TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneð inin resmi yayý n organý dý r. : Dernek Yönetim Kurulu adý na Baþ kan Mine Eray Ý ÇÝ NDEKÝ LER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneð inin resmi yayý n organý dý r. : Dernek Yönetim Kurulu adý na Baþ kan Mine Eray Ý ÇÝ NDEKÝ LER"

Transkript

1 TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneð inin resmi yayý n organý dý r. Yönetim Kurulu Baþ kan : Mine Eray Baþ kan Yrd. : Engin Uludamar Sekreter : Sami Yý ldý rý m Muhasebe : Murtaza Muhammedi Üyeler : Fevzi Durmaz, Abdullah Çillem,Hürol Daltaban Yedek Üyeler : Ertan Arý kan, Rasim Ufacý k Editör Yazý ve Daný þ ma Kurulu Tasarý m Uygulama Çevirmen Yazý þ ma Adresi Ý nternet : Dernek Yönetim Kurulu adý na Baþ kan Mine Eray : Ayla Albayrak, Hanna Süral, Zeki Süral, Ý hsan Yüz : Ayla Albayrak, Ý hsan Yüz : Hanna Süral : Suomen Turkkilainen Yhdistys Ry Finlandiya Türk Derneð i PL288, Helsinki : Ý ÇÝ NDEKÝ LER 3 - Önsöz / 4. Pääkirjoitus 5 - Haný mlar Çayý 6 - Kultturitalo da Çaylar Ý çildi, Tatlý lar Tüketildi. 7 - Önemli Bildiriler ( I ) 8 - Ý slamda Hoþ görü 10 - Kun Avioliitto päätty... / Evlilik Bitince Türkiye - Finlandiya Ticari Ý liþ kileri 17 - Finlandiya 18 - Pelini Taný yor Musunuz? 19 - Þ iirler 21 - Yemek Tarifleri 25 - Önemli Bildiriler ( II ) 2 Türk Sözü

2 ÖNSÖZ D eð erli okuyucularý mý z, Finlandiya Türk Derneð inin yayý n organý olan Türk Sözü dergisi ile ikinci kez karþ ý ný zdayý z. Yüzyüze yapmý þ olduð umuz görüþ meler sonucunda derginin içerið inde bazi deð iþ iklikler yaptý k. Bu konuda derneð imizin bazý üyelerinden çok fazla destek ve yardý m aldý k. Dergimize destek veren ve verecek olan herkeze þ imdiden teþ ekkür etmek istiyoruz. Bu sayý da siz deð erli okuyucularý mý z ile paylaþ mak istedið im en önemli konu Finlandiya Türk Derneð inde son iki yý ldý r olan geliþ melerdir. Þ öyle ki, geliþ meleri yaký ndan takip eden üyelerimizin bildið i üzerine ben ve yönetim kurulunda bulunan dið er arkadaþ larý m bu görevi yaklaþ ý k iki yý l önce üstümüze aldý k. Bu iki yý l içinde sadece birtaký m faaliyetlerde bulunmadý k, ayný zamanda çoð unluð u gençlerden oluþ an birçok yeni deð erli arkadaþ ile taný þ tý k. Bunlardan çoð unluð unu aktif olarak aramý zda görme mutluluð unu yaþ adý k. Bu arkadaþ larý n da bize getirdið i öneriler ý þ ý ð ý nda içerið i farklý olan faaliyetlerde bulunduk. Bu faaliyetler arasinda Þ eker ve Kurban Bayramý kutlamalarý, sinema günleri, haný mlar toplantý sý belli baþ lý larý. Bundan sonra tarih olarak en yaký n faaliyet ise 23 Nisan çocuk þ enlið i. Geçmiþ faaliyetlerin ký sa bir özetini yaký n geleceð in faaliyetleri ile beraber yazý mý n sonunda tablo þ eklinde bulmak mümkün. Hepinizin bildið i gibi derneð imiz 22 yý llý k bir geçmiþ e sahiptir. Sizlere seslenmek firsatý ný bulduð um her zaman önemle vurguladý ð ý m bir konu, derneð imizin en büyük amacý ný n sosyal iliþ kiler kurmak olduð udur. Herkez, dünyada olup bitenleri takip ederek, bilgisini, sevgisini, zamaný ný paylaþ arak ve üzerine düþ en belli görevleri üstlenerek toplumun ilerlemesine katký da bulunabilir. Bugün geliþ miþ ülkelerin bu düzeye gelmesindeki en önemli rollerden tekini güçlü sivil toplum örgütleri üstlenmiþ tir. Ý çinde yaþ adý ð ý mý z Finlandiya bu ülkelerin en iyi örneklerinden tekidir. Bu çerçevede hepinizi daha duyarlý olmaya çað ý rý yoruz. Ticari bir amaç gütmeden, dini, politik, etnik, kültürel ayý rý m yapmadan, bu iþ e gönüllü olarak zaman ayý rabilecek her yeni arkadaþ hem bizim için, hem unutmayý n ki gelecek nesiller için büyük bir kazanç. Eð er 22 yý l önce bu iþ için maddi, manevi katký da bulunan büyüklerimiz olmasa idi bu dernek bugünde varolmaz idi. Ayný þ ekilde gelin el ele verelim. Derneð imizi daha sað lam temellere oturtalý m, ve ilerideki nesillere güçlü bir dernek bý rakalý m. Bu derginin çý kmasý ný sað layan yazý kurulundaki arkadaþ larý ma sonsuz teþ ekkürlerimi sunarý m. Saygý larý mla. Baþ kan Dr. Mine Eray Dernek Yönetim Kurulu Adý na 3 Türk Sözü

3 Hyvät lukijat. Tässä teille toisen kerran Suomen Turkkilaisen yhdistyksen tiedotusvälineenä toimiva lehti Türk Sözü. Olemme tapaamistemme perusteella tehneet joitakin muutoksia lehden sisältöön. Jotkut jäsenemme ovat auttaneet ja tukeneet meitä erittäin paljon tässä asiassa. Kiitämme etukäteen kaikkia lehteämme tukeneita ja tukevia. Haluan tässä numerossa jakaa kanssanne kahden vuoden kuluessa Suomen Turkkilaisessa Yhdistyksessä tapahtuneen edistyksen. Ne jäsenemme, jotka ovat seuranneet läheltä tätä edistystä tietävät, että minä ja hallituksessa olevat ystäväni otimme noin kaksi vuotta sitten vastaan tämän tehtävän. Emme ainoastaan ole tämän vuoden aikana järjestäneet erilaisia tilaisuuksia, vaan samaan aikaan olemme myös tutustuneet moniin, uusiin, arvokkaisiin ystäviin, joista suurin osa on nuoria. Olemme iloissamme huomanneet, että suurin osa heistä on aktiivisia. Heiltä saatujen ideoiden pohjalta olemme järjestäneet erilaisia tilaisuuksia. Tärkeimpiä näistä tilaisuuksista ovat olleet seker ja kurban bayrami, elokuvapäivät sekä naisten kokous. Tästä eteenpäin seuraava tapahtuma on 23. huhtikuuta järjestettävä lastenjuhla. Lehden lopussa on taulukko sekä menneistä että tulevista tapahtumista. Kuten kaikki tiedätte, yhdistyksellämme on 22-vuotinen historia. Joka kerran, kun minulla on tilaisuus, haluan painottaa, että yhdistyksemme suurin tarkoitus on solmia sosiaalisia suhteita. Kaikki voivat vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen seuraamalla maailman tapahtumia, jakamalla tietonsa, rakkautensa ja aikansa sekä ottamalla vastuun annetuista tehtävistä.tänä päivänä länsimaiden kehityksessä yhden suurimmista rooleista ovat ottaneet voimakkaat kansalaisjärjestöt. Asuinmaamme Suomi on tällaisten maiden joukossa yksi parhaimmista esimerkeistä. Haluamme täten pyytää teitä kaikkia olemaan herkempiä. Ilman kaupallisia tarkoituksia, katsomatta uskontoon, poliittiseen suuntautuneisuuteen, etnisyyteen tai kulttuuriin, jokainen uusi ystävä, joka on vapaa-ehtoisesti valmis antamaan aikaansa, on sekä meille että varsinkin seuraaville sukupolville suuri voitto. Tätä yhdistystä ei olisi olemassa, elleivät vanhemmat jäsenemme olisi 22 vuotta sitten tukeneet tätä työtä niin henkisesti kuin materiaalisestikin. Tehkäämme siis yhteistyötä samalla tavalla. Vahvistakaamme yhdistyksemme perustaa ja jättäkäämme myös seuraaville sukupolville vahva yhdistys. Kiitän loputtomasti kirjoitustiimissä olevia ystäviäni, jotka ovat auttaneet tämän lehden aikaansaamisessa. Kunnioittaen, Puheenjohtaja LT Mine Eray 4 Türk Sözü

4 16 Mart 2003 HANIMLAR ÇAYI Bu yý l geleneksel haný mlar çay toplantý sý Pelikaani restoraný nda düzenlendi. Yaklaþ ý k 30 haný m katý ldý, bazý larý çocuklarý yla beraber geldi. Yanlarý nda evlerinde yaptý klarý börekler, kekler ve tatlý lar getirdiler. Gelecek programlar konuþ uldu, gelecek için fikir alý þ veriþ inde bulunuldu. Yeniden bir araya gelmek üzere toplantý mý z keyifli bir þ ekilde sona erdi. 5 Türk Sözü

5 KULTTUURITALO DA ÇAYLAR Ý ÇÝ LDÝ, TATLILAR TÜKETÝ LDÝ 8 Aralik ta Kulttuuritalo dan dý þ arý ya hoþ bir gürültü geliyordu. Binada aþ að ý yukarý 85 kiþ i, çoð u Türk, o akþ am keyifli bir toplantý yapý yorlardý. Buluþ maný n amacý yeni yý ldan önce buluþ up Þ eker Bayramý ný kutlamak ve bir araya gelmekti. Bu çay gecesini Finlandiya Türk Derneð i düzenledi, bu firsat derneð i taný tmak ve derneð e maddi yardim toplamak için de deð erlendirildi. Hoþ görünen çay masasý na saldý rý lmadan önce, dernek baþ kaný Mine Eray misafirlere dernekte yapý lan yeniliklerden bahsetti. Konuþ masý herkesi öylesine ümitlendirmiþ ti ki, çay gecesine katý lanlar toplam 350 euro kadar derneð e katký da bulundular. Eray dan sonra onur misafirimiz, Sayý n Büyükelçi Ý lhan Yið itbaþ ý oð lu, yaný nda eþ i Nuran Yið itbaþ ý oð lu, bir konuþ ma yaptý. Büyükelçi, Önemli olan bir araya toplanmaktý r, diye konuþ tu ve inaný yoruz ki gelen herkes onunla ayný fikirdeydi. Çoçuklar her zamanki gibi sað a sola koþ arken, çaylar içildi ve tatlý lar tüketildi, muhabbet edildi ve yeni insanlarla taný þ ý ldý. Kulttuuritalo da baþ ka Türklerle ilk defa bir araya gelenler de vardý. Masalarda konular balý k yetiþ tirme tekniklerinden James Bond un karizmasý na kadar çeþ itliydi. Gençlerin yorumu þ uydu: Ortam güzel, keþ ke müzikte olsaydý. Birçok dernek üyesinin ve büyükelçilik personelinin getirdið i leziz yiyecekler akþ am sonunda neredeyse bitmiþ ti, son ký rý ntý lar da kalan arkadaþ larla paylaþ ý ldý. 6 Türk Sözü Ayla ALBAYRAK

6 SÝ ZÝ N BÜRONUZ Ý NFOTÜRK Hukuki ; boþ anma, boþ anma tenfiz, mal taksimi anlaþ mazlý klarý nda, arsa ve ev alý m satý mlarý ndaki problemlerinizde, Finlandiya daki Yabancý lar Þ ubesinin ( UVI ) verdið i kararlarý incelemede, oturma müsadesindeki problemleriniz, iþ yerinizdeki anlaþ mazlý klar vb. gibi konularda, Ticari ; alý m satý m anlaþ malarý, iþ anlaþ malarý, Konsolosluk; Askerlik erteleme, dövizle askerlik, vatandaþ lý kdan çý kma ve vatandaþ lý ð a girme, nüfus cüzdaný, pasaport deð iþ tirme ve geçerlilik süresini uzatma vb. gibi kunularda muracat formlarý ný doldurmada, dilekçe yazmada, hertürlü konuda vekaletname hazý rlamada, Tercüme; Finceden ----> Türkçe ve Ý ngilizceye, Türkçeden ----> Fince ve Ý ngilizceye, Ý þ takip;finlandiya ve Türkiye de deð iþ en kanunlarý takip ve istenilen konuda kanun maddelerini temin etmede, TBMM Bakanlar Kurulu kararlarý ný temin etmede, resmi makamlardaki iþ lerinizde karþ ý ný za çý kablilecek sorunlarý ný z ile yalný z deð ilsiniz, rahatlý kla telefonla arayý p daný þ abileceð iniz sizin büronuz hizmetinizdedir. Tercüme ve Daný þ manlý k Bürosu Adres: Puistokatu 3b D 76, Helsinki Giriþ :Raatimiehenkatu 1 D Tel: / Fax: Çalý þ ma saatleri : P.tesi- Cuma 08:30-12:30 Not: ÝnfoTürk Tercüme ve Danýþma Bürosu nun TURKINFO fýrmasý ile hiç bir baðlantýsý yoktur. *** DEÐ ERLÝ ÜYELERÝ MÝ Z, DERNEÐ Ý MÝ ZÝ YAÞ ATABÝ LMEK, DAHA ETKÝ N VE ÇALIÞ IR HALE GETÝ RMEK Ý ÇÝ N LÜTFEN 20 EURO YILLIK ÜYELÝ K AÝ DAT ÜCRETÝ NÝ DERNEÐ Ý MÝ ZÝ N BANKA HESABINA YATIRINIZ. *** 2003 MAYIS AYININ SONUNA KADAR YILLIK ÜYELÝ K AÝ DAT ÜCRETLERÝ NÝ ÖDEMEYEN ÜYELERÝ MÝ ZÝ N, ÜYELÝ KLERÝ IPTAL EDÝ LCEKTÝ R. *** SÝ ZLERE DAHA ÇABUK ULAÞ MAK, SÝ ZLERÝ GELÝ Þ MELERDEN DAHA Ý YÝ HABERDAR ETMEK Ý STÝ YORUZ. BÝ ZE BU KONUDA YARDIMCI OLUN VE ELEKTRONÝ K POSTA ADRESLERÝ NÝ ZÝ ADRESINE BÝ LDÝ RÝ N VE Ý KAMETÐ AH ADRESÝ DE Ð Ý Þ Ý KLÝ KLERÝ RÝ NDEN BÝ ZÝ ZAMANINDA HABERDAR EDÝ N. 7 Türk Sözü

7 ÝSLAMDA HOÞ GÖRÜ Ý slam dini üç ana bölümden ibarettir. Bunlar, iman, ibadet ve ahlaktý r. Ahlakta güzel ve çirkin ahlak diye ikiye ayrý lý r. Güzel ahlak denilince ilk akla gelen hoþ görüdür. Hoþ görü yalný z insanlara karþ ý deð il bütün canlý lara karþ ý gösterilmesi gereken bir özelliktir. Ayný dünyada yaþ ayan insanlar, birbirlerine karþ ý hoþ görülü ve sabý rlý olmak zorundadý rlar. Baþ ka türlü dünya, yaþ anmaz hale gelir. Allah, insanlarý öyle yaratmý þ ki, milyarlarca insan arasý nda birbirine tam benzeyen iki kiþ i bulmak mümkün deð ildir. Birbirinden farklý özellikler arzeden insanlarý n elbetteki karakter ve ahlak yönünden de farklý lý klarý olacaktý r. Bu durumda anne baba çocuklarý na, çocuklar anne babalarý na, kardeþ ler kardeþ lere, insanlarda birbirlerine karþ ý hoþ görülü olmak durumundadý rlar. Bilhassa yaþ adý ð ý mý z memlekette insanlar arasý nda kültür farklý lý klarý varsa o zaman bu mesele daha da önem kazanacaktý r. Hoþ görü, baþ ka dinden, baþ ka mezhepten ve baþ ka siyasi görüþ ten olan insanlara karþ ý saygý lý olmaktý r. Onlarý n dinlerine, örf-adetlerine ve siyasi kanaatlerine hürmet etmektir. Biz kendi dinimize karþ ý nasý l baþ kalarý ndan hürmet bekliyorsak, bizimde baþ kalarý ný n dinlerine karþ ý ayný saygý yý göstermemiz gerekir. Aslý nda insanlarý zorlayarak dinlerini, siyasi kanaatlerini ve fikirlerini deð iþ tirmek doð ru deð ildir. Ý slamda zorlama yoktur. Bakara suresinde (2/256) Dinde zorlama yoktur der. Yani insanlar zorlanarak, mecbur edilerek baþ ka bir dine sokulamazlar. Çünkü zorla dine sokulan kiþ inin karakteri ve ahlaký bozulur. Ý stemedið i halde bir dini kabul etmek zorunda kalý r. Ý nanmadý ð ý halde, inanmý þ gibi görünmek insaný münafý k yapar. Münafý k kiþ iler dine faydalý olmaktan çok zararlý olmuþ lardý r.ý slam dünyasý bunun örnekleriyle doludur. Hoþ görünün en çok dini meselelerde olmasý gerekir. Bu nedenle bütün ilahi dinlerde hoþ görü (tolerans) vardý r. Kuran da Hücurat suresinde (49/13) Ey insanlar, doð rusu biz sizi bir erkekle bir diþ iden yarattý k ve birbirinizle taný þ maný z için sizi kavimlere ve kabilelere ayý rdý k. Muhakkaki Allah yaný nda en deð erli olaný ný z O ndan en çok korkaný ný zdý r. Þüphesiz Allah bilendir, her seyden haberdardý r. der. Demekki bütün insanlar ayný anne ve babadan doð arak bugün milyarlara ulaþ mý þ lardý r. Kehf suresinde (18/ 29) Ve deki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin. Dileyen inkar etsin buyurulmaktadý r. Kafirin suresinde (109/6) Sizin dininiz size, benim dinim banadý r. demektedir. Yunus suresinde (10/99) Eger Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmalarý için insanlarý zorlayacakmý sý n? Yine Hüd süresinde (11/118) Rabbin dileseydi bütün insanlarý bir tek millet yapardý. demiþ tir. Yukarý da zikredilen ayet meallerine baktý ð ý mý z zaman dünyada baþ ka milletlerin ve baþ ka dinden insanlarý n olmasý ný n tabii olduð unu anlarý z. Kuran ayetlerinden sonra þ imdi de bu konudaki peygamber hadislerine bakalý m. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) veda haccý nda yüz binden fazla müslümana irad ettikleri hutbesinde: Arabý n aceme, acemin araba üstünlüð ü yoktur. Üstünlük takvadadý r ( Allah korkusundadý r ). Takva ise kalptedir. demiþ tir. Baþ ka bir hadisinde de: Müslüman, baþ kalarý yla hoþ 8 Türk Sözü

8 geçinen ve kendisi ile de hoþ geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayý r yoktur der. Peygamberimiz Mekke den Medine ye hicret ettið i (622) zaman, Medine de yaþ ayan üç büyük yahudi kabilesi vardý. Peygamberimiz ilk olarak bu yahudi kabileleri ile 47 maddelik bir anlaþ ma yaptý. Tarihcilerin beyaný na göre dünyaný n ilk anayasalarý ndan biridir bu anlaþ ma. Buna göre her iki tarafda kendi dinlerini diledikleri gibi yaþ ayacaklar ve birbirlerinin dinlerine müdahele etmeyecekler. Bu da bize göstermektedir ki müslümanlar baþ ka din mensuplarý na karþ ý son derece hoþ görülü davranmý þ lardý r. Ý slam dini hý ristiyan ve yahudiler için Ehl- I kitap yani kitap ehilleri, kitaplarý olan kavimler veya okuma yazmayý bilen milletler diyerek onlarý baþ ka din ehillerinden ayý rmý þ tý r. Bundan 500 yý l önce Ý spanya yý terke mecbur kalan yahudileri müslüman bir memleket olan Türkiye kabul etmiþ tir. Bu insanlar 500 yý ldan beri Türkiye topraklarý nda huzur ve güven içinde yaþ amaktadý rlar. Müslümanlar, baþ kalarý ný n dinlerine, peygamberlerine ve kitaplarý na karþ ý her zaman saygý lý olmuþ lardý r. Mesela imaný n altý þ artý vardý r. Bunlardan birisi kitaplara imandý r. Ý slam, kendinden önce Allah tarafindan gönderilmiþ olan ilahi kitaplarý kabul eder ve onlarý n bozulmamý þ hallerine iman etmeyi emreder. Baþ ka bir iman þ artý da peygamberlere imandý r. Hz. Adem den baþ layarak bizim peygamberimiz Hz. Muhammed e kadar gönderilen bütün peygamberlerin, Allah ý n elçileri olduð una iman edilir. Bizler de bütun peygamberleri Allah ý n elçileri olarak kabul ederiz. Ý slam memleketlerinde pek çok kiþ ilere ehl-i kitap peygamberlerinin isimleri verilmiþ tir. Yüz binlerce insaný n ismi Ý sa veya Musa dý r. Hz Ý sa hý rý stiyanlarý n Hz. Musa da yahudilerin peygamberidir. Hz. Ý sanin anasý Hz. Meryem in ismini taþ ý yan milyonlarca bayan v a r d ý r islam dünyasý nda. Ayrý ca Kuran da Meryem suresi diye özel bir sure de var. Bu örneklerden de anlaþ ý lacað ý gibi islamda mükemmel manada hoþ görü vardý r. Günümüz müslümanlarý ný, ve günümüz insanlarý ný n, islamý n getirdið i ve beþ eriyete sunduð u hoþ görüyü yeterince anlayabildiklerini söylemek zordur. Tabii bu, islamý n deð il, islamiyeti yeterince bilmeyen insanlarý n ve müslümanlarý n ayý bý dý r. Peki dið er dinler islama, islamý n peygamberine ve kitabý na karþ ý ayný saygý yý ve ayný kabulü gösteriyorlar mi? Ayný hoþ görü (tolerans) onlarda da varmý? Diye bir soru soracak olursak, buna da olumlu bir cevap vermemiz maalesef mümkün deð ildir. Bu konudaki sözlerimizi Yunus Emre nin mý sralarý yla bitirelim. Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratý laný hoþ gördük Yaratandan ötürü Gelin taný þ olalý m Ý þ i kolay ký lalý m Sevelim, sevilelim Bu dünya kimseye kalmaz Abdurrahman KAYA Finlandiya Ý slam Cemaati Ý mamý 9 Türk Sözü

9 KUN AVIOLIITTO PÄÄTTYY... Asianajajaurani aikana olen usein kohdannut tapauksia, joissa henkilöllä on ollut mielestään hyvät perustelut vaatimukselleen, mutta lopputulos on kuitenkin ollut hänen odotustensa vastainen. Usein tämä on johtunut siitä, että lakien ja muiden määräysten tulkinta poikkeaa siitä mihin henkilö on valmistautunut. Yleisimmin tapaukset liittyvät perhe-elämään tai perheen hajoamiseen. Esitän seuraavassa eräitä olennaisia seikkoja liittyen avioeroihin. Avioliiton päättymisestä Avioliiton aikana kumpikin puoliso hallitsee omissa nimissään olevaa omaisuutta itsenäisesti. Puolisot ovat täysin tasa-arvoiset ja kumpi tahansa puolisoista voi hakea avioeroa. Hakemusta ei tarvitse perustella ja kun kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen jompi kumpi puolisoista uudistaa hakemuksen, erosta tulee lopullinen. Avioeroon syyllistä ei etsitä. Avioerohakemuksen jättämisen jälkeen puolisoille tulevaa omaisuutta ei lasketa mukaan puolisoiden omaisuuden jaossa. Puolisoiden muu omaisuus, sen jälkeen kun siitä on vähennetty velat, jaetaan tasan puolisoiden kesken. Avioehtosopimuksella, joka on rekisteröitävä, voidaan poiketa edellämainitusta ta-sajaosta. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että kun avioliitto on ollut lyhytaikainen (vain joitakin vuosia), voi enemmän omistava puoliso kieltäytyä luovuttamasta omaa omaisuuttaan toiselle puolisolle. Lapset avioerossa Lasten huoltaja päättää lasta koskevista asioista, joita ovat esimerkiksi lapsen sukunimi, uskonto, passi ja koulutus. Mikäli vanhemmat ovat yhteishuoltajia, heidän on sovittava keskenään mainituista asioista. Lasta ei määrätä yhteishuoltoon mikäli vanhempien keskinäiset välit ovat niin riitaiset, että he eivät kykenisi sopimaan lasta koskevista asioista. Silloin siis toinen vanhemmista saa yksin määrätä lasta koskevista asioista. Jos vanhemmat eivät pääse sovintoon siitä, missä lapsi asuu, asumisesta määrää tuomioistuin sen jälkeen kun sosiaaliviranomaiset ovat antaneet lausuntonsa. Sosiaaliviranomaiset tapaavat ennen lausunnon antamista molemmat vanhemmat yhdessä lasten kanssa ja pyrkivät selvittämään, mikä olisi lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta paras paikka lapsen asua. Esimerkiksi isän kannattaakin keskittyä osoittamaan, että lapsen on hyvä olla juuri isän luona sen sijaan että ryhtyy syyttämään äitiä avioliiton aikaisista tapahtumista. Väliaikaisen päätöksen lasten asuinpaikasta voi saada runsaassa puolessa vuodessa ja lopullisen käräjäoikeuden ratkaisun runsaassa vuodessa (jos siitä valitetaan, käsittely kestää vielä toista vuotta lisää). Ennen väliaikaisen päätöksen antamista lapsi asuu yleensä sen luona, jolle hän fyysisesti jäi puolisoiden muuttaessa erilleen. Lapsen tapaamisoikeudesta on syytä sopia tarkasti unohtamatta kesälomia ja juhlapyhiä. Käytännössä usein sovitaan, että lapsi saa tavata toista vanhempaansa joka toinen viikonloppu perjantai-illasta sunnuntaiiltaan. Kyse on tässäkin lapsen oikeudesta, ei vanhempien vallasta määrätä tapaamisista eikä velvollisuudesta tavata lasta. Isä tai äiti, jonka luona lapsi ei asu, joutuu maksamaan 10 Türk Sözü

10 elatusapua. Lähtökohtana on lapsen tarve (keskimäärin 330 euroa / kk lapsilisä huomioiden), josta muualla asuva isä tai äiti maksaa-saa elatusapua yhteenlaskettujen nettotulojen osoittamassa suhteessa. Elatusapu on sidottu indeksiin. Elatusapu on maksettava vaikka lasta ei tapaisikaan. Maksamatta jätetty elatusapu voidaan ulosmitata, mutta 5 vuotta vanhempaa maksamatonta elatusapua ei peritä. Lasta koskevien päätösten (huoltajuus, asuminen, elatusapu) muuttaminen ilman oleellista pysyvää muutosta vanhempien olosuhteissa ei ole mahdollista. Lasta koskevissa päätöksissä ratkaisu perustuu aina siihen, minkä katsotaan olevan lapsen edun mukaista suomalaisessa yhteiskunnassa. Vanhempien kulttuuri ja tavat ovat vähempimerkityksisiä. Ravil Asis Asianajaja, Helsinki EVLÝ LÝ K BÝ TÝ NCE Avukatlý k kariyerimde, birçok kez kiþ ilerin istediklerine göre kendilerince çok iyi nedenleri olduð u ama sonucun beklendið i gibi çý kmadý ð ý vakalara rastladý m. Genellikle bu, yasalarý n ve dið er kurallarý n yorumlanmasý ný n kiþ inin düþ ündüð ünden farklý olmasý ndan kaynaklanmý þ tý r. Bu vakalarý n çoð unluð u aile hayatý yla ve ailenin dað ý lmasý ile ilgilidir. Aþ að ý da boþ anma ile ilgili bazý konularý sunuyorum. Evlilik bitmesi hakký nda Evlilik süresince, eþ ler kendi adý na olan malý n bað ý msý z sahipleridir. Eþ ler tamamen eþ it olup, her hangi birisi boþ anmaya baþ vurabilir. Baþ vuru için gerekçe göstermeye gerek yoktur. Baþ vurudan altý aylý k düþ ünce süresinden sonra eþ lerden biri baþ vuruyu yeniledið i zaman boþ anma gerçekleþ ir. Boþ anmaný n suçlusu aranmaz. Boþ anma baþ vurusu yapý ldý ktan sonraki eþ lerin aldý ð ý mal, mal paylaþ masý na dahil deð ildir. Eþ lerin dið er malý, borçlar çý karý ldý ktan sonra eþ ler arasý nda eþ it olarak paylaþ ý lý Daha r. önce yapý lmý þ ve kayý t olmuþ bir evlilik þ artnamesine (avioehto) göre yukarý da belirtilen paylaþ ý m farklý yapý labilir. Hukuk uygulamasý na (oikeuskäytäntö) göre de evlilik ký sa sürmüs ise (sadece birkaç yý l) daha fazla mal sahibi olan eþ, kendi malý ný eþ ine vermeyi reddedebilir. Çocuklar boþ anmada Çocuð un velisi çocuk hakký ndaki kararlarý verir, örneð in çocuð un soyadý, dini, pasaportu ve eð itimi. Velayet, hem anne hem de babaný n üstünde ise (yhteishuoltajuus) onlarý n bu kararlarý birlikte vermeleri gerekir. Anne babaný n arasý, çocuk hakký ndaki kararlarý veremeyecek kadar açý k ise velayet ya anneye ya da babaya verilir. O halde ya anne ya da baba, çocuk hakký ndaki kararlarý tek baþ ý na verebilir. Anne ve baba, çocuð un nerede ikamet edeceð i hakký nda anlaþ amaz ise çocuð un ikamet yerini, sosyal görevliler beyannameyi hazý rladý ktan sonra mahkeme karar verir. 11 Türk Sözü

11 Beyannameyi yapmadan önce sosyal görevliler, hem anne hem de babayla çocukla birlikte görüþ üp çocuð un yetiþ mesi ve yararý baký mý ndan nerede ikamet etmesi gerektið ini açý ð a çý karmaya çal ý þ ý r. Örneð in babaný n, anneyi evlilik sý rasý ndaki olaylar ile suçlamaktan çok, daha fazla çocuð un neden babasý ile kalmasý ný n daha iyi olduð unu kaný tlamaya çalý þ masý faydalý dý r. Çocuð un nerede ikamet etmesine dair geçici bir karara yaklaþ ý k altý ayda varý lý p, kalý cý karar mahkeme (käräjäoikeus) tarafý ndan yaklaþ ý k bir yý lda verilir. (Eger bu karara itiraz edilirse, onun davasý bir yý l daha sürer.) Geçici bir karar verilmeden çocuk genellikle, eþ lerin ikamet adreslerini ayý rdý ð ý zaman hangi ebeveynde kalmý þ ise, onun yaný nda kalý r. Çocugun görüþ me hakký (tapaamisoikeus), yaz tatilleri ve bayramlar unutulmadan, üzerinde dikkatle anlaþ ý lmasý gereken bir konudur. Genellikle uygunlanan þ ekil, çocuð un ebeveyniyle her iki hafta sonunda bir, cuma akþ amý ndan pazar akþ amý na kadar görüþ mesidir. Bunda da en önemli nokta, ebeveynin görüþ medeki söz hakký gücü veya yükümlülük deð il de, çocuð un olan hakký dý r. Çocuð u ile birlikte yaþ amayan anne veya babaný n nafaka ödemesi gerekir. Anne veya baba, ikisinin toplanmý þ olan net gelirleri temel kabul edilerek, çocuð un ihtiyacý na (ortalama ayda 330 euro, çocuk parasý (lapsilisä) dikkate alý narak) göre, nafakayý alý r veya öder. Nafaka endekse bað lý dý r. Çocukla görüþ ülmezse bile nafakaný n ödenmesi gerekir. Ödenmemiþ nafaka icra edilebilir ama 5 yý ldan daha eski ödenmemiþ nafakalar alý namaz. Çocuk hakký ndaki kararlarý n (velayet, ikamet, nafaka) ebeveynin durumunda esas ve kalý cý deð iþ iklik olmadan deð iþ tirilmesi mümkün deð ildir. Çocuk hakký ndaki kararlarý n çözümü daima Fin toplumunda çocuð un yararý na göre verilmektedir. Ebeveynin kültürüne veya geleneklerine daha az önem verilmektedir. Ravil Asis Avukat, Helsinki Kettutie 2 (Erätorin kulma) Helsinki Tel : Türk Sözü

12 G L GREEN LEMON OY Vanhanlinnankuja 1 D Helsinki Salih KARA Puh: +358 (0) Fax: +358 (0) Gsm: +358 (0) GREEN LEMON OY Raký, likör, þ arap ve meyvasularý çeþ itleriyle hizmetinizdeyiz. Ürünlerimiz Türk Mamülleridir. ve E.T. geldi * En iyi hizmet * En uygun fiyatlar ÝSTANBUL * Malev H.Y alan vergisi * Swiss H.Y alan vergisi * Lufthansa H.Y alan vergisi ÝZMÝR * Lufthansa H.Y alan vergisi ANKARA * Lufthansa H.Y alan vergisi Ismail ( Ismo) Ekim ÝSTANBUL direkt uçak * FINNAIR Hava Yollarý Yalnýz gidiþ: 295 Euro Gidis-dönüs: 398 Euro dan baþlayan fiyatlarla... Direkt uçak fiyatlarýna vergi dahildir. 13 Türk Sözü ANKARA ve ÝZMÝR e uygun fiyatla uçak bileti Ayrýntýlý bilgi için büromuzu arayýn! DETUR, AURINKOMATKAT ve SILJA LINE biletlerini bizden ayýrtabilirsiniz. E.T. - TOURS Runeberginkatu 8, Helsinki - Finland Tel Gençler! Daha pahalý fiyata ve hatta ayný fiyata yabancýdan almayýn, bizi destekleyin!

13 TÜRKÝ YE - FÝ NLANDÝ YA TÝCARÝ Ý LÝ Þ KÝ LERÝ T ürkiye ile Finlandiya arasý nda ticaret hacmi son yý llarda gerek Finlandiya ný n AB ye giriþ i ve gerekse Türkiye nin AB ile Gümrük Birlið i oluþ turmasý sonucu hý zlý bir artý þ Ý kili Ticari Ý liþ kiler göstermiþ tir. Ticaret hacmi 1991 yý lý ndaki 75.5 milyon Euro seviyesinden 2002 yý lý nda 493,7 milyon Euro seviyesine yükselmiþ tir. YILLAR TR den ithalat (CIF) TR ye ihracat (FOB) DENGE HACÝ M Finlandiya ný n Türkiyeden Ý thalatý Finlandiya ný n Türkiye den gerçekleþ tirdið i 2002 yý lý ithalatý bir önceki yý la göre %38 artý þ göstererek milyon Euro olarak gerçekleþ miþ tir. Finlandiya ný n Türkiye den ithalatý nda ilk sý rada 51.2 milyon Euro ile tekstil ve konfeksiyon ürünleri yer almaktadý r. Ancak söz konusu ülkenin tekstil ürünleri ithalatý ný n 757 milyon Euro olduð u dikkate alý ndý ð ý nda Türkiye nin payý %7 olmaktadý Hazý r. r giyim sektöründe Türkiye nin rakipleri Çin Halk Cumhuriyeti, Estonya, Ý talya, Ý sveç ve Portekiz olmaktadý r. Estonya da kurulu tekstil üretim tesisleri genellikle Fin sermayesiyle kurulmuþ olup girdilerini Finlandiya dan temin etmektedirler. Türkiye den gerçekleþ tirdið i ithalat içerisinde dið er önemli kalem ise makine ve ulaþ ý m araçlarý baþ lý ð ý altý nda yer alan ürünlerdir. Bu ürün grubu içerisinde oto ve otomotiv yan sanayi ürünleri (32 milyon Euro), televizyon (5.2 milyon Euro), bisiklet ve elektrikli makineler yer almaktadý r. Oto ve oto yan sanayi ürünleri ihracatý 2002 yý lý nda bir önceki yý la göre % 324 artý þ göstermiþ tir. Türkiye Finlandiya ya bisiklet ihraç eden ülkeler arasý nda ilk sý rada yer almaktadý r. Finlandiya ný n Türkiye den gerçekleþ tirdið i gý da ve canlý hayvan ithalatý nda (5.7 milyon Euro) en yüksek pay sebze ve meyve ithalatý olup bu ürünlerin 2002 yý lý nda ithalatý 2001 yý lý ný n ayný dönemine göre %25 azalý þ göstermiþ tir. 14 Türk Sözü

14 Finlandiya ný n 2001 yý lý nda Türkiye ye ihracatý 2000 yý lý na göre %60 azalarak milyon dolar olarak gerçekleþ miþ tir. Ý thalattaki bu azalma Türkiyenin 2000 yý lý nda girdið i ekonomik kriz dolayý sý yla yatý rý m ve tüketim mallarý ithalatý yapamamasý ndan kaynaklanmý þ tý r.. Ancak 2002 yý lý na gelindið inde, Türk ekonomisinin tekrar büyüme sürecine girmesi sonucu Türkiye nin Finlandiya ný n Türkiye ye Ý hracatý Ý kili Ticari Ý liþ kilerde Karþ ý laþ ý lan Sorunlar Finlandiya dan gerçekleþ tirdið i 2002 yý lý ithalatý 2001 yý lý na göre %35 artý þ göstermiþ tir. Bu dönemde toplam ithalatý n %52,5 ini teþ kil eden mobil telefon, enerji ve sanayi makinalarý ný ihtiva eden gruptaki mallarý n ithalatý 150 milyon Euro olarak gerçekleþ miþ tir. Söz konusu artý þ genel endüstri, enerji ve elektrik makinalarý ithalatý ndaki artý þ tan kaynaklanmý þ tý r. Türkiye ve Finlandiya üretim yapý larý itibariyle birbirini tamamlayý cý özelliklere sahip iki ülke olmalarý na rað men Finlandiya ný n Türkiye den gerçekleþ tirdið i ithalat ülkemiz potansiyelini yansý tmaktan uzak bulunmaktadý r. Türkiye nin rekabet gücünün yüksek olduð u tekstil ve konfeksiyon ihracatý nda bile Finlandiya piyasasý ndaki payý %7 bulunmaktadý r. Bu sonuca ulaþ ý lmasý nda Türk iþ adamlarý ný n Finlandiya piyasasý nda karþ ý laþ tý ð ý sorunlar etkili olmaktadý r. Türk iþ adamlarý ný n Finlandiya da karþ ý laþ tý klarý sorunlar aþ að ý daki þ ekilde özetlenebilir. Ý þ adamlarý mý z Finlandiya ya yönelik iþ ziyaretlerinde vize almakta sorunlarla karþ ý laþ maktadý rlar. Türkiye ile Finlandiya arasý nda her ne kadar düzenli gemi taþ ý macý ý l ð ý bulunmakta ise de taþ ý ma süresinin uzunluð u,að ý r ký þ koþ ullarý ndan kaynaklanan problemler ile karayolu taþ ý macý ý l ð ý nda karþ ý laþ ý lan sorunlar ikili ticaretin geliþ mesini engeller mahiyettedir. Türkiye ile Finlandiya arasý nda doð rudan uçuþ bað lantý sý ný n bulunmamasý ise iþ ziyaretlerini zorlaþ tý rarak, ikili ticaretin geliþ mesine engel olmaktadý r. þ Finlandiya iþ çevrelerinin alý agelmiþ olduklarý iþ çevreleri ile iþ bað lantý larý ný devam ettirmek temayülünde olmalarý Türk iþ çevrelerinin bu pazarda yeni iþ iliþ kileri kurmalarý ný zorlaþ tý rmaktadý r. Finlandiya Gümrük Bakanlý ð ý labaratuarlarý tarafý ndan tüketicinin korunmasý amacý ile her türlü yaþ kuru ve kurutulmuþ meyve ve sebze ithalatý pestisit, sülfür dioksit ve dið er sað lý k kriterleri dikkate alý narak kontrol edilmekte, bu kontroller sonucunda zaman zaman söz konusu ürünlerin ithalatý na izin verilmemektedir. TÜRKÝ YE FÝ NLANDÝ YA YATIRIM Ý LÝ Þ KÝ LERÝ Türk Firmalarý ný n Finlandiya daki Yatý rý mlarý Ab Eti Products Oy : Etibank ý n ürettið i bor mineralleri ve kimyasallarý ný n Ý skandinav ülkelerinde ( Ý sveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka ) ve Baltý k ülkelerinde Þ Ý (Estonya, Letonya, Litvanya) pazarlanmasý amacý yla Finlandiya da kurulmuþ tur. irket skandinav bor Pazarý nda % 75 paya sahiptir. 15 Türk Sözü

15 Temsilcilik açan Türk firmasý Oy Scanpex Ab : Bisiklet üreticisi Finlandiya ný nturku kentindedir. Bisan larý n Ý skandinavya temsilcilið i olup, Fin Firmalarý ný n Türkiye de Yatý rý mlarý þ þ Ý ð ý Türkiye de yabancý sermaye mevzuatý yurt dý þ ý ndaki en önemli yatý rý mlarý ndan biridir. çerçevesinde Fin sermayeli 20 adet irket Dið er taraftan Nokia ný n (mobil telefon) faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmalar Türkiye deki Pazar payý %30 u geçmiþ tir. telekominikasyon, demir-çelik, elektronik, makina ve kimya sanayinde faaliyet Türkiye de üretim faaliyetinde bulunan Fin firmalarý Kone Corporation, Nokia Corporation, göstermektedir.finlandiya ný n en büyük Kcý Konecranes Ý nternational, Sonera Corporation, irketlerinden biri iken 2002 yý lý nda sveç Kemira Chemicals, Huhtamaki olarak firmasý Telia ile birleþ en sý ralanabilir. Halen Türkiye de faaliyet Sonera ný ntürkcell deki payý %41 dir. GSM lisansý ve telekominikasyon að ý alaný ndaki söz gösteren Fin firmalarý ný n 2001 yý lý satý þ hacmi 205 milyon Euro dur. konusu yatý rý m Finlandiya ný n Fin Firmalarý ný n Türkiye de Açtý Temsilcilikler Halihazý rda 80 den fazla Fin firmasý ný n Türkiye de temsilcilið i bulunmaktadý r. Temsilcilið i bulunan baþ lý ca Fin Þ irketleri Son on yý lda Türkiye Finlandiya ticaret hacmi hý zlý bir artý þ göstermiþ tir. Ancak Türk ekonomisinin 2001 yý lý nda karþ ý laþ tý ð ý ekonomik kriz sonucu Finlandiya dan gerçekleþ tirilen ithalatý n 2001 yý lý nda %52.2 düþ mesi ticaret hacminin de azalmasý na neden olmuþ tur. Ancak Türk ekonomisinde 2002 yý lý baþ ý ndan itibaren görülen hý zlý iyileþ me ve yatý rý mlardaki artý þ Finlandiya dan ithalatý artý rmý þ tý Öte r. yandan Türk ihracatçý sý ný n 2001 krizi ertesi gösterdið i dinamik atak Fin piyasasý nda da etkisini göstermiþ ve Türkiye nin 2002 yý lý ihracatý ný n%38 artmasý na yol açarak ticaret hacminin artmasý nda etkili olmuþ tur. Türkiye 2000 yý lý nda Finlandiya tekstil ve konfeksiyon ürünleri piyasasý nda 9. tedarikçi ülke iken 2002 yý lý nda 5. tedarikçi ülke konumuna gelmiþ tir. Dið er taraftan AB Ülkeleri içerisinde en fazla yaþ lý araba kullanan ve halen 1 milyon taþ ý t aracý ný n 10 yaþ ý ný n üzerinde olduð u belirtilen Finlandiya piyasasý, Türk oto 16 Türk Sözü DEÐ ERLENDÝ RME Fortum Engineering Ltd., Outokumpu Oyj, Wärtsilä Corporation, Rannila Projects, Schauman Wood dý r. ve oto yan sanayiiçin çekici bir pazar olmuþ 2002 yý lý nda aný lan sektörün ihracatý % 324 artý þ göstermiþ tir. Finlandiya piyasasý nda Türkiye nin rekabet edebileceð i baþ lý ca sektörler, tekstil, gý da, otomotiv, dayaný klý tüketim mallarý, seramik ve ateþ e dayaný klý inþ aat malzemeleri olarak sý ralanabilir. Fin firmalarý için Türkiye, bilgi, haberleþ me ve enerji teknolojilerinde elde ettikleri deneyimleri ile uygun bir yatý rý m ortamý olmaktadý r. Dið er taraftan Fin firmalarý n Türkiye pazarý ný n yaný sý ra, ülkemiz üzerinden Bað ý msý z Devletler Topluluð u ve Orta Doð u ülkeleri pazarlarý na rahatça girebilme imkaný na kavuþ acað ý deð erlendirilmektedir. Ayrý ca inþ aat ve taahütlük hizmetleri konusunda uluslararasý deneyime haiz Türk ve Fin firmalarý n Almanya da ve Rusya da gerçekleþ tirdikleri iþ birliklerini dið er ülkelere de yaygý nlaþ tý rý larak devam ettirmeleri iki ülke için de yararlý görülmektedir. Ergül TANYERÝ Ticaret Müþ aviri

16 FÝ NLANDÝ YA Benim adý m Hazal Özen, dokuz yaþ ý ndayý m. Burada iki yý l kaldý m. Buraný n nasý l bir ülke olduð unu anlamak için yeterli bir süre. Türkiye deyken ben buraya geleceð imi öð renince çok sevindim. Ama yaný ldý m, demek istedið im buraya gelince bana kötü davrandý lar. Ve buraya gelince Türkiye yi gerçekten özlemeye baþ ladý m. Burasý modern bir ülke olmasý na rað men kendi ülkemi daha güzel görüyorum. Bizim insanlar cahil olmalarý na rað men çok eli açý ktý r mesela. Finliler olsa sokakta kanlar içinde bir adam görseler yaný na yaklaþ mazlar, ama biz tam tersini yaparý z. Tabiki bazý Finliler o kadar soð uk deð il. Benim taný dý klarý m çok iyi insanlar. Ama yine de bizim topraklarý mý z belki de insaný n caný ný n deð erinde. Kurban bayramý için Türkiye ye gidiyorum. Ablamý, abimi, teyzelerimi, kuzenlerimi görebileceð im. Onlarý çok özledim, ama maalesef geri dönmek zorundayý m. Bir gün geri döneceð im. O zaman da herhalde Finlandiya yý özleyeceð im. Hazal Özen Sofra, pöytä katettuna. modern Turkish and Middle Eastern cuisine Korkeavuorenkatu 2 Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Avoinna: ma-to 16-22, pe-la 16-01, su Türk Sözü

17 PELÝ N Ý TANIYOR? MUSUNUZ? Pelin bir pazar sabahi saat 08:30 da uyandý. Cuma günü okuldan gelirken, bu hafta sonu önceki haftadan eksik kalan derslerini tamamlamak ve önümüzdeki hafta içindeki sý navlara hazý rlanmak için karar vermiþ. Bu nedenle cuma öð leden sonrasý ný ve geceyi kendine ayý rdý. Odasinda müzik dinledi, televizyon seyretti, geç saatte yattý. Cumartesi günü öð lene kadar arkadaþ larý yla beraber oldu. Öð leden sonra kursa gitti. Zamanin nasý l aký p gittið ini farkedemedi. Ders çalý þ madý ð ý için rahatsý zlý k duyuyordu ama içindeki bu huzursuzluð u: Önümde koskoca bir pazar var. diyerek bastý rdý. Pazar sabahý Pelin bu düþ ünceyle 08:30 da uyandý. Önce güzel bir tatil kahvaltý sý yaptý, sonra gazeteleri okuyup ders çalý þ maya karar verdi. Gazeteler bittið inde öð le olmak üzereydi. Televizyondaki filme bir göz atip çalý þ ma odasý na geçmek istedi. Ama film öyle güzel ve heyecanlý ydý ki, yine önünde koskoca pazar gününün olduð unu düþ ünerek filmi izlemeye karar verdi. Film bittið inde saat 12:30 du. Annesinin özenle hazý rladý ð ý öð le yemeð ini yiyip, evdekilerle biraz sohbet ettikten sonra çalý þ ma odasý na yöneldi. Fakat tam bu sý rada çok güzel bir belgesel program ekrana gelmiþ ti. Ayað ý na kadar gelen bu firsatý kaçý rmamasý gerektið ini düþ ündü. Program biter bitmez sý ký bir þ e k i l d e çalý þ maya baþ larý m. dedi. Böylece televizyonun karþ ý sý na oturdu. Program bittið inde annesi çay hazý rlamý þ tý. Pelin çayý içip derse baþ lamaný n daha doð ru olacað ý na karar verdi. Çay bittið inde Pelin in üzerine bir að ý rlý k çökmüþ tü. Haftanin yorgunluð u, çayla birlikte yenilenler Pelin i gevþ etmiþ ti. Bu yorgunlukla verimli çalý þ amam diye düþ ündü ve dinlendikden sonra çalý þ maya karar verdi. Hava kararmak üzere iken huzursuz bir þ ekilde uyandý. Çalý þ ma masasý na yönelirken televizyonda en sevdið i dizinin baþ ladý ð ý ný duydu. Bu diziyi mutlaka izlemeliydi Film bittið inde akþ am yemeð i saati gelmiþ ti. Yemek yedikten sonra onca dersin altindan kalkmak için vakit çok geçti. Bugün çalý þ madý m ama yarý n çalý þ acað ý m diyerek kendini rahatlatmaya çalý þ tý ama sý ký ntý lý bir þ ekilde odasý na gitti. Çalý þ mak için deð il uyumak için. Bu öyküde yer alan Pelin i taný yor musunuz? Hepimizin içinde Pelin den bir parça yok mu? Önce ders çalý þ mak için kendisine kesintisiz bir zaman ayý rmaya çalý þ an ama bu zamaný ný hiç bulamayan, bu zaman içinde daha az önemli iþ ler yapan, aklý ndan ders çalý þ masý gerektið ini çý karmadý ð ý için rahat edemeyen ve kendisini huzursuz hisseden, küçük menfaatleri büyük olanlara tercih eden... Selin UZ 18 Türk Sözü

18 ÞÝÝRLER... þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler... GURBET Gurbet o kadar acý Ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancý, Hepsi baºka biçimde! Eriyorum gitgide Elveda her ümide Gurbet benlið imi de Bitirdi bir içimde. Ne arzum, ne emelim... Yaralanmý þ bir elim... Ben gurbette deð ilim Gurbet benim içimde. Kemalettin Kamu ( ) GURBETTE gurbete kaçacað ý m o lacivert ülkeye o üzünç denizine uzayan iskeleye ansý zý n sormaksý zý n neler kalý r geriye gurbete kaçacað ý m o kimsesiz ülkeye o geri dönülmeze bað lanan iki köprüye umarsý z durmaksý zý n acý lar tüketmeye gurbete çý kacað ý m o duvaksiz tepeye o yolunda gözyaþ ý çeºmesi kuru köye kopup yal ný zlý ð ý mdan kopup sonsuzluð umdan UZAKTA Bir el görürsün Sivas taki ellere benzer Bir yüz Ý stanbul dakine. gurbete kaçacað ý m gurbete tükenmeye Yaþ ar Miraç Hemen yaklaþ ý rsý n Sý kmak için Öpmek için özlemle, Anlamazlar. 19 Türk Sözü Fazý l Hüsnü Dað larca

19 TESATEK OY satelliittitarvikkeita myynti ja asennus Türk ve dið er televizyon kanallarý ný uydudan izlemek istiyormusunuz? Dijital ve analog çanak anteni isteð e bað lý olmak üzere motorlu yön tespit edici sistemle kurulmaktadý r. Birbirine yaký n iþ yeri veya evler arasý nda tek anten üzerinden dið er televizyona kablosuz bað lantý yapý lmaktadý r. Daha fazla bilgi için Tel: AJAN PESU OY Hertürlü arabaný n iç ve dý þ, yý kama, pasta ve cila yapý lý r. Myyrmanni Kauppakes. Parkkihalli VANTAA Tel : Helsinki ve çevresinde ilk Türk KURU TEMÝ ZLEYÝ CÝ olarak aralý ksý z 10 yý ldý r hizmetinizdeyiz Katajanoka. Luotsikatu Ý täkeskus parkkitaso Itäkatu 1 c Myyrmanni Kauppakeskus Myyrmanni Türk Sözü

20 YEMEKLER... yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler... Kalburabastý (38-40 adet) Tavuk göð sü 1,5 bardak zeytin yað ý 1 bardak su (süt de konulabilir) 1 çay kaþ ý ð ý soda Alabildið in kadar un Istenilirse ceviz ýðý þ 1,5 litre su 2 raký brd. þ eker 1,5 raký brd. un 2 çay kaþ vanilya ekeri yarý m paket margarin (150 g) 1 parça damla saký z (varsa) ªerbet: 1 kg su 1 litre ªeker Hazý rlaný þ ý : Yað ile su iyice karý þ tý rý lý r, su kaybolup karý þ ý m beyazlayana kadar. Ý cine soda atý lý p karý þ tý rý lý r. En son da alabildið i kadar un ilave edilir. Hamur çok yumuþ ak olmayacak, iyice yoð urulmuþ olacak. Küçük (bir buçuk yemek kaþ ý ð ý kadar) hamur parçalar kalbur veya rendeleyicinin üstünden geçirilip yuvarlak ve uzun þ ekil verilir. Þ ekil içi boþ kirpiye benzeyecek, rulo halinde olacak. Rulonun içine istenilirse yarim ceviz konulacak. Fý rý nda 200 C derecede üstü ký zarý ncaya kadar piþ irilir. Þ erbet tencerede þ urup olana kadar kaynatý lir. Ilý k ý lý k kalburabastý larý n üzerine dökülür. Tatlý lar iyice suyunu çektikten sonra servis yapý lý r. Hazý rlaný þ ý : Bütün malzemeler tencerenin icinde karý þ tý rý lý p kaynatý lý r. Sonra mikserle 10 dak. çý rpý lý r. Kalý bý n içine dökülüp dolapta soð utulur. Ý yice soð umuþ katý laþ mý þ bir halde servis yapý lý r. 21Türk Sözü

21 SUOMEN TURKKILAINEN YHDISTYS RY FÝ NLANDÝ YA TÜRK DERNEÐ Ý 1981 Adres / Osoite: PL HKÝ Banka hesabý / Tilinumero: MERÝ TA ÜYELÝ K Ý ÇÝ N YAPILMASI GEREKENLER / LIITYÄKSENNE JÄSENEKSI: Üyelik baþ vurusu için aþ að ý daki bölümü doldurup bir yý llý k üyelik aidatý olan 20 euro yu (yý llý k 20 ) ödedið inizi gösteren makbuzla birlikte derneð imize iletin. Täyttäkää alla olevat kohdat ja maksettuanne jäsenmaksua 20 euro vuosi (vuosi maksu 20 ) lähettäkää kuittinne ja lomake täytettynä yhdistyksemme. SOYADI / SUKUNIMI: ADI / NIMI: D.TARÝ HÝ / SYNT.AIKA:.. MEDENÝ HALÝ / SIVIILISÄÄTY UYRUÐ U / KANSALAISUUS:... MESLEÐ Ý / AMMATTI: EÞ Ý NÝ ZÝ N ADI PUOLISONNE / NIMI:..... ÇOCUK SAYISI / LASTEN MÄÄR ÇOCUKLARIN Ý SMÝ VE DOÐ UM TARÝ HÝ / LASTEN NÝ MET JA SYNTYMÄ AJAT: 1) /.../... 2) /.../... 3) /.../... 4) /.../... EV ADRESÝ / KOTI OSOITE: Ý Þ ADRESÝ / TYÖ OSOITE: TELEFON / PUHELIN :EV / KOTI GSM....Ý Þ / TYÖ E-POSTA / SÄHKÖPOSTI.... FAX DERNEK ETKÝ NLÝ KLERÝ NDE FAYDALANABÝ LECEÐ Ý MÝ Z ÖZEL BECERÝ LERÝ NÝ AUTTAMIS Z / MAHDOLLISUUTENNE YHDISTYKSEMME TOIMINNASSA: örneð in; müzik, spor, eð lence, folklor, eð itim v.b. konularda aktif çalý þ abileceð iniz veya yönlendirebileceð iniz konular /esim; ohjaus toimintaa lasten parissa, urheilussa, musiikissa, juhlissa ym..ym DERNEKTEN BEKLENTÝ LERÝ NÝ Z / ODOTUKSENNE HDISTYSESTÄMME: Derneð e üye olmak istiyorum, gereð inin yapý lmasý ný dilerim. Haluan liittyä yhdistyksenne jäseneksi. Tarih / Päiväys / /. Ý mza / Allekirjoitus

22 taze sebzeler ; dolma ve sivribiber, patlýcan, kabak... baklagiller ; kurufasulye çeþitleri, bulgur, pirinç... baharatlar ; sumak, nane, pulbiber, karabiber... süt mamülleri ; yoðurt, beyaz peynir... konserveler ; yaprak sarmasý, fasulye, pilaki... turþular ; lahana, biber, karýþýk... reçeller ; incir, viþne, çilek ( bal ) tatlýlar ; baklava, helva, kadayýf, lokum... içecekler ; çay, türkkahvesi meyvasularý ; kiraz, þeftali, kayýsý, viþne çerezler ; leblebi, fýndýk, fýstýk, ayçekirdeði... sucuk, pastýrma ve sosis çeþitleri TAT ORIENT MARKET Mekaanikonkatu HELSINKI Hertton Herttoniemi (Siilitie metroasema) Tel : P.tesý - Cuma C.tesi JÄRVENPÄÄN MÝ LANO 23 Türk Sözü Ayný yerde beþ yý ldý r profosyonel hizmet anlay ý þ ý yla, ürünlerindeki kalitesiyle, Järvenpää ve çevresinde layý k olduð u yeri almý þ, ayný þ ekilde daha büyük bir þ evkle hizmet etmeye devam etmektedir. == MILANO == T:mi Halil YILDIZ Helsingintie Järvenpää

23 Turkoosi Kultturikehto Tarjoamme joka päivää unohtumattomia musikkiiltoja Meillä voit myös järjestää yksitys tilauksia ilman tila vuokraa A V O I N N A MA - PE LA - SU Lönnrotinkatu A - OIKEUDET Siz Safranbolu ya gittiniz mi? Sizlere tarihi Safranbolu evlerinin gazlambasý ý þ ý ð ý altý nda, ahcý mý z Yý lmaz ustaný n özenle hazý rladý ð ý kebap, pizza, falafel, buftek, tavuk ve makarna türü yemek çeþ itlerimizle küçük Safranbolu iþ letmemizde hizmet vermekden ký vanç duyarý z. Kuunkatu 6 Olari - Espoo Kuitinmäen Liikekeskus Tel : Türk Sözü

24 GEÇTÝ Ð Ý MÝ Z DÖNEMÝ N FAALÝ YET ÖZETÝ Faaliyet Tarihi Yer þ Þ Kurban Bayramý Kutlamalarý 22 Þ ubat 2002 Kulttuuritalo 23 Nisan Çocuk enlikleri 23 Nisan 2002 Kaisa Uluslararasi Kültür Merkezi Üyeler ile sohbet gecesi 26 Kasý m 2002 Pasila Merkez Kütüphanesi Auditorium Þ eker Bayramý Kutlamalarý 08 Aralý k 2002 Kulttuuritalo Kurban Bayramý Kutlamalarý 16 Þ ubat 2003 Restoran Turkoosi Sinema Günü 22 ubat 2003 Pasila Merkez Kütüphanesi Auditorium Haný mlar Çayý 16 Mart 2003 Restoran Valkoinen Pelikaani ÖZÜR DÝ LERÝ Z Derginin basý lmasý nda çý kan tersliklerden dolayý, derginin basý mý 23 Nisan Çocuk Þ enliklerine yetiþ tiremedik. Maddi imkansý zlý klardan dolayý siz saygý deð er üyelerimize mektup gönderemedik. Bizi anlý yacað ý ný zý umar özürdileriz. Yönetim Kurulu 25 Türk Sözü

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kur urulu ulu Baþkan Baþkan Yrd. Sekreter Muhasebe Üyeler Yedek Üyeler : Mine Eray : Engin Uludamar : Sami Yýldýrým : Murtaza Muhammedi

Detaylı

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kurulu Baþkan : Mine Eray Baþkan Yrd. : Engin Uludamar Sekreter : Zeki Süral Muhasebe : Gülseren Kaya Üyeler : Ertan Arýkan, Murat

Detaylı

VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Alpay GÜRAYDIN Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmeni I-GENEL BİLGİ: 2009 yılının sonuna yaklaşmakta olduğumuz şu

Detaylı

Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir.

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu

SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu Yaðýþlar çiftçiyi de sevindirdi BARAJLAR DOLDU TAÞTI HABERÝ SAYFA 11 DE Ailelere, çocuklarý için POLÝSTEN UYARI HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR utür ki ye, 24. Dö nem Par la men to su nu be

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli

Çocuklarýmýzýn eðitimleri önemli T.C. Köln Baþkonsolosu Kemal DEMÝRCÝLER Bizim Dýþiþlerinin Osmanlýyla baþlayýp Cumhuriyetle sürdürdüðü kriterleri bugün bizi daha çok güvenilir hale getirdi Sayfa: 20-21`de Duisburg`da Yaðlý Güreþ Þenliði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: 266 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com AYDOS GENÇLÝK

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr

Detaylı

ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý

ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý HAFIZLARIN YARIÞINA BÜYÜK ÝLGÝ MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU HABERÝ SAYFA 3 TE UZMANLAR UYARIYOR TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR HABERÝ SAYFA 12 DE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: 14.941

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı