Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA"

Transkript

1 KONYA MERKEZ İLK ÖĞREİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNİN VERİLMESİNDE EKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA ÖZE: Öğrenmenin ve öğrenilen bilginin kalıcı olmasının sağlanmasında bilgi aktarımında teorik bilgi aktarımının görsel etkinliklerle desteklenmesinin büyük önemi vardır. Anlatılan bilginin bizzat şekil yada görüntü olarak öğrenciye gösterilmesi ile öğretilen bilginin öğrencinin belleğinde daha iyi yerleşeceği ve unutulmayacağı bilinen bir gerçektir. Yapılan bu çalışmada Konya merkezinde bulunan ve ulaşılabilen ilk öğretim okulunda fen bilgisi derslerini veren ve anket sorularını cevaplayan öğretmene, dersleri verirken, bilgisayar, televizyon, video, tepegöz, slayt, vb. teknolojik araçlardan yararlanma düzeyleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar SPSS-PC paket programı yardımıyla değerlendirilerek tartışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Fen Eğitimi, eknolojik Araçlar, İlk Öğretim ABSRAC: he support of teaching with visual activities is vitally important forstability of gained information. Illustrative and visual teaching willincrease the memorization delivered information by students. he presenting study included science instructors who responded the survey from primaryschools in the downtown of Konya. he instructors were questioned forpresence of technological equipments including computer, television,videocassette recorder, overhead projector and slide projector and forlevels of their utilization at the schools. he data were analyzed by use ofthe SPSS-PC package program and results were discussed. Keywords: Science education, echnological equipments, Primaryschool. GİRİŞ Günümüzde, bilgisayar, televizyon, video, tepegöz, slayt makinesi, VCD ve sinevizyon teknolojik olanaklar olarak eğitimde kullanılmaktadır. Öğretme ve öğrenme sürecinde öğretimi desteklemek amacıyla bazı araç ve gereçlerin kullanılmasının, öğretim sürecini zenginleştirerek öğrenmeyi arttırdığı bildirilmektedir (Yalım 00). Araç ve gereçlerin bu etkiyi;. Çoklu öğrenme ortamı sağlayarak,. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak,. Dikkat çekerek. Hatırlamayı kolaylaştırarak,. Soyut şeyleri somutlaştırarak,. Zamandan tasarruf sağlayarak,. Güvenli gözlem yapma olanağı sunarak, 8. Farklı zamanlarda birbiri ile tutarlı içeriği sunarak, 9. ekrar tekrar kullanılma olanağı sağlayarak, İçeriği basitleştirip kolay anlaşılır hale getirerek, meydana getirdiği ifade edilmektedir (Yalım 00). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan bir bildirgede (ebliğler Dergisi. Kasım- 999), aktif öğrenmeye yardımcı olacak, bilgisayar, tepegöz, slayt makinesi gibi ekipmanlar, deney araçları, yerküre, insan iskeleti gibi modeller, canlı bitkiler ile çeşitli ölçüm araçlarının bizzat öğrenciler tarafından kullanılmalarının sağlanarak, öğrenmenin kolaylaştırılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca eğitimde daha iyiyi elde etmenin en uygun yolunun eğitim ekipmanları ile donatılmış bir ortam hazırlamak olduğu, öğrenme-öğretme sürecinde bilgi teknolojilerinin öğretilmesinin büyük ölçüde öğretmene bağlı olduğu ve öğretmenin de bu konuda yeterli bilgiye sahip olması gerektiği ifade edilmektedir. Konunun önemine binaen Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Laboratuvar Okullarının açılmasına ve bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. Bu konuda yayınlanan bir yönergede (ebliğler Dergisi. Kasım-999) her sınıfta; televizyon, video player, CD'li kaset çalar, tepegöz ve kağıtlı tahta bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Aynı yönergede fen laboratuvarlarında; laboratuvar takımlarına ek olarak, televizyon, video, tepegöz ve bilgisayarın da olması gerektiği belirtilmektedir. Buna karşın okullara araç-gereç için yapılan yatırımlara rağmen öğretme ve öğrenme etkinliklerinde önemli artışlar gerçekleşmediğinin ortaya çıktığı bildirilmektedir (Uçar, 999). Verim düşüklüğünün nedenin; araç-gereçlerin, bunları kullanma bilgi ve becerisine sahip olmayan öğretmen ve eğitimcilerce ya çok az düzeyde veya zaman zaman, ciddi bir plânlama yapılmadan, birbirinden

2 kopuk, gelişigüzel biçimde öğretme - öğrenme etkinliklerinde kullanılmaları olduğu ifade edilmiştir (Uçar, 999). Bu çalışma; Konya il merkezinde bulunan ilk öğretim okullarında eğitime katkı sağlayan teknolojik araçların bulunma düzeyleri ve fen bilgisi öğretmenlerinin bu araçlardan ne oranda yararlandıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.. MAERYAL ve YÖNEM Bu çalışmada; Konya il merkezinde bulunan ve ulaşılabilen ü özel olmak üzere toplam ilk öğretim okulunda görev yapan ve anketimize katılan fen bilgisi öğretmenine kişisel bilgilerini öğrenmeye yönelik sorular yanında, bilgisayar,televizyon, video, tepegöz, slaytlar ve diğer teknolojik araçlarla ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Hazırlanan anket soruları ile bu teknolojik araçların öğretmenlerin çalıştığı okullarda var olup olmadığı, varsa bu aletlerin ders anlatımı sırasında öğretmenler tarafından kullanılma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araçların var olması ve kullanma düzeyleri ile, okulların; özel yada devlet okulu olmaları, fen Laboratuvarının olup olmaması; öğretmenlerin; cinsiyeti, uygulama yaptırma durumları, mezun oldukları okullar ve görev süreleri karşılaştırılmıştır. Anket sorularına verilen cevapların analizleri SPSS paket programı (SPSS Inc. 999) ile değerlendirilerek frekans değerleri ve çaprazlamaların sonuçları elde edilmiştir. Farklılıkların önemi aynı program kullanılarak Ki-Kare (Chi-Sukuare) testi ile belirlenmiştir. Anketin alpha güvenilirlik katsayısı aynı program yardımıyla olarak bulunmuştur. Anket uygulamaları 00 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde yapılmıştır.. SONUÇLAR ve ARIŞMA Çalışmada anket sorularına verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler tablo ve de verilmiştir. ablo de görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin, %. ü bilgisayar, % 8 ü televizyon, %. i video, %.8 i tepegöz, % 0 si slaytlar, %. ü diğer (VCD, Sinevizyon) teknolojik araçlar bulunan okullarda görev yapmaktadırlar. Bu öğretmenlerden % 8.9 unun çalıştığı okullarda teknolojik araçlardan hiç birinin olmadığı görülmektedir. Okullarında teknolojik araçlar bulunan öğretmenlerin, %. si bilgisayar, %.0 si televizyon, % sı video, %. sı tepegöz, %. si slayt ve %. si diğer (VCD, Sinevizyon) araçlardan ders anlatımında yararlanmaktadırlar. eknolojik araç varlığı ile okulun devlet okulu yada özel okul olması değişkenine göre yapılan çaprazlamada (ablo ) görülebileceği gibi; özel okullarda bu araçların devlet okullarından önemli oranda fazla olduğu görülmektedir. Bu durum; Özel okulların MEB nın müfredat programlarında istenenleri daha iyi yerine getirdiğini ve teknolojik araçlar bakımından daha yeterli olduğunu göstermektedir. Okullarda fen laboratuvarı bulunması ile teknolojik araçların varlığı arasında oldukça önemli bir ilişki olduğu görülmektedir (ablo ). Fen laboratuvarı bulunan okullarda teknolojik araçların tümü, bulunmayan okullardan önemli oranda fazla bulunmuştur. Öğretmenlerin çalıştıkları okullarda bulunan teknolojik araçların düzeyi üzerine cinsiyetin etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın laboratuvar uygulaması yaptıran öğretmenlerin okullarında televizyon ve tepegöz dışında kalan araçların önemli düzeyde fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin mezun olduğu okul değişkenine göre araç varlığına bakıldığı zaman eğitim enstitüsü mezunlarının çalıştıkları okulların daha iyi durum da olduğu söylenebilir. Aynı durum çalışma süreleri yıl ve üzerinde görev yapmış öğretmenler için de geçerlidir. Bu benzerliğin nedeni yıl ve üzerinde görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmının eğitim enstitüsü mezunu olması ve kıdemleri nedeniyle şehir merkezine çok yakın gelişmesini tamamlamış ilköğretim okullarında görev yapmaları olabilir. ablo : Fen bilgisi öğretmenlerinin okullarında teknolojik araçların varlığı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar ve bu cevapların; okulun; özel yada resmi olması, fen laboratuvarının bulunması, öğretmenlerin cinsiyeti, laboratuvar da uygulama yaptırmaları, mezun oldukları okullar ve görev süreleri ile karşılaştırılmaları. Öğretmenlerin Araç Varlığı ile ilgili verdiği cevaplar, (%) DEĞİŞKEN Fr B ilgi- eleviz- V ideo epegöz Sl aytlar D iğer Y ok

3 ekans S y ayar on Genel 8 8,, 0,,,8 0,0. 9 Devlet Okulu 9. 9,,9 8,, 0, 8, 8 Özel Okul 9 0,, 00,0 00,0 00,0 8,.9 0 Farklılığın Önemi (p=) Laboratuvarı olan 8 8 8, okul,0,8 0,9,8,8. Laboratuvarı,. olmayan okul 9, 8,,,8 9, Farklılığın Önemi (p=) Bayan Öğretmen 9, 8 0,,,, 8, Erkek Öğretmen 8 9,9 0,,9,,. 0, Farklılığın Önemi (p=) Uygulama Yaptıran 0 8, 9,, 8.0 9,8, 8. Uygulama. Yaptırmayan,,,,,, Farklılığın Önemi (p=) Eğitim Enstitüsü a. a Eğitim Fakültesi 8.0 b 8.0 b Fen Fakültesi.. ab.9 a..0.. Farklılığın Önemi (p=) Görev süresi 0 yıl ve 9 altı. b. b.0 b 9. b.. a Görev süresi -0 yıl arası 9 b. b b. b a Görev süresi yıl üzeri. a. a. a.0 a.9 9 b Farklılığın Önemi (p=) *Değişken grupları içerisinde aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur. ablo de görüldüğü gibi teknolojik araçlardan yararlanma noktasında (okullarında bulunmasına rağmen) devlet okullarında çalışan öğretmenler, özel okullarda çalışanların tepegöz ve slayt kullanımı dışında önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır. En büyük fark yaklaşık altı kat oranında bilgisayar kullanımında görülmektedir. Ayrıca özel okullarda görev yapan öğretmenler teknolojik araçlardan en az tanesini kullanırken devlet okullarında çalışanların % i hiçbir araçtan yararlanmamaktadır. Okulunda fen laboratuvarı bulunan öğretmenlerin olmayanlara göre teknolojik

4 aletlerden yararlanma düzeyi daha fazla çıkmıştır. Bu fazlalıklar bilgisayar kullanımı dışında önemli bulunmuştur (ablo ). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin kişisel bilgileri ile teknolojik araç kullanma düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde (ablo ), erkek öğretmenlerin slaytları, bayan öğretmenlerden önemli düzeyde daha fazla kullandıkları görülmektedir. Laboratuvar uygulaması yaptıran öğretmenlerin video, slaytlar ve diğer aletleri kullanma düzeyi, yaptırmayan öğretmenlerden önemli oranda yüksek bulunmuştur. Mezun olunan okul yönünden olaya bakıldığında; önemli olan tek farklılığın eğitim enstitüsü ve fen fakültesi mezunlarının eğitim fakültesi mezunlarından daha fazla video dan yararlanmaları noktasında ortaya çıkmaktadır. Yine yıl ve daha fazla süredir görevde olan öğretmenlerin, diğerlerine göre önemli ölçüde daha fazla video kullandığı belirlenmiştir. ablo : Fen bilgisi öğretmenlerinin okullarında teknolojik araçlardan yararlanma düzeyleri ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar ve bu cevapların; okulun; özel yada resmi olması, fen laboratuvarının varlığı, öğretmenlerin cinsiyeti, laboratuvar da uygulama yaptırmaları, mezun oldukları okullar ve görev süreleri ile karşılaştırılmaları. Öğretmenlerin eknolojik Araçlardan Yararlanma Düzeyleri, (%) DEĞİŞKEN Fr B ilgi- eleviz- V ideo epegöz Sl aytlar D iğer H içbiri ekans S ayar y on Genel,.0 0,,,..9 Devlet Okulu Özel Okul Farklılığın Önemi (p=) Laboratuvarı olan okul.9. 9 Laboratuvarı... olmayan okul Farklılığın Önemi (p=) Bayan Öğretmen Erkek Öğretmen Farklılığın Önemi (p=) Uygulama Yaptırma Uygulama Yaptırma... ma Farklılığın Önemi (p=) Eğitim Enstitüsü 9... a.0 Eğitim Fakültesi b. 0 0 Fen Fakültesi.

5 9. 0 a. 9.8 Farklılığın Önemi (p=) Görev süresi 0 yıl ve 9.. altı b.. a Görev süresi -0 yıl. 8.. arası 0.8. b. 8 0 a Görev süresi yıl 8.. üzeri..9 a. 9.0 b Farklılığın Önemi (p=) *Değişken grupları içerisinde aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldığında; özel okulların teknolojik araçlar konusunda daha iyi durumda olduğu, ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin bu araçlardan daha fazla yararlandıkları açıkça görülmektedir. Devlet okullarında teknolojik araçların az olmasına kaynak yetersizliği sebep olarak gösterilebilirse de; bu noktada denetim eksikliği ve konunun önemsenmemesi de göz ardı edilmemelidir. İlk öğretim okullarında teknolojik araçların varlığına oranla kullanılma düzeylerinin daha düşük olması düşündürücüdür. Bu durumun; araçların sayısal olarak yetersiz olması, okul idarecilerinin bu araçları kullanmaya izin vermemesi, öğretmenlerin bu araçları önemsememesi yada kullanmayı bilmemesi gibi farklı sebepleri olabilir.. ÖNERİLER eknolojik araçların alımı için yeterli kaynak sağlanmalıdır. Sağlanan kaynakların yerinde kullanımı yapılacak denetlemelerle kontrol edilmelidir. emin edilen araçların her zaman faal olmasını sağlama açısından bakım ve onarım için servis hizmetlerine özen gösterilmelidir. Öğretmenlerin zaman zaman hizmet içi eğitim kurslarına alınarak,teknolojik cihazların kullanımı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmalıdır. KAYNAKLAR Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Laboratuvar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge. ebliğler Dergisi. Kasım SPSS for Windows, release, standart version, Inc. (999) Uçar. M., (999). İlköğretimde ders araç-gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:, Yalım H.İ. (00). Öğretim eknolojileri ve materyal geliştirme (Geliştirilmiş. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI

ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMASI MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:27-44 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Semra DEMİR 1, Uğur BÖYÜK 2 & Ayşe KOÇ 3 Özet: Bu araştırma, Fen

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) Öğr. Gör. Yasemin YAVUZER Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİKİCİ Öğr. Gör. Mustafa

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Journal of Yasar University 2012 25(7) 4281-4306 ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Meral EROL

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri. The Place of Computer in Secondary School Student s Live

Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri. The Place of Computer in Secondary School Student s Live BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 1, OCAK 2011 19 Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri Mehtap ALTUĞ 1, Cevriye GENCER 2, Filiz ERSÖZ 3 1 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü,

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Dursun, F./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2006):33-57. Fevzi Dursun a

Dursun, F./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2006):33-57. Fevzi Dursun a Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri Fevzi Dursun a Özet Bu çalışmanın hedefi Türkiye deki ilköğretim okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamasında karşılaşılan

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ Şenol OKAY Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Denizli ÖZET

Detaylı

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları.

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları. Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri 1 (The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes) Meral Erol Fidan a Ümmühan Aslan b Şerife Subaşı

Detaylı

Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İngilizce Öğretmenlerine Olan Katkısı İsmail ÇAKIR *

Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İngilizce Öğretmenlerine Olan Katkısı İsmail ÇAKIR * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 122-130 Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İngilizce Öğretmenlerine Olan Katkısı İsmail ÇAKIR * Özet Günümüzde İngilizce öğretmenlerinin kendilerini

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. K. Şevket Sayın E. Yasemin Yeğinboy Dr. Fatma Tektüfekçi Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE VE GÜNLÜK HAYATLARINDA ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMLARI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE VE GÜNLÜK HAYATLARINDA ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMLARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 513-528 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Doç.Dr. Hacer Tor Öğr.Gör. Dr. Orhan Erden Günümüzde bilimle, bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

SEÇMECİ OKUL TEKNOLOJİ PLANLAMA MODELİ VE ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ PROFİLİ

SEÇMECİ OKUL TEKNOLOJİ PLANLAMA MODELİ VE ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ PROFİLİ SEÇMECİ OKUL TEKNOLOJİ PLANLAMA MODELİ VE ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ PROFİLİ Arş. Gör. Dr. Aslıhan SABAN Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü aslihansaban@selcuk.edu.tr

Detaylı