EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü"

Transkript

1 EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

2 TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE? ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME NASIL OLMALI?

3 İDARİ ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME SÖZLEŞME TASARISI İHALE

4 Teknik Şartname Nedir? Satın alınacak mal, hizmet ve yapım işlerinin özelliklerinin belirtildiği, Üretilecek bir ürünün fiziksel, mekanik, kimyasal ve elektriksel niteliklerinin tanımlandığı, Aynı zamanda satın alınan malın kullanıldığı sürece başvurulabilecek, Tedarikçi ve alıcı arasında imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan, dokümana Teknik Şartname denir.

5 TEKNİK ŞARTNAME İŞ AKIŞI İşin Kontrolü- Geri Besleme Analiz Süreci Teknik Şartname Yazımı Gereklilik - İhtiyaç Pazar Araştırması

6 Teknik Şartname Hazırlamanın Kanuni Dayanağı: Kamu İhale Kanunu Madde 12 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 16 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 14

7 ORTAK VURGU Teknik kriterlerin ve özelliklerin, Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

8 YÜKLENİCİ İHALE KOMİSYONU SON KULLANICI

9 Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olmasına dikkat edilmelidir. Teknik şartname düzenlenmeyen durumlarda komisyonun ihale sürecinde teknik değerlendirme yapması mümkün değildir. Yüklenicinin Teknik Şartnameye göre teslimat yapacağı, Son Kullanıcı adına Muayene ve kabul komisyonunun da Teknik Şartnameye göre KABUL YAPACAĞI unutulmamalıdır.

10 İhale konusu işin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamenin idarelerce hazırlanması esastır.(kik Md.12) Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

11 Herhangi bir işin ihale konusu olabilmesi için tarif edilebilir ve ölçülebilir olması şarttır. Teknik şartnamelerde amaç, teknik özellikleri açıkça belirtmektir. Bu yapılırken; basit ve herkes tarafından kolayca anlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerek göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılmalıdır. İhale dokümanında isteklilerden talep edilecek her hususun yer alması esastır.(m.a.i.u.y. Md.14) Teknik şartnameye tercih nedenidir beğenilir olmalıdır gibi subjektif ve soyut nitelikli hükümler konulmamalıdır. Örneğin bu husus teklifte belirtilecektir ibaresi kullanılmaz, istekler şartnameye yazılır.

12 Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.(kik Md.12) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.(kik Md.12) Teknik şartname, istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan ve /veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

13 Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir. Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. (Kamu İhaleleri Genel Tebliği Md.55) Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır.ihale dokümanında isteklilerden talep edilecek her hususun yer alması esastır.(m.a.i.u.y. Md.14)

14 Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. (M.A.İ.U.Y. Md.14) Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans verilmelidir. Tolerans; "en az...","en çok...""veya" "+/-..." şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir. (EÜAŞ 2013/30 Nolu Genelge Md.6)

15 Teknik şartnamede referans belgesi sunulması veya referans gösterilmesi gibi düzenlemeler yapılmamalıdır. Hiçbir taahhütname istenemez. (M.A.İ.U.Y Md.27 & H.A.İ.U.Y Md.29) Alım konusu malın niteliği ve anılan Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir. (M.A.İ.U.Y Md.14) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. (M.A.İ.U.Y Md.14)

16 Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir. (M.A.İ.U.Y Md.14) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir. (M.A.İ.U.Y Md.14)

17

18 İÇİNDEKİLER: Örnek Teknik Şartname ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU 2. KAPSAM 3. GENEL ŞARTLAR 4. İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER 5. DENETİM-MUAYENE ve TEST METODLARI 6. GARANTİ ŞARTLARI 7. EKLER

19 I- KONU: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan, aşağıda cinsi, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen iş/işlerin teslimi işidir.

20 II- KAPSAM: Bu şartname; aşağıda istenilen. işine ait Genel Şartlar- İstek ve Teknik Özellikler- Denetim, Muayene ve Test Metotları- Numune alma Garanti Şartları- Eğitim ve Ekler bölümlerini kapsar. Varsa Kısaltmalar yazılacaktır. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - EÜAŞ olarak anılacaktır.

21 III- GENEL ŞARTLAR: İhale konusu alıma ait Cins-Miktar..vs. Bilgiler Santralın veya Sistemin Mevcut Durum Bilgileri Alım konusu mal veya hizmet işine ait Demontaj- Montaj bilgileri, Kullanım şartları, Bakım ve Onarım Bilgileri..vb. Yüklenicinin uyması gereken kurallar.

22 IV- İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER: Teknik Şartname Hazırlama usullerine uygun olarak, Teknik Özellikler ve Şartlar belirlenmeli, Teknik Karakteristikler belirlenmeli, Yapısal Özellikler belirlenmeli,

23 İmalat Usulleri ve Tekniklerine yönelik olarak uyulması gereken imalata yönelik veya kabul işlemlerine yönelik standartlar yazılacaktır. (M.A.İ.U.Y Md.14) Satın alınacak mal veya hizmetin taşıması gereken asgari teknik özellikleri, (malzemenin niteliğine göre fiziksel, kimyasal, elektriksel, mikrobiyolojik, metalürjik, vb.) madde madde açıklanarak yazılmalı, özellikler, açık ve kesin ifadelerle belirtilecektir. (M.A.İ.U.Y Md.14)

24 Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gösteri ve teknik deneyler yapılması istenebilir. Bunların nerede ve hangi şartlarda yapılacağı belirlenmelidir. Alımın özelliğine göre aksesuar ve yedek parçalara göre düzenlemeler yapılacaktır. Ancak Yedek Malzeme alımı olmayıp sadece Yedek Malzemelerin fiyatının sorgulanması yapılamayacaktır. Lisans ve know-how isteniyor ise, şartları idari şartnamede yer alacaktır.

25 Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihazı, bakım set ve avadanlığı, doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça katalogu, bakım talimatı,v.b) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dahil edilmeli, bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı belirtilmelidir. Çevre şartlarından etkilenebilecek malzemeler için çevre şartları ile ilgili istekler belirtilecektir. Çevre ile ilgili istekler; malzemenin kullanım yerine göre, kullanım yerinde maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar.

26 V- DENETİM-MUAYENE VE TESTLER : Teknik şartnamede yer verilen her bir istek ve özellik için, teknik olarak; o özelliğin nasıl muayene edileceğine ve ölçümlerine dair, muhakkak bir muayene ve/veya deney metodu bulundurulmalı, Numune istenilen ihalelerde, numunenin uygunluk incelemesi teknik şartname hükümleriyle karşılaştırılarak yapılmalıdır. (M.A.İ.U.Y. Md.43) alınacak numune miktarı, ret-kabul kriterleri, hata değerlendirmeleri, ara muayene veya denetimler belirtilmelidir.

27 VI - GARANTİ: İhale konusu olan Mal/Hizmet alımlarına ilişkin olarak işin özelliğine göre garanti süresi belirlenmelidir. Bu süre belirlenirken kısmi teslimat yapılıp yapılmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. İhale konusu işin kesin kabul işleminin garanti süresi sonunda yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama birliği olması bakımından Mal alımlarında en az iki yıl garanti şartı konulmalıdır. Malzemelere ait belirli bir süre yedek parça bulundurulmasına ait garanti düzenlenebilir.

28 MAL A.U.Y. Madde- 39. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması Alım konusu malın özelliğine göre, satış sonrası malın yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak bu husus, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenemez. Yüklenici tarafından malın yedek parçasının sağlanması, sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenir.

29 EKLER: Varsa ekler bu bölüme eklenmelidir. Örnek; Sisteme ait Teknik Bilgiler İhale konusu işe ait Proje vs..

30

31 Diğer Hususlar Belgesi Nedir? EÜAŞ 2013/30 no lu Genelgesi Madde 12. İşin kapsamının, teklif ekinde ihale komisyonuna verilecek belgelerin, kabul işlemlerinin usulünün, ambalaj nakliye ve depolama şartlarının, fiyat, ödeme ve alt yüklenici çalıştırılması durumlarının,teslim süresinin, garanti süresinin ve uygulanabilecek cezaların anlatıldığı - Teknik Şartnameden bağımsız- hazırlanacak olan belgeye Diğer Hususlar Belgesi denir.

32 I- KAPSAM: Diğer Hususlar Belgesi Örnek Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan,... iş/işlerine ait, Teklif ekinde verilecek belgeleri, Kabul işlemlerini, Ambalaj-Nakliye ve Depolama Koşulları, Fiyat, Ödeme, Ceza ve Teslim süresi maddelerini kapsar.

33 II- TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER: İdari Şartname Madde: 7.5. İstekliler, aşağıda istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgeleri teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

34 1- İş deneyim Belgesi İstekliler, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde teklif bedelinin en az %... u kadar tek sözleşmeye ilişkin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alım veya benzer işlere ait iş deneyim belgelerini vereceklerdir. Özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle, iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Üretim kapasite miktarı iş deneyim belgesi oranı kadar olacaktır. İhale konusu iş bir kaç kalem malzemeden oluşuyor ise her bir kaleme ait miktar belirtilmelidir.

35 Benzer iş: Bu ihalede aşağıda sıralanan işlerden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir..... (HİZMET A.U.Y.) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler. (MAL A.İ.U.Y.) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler

36 2- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 38 (1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

37 a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Aday veya istekli Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

38 3- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmetlerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak aday veya istekli tarafından sunulacak belgeler ve kriterler, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir. (M.A.İ.U.Y. Md 39)

39 4- Teknik şartname ekinde verilebilecek çok net ifadelerle hazırlanmış olan Teknik Şartname cevap tablosu. 5- Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilecektir.

40 6- Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu belgelerin yeterlik belgesi olarak istenilmemesi durumunda, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur. 7- Mal alımı ihalelerinde, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001), Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) sertifikaları istenmeyecektir.

41 8- Teklif edilen ihale konusu iş/işlere ait değerlendirmeye esas olacak, montaj- demontaj bilgileri, kullanım bilgileri gibi katalog, resim, proje gibi teknik bilgi ve dokümanlar. 9- İhale konusu işin niteliğine ve özelliğine göre Mevzuat hükümlerine göre istenilebilecek diğer belgeler.

42 III- KABUL İŞLEMLERİ : 1-Geçici Kabul: İhale konusu iş/işlerin teslim edilmesine müteakip, İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak kabul komisyonu tarafından yerinde yapılacaktır. Kabul komisyonunca düzenlenen ve İşletme Müdürlüğü tarafından onaylanan Geçici Kabul Protokolünün tarihi, garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır. 2-Kesin Kabul: Garanti süresi sonunda İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak kabul komisyonu tarafından düzenlenecek kesin kabul protokolünün İlgili İşletme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile kesin kabul yapılmış olacaktır.

43 IV- AMBALAJ- NAKLİYE VE DEPOLAMA KOŞULLARI: Alım konusu malzeme'ye ( Trafo- Kesici-Bant-Boru- Saç...vb.) ait Etiket- taşıma, nakliye ve İşletme Müdürlüğünde depolanması konularında varsa istekler yazılabilir. Ancak bu hususlar İhaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak düzenlenemez.

44 V- FİYAT: İsteklilerin teklif fiyatlarının nasıl verileceğine yönelik düzenleme yapılacaktır. İşletme Müdürlüğü teslimi mi? Gümrük teslimi mi? Kısmi teklif var ise fiyatlandırmanın nasıl istenildiği. İhalenin en düşük fiyat esasına göre mi yoksa fiyat dışı unsurlara göre mi yapılacağı belirtilmelidir. İhalenin fiyat dışı unsur esasına göre yapılması öngörülüyor ise bu unsurların neler olduğu ve parasal değerleri belirtilmelidir.

45 Fiyat dışı unsurlar şunlardır: 1.İşletme ve bakım maliyeti a)periyodik bakım aralıkları b)periyodik bakımların süreleri c)periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarf malzemelerinin maliyeti d)periyodik bakımların işçilik maliyeti e)idarenin arıza, hasar veya kullanım ömrünün dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler esas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içinde alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,

46 Fiyat dışı unsurlar şunlardır: 2.Maliyet etkinliği 3.Verimlilik 4.Kalite 5.Teknik Değer 6.Özel ilave kriterler

47 VI- ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI: Yüklenici işin yapılması esnasında ihtiyaç duyması halinde İşletme Müdürlüğünün onayı ile alt yüklenici çalıştırabilir. Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir./ verilebilecektir. Verilecek ise şartları belirlenmelidir.

48 VII- ÖDEME: Avans verilecek mi? ( Verilecek olan avans miktarı daha sonraki ödemelerden mahsup edilecektir.) Kısmi teslimat var mı? Varsa ödeme yapılacak mı? Tüm malzemelerin teslimatında ödeme. Geçici Kabul yapılmasını müteakip ödeme. Kesin Kabul yapılmasını müteakip ödeme. Yükleniciye ödeme, EÜAŞ ödeme planına göre yapılacaktır.

49 VIII- TESLİM SÜRESİ: Konunun özelliğine göre teslim süresi düzenlenmeli. Kısmi / Partiler halinde teslimat kabul edilecek mi? Edilecekse süre/ süreler belirlenmeli. Demontaj/Montaj süresi. Devreye alma süresi. Deneme süresi/ Performans çalışma süresi. Geçici Kabul. Toplam iş süresi.

50 IX - CEZA:.. işinin zamanında teslim edilememesi durumunda; gecikilen her takvim günü için teslim edilemeyen kısma ait bedelin uygulama birliği açısından %0,1(binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası hesabında İşin Teslim Süresi bölümünde belirtilen teslim süreleri baz alınacaktır.

51 TEŞEKKÜRLER Hazırlayan ve Sunan: Fatih POLAT Elek-Elektrn.Müh.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı