SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ"

Transkript

1 CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1

2 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar ve Hedefler...4 III. Sivil Toplum Katılımıyla ilgili Genel Çerçeve...5 IV. Katılım Nasıl Gerçekleşecek...7 V. Sivil Katılım Şeması

3 I. Giriş Modern demokrasilerin üzerinde durduğu başlıca konulardan biri halkın siyasal süreçlere yabancılaşmasıdır. Sivil toplum bu bağlamda, diğer pek çok bağlamda olduğu gibi, demokratik sürecin önemli bir unsurunu oluşturur. Sivil toplum yurttaşlara, siyasi parti ve lobilerin yanı sıra, farklı görüşlerini kanalize edilebilecekleri ve karar verme sürecinde çeşitli çıkarlarını güvence altına alabilecekleri bir alternatif sunmaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 14 Ekim 2007 tarih ve CM/(2007) sayılı tavsiye kararında, STK ların demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine; özellikle de toplum bilincinin yaygınlaştırılması, sosyal yaşama katılım ve kamu yetkililerinin şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin sağlanması yoluyla yaptığı çok önemli katkı teyit edilmiştir. Haziran 2007 de Đsveç te toplanan Demokrasinin Geleceği adlı Avrupa Konseyi Forumunda, katılımcılar, Avrupa Konseyi USTK lar Konferansı na, STK ların karar verme süreçlerine katılım mekanizmaları ve sivil toplumun kamu politikalarında yer almaları gibi konuları kapsayacak olan Sivil Toplumun Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkelerinin hazırlanması için çağrıda bulunmuşlardır. Bu çağrıya istinaden USTK lar Konferansı, Karar Verme Sürecine Sivil Toplumun Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkeleri ni hazırlama görevini üstlenmiştir. Bu belge, geniş sivil katılımın gerekçelerini, çerçevesini ve araçlarını ortaya koymaktadır. Söz konusu belge, deneyimli sivil toplum temsilcileri tarafından, tüm Avrupa yı kapsayan bir istişare süreci içinde geliştirilerek hazırlanmış olup, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK lar) üyelerince incelenmiş ve üzerinde görüş bildirilmiştir. Belge halen aktivistlerce ve yetkili makamların temsilcileri tarafından uygulanmaktadır. Avrupa Konseyi USTK lar Konferansı, karar verme mercilerine ve STK lar dahil olmak üzere örgütlü sivil topluma yönelik, kullanımı kolay, belirli bir yapıya sahip olan ve pratikte uygulanabilir nitelikteki bu belgeyi oluşturmuştur. Bu ilkeler bir dizi iyi uygulamayı içermektedir. Zorlayıcı bir niteliği yoktur, bir takım kurallar öngörmez, yada zorunlu uygulama mekanizmaları gerektirmez. Belgede, demokratik süreçteki tüm aktörler için, STK lar ve resmi makamlar arasında yaşanmış diyalog ve işbirliği deneyimlerinden kaynaklanan yol gösterici ilkeler ortaya konmaktadır. Nihai hedefi bu kuruluşlar arasındaki etkileşimin kolaylaştırılması ve yurttaşların yetkinleştirilip yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki demokratik süreçlere katılımlarının arttırılmasıdır. USTK lar Konferansı, diğer Avrupa Konseyi kurumlarından da tavsiye ve katkı talebinde bulunmuştur. Hem Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi hem de Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Đyi Uygulama Đlkeleri ni memnuniyetle karşılamıştır: Kongre söz konusu Đlkelerin yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunmaya ve bu Đlkelerden kendi faaliyetlerinde yararlanmaya hazırdır ve Parlamenter Asamblesi de, kendisi açısından, sivil katılımda özellikle e-araçların önemini vurgulamaktadır. Bu belgenin siyasal yankıları olacaktır ve olmalıdır da. Belge, günümüzde yerel, bölgesel ve ulusal yönetimlerin demokratik yönetimde yeni çağdaş vasıtalar uygularken, sivil toplumla istişare ve sivil toplumla işbirliği yapma eğilimine ivme kazandırıp güçlendirecek ve aynı zamanda toplum yaşamına yurttaşların katılımını yaygınlaştıracaktır. 3

4 II. Amaçlar ve Hedefler Sivil Toplumun Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkeleri nin başlıca amacı, siyasal karar verme sürecinde sivil katılımı sağlamaya yönelik Avrupa düzeyinde bir dizi genel prensip, kılavuz ilke, araç ve mekanizmaları belirleyerek, Avrupa Konseyi üye Devletleri ve Beyaz Rusya da STK ların etkili olabileceği bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Đyi Uygulama Đlkelerinin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Đyi Uygulama Đlkelerinin temelinde Avrupa daki STK ların somut deneyimleri, resmi makamlarla ilişkilerinde yararlandıkları iyi uygulamalar ve geçerli yöntemler yatmaktadır. Đyi Uygulama Đlkeleri nin bir diğer amacı, her düzeyde STK ların, parlamento, hükümet ve kamu yetkilileriyle diyaloglarında yararlı ve etkili bir vasıta olabilmektir. Belgenin, Avrupa çapında STK lar için olduğu kadar, kamu yetkilileri için de yararlı olabilmesi için, interaktif ve icraata yönelik bir araç rolü üstlenmesi amaçlamaktadır. Đyi Uygulama Đlkeleri nin uygulanmasını desteklemek için, örnek vaka incelemelerinden oluşan bir veri bankası ve bir dizi ilave pratik araç kullanılacaktır. Đyi Uygulama Đlkeleri nin hedeflediği kullanım alanı, Avrupa Konseyi üye devletleri ile Beyaz Rusya daki bölgesel ve yerel kuruluşlar ve Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeydeki kuruluşlardır. Ayrıca, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, parlamento, hükümet ve kamu idarelerini kapsayan yetkili kamu kurumlarını hedeflemektedir. Hedefleri geniş kapsamlıdır, ancak Đyi Uygulama Đlkeleri nde kamu idaresinin her düzeyinde uygulanabilecek bölümler mevcuttur. 4

5 III. Sivil Toplum Katılımıyla Đlgili Genel Çerçeve III.i Sivil Toplumun Parametreleri STK lar ve örgütlü sivil toplum, demokrasi ve insan haklarının tesisinde ve gerçekleştirilmesinde temel katkıyı sağlarlar. Avrupa Konseyi nin STK tanımı, Bakanlar Komitesinin (2007) 14 sayılı Tavsiye Kararı yapılmıştır; bu tanıma göre STK lar, kurucularının veya üyelerinin esas olarak maddi çıkar amacı gütmeyen hedeflerini gerçekleştirme amacında olan, gönüllü özerk organlar yada kuruluşlardır. Đyi Uygulama Đlkeleri açısından STK terimi, gönüllü gruplar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler, vakıflar, hayır kurumları, ve coğrafi bölge yada ortak çıkarlar nedeniyle bir araya gelmiş topluluklar ve bir davanın savunucusu olan gruplar gibi, örgütlenmiş sivil toplumu ifade eder. STK ların ana faaliyetleri sosyal adalet, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti değerleri üzerinde odaklanmıştır. Bu alanlarda STK ların amacı gayeler belirleyip bunları yaygınlaştırmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmektir. STK lar, geniş kitleleri faaliyetlerine dahil ederek açık ve demokratik bir topluma katılımın en hayati unsurunu oluştururlar. Katılan bireylerin çoğunun aynı zamanda seçmen konumunda oluşu, temsili demokratik sistemle aradaki bağın ne denli tamamlayıcı olduğunu gösterir. STK lar karar verme sürecinde bilgi birikimleriyle ve bağımsız uzmanlık hizmetleriyle yararlı olabilirler. Bu da, her kademeden yönetimlerin, yerel, bölgesel ve ulusal idareler kadar uluslararası kuruluşların da, politikalarını oluştururken ve yürütürken STK ların konuyla ilgili deneyimlerinden ve uzmanlıklarından yararlanmalarına yol açmıştır. Üyelerinin ve toplumun, sorunlarını dile getirdiği, çıkarlarını temsil ettiği ve savunulan davalara katılmalarını sağlayarak politikaların oluşturulmasına çok önemli katkılarda bulundukları için STK lara eşsiz güvenleri vardır. Bu metin, ilintili bir konu olan yurttaş katılımına, yani bireylere odaklanmayıp, demokratik süreçte örgütlü sivil toplumun yapacağı katkıları öne çıkarmaktadır. Bu durumda, dernekler ve toplumsal örgütler kurma eylemi, bağımsız sosyal örgütler kurma anlamına gelmektedir, ve salt bireysel faaliyetler üzerine odaklanmamıştır. Örgütlü grupların varoluş nedeni üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve daha geniş kitlelerin yararına çalışmaktır; dolayısıyla, bunlar katılımın kilit mecrası ve yurttaşların süreçlere dahil edilmelerinde çarpan etkisi sağlayan unsurlar olarak görev yaparlar. III.ii Sivil Katılımın Prensipleri Yapıcı bir ilişki kurabilmek için STK lar ve çeşitli düzeydeki kamu yetklileri şu ortak prensiplere uymalıdırlar: Katılım STK lar üyelerinin, kendilerinden yararlanan grupların ve ilgili yurttaşların görüşlerini alıp kanalize ederler. Bu katkı, siyasal karar verme sürecinde büyük önem taşır, politika girişimlerinin kalitesini, anlaşılmasını ve daha uzun vadede uygulanabilirliğini arttırır. Bu prensibin ön koşulu, katılım süreçlerinin açık ve erişilebilir olması, üzerinde mutabakata varılmış katılım parametrelerinin esas alınmasıdır. Güven Açık ve demokratik bir toplumun temelini aktörlerin ve sektörlerin dürüst bir alışveriş içinde olmaları oluşturur. STK ların ve kamu yetkililerinin farklı rolleri olmasına rağmen, ancak 5

6 şeffaflık, saygı ve karşılıklı itimat ifade eden güven tesis edildiğinde, ortak gaye olan insan hayatının iyileştirilmesi yönünde daha memnuniyet verici sonuçlar alınabilir. Hesap verebilirlik ve şeffaflık Kamu yararına çalışmak hem STK lar hem de kamu yetkilileri açısından açıklığı, sorumluluğu, netliği, hesap verebilirliği ve her aşamada şeffaf olmayı gerektirir. Bağımsızlık STK lar hedefleri, kararları ve faaliyetleri bakımından özgür ve bağımsız kuruluşlar olarak kabul edilmelidir. Bağımsız faaliyet gösterme hakları vardır ve başka konularda işbirliği yapabilecekleri kuruluşlardan farklı durumları savunabilirler. III.iii Sivil Katılımın Koşulları Dernek yaşamını mümkün kılan koşullar belgelerde çok iyi belirtilmiştir. Avrupa Đnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ne (AĐHS) ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi nin ilgili içtihatlarına göre ifade özgürlüğü (AĐHS Madde 10) ve toplantı ve dernek kurma özgürlüğü (AĐHS Madde 11) dernekler için en önemli koşullardır. STK ların önemli ve elzem katkılarının siyasal karar verme sürecinde ayrım yapılmaksızın değerlendirilmesini temin etmek için, bunu mümkün kılacak bir ortam gereklidir. Bu ortamın koşulları ise şunları kapsar: hukukun üstün olduğu bir düzen, temel demokratik ilkelere bağlılık, siyasal irade, buna uygun mevzuat, açık ve net prosedürler, uzun vadeli destek ve sürdürülebilir sivil toplum için gerekli kaynaklar ve diyalog ve işbirliği için gereken ortak alanlar. Bu koşullar sayesinde STK lar ve kamu yetkilileri arasında, katılımcı demokrasiyi sağlamak üzere karşılıklı güvene ve anlayışa dayanan yapıcı bir ilişki kurulabilir. 6

7 IV. Katılım nasıl gerçekleşecek Sivil Toplum Katılımıyla Đlgili Đyi Uygulama Đlkeleri nin temel amacına ulaşabilmesini sağlayabilmek, siyasal karar verme süreciyle ilinti kurabilmek ve STK lar tarafından pratikte uygulanabilmesini sağlamak için bu bölümde sivil toplumun karar süreçlerine nasıl katılacağı anlatılmaktadır. Bu sürecin birbiriyle bağlantılı iki boyutu vardır. Birincisi, katılım düzeyleridir ve bunlar IV.i bölümünde belirtilmekte ve artan yoğunluk derecesine göre, bilgi edinme, istişare, diyalog ve son olarak STK larla kamu yetkilileri arasında ortaklık şeklinde sıralanmaktadır. Đkincisi, siyasal karar verme sürecindeki aşamalardır; bunlar da IV.ii bölümünde şema ile gösterilmiştir. Burada kamu yetkililerinin gündem belirlenmesinden yürütmeye, izlemeye ve yeniden düzenlemeye kadar izlediği altı aşama belirtilmiştir. Ayrı bir bölümde ise (IV.iii) herhangi bir aşamada uygulanabilecek ve katılım sürecine destek olacak kestirme yollar belirtilmekte. Daha sonra bu unsurlar birleştirilip tüm sürecin birbiriyle ilişkili ögelerden oluşan niteliğini görsel bir şekilde sunan sivil katılım şeması (V) oluşturuluyor. IV.i Farklı katılım düzeyleri Siyasal karar verme sürecinin farklı aşamalarında STK ların dahil olması katılımın yoğunluğuna göre değişir. Katılımın, en alt düzeyden en katılımcı düzeye kadar değişen dört kademesi vardır. Bunlar: bilgi; istişare; diyalog; ve ortaklıktır. Bu kademeler karar verme sürecinin herhangi bir aşamasında uygulanabilir ancak çoğu zaman sürecin belirli noktalarında devreye girerler. Bilgi Istisare Diyalog - Genis - Isbirligine dayali Ortaklik DÜSÜK KATILIM DÜZEYI YÜKSEK 7

8 1. Bilgi Bilgiye erişim, STK ların siyasal karar verme sürecine katılmalarında diğer aşamaların tümünün temelini oluşturur. Katılımın nispeten düşük düzeyde olduğu bilgi edinme, genellikle kamu yetkililerinden tek taraflı olarak bilgilerin toplandığı ve STK ların sürece müdahil olmalarının gerekmediği yada etkileşime girmelerinin beklenmediği bir aşamadır. Karar verme sürecinin her aşamasında bilgi edinme gereklidir. 2. Đstişare Đstişare, kamu yetkililerinin spesifik bir politika konusunda yada bir girişim konusunda STK ların görüşlerini istemesidir. Yetkililerin STK ları mevcut politika oluşumlarından haberdar ettikleri ve STK ların yorumlarını, görüşlerini ve geri bildirimlerini talep ettikleri süreçler de genellikle istişare çerçevesindedir. Girişimleri ve ana fikirleri kamu yetkilileri ortaya koyar, STK lar değil. 3. Diyalog Diyaloğu her iki taraf da başlatabilir ve diyalog geniş yada işbirliğine dayalı olabilir. Geniş diyalog, düzenli olarak görüş alışverişini sağlamak üzere karşılıklı ilgi alanları ve muhtemel ortak amaçlar üzerine kurulan iki yönlü iletişimdir. STK lar ve kamu yetkilileri arasında kamuya açık oturumlardan özel konulu toplantılara kadar değişen geniş alanda gerçekleşir. Görüşmeler geniş kapsamlıdır ve o anda yürütülen bir politika geliştirme süreci ile açıkça bağlantılı değildir. Ortak diyalog ise, oluşturulacak spesifik bir politika hakkında ortak ilgi alanları esas alınarak kurulur. Ortak diyalog sonucunda çoğunlukla ortak bir tavsiye kararı, strateji yada yasa üzerinde mutabık kalınır. Politika stratejilerinin özünü belirlemek üzere birleşik ve çoğu kez sık ve düzenli toplantıların söz konusu olduğu ortak diyalog, geniş diyalogdan daha yetkindir; ve çoğunlukla üzerinde mutabık kalınan kararlarla sonuçlanır. Diyalog siyasal karar verme sürecinin her aşamasında çok değerlidir, ancak, gündem belirleme, taslak hazırlama ve yeniden düzenleme safhalarında büyük önem taşır. 4. Ortaklık Ortaklık, siyasal karar verme sürecinin her aşamasında, gündem belirlemede, taslak hazırlamada, karar vermede ve politika girişimlerini uygulamada, sorumluluğun paylaşılması demektir. Katılımın en yoğun şeklidir. Bu seviyede STK lar ve kamu yetkilileri yakın işbirliği yapmak üzere bir araya gelirler; bunu yaparken de STK ların bağımsızlığının ve kampanya yapma haklarının korunması ve ortaklık konumlarının kendilerini bağlamaması temin edilmelidir. Ortaklık bazı faaliyetleri içerir; bir STK ya belirli bir görev verilebilir, örneğin bazı hizmetleri yerine getirmek gibi; katılımcı forumlar düzenlenir; kaynakların tahsisine de karar veren, ortak karar verme birimleri oluşturulabilir. Ortaklık, siyasal karar verme sürecinin her aşamasında yapılabilir; gündem belirlemede yada uygulamalar aşamasında özellikle yararlı olacaktır. 8

9 IV.ii Karar verme sürecinin aşamaları Aşağıdaki şema, siyasal karar verme sürecinin altı farklı aşamasını göstermekte: gündem belirlenmesi, politika taslağının hazırlanması, karar verme, politikanın uygulanması, izleme ve politikanın yeniden düzenlenmesi. Her aşama STK lara ve kamu yetkililerine karşılıklı etkileşme fırsatları sunmaktadır. Politikanin yeniden olusturulmasi Izleme Gündem olusturulmasi Politika taslaginin hazirlanmasi Uygulama Karar verme 1. Gündemin belirlenmesi Siyasal gündem üzerinde parlamento ve hükümet anlaşır; ancak bu gündem STK lar yada bir grup STK tarafından, gündemdeki sorunlar, ihtiyaçlar ve çıkarlar hakkında yapılacak kampanyalar ve lobi faaliyetleri ile şekillendirilebilir. Yeni politika girişimleri çoğunlukla STK kampanyalarının etkileri sonucunda ortaya çıkar. Bu aşamada STK ların amacı karar verici mercileri kolektif çıkarlar adına etkilemektir; ve STK lar bu aşamada siyasal görüşmeleri tamamlayıcı bir şekilde faaliyet gösterirler. STK ların katkıları: Savunuculuk: toplumda spesifik bir grubun sorunlarını, çıkarlarını, ihtiyaçlarını, görüş açısını; veya, yasalarda yada politika belirleyen diğer belgelerde, araçlarda yada tedbirlerde henüz ele alınmamış bir kamu menfaatini gündeme getirmek gündeme getirmek Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma: STK nın tespitlerini kamu yetkilileriyle paylaşmak; üyeleri, kullanıcıları ve kilit yurttaş gruplarını müdahil etmek ve temsil etmek; 9

10 yurttaşlara ulaşılmasında mecra görevi görmek; dinlemek, gerekli tepkiyi göstermek ve bilgilendirmek Uzmanlık bilgileri ve öneriler: spesifik konularda uzman olanlar, siyasal gündemin belirlenmesinde en önemli rolü oynar. Bu kişilerin analizleri ve araştırmaları toplumun güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirler ve çok önemli bakış açıları sunar Yenilikçi girişimler: yeni çözümler ve yaklaşımlar oluşturmak; bunların siyasal gündeme nasıl dahil edileceğini göstermek Hizmet sağlama: toplumda belirli bir kullanıcı gruba yönelik politika oluşturmak ve alternatif yada mevcut olmayan hizmetler başlatmak Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: bilgileri tüm ilgili tarafların erişilebileceği biçimde güncellenmiş, doğru ve zamanında ulaştırmak Usuller: Şeffaf bir karar verme süreci oluşturmak ve buna sadık kalmak. Katılım için açık, net ve erişilebilir prosedürler sunmak Kaynak sağlama: Sivil toplumun aktif katılımını, örneğin, bütçe sağlayarak, gayrimaddi destek vererek yada idari hizmetler sunarak mümkün kılmak Gerekli tepkinin gösterilmesi: Đlgili kamu yetkilileri temsilcilerinin aktif katılımını sağlamak; dinlemek, gerekli tepkiyi göstermek ve geri bildirimde bulunmak Yararlı vasıtalar ve mekanizmalar: Bilgi: o Politika süreci, belgeler ve siyasal karar verme mercileri hakkında konuyla ilgili, doğru ve zamanında bilgiye kolay ve açık erişim, örneğin online veri tabanları o Gündemdeki bir sorunu anlayabilmek için araştırma yapılması ve çözüm önerileri getirilmesi o STK ların farkındalığı arttırmak üzere yapacakları kampanyalar ve lobi faaliyetleri; örneğin, politikaya ilişkin raporlar, posterler ve broşürler, web siteleri, medya açıklamaları ve halka açık gösteriler o Önemli belgelere kapsamlı erişim sağlayacak ve toplumsal olayların duyurulacağı web sitesi Đstişare o e-dilekçe yada web-forumlar gibi online araçlarla başvuruda bulunma o Paydaşlarla, ilgilendikleri konuları ve önerilerini öğrenmek üzere online yada diğer yollardan istişarede bulunmak Diyalog o Farklı grupların hassasiyetlerini ve çıkarlarını tespit etmek ve yorumlamak amacıyla ilgili paydaşlarla yapılacak oturumlar ve halka açık forumlar o Yurttaşlarla ve STK larla konuları ele almak üzere düzenlenen yurttaş forumları ve geleceğin konseyleri o Güncel politika girişimleri hakkında sivil toplumun bilgiye erişebilmesini mümkün kılacak kilit hükümet irtibat görevlisi Ortaklık: o Politika tercihleri hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere sabit yada geçici uzman grubu olarak çalışma grubu yada komitesi 10

11 2. Politika taslağı hazırlanması Politika taslağı hazırlanması konusunda kamu yetkilileri genellikle yerleşik süreçleri uygularlar. Burada STK ların devreye girmesi çoğu zaman sorunları tespit etmek, çözüm önerilerinde bulunmak ve tercih ettikleri teklifi, yaptıkları mülakatlar yada araştırmalar gibi çalışmalarla kanıtlamak içindir. Đstişare fırsatlarının kolaylaştırılması bu aşamada en önemli unsur olmalıdır; ayrıca, başlıca paydaşlarla çeşitli yollardan kurulan diyalog sayesinde bilgi toplanmalıdır. STK ların katkıları: Savunuculuk: politika taslağının etkilediği paydaşların ihtiyaçlarının ve çıkarlarının göz önünde bulundurulmasının temini Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma: STK ların üyeleri, kullanıcıları ve başlıca yurttaş gruplarını taslak hazırlama sürecinden haberdar etmeleri Uzmanlık bilgileri ve öneriler: görüşülen konulara ilişkin analizler ve araştırmalar yapmak veya politika taslağına dahil edilmek üzere ek öncelikler öne sürmek Yenilikçi girişimler: belirli kullanıcı gruplara yararlar sağlayacak yeni yaklaşımlar, pratik çözümler ve somut modeller sunarak çözüm seçenekleri getirmek Hizmet sağlama: spesifik kullanıcıların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını ve gerekli koşulların sağlanmasını temin etmek üzere politika taslağına katkıda bulunmak Đzleme görevi: taslağın hazırlanma sürecinin izlenerek paydaşları ilgilendiren konuların ele alınmasının ve sürecin kapsayıcılığının ve şeffaflığının temin edilmesi Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: Mevcut istişare süreçleri hakkında zamanında ve kapsamlı bilgilerin temini Usuller: Açıkça belirlenmiş hedefler, katılım kuralları, zamanlama programı, temasa geçilecek kimseler gibi asgari istişare standartları oluşturulup bunlara sadık kalınması. Tüm muhtemel paydaşların davet edileceği açık istişare toplantıları düzenlenmesi Kaynak sağlanması: Sivil toplumun farklı kesimlerinin katılmasını sağlamak üzere iyi zamanlama yapılması ve kaynak temin edilmesi Gerekli tepkinin gösterilmesi: Đlgili kamu yetkililerinin aktif katılımının sağlanması; istişare sonuçlarının dinlenmesi, bunlara tepki verilmesi ve geri bildirimde bulunulması Yararlı vasıtalar ve mekanizmalar: Bilgi: o Politika dokümanlarına açık ve serbest erişim; hazırlanan politika taslağı için tek noktadan bilgi sağlanması ve bilgilerin topluma ulaşabilecek şekilde, farklı formatlarda sunulması o Başlıca belgelere kapsamlı erişimi sağlayacak ve sosyal olayların duyurulacağı bir web sitesi kurulması o Politika taslağını pozisyon belirten belgeler, mektuplar ve bildiriler yoluyla yönlendirebilmek için kampanyalar ve lobi faaliyetleri yürütülmesi o Đnsanların izlemesi ve anında dinleyebilmesi için oturumlardan, toplantılardan ve tartışma toplantılarından web yayını yapılması o Politika taslağı hazırlama sürecine katkıda bulunmak üzere araştırma yapılması Đstişare ve diyalog: o Paydaşlarla yüz yüze veya online oturumlar ve soru ve cevap şeklinde paneller düzenleyerek hassasiyetlerin ve endişelerin belirlenip yorumlanması ve önerilerin alınması 11

12 o o Taslak hazırlamada kullanılabilecek özelleşmiş araştırma alanı oluşturmada uzman kişilerin katılımıyla uzmanlık seminerleri ve toplantıları yapılması STK sektöründen temsilcilerin oluşturacağı veya bu temsilcilerin de dahil edileceği çoklu paydaş komiteleri ve istişare birimleri kurulması; bunlar kalıcı veya geçici olabilir Ortaklık: o eş- taslak hazırlama: yasa hazırlama sürecinin taslak aşamasına aktif olarak katılma 3. Karar Siyasal karar verme biçimleri ulusal koşullara ve mevzuata bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ortak özellikleri ise, bir bakanlıkça hükümete ait bir politika direktifinin oluşturulması, parlamentoda yapılan bir oylamayla bir yasanın kabul edilmesi veya halk oylamasıdır, ki bu durumda bu yasanın hayata geçirilmesine yönelik bir mevzuat gereklidir. Yasa taslakları ve önerileri, STK ların görüşlerine ve katılımına açık olmalıdırlar. Karar alınmadan önce kamu yetkililerince farklı görüşler ve düşünceler değerlendirilmelidir. Bu aşamada istişare, bilgiye dayalı karar verilmesinde büyük önem taşır. Ancak, kesin tercih yetkisi, kararın halk oylamasıyla, referandumla veya eş-karar verme mekanizmasıyla alınması durumları hariç, kamu yetkililerindedir. NGO ların katkısı: Savunuculuk: karar vericileri oylamadan önce etkileme Bilgi sağlama ve farkındalık oluşturma: üyeleri, kullanıcıları ve kilit öneme sahip yurttaş gruplarını siyasi kararlardan ve bu kararların potansiyel etkilerinden haberdar etmek. Uzmanlık bilgileri ve öneriler: Karar vericileri bilgilendirmek ve etkilemek üzere ayrıntılı bilgilerin sağlanması Đzleme görevi: Karar verme sürecini takiben, sürecin demokratik, şeffaf ve optimum düzeyde etkili olmasının sağlanması için gerekli izlemenin yapılması Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: halen karar verme sürecinde yer alan politikalar ve prensiplerle ilgili bilgi sağlamak Usuller: Đlgili alanlarda eş-karar verme mekanizmalarıyla ilgili usuller önermek ve bunları uygulamak Kaynak sağlama: STK ları karar verme aşamasıyla bağlantılandırarak, sivil toplumun aktif katılımını mümkün kılmak ve desteklemek Gerekli tepkiyi göstermek: Sivil toplumun önerilerini dinlemek, dikkate almak ve gereken karşılığı göstermek Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: Broşürler, web siteleri medya açıklamaları ve halk gösterileri gibi, karar vericileri etkileyecek kampanyalar ve lobi faaliyetleri sürdürmek Đstişare ve diyalog: Karar verme sürecinde tartışmalara kısıtlamasız erişim sağlayacak, katılıma açık genel oturumlar ve komite oturumları Ortaklık: Forumlar, konsensüs konferansları ve diğer katılımcı toplantılar vasıtasıyla ortak karar verme süreci Katılımcı bütçeleme gibi eş-karar verme süreçleri 12

13 4. Uygulama Bu aşama, örneğin hizmet sağlama ve proje uygulama gibi konularda, pek çok STK nın en aktif oldukları aşamadır. STK ların daha önceki aşamalarda yaptığı çalışmaların çoğu, politikanın uygulanmasını etkilemeye yönelik girişimlerdir. Bu aşama, arzu edilen sonucun sağlanması açısından özellikle önemlidir. Bu aşamada, aktif ortaklığın yanı sıra, beklentiler ve fırsatlarla ilgili net ve şeffaf bilgilere erişim de önemlidir. STK ların katkısı: Bilgi sağlama ve farkındalık oluşturma: esas olarak kamu bilincini arttırmaya, uygulanan politikaların yarar veya dezavantajlarını ve etkilerini anlatmaya odaklanırlar Hizmet sağlama: politika inisiyatiflerinin uygulanmasında kilit aktörlerden biri olarak; çoğu kez politikanın uygulanmasında temel sorumluluğu üstlenirler Đzleme görevi: politikanın amaçlandığı gibi ve herhangi bir yan etkisi olmaksızın uygulandığını değerlendirip temin ederler Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: Uygulama stratejileri, kamu ihale usulleri ve proje rehberlik ilkeleriyle ilgili bilgi sağlamak Usuller: Politikaların uygulanmasında yerleşik kural ve yönetmelikleri izlemek Kaynak sağlama: Örneğin bütçe sağlama, ayni yardım veya idari hizmetlerle sivil toplumun aktif katılımını sağlamak Gerekli tepkinin gösterilmesi: Politikaların uygulanmasıyla ilgili koşullardan kaynaklanan spesifik ihtiyaçların karşılanmasında hazır olmak ve gerekli karşılığı verebilmek Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: Projelerle ve uygulama kararlarıyla ilgili kamu sektörü belgelerine açık ve serbest erişim Temel dokümanlara ve kamu açıklamalara kapsamlı erişim sağlayan web sitesi Yakın gelecekteki proje ve fon fırsatlarıyla ilgili uyarıları Pratik yardım ve rehberlik bilgileri sağlamaya yönelik olarak, internet üzerinden veya diğer kanallardan sağlanacak, soru cevap şeklinde bilgi sağlama amacıyla sunulan Sıklıkla Sorulan Sorular Hizmet sağlanmasıyla ilgili açık ve şeffaf bir süreç oluşturulması için kamuya ilan edilen ihale usulü Đstişare: STK ları ve kamuyu bilgilendirmek ve bunlarla politikanın nasıl uygulanacağını tartışmak üzere etkinlikler, konferanslar, forumlar ve seminerler düzenlenmesi Diyalog: Uygulamayla ilgili bilgileri ve kapasiteyi arttırmak üzere kapasite geliştirme seminerleri düzenlenmesi Tedarik, proje ve fon sağlama uygulamaları gibi uygulamaya yönelik spesifik konularda STK lar ve kamu yetkilileri için eğitim seminerleri düzenlenmesi Ortaklık: NGO ların ve kamu yetkililerinin politikayı uygulamak üzere oluşturdukları stratejik ortaklık; bu küçük bir pilot uygulamadan, tam bir uygulama sorumluluğuna kadar çeşitli şekillerde olabilir 13

14 5. Đzleme Bu aşamada STK ların görevi uygulanan politikanın sonuçlarını izleyip değerlendirmektir. Politikaların/programın arzu edilen amaca ulaşmasını sağlayacak etkili ve şeffaf bir izleme sisteminin oluşturulmuş olması önemlidir. STK ların katkısı: Savunuculuk: söz konusu politika girişiminin yararlanması gerekenlere ulaşıp ulaşmadığının ve toplum için arzu edilen sonuçları sağlayıp sağlamadığının izlenip dile getirilmesi Uzmanlık bilgileri ve öneriler: politikanın yarattığı etkiyle ilgili kanıt toplanması veya araştırma yapılması; buna düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları da dahildir Hizmet sağlanması: programın etkilerinin kalite, sürdürülebilirlik, etkinlik ve gerçek vaka örnekleri açısından izlenmesi sorumluluğu Đzleme görevi: arzu edilen sonuçların elde edildiğini sağlamak üzere politikaların etkilerinin izlenmesinde öncelikli bir rol üstlenilmesi Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: Mevcut politika durumuyla ilgili bilgi sağlamak Gerekli tepkinin gösterilmesi: STK ların ve sivil toplumun öne çıkardığı spesifik konulara gereken tepkinin verilmesi Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: o Politikanın kaydettiği ilerleme konusunda bilgiye açık ve serbest erişim o Projenin tamamlanması çerçevesinde, vakaların ve istatistiksel bilgilerin toplanmasına ilişkin kanıt toplama faaliyetleri o Konferanslar ve raporlama faaliyetleri yoluyla politikanın ve etkilerinin değerlendirilmesi o Temel dersler edinilmesi amacıyla bağımsız araştırma çalışmaları yapılması Đstişare: o Kamu oyu araştırmaları, internet üzerinden araştırmalar veya anketler gibi, kaydedilen ilerlemenin izlenmesini mümkün kılan geri bildirim mekanizmaları Diyalog: o Politika girişiminin izlenmesi ve değerlendirmesinden sorumlu STK lardan (hem kullanıcılar hem de sağlayıcılar) oluşan çalışma grubu veya komiteler Ortaklık: o Politika girişimini izleyip değerlendirmek üzere stratejik ortaklık içinde bir araya gelmiş olan STK lar ve kamu yetkililerinden oluşan çalışma grubu veya komiteler 6. Politikanın yeniden formüle edilmesi Politika uygulamasının değerlendirilmesinden elde edilen bilgiyle birlikte, toplumun değişen ihtiyaçları, çoğu kez politikanın yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. Đhtiyaçların ve girişimlerin belirlenmesi için bu gözden geçirme, bilgiye erişime ve diyalog fırsatlarına dayalı olmalıdır. Söz konusu yeni formülasyon yeni bir karar verme döngüsünün başlatılmasını mümkün kılar. 14

15 STK ların katkısı: Savunuculuk: Kullanıcıların veya yurttaşların ihtiyaçlarını karşılama amacıyla, mevcut politikanın kısıtlarını veya yan etkilerinini açıklayarak politikanın yeniden oluşturulması için lobi faaliyetlerinde bulunmak Uzmanlık bilgileri ve öneriler: Mevcut politika girişimindeki boşlukları belirlemek ve yeniden formüle edilmesi için gerekçe oluşturmak üzere araştırma ve analizler yapmak Yenilikçi girişimler: Đlgili politika sorununun üstesinden gelmek üzere yeni yaklaşımlar oluşturmak; bu husus politikanın yenilenmesinde temel bir unsur olabilir Hizmet sağlanması: Politikanın yeniden formüle edilmesini gerekli kılan yeni ihtiyaçları ortaya koyacak kanıtların toplanması ve engellerin belirlenmesi Kamu yetkililerinin sorumlulukları: Bilgi paylaşımı: bir politikanın gözden geçirilmesiyle ve politikada yapılmasının gerekli olduğunu düşündükleri değişikliklerle ilgili bilgilerin sağlanması Usuller: katılım için net, açık ve erişilebilir süreçler sağlanması Kaynak sağlanması: sivil toplumun aktif katılımının mümkün kılınması ve desteklenmesi Gerekli tepkinin gösterilmesi: STK ların dinlenmesi ve sağladıkları verilere göre harekete geçilmesi Yararlı araçlar ve mekanizmalar: Bilgi: o Đstişare: o o Diyalog: o Mevcut politikalar konusunda değerlendirmeler yapılmasını, araştırma sonuçları elde edilmesini ve diğer kanıtlara ulaşılmasını sağlayacak şekilde bilgiye açık ve serbest erişim olanağı Kamu yetkililerinin planladığı bir sonraki aşamanın belirleneceği konferans veya toplantılar Söz konusu politikaları/projeyi izleyecek müteakip faaliyetlerin yapılmasıyla ilgili sivil toplum görüşlerinin alınması için internet üzerinden yapılacak online istişareler Đlgilenen paydaşları politika alanında yeni yönelimler oluşturma girişimlerine dahil edecek, örneğin Dünya Café si, açık alan gibi ve diğer beyin fırtınası uygulamalarını sağlayacak seminerler ve tartışma forumları Ortaklık: o STK ların,diğer paydaşlarla ve kamu yetkilileriyle gözden geçirilmiş yeni bir politika önerilmesi amacıyla ortak bir uzman grubu oluşturduğu çalışma grubu veya komitesi IV.iii Sivil katılıma destek amacıyla çapraz ilgi alanlarından sağlanan araç ve mekanizmalar Sivil Toplumun Katılımıyla ilgili istişarelerde tüm Avrupa dan elde edilen ve tüm karar verme sürecinde katılımın desteklenmesi amacıyla çapraz ilgi alanlarından sağlanan belirli araçlar ve mekanizmalar mevcuttur: 15

16 1. E-katılım E-araçlar, yani elektronik ortamda yararlanılan araçlar, demokratik uygulamaların iyileştirilmesine ve örgütlü sivil toplumun katılımına yönelik olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Bu araçlar genel anlamda kurumların şeffaflığına, hesap verebilirliğine ve gerekli tepkiyi gösterebilmelerine olduğu gibi, yurttaşların katılımına ve demokratik sürecin yetkinleştirilmesine, erişilebilirliğine ve katılımcılığına da katkı sağlayabilirler. E-araçların potansiyellerinden tam olarak yararlanılabilmesi için, bunlar her düzeydeki yetkililer ve örgütlü sivil toplum da dahil olmak üzere karar verme sürecinin tüm katılanlarınca bütünselleştirilmelidir. 2. Katılım için kapasite oluşturma Yerel, bölgesel ve ulusal STK ların politika oluşturulmasına, proje geliştirilmesine ve hizmet sağlanmasına aktif bir biçimde katılımları için, bu unsurların kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Kapasite oluşturma, bu katılımda STK ların ve kamu yetkililerinin karşılıklı rollerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak eğitim seminerlerinin yanı sıra, bu unsurların her birinin karşılıklı gerçekliklerinin anlaşılmasını kolaylaştırıcı değişim programlarını da içerebilir. 3. STK larla kamu yetkilileri arasında işbirliği sağlayan kurumlar Kamu yetkilileriyle STK lar arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla bazı ülkelerde koordinasyon kurumları oluşturulmuştur. Bunlar arasında, her bir bakanlıkta sivil toplum kuruluşlarıyla teması sağlayacak bir irtibat görevlisi veya tek bir iletişim unsuru olarak faaliyet gösteren bir merkezi koordinasyon kurumu gibi devlet kurumlarının yanı sıra, çoklu paydaş komiteleri, çalışma grupları, uzmanlık konseyleri ve diğer istişare kurumları (daimi veya belirli bir amaç için kurulmuş geçici kurumlar) gibi ortak yapılar veya kaynakların bir havuzda toplandığı ve ortak pozisyonların alındığı STK ittifakları/birlikleri de yer alabilir. 4. STK larla kamu yetkilileri arasında işbirliğine ilişkin çerçeve anlaşmaları Pek çok Avrupa ülkesinde, işbirliğine ilişkin faaliyetler, roller, sorumluluklar ve usuller için çerçeve anlaşmaları oluşturulmuştur. Bu belgelerde ilişkilerin esası net bir şekilde belirtilerek STK larla kamu yetkilileri arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayış kolaylaştırılmaktadır. Bunlar arasında parlamentoyla veya hükümetle ikili anlaşmalar, işbirliğine ilişkin strateji dokümanları ve kamu yetkililerince benimsenmiş resmi işbirliği programları yer alır. 16

17 V. Sivil katılım şeması Aşağıdaki şema, siyasal karar verme sürecinin aşamalarını ve bunların katılım düzeyleriyle bağlantısını görsel olarak ortaya koyarak, söz konusu ilişkileri tarif etmekte ve açıklık getirmektedir. Şema, Avrupa nın tümündeki sivil toplum örneklerine ve iyi uygulamalarına dayalı olup, yapılacak girişimlere esin vermeyi ve STK larla kamu yetkilileri arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Karar verme sürecinin her aşamasında (soldan sağa doğru) farklı düzeylerde STK katılımı vardır (alttan yukarıya doğru). Siyasal karar verme sürecindeki bu aşamaların, Avrupa da, yerel ve ulusal düzeydeki tüm bağlamlara uygulanabileceği düşünülmüştür. Yukarıda da açıklandığı gibi, karar verme sürecinin her noktasındaki katılım düzeyi, düşükten yoğuna kadar çeşitlilik gösterebilir. Şemada önerilen araçların, her bir katılım türünün uygulanması için kullanılması amaçlanmıştır. Bu şemadan, her hangi bir politika oluşturma sürecinde sivil toplum katılımının şematik olarak görülmesi, sürecin her hangi bir noktasında STK katılımının değerlendirilmesi veya STK ların uygulayacakları politika faaliyetlerinin planlanmasında pratik bir kaynak olarak kullanılması gibi, çok çeşitli şekillerde yararlanılabilir. Kullanım alanları bunlarla sınırlı olmayıp pek çok diğer alanlara da uyarlanabilir Şema karar verme sürecinde birbiriyle bağlantılı katılım unsurlarını ortaya koymaktadır. Bu örnekte yukarıda sözü edilen yararlı araçlarla, karar verme sürecinin her aşamasında arzu edilen katılım düzeyinin nasıl sağlandığı gösterilmektedir. 17

18 Ortaklık Diyalog Đstişare Bilgi Çalışma grupları veya komiteleri Oturumlar ve kamuya açık forumlar Yurttaş forumları ve gelecekte kurulacak konseyler Kilit hükümetle irtibatı sağlayacak kilit görevli Başvuru yapılması Internet üzerinden online veya diğer tekniklerle istişare Bilgiye kolay ve açık erişim Araştırma Kampanya ve lobi faaliyetleri Ana dokümanlar için web sitesi Eş taslak hazırlanması Oturumlar ve Soru Cevap panelleri Uzmanlık seminerleri Çoklu paydaş komiteleri ve istişare kuruluşları Oturumlar ve Soru Cevap panelleri Uzmanlık seminerleri Çoklu paydaş komiteleri ve istişare kuruluşları Prensip belgelerine kolay ve serbest erişim Ana dokümanlar için web sitesi Kampanya ve lobi faaliyetleri Web yayınları Araştırma girdileri Ortak karar verme Stratejik ortaklıklar Eş karar verme Açık genel oturumlar veya komite oturumları Açık genel oturumlar veya komite oturumları Kampanya ve lobi faaliyetleri Kapasite oluşturma seminerleri Eğitim seminerleri Etkinlikler, konferanslar, forumlar ve seminerler Bilgiye kolay ve açık erişim Bilgiye erişim için web sitesi uyarıları Sıklıkla Sorulanlar Kamu ihale usulleri Çalışma grupları veya komiteleri Çalışma grupları veya komiteleri Geri bildirim mekanizmaları Bilgiye açık erişim Kanıt toplama Değerlendirme Araştırma çalışmaları Çalışma grupları veya komiteleri Seminerler ve tartışma forumları Konferanslar veya toplantılar Đnternet üzerinden online istişare Bilgiye açık erişim Katılım düzeyleri Siyasal karar Gündem oluşturma verme sürecinin aşamaları Politika taslağının hazırlanması Karar Uygulama Đzleme Politikanın yeniden formüle edilmesi 18

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler WHC. 08/01 Ocak 2008 Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI İÇİN HÜKÜMETLER ARASI

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA)

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Dr. Nahit YÜKSEL * I. Kamu Kesiminde Düzenleyici Reform ve DEA Kamu yönetimi yazınımızda son birkaç yıldan beri yer almakta olan bazı kavram,

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı