Türkiye de düzenlenen ulusal toplantılarda sunulacak tebliğler özendirme desteğinden yararlanamaz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de düzenlenen ulusal toplantılarda sunulacak tebliğler özendirme desteğinden yararlanamaz."

Transkript

1 Avukatlık Mesleğine Yönelik Akademik Çalışmaları Özendirme Programı Yönergesi Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Kapsam 1) Bu Yönerge; Avukatlık mesleği üzerine akademik çalışmaların artırılması; özellikle avukatlık mesleği hakkında karşılaştırmalı hukuk çalışmalarının çoğalması ve avukatlık hakkında yabancı mevzuatın Türkçeye kazandırılması amacıyla, avukatlık mesleği hakkında akademik çalışma yapanlara özendirme amacıyla ekonomik destek sağlanması koşullarını ve ödeme esaslarını belirlemek üzere, tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110 uncu maddesinin 12 inci bendi gereğince hazırlanmıştır. Özendirme Desteğinden Yararlanabilecek Çalışmalar 2) Özendirme desteği, avukatlık mesleği ile ilgili olmak koşuluyla; kitap, makale, doktora ve yüksek lisans tezi, uluslararası toplantılarda sunulmak kaydıyla tebliğ, mevzuat çevirisi ve uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli yabancı dergilerde yayınlanan makale sahiplerine kişilere ödenir. Özendirme Desteğinin Miktarı 3) Bu yönerge kapsamında, verilecek özendirme desteğinin akademik çalışma türüne göre asgari ve azami miktarları Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı tarafından belirlenerek, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca ilan edilir. Başkanlık Divanı gerektiğinde bu miktarları arttırabilir. Đkinci Bölüm Başvuranların Özendirme Desteğinden Yararlanması Özendirme Desteğinden Yararlandırma 4) Başvuran kişilere özendirme desteğinin verilmesi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. a) Özendirme desteğinden yararlanma talebinin reddi halinde, ret kararında gerekçe açıklanmaz. b) Yönetim Kurulu öncelikle özendirme desteği talebinde bulunulan çalışmanın avukatlık mesleği ile ilgili olup olmadığını inceler.

2 c) Başvuracak tüm çalışmalar aşağıdaki ortak ölçütlere göre değerlendirilir; i) Bilimsel esaslara uygun olması, ii) Özgün olması, iii) Hacim ve içerik açısından doyurucu olması, iv) Bu yönergenin 1 inci maddesinde belirtilen alanda bir ihtiyacı karşılıyor olması, v) Uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli yabancı dergilerde yayınlanan makaleler hariç olmak üzere, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya tebliğ ise sunulmamış olması, d) Yönetim Kurulu, özendirme desteği için ayrılan bütçe doğrultusunda mümkün olduğunca farklı alanlardaki çalışmaların desteklenmesi için özen gösterir. Ancak karşılaştırmalı hukuk alanındaki çalışmalar ile avukatlığa ilişkin yabancı mevzuat ve uluslararası kurum yayınlarının çevirilerine öncelik tanınır. e) Tercüme eser, orijinal veya çeviriye esas alınan dilindeki metni ve tercüme edilecek eserin telif hakları ile ilgili bir yükümlülüğün bulunmadığına ilişkin belgelerle birlikte sunulmalıdır. f) Uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli yabancı dergilerde yayınlanan makaleler hariç olmak üzere, özendirme desteğinden yararlanan eserin birinci basımına ilişkin telif hakları Türkiye Barolar Birliği ne aittir. g) Özendirme desteğinden yararlanmak isteyenler bu Yönerge ekinde bulunan formları, doldurarak ve durumlarına uygun olarak talep edilecek belgeleri ekleyerek başvuruda bulunabilirler. h) Özendirme desteği ödenmesine karar verilenlere ödeme yapılması; hazırlanması vaat edilen eserin tamamlanmaması veya tebliğin sunulmaması durumunda ödenen bedelin yasal faizi ile iade edileceğinin taahhüt edilmesi koşuluna bağlıdır. Süre 5) Özendirme desteğinden yararlanmak için çalışmanın yayınlanmasından veya tebliğ ise sunumundan önce başvuruda bulunulması gerekir. Türkiye Barolar Birliği Yönetimi Kurulu özendirme desteğinden yararlanmasına karar verilen çalışmaların ne kadar süre içerisinde bitirilmesinin uygun görüldüğünü kararında belirtir. Yönetim Kurulu bu sürenin uzatılmasına karar verebilir.

3 Uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli yabancı dergilerde yayınlanan makale sahipleri yayından itibaren üç ay içerisinde başvuruda bulunabilirler. Özendirme Desteği Talep Edilecek Makale 6) Avukatlık mesleği hakkında hazırlanmış makale sahipleri, Yönetim Kurulunca uygun bulunması ve TBB Dergisi hakemlerince yayına layık bulunması koşuluna bağlı olarak, özendirme desteğinden yararlanabilirler. Uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli yabancı dergilerde avukatlık mesleği hakkında eserleri yayınlanan makale sahipleri özendirme desteğinden yararlanmak için yayından itibaren üç ay içerisinde başvuruda bulunabilirler. Özendirme Desteği Talep Edilecek Tebliğ 7) Destek talep edilen tebliğin avukatlık mesleği ile ilgili olması ve Türkiye de veya yurtdışında düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda sunulacak olması gerekir. Tebliğ sunulacak toplantının akademik kuruluşlar veya avukatlık mesleğine özgü örgütlerce düzenleniyor olması ve düzenleyici kurumların alanlarında tanınıyor olmaları koşulları aranır. Türkiye de düzenlenen ulusal toplantılarda sunulacak tebliğler özendirme desteğinden yararlanamaz. Tebliğ sunumu için destek talep edilmesi, toplantının tanıtıcı evrakı ve toplantıyı düzenleyen kurumca tebliğin kabul edildiğine dair belge ile başvuruda bulunulması halinde mümkündür. Özendirme Desteği Talep Edilecek Tez 8) Özendirme desteği talep edilecek tezin üniversiteler bünyesinde devam eden yüksek lisans veya doktora programları kapsamında hazırlanması gerekir. Tez projesinin ilgilinin bağlı olduğu yüksek öğretim kurumunca kabul edilmesinden sonra tez sahibi özendirme desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunulabilir. Devam etmekte olan tez çalışması için başvuruda bulunulması halinde özendirme desteğinin dilimler halinde ödenmesine karar verilebilir. Tamamlanan tezin yürütülmekte olduğu yüksek eğitim kurumunca reddedilmesi durumunda TBB Yönetim Kurulu tezi bu Yönergenin 4-c maddesi uyarınca değerlendirerek ödenen bedelin iadesinin talep edilmemesine karar verebilir.

4 Özendirme Desteği Talep Edilecek Mevzuat Çevirisi 9) Özendirme desteği talep edilecek mevzuat çevirisi, yabancı ülkelerin ve uluslar arası örgütlerin avukatlıkla ilgili mevzuatlarının Türkçeye çevrilmesini ve avukatlıkla ilgili Türk mevzuatının yabancı dile çevrilmesini kapsar. Çeviriyi gerçekleştiren, daha önce yayınlanmamış olmak şartıyla tamamlanmış metin ile başvuruda bulunabileceği gibi, tercümenin kapsamlı bir mevzuata ilişkin olması halinde, çalışma tamamlanmadan önce de özendirme desteği talep edebilir. Çevirilerin ilgili mevzuatın tamamını kapsaması tercih nedeni ise de, geniş özet niteliğindeki mevzuat çevirileri için de bu Yönerge kapsamında özendirme desteği verilebilir. Tercüme mevzuat, orijinal veya çeviriye esas alınan dilindeki metni ile birlikte sunulmalıdır. Özendirme Desteği Talep Edilecek Kitap 10) Özendirme desteği talep edilecek kitap, avukatlıkla ilgili bilimsel eser niteliğinde olmalıdır. Önem ve bilimsel değer taşıması halinde kitap çevirileri de özendirme desteği almaya layık bulunabilir. Yabancı mevzuat şerhleri ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanmış raporlar da bu kapsamda kabul edilir. Özendirme desteği talebiyle kitabın hazırlanması safhasında başvuruda bulunabileceği gibi, basıma hazır haldeki metni özendirme desteği başvurusu ekinde TBB Başkanlığına iletilebilir. Çevrilen kitap, mevzuat şerhi veya uluslararası örgütlere ait çalışmalar orijinal veya çeviriye esas alınan dilindeki metni ile birlikte sunulmalıdır. Özendirme Desteğinin Ödenmesi 11) Tamamlanmış eserle yapılan başvuruların kabulü halinde, Yönetim Kurulunca kararlaştırılan miktar tek seferde ödenir. Çalışma birden fazla kişinin imzasını taşıyorsa, bu kişilerin birlikte başvurması gerekir. Özendirme desteği kapsamında ödenecek bedel eşit olarak paylaştırılır. Yönetim Kurulunca ödenmesi kararlaştırılan miktar tek seferde ödenebileceği gibi, çalışmanın aşamalarına göre dilimler halinde ödenmesi de kararlaştırılabilir.

5 Eserin tamamlanmasından önce yapılacak özendirme desteği ödemelerinin paylaştırılması mümkün değildir. Destekten Yararlanan Eserlerin Basılması 12) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca özendirme desteğinden yararlanmasına karar verilen eserlerin ilk baskısının telif hakları Türkiye Barolar Birliği ne aittir. Özendirme desteğinden yararlanan eser sahipleri ödemenin tamamını aldıkları tarihten veya tamamlanmış çalışmalarını teslim ettikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde eserleri basılmadığı takdirde eserlerini yayınlamakta serbesttirler. Yürürlük 13) Bu iç yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu nun 6 Eylül 2008 tarih ve 2008/620 sayılı Kararına dayanarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı tarafından 24 Eylül 2008 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge hükümleri Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca yürütülür. Ekler 14) Başvurular için kullanılacak form örnekleri ve ödeme tutarları ekte gösterilmiştir. EK 1: Özendirme Desteği Talep Formu EK 2: Taahhütname EK 3: Özendirme Desteği Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Tutarları

6 Ek 1 Özendirme Desteği Talep Formu Özendirme Desteği Talebinde Bulunanın: Adı : Soyadı : TC Kimlik Numarası : Vergi Numarası (Varsa) : Adresi : Telefonları : Banka Adı, Şube ve Hesap Numarası : Eserin Türü : Eserin Başlığı : Eserin Konusu : Makale ise Yayınlandığı Dergi : Tercüme ise Eserin Özgün Dili ve Adı : Tebliğ ise Sunulacağı Toplantı ve Düzenleyen Kuruluş : Tez ise Kayıtlı Olduğu Üniversite ve Program : Bu forma eklenecekler * : 1. Ek-2 de bulunan Taahhütname 2. Eser tamamlanmış ise; yayına hazır durumda olmak şartıyla 1 nüsha basılı olarak ve CD içinde.doc formatında metin, 3. Makale yayınlanmış ise yayınlandığı yabancı hakemli dergi, 4. Eser tercüme ise özgün dildeki metin, 5. Eser tebliğ ise toplantı ve düzenleyenler hakkında broşür ve benzeri tanıtıcı belgeler ile tebliğin sunumunun kabul edildiğine ilişkin evrak, (gerektiğinde Türkçe tercümesi) 6. Eser tez ise bağlı olduğu yüksek öğretim kurumunca verilmiş, ilgilinin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğuna ve tez projesinin kabul edildiğine dair belgeler, * Form ekinde sunulacak belgelerin asıl olması gerekir.

7 EK 2 Taahhütname 1. Özendirme desteği programından yararlanmak için yaptığım başvurunun kabulü ve reddi konusunda tüm yetkinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı na ait olduğunu anladığımı ve başvurumun reddi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı, 2. Eserimin destekten yararlandırılmaya değer bulunması halinde vergi ve diğer mali sorumlulukların tarafıma ait olacağını, 3. Eserin yapılacak ilk baskısının haklarının Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı na ait olacağını, 4. Eserin özgün olmadığının veya telif haklarını ihlal ettiğinin veya eserin Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanması nedeniyle üçüncü kişilerin haklarının herhangi bir şekilde ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve tarafıma ödenen bedeli, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile iade edeceğimi, 5. Eserin tamamlanmaması veya tebliğin sunulmaması halinde tarafıma ödenen bedeli, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile iade edeceğimi, 6. Tez çalışmalarına mahsus olmak üzere, tezin bağlı olduğum yüksek eğitim kurumunca reddedilmesi durumunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca talep edilmesi halinde tarafıma ödenen bedeli, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile iade edeceğimi, 7. Yaşanacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve Đcra Daireleri yetkili olduğunu, kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Adı Soyadı Tarih-Đmza

8 EK 3 Özendirme Desteği Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Tutarları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu nun 6 Eylül 2008 tarih ve 2008/620 sayılı Kararına dayanarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı tarafından 24 Eylül 2008 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Yönerge nin 3. maddesi uyarınca verilecek özendirme desteğinin asgari ve azami sınırları aşağıda belirtilmiştir. Çalışma Türü Asgari Tutar Azami Tutar Kitap* 1500 YTL 7000 YTL Doktora Tezi 1500 YTL 7000 YTL Yüksek Lisans Tezi 500 YTL 2000 YTL Makale 500 YTL 1500 YTL Makale (Hakemli Yabancı Dergide Yayınlanan) Yurtiçinde Sunulacak Tebliğ Yurtdışında Sunulacak Tebliğ 500 YTL 2000 YTL 500 YTL 1000 YTL 500 YTL 2000 YTL *(tercüme kitaplar, mevzuat çevirileri ve avukatlık mesleği üzerine uluslararası örgütlerce hazırlanmış raporlar dahil)

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları, Düzce Üniversitesine

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301)

ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) 1 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 - Resmi Gazete Sayısı: 18301) ÜNİVERSİTELER

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge Sosyal Güvenlik Kurumunun yayın hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla eserlerin

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİ PROGRAMI (TEÇEP) ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİ PROGRAMI (TEÇEP) ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİ PROGRAMI (TEÇEP) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu esasların amacı; üniversitelere yönelik

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ve Türk Patent Enstitüsü. İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik Ve Destekleme Esasları

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ve Türk Patent Enstitüsü. İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik Ve Destekleme Esasları Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik Ve Destekleme Esasları BİRİNCİ KISIM 1. AMAÇ Bu esaslar, Türkiye nin ulusal

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1. Bu Esaslar, Türkiye nin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİ PROGRAMI (TEÇEP) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu esasların amacı; üniversite seviyesinde

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM 2010/8-7 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak MADDE 1 Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge Kurumun yayın hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla eserlerin seçilmesi, yayımlanması,

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ

12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ 12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Erasmus Değişim Programı

Detaylı

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından basılacak kitap, yardımcı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı