının göz önünde bulundurulmasının temini Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma: STK ların üyeleri, kullanıcıları ve başlıca yurttaş gruplarını taslak hazırlama sürecinden haberdar etmeleri Uzmanlık bilgileri ve öneriler: görüşülen konulara ilişkin analizler ve araştırmalar yapmak veya politika taslağına dahil edilmek üzere ek öncelikler öne sürmek Yenilikçi girişimler: belirli kullanıcı gruplara yararlar sağlayacak yeni yaklaşımlar, pratik çözümler ve somut modeller sunarak çözüm seçenekleri getirmek Hizmet sağlama: spesifik kullanıcıların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını ve gerekli koşulların sağlanmasını temin etmek üzere politika taslağına katkıda bulunmak Đzleme görevi: taslağın hazırlanma sürecinin izlenerek paydaşları ilgilendiren konuların ele alınmasının ve sürecin kapsayıcılığının ve şeffaflığının temin edilmesi Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: Mevcut istişare süreçleri hakkında zamanında ve kapsamlı bilgilerin temini Usuller: Açıkça belirlenmiş hedefler, katılım kuralları, zamanlama programı, temasa geçilecek kimseler gibi asgari istişare standartları oluşturulup bunlara sadık kalınması. Tüm muhtemel paydaşların davet edileceği açık istişare toplantıları düzenlenmesi Kaynak sağlanması: Sivil toplumun farklı kesimlerinin katılmasını sağlamak üzere iyi zamanlama yapılması ve kaynak temin edilmesi Gerekli tepkinin gösterilmesi: Đlgili kamu yetkililerinin aktif katılımının sağlanması; istişare sonuçlarının dinlenmesi, bunlara tepki verilmesi ve geri bildirimde bulunulması Yararlı vasıtalar ve mekanizmalar: Bilgi: o Politika dokümanlarına açık ve serbest erişim; hazırlanan politika taslağı için tek noktadan bilgi sağlanması ve bilgilerin topluma ulaşabilecek şekilde, farklı formatlarda sunulması o Başlıca belgelere kapsamlı erişimi sağlayacak ve sosyal olayların duyurulacağı bir web sitesi kurulması o Politika taslağını pozisyon belirten belgeler, mektuplar ve bildiriler yoluyla yönlendirebilmek için kampanyalar ve lobi faaliyetleri yürütülmesi o Đnsanların izlemesi ve anında dinleyebilmesi için oturumlardan, toplantılardan ve tartışma toplantılarından web yayını yapılması o Politika taslağı hazırlama sürecine katkıda bulunmak üzere araştırma yapılması Đstişare ve diyalog: o Paydaşlarla yüz yüze veya online oturumlar ve soru ve cevap şeklinde paneller düzenleyerek hassasiyetlerin ve endişelerin belirlenip yorumlanması ve önerilerin alınması 11

12 o o Taslak hazırlamada kullanılabilecek özelleşmiş araştırma alanı oluşturmada uzman kişilerin katılımıyla uzmanlık seminerleri ve toplantıları yapılması STK sektöründen temsilcilerin oluşturacağı veya bu temsilcilerin de dahil edileceği çoklu paydaş komiteleri ve istişare birimleri kurulması; bunlar kalıcı veya geçici olabilir Ortaklık: o eş- taslak hazırlama: yasa hazırlama sürecinin taslak aşamasına aktif olarak katılma 3. Karar Siyasal karar verme biçimleri ulusal koşullara ve mevzuata bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ortak özellikleri ise, bir bakanlıkça hükümete ait bir politika direktifinin oluşturulması, parlamentoda yapılan bir oylamayla bir yasanın kabul edilmesi veya halk oylamasıdır, ki bu durumda bu yasanın hayata geçirilmesine yönelik bir mevzuat gereklidir. Yasa taslakları ve önerileri, STK ların görüşlerine ve katılımına açık olmalıdırlar. Karar alınmadan önce kamu yetkililerince farklı görüşler ve düşünceler değerlendirilmelidir. Bu aşamada istişare, bilgiye dayalı karar verilmesinde büyük önem taşır. Ancak, kesin tercih yetkisi, kararın halk oylamasıyla, referandumla veya eş-karar verme mekanizmasıyla alınması durumları hariç, kamu yetkililerindedir. NGO ların katkısı: Savunuculuk: karar vericileri oylamadan önce etkileme Bilgi sağlama ve farkındalık oluşturma: üyeleri, kullanıcıları ve kilit öneme sahip yurttaş gruplarını siyasi kararlardan ve bu kararların potansiyel etkilerinden haberdar etmek. Uzmanlık bilgileri ve öneriler: Karar vericileri bilgilendirmek ve etkilemek üzere ayrıntılı bilgilerin sağlanması Đzleme görevi: Karar verme sürecini takiben, sürecin demokratik, şeffaf ve optimum düzeyde etkili olmasının sağlanması için gerekli izlemenin yapılması Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: halen karar verme sürecinde yer alan politikalar ve prensiplerle ilgili bilgi sağlamak Usuller: Đlgili alanlarda eş-karar verme mekanizmalarıyla ilgili usuller önermek ve bunları uygulamak Kaynak sağlama: STK ları karar verme aşamasıyla bağlantılandırarak, sivil toplumun aktif katılımını mümkün kılmak ve desteklemek Gerekli tepkiyi göstermek: Sivil toplumun önerilerini dinlemek, dikkate almak ve gereken karşılığı göstermek Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: Broşürler, web siteleri medya açıklamaları ve halk gösterileri gibi, karar vericileri etkileyecek kampanyalar ve lobi faaliyetleri sürdürmek Đstişare ve diyalog: Karar verme sürecinde tartışmalara kısıtlamasız erişim sağlayacak, katılıma açık genel oturumlar ve komite oturumları Ortaklık: Forumlar, konsensüs konferansları ve diğer katılımcı toplantılar vasıtasıyla ortak karar verme süreci Katılımcı bütçeleme gibi eş-karar verme süreçleri 12

13 4. Uygulama Bu aşama, örneğin hizmet sağlama ve proje uygulama gibi konularda, pek çok STK nın en aktif oldukları aşamadır. STK ların daha önceki aşamalarda yaptığı çalışmaların çoğu, politikanın uygulanmasını etkilemeye yönelik girişimlerdir. Bu aşama, arzu edilen sonucun sağlanması açısından özellikle önemlidir. Bu aşamada, aktif ortaklığın yanı sıra, beklentiler ve fırsatlarla ilgili net ve şeffaf bilgilere erişim de önemlidir. STK ların katkısı: Bilgi sağlama ve farkındalık oluşturma: esas olarak kamu bilincini arttırmaya, uygulanan politikaların yarar veya dezavantajlarını ve etkilerini anlatmaya odaklanırlar Hizmet sağlama: politika inisiyatiflerinin uygulanmasında kilit aktörlerden biri olarak; çoğu kez politikanın uygulanmasında temel sorumluluğu üstlenirler Đzleme görevi: politikanın amaçlandığı gibi ve herhangi bir yan etkisi olmaksızın uygulandığını değerlendirip temin ederler Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: Uygulama stratejileri, kamu ihale usulleri ve proje rehberlik ilkeleriyle ilgili bilgi sağlamak Usuller: Politikaların uygulanmasında yerleşik kural ve yönetmelikleri izlemek Kaynak sağlama: Örneğin bütçe sağlama, ayni yardım veya idari hizmetlerle sivil toplumun aktif katılımını sağlamak Gerekli tepkinin gösterilmesi: Politikaların uygulanmasıyla ilgili koşullardan kaynaklanan spesifik ihtiyaçların karşılanmasında hazır olmak ve gerekli karşılığı verebilmek Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: Projelerle ve uygulama kararlarıyla ilgili kamu sektörü belgelerine açık ve serbest erişim Temel dokümanlara ve kamu açıklamalara kapsamlı erişim sağlayan web sitesi Yakın gelecekteki proje ve fon fırsatlarıyla ilgili uyarıları Pratik yardım ve rehberlik bilgileri sağlamaya yönelik olarak, internet üzerinden veya diğer kanallardan sağlanacak, soru cevap şeklinde bilgi sağlama amacıyla sunulan Sıklıkla Sorulan Sorular Hizmet sağlanmasıyla ilgili açık ve şeffaf bir süreç oluşturulması için kamuya ilan edilen ihale usulü Đstişare: STK ları ve kamuyu bilgilendirmek ve bunlarla politikanın nasıl uygulanacağını tartışmak üzere etkinlikler, konferanslar, forumlar ve seminerler düzenlenmesi Diyalog: Uygulamayla ilgili bilgileri ve kapasiteyi arttırmak üzere kapasite geliştirme seminerleri düzenlenmesi Tedarik, proje ve fon sağlama uygulamaları gibi uygulamaya yönelik spesifik konularda STK lar ve kamu yetkilileri için eğitim seminerleri düzenlenmesi Ortaklık: NGO ların ve kamu yetkililerinin politikayı uygulamak üzere oluşturdukları stratejik ortaklık; bu küçük bir pilot uygulamadan, tam bir uygulama sorumluluğuna kadar çeşitli şekillerde olabilir 13

14 5. Đzleme Bu aşamada STK ların görevi uygulanan politikanın sonuçlarını izleyip değerlendirmektir. Politikaların/programın arzu edilen amaca ulaşmasını sağlayacak etkili ve şeffaf bir izleme sisteminin oluşturulmuş olması önemlidir. STK ların katkısı: Savunuculuk: söz konusu politika girişiminin yararlanması gerekenlere ulaşıp ulaşmadığının ve toplum için arzu edilen sonuçları sağlayıp sağlamadığının izlenip dile getirilmesi Uzmanlık bilgileri ve öneriler: politikanın yarattığı etkiyle ilgili kanıt toplanması veya araştırma yapılması; buna düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları da dahildir Hizmet sağlanması: programın etkilerinin kalite, sürdürülebilirlik, etkinlik ve gerçek vaka örnekleri açısından izlenmesi sorumluluğu Đzleme görevi: arzu edilen sonuçların elde edildiğini sağlamak üzere politikaların etkilerinin izlenmesinde öncelikli bir rol üstlenilmesi Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: Mevcut politika durumuyla ilgili bilgi sağlamak Gerekli tepkinin gösterilmesi: STK ların ve sivil toplumun öne çıkardığı spesifik konulara gereken tepkinin verilmesi Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: o Politikanın kaydettiği ilerleme konusunda bilgiye açık ve serbest erişim o Projenin tamamlanması çerçevesinde, vakaların ve istatistiksel bilgilerin toplanmasına ilişkin kanıt toplama faaliyetleri o Konferanslar ve raporlama faaliyetleri yoluyla politikanın ve etkilerinin değerlendirilmesi o Temel dersler edinilmesi amacıyla bağımsız araştırma çalışmaları yapılması Đstişare: o Kamu oyu araştırmaları, internet üzerinden araştırmalar veya anketler gibi, kaydedilen ilerlemenin izlenmesini mümkün kılan geri bildirim mekanizmaları Diyalog: o Politika girişiminin izlenmesi ve değerlendirmesinden sorumlu STK lardan (hem kullanıcılar hem de sağlayıcılar) oluşan çalışma grubu veya komiteler Ortaklık: o Politika girişimini izleyip değerlendirmek üzere stratejik ortaklık içinde bir araya gelmiş olan STK lar ve kamu yetkililerinden oluşan çalışma grubu veya komiteler 6. Politikanın yeniden formüle edilmesi Politika uygulamasının değerlendirilmesinden elde edilen bilgiyle birlikte, toplumun değişen ihtiyaçları, çoğu kez politikanın yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. Đhtiyaçların ve girişimlerin belirlenmesi için bu gözden geçirme, bilgiye erişime ve diyalog fırsatlarına dayalı olmalıdır. Söz konusu yeni formülasyon yeni bir karar verme döngüsünün başlatılmasını mümkün kılar. 14

15 STK ların katkısı: Savunuculuk: Kullanıcıların veya yurttaşların ihtiyaçlarını karşılama amacıyla, mevcut politikanın kısıtlarını veya yan etkilerinini açıklayarak politikanın yeniden oluşturulması için lobi faaliyetlerinde bulunmak Uzmanlık bilgileri ve öneriler: Mevcut politika girişimindeki boşlukları belirlemek ve yeniden formüle edilmesi için gerekçe oluşturmak üzere araştırma ve analizler yapmak Yenilikçi girişimler: Đlgili politika sorununun üstesinden gelmek üzere yeni yaklaşımlar oluşturmak; bu husus politikanın yenilenmesinde temel bir unsur olabilir Hizmet sağlanması: Politikanın yeniden formüle edilmesini gerekli kılan yeni ihtiyaçları ortaya koyacak kanıtların toplanması ve engellerin belirlenmesi Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: bir politikanın gözden geçirilmesiyle ve politikada yapılmasının gerekli olduğunu düşündükleri değişikliklerle ilgili bilgilerin sağlanması Usuller: katılım için net, açık ve erişilebilir süreçler sağlanması Kaynak sağlanması: sivil toplumun aktif katılımının mümkün kılınması ve desteklenmesi Gerekli tepkinin gösterilmesi: STK ların dinlenmesi ve sağladıkları verilere göre harekete geçilmesi Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: o Đstişare: o o Diyalog: o Mevcut politikalar konusunda değerlendirmeler yapılmasını, araştırma sonuçları elde edilmesini ve diğer kanıtlara ulaşılmasını sağlayacak şekilde bilgiye açık ve serbest erişim olanağı Kamu yetkililerinin planladığı bir sonraki aşamanın belirleneceği konferans veya toplantılar Söz konusu politikaları/projeyi izleyecek müteakip faaliyetlerin yapılmasıyla ilgili sivil toplum görüşlerinin alınması için internet üzerinden yapılacak online istişareler Đlgilenen paydaşları politika alanında yeni yönelimler oluşturma girişimlerine dahil edecek, örneğin Dünya Café si, açık alan gibi ve diğer beyin fırtınası uygulamalarını sağlayacak seminerler ve tartışma forumları Ortaklık: o STK ların,diğer paydaşlarla ve kamu yetkilileriyle gözden geçirilmiş yeni bir politika önerilmesi amacıyla ortak bir uzman grubu oluşturduğu çalışma grubu veya komitesi IV.iii Sivil katılıma destek amacıyla çapraz ilgi alanlarından sağlanan araç ve mekanizmalar Sivil Toplumun Katılımıyla ilgili istişarelerde tüm Avrupa dan elde edilen ve tüm karar verme sürecinde katılımın desteklenmesi amacıyla çapraz ilgi alanlarından sağlanan belirli araçlar ve mekanizmalar mevcuttur: 15

16 1. E-katılım E-araçlar, yani elektronik ortamda yararlanılan araçlar, demokratik uygulamaların iyileştirilmesine ve örgütlü sivil toplumun katılımına yönelik olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Bu araçlar genel anlamda kurumların şeffaflığına, hesap verebilirliğine ve gerekli tepkiyi gösterebilmelerine olduğu gibi, yurttaşların katılımına ve demokratik sürecin yetkinleştirilmesine, erişilebilirliğine ve katılımcılığına da katkı sağlayabilirler. E-araçların potansiyellerinden tam olarak yararlanılabilmesi için, bunlar her düzeydeki yetkililer ve örgütlü sivil toplum da dahil olmak üzere karar verme sürecinin tüm katılanlarınca bütünselleştirilmelidir. 2. Katılım için kapasite oluşturma Yerel, bölgesel ve ulusal STK ların politika oluşturulmasına, proje geliştirilmesine ve hizmet sağlanmasına aktif bir biçimde katılımları için, bu unsurların kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Kapasite oluşturma, bu katılımda STK ların ve kamu yetkililerinin karşılıklı rollerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak eğitim seminerlerinin yanı sıra, bu unsurların her birinin karşılıklı gerçekliklerinin anlaşılmasını kolaylaştırıcı değişim programlarını da içerebilir. 3. STK larla kamu yetkilileri arasında işbirliği sağlayan kurumlar Kamu yetkilileriyle STK lar arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla bazı ülkelerde koordinasyon kurumları oluşturulmuştur. Bunlar arasında, her bir bakanlıkta sivil toplum kuruluşlarıyla teması sağlayacak bir irtibat görevlisi veya tek bir iletişim unsuru olarak faaliyet gösteren bir merkezi koordinasyon kurumu gibi devlet kurumlarının yanı sıra, çoklu paydaş komiteleri, çalışma grupları, uzmanlık konseyleri ve diğer istişare kurumları (daimi veya belirli bir amaç için kurulmuş geçici kurumlar) gibi ortak yapılar veya kaynakların bir havuzda toplandığı ve ortak pozisyonların alındığı STK ittifakları/birlikleri de yer alabilir. 4. STK larla kamu yetkilileri arasında işbirliğine ilişkin çerçeve anlaşmaları Pek çok Avrupa ülkesinde, işbirliğine ilişkin faaliyetler, roller, sorumluluklar ve usuller için çerçeve anlaşmaları oluşturulmuştur. Bu belgelerde ilişkilerin esası net bir şekilde belirtilerek STK larla kamu yetkilileri arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayış kolaylaştırılmaktadır. Bunlar arasında parlamentoyla veya hükümetle ikili anlaşmalar, işbirliğine ilişkin strateji dokümanları ve kamu yetkililerince benimsenmiş resmi işbirliği programları yer alır. 16

17 V. Sivil katılım şeması Aşağıdaki şema, siyasal karar verme sürecinin aşamalarını ve bunların katılım düzeyleriyle bağlantısını görsel olarak ortaya koyarak, söz konusu ilişkileri tarif etmekte ve açıklık getirmektedir. Şema, Avrupa nın tümündeki sivil toplum örneklerine ve iyi uygulamalarına dayalı olup, yapılacak girişimlere esin vermeyi ve STK larla kamu yetkilileri arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Karar verme sürecinin her aşamasında (soldan sağa doğru) farklı düzeylerde STK katılımı vardır (alttan yukarıya doğru). Siyasal karar verme sürecindeki bu aşamaların, Avrupa da, yerel ve ulusal düzeydeki tüm bağlamlara uygulanabileceği düşünülmüştür. Yukarıda da açıklandığı gibi, karar verme sürecinin her noktasındaki katılım düzeyi, düşükten yoğuna kadar çeşitlilik gösterebilir. Şemada önerilen araçların, her bir katılım türünün uygulanması için kullanılması amaçlanmıştır. Bu şemadan, her hangi bir politika oluşturma sürecinde sivil toplum katılımının şematik olarak görülmesi, sürecin her hangi bir noktasında STK katılımının değerlendirilmesi veya STK ların uygulayacakları politika faaliyetlerinin planlanmasında pratik bir kaynak olarak kullanılması gibi, çok çeşitli şekillerde yararlanılabilir. Kullanım alanları bunlarla sınırlı olmayıp pek çok diğer alanlara da uyarlanabilir Şema karar verme sürecinde birbiriyle bağlantılı katılım unsurlarını ortaya koymaktadır. Bu örnekte yukarıda sözü edilen yararlı araçlarla, karar verme sürecinin her aşamasında arzu edilen katılım düzeyinin nasıl sağlandığı gösterilmektedir. 17

18 Ortaklık Diyalog Đstişare Bilgi Çalışma grupları veya komiteleri Oturumlar ve kamuya açık forumlar Yurttaş forumları ve gelecekte kurulacak konseyler Kilit hükümetle irtibatı sağlayacak kilit görevli Başvuru yapılması Internet üzerinden online veya diğer tekniklerle istişare Bilgiye kolay ve açık erişim Araştırma Kampanya ve lobi faaliyetleri Ana dokümanlar için web sitesi Eş taslak hazırlanması Oturumlar ve Soru Cevap panelleri Uzmanlık seminerleri Çoklu paydaş komiteleri ve istişare kuruluşları Oturumlar ve Soru Cevap panelleri Uzmanlık seminerleri Çoklu paydaş komiteleri ve istişare kuruluşları Prensip belgelerine kolay ve serbest erişim Ana dokümanlar için web sitesi Kampanya ve lobi faaliyetleri Web yayınları Araştırma girdileri Ortak karar verme Stratejik ortaklıklar Eş karar verme Açık genel oturumlar veya komite oturumları Açık genel oturumlar veya komite oturumları Kampanya ve lobi faaliyetleri Kapasite oluşturma seminerleri Eğitim seminerleri Etkinlikler, konferanslar, forumlar ve seminerler Bilgiye kolay ve açık erişim Bilgiye erişim için web sitesi uyarıları Sıklıkla Sorulanlar Kamu ihale usulleri Çalışma grupları veya komiteleri Çalışma grupları veya komiteleri Geri bildirim mekanizmaları Bilgiye açık erişim Kanıt toplama Değerlendirme Araştırma çalışmaları Çalışma grupları veya komiteleri Seminerler ve tartışma forumları Konferanslar veya toplantılar Đnternet üzerinden online istişare Bilgiye açık erişim Katılım düzeyleri Siyasal karar Gündem oluşturma verme sürecinin aşamaları Politika taslağının hazırlanması Karar Uygulama Đzleme Politikanın yeniden formüle edilmesi 18

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KARAR ALMA SÜRECİNE SİVİL KATILIM İÇİN ULUSLAR ARASI BELGELER

KARAR ALMA SÜRECİNE SİVİL KATILIM İÇİN ULUSLAR ARASI BELGELER KARAR ALMA SÜRECİNE SİVİL KATILIM İÇİN ULUSLAR ARASI BELGELER 1 İçindekiler: *Paris İlkeleri * Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi 2 PARİS İLKELERİ İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler Ákos Éger Orta ve Doğu Avrupa Banka İzleme Ağı (CEE Bankwatch Network) Ulusal Çevre ve Doğa Korumacıları Topluluğu AB Fonlarının planlanması 2004-2006

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

STGM tarafından hazırlanan gayrı-resmi çeviri/unofficial translation by STGM

STGM tarafından hazırlanan gayrı-resmi çeviri/unofficial translation by STGM Kamuoyu Görüşünün Alınması Politik Karar Alma Sürecinde Sivil Katılım için Taslak Rehber İstişare sürecinde öne çıkan noktalara ilişkin bir önsöz bu rehberin son taslağına eklenecektir. I. Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklıkları. Kasım 2016

Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklıkları. Kasım 2016 Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklıkları Kasım 2016 Ortaklık Alanları... Sivil Toplum Sektörü Özel Sektör Kamu Sektörü Topluma Katkı Yolları... Sivil Toplum Özel Sektör Savunu Hak Hayırseverlik Faaliyetleri

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı