Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 81 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Hangisi kadınlarda periodik olarak uygulanan rutin tetkiklerden biridir? A) PAP Smear B) Karaciğer fonksiyon testleri C) Hormon tetkikleri D) Böbrek fonksiyon testleri E) Ultrasonografi 2. Premenstruel disforik hastalık tedavisinde hangi tedavi yöntemi önerilmez? A) Kombine oral kontraseptifler B) Progestajenler C) Diüretikler D) Egzersiz E) Alprozolam 3. En sık hirsutizm nedeni nedir? A) Polikistik over B) Obesite C) Adrenal hipoplazi D) Adrenal hiperplazi E) Androjen salgılayan tümör 4. Yirmi sekiz yaşında G1P0 hasta, 28 haftalı gebeliği mevcut iken yapılan glukoz tolerans testi sonucunda gestasyonel diyabet tanısı alıyor. Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin riski artmamıştır? A) Preeklampsi B) Fetal makrozomi C) Yenidoğan sarılığı D) Omuz distozisi E) Fetal kalp anomalisi 5. Pelvik tabanı oluşturan en önemli yapı hangisidir? A) Endopelvik fasya. B) Levator Ani Kası. C) Koksiks Kası. D) Paravaginal Fasya. E) Priformis kası. 6. Otuz yedinci gebelik haftasında kan basıncı 170/110 mmhg ve 24 saatlik idrarda 5g protein saptanan gebede en uygun yaklaşım A) Bebeğin akciğer matürasyonu için betametazon 12mg 2 doz uygulanıp son dozdan 24 saat sonra doğumun gerekleştirilmesi B) Antihipertansif tedavi verilerek hastanın takip edilmesi C) Diüretik tedavi verilip hastanın takip edilmesi D) Hastaya tokoliz uygulanması E) Hastanın en kısa zamanda doğurtulması 7. Detrusör overaktivitesi tedavisinde en sık kullanılan ilaç hangisidir? A) Antimuskarinik antikolinerjikler B) Estrojen C) Kalsium kanal blokorleri D) Non steroid anti-inflamatuarlar E) Antiadrenerjikler 8. Otuz üç yaşında 4 aydır adet görmediğini ifade eden ve tetkikleri sırasında FSH>40mIU/ml, olarak bulunmuş olan olguda olası ön tanınız nedir? A) Peri-menopoz B) Postmenopoz C) İatrojenik Menopoz D) Prematür Over Yetmezliği E) İdiopatik menopoz 9. Otuz üç yaşında gravida 3;para 0, IVF (in vitro fertilizasyon) yöntemi ile gebe kalan olgu, 35. gebelik haftasında spontan vajinal kanama ile doğum kliniğine başvuruyor. Daha önceden herhangi bir sorun tanımlamayan olgunun yapılan detaylı ultrason değerlendirmesinde plasenta succenturiata saptanıyor. Ayrıca renkli doppler ultrasonda gelen kısmın önünde servikse yakın serbest damarlar saptanıyor. Hemodinamik yönden stabil olgu takip amaçlı servise alınıyor. Bu olguda en olası doğum şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Spontan vajinal doğum B) Amniyotomi ile doğum indüksiyonu C) Acil sezaryen D) Oksitosin ile doğum indüksiyonu E) Elektif sezaryen 2

3 10. Aşağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterus kanaması tedavisinde yararı yoktur? A) GnRH analogları B) Desmopresin C) Danazol D) Antiprostaglandinler E) Ergot alkaloitleri 11. Yirmi altı yaşında, 31 hafta 5 günlük primigravid olgu şiddetli baş ağrısı nedenli kadın doğum servisine başvuruyor. Olgu baş ağrısının asetaminofen; karın ağrısının ise antasid kullanımı ile geçmediğini belirtiyor. Başvuru muayenesinde kan basıncı değeri 160/115 mm HG, spot idrar tetkikinde 1 + proteinüri, ALT:80 IU/L, AST 45 IU/L, trombosit sayımı /mm3 saptanıyor. Yapılan fetal değerlendirme sonucunda fetusun 3 haftalık fetal gelişim kısıtlılığında olduğu ve plasental direnç açısından doppler ultrason bulgularının normal sınırlarda olduğu saptanıyor. Bu olguda seçilecek optimal klinik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum sülfat, antihipertansif tedavi ile yoğun bakım koşullarında 48 saat yakın maternal ve fetal değerlendirme B) Fetal akciğer matürasyonu açısıdan kortikosteroid ve 24 saat sonra doğum C) İndomezin ve antihipertansif tedavi ile serviste terme kadar izlem D) Tokoliz ile 34 haftaya kadar yakın maternal ve fetal izlem ve sonrasında doğum E) Acil doğum 14. Otuz iki yaşında kadın hasta sağ alt kadran ağrısı ve ateş şikayeti ile acil servise başvuruyor. Fizik muayene bulguları batında hassasiyet ve defanstır. Bu hastanın ilk radyolojik incelemesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Yatarak direk batın grafisi B) Çift kontrastlı kolon grafisi C) Ultrasonografi D) Bilgisayarlı tomografi E) Akciğer grafisi 15. Preterm eylem tanısı almış bir gebede ritodrin kullanımında beklenmeyen hangisidir? A) Kan şekeri yükselebilir B) Kişi kendini heyecanlı gibi panikte hissedebilir C) Cildi kırmızı, terlemeye eğilimli görünebilir D) Kalp tepe atımı yavaşlamış olabilir E) Uterin kontraksiyon sıklığı azalabilir 16. Aşağıdakilerden hangisi epiteliyal over kanseri etiyolojisinde risk faktörleri arasında değildir? A) Erken menopoz B) Erken menarş C) Lynch I sendromu D) Düşük parite E) İnfertilite 17. Aşağıdaki fetal kalp hızı (nonstress test) paternine göre bu fetüste aşağıdakilerden hangisi en olası olarak düşünülebilir? 12. Ektopik gebelik en fazla hangi durumlarda ortaya çıkar? A) Geçirilmiş pelvik enflamatuvar hastalık öyküsü olanlarda B) Endometriotik implantı olanlarda C) Oral kontraseptif kullanımı olmayanlarda D) Tek tüpü kapalı, diğer taraf overinden ovülasyon olanlarda (transmigrasyon teorisi) E) Yeni evlilerde 13. Tüm sağlık giderleri açısından bakıldığında uzun dönemde ülke ekonomisine en az maliyeti olan korunma yöntemi hangisidir? A) Prezervatif B) Servikal cup C) Koitus interuptus D) Kombine kontraseptif haplar E) Tüp ligasyonu A) Fetal başın servikse basısı B) Fetal anemi C) Umbilikal kord basısı D) Uteroplasental yetmezlik E) Hipoksi 3

4 18. Çoğul gebeliklerde hangi fetal komplikasyon görülme olasılığı en azdır? A) Preterm doğum B) İntrauteri gelişme geriliği C) Konjenital anomali D) İkizden ikize tranfüzyon E) Makrozomi 19. Yirmi dokuz yaşında gravida 2;para 1 olgu 34 gebelik haftasında poliklinik muayenesine başvuran olgunun yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal karın çevresisin 2 hafta geri kaldığı fakat diğer biyometrik ölçümlerin normal sınırlarda olduğu gözleniyor. Ultrasonu yapan hekim plasental direnç artışının olup olmadığını kontrol etmek amacı ile ayrıntılı doppler ultrason incelemesi yapıyor. Yapılan ultrason sonucunda orta serebral kan akımı direncin düştüğü, umbilikal arterde diyastol sonu akım kaybı tespit ediliyor. Bu olguda bu aşamadan sonra hangi klinik yaklaşım uygulanmalıdır? A) Acil doğum B) Tokoliz ve kortikosteroid uygulaması C) 5-7 gün ara ile ayaktan izlem D) Uterin arter seri ölçümleri ile izlem E) Umbilikal arter, duktus venosus ve yakın NST takipleri ile yakın fetal izlem 20. Menopoza geçiş dönemi olarak da adlandırılan- Menopozal transition- son menstrüel periyottan yaklaşık kaç yıl önce başlar? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) Daha önceki öyküsünde çeşitli küretajlar geçirmiş ve adet miktarlarında azalma saptanılmış, aynı zamanda da sekonder infertilite sorunu bulunan ve size muhtemel uterin kavitede adezyon varlığından şüphelenilerek yollanılan olguda kesin tanı açısından hangi tetkiki yapardınız? A) HSG B) Direkt Karın Grafisi C) Abdominal Ultrasonografi D) Vaginal Ultrasonografi E) Histeroskopi 23. Aşağıdaki durumlardan hangisinde anti-d Ig yapılması Kanıt A düzeyine göre gereklidir? A) Kanamalı plasenta previa B) İntrauterin fetal ölüm C) Eksternal sefalik versiyon D) Karına künt travma E) Spontan abortus 24. Aşağıdaki durumların hangisine bağlı olarak oligohidramniyoz oluşması beklenebilir? A) Fetal gonadal disgenezi B) Maternal aşikar diyabet C) Fetal gastrointestinal sistem anomalisi D) Fetal sakrokoksigeal teratom E) Plasental koryoanjiyoma 25. Tokoliz amaçlı hangi uygulama aynı anda hem rektal süpozituar hem de oral uygulama ile preterm eylemdeki bir gebeye verilebilir? A) İndometasin B) Ritodrin C) MgSO4 D) Nifedipin E) Atosiban (oksitosin antagonisti) 21. Aşağıdaki anomalilerden hangisinde cerrahi yöntem ile tedavi sonrası gebelik şansı en yüksektir? A) Uterus bikornus unikollis B) Uterus bikornus bikollis C) Septate uterus D) Arkuat uterus E) T uterus 4

5 26. Otuz beş yaşında gravida 2;para 1, 32 gebelik haftasında trombofili olgusu rutin poliklinik kontrolü sırasında yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal karın çevresinin 5 hafta geri kaldığı fakat diğer biyometrik ölçümlerin normal sınırlarda olduğu gözleniyor. Oligohidramniyos saptanan olgunun yapılan obstetrik doppler incelemesinde umbilikal arterde diyastolik sonu akım kaybı ve beyin koruyucu etkinin geliştiği saptanıyor. Olgu yatırılarak yakın fetal iyilik hali testleri ile izleme alınıyor Bu izlem sırasında gelişmesi muhtemel ve önlenmesi gereken en önemli perinatal komplikasyon hangisidir? A) Preterm eylem B) Operatif doğum riskini bağlı komplikasyonlar C) Fetal solunum kaybı D) Subkoryonik hematom E) İntrauterin fetal ölüm 27. Pelvik lenf nodu tutulumunun uzak metastaz olarak kabul edildiği genital kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vajina B) Over C) Serviks D) Endometriyum E) Vulva 28. Vajinal doğumun 2. Evresinde, verteks geliş, oksiput anterior pozisyonundaki 33 haftalık fetüste yapılan vajinal muayenede başın yanında fetüsün elinin de bulunduğu farkediliyor. Aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Acil sezaryen B) Elin yukarıya itilmesi C) Oksitosin başlanması D) Elin yakalanarak çekilmesi E) İzlem 29. Aşağıdakilerden hangisi omuz distosisinin risk faktörlerinden biri değildir? A) Maternal obezite B) Gestasyonel Diyabet C) Multiparite D) Gestasyonel hipertansiyon E) Postterm gebelik 30. Gebelikte tespit edilen adneksiyel kitleler ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gebelikte benign patolojilerin görülme sıklığı artar B) Çoğunluğu cerrahi gerektireceğinden izlem tedavisi tercih edilmemelidir C) Başta torsiyon olmak üzere komplikasyon sıklığı artar D) En sık görülen benign kistik yapılar dermoid kistlerdir E) Düşük malign potansiyelli over kanserlerinde koruyucu cerrahi uygulanabilir 31. On sekiz yaşında gravida 2;para 1 olgu 40 gebelik haftasında spontan vajinal doğum ile 4400 gr erkek bebek doğuruyor. Plasenta ve eklerinin tam olarak çıktığı doğum raporunda belirtiliyor. Doğum öncesi şiddetli preeklampsi nedenli 20 saat MgSO4 kullanan olgu, doğum sonu 2. saatte masif vajinal kanama saptanıyor. bu arada ölçülen an basıncı 80/50 mmhg ve nabız 120/dk olarak rapor ediliyor Bu olguda en olası postpartum kanama nedeni A) Uterus rüptürü B) Servikal laserasyon C) Plasenta akreta D) Plasenta eklerinin retansiyonu E) Uterin atoni 32. Gebelikte insülin sensitivitesinin en güçlü belirleyici faktörü A) Leptin B) Resistin C) CRP D) TNF-alfa E) IL Doğum sırasında oksiput anterior pozisyonda gelen fetal başın en geniş transvers çapının pelvik girim düzlemini geçmesine ne ad verilir? A) Pelvik iniş B) Ekstansiyon C) Angajman D) İç rotasyon E) Prezentasyon 5

6 34. Omuz distosisinde yapılacak ilk manevra A) Zavanelli manevrası B) Wood'un vida manevrası C) McRoberts manevrası D) Klavikula kırılması E) Arka omuzun doğurtulması 35. Adet düzeni normal,şiddetli Dismenoresi olan 3 yıllık infertil bir olguda olası peritoneal endometriozis tanısı için en etkin tanı yöntemi hangisidir? A) Abdominal Ultrasonografi B) Vaginal Ultrasonografi C) Ca-125 ölçümü D) Tanısal Laparoskopik biyopsi E) Komputerize Pelvik tomografi 36. Postmenopozal dördüncü yılında olan bir hasta zaman zaman sızınta şeklinde pembe renkli kanamadan yakınmaktadır. Yapılan jinekolojik muayenede herhangi bir patoloji tespit edilememiştir. Bu hastada tanı için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Fraksiyone küretaj B) Konizasyon C) Histerosalpingografi D) Servikal biyopsi E) Kolposkopi 37. Gebelikte en sık görülen overin malign tümörü A) Epitelyal B) Germ hücreli C) Gonadal stromal D) Sarkom E) Metastatik 38. Aşağıdakilerden hangisi konjenital toxoplasma enfeksiyonu için doğru değildir? A) Konjenital enfeksiyon yalnızca primer enfeksiyon sırasında gelişir. B) Konjenital enfeksiyon tedavisinde kullanılabilecek antibiyotiklerden biri spiramisindir C) Konjenital enfeksiyon tanısı için amniyosentez veya kordosentezde Toxoplasma spesifik IgM antikoruna bakılır D) Bulaş en fazla birinci trimesterda, ciddi enfeksiyon ise en fazla üçüncü trimesterda görülür. E) Konjenital toxoplasma için ülkemizde rutin bir tarama programı yoktur. 39. Polikistik over sendromunda hirsutism gelişiminde rol alan en önemli faktör A) Hipertansiyon B) Hiperlipidemi C) Obesite D) Hiperandrojenemi E) Hiperglisemi 40. Parsiyel bir molde aşağıdaki karyotiplerden hangisi en sık saptanır? A) 46, XX B) 46, XY C) 46, YY D) 69, XXX E) 69, XYY 41. Jinekolojik Muayene en çok hasta hangi pozisyonda iken yapılır? A) Trandelenburg B) Ters Trandelenburg C) Diz Dirsek D) Litotomi E) Sol yan 42. Genel olarak tüm gebeliklerde abortus sıklığı A) %1 B) %5 C) %12 D) %20 E) % Premenstruelsendrom tedavisinde hangisi kullanılmaz? A) Kombine oral kontraseptifler B) Diüretikler C) Seratonin reuptake inhibitörleri D) GnRH antagonistleri E) Egzersiz 6

7 44. Modifiye biyofizik profil skorlamasında non-stress teste ek olarak yapılan değerlendirme yöntemi hangisidir? A) Fetal hareket B) Fetal tonus C) Fetal solunum D) Doppler ultrasonografi E) Amniyotik sıvı endeksi 45. Aşağıdakilerden hangisi grup B streptokok profilaksisinde kullanılabilecek antibiyotiklerden biri değildir? A) Penisilin B) Ampisilin C) Siprofloksasin D) Vankomsisin E) Klindamisin 46. Fetüste tanınabilen aşağıdaki hastalıklardan hangisinde intrauterin cerrahinin yeri yoktur? A) Kistik adenamatoid malformasyon B) Posterior üretral valv C) Konjenital hidrotoraks D) Omfalosel E) Sakrokoksigeal teratom 47. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2 37 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani sıvı gelişi ve kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet term vajinal doğum yaptığı mevcut. Olgunun kan basıncı değeri 110/70 mm Hg, nabız 80/dk. Steril spekulum muayenesinde servikal açıklık yok; arka fornikste gözlenen sıvı örneğinde PAMG (Amnisure) pozitif olarak saptanıyor. Laboratuar değerlerinde beyaz küre 8.000/mm3. Kardiyotokografi testinde uterin kasılmanın olmadığı ve fetal kalp hızının 140/dk olduğu saptanıyor. Bu olguda tercih edilecek optimal klinik yaklaşım yöntemi A) Fetal akciğer matürasyonu için kortikosteroid uygulaması ve tokokiz B) Geniş spektrumlu antibiyotik ve eş zamanlı doğum indüksiyonu C) En az 48 saat izlem ve peşine oksitosin ile doğum indüksiyonu D) Hemen oksitosin ile doğum indüksiyonu E) 12 saat izlem ve eve taburculuk 48. Aşağıdakilerden hangisinde preterm doğum riski daha fazladır? A) İki kez termde 2800 gr'lık bebek doğumu yapmış kadının 3. Gebeliğinde B) İnfetililte tetkikleri yapılırken, subseptus uteri saptanmış ancak tedavi planlanırken gebe kalmış bir kadında C) İlk gebeliğinde 4000 gr makat gelişi nedenli termde sezaryene alınan kişinin sonraki gebeliğinde D) Gebeliği süresince özellikle B vitamini ve folik asit almayanlarda E) Kız bebek doğuracak olan gebelerde 49. Habitüel abortus olgularının araştırılmasında, aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisinin tanısal değeri en azdır? A) Ebeveyn periferik karyotip analizi B) İntrauterin kavitenin görüntülenmesi C) Tiroid fonksiyon testleri D) Trombofili testleri E) Antinükleer ve antitiroid antikor ölçümleri 50. Otuz yedi yaşında gravida 3 para 1, vücut kitle indeksi 29 kg/m2 olan 28 haftalık gebelik olgusu baş ağrısı şikayeti ile kadın doğum kliniğine başvuruyor. Başvuru sırasındaki fizik muayenesinde kan basıncı 140 /100 mm Hg saptanıyor. İdrar tetkikinde 1+ protein kaybı ve grade 1-2 hipertansif retinopati saptanan olgunun özgeçmişinde intersitisyel nefrit geçirme öyküsü mevcut. Bu olguda aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Süperempoze preeklampsi B) Ablasyo plasenta C) Plasenta previa D) Preterm eylem E) İntrauterin büyüm kısıtlılığı 51. Annede var olan anomalilerin hangisinde fetüste konjenital kalp hastalığı olma riski en fazladır? A) Pulmoner darlık B) Patent duktus arteriozus C) Fallot tetralojisi D) Atriyal septal defekt E) Marfan sendromu 7

8 52. Doğal menopoz yaşının belirlenmesinde önemi olan etken hangisidir? A) Genetik belirlenme (Anne, abla teyze menopoz yaşı gibi) B) Yaşanılan Coğrafya, iklim, beslenme C) İlk Adet Tarihi, D) Doğum sayısı, E) Emzirme,hormonal doğum kontrol haplarının kullanımı 53. Kanama şikayeti ile gelen ve çocuk doğurmak isteyen bir kadının tanısal amaçlı yapılan küretaj materyalinde patoloji atipik kompleks hiperlazi bulunmuştur. Bu hata için en uygun yaklaşım A) Aromataz inhibitörü verilmesi B) Trakelektomi yapılması C) Oral progesteron tedavisi D) Bakırlı rajim için araç yerleştirilmesi E) Metotreksat verilmesi 54. Aşağıdakilerden hangisi menstrüel siklusun 2-4. günlerinde over rezervinin belirlenmesi için en az öneme sahiptir? A) Follikül stimule edici hormon düzeyi B) Lüteinize edizi hormon düzeyi C) Östradiol düzeyi D) Antimüllerian hormon düzeyi E) Antral follikül sayısı 55. En sık görülen benign over neoplazmı A) Matür kistik teratom B) Seröz kistadenom C) Müsinöz kistadenom D) Endometrioid tumor E) Brenner tümörü 56. Amenoresi olan olan bir kadında hipofize ait olan nedenler arasında ensık görülen aşağıdakilerden hangisidir? A) Akromegali B) Cushing hastalığı C) Hiperprolaktinemi D) Sheehan sendromu E) Kallman Sendromu 57. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2 21 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani bir sıvı gelişi ve kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet 32 hafta preterm vajinal doğum yaptığı mevcut.. Steril spekulum muayenesinde servikal açıklık yok; arka fornikste gözlenen sıvı örneğinde PAMG (Amnisure) pozitif olarak saptanıyor. Bu hastada ilk olarak optimal kilinik yaklaşım yöntemi A) Fetal akciğer matürasyonu kortikosteroid uygulaması ve tokoliz B) Geniş spektrumlu antibiyotik ve tokoliz C) Danışmanlık sonrası gebelik terminasyonu D) Acil sezaryen ile doğum E) Servikal uzunluk ölçümü ve serviks kısa ise serklaj 58. Vakum ile yapılan operatif doğum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Açıklık tam olması tercih edilse de, 7-8 cm açıklıkta uygulanabilir B) Baş gelişlerinde uygulanır C) Carus eğrisine yani pelvik kurvatüre uygun traksiyon yapılır D) Aynı zamanda rotasyon enstrümanıdır E) Traksiyon 15 kg'den fazla yapılmamalıdır 59. Tokoliz uygulamasında hangisi kalp yetmezliği bulguları olan gebelerde ilk seçim olarak kullanılmamalıdır? A) Ritodrin B) Kalsiyum kanal blokerleri C) Mg SO4 D) Nifedipin E) NSAID 60. Tekrarlayan abortus yapan kadınlarda en sık görülen uterus anomalisi A) Unikornuat uterus B) Septat uterus C) Arkuat uterus D) Uterus didelfis E) Bikornuat uterus 8

9 61. Otuz beş yaşında, 27 haftalık ikiz gebelik olgusu rutin muayene amaçlı kadın doğum polikliniğine ilk defa başvuruyor. Muayene sırasında hekim olgunun koryonisitesi hakkında bilgi sahibi olarak, prognoz hakkında bilgi sahibi olmak ve aileye danışmanlık vermek istemektedir. Bu olguda optimal koryonisite tayini optimal olarak hangi gebelik hafta aralığında yapılır? A) 6-9 hafta B) hafta C) hafta D) hafta E) hafta 62. Yirmi bir yaşında primipar bir olgu 13 gebelik haftasında kadın doğum kliniğine başvuruyor. Klinik muayene sonrası ultrasonografi ile fetal muayenesi yapılıyor. Ayrıntılı rapor ile kendisine danışmanlık verildikten sonra 3 hafta sonra kliniğe tekrar başvurması isteniyor. Bu olguda yapılan ultrasonografi ile fetal muayene de ileri gebelik haftalarında tanısı konulabilen fetal anomali hangisidir? A) Omfalosel B) Holoprozensefali C) Diyafragmatik herni D) Üretral ageneze bağlı megasistis E) Ekstremite yokluğu 63. Otuz bir yaşında, 24 haftalık 5 günlük gebelik olgusu, kombine ilk trimester tarama testini yaptırmadığını rutin muayenede doktora söylüyor. Bunun üzerine hekim üçlü test sonucunu görmek istiyor. Üçlü test sonucunda maternal serum AFP değeri 0.4 MoM olarak rapor edildiği gözleniyor. Üçlü test sonucunda görülen maternal AFP düzeyi hangi maternal veya fetal klinik durum ile gösterir? A) Gestasyonel diabetes mellitus B) Omfalosel C) Spina bifida D) Gastroşizis E) Düşük maternal kilo 64. Serum hcg düzeyi hangi gebelik haftasında en yüksek (pik) seviyeye gelir? A) 6-7 hafta B) 8-10 hafta C) hafta D) hafta E) hafta 65. Aşağıdaki testlerden hangisi gebelik izlemi sırasında tüm muayenelerde yapılmalıdır? A) Karaciğer fonksiyon testleri B) Kan sayımı C) Böbrek fonksiyon testleri D) Biyofizik profil skorlaması E) Tansiyon ölçümü 66. Hangisi Endometrium kanseri prognostik faktörlerinden biri değildir? A) Hastanın yaşı B) Hastanın cinsiyeti C) Tümörün Histolojik tipi, D) Tümörün Histolojik gradi E) Tümörün Myometrial İnvazyon derinliği 67. Doğum için başvuran bir hastada yapılan vajinal muayenede aşağıdaki prezentasyon ve pozisyonlardan hangisine vajinal doğumun en yüksek olasılıkla gerçekleşebileceği söylenebilir? A) Transvers B) Verteks, oksiput posterior C) Makat D) Verteks oksiput anterior E) Verteks oksiput transvers 68. FIGO sınıflamasına göre, serviks kanserinin 1a ve 1b evreleri aşağıdaki parametrelerin hangisiyle birbirinden ayırt edilir? A) Parametriyal tutulum B) Vajina tutulumu C) Lezyonun çapı D) Pelvik duvara yayılım E) Böbrek tutulumu 69. Otuz altı yaşındaki bir erkek ile 38 yaşındaki bir kadında tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle genetic değerlendirme açısından yapılacak ilk basamak inceleme ne olmalıdır? A) Amniosentezile genetic inceleme B) Kordosentez ilegenetik inceleme C) Over rezervinin antral foliküller ile incelenmesi D) Preimplantasyon genetic tanı E) Comparative genetic hibridizasyon ile blastomere incelenmesi 9

10 70. Otuz bir yaşında, 11 haftalık tekil gebelik olgusu, kendisini takip eden hekim tarafından -prenatal tarama testi seçenekleri hakkında- bilgilendiriliyor. Olgu seçenekler içinde en erken dönemde prenatal danışmanlığı alabileceği ve %90'nın üstünde duyarlılık ve %5 yanlış pozitiflik hızı içeren tanı testini seçiyor. Bu olguda bilgilendirme sonrası seçilen prenatal tarama testi aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçlü test (AFP,uE3, HCG) B) İlk 3 ay serum tarama testi ( PAPP-A, HCG) C) Kombine ilk trimester tarama testi (anne yaşı, NT, HCG, PAPP-A) D) Dörtlü test (AFP,uE3, HCG, inhibin) E) Maternal kanda fetal DNA analizi 71. Kırk beş yaşında multipar kadın hastanın rutin kon-trolü sırasında alınan Pap smear sonucunda yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HGSIL) saptanmıştır. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolposkopi altında biyopsi B) Lazer ile evaporasyon C) Total histerektomi D) Servikal koterizasyon E) Üç aylık aralarla Pap smear takibi 72. Yirmi beş yaşında bekar olgu da kıllanma şikayeti ile müracaatında bu semptom devamlı olarak artarak virilizm semptomlarına dönüşmüş, Serum Testosteronu 150ng/ml civarında Serum DHEA-S düzeyi : Normal, bulunmuş.olgunun adet düzeyi:amenoreik olarak bildiriliyor. Bu olgu için ilk olası tanınız nedir? 74. Hangi ikiz gebelik tipinde prognoz en iyidir? A) Dizigotik dikoryonik diamniotik B) Monozigotik dikoryonik diamniotik C) Monozigotik monokoryonik diamniotik D) Monozigotik monokoryonik monoamniotik E) Hepsi 75. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinin beklenen ve ideal gebelikten koruyamama oranları birbirine en yakındır? A) Kombine oral kontraseptifler B) Rahim içi araçlar C) Prezervatif D) Takvim yöntemi E) Servikal kap 76. Plasenta akreata oluşumunda en önemli risk faktörleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Çoğul gebelikler, maternal hipertansiyon B) Plasenta previa, eski sezaryen C) Polihidramniyoz, uterin anomali D) Fetal anomali, plasenta previa E) Erken membran rüptürü, koryoamniyonit 77. Aşağıdakilerden hangisi adenomyozisin beklenen belirtilerinden biri değildir? A) Dysmenore B) Hipermenore C) Lokore D) Menometroraji E) infertilite A) Ovarian Stromal Hipertekozis B) Androjen salan Over Tümörü C) Androjen salan Adrenal Tümörü D) PCO-Sendromu E) Cushing Sendromu 73. Baş geliş fetüste normal doğumun kardinal hareketlerinden olan fleksiyonun sonunda pelvik girime ilerleyen fetal başın en kısa anteroposterior çapı A) Oksipitofrontal çap B) Oksipitomental çap C) Suboksipitobregmatik çap D) Biparietal çap E) Temporooksipital çap 10

11 Genel 1 1-a 2 2-b 3 3-a 4 4-e 5 5-b 6 6-e 7 7-a 8 8-d 9 9-e e e a e c d a c e e b c e e b a e e b d b e d c c d a a d d d d c d e c d d b e c e a c b a c c d a b b c a b e b d c c c a a c a b b c 11

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ GiriĢ Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI 25 Ekim 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? 1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok E) Atrial fibrilasyon 2. Kronik kalp yetmezliği

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN İN VİTRO FERTİLİZASYON (İVF) UYGULANAN

Detaylı