BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ"

Transkript

1 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70, Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah ücreti 135, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri nikah ücreti 170, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten nikah ücreti 210, Evlenme Cüzdanı Ücreti (Maliye Bakanlığınca açıklanan rakamlar esas alınacaktır) 1.6. Evlendirme Hizmet bedeli ( Ġzin Belgesi ) KiĢi BaĢı 32,00 2. T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Ġlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıģtır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen tarifeler, gelir tarifesinde belirtilmemiģtir. Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiģ iģler kendi özel hükümlerine tabidir. BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1 Gelir durumu yeterli olmayan fakir vatandaģlarımıza nikah hizmeti ücretsizdir. (Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü'nden alacakları belge ile baģvuracaklardır) 2 Mesai saatleri içinde Evlendirme Memurluğu'nda nikah ücreti alınmayacaktır. HOPARLÖR ĠLAN ÜCRETĠ Belediye ses yayın cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesi; 2.1. Sosyal amaçlı ilanlar ( Her kelimesi için ) 0, Ticari amaçlı ve resmi ilanlar ( Her kelimesi için ) 0, Ölüm ilanlarından, Üç defa yayınlanan ölüm ilanı ücretsizdir. Üç defadan sonraki her ilan için 1, Fuar içindeki her türlü ilanın bir defa anonsu; Sosyal amaçlı 2, Ticari amaçlı 6,30 Fuar içi kayıp ilanlarından ücret alınmaz Belediye yayın organlarında yayınlanan ilan ve reklamlardan; Tam sayfa 305, Yarım sayfa 185, Çeyrek sayfa 120,00 Resmi Dairelerden gelen ilanlardan ücret alınmaz. Sayfa 1

2 2.6. Ġlan Tahtasında 3 gün'e kadar ilan edilmesi istenen ilanlardan; 61, Tam sayfa 61, Yarım sayfa 30,50 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır Kent tarihi müzesi giriģ ücreti 1, Milli Mücadele müzesi giriģ ücreti 1,00 Ġlköğretim Öğrencileri ve kanuni olarak ücretsiz girecek olan gruplardan giriģ ücreti alınmaz KAPALI FUAR ALANI KĠRA BEDELĠ ( 1 günlük ) m2 530, m2 795, m ,00 Açık alanın tamamı için 1 günlük 530, KAPALI FUAR ALANI KĠRA BEDELĠ ( 1 günlük ) m , m , m ,00 Açık alanın tamamı için 1 günlük 1.060, KAPALI FUAR ALANI KĠRA BEDELĠ ( 1 günlük ) m , m , m ,00 Açık alanın tamamı için 1 günlük 2.120,00 5. MÜZELERE GĠRĠġ ÜCRETĠ KÜTAHYA FUAR ALANI KĠRALAMA ÜCRETLERĠ FUAR ALANINDAKĠ ETKĠNLĠKLER Kütahya el sanatları ve ticaret fuarı Tarım Fuarı Eğitim Fuarı Ramazan Eğlenceleri Madencilik, Çinicilik vb. ġehrimizin tanıtımına yönelik fuar ve etkinlikler Uluslar arası tanıtım ve etkinlikler Yeni Ġhtisas Fuarları (otomotiv ve otomotiv yansanayi vb. Gibi) FUAR VE YUKARIDA ZĠKREDĠLEN ETKĠNLĠKLER HARĠCĠNDE KIġIN EKĠM (DAHĠL) VE MART (DAHĠL) AYLARI ARASINDA YAPILACAK KĠRALAMALAR 4.1 ve 4.3 MADDELERĠ DIġINDA YAPILACAK KĠRALAMALAR Kiralama talepleri Belediye Encümeninin onayına sunulacak olup, fuar alanının ısınma, güvenlik, su, elektrik vb. Giderleri kiralayan tarafından karģılanacaktır. SALON KĠRALAMA ÜCRETLERĠ 1 Kültür Sarayı ve Kültür Merkezi Tiyatro Salonlarının Kiralamaları aynı ücretdir. 2 Kültür Merkezi Sinema Salonları Kiralama Ücreti, Tiyatro Salonlarından %25 indirimlidir. TĠYATRO / SĠNEMA SALONLARI Konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kültürel yarıģmalar, vb. Hafta içi 230,00 / 175, Hafta sonu 280,00 / 210, Basın toplantıları ve kısa sohbetler ( 2 saati geçmeyen ) Hafta içi 146,00 / 110, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 230,00 / 175,00 Sayfa 2

3 5.3. Okulların ve okul derneklerinin kermesleri ÜCRETSĠZ 5.4. Sakatlar derneği ile umuma hadim derneklerin kongreleri Hafta içi 85,00 / 65, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 180,00 / 135, Dernek, kooperatif, vakıf, cemiyet, kurs, dershane toplantıları resmi Kongreler Hafta içi 296,00 / 222, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 500,00 / 375, Tiyatro vs. Gibi sanat gösterileri; Hafta içi 372,00 / 280, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 550,00 / 412, Parti, Ģirket, sendika ve odaların kongreleri Hafta içi 520,00 / 410, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 680,00 / 510, Konserler, Ģölenler ( eğlence programları ) Hafta içi 1.500,00 / 1.190, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 1.850,00 / 1.390, Çay partileri, yaģ günleri, kokteyller ve sergiler Hafta içi 500,00 / 375, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 580,00 / 435, Yukarıdaki salon fiyatlarına ilaveten ayrıca ses düzeni kurdurmak Ġsteyenlerden; cihaz + 3 mikrofon için 160, Ġlave mikrofon ( 1 ADET ) 30, Gezi Otobüsü paket program kiģi baģı tur 16, Öğrencilerden 10, yaģından küçüklerden ücret alınmaz. 2 Tur rehberi ve ikram dahildir TALEP HALĠNDE TURĠZM AMAÇLI KĠġĠ VE KURUMLARA ġehġr ĠÇĠ TUR OLARAK KĠRAYA VERĠLMESĠ adet üstü açık gezi otobüsü ilk 1 saat bedeli 85, saatlik süreden sonraki her saat için 50, Tur rehberi görevlendirilmesi halinde kira bedeline ek olarak 25, Kamu kurum ve kuruluģlarından talep alınması halinde tur rehberi için ücret alınmaz Öğrencilere tur düzenlenmesinde, fuar sempozyum, bilimsel toplantı vb. Etkinliklerde kira bedelinden %50 indirim yapılır CĠHAZ VE MĠKROFON ÜCRETĠ SALON KĠRALAMA SAAATLERĠ Gündüz için : Saat : arası, AkĢam için : Saat : arasıdır. Belediyenin iģ birliği yaptığı organizasyonlar ile BaĢkan'ın ''OLUR''u ile Yapılacak etkinliklerden ücret alınmaz. ÜSTÜ AÇIK TURĠSTĠK GEZĠ OTOBÜSÜ KĠRALAMA ÜCRETĠ BELEDĠYE TARAFINDAN DÜZENLENEN ġehġr ĠÇĠ PAKET PROGRAMI TURLARDA ġehiriçi turlarda; sivil toplum kuruluģlarınca, tanıtımına yönelik faaliyetlerde, ücretsiz gezi otobüsü tahsisi hususunda, Belediye BaĢkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmiģtir. KÜLTÜR YAYINLARI VE REKLAM AMAÇLI HĠZMETLER AHMET YAKUPOĞLU KÜLTÜR SANAT MERKEZĠ Konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kültürel yarıģmalar, vb. Sayfa 3

4 Hafta içi 160, Hafta sonu 260, Basın toplantıları ve kısa sohbetler ( 2 saati geçmeyen ) Hafta içi 105, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 155, Okulların ve okul derneklerinin kermesleri Hafta içi 105, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 155, hamur ''Kütahya'' kitabı ( 820 sayfa ) 4, Kitapdan 10 adet veya daha fazla alınması halinde 1 Adedi 3, Osmanlı ArĢivi belgelerinde Kütahya kitabı 10, Gaybi Divanı 8, Kütahya Ansiklopedisi ( 1 cildi ) 10, Osmanlı ArĢiv belgelerinde Kütahya Vakıfları; 1.Cild 11, Cild 11, Cild 11, Kütahya Selçuklu Germiyan ve Osmanlı eserleri 15, Osmanlı arģiv belgelerinde Kütahya Sosyal Hayatı; 1.Cild 11, Cild 11, Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri Sempozyumu Kitabı 10, Kütahya Erguniye Mevlevihanesi 5, Kütahya ve Yöresi Folklorundan Damlalar 21, Kütahya Sosyo Ekonomik Hayatından 50Yıl( ) Av.Zeki ÖZKER'in Anıları 26, Kütahya'da Su Medeniyetleri 22, Kenz'ül Menafi Tıp Risalesi 3, Hisarlı Ailesi Mustafa Hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri 12, Kitaplardan 10 adetten fazla alana % 30 indirim uygulanır FOTOKOPĠ ÜCRETLERĠ Öğrenci 0, Sivil 0, DĠJĠTAL KĠTAP ÇEKĠM ÜCRETĠ sayfa 0, sayfa ve üstü 0, KĠTAP GECĠKTĠRME ÜCRETĠ GÜNLÜK 0, KÜTÜPHANE ÜYELĠK ÜCRETĠ 2, KÜLTÜR YAYINLARI ÜCRETLERĠ MUSTAFA YEġĠL KÜTÜPHANESĠ HĠZMETLERĠ AZOT SĠTESĠ SOSYAL TESĠSLERĠNDEN FAYDALANMA ÜCRETLERĠ MĠSAFĠRHANE KONAKLAMA ÜCRETĠ BĠR KĠġĠLĠK ( 1 ODA / 1 GÜN ) Kamu Personeli 21, Genel Misafir 26, ĠKĠ KĠġĠLĠK (1 ODA / 1 GÜN ) Kamu Personeli 32, Genel Misafir 42,50 Sayfa 4

5 8.2. ÇAMAġIRHANE ÜCRETĠ ÖĞR./HALK Kg. Beyaz çamaģır yıkama 1,00 / 1, Kg. Renkli çamaģır yıkama 1,00 / 1, Pantolon ütülenmesi 1,00 / 1, Gömlek ütülenmesi 0,75 / 1, Nevresim ütülenmesi 0,80 / 0, Kollu kazak ütülenmesi 0,75 / 1, Etek ütülenmesi 0,75 / 1, Mont ütülenmesi 1,00 / 1, Takım elbise ütülenmesi 2,00 / 2, Masa örtüsü yıkama ütülenmesi 0,80 / 0, Hafta içi gündüz gece 350, Hafta sonu gündüz 400, Hafta sonu gece 455, Ġktisadi ĠĢletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Ġçi - Gündüz - Gece 580, Ġktisadi ĠĢletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Sonu - Gündüz 690, Ġktisadi ĠĢletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Sonu - Gece 795, Belediyece kiraya verilen umumi tuvaletler 0, Belediyece iģletilen umumi tuvaletler 0, I.sınıf mezarlıkların m2' si ( Aile mezarlığı ) 20, Evliya Çelebi Mezarlığında bulunan nolu adaların ( m2' si ) 2.000, II.sınıf mezarlıkların cenaze baģına ( Umumi mezarlık ) 40, ERKEK VE KADIN CENAZELER ĠÇĠN Mezar kazılması 45, Tahta ücreti 45, Kefen ücreti 45, Hasır ücreti 25, Otobüs ücreti ( Camiden mezarlığa kadar gidiģ dönüģ ) 100, Müteferrik ( Sabun, Gülsuyu, Fidan vs. ) 25, Tabut ( ġehir dıģına nakiller için ) 150, Havlu takımı 50, Misafirane ücretlerinde; Ģehit, gazi ve birinci derece yakınlarına kamu personeli tarifesi uygulanır. DÜĞÜN SALONLARI KĠRALAMA ÜCRETLERĠ BELEDĠYE' YE AĠT UMUMĠ TUVALET ( WC. ) 1 KĠġĠLĠK GĠRĠġ ÜCRETi MEZARLIKLAR CENAZE NAKĠL VE DEFĠN ÜCRETLERĠ MEZARLIK ÜCRETLERĠ III.sınıf mezarlıkların m2' si ( fakir, muhtaç ve kimsesiz kiģilere ait mezarlıklar ) Alınan mezarlar kimseye satılamaz ve devredilemez. DEFĠN ÜCRETLERĠ ÇOCUK CENAZELER ĠÇĠN 12 yaģından küçük çocuklarda (reģit olmayan) UlaĢım ücretleri hariç diğer tüm ücretlerde % 50 düģük tahakkuk edilir. CENAZE NAKĠL ÜCRETLERĠ CENAZE ARABASI ĠLE Sayfa 5

6 Evden veya hastaneden mezarlığa kadar 50, ġehir dıģına nakledilecek cenazeler için gidiģ dönüģ mesafesi gözönüne 0, alınarak; UÇAK ĠLE 1 km. Ġçin 310, KALORĠFERLĠ BĠNA BACALARININ HER BĠRĠNDEN 40, Bacalar için sepetli araç veya platform aracı gerektiğinde araç fiyatı ayrıca tahsil edilir. SOBALI BĠNA BACALARININ TEMĠZLĠĞĠ Aynı binada 5 adete kadar olan soba bacası temizliği ( 1 Adet ) 15, bacadan sonra her baca için ( ilave olarak ) 8, m2 ye kadar 20, m2 den sonra beher m2 için ilave olarak 0, Saatlik Ücreti (Benzinli-Dizel) 50, metrelik merdivenli arazöz 150, metrelik merdivenli arazöz 200, metrelik merdivenli arazöz 600, metrelik merdivenli arazöz 1.000, Tam techizatlı arazöz ücreti 150, ton su taģıma kapasiteli tanker 150, ELEKTRĠKLĠ DALGIÇ POMPANIN Saatlik Ücreti 50, ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERĠ BACA TEMĠZLEME ÜCRETLERĠ ĠġYERĠ KONTROL RAPORU ÜCRETĠ GENEL TABĠĠ AFETLER DIġINDA BELEDĠYEDEN KĠRALANAN MOTOPOMPLARIN GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERĠN ÖZEL ĠġLERĠ ĠÇĠN TALEP ETTĠKLERĠ TELESKOPĠK PLATFORM (MERDĠVEN) ARACININ; 1 SAATLĠK KĠRALAMA ÜCRETĠ TABĠ AFETLER DIġINDA ARASÖZ VE TANKERĠN 1 SAATLĠK KĠRALAMA ÜCRETĠ Saatlik kiralanan araçlar için itfaiyeden çıkıģ ve giriģ saati baz alınır ESKĠġEHĠR YOLU SOĞUK HAVA DEPOSUNUN KULLANIM ÜCRETLERĠ ÖN SOĞUTMA ODASI (-10C ye kadar) (Elektrik Bedeli Dahil) 20, ġok ODASI (-40C ye kadar) ( Elektrik Bedeli Dahil) 70, SOĞUK MUHAFAZA ODASI (-5C ye kadar) (Elektrik Bedeli Hariç) 63, DONMUġ MUHAFAZA ODASI (-20C ye kadar) ( Elektrik Bedeli Hariç) 42, MUHAFAZA ODASI 85m2 (+4C ve +8C ye kadar) (Elektrik Bedeli Yok, Doğal) 63, MUHAFAZA ODASI 45m2 (+4C ve +8C ye kadar) ( Elektrik Bedeli Yok, Doğal) 42, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 2.500, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.100, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.300,00 Sayfa 6

7 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 2.000, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.100, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.400, Galeri olarak (ODA) (Elektrik Bedeli Dahil) 350, Tüm Pazar Yerlerinden Ġlk Yer Tahsisinde Ödenecek Ücret/Tüm Pazar Yerlerinin Devir Ücreti 2.300, Merkez Pazar Yeri Devir Ücreti 1.000, Gaybi Efendi Mah. Semt Pazarı (Cuma) Devir Ücreti 700, Fatih Mah. Semt Pazarı (PerĢembe) Devir Ücreti 700, Evliya Çelebi Mah. (Salı) Devir Ücreti 450, Yenidoğan Mah. (Salı) Devir Ücreti 450, Ziraat Mah. (Pazartesi) Devir Ücreti 450, Gültepe Mah. (PerĢembe) Devir Ücreti 450, Diğer Pazar Yerleri Devir Ücreti 450, Kapalı yerler için 75 m2'si Günlük olarak 10, m2'si Aylık olarak 300, m2'si Günlük olarak 20, m2'si Aylık olarak 600, Açık yerler için BoĢ Kasa yerleri ( Aylık ) 30, Tahakkuklar günlük fiyatlar üzerinden aylık olarak hesaplanır Hal ortaklık ve Ġlk GiriĢ Ücreti 5.000, ,4,7,8,9,10,11,12. maddelerde muhafaza odalarındaki elektrik bedelleri; ( M = SÇ x TE x EF ) formülü ile hesaplanarak tahakkuk ettirilir, peģin tahsil edilir. M:Maliyet; SÇ:Soğutma Ünitesinin ÇalıĢma Süresi; TE:Tüketilen Enerji; EF:Elektrik Kw Fiyatı PAZAR YERLERĠ TAHSĠS VE DEVĠR ÜCRETĠ PAZAR YERĠ Ġlk yer Tahsisinin yapıldığı takvim yılı içerisinde, diğer pazar yerlerinden yapılan tahsislerden ücret alınmaz. Aynı Pazar Yerinden alıncak 2.bir tezgah yeri tahsis için ilk giriģte ödenecek ücret devir ücreti olarak ödenir ve yıl içerisindeki diğer devirlerden ücret alınmaz. 1.Derece Mirascılar (EĢler ve baba-oğul) arasındaki devirlerde devir ücreti alınmaz. KardeĢlerden alınır. HAL BĠRĠMĠ ÜCRETLERĠ BELEDĠYE TOPTANCI HALĠNDEKĠ BOġ DÜKKAN VE ALANLARIN GEÇĠCĠ ĠġGAL HARÇLARI HAL ORTAKLIK ÜCRETĠ Takip eden yıllar için Ortaklık Ücreti Belediye Meclisince belirlenir. TEMĠNAT BEDELĠ Kiralanan iģyerlerinden, Ġlk Teminat Bedeli olarak 1 Aylık Kira bedeli alınır. PARK ( BEKLEME ) VE AYLIK ABONMAN ÜCRETĠ Toptancı Hal'ine mal getiren, Toptancı Hal'inde sürekli çalıģan, Toptancı Hal'inden kent içi ve dıģına mal götüren motorlu araçlardan, aģağıda belirtilen tarifeye göre giriģ ve ayrıca park (bekleme) veya Aylık Abonman Ücreti alınır YILI GĠRĠġ- ÇIKIġ VE TARTI ÜCRETLERĠ Her Tartım için ( Hal DıĢı Kullananlar Ġçin ) 5, Hal'e Mal getiren Tır-Kamyon Tartı Ve GiriĢ Ücreti 4,00 Sayfa 7

8 Küçük kamyonlardan 3, Hal'e Mal getiren Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb. Araçların Tartı ve 3,00 GiriĢ Ücreti Özel Araba,Taksi 1, Kayıp bilet 5, YILI GĠRĠġ- ÇIKIġ VE TARTI ÜCRETLERĠ ( AYLIK ABONE ) Tır ve Büyük kamyonlardan 30, Küçük kamyonlardan 25, Hal'e Mal getiren Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb. 20, Özel Araba,Taksi 18, Abonelerin GiriĢ için kullandıkları Elektronik Kart Bedeli 20, Görevli veya AlıĢ-VeriĢ amacı dıģında gelen Resmi Araçlardan giriģ ücreti alınmaz. (Polis-Ġtfaiye-Maliye-Temizlik ĠĢleri-Ptt- Belediyenin Resmi Araçları) Toptancı Hal'e mal getiren araçlar mallarını boģalttıktan sonra engeç saat 18.00'e kadar Hal alanını terk etmek zorundadır. Terk etmedikleri takdirde bekleme ücreti alınır. Bu ücret heryıl Belediye Meclisi'nce yeniden belirlenir. Mevsimine göre saat belirleme yetkisi Belediye Encümeni' ne Aittir; yılı için Hal' de Bekleme Ücreti 15,00 Ġl sınırları içine satıģa sunulmak üzere üretim bölgelerinden getirilen meyve ve sebzelerin satıģ fiyatı üzerinden Hale girenler % 1 Hal dıģında yapılan satıģlarda % 2 Hal rüsmu alınır. Fatura düzenlemeden veya eksik fatura düzenleyen Tahsis sahiplerinin tespiti halinde bu oran % 25 olarak uygulanır. Bu Eylemin tekrarı halinde tahsis sahiplerinin tahsisleri Encümen'ce iptal edilir. Bildirimde bulunmak kaydı ile Hal Rüsumları Bakanlık Hal Kayıt Sistemi üzerinden toplanan rüsum gelirlerinin %50'si Üretici Bölgelerine %50'si satıģa sunulan Tüketim Bölgelerine aktarılmaktadır. Belediye sınırları içinde kendi nam ve hesaplarına diğer bölgelerden Hal faturalı mal getirip, mütahitlik veya perakende satanlardan ( verilecek hizmet bedeli olarak ) % 2 ücret alınır. D-4 NOLU SOĞUK HAVA DEPOSUNUN KULLANIM ÜCRETĠ 1tonluk kullanım ( Sezonluk ) 15,00 Sezon: 01 Ekim - 31 Mart tarihleri arasında olup, 1 tonun altında olan mallar 1 ton olarak ve 1 sezondan az kullanımlarda 1 sezon olarak ücret alınır. Soğuk Hava Deposuna konulan malın bakımından mal sahibi sorumludur. MAKĠNE ĠKMAL BĠRĠMĠ Ġġ MAKĠNELERĠ SAATLĠK KĠRALARI Lastik Tekerlekli yükleyici ( ZETTELMEYAR ) 155, Lastik Tekerlekli yükleyici ( VOLVO ) 235, Paletli yükleyici ( CAT 955 ) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 192, Paletli yükleyici ( CAT 977 ) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 208, Paletli ekskavatör (CAT) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 208, Dozer 262, Kazıcı yükleyici ( JCB-HĠDROMEK-MF ) 171, Grayder ( OK-CAT ) 208, Grayder ( VOLVO ) 262, Silindir ( MBU-TTWABL ) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 123, El silindiri ( PALME ) 54, Sepetli gezer platform aracı 123, Kamyon ( DAMPERLĠ ) 134, Kompresör ( BMC; Nakliye Hariç ) 134,00 Sayfa 8

9 Su tankeri ( araç üstü ) 107, Jeneratör ( 10 Hp.lik dizel motoru ile nakliye hariç ) 91, Asfalt kesme ( Nakliye Hariç ) 51, Trayler ( TIR ) Her türlü iģ makinasının Belediye sınırları içinde nakli ( bir sefer için ) 347, Belediye sınırları dıģında ( bir sefer için ) Y=YOL (Km.dolu+boĢ) X K=KATSAYI 0,05 X T=YÜK (ton) 347,00 + (YxKxT) Tribün kurma ( 180 KiĢilik ) ( Günlük ) 944, Sahne kurma ( 120 m2 ) ( Günlük ) 944, KonuĢma kürsüsü kurma ( 16 m2 ) ( Günlük ) 363, BMC PRO 4X2 518 FHX 227, BMC PRO 4X2 522 HHX 315, BMC PRO 4X2 625 LTD 347, AVANT çok amaçlı iģ makinesi 150, Kül Toplama Aracı Günlük Kiralama Ücreti 63, PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERĠ Kiralama bedeli : 1 saat için 150, saat için ( günlük ) 1.200, Bir ağaç dikim bedeli 150,00 1 ġoför ve operatörün yemek, konaklama, fazla mesai ve harcirahları Aracı kiralayan kiģi veya firma tarafından karģılanır. 2 Aracın akaryakıt, bakım onarım giderleri kiralayan kiģi ve firmaya aittir Saatlik Ücreti 12, saat için ( günlük ) 96, Saatlik Ücreti 12, saat için ( günlük ) 96, AĞAÇ SÖKME MAKĠNESĠNĠN KĠRALAMA ÜCRETĠ MOTORLU EL TESTERESĠNĠN KĠRALAMA ÜCRETĠ ÇĠM BĠÇME MAKĠNESĠ KĠRALAMA ÜCRETĠ ÇĠÇEK OT TOHUM FĠYATLARI HSTBAM TOPTAN (Kg) ( KDV. DAHĠL ) Acıpelin 7, Adaçayı ( yaprak + sap ) 3, Adipelin 7, Afrika Sardunyası 15, Alfa alfa 8, Alıç ( yaprak + çiçek ) 12, Alman Papatyası Rumi Papatya 12, Altın BaĢak 7, Anason 11, Aslankuyruğu 8, Aslanpençesi 7, Aspir çiçeği 20, Aynısefa çiçeği 15, Ayrıkotu kökü 6, Bahçe nanesi 10, Biberiye 5, Bozot (Köpekotu) 5,50 Sayfa 9

10 Böğürtlen yaprak 8, Bryonia 8, Civanperçemi Beyaz 6, Civanperçemi Sarı 6, Çarkıfelek yaprak 5, Çemen tohumu 5, Çin geveni kökü 17, Çin meyan kökü 11, Çobançantası 6, Çörekotu tohumu 5, Defne yaprağı 5, Dereotu tohumu 15, Devedikeni tohumu 8, Dulavrat Otu Kökü 8, Dulavrat Otu Yaprağı 8, Ebegümeci Çiçek 20, Ebegümeci Yaprak 12, Ekinezya Çiçek 14, Ekinezya Dökme 10, Enginar yaprağı 9, Ezan çiçeği çiçek 18, Ezan çiçeği yaprak 15, Fesleğen 8, Fesçitarağı 9, Filiskin nanesi, yarpuz 12, Gelincik Çiçek 12, Grip otu, Ġbn-i Sina otu 15, Grindelya 12, Gülhatmi Çiçek 8, GümüĢ düğme 18, Güvey Otu 5, Hatmi çiçek 16, Hatmi çiçeği yaprak 16, Hekim Sinan çayı 26, Hevhulma 11, Hodan tohuma 19, Isırgan tohum 6, Isırgan yaprak 12, Ġzmir kekiği ( bilyalı ) 5, Karabuğday 10, Karahindiba 8, Kaya sarmaģığı 7, Keçisedef otu 6, Kediotu kökü 9, Kedi nanesi 10, Kekik çeģitleri 5, Keten tohumu 4, Kırlangıç otu 19, KiĢniĢ 5, Kokulu yonca 8,00 Sayfa 10

11 Koyun otu Yaprak + Sap 7, Köpek ısırganı pisiketiği 8, Köpek otu Dökme 5, Kudret narı 12, Kurt ayağı 8, KuĢ burnu 8, Labada tohumu 6, Lavanta çiçeği 6, Lavantin 5, Maral Kökü 14, Mayıs Papatyası 12, Melissa ( oğulotu ) 8, Menengiç 9, Meyankökü 11, Mine Çiçeği Verbana 8, Misk Adaçayı 18, Mürver çiçeği 12, Mürver meyvesi 16, Nane Baharatı 10, Nane Mentollü 10, Oğul otu 8, Ölmez çiçek, altın 8, Perilla 9, Peygamber Çiçeği 8, Reyhan 5, Rezene tohumu 5, Rumi papatya 13, Sabin Ardıcı 9, Sabun otu 6, Safran 30, Sarı kantaron 5, Sater 5, Sedefotu 11, Sığır kuyruğu 7, Sideritis Dağçayı 8, Sinirliot yaprağı 7, Solucan otu 8, Su karanfili 9, ġahtere 6, ġekerci boyası 4, Tarhun 15, Tıbbi hatmi 16, Tıbbi nane - mentollü nane 12, Tıbbi papatya (mayıs papatyası) 12, Yabani kereviz kökü 11, Yakıotu 13, Yara otu 11, YeĢil çay 11, Zerdeçal kök 9, Züfa otu 7,50 Sayfa 11

12 FĠDE, SOĞAN, DĠĞER ( ADET ) Mor çiçekli ters lale soğanı 3, Lale soğanı 0, ġifalı bitki saksı fide adet 1, ġifalı bitki tüplü fide adet 0, ġifalı bitki fideleri çıplak köklü bahçeden söküm 1 kök öbek adeti 0, TOHUM ( gr ) Aynısefa tohumu 1, Karakafesotu tohumu 15, Adaçayı tohumu 0, Hintyağı tohumu 1, Maral kökü tohumu 3, Alfa alfa tohumu 0, Aslankuyruğu tohumu 1, Aslanpençesi tohumu 20, Aspir tohumu 0, Biberiye tohumu 5, Bryonia tohumu 5, Bozot tohumu 1, Civanperçemi tohumu 1, Çarkıfelek tohumu 5, Çemen tohumu 0, Çin geveni kökü tohumu 15, Çim meyan kökü tohumu 2, Çoban çantası tohumu 0, Devedikeni tohumu 0, Ebegümeci tohumu 0, Ekinezya tohumu 1, Enginar tohumu 0, Ezançiçeği tohumu 0, fesleğen tohumu 0, Fesçitarağı tohumu 1, Filiskinnanesi, yarpuz tohumu 0, Gelincik tohumu 0, Grip otu, Ġbn-i Sina otu tohumu 5, GümüĢdüğme tohumu 1, Hatmi Çiçeği tohumu 1, Hevhulma tohumu 4, Hodan tohumu 0, Isırgan tohumu 0, Karabuğday 0, Kekik tohumu 0, Karahindiba tohumu 1, Keçisedef otu tohumu 1, Kedinanesi tohumu 0, Kediotu tohumu 1, Keten tohumu 0, Kırlangıç otu tohumu 2, Kokulu yonca tohumu 0, Koyunotu tohumu 0,40 Sayfa 12

13 Köpekotu, köpekısırganı tohumu 3, Kudretnarı tohumu 1, Kurtayağı tohumu 3, KuĢburnu tohumu 1, Lavanta tohumu 2, Lavantin tohumu 5, Menengiç tohumu 3, Mürver tohumu 0, Oğulotu tohumu 0, Ölmezçiçek, altınotu tohumu 15, Perilla tohumu 0, Peygamber çiçeği tohumu 0, Reyhan tohumu 0, Rezene tohumu 0, Rumi papatya tohumu 1, Sabunotu tohumu 1, sarı kantaron tohumu 0, Sedefotu tohumu 1, Sığırkuyruğu tohumu 1, Sinirliot tohumu 0, Solucanotu tohumu 1, Su karanfili tohumu 2, ġahtere tohumu 2, ġekerci boyası tohumu 6, Tarhun tohumu 2, Tıbbi hatmi tohumu 1, Tıbbi nane, mentollü nane tohumu 0, Tıbbi papatya (mayıs papatyası) tohumu 1, yabani kereviz tohumu 1, Yakıotu tohumu 5, Yaraotu tohumu 1, Züfa tohumu 1, Bahçe nanesi tohumu 1, Hizmet karģılığı olarak her kapı numarası için 4, Lazerli Yazılımlı Kapı Numarası 1 adet 15, ĠMAR ve ġehġrcġlġk YAPI KONTROL MÜDÜRLÜKLERĠNĠN ÜCRETLERĠ 1 Resmi kurumlardan bu maddedeki ücretlerin hiçbiri alınmaz. 2 Ġmarlı yapı ruhsatı alacak vatandaģlardan (Yapı/Ġskan) 3194 sayılı Ġmar Kanunu'nun 23.maddesine göre Teknik Alt Yapı Bedeli olarak (Su Kanalizasyon)alt yapı hizmeti aldığı engeniģ cephesine göre 40,00 TL/m bedel alınır. NUMARALAMA ÜCRETĠ Belediyemizce; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan herhangi bir gayrimenkulün kapı numarası, yanlıģlıklara meydan vermemek için, belediyeden görevli bir memur nezaretinde verilir veya değiģtirilir. DEĞERLĠ KAĞIT veya ÖRNEKLERĠNĠN ÜCRETLERĠ ( KROKĠ -- PLAN -- RAPOR ) Ozalit, CD ve fotokopi bedeli, talep eden tarafından karģılanır. Sayfa 13

14 Bir adet mahalle krokisi bedeli ( A3 ebadında ) 3, Tüm mahallelerin kroki bedeli ( A3 ebadında ) 40, Röperli Kroki Ücreti Parseldeki bina baģına 80, Ġmar Kanunu' nun 8-b maddesine istinaden; imar planındaki aleniyeti sağlamak üzere; Nazım ve uygulama imar planı pafta bedeli 80, Ġmar Kanunu' nun 8. maddesine istinaden; Ġmar Plan Örneği Bedeli ( A4 kağıda) 27, Ġmar Plan Örneği Bedeli ( A3 kağıda ) 44, Belediyemizin yetkili olduğu sahalarda yaptırmıģ olduğu imar planına esas jeolojik-jeofizik etüt raporları; /2000 ölçekli imar planına esas jeolojik paftalardan 25, Esas jeolojik rapor metni 80, Dijital Ortamda ĠnĢaat Projesi Ücreti 30, Mesken alanlarından m2'si 0, Ticari alanlardan m2'si 0, Perestij bölgelerinde Mesken alanlarından m2'si 0, Ticari alanlardan m2'si 0, Ġmar plan tadilatı yapılan kesimlerde verilecek imar çapı bedellerinde (a) ve (b) Bend'lerindeki ücretler % 50 zamlı alınacaktır m2 olan arsalarda; 450, m2 olan arsalarda; 600, m2 olan arsalarda; 770, m2 ve yukarı olan arsalarda; 920, Ilıca ve Yoncalı'da, Turizm Tesis Alanları için yukardaki (a) maddesinde açıklanan mesken alanları için belirlenen ücret alınır Yukarıdaki maddelere göre hesaplanan Ġmar Çap Bedellerinden -x-'sinden az olanlarına -x- bedel uygulanır. 50, ĠnĢaatlarda bulunması gereken ve Belediyemizce standart olarak üretilen 65,00 (Minimum Yapı Denetim 0.50 kapsamında X 0.75m ebadında) verilen ruhsatlarda; tabela ücreti; Yapı Verilen Denetim her Ruhsat firmaları için tarafından yapıldığından Belediyemize EKSPERTĠZ RAPORU almak için müracaat edenlerden gayrimenkul değeri; ,00 TL.sına kadar 55, , ,00 TL.sına kadar 110, ,00 TL.sından fazla olanlar 160, ÇAP ÜCRETĠ Kat Mülkiyetine geçmiģ bağımsız bölümlerde yapılacak tadilatlar için verilecek olan Ġmar Çapları; Ġfraz, tevhid ve yola terk iģlemleri için verilen çaplarda yukarıda belirtilen ücretin %25'i peģin alınır ve ifraz tevhid ve yola terk iģlemlerinden sonra meydana gelen parsel bir adet ise ya da oluģan parsele bir adet inģaat yapılabiliyor ise Ruhsata esas 2.defa alınacak imar çapından, geçerli olan Çap Ücretinin %75'i alınarak tama iblağ edilir. Bunun dıģındaki durumlarda tamamı ayrıca alınır. TABELA ÜCRETĠ herhangi bir ücret alınmaz. EKSPERTĠZ RAPORU ÜCRETLERĠ TL.sı Ekspertiz Rapor Ücreti alınır. ĠMAR PLAN TADĠLATI TEKNĠK ĠNCELEME ÜCRETĠ Sayfa 14

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı