İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ"

Transkript

1 İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ Statistics and its Importance on Forestry A.Kadir YILDIZBAKAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern Mediterranean Forestry Research Institute P.K.: TARSUS DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DOA DERGİSİ (Journal of DOA) Sayı : 7 Sayfa: Yıl: 2001

2 ÖZET Bu çalışmada, istatistik nedir? İstatistik bir bilim midir? İstatistiğin birey, iş hayatı ve devlet açısından yeri ve önemi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ormancılık ve bilimsel çalışmalarda istatistiğin kullanılmasının nedenleri ve zorunlulukları anlatılmaya çalışılmıştır. Diğer yandan bir araştırma ve araştırmacı için istatistiksel bilginin gerekliliği ve önemi anlatılmıştır. Anahtar kelimeler: Bilim, İstatistik, Ormancılık ABSTRACT In this study, it was examined what statistics is and whether statistics is a science or not. It was mentioned importance of statistics for personal, professional and governmental decisions. In addition, it was explained why the statistics was used on scientific studies such as forestry. Besides it was stressed that statistical knowledge is necessary for forestry research and researcher. Key words: Science, Statistics, Forestry

3 1. GİRİŞ Günlük yaşamımızda çevremizde olup biten pek çok olayla ilgilenir ve birçok soruya cevaplar ararız. Örneğin, hafta sonu yapılacak bir futbol maçının sonucu ne olabilir? Gelecekte dünyada ekonomik açıdan hangi endüstri dalları önemli olacaktır? Yapılan bazı gözlemlere dayanarak dünya ikliminde nasıl bir değişiklik beklenmektedir? Trafik kazaları ile ülkenin eğitim ve öğrenimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Ülkemizdeki nüfus artışı dikkate alınarak önümüzdeki yıl içinde yapacak ve yakacak odun ihtiyacı ne olacaktır? Dünyadaki sanayileşmenin doğal kaynaklar üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olmuştur? Bu ve buna benzer sorular zihnimizi çok sık meşgul eder. Bu soruları, daha önce bu konularda toplanan sayısal değerleri gösteren bir takım şekil ve grafiklerden yararlanarak cevaplandırabiliriz. Fakat bazı sorular hakkında elimizde hiçbir bilgi ve görüş olmayabilir. Ancak bazı hedefleri gerçekleştirebilmemiz, bu soruları cevaplandırmamıza bağlıdır. İşte bizim bilgisiz ya da sınırlı bilgiye sahip olduğumuz soruları doğru ve güvenilir bir biçimde cevaplandırabilmemiz, bu sorularla ilgili bilimsel verilerin tasnifi, istatistiksel olarak çözümü ve yorumlanmasına bağlıdır. İstatistik sözcüğünün kökeni konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Bazı dil bilimciler sözcüğün Latince de durum ya da vaziyet anlamına gelen status kökünden türediğine inanırken, bazıları stato kökünden geldiğine ya da İtalyanca da devlet anlamında kullanılan istatista sözcüğünden türediğine inanırlar. Başka bir grup bilimci ise, sözcüğün gözlem anlamına gelebilen statizein sözcüğünden türemiş olabileceğini belirtmektedirler (Arıcı, 2001). Bu görüşler fazla önemli değildir. Önemli olan, bugün kullandığımız kavramın oldukça eski bir geçmişinin olduğunun bilinmesidir. Dilimizde istatistik sözcüğünün ilk kez ne zaman, kimler tarafından ve ne anlamda kullanıldığına dair elimizde yeterli ve kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bugün istatistik sözcüğüne yüklenen pek çok anlamları veren ihsai (sayımla ve sayılarla ilgili) ve ihsaiyat (istatistik) sözcük ve kavramlarının Cumhuriyetten önceki dönemlerde kullanıldığı bilinmektedir ( Arıcı, 2001).

4 İstatistik üç şekilde tanımlanabilir. Bunlar; 1. Belli konularda toplanan sayısal değerler ile ileri sürülen bir takım şekil ve grafiklerdir. Bu tanıma örnek olarak, Türkiye de yıllar itibariyle ağaçlandırma alanı ve bu alanlar için harcanan para durumunu gösteren şekil ve grafikler verilebilir. 2. Pozitif bilimin esası olan deney ve denemeler planlama, gözlem yapma, verileri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme, yorumlama, objektif ve doğru karar verme ile ilgili bilimsel teknik ve metotlar geliştiren ve uygulayan bir bilim şeklinde tanımlanmıştır (Akar ve Şahinler, 1997). 3. Şansa bağlı olarak elde edilen ve örneklerden hesaplanan ortalama ve varyans gibi çeşitli değerlere verilen addır. Benzer şekilde, korelasyon ve regresyon katsayıları örnekten hesaplanıyorsa birer istatistiktirler. İstatistik genel olarak herhangi bir gerçekliğin, herhangi bir toplu olayın sayısal doğasını anlamamıza, bu olayı (veya olayları) özelliklerine göre ayırmak ve birbirleriyle mukayese etmek suretiyle başkalarına anlatmamıza yarayan bir bilim dalıdır. Öyle ki, istatistik günümüzde uygulandığı alana göre özel isimlerle anılan bir yöntem-bilim haline gelmiştir. Biyoloji ve sağlık bilimleri uygulamalarını esas alan istatistiksel çalışmalar biyometri veya biyoistatistik, ekonomi, iş ve işlemleri için ekonometri, teknoloji ve mühendislik uygulamaları için teknometri, psikolojik araştırma yöntemleri için psikometri ve sosyolojik çalışmalar için sosyometri gibi özel terimlerle tanımlanmıştır. Ormancılık çalışmaları biyometri kapsamında ele alınır. Örneğin, ormancılık çalışmalarının temel öğesi olan ağacı çok çeşitli şekillerde ifade ederek algılamamız, düşünebilmemiz, anlamamız ve başkalarına anlatmamız mümkündür. Aşağıdaki üç paragraf, aynı ağacı üç farklı şekilde anlatmaktadır. Esen bahar rüzgarı ağacın yapraklarını titretiyor, dalları yere sarkan ağaç, yapraklarının kuşlarla birlikte bu oyuna katılarak rüzgarla şakalaşmasını sevinçle seyrediyordu.

5 Ağacın yaprakları yeşil, göğüs çapı normal, boyu uzun, sık dallı, kışın yapraklarını dökmeyen iğne yapraklı ağaçlar türündendi. Yapılan ölçümlere göre göğüs çapı 40 cm, kabuk kalınlığı 3 cm ve boyu 13 m olan ağacın 52 yaşında olduğu anlaşılıyordu. Aynı ağaçla ilgili üç paragraf ve üç farklı anlatım verilmiştir. Paragrafları okuduktan sonra şu değerlendirmeyi yapabiliriz. İlk paragrafta ağaca ilişkin edebi bir tasvir yapılmıştır. Yazarın, gördüğü ağaç hakkındaki duygu ve düşüncelerini öğrenebiliriz. Ancak ağacın türüne ve kesilip kesilmeyeceğine karar veremeyiz. İlk paragrafta bilim değil güzellikleri anlatan sanat vardır. İkinci paragrafta ağacın özellikleri olan yaprak rengi, göğüs çapı, boyu; sayısal olmayan, nitel bir şekilde sıralanmaktadır. Bilimin yararlanabileceği bazı ayrıntılara yer verilmesinin yanında iğne yapraklı bir ağaç olduğunu öğrenebiliriz. Bu nitelikler ilk paragrafa göre daha kesin olmakla birlikte, ağaçla ilgili bir kararın verilmesinde yetersizdir. Üçüncü paragrafta ise ağacın çeşitli özellikleri sayısal olarak ifade edilmiştir. Yaprakların uzunluğu, ağacın boyu, göğüs çapı ve yaşı belli olan bu ağacı başka ağaçlarla karşılaştırmak, kesilip kesilemeyeceğine karar vermek ilk iki paragrafa göre daha bilimsel ve kolaydır. İşte istatistik, bizim genelde üçüncü paragrafın bazen de ikinci paragrafın yaklaşımı ile anlatılan ağaçlardan oluşan ormanların sayısal doğasını anlamamıza, elde edilen nicel (sayısal) ve nitel (sayısal olmayan) ölçümlerin toplanması, bir araştırmanın en az giderle ve en etken yorumlamayı sağlayabilecek biçimde planlanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanmasına ve elde edilen bilgileri başkalarına anlatmamıza yarar. Şimdiye kadar tek bir ağaç farklı şekillerde anlatılmaya çalışıldı. Oysa istatistik; ağaçlardan oluşan ormanlar, bu ormanlarda yaşayan insanlar, hayvanlar ve diğer varlıklardan elde edilen ölçümlerle de ilgilenir. Bu ölçümlerden yararlanarak betimler, özetler, sonuçlar çıkarır, karşılaştırmalar ve tahminler yapar. İstatistik, bilgiye ulaşmada önümüzde pencereler açar.

6 Kısaca özetlersek; herhangi bir gerçekliğin, ağaçlardan oluşan ormanın sayısal doğasını anlayabilmemiz için öncelikle elimizde sayılar, ölçümler olmalıdır. Ölçümlerle istatistikte kullanacağımız verileri elde ederiz. Tanımdan da anlaşılacağı gibi istatistikten söz edebilmek için önce veriye ihtiyaç vardır. Gerçek nesne, birey veya olayları ölçmek, gözlemek veya saymakla elde edilen sayılara veri adı verilir. İstatistiksel araştırmalarda kullanılacak veriler değişkenlerle ifade edilir. Değişkenler ise ifade ettikleri olayın karakterine göre nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılır. Nicel değişkenler, sayısal değerler alan ağacın boyu ve çapı gibi değişkenlerdir. Nitel değişkenler ise sayısal değerler almayan ağacın formu ve yaprak rengi gibi değişkenlerdir. İstatistik bir bilim midir? İstatistiğin bir bilim olduğunu savunanlar, istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı alanların başka bir şekilde doldurulmadığını, bu nedenle bilim olduğunu ileri sürmektedirler. Karşı çıkanlar ise, bilimden söz edebilmek için bilimin kendine özgü bir konusu ve bu konuda bir bütünlüğü olması gerektiğini savunmaktadırlar (Turanlı ve Güriş, 2000). Önemli olan istatistiğin bir bilim sayılıp sayılamayacağı değil, amacı, işlevleri ve sağladığı yararlardır. İstatistik, bilimsel yöntemin en güçlü ve temel araçlardan birisi olup, ilgilendiğimiz sorulara cevap ararken, düzenli gözlemler yapmak, tasnif ve analizler yaparak sonuçlar çıkarmak ve bu sonuçlarla ilgili hipotezleri karşılaştırarak çıkan sonucu yorumlamaktır. Bilim için istatistik, bir sarhoş için sokak lambası gibidir. Aydınlatmada değil, dayanıp destek almada kullanır. Örneğin, ağaç hacim tablolarının düzenlenmesi sırasında, örnek alanlardan alınan orta ağacı seksiyonlarına ayırarak hesaplanan ağaç hacminin, göğüs çapı ve ağaç boyunun bir fonksiyonu olarak belirlemek için çoğul regresyon analizlerinin yapılması ve en iyi modelin seçilmesi gibi. Bir bilim olarak istatistiğin temel görevlerinden biri, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri, geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştırmaktadır. Örneğin, oryantasyon okaliptetumlarından elde edilen sonuçlar kullanılarak okaliptüs türleri hakkında karar vermemiz ve gelecekte bu türler hakkında tahminde bulunmamız kolaylaşır (Avcıoğlu ve Gürses, 1984).

7 Ayrıca istatistik, matematik kurallarını kullanarak evrendeki olaylar hakkında teorem geliştirmek ve bu olaylarla ilgili sayısal değerlerin toplanarak analiz edildiği bilimsel bir metot veya metotlar topluluğudur. Diğer bir ifadeyle istatistik, pozitif bilim dallarında araştırma yapan ve yapacak olan tüm araştırmacılar için ortak teknik ve yöntemleri içeren ve geliştiren bir bilimdir. 2. İSTATİSTİĞİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ İstatistiğin hayatımızın her aşamasında yeri olduğu açıktır. Bireyler açısından önemi; aile bütçesinin düzenlenmesi, vücut ağırlığının boya ve yaşa göre takip edilmesi, hastalık sırasında vücut sıcaklığının ve tansiyonun ölçülmesi, bunların sonuçlarının normal istatistiklerle karşılaştırılması, gereken önlemlerinin alınması ve benzerleri gibi bir ihtiyaç olarak hayatımızda yer alır. İstatistiğin iş hayatındaki önemi de çok büyüktür. Modern bir işletmeci, işletme ve piyasa hakkında istatistiksel araştırmalara başvurmadığı sürece rasyonel bir yönetim ve başarı göstermesi mümkün değildir. Kalite ve verimliliğin geliştirilmesinde ve Japonların endüstriyel başarılarında büyük payı olan Edward W.Deming in ilkeleri, istatistiğin önemini ve iş hayatında neden gerekli olduğunu çok güzel açıklar. Bunlardan istatistikle ile ilgili olan birkaçı aşağıda ifade edilmiştir (Gürsakal,1997). 1. Sürekli geliştirmeye yönelin, dikkatinizi bu noktaya odaklayın. Sürekli olarak üretim ve hizmet sisteminizi geliştirmeye çalışın. Bu etkinliklere çalışanlarınızın katılımını sağlayarak istatistiksel yöntemleri kullanın. Özellikle istatistiksel süreç ve kontrol araçlarından yararlanın. 2. Modern denetim yöntemlerini uygulayınız. Denetim sadece pasif olarak işçilerin gözlenmesi anlamına gelmez, onların içinde çalıştıkları sistemi geliştirmelerine yardımcı olmalısınız. Denetimin birinci amacı iş sisteminin ve ürünün geliştirilmesi olmalıdır. Bu görevi yaparken istatistiksel teknik sonuçlarından yararlanınız.

8 3. Basit, yararlı istatistiksel tekniklerin eğitimi, tüm çalışanlar için zorunlu olmalıdır. İstatistiksel süreç kontrolün problem çözme araçları, özellikle kontrol grafikleri yaygın olarak kullanılmalıdır. W. A. Shewhart ve W. E. Deming e atfen Gürsakal (1997); İstatistiğin uzun dönemdeki katkısı, bir çok yüksek derecede istatistikçinin sanayide bulunmasına bağlı olmaktan çok; geleceğin üretim süreçlerini yönetme ve geliştirmede söz sahibi olan fizikçi, kimyacı, mühendis ve diğerlerinin istatistiksel düşünebilen bir nesil olarak yetiştirilmelerine bağlıdır şeklinde ifade etmektedir. Diğer yandan istatistiğin devlet açısından büyük bir öneme sahip olması ona devlet hayatının aynası söylemine neden olmuştur. Ülkemizde bu söylemi gerçekleştiren kuruluşların başında ise Devlet İstatistik Enstitüsü gelmektedir. 3. İSTATİSTİK NEDEN GEREKLİDİR? İstatistiğin ormancılık çalışmalarına girmesinin birkaç sebebi vardır. Bugün ormanlar hakkında sahip olduğumuz bilginin çoğu, üzerinde çalışılan orman ağacından alınan ve istatistik metotlarını kullanarak belli bir güven aralığında elde edilen bilgilerdir. Bu bilgilerin elde edildiği ormanın tüm fertlerini ölçmek aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı mümkün değildir. 1. Bazı ormancılık çalışmaları ağaç kesmeyi gerektirebilir. Örneğin, bir ağaç türünün hacmini hesaplamak ağaç kesmeyi gerektirir. Eğer aynı tür orman ağacından örnek alınmayıp bütün fertleri kesilirse o ağaç türünün bulunduğu ortamdaki mevcudiyeti tehlikeye girebilir. 2. Aynı orman ağacı çok geniş alan ve bölgelere yayılabileceğinden hepsini ölçmek ekonomik olmaz. 3. Ormandaki bütün ağaçların hepsini ölçme kararını alsak dahi, bu kararı uygulamak için yeterli kalifiye eleman bulmak, bulsak dahi % 100 hatasız ölçüm yapmak mümkün değildir.

9 Bundan dolayı aynı tür veya türlerin oluşturduğu populasyonlar hakkında bilgi edinmemiz için, o türlerden örnekler seçip deney veya denemeler kurduktan sonra, ilgili bilimsel istatistik metotlar uygulayarak, o ağaç veya ağaçların oluşturdukları populasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak ve tahminlerde bulunmak için istatistiğe ihtiyaç duyarız. İstatistik, sayısal verileri inceleyen bilim olduğuna göre, istatistik bilgisi en azından çevremizde olup bitenleri anlama ve bunları başkalarına anlatmada ve onlarla iletişim kurup etkileşimde bulunmada yardımcı olur. Öte yandan, çeşitli alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulma ihtiyacı gün gittikçe artmaktadır. Böyle bir ortamda, farklı alanlarda günlük meselelerinin ötesinde işlem ve sorunlarla uğraşan kişilerin, bilimsel yöntemin doğal bir parçası olan istatistiğin temel teknik ve yöntemlerini bilmesi aşağıdaki nedenlerden dolayı zorunludur (Arıcı, 2001); 1. Herhangi bir alanda çalışan bir kişi, aynı alanda çalışanların ortaya koyduğu bilgileri anlayıp değerlendirmek zorundadır. Farklı alanlarda yapılan çalışmaların çoğunda, bulgu ve görüşler istatistiksel biçimde verilir ya da istatistiksel kavramları ile ilgili kuram ve görüşlerden söz edilir. Söz konusu istatistiksel kavramlar, günümüz bilimcilerinin sorunları ele alış ve bunlarla ilgili düşünüş biçimini şekillendirmede önemli yer tutar. Bunlardan habersiz olan ve çalışma alanının öteki elemanları ile fikir alışverişi kuramayan bir kimsenin çalışmalarında etkili olması beklenemez. 2. Herhangi bir alanda çalışanların ya da yetişmekte olanların da bizzat araştırmalar yapmaları beklenir. İyi bir araştırma düzenlemek, yürütmek ve toplanan bilgileri uygun bir biçimde çözümlemek ve yorumlamak ise istatistik bilgi ve anlayışını gerektirir. Araştırmalarda istatistik teknik ve yöntemlerden yararlanmak araştırmaların bilimsel değerini artıracağı gibi zaman, para ve emek yönünden ekonomi de sağlar. 3. İstatistik bilgi ve anlayışı, bir bakıma bilimsel yöntem anlayışı demektir. İstatistiksel sonuç, bilimsel sonucun kendisidir.

10 İstatistik teknik yöntemleri bilimsel araştırmalarda büyük bir yer tutsa da, unutmamak gerekir ki, bir araştırmanın düzeni teknik yönden eksik ve hatalı ise, hiçbir istatistik teknik ve yöntemi böyle bir araştırmadan geçer ve güvenilir sonuçlar çıkarma olanağı sağlayamaz. Bu nedenle, araştırmanın verileri toplandıktan sonra değil, araştırmanın düzenlenmesi ve yürütülmesi aşamalarında da istatistik gereklidir. Her araştırmacı hem kendi yapacağı araştırmaların bilimsel olmasını sağlamak, hem de başkalarınca yapılan araştırmaları bilimsel olarak değerlendirebilmek için yeterli istatistiksel bilgi, görüş ve beceriye sahip olmalıdır. İstatistiğin bir çok alanda kullanılması, her alanda aynı yöntemlerin, aynı şekilde kullanılacağı anlamına gelmez. Farklı kişi veya kişilerce yapılan araştırmalarda, konuya farklı yaklaşımdan dolayı veya farklı yöntemler kullanılmasından dolayı farklı sonuçlar çıkabilir. Bu durumda en uygun yöntem seçilecek veya farklı yöntemlerle analiz yapılarak, sonuçlar bilimsel yöntemlerle karşılaştırılıp, en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılarak ilgili kişilerce hangi sonucun geçerli olduğuna karar vermeleri sağlanacaktır. İstatistiğin öğrenilmesinde sayısal yönden eksikliklerimiz olsa bile, bu eksikliklerimizi iyi niyetli bir tamamlama çabası içinde olduktan sonra zor bir eğitim değildir. Belirli bir eğitim düzeyi, çalışma gücü ve azmi olan herkes istatistiği öğrenebilir ve uygulayabilir. İstatistik öğrenmeyi bir zorunluluk olarak değil, istatistiksel düşünmeyi öğrenirken, daha iyi düşünebileceğimiz için öğrenmeliyiz.

11 YARARLANILAN KAYNAKLAR AKAR, M., ŞAHİNLER, S., 1997: İstatistik. Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Yayınları No:74, Ders Kitaplar No:17, Ç.Ü.Z.F. Ofset Atölyesi, Adana ARICI, H., 2001: İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları. Meteksan A.Ş. Ankara. AVCIOĞLU, E,. GÜRSES, K,. 1984: Türkiye Oryantasyon Okaliptetumları Kuruluş Projesi Sonuçları. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Yıllık Bülten No:20, S , İzmit. GÜRSAKAL, N., 1997: Bilgisayar Uygulamalı İstatistik. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Marmara Kitapevi Yayınları. Bursa. TURANLI, M., GÜRİŞ, S., 2000: Temel İstatistik. DER yayınları, İstanbul.

12

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı