MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor"

Transkript

1 MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor Dr. Aykut ENG N MESS E itim Müdürü T ürkiye nin en köklü i veren sendikas MESS ve Türkiye nin en büyük i çi sendikas Türk Metal bugüne kadar gerçekle tirdikleri mü terek çal malarla sosyal diyalo un iyi ve ba ar l örneklerini Türkiye de ilk sunan te kilatlar aras nda yer almaktad r. Hayat boyu ö renme felsefesinin ve sosyal sorumluluk bilincinin tezahürü olarak her iki sendika, endüstri ili kilerinin çal ma sahas içindeki konularda i letmelerin rekabet edebilirli ini, çal anlar n ise istihdam edilebilirli ini art r c faaliyetlerini yürütmektedirler. Mü terek fayda sa lama amac yla gerçekle tirilen bu faaliyetler sosyal ve toplumsal getirisi yüksek olan, verimlili e büyük katk sa layan hizmetlerdir. MERCEK 133

2 Ortak E itim Projesi Ya am Boyu E itimin Anahtar d r Bir toplumun e itim düzeyindeki art, toplumun ya am kalitesini yükseltmektedir. E itimli toplumlarda i kalitesi ve endüstriyel ili kiler yüksek düzeydedir. E itimli ve verimli i gücü sayesinde i letmelerimiz daha rekabetçi duruma gelmektedir. Bu da ülkemizin kalk nmas na büyük katk sa lamaktad r. Bu felsefeden yola ç k larak ba lan lan her iki sendikan n mü terek çal malar n n ba nda Ortak E itim Projesi gelmektedir. I kl Bir Gelecek slogan yla 2000 y l ndan bu yana aral ks z devam eden projede yakla k çal an e itim alm t r. Türkiye de ve dünyada örnek olu turan bu projede her iki sendikan n vizyonunda yer alan sürekli e itim ve geli im, ülkemizde metal sanayinin rekabet gücünün artmas nda önemli bir katk sa lam t r. Üç gün boyunca devam eden e itime kat lan çal anlar farkl konu ba l klar nda hem e itim görerek güncel bilgilerle donanmakta hem de ders d etkinliklerle kendi aralar nda sosyal dayan ma a lar örme imkan na sahip olmaktad rlar. Bu özel projenin çarp c ba ka bir bölümü ise engelli çal anlara verilen e itimlerdir. MESS ve Türk Metal Sendikas n n bu konudaki uygulama ve yakla mlar kurumsal duyarl l klar n n da bir göstergesi olmaktad r. Mü terek AB Projeleri, Ülkemizin AB ye Tam Üyelik Sürecine Katk Sa l yor Ba ar l bir üyelik müzakere süreci, güçlü bir sivil toplumun etkin bir ekilde rol üstlenmesinden geçmektedir. Ülkemizin AB ye tam entegrasyonu sürdürülebilir ekonomik kalk nma ve sosyal geli im için olmazsa olmazd r. AB üyesi ülkeler, metal sanayinin en önemli ticari ortaklar ndand r. AB müktesebat na uyum sürecinde endüstri ili kileri konular kapsam nda, MESS ve Türk Metal Sendikas ülkemizin en güçlü sivil toplum te kilatlar olarak önemli bir görev üstlenmektedirler. Bu nedenle her iki sendika, Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen hibe programlar na yönelik mü terek proje çal malar yürütmektedirler. Avrupa da, bu konuda destekleyici çal malar yapmaktad r. Bu kapsamda European Movement taraf ndan ubat 2011 tarihlerinde stanbul da Sivil Toplum Diyalo u: Diyalo u Sa lamak için Politik Ba l l k ba l kl bir kongre düzenlenmektedir. Kongre nin amac -sivil toplumun geli imi, Avrupa n n perspektifi ve ulusal reformlar- aras ndaki üçgenin ne ekilde daha etkili çal abilece ini incelemektir. Kongre, aday ve potansiyel aday olan ülkelerdeki STK lar n sürdürülebilir bir büyüme sa lamalar için gerekli olan en etkili araçlar n belirlenmesini hedeflemektedir. Kongrede, aday ülkelerden STK lar ile ulusal düzeyde hükümetlerden ve meclislerden üyeler ve Avrupa dan çe itli enstitülerin temsilcileri bir araya gelecektir. Sa l ve Güvenli i çin Avrupa birli i Köprüleri Projesi Her iki sendika, Avrupa Komisyonu nun IPA Sosyo-Ekonomik Ortakl k Program kapsam nda, ECBOHS Sa l ve Güvenli i için Avrupa birli i Köprüleri projesini Bat Balkan ülkelerindeki sosyal ortaklar ile birlikte haz rlad lar. Böylelikle Avrupa Komisyonu Geni leme Genel Direktörlü ü ile imzalanan proje sözle mesi ile IPA kapsam nda, devlet kurumlar d nda Brüksel den do rudan destek alan ilk sivil toplum kurulu lar ndan oldular. Bu projenin kabul edilmesinde en önemli etkenlerden biri Türkiye de ve di er AB ye aday ülkelerde sosyal diyalog mekanizmas n n i sa l ve güvenli i gibi bir alanda çal t r lacak 134 MERCEK

3 olmas d r. Projeyi yürütecek ve koordine edecek olan MESS ve Türk Metal Sendikas geçmi teki örnek çal malar ile bu projenin ba ar l bir ekilde sonuçland r laca n n güvencesini vermi lerdir. Proje, Türkiye ve Bat Balkan ülkelerindeki (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karada, S rbistan, Kosova) i çi ve i veren te kilatlar n n, i yerinde sa l k ve güvenlik alan nda AB müktesebat na uyum kapsam nda kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlamaktad r. K sacas proje, i çi ve i veren kesimini temsil eden sivil toplum kurulu lar n n ülkelerinde, i sa l ve güvenli i alan nda etkin ve aktif bir rol üstlenmelerini hedeflemektedir. ECBOHS projesi i sa l ve güvenli i alan nda AB Müktesebat konusunda ülkelerdeki i çi ve i veren te kilatlar n n; bilgi ve deneyimlerinin art r lmas ile Avrupa tek pazar n n entegrasyonu için AB den iyi ve ba ar l uygulama örneklerini transfer etmesini, i letme, sektör, yerel ve ulusal düzeyde Müktesebat n uygulanmas n destekleyecek temsil ve hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesini, ba ta üyelerinin ç karlar n korumak ve kamu nezdinde lobi ve haklar n savunma yeteneklerini geli tirmesini ve olu turulacak sinerji ile sosyal taraflar n ulus ötesi network sa layarak AB ile daha yak n i birli i kurmas n amaçlamaktad r. Proje uygulamalar sürecinde CEEMET, Türk- ve ETUC (Avrupa çi Sendikalar Konfederasyonu) ile i birli ine gidilecektir. Proje faaliyetleri aras nda, hedef ülkelerde i çi ve i veren kurulu lar na yönelik tematik çal taylar n, fark ndal k art rma seminerlerinin ve SG Küme (cluster) toplant lar n n düzenlenmesi yer almaktad r. Etkinliklerin içeri i ve kapsam proje orta n n ve hedef ülkenin ihtiyaçlar do rultusunda haz rlanacak. Ayr ca proje ortaklar n n SG alan ndaki kapasite güçlendirmelerinin sa lanmas amac yla AB den gelecek uzmanlarla "mentor"lük program haz rlanacak ve uygulanacakt r. Teknik deste in içeri i ve kapsam proje orta i çi ve i veren te kilatlar n n ihtiyaçlar do rultusunda olu turulacak. Hedef ülkelerdeki proje ortaklar aras nda olu turulacak i birli i ve sinerji ile iyi uygulama sonuçlar n n kar l kl transferi mümkün olabilecek. Bu süreçte AB üyesi ülkelerin i çi sendikalar ve i veren te kilatlar ile bilgi köprüsü olu turularak AB müktesebat na uyum süreci desteklenecek. Proje kapsam nda elde edilen bilgi ve deneyim birikimi gerek yay nlar gerekse de PR faaliyetleriyle di er sivil toplum kurulu lar na yayg nla t r lacak. Otomotiv Sanayi çin Mesleki Yeterlilik S nav ve Belgelendirme Merkezi Projesi Ülkemizde i gücü piyasas talepleri ile e itim arz aras ndaki ili kinin kuvvetli olmad, formel e itim alm ki ilerdeki yüksek i sizlik oran ndan ve i piyasas ara t rmalar ndan kolayl kla anla labilmektedir. Dolay s yla e itim ve belgelendirme aras ndaki uyumsuzluk aç kça saptanmaktad r. Mevcut e itim programlar na yönelik bir standart ve yeterlilik bulunmamaktad r. Ayn alanlardaki ayn sertifika ve belgeler için farkl programlar, farkl çevre ko ullar, farkl yöntemler ve teknikler kullan lmaktad r. Türkiye de, meslek standartlar n ve ilgili e itim standartlar n belirleyen kurum/kurulu lar akredite edebilecek ulusal düzeyde bir s nav ya da belgelendirme merkezinin bulunmamas, örgün ya da yayg n e itim sonucunda ayn mesleki becerileri kazanan bireylere e de erde mesleki sertifika verilmemesi, mesleki e itim kurumlar na i piyasas n n ihtiyaç duydu u insan kayna n MERCEK 135

4 belirleyen planlar yap lmadan ö renci al nmas ve ölçme-de erlendirme mekanizmalar n n mevcut programlar n de erlendirilmesi ve gözden geçirilmesinde etkin bir biçimde kullan lamamas gibi nedenlerden dolay, Ulusal Yeterlilik Sistemi ne dayal meslek standartlar ile yeterliliklerin geli tirilmesi ile s nav ve belgelendirme merkezlerine ihtiyaç duyulmaktad r. Bu ba lamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Meslek Standartlar Geli tirme, Mesleki Bilgi ve Beceri S nav ve Belgelendirme Merkezleri'ni (VOC-TEST Merkezleri) desteklemeyi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi do rultusunda, uygun bir de erlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi ile kabul edilmi meslek standartlar na dayal etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi'ni kurmay ve i letmeyi amaçlayan Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme adl AB projesi hayata geçirilmi tir. MESS, 2008 y l ndan beri otomotiv ve metal sektörlerinde ulusal meslek standartlar n ve bunlara dayanan ulusal yeterlilikleri haz rlama çal malar n sektör temsilcilerinin kat l m yla yürütmektedir. Ülkemizin ilk meslek standartlar n ve yeterliliklerini haz rlayan MESS, bu alandaki çal malar ile di er kurum ve kurulu lara örnek olmaktad r. Bu sürecin nihai a amas, di er bir deyi le en önemli bile eni yeterliliklere göre belgelendirmenin yap lmas d r. Burada i veren ile i çi kesiminin belgelendirmede birlikte rol üstlenmesi sistemin kurulu undan itibaren en çok istenilen sonuçlardan birisidir. Ba lat lan AB projesinin bile enlerinden biri olan VOC-Test Hibe Merkezleri Hibe Program kapsam nda MESS ve Türk Metal Sendikas, mü terek proje tekliflerini, Merkezi Finans ve hale Birimi ne sunmu tur. hale makam nca de erlendirme süreci devam etmektedir. Mü terek projenin hedefi Türkiye deki motorlu kara ta tlar, treyler ve yar treylerin imalat n olu turan otomotiv alt sektöründe; i piyasas n n ihtiyaçlar na uygun örgün ve yayg n mesleki e itim ve ö retim verilmesini sa lamak, hayat boyu ö renmeyi desteklemek, e itim ve istihdam aras ndaki ili kiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumu kolayla t rmakt r. Projenin özel hedefinde ise Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi do rultusunda, uygun bir de erlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi olu turarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmak ve i letebilmek amac yla otomotiv ana ve yan sanayisi için VOC-TEST Merkezi nin kurulmas ve stanbul, Bursa, Ankara, zmir ve Adana illerinde i letilmesi yer almaktad r. MESS-Türk Metal Mü terek S nav ve Belgelendirme Merkezi Kurulmas Çal malar Ulusal Yeterlilik Sistemi nin en önemli nihai ç kt lar ndan biri mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesidir. Bu faaliyetler MYK n n yetkilendirdi i kurum ve kurulu larca yap labilmektedir. Bu sistem içerisinde öncelik verilen sektörlerden biri olan metal i kolunda söz konusu mekanizmay geli tirerek öncülük etme görevini MESS ve Türk Metal Sendikas üstlenmi tir. VOC-Test merkezleri projesi uygulama imkan na sahip oldu u taktirde, sektörel düzeyde pilot bir çal ma ve simülasyon gerçekle tirilmi olacakt r. Ancak metal i kolu otomotiv ana ve yan sanayi d nda makine imalat, ana metal sanayi, demir-çelik, beyaz e ya, elektrik-elektronik gibi ülkemiz sanayinin önemli yap ta lar n içinde bar nd rmaktad r. Bu sektörlerin hepsi ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Aral k ay nda Sanayi Bakanl taraf ndan yay mlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nde bu sektörlere vurgu 136 MERCEK

5 yap lmaktad r. Metal i kolunda nitelikli i gücünün olu turulmas için bu merkezlerin uygun bir ekilde olu turulup ba ms z ve objektif olarak i letilmesi kritik öneme sahiptir. MESS ve Türk Metal Sendikas, metal sanayinin yeterlilikleri belgelendirilmi nitelikli i gücü ihtiyac n kar layacak bir projeyi hayata geçirmek istemektedir. Bu kapsamda metal i kolunda, ülkemiz ve AB de örnek te kil edecek mü terek Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi nin kurulmas na yönelik çal malar yürütülmektedir. Projenin ana amac ve hedefi; ba ta Türk Metal Sendikas üyeleri olmak üzere metal i kolunda çal an veya çal mak isteyen bireylerin belgelendirilmesi ile ba ta MESS üyeleri olmak üzere sanayinin nitelikli ve sertifikal i gücü ihtiyac n n kar lanmas d r. Bu merkezde bireylerin örgün, yayg n ve alayl yollarla kazand klar bilgi, beceri ve yetkinliklerin, ISO Personel Belgelendirmesi için Asgari artlar uluslararas standard na göre akredite edilmi bir ekilde ölçülmesi mümkün olacakt r. Her iki sendika böyle bir merkezin olu turulmas sürecinde imkan ve yeteneklerini birle tirerek metal i kolunun i çilerine ve i verenlerine, dolay s yla Türkiye ye büyük katk sa layacaklard r. AB ile uyumlu bir ekilde Ulusal Yeterlilik Sistemi ni kurmak ve yönetmek i levi ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu nun yetkilendirmesi ile bu merkezin verece i Mesleki Yeterlilik Belgeleri ulusal ve Avrupa düzeyinde geçerlili e sahip olacakt r. stihdam ve Mesleki E itim li kisinin Güçlendirilmesi çin Stratejik birliklerine htiyaç Var 2010/660 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 15 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan ve alt ayd r yürürlükte olan stihdam ve Mesleki E itim li kisinin Güçlendirilmesi Eylem Plan ile ülkemizde önemli geli meler ya anmaktad r. Eylem Plan 'n n amac ; mesleki ve teknik e itimin i piyasas n n ihtiyaçlar do rultusunda verilmesi, e itim-istihdam ili kisinin güçlendirilmesi, hayat boyu ö renme anlay içinde aktif i gücü piyasas politikalar n n etkin uygulanmas ve mesleksizlik sorununun giderilerek i gücünün istihdam edilebilirli inin art r lmas d r. Yüksek i sizlik ve istihdam sorunlar n n temel nedenlerinden olan e itim-istihdam ili kisinin zay fl ile e itim ç kt lar n n kalite güvencesinin sa lanamam olmas dikkat çekmektedir. gücünün istihdam edilebilir olmas için, i piyasas na duyarl ve iyi e itim alm olmas, hayat boyu ö renme sürecinde bilgilerini güncelleyerek beceriler edinmesi ve yetkinlikler kazanmas gerekmektedir. Formel bir e itimi olmadan i ya am nda beceri edinen ve i dünyas nda yeterlili e sahip olan ki iler, mesleki vas flar n belgelendirme imkan bulamamaktad r. Bu durum i verenin arad nitelikte i gücünü temin edememesine, i sizlerin de i bulamamas na ya da eksik istihdam na neden olmaktad r. TBMM de görü ülmekte olan ve Torba Yasa olarak adland r lan Tasar n n yasala t nda istihdam ve mesleki e itim ili kisini güçlendiren tedbirlerin yürürlü e girmesi ile sosyal payda lar n bu geli meler nda mü terek çal malar yürütmesi daha da önem kazanacakt r. Te vikler, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Önemini Art r yor Bahsi geçen Kanun Tasar s nda yer alan ilgili madde ile kad nlar n ve gençlerin i gücüne kat l m n ve istihdam n art rmak, yeni istihdam ya- MERCEK 137

6 Nitelikli i gücüne sahip olman n en etkili yolu, iyi planlanm mesleki ve teknik e itimden geçmektedir. rat lmas n te vik etmek ve çal anlar n vas flar n yükselterek i sizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik e itimi özendirmek, kalite ve etkinli ini art rmak amaçlanmaktad r. Buna göre getirilen geçici madde hükümleri uyar nca, tarihine kadar i e al nan her bir sigortal için geçerli olmak üzere, i e al nd klar tarihten itibaren ve ko ullar n devam süresince uygulanmak kayd yla, bu maddenin yay m tarihinden itibaren özel sektör i verenlerince i e al nmak ve fiilen çal t r lmak art yla, i e al nd klar tarihten önceki alt aya ili kin prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortal say s n n ortalamas na ilave olmak üzere, ayn döneme ili kin i e al nd klar i yerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal lar d nda olmak artlar ile, 5510 say l Kanun'un 81. maddesinde say lan ve 82. maddesi uyar nca belirlenen prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin i veren hissesine ait tutar, ko ullar n devam süresince sizlik Sigortas Fonu'ndan kar lanacakt r. Geçici maddede yer alan ve te viklerden yararlanma sürelerini düzenleyen hükümler ise a a- daki ekilde s ralanmaktad r. 18 ya ndan büyük ve 29 ya ndan küçük erkekler ile 18 ya ndan büyük kad nlardan; o Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için k rksekiz ay süreyle, o Mesleki ve teknik e itim veren orta ö retim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye Kurumu nca düzenlenen i gücü yeti tirme kurslar n bitirenler için otuzalt ay süreyle ve o Yukar da say lan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, 29 ya ndan büyük erkeklerden mesleki yeterlilik belgesi sahipleri veya mesleki ve teknik e itim veren orta ö retim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye Kurumu nca düzenlenen i gücü yeti tirme kurslar n bitirenler için yirmidört ay süreyle, Türkiye Kurumu na kay tl i sizler aras ndan i e al nmalar halinde ilave olarak alt ay süreyle, 5510 say l Kanun'un 4. maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda çal makta iken, bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik e itim veren orta ö retim ile meslek yüksek okulunu bitirenler için oniki ay süreyle, 18 ya ndan büyük ve yukar daki belge artlar ndan hiçbirini yerine getiremeyen Türkiye Kurumu na kay tl i sizler aras ndan i e al nmalar halinde alt ay süreyle te vik hükümlerinin uygulanmas öngörülmektedir. Ayr ca, Bakanlar Kurulu na, bu maddenin uygulanma süresini 2015 y l ndan itibaren 5 y la kadar uzatmaya yetki verilmesi de geçici madde hükümlerinde yer almaktad r. Bununla beraber Sanayi Bakanl taraf ndan aç klanan Sanayi Stratejisi Belgesi'nde beceriler ve insan kayna yatay sanayi politikas alanlar ndan biri olarak kar m za ç kmaktad r. Buradaki Mesleki Yeterlilik Sistemi nin aktif hale getirilmesi, meslek standartlar n n geli tirilmesi ve 138 MERCEK

7 yeterliliklerin haz rlanmas eylem plan nda öne ç kan maddeler aras nda yer almaktad r. MESS-Türk Metal Mü terek E itim Merkezi Kurulmas Çal malar Yasal düzenlemeler konusunda yeni geli meler olurken ülkemizin h zla geli en ve dinamik sektörlerinden olan metal i kolunda uluslararas alanda kabul görmü yeterliliklere göre yeti tirilmi i gücü ihtiyac n n kar lanmas na yönelik Mesleki E itim Merkezi nin kurulmas hususunda MESS ve Türk Metal Sendikas mü terek çal malara ba lam t r. Ülkemizdeki mesleki e itimin kalitesi ve verimi göz önünde bulunduruldu unda bu merkezin olu turulmas acil ve son derece gereklidir. Ayr ca yeni aç klanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi nde özel sektörün mesleki ve teknik e itim merkezlerini açmas te vik edilmektedir. Bununla beraber özel sektör, meslek kurulu lar ile i çi ve i veren kurulu lar n n i gücü e itimi vermesinin özendirilmesi belgede yer alan eylemlerden birisidir. Sanayimizin geli imi için nitelikli i gücü ihtiyac ; hukuki mükellefiyetler, mesleki ve teknik e itimin yetersizli i, yüksek i sizlik (mesleksiz meslek lisesi mezunlar ), i letmelerde i çilerin yeniden e itimi için yap lan yüksek maliyetli yat r mlar, hayat boyu ö renmeye duyulan gereksinim vb. nedenlerden ortaya ç kmaktad r. Sanayimiz; mesleki bilgi, beceri ve yetkinli e sahip, teorik ve pratik düzeyde rekabetçi, mesle inde teknolojik geli meleri takip eden, sosyal becerileri yüksek, ö renmeye ve ö rendiklerini uygulamaya aç k, i letmesi için katma de er yaratan nitelikli bir i gücü talep etmektedir. Nitelikli i gücüne sahip olman n en etkili yolu, iyi planlanm mesleki ve teknik e itimden geçmektedir. MESS ve Türk Metal, bu proje ile sanayinin nitelikli i gücü ihtiyac n kar lamak üzere ihtiyaca ve talebe göre, belirlenecek olan mesleklerde, sanayinin yo un oldu u lokasyonlarda, mesleki e itim merkezi ile ba l atölyelerini kurmak hedefindedir. MESS ve Türk Metal Sendikas n n Mesleki E itim Merkezi projesi ile amaçlanan; her iki sendikan n mü tereken kurmak için karar ald Belgelendirme Merkezi ile e güdümlü ilerleyerek, Türkiye nin AB ye uyum sürecinde sanayinin nitelikli i gücüne ula mas n sa layacak olan sistemin kurulmas na öncülük ve arac l k etmektir. MESS üyelerinde çal an Türk Metal Sendikas üyeleri ba ta olmak üzere metal i kolunda çal - an ve/veya çal mak isteyen; genel anlamda ise tüm i kollar n kapsayacak bir ekilde sanayinin talep etti i ve proje ortaklar nca saptanan mesleklere yönelik temel ve ileri mesleki ve teknik e itim verilmesi hedeflenmektedir. Projenin hedef kitlesi; MESS üyesi i yerlerinde istihdam edilen Türk Metal Sendikas 'na üye i çiler, MESS üyelerinin i e almak üzere istihdam edece i ve uyum program na alaca ki iler, mesleki yeterlili ini art rmak isteyen ki iler, mesleki yeterlilik belgesi almak üzere s nava ba vu- Kaliteli ve sürdürülebilir istihdam sa layan, geli en ve rekabetçi bir sanayi için iyi bir i ortam n n yarat lmas ve devam ettirilmesi, Avrupa da oldu u gibi ülkemizde de tüm payda lar taraf ndan ortak bir amaç olarak görülmektedir. MERCEK 139

8 racak ki iler, çe itli sektörlerde çal mak isteyen ve bu anlamda bilgi ve becerilerini geli tirmek isteyen ki iler, a r ve tehlikeli i lerde çal mak üzere mesleki belgeye ihtiyaç duyan ki iler, nitelikli bir meslek edinmek isteyen mesleksiz-i siz ki ilerdir. MESS ve Türk Metal Sendikas mü terek proje ile; örnek bir i çi-i veren birlikteli i daha ortaya koyacakt r. Böylece ortakla a irade ile sanayiye, ekonomiye, çal ana ve ülkenin en önemli sorunu olan i sizli in azalt lmas na önemli ve örnek bir katk sa lanacakt r. problemlerin sosyal diyalog temelinde çözülmesi ülkemizin gelece i için son derece önemlidir. letmelerimiz ve çal anlar için kazan-kazan mant ile stratejik i birlikleri ve ortakl klar olu turarak, ülkemizde ve AB de örnek giri imlerde bulunan MESS ve Türk Metal Sendikas ; yenilik, f rsat ve katma de er yaratan mü terek hizmetlerini sürdüreceklerdir. MESS ve Türk Metal, Ülkemiz Sanayinin Stratejik Vizyonu Do rultusunda Çal malar n Sürdürecektir Sonuç olarak, organizasyonel ve teknolojik geli melerle birlikte ya anan de i imler, i in ve i gücünün niteli ini etkilemektedir. Bu perspektifte çal anlar n de i en ko ullar n yönetebilme becerisi, rekabet edebilirli in önemli bir faktörü haline gelmi tir. Rekabet düzeyi ve performans yüksek irketler çal anlar n n örgün e itimle sahip olduklar yetkinliklerinin yan nda yayg n ve alayl ö renimle kazand klar yetkinliklerin görünürlü ünün art r lmas na ve geli tirilmesine önem vermektedirler. Kaliteli ve sürdürülebilir istihdam sa layan, geli en ve rekabetçi bir sanayi için iyi bir i ortam n n yarat lmas ve devam ettirilmesi, Avrupa da oldu u gibi ülkemizde de tüm payda lar taraf ndan ortak bir amaç olarak görülmektedir. Okullardan al nan diplomalar n tamamlay c s olacak mesleki yeterlilikler, i piyasas n n beklentilerine cevap verebilmek için önem ta maktad r. E itim, i sa l ve güvenli i vb. endüstri ili kileri kapsam nda yer alan konularda ya anan 140 MERCEK

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Fatih TOKATLI MESS Uluslararas li kiler Müdürü M etal, mühendislik ve teknolojiye dayal sektörler (metal, engineering and

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı