İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Mehmet YILDIRIM BDO DENET 27 Eylül 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Mehmet YILDIRIM BDO DENET 27 Eylül 2016"

Transkript

1 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Mehmet YILDIRIM BDO DENET 27 Eylül 2016

2 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Düzenlemenin Kapsamı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak tarihinden önce başlamış olan ancak bu tarihe kadar tamamlanmayan; vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri devam eder (matrah artırımı hükümleri saklıdır). Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için; dava açılmaması ve ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde (Tebliğ Ek-4/a ile) başvuru şartıyla: Sayfa 2/50

3 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Yararlanma Esasları VERGİNİN ASLI.: %50 si ve bu tutara (Kanun yayım tarihine kadarki döneme) isabet eden Yİ/ ÜFE oranında faiz ödenir. Sayfa 3/50 Kalan vergi aslı silinir. VERGİ ZİYAI CEZASI... : Tamamı silinir. VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZA: %25 i ödenip, kalanı silinir. GECİKME FAİZİ : Kanunun yayım tarihinden ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadarki süre için hesaplanacak gecikme faizi ödenir. ÖDEME VADELERİ...: İhbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere PEŞİN veya 12 ayda 6 eşit taksitte ödenir.

4 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Tarhiyat Öncesi Uzlaşma itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş veya uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde hükümleri uygulanır. Sayfa 4/50

5 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER İncelemeye Başlama Bu hükümlerin uygulanması açısından incelemeye başlama; Mükellefin, incelemeye başlama tutanağını imzaladığı tarihtir, Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir Sayfa 5/50

6 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Diğer Hususlar Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezanın %25 i alınır, kalanı silinir. Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve kanunun yayımı tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş vergi ziyaı cezaları, vergi aslının ödenmesi kaydıyla silinecektir. Sayfa 6/50

7 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Diğer Hususlar/2 Bu hükümlerden, kapsama giren tüm tarhiyatlar için yararlanılabileceği gibi sadece talep edilen tür ve dönemler için de yararlanılabilir. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, ayrıca VUK nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. Düzeltme taleplerine ilişkin incelemelere devam edilir. Ancak Tebliğ de yer alan açıklamalar uyarınca, mükelleflerin düzeltme istediği yıl için matrah ve vergi artırımında bulunmaları halinde, düzeltme talebinden vazgeçtikleri kabul edilerek bu tür incelemeler sürdürülmeyecektir. Tebliğ açıklamasından çıkan sonuç, Hazine aleyhine yapılan düzeltme talepleri nedeniyle yürütülen vergi incelemelerinin bu kapsama girmediği BUNA KARŞIN matrah ve vergi artırımında bulunulan yılda ilgili vergi türleri itibariyle düzeltme talebinden vazgeçildiğinin kabul edileceği ve bu kapsamdaki düzeltme ve buna bağlı iade taleplerinin reddedileceği yönündedir. Kanaatimizce bu açıklama hatalıdır. Sayfa 7/50

8 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Diğer Hususlar/2 İnceleme ya da tarhiyat safhasındaki işlemler ile ihtilaflı (kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan) tarhiyatlarla ilgili olarak 6736 Sayılı Kanundan (3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları hükümlerinden) yararlanan mükelleflerin söz konusu işlem ve tarhiyatlar sebebiyle, takip eden dönemler de dahil olmak üzere yapılan düzeltme sonucu iade taleplerinin ortaya çıkması halinde, bu taleplerinin yerine getirilmesinde, bu işlem ve tarhiyatlara ilişkin kesinleşip ödenen vergi aslı tutarları dikkate alınacaktır. (2016/1 Sayılı 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi) Bu durumda, örneğin 2014 yılında ödenen 100 TL tutarındaki kurumlar vergisi stopajının 2013 yılında ödenmesi gerektiği iddiası ile vergi tarhiyatı yapılmış ve mükellef bu tarhiyata ilişkin olarak dava açma süresi devam ederken 6736 Sayılı Kanun un 3 üncü maddesinden yararlanmış ise, madde kapsamında vergi aslının 50 TL ye indirilmesi gerekmektedir. Ancak 2014 döneminde ödenen 100 TL lik vergi aslının sadece 50 TL lik kısmının iade/mahsup edileceği kalan kısmın ise iadeye konu edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Sayfa 8/50

9 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR Sayfa 9/50

10 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Genel Değerlendirme Mükelleflerin ilgili yılda vergi ziyaı yaratan spesifik konuları varsa ve ilgili yılın matrah artırımı tutarı pişmanlıkla beyan durumunda hesaplanacak tutarın çok üzerinde ise riskin giderilmesi için bu yol seçilebilir. Matrah artırımı ilgili yılın vergisel risklerini tümüyle ortadan kaldırdığından matrah artırımı halinde hesaplanacak tutar ile pişmanlıkla beyan halinde hesaplanacak tutar arasında ciddi bir fark yoksa matrah artırımı yolu tercih edilmelidir. Bununla birlikte matrah artırımının konusuna girmeyen vergiler ve durumlar (ör. SMİYB düzenleme) açısından pişmanlık veya düzeltme hükümleri uygulanabilir. Matrah artırımının alternatifi olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan halleri de Kanun kapsamına dahil edilmiştir. Pişmanlıkla beyanda vergi aslı için bir indirime gidilmemiş olması, 6736 Sayılı Kanun un önemli bir eksiğini oluşturmaktadır. Sayfa 10/50

11 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Kapsam tarihinden önce beyan edilmesi gereken VUK kapsamındaki bütün vergiler, 2016 ve önceki yıllara ilişkin emlak vergisi ve tarihinden önce yükümlülüğü doğan gümrük vergisi için bu hükümlerden faydalanabilecektir. Sayfa 11/50

12 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Yararlanma Esasları 31 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR BAŞVURMAK KAYDIYLA VERGİNİN ASLI..: Tamamı ve bu tutara isabet eden Yİ/ÜFE oranında bir faiz ödenir. VERGİ ZİYAI CEZASI : Tamamı silinir. VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZA : Tamamı silinir. PİŞMANLIK ZAMMI/GECİKME FAİZİ.: Tamamı silinir. ÖDEME VADELERİ...: Kanunun yayınını izleyen 3.ayın sonuna kadar defaten yahut ilk taksiti bu sürede olmak üzere maksimum 18 taksitte ödenecek. Taksitli ödemelerde daha önce belirtilen katsayılar uygulanır. Sayfa 12/50

13 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Yararlanma Esasları/2 Uygulamadan faydalanabilmek için pişmanlık beyanının ya da kendiliğinden beyanın kanunun yayım tarihini izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılması gerekir. Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Sayfa 13/50

14 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Emlak Vergisinde Durum: ve önceki vergilendirme dönemine ilişkin emlak vergisi beyanında bulunmayan, - Bildirimde bulunmakla birlikte vergisi eksik tahakkuk eden mükellefler bu kanuna göre bildirimde bulunur ve tahakkuk eden vergi ile kültür varlıklarının korunması katkı payının tamamını kanunun yayınlandığı tarihe kadar hesaplanacak Yİ / ÜFE oranındaki faizle öderlerse, bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları silinecektir. Ödeme sistemi yukarıda belirtildiği gibidir. Sayfa 14/50

15 İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Sayfa 15/50

16 KAPSAM KAYITLARDA YER ALMAYAN SABİT KIYMET & EMTİA İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Sayfa 16/50

17 İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan, Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Emtia Sayfa 17/50

18 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Düzenlemenin Kapsamı Kanun un 6/1 inci maddesinde düzenlenmektedir. Uygulamadan; (serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dahil) tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Bilanço ve işletme esasında defter tutanlar için farklı şekilde kayıt yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda beyanda bulunanlara, KDV Kanununun 9/2 maddesi hükmü uyarınca belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı olarak KDV tarhiyatı yapılmayacaktır. Sayfa 18/50

19 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Düzenlemenin Kapsamı/2 Kayıtlarda düşük değerle yer alan makine ve demirbaşlara KANUNDA YER VERİLMEMİŞTİR. İşletmede fiilen mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan; EMTİA, (Alım satım işletmelerinde satışa hazır mallar, İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul mallar (Yıllara Sari İnşaat Onarım İşleri, Kat Karşılığı İnşaat İşleri, Yap-Sat İşleri) inşa edilen ve emtia niteliğindeki gayrimenkulleri ile üretimde kullandıkları ilk madde ve malzemeler de bu kapsama dahildir. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞLAR, kapsam dahilindedir. Bunların haricindeki sabit kıymetlerin (maddi olmayan duran varlıklar, mali duran varlıklar, gayrimenkuller vb.) Uygulamanın kapsamına girmektedir. Sayfa 19/50

20 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Beyan & Değerleme Kapsama giren demirbaş ve emtianın; 30 KASIM 2016 TARİHİNE KADAR ENVANTER LİSTESİ İLE, KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. (Beyan edilecek olan kayıt ve tescile tabi kıymetler, kayıt ve tescil için kullanılan bilgiler -numara, harf, işaret, marka vb.- belirtilmek suretiyle envanter listesinde beyan edilecektir. Kayıt ve tescile ilişkin gerekli bilgileri içermeyen kıymetlerin, beyandan önce ilgili kamu idarelerine başvurularak kayıt ve tescil ettirilmesi ve alınan kayıt ve tescil bilgileri ile beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu kıymetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenecek belgelerde kayıt ve tescil bilgilerine de yer verilecektir.) Envanter Listesinde, beyan edilecek demirbaş ve emtianın cinsi, miktarı ve değerinin yer alması gerekir. Beyan edilecek değer, beyanda bulunan mükellef tarafından YAHUT bu mükelleflerin bağlı bulundukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecektir. TAKDİR KOMİSYONU KARARI GEREKLİ DEĞİLDİR. Bu suretle beyan edilen demirbaş ve emtia, yasal kayıt süresi içinde mükellefin yasal defter kayıtlarına intikal ettirilecektir. Sayfa 20/50

21 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Vergisel Yükümlülükler EMTİA VE DEMİRBAŞ Beyan Edilen Demirbaş ve Emtia Değerleri Üzerinden; Genel oranda (%18) KDV ye tabi olanlar için %10 oranında, İndirimli oranda (%1 - %8) KDV ye tabi olanlar için, tabi olunan oranın yarısı (%0,5 - %4) esas alınarak, Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanır ve AYRI BİR BEYANNAME ile beyan edilir. Beyan Edilen KDV, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenir. Sayfa 21/50

22 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Vergisel Yükümlülükler/2 EMTİA Ödenen KDV, sorumlu sıfatıyla ödenen KDV gibi indirim konusu yapılır, gerekli şartların sağlanması halinde iadeye konu edilebilir. Bilanço esasında defter tutanların, beyan edilen emtia için ayrı özel karşılık hesabı açmaları gerekir. Bu karşılık; ortaklara dağıtım veya işletmenin tasfiyesi hallerinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. EMTİANIN BEYAN EDİLEN DEĞERİ, SATIŞ HALİNDE MALİYET OLARAK DİKKATE ALINIR. Ancak satış bedeli beyan edilen değerden düşük olamayacağı için, bu satış dolayısıyla doğan zararların matrahtan indirimi kabul edilmez. Sayfa 22/50

23 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Vergisel Yükümlülükler/3 DEMİRBAŞLAR Ödenen KDV, indirim konusu yapılamaz. İndirilemeyen bu tutarın, Gelir/Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. Bilanço esasında defter tutanların, beyan edilen demirbaşlar için ayrı bir özel karşılık hesabı açmaları gerekir. Beyan edilen amortismana tabi kıymetler için amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen özel karşılık hesapları birikmiş amortisman addolunur. Söz konusu karşılık tarihi itibariyle (daha önce satış yapılırsa satıştan önce) birikmiş amortisman olarak kayıtlara alınmak durumundadır. Beyan edilen demirbaşın satışı halinde, satış değerinin beyan edilen değerden düşük olmaması gerekir. Bu nedenle bu kıymetlerin satışından doğan karın (satış hasılatının), beyan edilen değerden düşük olmaması gerekir. Sayfa 23/50

24 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Muhasebe Kayıtları EMTİA Emtianın mahiyetine uygun (150, 151, 152, 153) hesaplardan birine kayıt yapılması gerekir. Örneğin; TL rayiç bedel atfedilen ve %18 oranında KDV ye tabi bir ticari malın kayıtlara intikali: 153- Ticari Mallar TL 191- İndirilecek KDV TL 525- Kayda Alınan Emtia Karşılığı TL (6736 Sayılı Kanunum 6/1 Md) 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar TL (Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV) Söz konusu malın TL bedel ile peşin satışı halinde : 102- Bankalar TL 689- Diğer Olağandışı Zararlar(KKEG) TL 600- Yurtiçi Satışlar TL 679- Diğer Olağandışı Gelir TL 391- Hesaplanan KDV TL *Muhasebe Kaydında Zarar ve Gelir kayıtlarına yer verilmeksizin KKEG tutarı beyanname üzerinden gösterilebilir. Sayfa 24/50

25 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Muhasebe Kayıtları/2 DEMİRBAŞ Demirbaşın mahiyetine uygun (253, 255) hesaplardan birine kayıt yapılması gerekir. Örneğin; TL rayiç bedel atfedilen ve %18 oranında KDV ye tabi bir demirbaşın kayıtlara intikali: 255- Demirbaşlar TL 689- Diğer Ol.üstü Gid.Zar TL 526- Demirbaş Özel Karşılık Hesabı* TL 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar TL * Yıl sonuna kadar satış yapılmaması halinde bu karşılık hesabı birikmiş amortisman hesabına aktarılır. Sayfa 25/50

26 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Muhasebe Kayıtları/3 DEMİRBAŞ (Devam) Söz konusu demirbaşın TL bedel ile peşin satışı halinde : 102- Bankalar TL 257- Birikmiş Amortismanlar TL 689- Diğer Olağandışı Zararlar(KKEG) TL 255- Demirbaşlar TL 391- Hesaplanan KDV TL 679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar TL Sayfa 26/50

27 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Diğer Hususlar Ba Formu Bu uygulama kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, «Ba formu» vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, «Ba formu»nun Soyadı/Adı Unvanı bölümüne Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1), Vergi Kimlik Numarası bölümüne ( ) yazılmak suretiyle yapılır. Sayfa 27/50

28 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Diğer Hususlar/2 ÖTV Kapsamındaki Mallar ÖTV nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV yi, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri halinde, bu mallar için ÖTV Kanunu nun 4/3 maddesi hükmü uygulanmaz. Bu şekilde beyan edilerek ödenen ÖTV için vergi cezası kesilmez. Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan mallardan ÖTV Kanunu na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alanlar için, beyan tarihindeki miktarları ve emsal bedelleri ile uygulanmakta olan vergi oranı, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarını dikkate alarak, ÖTV (ÖTV mükellefiyeti bulunmayan ithalatçılar KDV) yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine verecek, hesaplanan ÖTV yi de bu süre içinde ödeyecektir. ÖTV Kanunu ekindeki her bir liste [(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların her biri] için ayrı beyanname verilecektir. Sayfa 28/50

29 KAYITLARDA YER ALMAYAN DEMİRBAŞ & EMTİA Diğer Hususlar/2 Beyannameler Uygulama kapsamında verilmesi gereken KDV ve ÖTV beyannamelerinin, kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi mümkündür. Sayfa 29/50

30 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Sayfa 30/50

31 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Düzenlemenin Kapsamı Kanun un 6/2 nci maddesinde düzenlenmektedir. İşletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan Emtia beyanına ilişkin uygulamadan; adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Kayıtlarda görüldüğü halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı uygulamasından ise sadece bilanço esasında defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Sayfa 31/50 31

32 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia Tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Yasal defter kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut bulunmayan emtialarına ilişkin olarak, Kanunun yayım tarihini izleyen 3 üncü ayın (Kasım 2016) sonuna kadar, Cari yıl yasal defter kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi (Brüt) karlılık oranlarını esas alarak (Cari yıl kayıtlarından tespit edilememesi halinde mükellefin bağlı bulunduğu meslek odalarının belirlediği oran esas alınır), Fatura düzenlemek ve buna ilişkin tüm vergisel yükümlülüklerini (Hasılat kaydı, KDV-ÖTV vb. vergiler hesaplanması) yerine getirmek suretiyle, Uygulamadan yararlanabilirler. Sayfa 32/50

33 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/2 Düzenlenecek faturanın faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir) ibaresi yazılacaktır. Faturada yer alacak bedel, söz konusu malla aynı neviden olan malların brüt kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Brüt kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. Sayfa 33/50

34 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/3 MUHASEBE KAYITLARI Fatura bedeli 600 Yurtiçi Satışlar, faturada hesaplanan katma değer vergisi de 391 Hesaplanan KDV hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir. Ancak artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi halinde 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (Beyannamenin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır) hesabına borç kaydı yapılacaktır. Sayfa 34/50

35 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/4 MUHASEBE KAYITLARI (devam) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan TL rayiç bedelli bir emtiaya ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır: 689-Diğer O.üstü Gider ve Zararlar (KKEG) TL 600- Yurtiçi Satışlar TL (6736 Sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 Hesaplanan KDV TL Sayfa 35/50

36 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/5 MUHASEBE KAYITLARI (devam) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan TL rayiç bedelli bir emtia daha önce yapılan kayıt dışı bir satıştan kaynaklanıyor ve satış karşılığında TL tutarında Senet alınmışsa, muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır: 689-Diğer O.üstü Gider ve Zararlar TL (KKEG) 121-Alacak Senetleri TL 600- Yurtiçi Satışlar TL (6736 Sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 Hesaplanan KDV TL Sayfa 36/50

37 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/6 Vergisel Yükümlülükler Bu kapsamda ödenmesi gereken KDV, ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden 2. ve 4. ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia üzerinden hesaplanan KDV nin beyan edildiği dönemde, ödenecek KDV nin bu kapsamda belirtilen emtia üzerinden hesaplanan KDV yi aşması halinde, emtia üzerinden hesaplanan KDV ye isabet eden kısım üç eşit taksitte ödenebilecek, emtia üzerinden hesaplanan KDV yi aşan ödenecek KDV tutarı ise ilgili dönem KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. Emtia üzerinden hesaplanan KDV tutarından daha düşük tutarda ödenecek KDV çıkması hâlinde ise ödenecek KDV tutarı üç eşit taksitte ödenebilecektir. Ancak talep edilmesi halinde, taksitlendirilebilecek tutarın defaten ödenebilmesi de mümkündür. Sayfa 37/50

38 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/7 Vergisel Yükümlülükler/2 Bu kapsamda beyan edilen emtiaya ilişkin faturada, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığının, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu KDV beyannamesinde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi satırında bir tutar bulunması halinde Tebliğ in 21 No.lu ekindeki beyannamenin verilmesi zorunludur. Taksitlendirme imkanından yararlanmayı tercih etmeyenlerin, ek beyanname vermelerine gerek yoktur. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtianın ÖTV ye tabi olması halinde, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak, ÖTV ye faturada yer verilecek ve bu emtianın tabi olduğu genel beyan usul ve esasları dahilinde ilgili dönemde ÖTV beyan edilip ödenecektir. Sayfa 38/50

39 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/8 Eczanelere İlişkin Özel Düzenleme Stoklarda kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlar için bu ilaçların eczane kayıtlarında yer alan maliyet bedelleri esas alınacaktır. Stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin faturada maliyet bedeli üzerinden %4 oranında KDV hesaplanır. Tebliğ in 22 No.lu ekindeki beyanname ile kağıt ortamında veya elektronik ortamda beyan edilir. Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir. Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV den indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. Sayfa 39/50

40 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/8 Bs Formu Kapsama giren emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. İlgili dönem Bs formunun Soyadı/Adı Unvanı bölümüne Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2), Vergi Kimlik Numarası bölümüne ( ) yazılması gereklidir. Sayfa 40/50

41 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Emtia/8 Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtia ve ilaçların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır. Sayfa 41/50

42 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ; 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan; - Kasa mevcutları ile, - İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki NET ALACAK TUTARLARINI (bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan tutarlar dahil), Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ÜÇÜNCÜ AYIN (Kasım 2016) SONUNA KADAR vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Sayfa 42/50

43 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar/2 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu suretle beyan edilen kıymetler üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyan süresi içerisinde ödenmek durumundadır. Bu şekilde beyan edilip ödenen verginin, kurumlar vergisinden mahsup edilmesi yahut vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Madde kapsamında beyan edilen tutarların da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Sayfa 43/50

44 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar/3 MUHASEBE KAYITLARI İşletmede fiilen mevcut olmayıp kayıtlarda yer alan kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacaklar tutarlarının beyan sonrası işletme kayıtlarından çıkarılmasında, Kasa mevcudu için 100-Kasa, Ortaklardan Alacaklar için ilgili hesaba (131/231- Ortaklardan Alacaklar vs.) alacak kaydı yapılması, karşılığında ise: KKEG olarak dikkate alınmak üzere 689 hesabın YAHUT Gider kaydı yapılmak istenmezse aktifte geçici hesabın kullanılması gerekir. Sayfa 44/50

45 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar/4 MUHASEBE KAYITLARI/2 İşletmede mevcut olmayan ancak kayıtlarda görünen TL tutarındaki kasa mevcudunun beyanına ilişkin kayıt: 689-Diğer O.üstü Gider ve Zararlar TL VEYA 296-GEÇİCİ HESAP TL (KKEG) (6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi) 100- Kasa TL Vergi Hesaplamasına İlişkin Kayıt 689-Diğer O.üstü Gider ve Zararlar TL (KKEG) (6736 Sayılı Kanunun 6/3 maddesi) Sayfa 45/50 Page Ödenecek Vergi ve Fonlar TL

46 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar/5 DİĞER HUSUSLAR 1. İşletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar tutarının tespitinde tarihli (özel hesap dönemine tabi olanlar için 2015 yılında sona eren hesap döneminin son günü tarihli) bilançonun esas alınması gerekir. 2. Ortaklardan alacaklar ile ortaklara borçların netleştirilmesinde, farklı ortaklardan olan alacak ve borçların birbirine mahsup edilebileceği kanaatindeyiz. Bu durumda ilgili ortaklardan muvafakat alınmasını öneririz. 3. Kayıtların düzeltilmesine bağlı olarak 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, beyanname verme süresi içinde (30 Kasım 2016 tarihine kadar) gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkündür. (Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır) Sayfa Page 46/50

47 EMTİA, KASA MEVCUDU, ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kasa Mevcudu & Ortaklardan Alacaklar/6 DİĞER HUSUSLAR/2 4. Kanun kapsamında kayıtlardan çıkartılan tutarlar için ayrıca kar dağıtım stopajı hesaplanmaz, 2016 yılı itibariyle dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında bu tutarlar dikkate alınmaz. 5. Bu kapsamda kayıtlardan çıkartılan Alacağın, tüzel kişi ortaktan (ör. Anonim şirketten) olması halinde, borcu silinen tüzel kişi ortağın bu tutarı kurumlar vergisi matrahına dahil etmemesi (matrahtan indirim konusu yapması) gerektiği kanaatindeyiz. 6. Bu kapsamda yapılan düzeltmelere ilişkin beyannamelerin, elektronik ortamda verilmesi esastır. Elektronik beyanname verme yükümlülükleri olmayan mükelleflerin kağıt ortamında beyanname vermesi gerekir. Sayfa 47/50

48 Kayıtlarda Yer Almayan Demirbaş & Emtia İle İşletmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu, Ortaklardan Alacaklara Ilişkin Ortak Hususlar Sayfa 48/50

49 ORTAK HUSUSLAR 1. Kayıtların düzeltilmesi hükümleri, matrah artırımının aksine beyanda bulunulan dönemlere ilişkin olarak bir incelenmeme güvencesi sağlamamaktadır. Ancak sadece ilgili beyanlara ilişkin olarak ilave tarhiyat yapılmayacaktır. 2. Yapılan işlem ve bildirimlerin doğruluğu Maliye Bakanlığınca incelenebilecektir. Dolayısıyla söz konusu madde hükümlerinden yararlanmak nedeniyle ödenen vergiler açısından ilave tarhiyat gerçekleştirilebilir. Sayfa 49/50

50 TEŞEKKÜRLER Sayfa 50/50

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-15 6736 SAYILI KANUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir?

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunla; I- İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, II- Kayıtlarda yer aldığı halde,

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Emtia, Demirbaş, Makine ve Teçhizat Kayıt Düzeltme Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Emtia, Demirbaş, Makine ve Teçhizat Kayıt Düzeltme Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Emtia, Demirbaş, Makine ve Teçhizat Kayıt Düzeltme Sirküler 2016-043 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Kapsamında Emtia, Demirbaş, Makine ve Teçhizat

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

6736 SAYILI KANUN İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6736 SAYILI KANUN İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Ertan YAMALI, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 SAYILI KANUN İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve

Detaylı

C-İşletme Kayıtlarının

C-İşletme Kayıtlarının İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı

KAYITLARDA YER ALDIĞI HÁLDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİANIN BİLDİRİMİ

KAYITLARDA YER ALDIĞI HÁLDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİANIN BİLDİRİMİ KAYITLARDA YER ALDIĞI HÁLDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİANIN BİLDİRİMİ 6736 sayılı Kanunun 6/2 Maddesi ile bazı mükelleflere; kayıtlarında bulunduğu hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarının bildirim

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Vergi Gazetesi SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (3) (Madde 10-11)

Vergi Gazetesi SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (3) (Madde 10-11) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-20 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (3) (Madde 10-11) www.taxand.com 1 İki konuda düzenleme yapılmıştır: İşletmede mevcut

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK BEYANI VE BİLDİRİMİ İLE MUHASEBE KAYITLARI

6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK BEYANI VE BİLDİRİMİ İLE MUHASEBE KAYITLARI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com 6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK BEYANI VE BİLDİRİMİ İLE MUHASEBE KAYITLARI 13.02.2011 TARİH VE 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER Sirküler Tarihi : 05.09.2016 Sirküler No : 2016/077 6736 SAYILI KANUNUN KAYITLARIN (EMTİA, MAKİNE, DEMİRBAŞ, TEÇHİZAT, KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR TUTARLARININ) DÜZELTİLMESİNE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Stok ve Kasa Affından Yararlanmak için Son Günler

Stok ve Kasa Affından Yararlanmak için Son Günler Stok ve Kasa Affından Yararlanmak için Son Günler Daha önceki yazılarımızda da açıklandığı üzere; 25/2/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında,

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 03.03.2011 DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) Konu : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 25.02.2011 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/29 VERGİ Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

KASA MEVCUTLARI, ORTAKLARDAN ALACAKLAR, EMTİA VE BAZI MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ İMKANI:

KASA MEVCUTLARI, ORTAKLARDAN ALACAKLAR, EMTİA VE BAZI MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ İMKANI: TARİH : 23/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/100 KASA MEVCUTLARI, ORTAKLARDAN ALACAKLAR, EMTİA VE BAZI MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ İMKANI: Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6736

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI:

6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 6111 SAYILI KANUNLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI: 1- Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi; Örnek; İşletmenin 31.12.2010 tarihli bilançosunda görünmekle birlikte gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

BELGESİZ STOKLARIN HİZAYA GETİRİLMESİ

BELGESİZ STOKLARIN HİZAYA GETİRİLMESİ YAKLAŞIM, SAYI : 220 BELGESİZ STOKLARIN HİZAYA GETİRİLMESİ Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. Giriş Kayıtdışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için, işletmelerde mevcut olmasına karşın,

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR. Hilton, ĐZMĐR

BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR. Hilton, ĐZMĐR BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR Hilton, ĐZMĐR 1 Kapsam ve Tanımlar 1-) Tahsilatın Hızlandırılmasına ilişkin Hükümler a) Kesinleşmiş Kamu Alacakları b) Kesinleşmemiş veya

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 2016-042 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun Sirküleri (Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU MATRAH ARTIRIMI Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 MATRAH ARTIRIMI ANA BAŞLIKLAR KURUMLAR

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN UYGULAMA ESASLARI. 29 Eylül 2016 Yeminli Mali Müşavir

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN UYGULAMA ESASLARI. 29 Eylül 2016 Yeminli Mali Müşavir 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN UYGULAMA ESASLARI İstanbul YMMO Talha APAK 29 Eylül 2016 Yeminli Mali Müşavir GENEL Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin

Detaylı

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ 30.01.2017/18-1 6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAKSİT ÖDEMELERİ DÖRT AY ERTELENDİ ÖZET : 6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN a eklenen Geçici 2 nci madde ile mükelleflere

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 1- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMI Matrah Artırımı Vergi Artırımı : Kurumlar Vergisi Gelir

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış ya da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016/52

SİRKÜLER NO: 2016/52 09.12.2016 SİRKÜLER NO: 2016/52 Konu: 6736 sayılı kanuna göre yapılacak muhasebe kayıtları hk. 6736 sayılı kanun kapsamındaki borç yapılandırılmaları ve beyan edilen unsurlara ilişkin yapılması gereken

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI 29.07.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI Maliye Bakanlığı nca Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi hazırlanarak

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH: 23.02.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: TARİH : 22/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/98 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736) 19 Ağustos

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

İstanbul, Sirküler No :2016/152 Konu :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

İstanbul, Sirküler No :2016/152 Konu :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK AFFI İLE KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ

6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK AFFI İLE KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ 6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK AFFI İLE KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

DENİZLİ SMMM ODASI 6736 SAYILI MALI AF KANUNU UYGULAMALARININ MUHASEBE KAYITLARINA YANSIMALARI. DENİZLİ 5 Ocak 2017

DENİZLİ SMMM ODASI 6736 SAYILI MALI AF KANUNU UYGULAMALARININ MUHASEBE KAYITLARINA YANSIMALARI. DENİZLİ 5 Ocak 2017 DENİZLİ SMMM ODASI 6736 SAYILI MALI AF KANUNU UYGULAMALARININ MUHASEBE KAYITLARINA YANSIMALARI DENİZLİ 5 Ocak 2017 DENİZLİ SMMM ODASI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Detaylı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Sirküler Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim AŞ

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Sirküler Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim AŞ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Sirküler Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim AŞ Kamuoyunda Vergi Barışı-Vergi affı kanunu olarak adlandırılan 6736 sayılı

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

23/08/2016 SİRKÜLER 2016/26. Sayın Yetkili;

23/08/2016 SİRKÜLER 2016/26. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/26 23/08/2016 Sayın Yetkili; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI İLE BİR AY UZATILAN VERGİ İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ ÖZET TABLO 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011

BAKANLAR KURULU KARARI İLE BİR AY UZATILAN VERGİ İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ ÖZET TABLO 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011 Değerli üyemiz, 02/05/2011 6111 sayılı Kamu alacaklarının yapılandırılması ve Matrah artırımına ilişkin beyan süresi ve bazı ödemelerin süresi (1) Ay uzatılmıştır. Uzatmaya ilişkin bildirim ve ödeme süreleri

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı