BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ"

Transkript

1 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70, Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah ücreti 135, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri nikah ücreti 170, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten nikah ücreti 210, Evlenme Cüzdanı Ücreti (Maliye Bakanlığınca açıklanan rakamlar esas alınacaktır) 1.6. Evlendirme Hizmet bedeli ( Ġzin Belgesi ) KiĢi BaĢı 32,00 2. T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Ġlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıģtır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen tarifeler, gelir tarifesinde belirtilmemiģtir. Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiģ iģler kendi özel hükümlerine tabidir. BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1 Gelir durumu yeterli olmayan fakir vatandaģlarımıza nikah hizmeti ücretsizdir. (Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü'nden alacakları belge ile baģvuracaklardır) 2 Mesai saatleri içinde Evlendirme Memurluğu'nda nikah ücreti alınmayacaktır. HOPARLÖR ĠLAN ÜCRETĠ Belediye ses yayın cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesi; 2.1. Sosyal amaçlı ilanlar ( Her kelimesi için ) 0, Ticari amaçlı ve resmi ilanlar ( Her kelimesi için ) 0, Ölüm ilanlarından, Üç defa yayınlanan ölüm ilanı ücretsizdir. Üç defadan sonraki her ilan için 1, Fuar içindeki her türlü ilanın bir defa anonsu; Sosyal amaçlı 2, Ticari amaçlı 6,30 Fuar içi kayıp ilanlarından ücret alınmaz Belediye yayın organlarında yayınlanan ilan ve reklamlardan; Tam sayfa 305, Yarım sayfa 185, Çeyrek sayfa 120,00 Resmi Dairelerden gelen ilanlardan ücret alınmaz. Sayfa 1

2 2.6. Ġlan Tahtasında 3 gün'e kadar ilan edilmesi istenen ilanlardan; 61, Tam sayfa 61, Yarım sayfa 30,50 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır Kent tarihi müzesi giriģ ücreti 1, Milli Mücadele müzesi giriģ ücreti 1,00 Ġlköğretim Öğrencileri ve kanuni olarak ücretsiz girecek olan gruplardan giriģ ücreti alınmaz KAPALI FUAR ALANI KĠRA BEDELĠ ( 1 günlük ) m2 530, m2 795, m ,00 Açık alanın tamamı için 1 günlük 530, KAPALI FUAR ALANI KĠRA BEDELĠ ( 1 günlük ) m , m , m ,00 Açık alanın tamamı için 1 günlük 1.060, KAPALI FUAR ALANI KĠRA BEDELĠ ( 1 günlük ) m , m , m ,00 Açık alanın tamamı için 1 günlük 2.120,00 5. MÜZELERE GĠRĠġ ÜCRETĠ KÜTAHYA FUAR ALANI KĠRALAMA ÜCRETLERĠ FUAR ALANINDAKĠ ETKĠNLĠKLER Kütahya el sanatları ve ticaret fuarı Tarım Fuarı Eğitim Fuarı Ramazan Eğlenceleri Madencilik, Çinicilik vb. ġehrimizin tanıtımına yönelik fuar ve etkinlikler Uluslar arası tanıtım ve etkinlikler Yeni Ġhtisas Fuarları (otomotiv ve otomotiv yansanayi vb. Gibi) FUAR VE YUKARIDA ZĠKREDĠLEN ETKĠNLĠKLER HARĠCĠNDE KIġIN EKĠM (DAHĠL) VE MART (DAHĠL) AYLARI ARASINDA YAPILACAK KĠRALAMALAR 4.1 ve 4.3 MADDELERĠ DIġINDA YAPILACAK KĠRALAMALAR Kiralama talepleri Belediye Encümeninin onayına sunulacak olup, fuar alanının ısınma, güvenlik, su, elektrik vb. Giderleri kiralayan tarafından karģılanacaktır. SALON KĠRALAMA ÜCRETLERĠ 1 Kültür Sarayı ve Kültür Merkezi Tiyatro Salonlarının Kiralamaları aynı ücretdir. 2 Kültür Merkezi Sinema Salonları Kiralama Ücreti, Tiyatro Salonlarından %25 indirimlidir. TĠYATRO / SĠNEMA SALONLARI Konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kültürel yarıģmalar, vb. Hafta içi 230,00 / 175, Hafta sonu 280,00 / 210, Basın toplantıları ve kısa sohbetler ( 2 saati geçmeyen ) Hafta içi 146,00 / 110, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 230,00 / 175,00 Sayfa 2

3 5.3. Okulların ve okul derneklerinin kermesleri ÜCRETSĠZ 5.4. Sakatlar derneği ile umuma hadim derneklerin kongreleri Hafta içi 85,00 / 65, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 180,00 / 135, Dernek, kooperatif, vakıf, cemiyet, kurs, dershane toplantıları resmi Kongreler Hafta içi 296,00 / 222, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 500,00 / 375, Tiyatro vs. Gibi sanat gösterileri; Hafta içi 372,00 / 280, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 550,00 / 412, Parti, Ģirket, sendika ve odaların kongreleri Hafta içi 520,00 / 410, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 680,00 / 510, Konserler, Ģölenler ( eğlence programları ) Hafta içi 1.500,00 / 1.190, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 1.850,00 / 1.390, Çay partileri, yaģ günleri, kokteyller ve sergiler Hafta içi 500,00 / 375, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 580,00 / 435, Yukarıdaki salon fiyatlarına ilaveten ayrıca ses düzeni kurdurmak Ġsteyenlerden; cihaz + 3 mikrofon için 160, Ġlave mikrofon ( 1 ADET ) 30, Gezi Otobüsü paket program kiģi baģı tur 16, Öğrencilerden 10, yaģından küçüklerden ücret alınmaz. 2 Tur rehberi ve ikram dahildir TALEP HALĠNDE TURĠZM AMAÇLI KĠġĠ VE KURUMLARA ġehġr ĠÇĠ TUR OLARAK KĠRAYA VERĠLMESĠ adet üstü açık gezi otobüsü ilk 1 saat bedeli 85, saatlik süreden sonraki her saat için 50, Tur rehberi görevlendirilmesi halinde kira bedeline ek olarak 25, Kamu kurum ve kuruluģlarından talep alınması halinde tur rehberi için ücret alınmaz Öğrencilere tur düzenlenmesinde, fuar sempozyum, bilimsel toplantı vb. Etkinliklerde kira bedelinden %50 indirim yapılır CĠHAZ VE MĠKROFON ÜCRETĠ SALON KĠRALAMA SAAATLERĠ Gündüz için : Saat : arası, AkĢam için : Saat : arasıdır. Belediyenin iģ birliği yaptığı organizasyonlar ile BaĢkan'ın ''OLUR''u ile Yapılacak etkinliklerden ücret alınmaz. ÜSTÜ AÇIK TURĠSTĠK GEZĠ OTOBÜSÜ KĠRALAMA ÜCRETĠ BELEDĠYE TARAFINDAN DÜZENLENEN ġehġr ĠÇĠ PAKET PROGRAMI TURLARDA ġehiriçi turlarda; sivil toplum kuruluģlarınca, tanıtımına yönelik faaliyetlerde, ücretsiz gezi otobüsü tahsisi hususunda, Belediye BaĢkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmiģtir. KÜLTÜR YAYINLARI VE REKLAM AMAÇLI HĠZMETLER AHMET YAKUPOĞLU KÜLTÜR SANAT MERKEZĠ Konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kültürel yarıģmalar, vb. Sayfa 3

4 Hafta içi 160, Hafta sonu 260, Basın toplantıları ve kısa sohbetler ( 2 saati geçmeyen ) Hafta içi 105, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 155, Okulların ve okul derneklerinin kermesleri Hafta içi 105, Hafta sonu ( cumartesi pazar ) 155, hamur ''Kütahya'' kitabı ( 820 sayfa ) 4, Kitapdan 10 adet veya daha fazla alınması halinde 1 Adedi 3, Osmanlı ArĢivi belgelerinde Kütahya kitabı 10, Gaybi Divanı 8, Kütahya Ansiklopedisi ( 1 cildi ) 10, Osmanlı ArĢiv belgelerinde Kütahya Vakıfları; 1.Cild 11, Cild 11, Cild 11, Kütahya Selçuklu Germiyan ve Osmanlı eserleri 15, Osmanlı arģiv belgelerinde Kütahya Sosyal Hayatı; 1.Cild 11, Cild 11, Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri Sempozyumu Kitabı 10, Kütahya Erguniye Mevlevihanesi 5, Kütahya ve Yöresi Folklorundan Damlalar 21, Kütahya Sosyo Ekonomik Hayatından 50Yıl( ) Av.Zeki ÖZKER'in Anıları 26, Kütahya'da Su Medeniyetleri 22, Kenz'ül Menafi Tıp Risalesi 3, Hisarlı Ailesi Mustafa Hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri 12, Kitaplardan 10 adetten fazla alana % 30 indirim uygulanır FOTOKOPĠ ÜCRETLERĠ Öğrenci 0, Sivil 0, DĠJĠTAL KĠTAP ÇEKĠM ÜCRETĠ sayfa 0, sayfa ve üstü 0, KĠTAP GECĠKTĠRME ÜCRETĠ GÜNLÜK 0, KÜTÜPHANE ÜYELĠK ÜCRETĠ 2, KÜLTÜR YAYINLARI ÜCRETLERĠ MUSTAFA YEġĠL KÜTÜPHANESĠ HĠZMETLERĠ AZOT SĠTESĠ SOSYAL TESĠSLERĠNDEN FAYDALANMA ÜCRETLERĠ MĠSAFĠRHANE KONAKLAMA ÜCRETĠ BĠR KĠġĠLĠK ( 1 ODA / 1 GÜN ) Kamu Personeli 21, Genel Misafir 26, ĠKĠ KĠġĠLĠK (1 ODA / 1 GÜN ) Kamu Personeli 32, Genel Misafir 42,50 Sayfa 4

5 8.2. ÇAMAġIRHANE ÜCRETĠ ÖĞR./HALK Kg. Beyaz çamaģır yıkama 1,00 / 1, Kg. Renkli çamaģır yıkama 1,00 / 1, Pantolon ütülenmesi 1,00 / 1, Gömlek ütülenmesi 0,75 / 1, Nevresim ütülenmesi 0,80 / 0, Kollu kazak ütülenmesi 0,75 / 1, Etek ütülenmesi 0,75 / 1, Mont ütülenmesi 1,00 / 1, Takım elbise ütülenmesi 2,00 / 2, Masa örtüsü yıkama ütülenmesi 0,80 / 0, Hafta içi gündüz gece 350, Hafta sonu gündüz 400, Hafta sonu gece 455, Ġktisadi ĠĢletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Ġçi - Gündüz - Gece 580, Ġktisadi ĠĢletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Sonu - Gündüz 690, Ġktisadi ĠĢletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Sonu - Gece 795, Belediyece kiraya verilen umumi tuvaletler 0, Belediyece iģletilen umumi tuvaletler 0, I.sınıf mezarlıkların m2' si ( Aile mezarlığı ) 20, Evliya Çelebi Mezarlığında bulunan nolu adaların ( m2' si ) 2.000, II.sınıf mezarlıkların cenaze baģına ( Umumi mezarlık ) 40, ERKEK VE KADIN CENAZELER ĠÇĠN Mezar kazılması 45, Tahta ücreti 45, Kefen ücreti 45, Hasır ücreti 25, Otobüs ücreti ( Camiden mezarlığa kadar gidiģ dönüģ ) 100, Müteferrik ( Sabun, Gülsuyu, Fidan vs. ) 25, Tabut ( ġehir dıģına nakiller için ) 150, Havlu takımı 50, Misafirane ücretlerinde; Ģehit, gazi ve birinci derece yakınlarına kamu personeli tarifesi uygulanır. DÜĞÜN SALONLARI KĠRALAMA ÜCRETLERĠ BELEDĠYE' YE AĠT UMUMĠ TUVALET ( WC. ) 1 KĠġĠLĠK GĠRĠġ ÜCRETi MEZARLIKLAR CENAZE NAKĠL VE DEFĠN ÜCRETLERĠ MEZARLIK ÜCRETLERĠ III.sınıf mezarlıkların m2' si ( fakir, muhtaç ve kimsesiz kiģilere ait mezarlıklar ) Alınan mezarlar kimseye satılamaz ve devredilemez. DEFĠN ÜCRETLERĠ ÇOCUK CENAZELER ĠÇĠN 12 yaģından küçük çocuklarda (reģit olmayan) UlaĢım ücretleri hariç diğer tüm ücretlerde % 50 düģük tahakkuk edilir. CENAZE NAKĠL ÜCRETLERĠ CENAZE ARABASI ĠLE Sayfa 5

6 Evden veya hastaneden mezarlığa kadar 50, ġehir dıģına nakledilecek cenazeler için gidiģ dönüģ mesafesi gözönüne 0, alınarak; UÇAK ĠLE 1 km. Ġçin 310, KALORĠFERLĠ BĠNA BACALARININ HER BĠRĠNDEN 40, Bacalar için sepetli araç veya platform aracı gerektiğinde araç fiyatı ayrıca tahsil edilir. SOBALI BĠNA BACALARININ TEMĠZLĠĞĠ Aynı binada 5 adete kadar olan soba bacası temizliği ( 1 Adet ) 15, bacadan sonra her baca için ( ilave olarak ) 8, m2 ye kadar 20, m2 den sonra beher m2 için ilave olarak 0, Saatlik Ücreti (Benzinli-Dizel) 50, metrelik merdivenli arazöz 150, metrelik merdivenli arazöz 200, metrelik merdivenli arazöz 600, metrelik merdivenli arazöz 1.000, Tam techizatlı arazöz ücreti 150, ton su taģıma kapasiteli tanker 150, ELEKTRĠKLĠ DALGIÇ POMPANIN Saatlik Ücreti 50, ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERĠ BACA TEMĠZLEME ÜCRETLERĠ ĠġYERĠ KONTROL RAPORU ÜCRETĠ GENEL TABĠĠ AFETLER DIġINDA BELEDĠYEDEN KĠRALANAN MOTOPOMPLARIN GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERĠN ÖZEL ĠġLERĠ ĠÇĠN TALEP ETTĠKLERĠ TELESKOPĠK PLATFORM (MERDĠVEN) ARACININ; 1 SAATLĠK KĠRALAMA ÜCRETĠ TABĠ AFETLER DIġINDA ARASÖZ VE TANKERĠN 1 SAATLĠK KĠRALAMA ÜCRETĠ Saatlik kiralanan araçlar için itfaiyeden çıkıģ ve giriģ saati baz alınır ESKĠġEHĠR YOLU SOĞUK HAVA DEPOSUNUN KULLANIM ÜCRETLERĠ ÖN SOĞUTMA ODASI (-10C ye kadar) (Elektrik Bedeli Dahil) 20, ġok ODASI (-40C ye kadar) ( Elektrik Bedeli Dahil) 70, SOĞUK MUHAFAZA ODASI (-5C ye kadar) (Elektrik Bedeli Hariç) 63, DONMUġ MUHAFAZA ODASI (-20C ye kadar) ( Elektrik Bedeli Hariç) 42, MUHAFAZA ODASI 85m2 (+4C ve +8C ye kadar) (Elektrik Bedeli Yok, Doğal) 63, MUHAFAZA ODASI 45m2 (+4C ve +8C ye kadar) ( Elektrik Bedeli Yok, Doğal) 42, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 2.500, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.100, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.300,00 Sayfa 6

7 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 2.000, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.100, Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu (Elektrik-Su vb. giderler hariç) (1aylık) 3.400, Galeri olarak (ODA) (Elektrik Bedeli Dahil) 350, Tüm Pazar Yerlerinden Ġlk Yer Tahsisinde Ödenecek Ücret/Tüm Pazar Yerlerinin Devir Ücreti 2.300, Merkez Pazar Yeri Devir Ücreti 1.000, Gaybi Efendi Mah. Semt Pazarı (Cuma) Devir Ücreti 700, Fatih Mah. Semt Pazarı (PerĢembe) Devir Ücreti 700, Evliya Çelebi Mah. (Salı) Devir Ücreti 450, Yenidoğan Mah. (Salı) Devir Ücreti 450, Ziraat Mah. (Pazartesi) Devir Ücreti 450, Gültepe Mah. (PerĢembe) Devir Ücreti 450, Diğer Pazar Yerleri Devir Ücreti 450, Kapalı yerler için 75 m2'si Günlük olarak 10, m2'si Aylık olarak 300, m2'si Günlük olarak 20, m2'si Aylık olarak 600, Açık yerler için BoĢ Kasa yerleri ( Aylık ) 30, Tahakkuklar günlük fiyatlar üzerinden aylık olarak hesaplanır Hal ortaklık ve Ġlk GiriĢ Ücreti 5.000, ,4,7,8,9,10,11,12. maddelerde muhafaza odalarındaki elektrik bedelleri; ( M = SÇ x TE x EF ) formülü ile hesaplanarak tahakkuk ettirilir, peģin tahsil edilir. M:Maliyet; SÇ:Soğutma Ünitesinin ÇalıĢma Süresi; TE:Tüketilen Enerji; EF:Elektrik Kw Fiyatı PAZAR YERLERĠ TAHSĠS VE DEVĠR ÜCRETĠ PAZAR YERĠ Ġlk yer Tahsisinin yapıldığı takvim yılı içerisinde, diğer pazar yerlerinden yapılan tahsislerden ücret alınmaz. Aynı Pazar Yerinden alıncak 2.bir tezgah yeri tahsis için ilk giriģte ödenecek ücret devir ücreti olarak ödenir ve yıl içerisindeki diğer devirlerden ücret alınmaz. 1.Derece Mirascılar (EĢler ve baba-oğul) arasındaki devirlerde devir ücreti alınmaz. KardeĢlerden alınır. HAL BĠRĠMĠ ÜCRETLERĠ BELEDĠYE TOPTANCI HALĠNDEKĠ BOġ DÜKKAN VE ALANLARIN GEÇĠCĠ ĠġGAL HARÇLARI HAL ORTAKLIK ÜCRETĠ Takip eden yıllar için Ortaklık Ücreti Belediye Meclisince belirlenir. TEMĠNAT BEDELĠ Kiralanan iģyerlerinden, Ġlk Teminat Bedeli olarak 1 Aylık Kira bedeli alınır. PARK ( BEKLEME ) VE AYLIK ABONMAN ÜCRETĠ Toptancı Hal'ine mal getiren, Toptancı Hal'inde sürekli çalıģan, Toptancı Hal'inden kent içi ve dıģına mal götüren motorlu araçlardan, aģağıda belirtilen tarifeye göre giriģ ve ayrıca park (bekleme) veya Aylık Abonman Ücreti alınır YILI GĠRĠġ- ÇIKIġ VE TARTI ÜCRETLERĠ Her Tartım için ( Hal DıĢı Kullananlar Ġçin ) 5, Hal'e Mal getiren Tır-Kamyon Tartı Ve GiriĢ Ücreti 4,00 Sayfa 7

8 Küçük kamyonlardan 3, Hal'e Mal getiren Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb. Araçların Tartı ve 3,00 GiriĢ Ücreti Özel Araba,Taksi 1, Kayıp bilet 5, YILI GĠRĠġ- ÇIKIġ VE TARTI ÜCRETLERĠ ( AYLIK ABONE ) Tır ve Büyük kamyonlardan 30, Küçük kamyonlardan 25, Hal'e Mal getiren Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb. 20, Özel Araba,Taksi 18, Abonelerin GiriĢ için kullandıkları Elektronik Kart Bedeli 20, Görevli veya AlıĢ-VeriĢ amacı dıģında gelen Resmi Araçlardan giriģ ücreti alınmaz. (Polis-Ġtfaiye-Maliye-Temizlik ĠĢleri-Ptt- Belediyenin Resmi Araçları) Toptancı Hal'e mal getiren araçlar mallarını boģalttıktan sonra engeç saat 18.00'e kadar Hal alanını terk etmek zorundadır. Terk etmedikleri takdirde bekleme ücreti alınır. Bu ücret heryıl Belediye Meclisi'nce yeniden belirlenir. Mevsimine göre saat belirleme yetkisi Belediye Encümeni' ne Aittir; yılı için Hal' de Bekleme Ücreti 15,00 Ġl sınırları içine satıģa sunulmak üzere üretim bölgelerinden getirilen meyve ve sebzelerin satıģ fiyatı üzerinden Hale girenler % 1 Hal dıģında yapılan satıģlarda % 2 Hal rüsmu alınır. Fatura düzenlemeden veya eksik fatura düzenleyen Tahsis sahiplerinin tespiti halinde bu oran % 25 olarak uygulanır. Bu Eylemin tekrarı halinde tahsis sahiplerinin tahsisleri Encümen'ce iptal edilir. Bildirimde bulunmak kaydı ile Hal Rüsumları Bakanlık Hal Kayıt Sistemi üzerinden toplanan rüsum gelirlerinin %50'si Üretici Bölgelerine %50'si satıģa sunulan Tüketim Bölgelerine aktarılmaktadır. Belediye sınırları içinde kendi nam ve hesaplarına diğer bölgelerden Hal faturalı mal getirip, mütahitlik veya perakende satanlardan ( verilecek hizmet bedeli olarak ) % 2 ücret alınır. D-4 NOLU SOĞUK HAVA DEPOSUNUN KULLANIM ÜCRETĠ 1tonluk kullanım ( Sezonluk ) 15,00 Sezon: 01 Ekim - 31 Mart tarihleri arasında olup, 1 tonun altında olan mallar 1 ton olarak ve 1 sezondan az kullanımlarda 1 sezon olarak ücret alınır. Soğuk Hava Deposuna konulan malın bakımından mal sahibi sorumludur. MAKĠNE ĠKMAL BĠRĠMĠ Ġġ MAKĠNELERĠ SAATLĠK KĠRALARI Lastik Tekerlekli yükleyici ( ZETTELMEYAR ) 155, Lastik Tekerlekli yükleyici ( VOLVO ) 235, Paletli yükleyici ( CAT 955 ) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 192, Paletli yükleyici ( CAT 977 ) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 208, Paletli ekskavatör (CAT) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 208, Dozer 262, Kazıcı yükleyici ( JCB-HĠDROMEK-MF ) 171, Grayder ( OK-CAT ) 208, Grayder ( VOLVO ) 262, Silindir ( MBU-TTWABL ) ( NAKLĠYE HARĠÇ ) 123, El silindiri ( PALME ) 54, Sepetli gezer platform aracı 123, Kamyon ( DAMPERLĠ ) 134, Kompresör ( BMC; Nakliye Hariç ) 134,00 Sayfa 8

9 Su tankeri ( araç üstü ) 107, Jeneratör ( 10 Hp.lik dizel motoru ile nakliye hariç ) 91, Asfalt kesme ( Nakliye Hariç ) 51, Trayler ( TIR ) Her türlü iģ makinasının Belediye sınırları içinde nakli ( bir sefer için ) 347, Belediye sınırları dıģında ( bir sefer için ) Y=YOL (Km.dolu+boĢ) X K=KATSAYI 0,05 X T=YÜK (ton) 347,00 + (YxKxT) Tribün kurma ( 180 KiĢilik ) ( Günlük ) 944, Sahne kurma ( 120 m2 ) ( Günlük ) 944, KonuĢma kürsüsü kurma ( 16 m2 ) ( Günlük ) 363, BMC PRO 4X2 518 FHX 227, BMC PRO 4X2 522 HHX 315, BMC PRO 4X2 625 LTD 347, AVANT çok amaçlı iģ makinesi 150, Kül Toplama Aracı Günlük Kiralama Ücreti 63, PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERĠ Kiralama bedeli : 1 saat için 150, saat için ( günlük ) 1.200, Bir ağaç dikim bedeli 150,00 1 ġoför ve operatörün yemek, konaklama, fazla mesai ve harcirahları Aracı kiralayan kiģi veya firma tarafından karģılanır. 2 Aracın akaryakıt, bakım onarım giderleri kiralayan kiģi ve firmaya aittir Saatlik Ücreti 12, saat için ( günlük ) 96, Saatlik Ücreti 12, saat için ( günlük ) 96, AĞAÇ SÖKME MAKĠNESĠNĠN KĠRALAMA ÜCRETĠ MOTORLU EL TESTERESĠNĠN KĠRALAMA ÜCRETĠ ÇĠM BĠÇME MAKĠNESĠ KĠRALAMA ÜCRETĠ ÇĠÇEK OT TOHUM FĠYATLARI HSTBAM TOPTAN (Kg) ( KDV. DAHĠL ) Acıpelin 7, Adaçayı ( yaprak + sap ) 3, Adipelin 7, Afrika Sardunyası 15, Alfa alfa 8, Alıç ( yaprak + çiçek ) 12, Alman Papatyası Rumi Papatya 12, Altın BaĢak 7, Anason 11, Aslankuyruğu 8, Aslanpençesi 7, Aspir çiçeği 20, Aynısefa çiçeği 15, Ayrıkotu kökü 6, Bahçe nanesi 10, Biberiye 5, Bozot (Köpekotu) 5,50 Sayfa 9

10 Böğürtlen yaprak 8, Bryonia 8, Civanperçemi Beyaz 6, Civanperçemi Sarı 6, Çarkıfelek yaprak 5, Çemen tohumu 5, Çin geveni kökü 17, Çin meyan kökü 11, Çobançantası 6, Çörekotu tohumu 5, Defne yaprağı 5, Dereotu tohumu 15, Devedikeni tohumu 8, Dulavrat Otu Kökü 8, Dulavrat Otu Yaprağı 8, Ebegümeci Çiçek 20, Ebegümeci Yaprak 12, Ekinezya Çiçek 14, Ekinezya Dökme 10, Enginar yaprağı 9, Ezan çiçeği çiçek 18, Ezan çiçeği yaprak 15, Fesleğen 8, Fesçitarağı 9, Filiskin nanesi, yarpuz 12, Gelincik Çiçek 12, Grip otu, Ġbn-i Sina otu 15, Grindelya 12, Gülhatmi Çiçek 8, GümüĢ düğme 18, Güvey Otu 5, Hatmi çiçek 16, Hatmi çiçeği yaprak 16, Hekim Sinan çayı 26, Hevhulma 11, Hodan tohuma 19, Isırgan tohum 6, Isırgan yaprak 12, Ġzmir kekiği ( bilyalı ) 5, Karabuğday 10, Karahindiba 8, Kaya sarmaģığı 7, Keçisedef otu 6, Kediotu kökü 9, Kedi nanesi 10, Kekik çeģitleri 5, Keten tohumu 4, Kırlangıç otu 19, KiĢniĢ 5, Kokulu yonca 8,00 Sayfa 10

11 Koyun otu Yaprak + Sap 7, Köpek ısırganı pisiketiği 8, Köpek otu Dökme 5, Kudret narı 12, Kurt ayağı 8, KuĢ burnu 8, Labada tohumu 6, Lavanta çiçeği 6, Lavantin 5, Maral Kökü 14, Mayıs Papatyası 12, Melissa ( oğulotu ) 8, Menengiç 9, Meyankökü 11, Mine Çiçeği Verbana 8, Misk Adaçayı 18, Mürver çiçeği 12, Mürver meyvesi 16, Nane Baharatı 10, Nane Mentollü 10, Oğul otu 8, Ölmez çiçek, altın 8, Perilla 9, Peygamber Çiçeği 8, Reyhan 5, Rezene tohumu 5, Rumi papatya 13, Sabin Ardıcı 9, Sabun otu 6, Safran 30, Sarı kantaron 5, Sater 5, Sedefotu 11, Sığır kuyruğu 7, Sideritis Dağçayı 8, Sinirliot yaprağı 7, Solucan otu 8, Su karanfili 9, ġahtere 6, ġekerci boyası 4, Tarhun 15, Tıbbi hatmi 16, Tıbbi nane - mentollü nane 12, Tıbbi papatya (mayıs papatyası) 12, Yabani kereviz kökü 11, Yakıotu 13, Yara otu 11, YeĢil çay 11, Zerdeçal kök 9, Züfa otu 7,50 Sayfa 11

12 FĠDE, SOĞAN, DĠĞER ( ADET ) Mor çiçekli ters lale soğanı 3, Lale soğanı 0, ġifalı bitki saksı fide adet 1, ġifalı bitki tüplü fide adet 0, ġifalı bitki fideleri çıplak köklü bahçeden söküm 1 kök öbek adeti 0, TOHUM ( gr ) Aynısefa tohumu 1, Karakafesotu tohumu 15, Adaçayı tohumu 0, Hintyağı tohumu 1, Maral kökü tohumu 3, Alfa alfa tohumu 0, Aslankuyruğu tohumu 1, Aslanpençesi tohumu 20, Aspir tohumu 0, Biberiye tohumu 5, Bryonia tohumu 5, Bozot tohumu 1, Civanperçemi tohumu 1, Çarkıfelek tohumu 5, Çemen tohumu 0, Çin geveni kökü tohumu 15, Çim meyan kökü tohumu 2, Çoban çantası tohumu 0, Devedikeni tohumu 0, Ebegümeci tohumu 0, Ekinezya tohumu 1, Enginar tohumu 0, Ezançiçeği tohumu 0, fesleğen tohumu 0, Fesçitarağı tohumu 1, Filiskinnanesi, yarpuz tohumu 0, Gelincik tohumu 0, Grip otu, Ġbn-i Sina otu tohumu 5, GümüĢdüğme tohumu 1, Hatmi Çiçeği tohumu 1, Hevhulma tohumu 4, Hodan tohumu 0, Isırgan tohumu 0, Karabuğday 0, Kekik tohumu 0, Karahindiba tohumu 1, Keçisedef otu tohumu 1, Kedinanesi tohumu 0, Kediotu tohumu 1, Keten tohumu 0, Kırlangıç otu tohumu 2, Kokulu yonca tohumu 0, Koyunotu tohumu 0,40 Sayfa 12

13 Köpekotu, köpekısırganı tohumu 3, Kudretnarı tohumu 1, Kurtayağı tohumu 3, KuĢburnu tohumu 1, Lavanta tohumu 2, Lavantin tohumu 5, Menengiç tohumu 3, Mürver tohumu 0, Oğulotu tohumu 0, Ölmezçiçek, altınotu tohumu 15, Perilla tohumu 0, Peygamber çiçeği tohumu 0, Reyhan tohumu 0, Rezene tohumu 0, Rumi papatya tohumu 1, Sabunotu tohumu 1, sarı kantaron tohumu 0, Sedefotu tohumu 1, Sığırkuyruğu tohumu 1, Sinirliot tohumu 0, Solucanotu tohumu 1, Su karanfili tohumu 2, ġahtere tohumu 2, ġekerci boyası tohumu 6, Tarhun tohumu 2, Tıbbi hatmi tohumu 1, Tıbbi nane, mentollü nane tohumu 0, Tıbbi papatya (mayıs papatyası) tohumu 1, yabani kereviz tohumu 1, Yakıotu tohumu 5, Yaraotu tohumu 1, Züfa tohumu 1, Bahçe nanesi tohumu 1, Hizmet karģılığı olarak her kapı numarası için 4, Lazerli Yazılımlı Kapı Numarası 1 adet 15, ĠMAR ve ġehġrcġlġk YAPI KONTROL MÜDÜRLÜKLERĠNĠN ÜCRETLERĠ 1 Resmi kurumlardan bu maddedeki ücretlerin hiçbiri alınmaz. 2 Ġmarlı yapı ruhsatı alacak vatandaģlardan (Yapı/Ġskan) 3194 sayılı Ġmar Kanunu'nun 23.maddesine göre Teknik Alt Yapı Bedeli olarak (Su Kanalizasyon)alt yapı hizmeti aldığı engeniģ cephesine göre 40,00 TL/m bedel alınır. NUMARALAMA ÜCRETĠ Belediyemizce; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan herhangi bir gayrimenkulün kapı numarası, yanlıģlıklara meydan vermemek için, belediyeden görevli bir memur nezaretinde verilir veya değiģtirilir. DEĞERLĠ KAĞIT veya ÖRNEKLERĠNĠN ÜCRETLERĠ ( KROKĠ -- PLAN -- RAPOR ) Ozalit, CD ve fotokopi bedeli, talep eden tarafından karģılanır. Sayfa 13

14 Bir adet mahalle krokisi bedeli ( A3 ebadında ) 3, Tüm mahallelerin kroki bedeli ( A3 ebadında ) 40, Röperli Kroki Ücreti Parseldeki bina baģına 80, Ġmar Kanunu' nun 8-b maddesine istinaden; imar planındaki aleniyeti sağlamak üzere; Nazım ve uygulama imar planı pafta bedeli 80, Ġmar Kanunu' nun 8. maddesine istinaden; Ġmar Plan Örneği Bedeli ( A4 kağıda) 27, Ġmar Plan Örneği Bedeli ( A3 kağıda ) 44, Belediyemizin yetkili olduğu sahalarda yaptırmıģ olduğu imar planına esas jeolojik-jeofizik etüt raporları; /2000 ölçekli imar planına esas jeolojik paftalardan 25, Esas jeolojik rapor metni 80, Dijital Ortamda ĠnĢaat Projesi Ücreti 30, Mesken alanlarından m2'si 0, Ticari alanlardan m2'si 0, Perestij bölgelerinde Mesken alanlarından m2'si 0, Ticari alanlardan m2'si 0, Ġmar plan tadilatı yapılan kesimlerde verilecek imar çapı bedellerinde (a) ve (b) Bend'lerindeki ücretler % 50 zamlı alınacaktır m2 olan arsalarda; 450, m2 olan arsalarda; 600, m2 olan arsalarda; 770, m2 ve yukarı olan arsalarda; 920, Ilıca ve Yoncalı'da, Turizm Tesis Alanları için yukardaki (a) maddesinde açıklanan mesken alanları için belirlenen ücret alınır Yukarıdaki maddelere göre hesaplanan Ġmar Çap Bedellerinden -x-'sinden az olanlarına -x- bedel uygulanır. 50, ĠnĢaatlarda bulunması gereken ve Belediyemizce standart olarak üretilen 65,00 (Minimum Yapı Denetim 0.50 kapsamında X 0.75m ebadında) verilen ruhsatlarda; tabela ücreti; Yapı Verilen Denetim her Ruhsat firmaları için tarafından yapıldığından Belediyemize EKSPERTĠZ RAPORU almak için müracaat edenlerden gayrimenkul değeri; ,00 TL.sına kadar 55, , ,00 TL.sına kadar 110, ,00 TL.sından fazla olanlar 160, ÇAP ÜCRETĠ Kat Mülkiyetine geçmiģ bağımsız bölümlerde yapılacak tadilatlar için verilecek olan Ġmar Çapları; Ġfraz, tevhid ve yola terk iģlemleri için verilen çaplarda yukarıda belirtilen ücretin %25'i peģin alınır ve ifraz tevhid ve yola terk iģlemlerinden sonra meydana gelen parsel bir adet ise ya da oluģan parsele bir adet inģaat yapılabiliyor ise Ruhsata esas 2.defa alınacak imar çapından, geçerli olan Çap Ücretinin %75'i alınarak tama iblağ edilir. Bunun dıģındaki durumlarda tamamı ayrıca alınır. TABELA ÜCRETĠ herhangi bir ücret alınmaz. EKSPERTĠZ RAPORU ÜCRETLERĠ TL.sı Ekspertiz Rapor Ücreti alınır. ĠMAR PLAN TADĠLATI TEKNĠK ĠNCELEME ÜCRETĠ Sayfa 14

15 KiĢilerin kendi isteği halinde her imar plan tadilatı, ilave ve mevzi imar planı taleplerinden aģağıda belirtilen miktarlar Teknik Ġnceleme Ücreti olarak tahsil edilecektir. 500m2'den büyük parseller için Teknik inceleme ücreti Belediyemize gelir kaydedilecek olup teknik inceleme ücretinin %25'si müracaat esnasında,%75'ide askı süresi içinde alınacak uygun görülmemesi halinde % 25'i iade edilmeyecektir. 500m2'den küçük parseller için Teknik inceleme ücreti müracaat esnasında, 250TL alınır m2 arası 625, m2 arası 935, m2 arası 1.260, m2 arası 3.300, m2 arası 5.160, ,000 m2 nin üzerindeki her m2 için 6.180, m2 sonrası küsuratlar m2 ye tamamlanır. ( Her 1.000m2 için ) 516, Subasman kotu ve yer tespiti ( kot verme ) 35, Temel üstü vizesi : bağımsız bölüme kadar : bağımsız bölüm baģına 30, bağımsız bölümden fazla binalar için : bağımsız bölüm baģına 25, Otel, motel, pansiyon gibi yerlerden : inģaat alanı m2 si 0,36 Temel üst vizesini zamanında yaptırmayanlardan, ''2-b'' maddesindeki ücretin 5 katı alınır. B x T.S.8737 numaralı yeni yapı ruhsatı formu ile ruhsatlandırılmıģ binalarda ( toprak, zemin aplikasyon, temel, bodrum, subasman, kat, vs. ) Vize Ücreti: Her bina için bir sefer alınmak üzere ilk vizede tahsil edilecek Ģekilde; bağımsız 120,00 bölüm baģına ĠLK KAYIT YAPTIRANLARDAN Mühendis ve mimarlardan 180, Tekniker ve yüksek teknikerlerden 140, Sürveyanlardan 80, MÜTEAKĠP YILLAR ĠÇĠN VĠZE ALANLARDAN Mühendis ve mimarlardan 110, Tekniker ve yüksek teknikerlerden 85, Sürveyanlardan 65, m2 ye kadar parsellerden 100, m2 arası parsellerden 110, m2 arası parsellerden 130, m2 arası parsellerden 150, m2 den büyük parsellerden 270, SUBASMAN KOTU VE YER TESPĠTĠ VE TEMEL VĠZE ÜCRETĠ FEN ELEMANLARI KAYIT YAPTIRMA ÜCRETĠ ġehrġmġzde ĠMAR UYGULAMASI SONUCU OLUġAN TAPU ÜCRETĠ Parsel üzerinde bina var ise bu bedellere 27,50 TL.eklenir. Resmi kurumlardan imar uygulaması tapu ücreti alınmaz. RÖLEVE RESTORASYON RESTĠTÜSYON PROJE ÜCRETĠ Sayfa 15

16 Bölge 1.950, Bölge 1.630, Bölge 1.050, Bölge 680, Bölge 345, Bölge 90, m2 arası 90, m2 arası 130, m2 arası 185, m2 ve üzeri 285, MESKENLER LOJMANLAR KARTLI / MEKANĠK m3 1,58 / 1, m3 2,51 / 2, m3'den fazlası 3,27 / 3,40 NOT: KALORĠFER ABONELERĠNE; Mesken tarifesinden tahakkuk yapılır. Kademesi o abonenin hizmet ettiği bağımsız bölüm adedi bölünerek bulunur KÖY MAHALLE ( MESKEN TĠCARETHANE ĠNġAAT ) KARTLI / MEKANĠK m3 0,62 / 0, m3 0,78 / 0, m3'den fazlası 1,04 / 1,09 NOT: Yeni mahalle olan köylerde, ticarethane ve inģaatlarda köy-mesken tarifesine göre fiyatlandırılır YURTLAR DERNEKLER KARTLI / MEKANĠK Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı öğrenci yurtları, oteller, moteller, kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin m3'ü; Kademesiz 3,19 / 3, TĠCARETHANE FABRĠKA ĠMALATHANELER KARTLI / MEKANĠK m3 2,41 / 2, m3 2,95 / 3, m3'den fazlası 3,12 / 3, ĠNġAATLAR KARTLI m3 3, m3 4, m3'den fazlası 4, UMUMĠ TUVALETLER ( WC ) MERKEZ TĠCARETHANE tarifesinden % 50 indirimli olarak uygulanır Mail-i inhidam durumunda olduğu karar verilen yapılar hakkında EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, muhtelif tarihlerdeki toplantılarında, karar verebilmesi açısından, Röleve, Restorasyon ve Restitüsyon projelerinin hazırlanması halinde değerlendirme yapabileceğine Karar verilmiģtir. VatandaĢlarımız tarafından çeģitli sebeplerle yapılamayan bu tür proje hizmetlerinin Belediyemiz tarafından yaptırılması halinde; vatandaģa verilen proje hizmetlerinin TMMOB Mimarlar Odasından gelecek fiyatlar doğrultusunda vatandaģlardan alınır. OTOPARK EMANETĠ YERĠNDE ĠNCELEME ÜCRETĠ SU TARĠFESĠ MERKEZ ILICA YONCALI MESKENLER KARTLI / MEKANĠK m3 2,01 / 2,62 Sayfa 16

17 m3 2,76 / 3, m3'den fazlası 3,60 / 4, TĠCARETHANE FABRĠKA ĠMALATHANELER KARTLI / MEKANĠK m3 3,38 / 4, m3 4,15 / 5, m3'den fazlası 4,46 / 5, ĠNġAATLAR KARTLI / MEKANĠK m3 4,08 / 5, m3 5,26 / 6, m3'den fazlası 5,30 / 6,90 NOT: 1 ILICA VE YONCALI'da, Ön ödemeli sayaca geçen abonelerden, normal tarifesi üzerinden %30 indirim uygulanır. 2 MERKEZ TĠCARETHANE tarifesindeki Ön ödemeli sayaca geçen abonelerden, normal tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanır Resmi dairelerin m3'ü (Kademesiz) Kamu kurum ve kuruluģları, hayır kurumları, okullar, askeri birlikler, hastaneler RESMĠ DAĠRELER VE KURUMLAR KARTLI / MEKANĠK 3,59 / 3,74 SU TAHAKKUK VE ABONELĠĞĠNDE UYGULANACAK ESASLAR Tahakkuklar 2'Ģer aylık dönemler içindir. Bu tarifeye uygun olarak bilgisayarla basılacak su satıģ faturalarında ve veznede kesilen su Belediyemizde su abone kayıtları mevcut olan fakat muhatapsız kalan yıkık, virane, arsa haline gelmiģ istimlak edilmiģ, bağlantısı olmayan abonelere tahakkuk verilmeyip, verilen tahakkuklar var ise terkin edilir ve abone iptal edilir. SatıĢ nedeniyle el değiģtiren abonelere ait mevcut borçlar o yeri satın alan kiģiden alınır. Aboneye hizmet veren su sayacının eksik yazdığı Belediyenin ilgili birimlerince tespit edildiğinde, yerine ücretsiz olarak yenisi takılır. Abone sayacının fazla yazdığı kanaati ile Ģikayetli müracaatta bulunmuģ ancak sonuç raporu (hatalıbozuk) gelmiģ olanlardan : ġikayetsiz son bir yıl ortalama tahakkuku gözönünde bulundurularak normal tahakkuk yapılır. Bunun üzerindeki kullanımlar kademesiz olarak tahakkuk ettirilir ġehrimizde ikamet eden gazilere ve Ģehit yakınlarına, kendi adlarına abone kaydı yaptırmak suretiyle mesken ve lojmanlarında kullandıkları su bedelleri % 50 indirimli olarak tahakkuk ettirilir. (B.Mec.nin 02/11/2007 tar. 376 say. Kararı) ġehit ve Gaziler, Fakirler, ĠnĢaat, ve Kuyu Suyu Abone Türlerinden Katı Atık Bertaraf Ücreti ALINMAZ Mevcut abonesi olupta, boģ kullanılmayan durumlarda dilekçe ile müracat edip (geçici kör tapa) yaptırmayan abonelerde katı atık bertaraf ücreti devam eder. Sayacın mührü kopuksa, yeri uygun değilse, sayaç okunmaya müsait değilse kaçak su kullanımı tesbit edilmiģse, geçiciolarak 1 yıldan fazla suyun kesilmesi talep ediliyorsa, abone sahibi kiracı üzerine almak istiyorsa, aynı yıl içersinde 3 dönem (6 ay) su borcu bulunuyor ise ilgili abone mutlak suretle elektronik (kartlı) sayaca geçmek zorundadır. ġantiye abonelerinin dıģında, su aboneliğine esas olan gayrimenkuldür. Gayrimenkul satılması halinde, abonelik gayrimenkulle beraber satın alana geçmiģ olur. Gayrimenkul sahipleri gayrimenkullerini kiraya veriyor ise ön ödemeli sayaca geçmek zorundadır. Ön ödemeli sayaca geçmedikleri takdirde kiracının ödemediği su borcundan sorumlu tutulacakdır. (B.Mec.nin 03/04/2006 tar. 110 say. Kararı) ORTALAMA TAHAKKUK Herhangi bir arıza sebebi ile su kullanmak zorunda kalan abonelerin son bir yıllık sarfiyatlarına göre bulunan ve aylık sarfiyatlarına tekabül eden ücret tahakkuk edilir. Sayfa 17

18 Bu mümkün olmazsa (2 aylık); 24 M3 bedeli tahakkuk edilir Aboneye hizmet veren su sayacı evin içinde olup, kasdi olarak sayacını okutturmayanlara daha önceki kullanımı göz önünde tutularak tahakkuk yapılır daha önceki kullanımı tespit edilemeyenlere her dönem için 24 m3 tahakkuk edilir Herhangi bir arızadan dolayı meydana gelen fazla kullanımlarda, abonenin ön ödemeli (dijital) sayaca geçmeyi kabul etmesi halinde, mevcut endeks kademesiz tahakkuk edilerek tahsil edilir. Mesken abonesi olup da inģaat ve ticari kullanıma su veren abonelerden : açılıģ ,00 ruhsatı göz önünde tutularak her yıl için 250,00 TL. su bedeli alınır. AçılıĢ Abonesiz sayaçlı su kullananlardan : Cezai müeyyide olarak 250,00 TL. su 250, bedeli Kartlı alınır. sayacasayacın müdehale üzerindeki edenlerden, m3 abone müdehale türünün tarihi tarifesine itibarı göre ileayrıca her dönem 250,00 baģına 250,00 TL cezai iģlem uygulanır Su sayaçlarını herhangi bir sebebten dolayı zayi etmiģ veya sayacın üzerindeki m3 okunmayacak durumda kasıtlı hasar vermiģ olanlardan Daha önceki su kullanımından az olmamak Ģartı ile 750,00 TL. bir yıllık su 750,00 kullanımı 750,00TL. YĠ aģan abonelerden ise bir yıl önceki tahakkuk eden miktarın % 50 si kadar fazla su bedeli alınır Abonesi mevcut, kaçak su kullananlardan: 750,00 Cezai müeyyide olarak bağımsız bölüm baģına; Abonesiz, sayaçsız kaçak su kullananlardan : Cezai müeyyide olarak bağımsız bölüm baģına; Meskenlerde= TL ,00 ĠnĢaat ve Ticarethanelerde = 1.500,00 TL. + % 50 arttırlır. Yurtlarda = 1.500,00 TL. + % 100 arttırılır ġantiye abonesi mevcut, kaçak su kullananlardan: Cezai müeyyide olarak, 2.000,00 TL. Uygulanır ,00 Ayrıca Ģantiye abonesine bağlı olan dairelere her dönem için 48 m3 tahakkuk edilir. 1 Tahakkuk ettirilen cezai müeyyideler, kademesiz olarak tahakkuklandırılır Ancak mevcut olan mekanik sayaçlı aboneleri üzerine almak isteyen kiracılardan; Meskenlerden 300, Ticarethanelerden 450, ġebeke suyu kullanmayıp yeraltı suyundan santrafuj ile su kullanan abonelerden kuyu suyu depozit bedeli Meskenlerden 7, Ticarethanelerden 20, ABONE ĠSĠMLERĠNĠN DEĞĠġĠKLĠĞĠNDE; Aboneden ayrılan Ģahısların kendi adına yaptırdıkları depoziteleri bir bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat olarak kaydedilir. Abone ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde ayrılan aboneye bir aylık ek süre verilir Belediye tarafından kiraya verilen mülklerde, Termal su tüketimi yapan 0,15 abonelerden enerji maliyetine katılım payı m3'ü ĠnĢaat kullanımlarında bir yıllık süre aranmaz. TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR Yeni Abonelerde, kartlı sayaç zorunlu olduğundan depozit alınmaz, ġehir Merkezine yapılan Turizm Tesislerine dağıtılacak sıcak su bedeli (1 m3'ü) 0,37 ATIK SU ÜCRETĠ ġebeke, kuyu, termal v.b. Su kullanan tüm abonelerden m3 baģına 0, sayılı çevre kanunu'nun 11. maddesine istinaden tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereği Sayfa 18

19 TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKENLERDEN (YILLIK) 24, TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM ĠġYERĠ VE DÜKKANLARDAN (YILLIK) 30, HĠPERMARKET, FABRĠKALAR ve GIDA ÜRETĠMĠ YAPILAN YERLER ( YILLIK ) FABRĠKALAR arasında personel (iģçi) çalıģtıran küçük ölçekli fabrikalar 1.000, arasında personel (iģçi) çalıģtıran orta ölçekli fabrikalar 2.000, ve üzeri personel (iģçi) çalıģtıran büyük ölçekli fabrikalar 3.000, MARKETLER Hipermarketler ( 2501 m2 den yukarı olan ) 3.000, Süpermarketler ( m2 alanı olan ) 1.800, Orta süpermarketler ( m2 alanı olan ) 900, Küçük süpermarketler ( m2 alanı olan ) 180, Market ( m2 alanı olan ) 60, LOKANTALAR, BAR ve KAFELER 100 m2 altı 250, m2 arası 300, m2 ve üstü 350, YEMEK FABRĠKALARIve GIDA ĠMALATHANELERĠ 750, RESMĠ VE ÖZEL HASTANELERDEN (YILLIK) 2.250, POLĠKLĠNĠK TÜRÜ SAĞLIK MERKEZLERĠNDEN (YILLIK) 900,00 BELEDĠYE BELGELĠ; OTEL, PANSĠYON, APART OTEL YATAK ,50 BAġI (AYLIK) TEMĠZ 1, Yıldızlı 1, Yıldızlı 2, Yıldızlı ve Tatil Köyü 2, YURTLAR (AYLIK) Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen doluluk raporuna göre, öğrenci baģına 0, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen doluluk raporuna göre, Yarım günün altında eğitim veren Rehabilitasyon Merkezlerinden 0, BANKALAR ( ġube BAġINA ) (YILLIK) 1.000, AKARYAKIT ĠSTASYONLARI (YILLIK) 1.000, DĠĞER ĠġLETMELER (YILLIK) 500 m2 altı 125, ,000 m2 arası 250, m2 ve üstü 375, KATI ATIK TOPLAMA TAġIMA VE BERTARAF TESĠSLERĠNDEN YARARLANMA ÜCRETLERĠ ( KDV.HARĠÇ ) SU ĠġLERĠ SAĠR ÜCRETLERĠ TESĠSAT, MUAYENE KESME BAĞLAMA VE DĠĞER ĠġLER Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme bağlama ücreti 22, Borçtan dolayı suyu aparatla kesilen abonelerin aparatı bozmaları halinde 110, Sıkma bağlama 10, Vidalı boru döģeme ( beher metre için ) 5, Numara bedeli 11, ġikayetli sayaçların Muayene Bedeli 11,00 Sayfa 19

20 ġikayetli bozuk sayaç sökme bağlama ücreti 11, Körtapa açma bağlama ücreti ( NORMAL VE KARTLI SAYAÇ ) 17, Kuyu suyu kullanan kiģi, kurum, kuruluģlardan : Arıtma tesislerine Ģebeke bağlantısı olanlardan kullanılmıģ su bedeli; m3 olarak 1, Arıtma tesislerine Ģebeke bağlantısı olmayan kullanılmıģ su bedeli; m3 olarak 0, Ġncik suyu ( Belediye tankeri ile alanlar ) : Litresi 0, Su Abone Ücreti 176, Ilıca ve Yoncalı Kaplıcaları Abone Ücreti 220, Kuyu Suyu Abone Ücreti 176, KullanılmıĢ Su Arıtma Tesislerine araç ile getirilerek arıtılması istenen atıksulardan; Tanker veya vidanjör baģına 5, Ana Ģebeke borusundan, abonenin Ģube yolu hattı için : Abone kazısı ( Boru Hariç ) 1 Metresi 19, Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti 7, ġantiye aboneliği nakil ücreti (Mevcut Ģantiye abonesinin baģka Ģantiyeye nakli) 61, Yıkıp yerine yeni bina inģa edilen yerlerde; Aynı aboneler, abone sözleģmesine 61,00 uygun evrakları tamamlamak kaydıyla abonelik ücreti Arızadan dolayı ( Ģikayetli - bozuk sayaç ) 2 yıl garanti kapsamı içinde sökme takma ücreti alınmaz. Ġsteğe bağlı geçici körtapa yaptıranlardan kesme bağlama ücreti alınır ĠġÇĠLĠK ÜCRETĠ ( 1 saati ) Erbap iģçi 9, Sınıf usta 10, Pikap Nakliye ( ġoför dahil ) 27, Her çap Saç Kelepçe 22, Her çap Polietilen Servis Kelepçe 31, mm. Polietilen Çelik GeçiĢ fittingi 22, mm. Polietilen Çelik GeçiĢ fittingi 28, Ø 20 mm. 10, Ø 32 mm. 10, Ø 63 mm. 20, (dahil) kadar polipropilen boru döģeme ücreti 9, ¼ - 2 arası polipropilen boru döģeme ücreti 29, Vana Tamir Ücreti ( ĠĢçilik + Pikap Hariç ) 7, Vana Tamir Ücreti ( ĠĢçilik + Pikap Dahil ) 14, KELEPÇE VE FĠTTĠNG ÜCRETLERĠ ( 1 Adet ) POLĠETĠLEN BORU DÖġEME ÜCRETĠ ( Kazısız - Malzeme dahil - 1 metresi ) POLĠPROPĠLEN BORU DÖġEME ÜCRETĠ ( Kazısız - Malzeme dahil - 1 metresi ) STOP VANA ÜCRETLERĠ ( 1 adet ) ½ Stop vana 14, /4 Stop vana 20, Stop vana 24, /4 Stop vana 44, ½ Stop vana 61, Stop vana 110,00 Sayfa 20

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1. MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti (10 kiģi üzerinde) 150,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER 1. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ

BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER 1. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI GELİR TARİFESİ BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER 1. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ MECLİS KARARI (TL) 2017 1.1. Mesai

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1. MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti (10 kiģi üzerinde) 150,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21354 11.11.2011 Konu : Hannover / Almanya CEBIT 2012 Uluslararası Bilişim Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya / Hannover CEBIT 2012 (06-10 Mart 2012) Uluslararası Bilişim

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2016 YILI İÇİN)

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2016 YILI İÇİN) KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2016 YILI İÇİN) DERECELER ESKĠ ġeklġ YENĠ ġeklġ ARTIġ ORANI % 1 545,00 TL 590,00 TL 8,26 2 360,00 TL 390,00 TL 8,33 3 305,00 TL 330,00 TL 8,20

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14153 29.06.2011 Konu : Almanya IAA Frankfurt 2011 Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya IAA Frankfurt 2011 Uluslararası Oto Show Fuarı (15-25 Eylül 2011) gezisi için kapalı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Kapalı Katlı Otoparklar l.bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Kadıköy)

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Kapalı Katlı Otoparklar l.bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı içerisinde bulunan Özel Proje Alanı 1 bölge sınırının değiģtirilmesine yönelik

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER 1. MECLĠS KARARI (TL) 2017 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda Büyük Salon kira ücreti (200 KiĢilik) 165,00 1.2. Mesai saatleri dıģında (Haftasonu) ve Resmi Tatiller Belediye Nikah Salonunda

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : Belediye Hoparlörü ile Yayın Ücretleri : Belediyemiz İlan Servisince kişi ve kuruluşların Belediyemiz hoparlörleri

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 13985 27.06.2011 Konu : Almanya Medica Düsseldorf 2011 Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya Medica Düsseldorf 2011 Uluslararası Medikal Ürünler ve Teknolojileri Fuarı (16-19

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14154 29.06.2011 Konu : İtalya Bologna CERSAIE 2011 Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, İtalya Bologna CERSAIE 2011 Uluslararası Seramik Banyo, Mutfak Malzemeleri ve Aksesuarları

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10052 03.05.2011 Konu : Hindistan Bangalore Uluslararası İletişim Teknolojileri Parkı İnceleme Gezisi Hk. Sayın İlgili, Hindistan Bangalore Uluslararası İletişim Teknolojileri

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 16508 10.08.2011 Konu : Almanya - Hannover EMO 2011 Fuarı Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya Hannover EMO 2011 Uluslararası Makina ve Metal İşleme Teknolojisi Fuarı (19-24

Detaylı

2011 Yılı Ücret Tarifesidir

2011 Yılı Ücret Tarifesidir 1 UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU. GĠRĠġ Bu rapor, 27/0/200 tarih 2772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN 1 SIHHĠ ĠġYERLERĠNDEN (ġahislar 2- Yapı Kullanma İzni Belgesi(Yok ise 2004 ten elektrik abone kayıt bilgisi Tedaş tan)

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-27000 Birleşim Tarihi : 03/12/2015 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı