Helicobacter pylori: mikrobiyolojik tan yöntemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Helicobacter pylori: mikrobiyolojik tan yöntemleri"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35: Helicobacter pylori: mikrobiyolojik tan yöntemleri Yakut Akyön Y lmaz 1 1 Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara H elicobacter pylori, insan ve diğer primatların midesine yerleşen spiral şeklinde, gram-negatif, mikroaerofilik bir bakteridir. Bu mikroorganizma vücuda bir defa girdiğinde, tedavi edilmediği takdirde yaşam boyu varlığını devam ettirmektedir. Yapılan ilk çalışmalarda bu bakterinin mide içerisinde normal flora üyesi olarak bulunduğu iddia edilmiştir. Ancak günümüzde insanlarda ve hayvan modellerinde yapılan çalışmalar, H. pylori nin lokal inflamasyona ve sistemik olarak da humoral bağışık yanıta neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle de bu mikroorganizmanın mide içerisinde varlığı normal flora üyesi olamayacağını, patojen bir mikroorganizma olarak kabul edildiğini göstermiştir [1]. Avustralya da patolog olarak çalışan Robin Warren, ilk defa 1979 yılında histopatolojik inceleme için gönderilen gastrik biyopsi örneklerinde kıvrık bakterilerin varlığını gözlemiştir. Bu bakterilerin gastrik mukozada olmayıp, dokuyu örten mukus tabakası içinde bulunduğunu saptamıştır [2]. Barry Marshall, 1981 yılında Warren ile birlikte izolasyon çalışmalarına başlamıştır. İlk önceleri bu mikroorganizma kıvrık ve gram-negatif bir basil şeklinde olduğu için Campylobacter cinsi içinde değerlendirilmiş, bakteriye Campylobacter pyloridis adı verilmiştir [3]. Bu buluşun yayınlanmasıyla birlikte bu konudaki çalışmalar yoğunlaşmış, yapılan tiplendirme çalışmalarında mikroorganizmanın bazı özellikleri nedeniyle Campylobacter cinsi olmadığı ve bakterinin Helicobacter pylori olarak adlandırılması gerektiği vurgulanmıştır yılında H. pylori infeksiyonunda gastrik inflamasyon (kronik süperfisyal gastrit) ve polimorfonükleer hücre infiltrasyonu olduğu, yani kronik aktif gastrit oluşturduğu belirlenmiştir. H. pylori nin etyolojik ajan olarak peptik ülser hastalığındaki rolü yapılan çalışmalarla gösterilmiştir [4] yılında Amerika Birleşik Devletleri nde Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health), H. pylori nin peptik ülser hastalığının başlıca nedeni olduğunu ve infekte olan bireylerin organizmanın eradikasyonu için tedavi edilmesi gerektiğini bildirmiştir [5] yılında H. pylori infeksiyonu ile gastrik kanser ilişkisi olduğu yönünde çalışmalar yayınlanmıştır ve 1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün bir dalı olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Cancer Research) H. pylori nin insanlarda karsinojen olduğunu bildirmiştir [6]. Kronik H. pylori infeksiyonunun gastrik non-hodgkin lenfomaların ve gastrik mukozada gelişen lenfoid doku lenfomasının (MALToma) gelişiminde rol aldığı saptanmış ve MALT lenfomalı hastalarda H. pylori eradikasyonu ile tümörün gerilediği bildirilmiştir [7-9]. Özet olarak, H. pylori nin gastroduodenal dokuyla ilişkili olarak gastritten ülser ve malignansilere kadar pek çok hastalıkta rolü olduğu bilinmektedir. 182 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Helicobacter pylori: mikrobiyolojik tan yöntemleri Erken yaşlarda edinilen H. pylori nin tanımlanması için özefagogastroduodenoskopi gerektiren birçok invaziv ve endoskopi gerektirmeyen invaziv olmayan yöntem geliştirilmiştir. NVAZ V YÖNTEMLER H. pylori, özellikle daha az asit içeren bir ortam olmasından dolayı, midede antrum bölgesine, düzensiz yerleşme eğilimindedir. Bu nedenle endoskopi ile alınacak biyopsi örnekleri mümkünse birden fazla ve antrumdan alınmalıdır. Kültür H. pylori kültürde üretilmekte ve tanı için altın standart sayılmaktadır. Bu yöntem en standart, en özgül ve genellikle oldukça duyarlı bir yöntem olarak tanımlanmaktadır [10]. Oksijene duyarlı olan bu bakterinin laboratuvara ulaştırılması ve ekimi uygun koşullarda ve hızlı olmalıdır. Taşıyıcı besiyeri olarak serum fizyolojik ve ticari olarak hazırlanmış besiyerleri kullanılmaktadır. H. pylori kültürünün başarısı biyopsi örneğinin alımıyla ekimi arasındaki süreye ve oksijenle temasına bağlıdır. Bu nedenle alınan örnekler en fazla dört saat içinde ekilmeli, bu süre boyunca +4 C de bekletilmelidir. Örnek hemen ekilemeyecekse -70 C de saklanabilir, bu işlem kültürde üretmeyi %40 azaltacaktır. H. pylori seçici (antibiyotik içeren) ve seçici olmayan besiyerlerinde, mikroaerofilik ortamda 3-10 günde üretilmektedir. %5-10 yalancı negatif sonuç alınmaktadır [11]. Kullanılacak besiyeri beyin-kalp-infüzyon agar [Brain Heart Infusion (BHI)], Columbia agar, Brucella agar gibi zengin besiyerleri olmalı ve kan ya da serumla zenginleştirilmelidir. Mikroaerofil ortam, çeşitli ticari kitler kullanılarak, anaerop kavanozda sağlanabilir. Üreyen suşlar, Gram boyama, üreaz, katalaz, oksidaz reaksiyonlarına göre konvansiyonel yöntemlerle değerlendirilerek tanı konur. Kültürde üretilen H. pylori ye antibiyotik duyarlılık testi uygulanabilir, tiplendirme yapılabilir, bu suşlar -70 C de skim-milk ya da %15-20 gliserol içeren BHI sıvı besiyerinde saklanabilir. Tiplendirme yöntemleri Tablo 1 de gösterilmiştir [12]. Uygulanacak antimikrobiyal duyarlılık testleri The National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) onaylı olan agar dilüsyon ve ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde kullanılan E-testtir. Bu testler rutin olarak uygulanmamalı, belirli aralıklarla antibiyotik duyarlılık paternini tanımlamak amacıyla yapılmalıdır. Histopatolojik inceleme Birçok araştırmacı histopatolojik incelemenin H. pylori infeksiyonunun tanısında altın standart olduğunu kabul etmektedir [13]. Bakteri mukus içinde, yüzey epiteline tutunmuş olarak, kriptin içine doğru derinlerde bulunur [11]. Antral biyopsi örneklerinin, rutinde kullanılan hematoksilen-eozinle veya özgüllüğün arttığı Warthin-Starry gümüşleme, akridin-oranj ve modifiye Giemsa ile boyandıktan sonra histopatolojik değerlendirilmesi oldukça iyi sonuçlar vermektedir [14,15]. Histopatolojik inceleme ile gastroduodenal patolojinin düzeyi ve premalign değişiklikler saptanabilir. Monoklonal veya poliklonal floresan anti-h. pylori antikorları- Tablo 1. Helicobacter pylori tiplendirme yöntemleri Fenotipik yöntemler DNA bazlı yöntemler Biyotiplendirme Restriksiyon endonükleaz kesme paternleri Serotiplendirme Geleneksel elektroforez Hemaglutinasyon Pulsed field jel elektroforez Lektin tiplendirme Southern blot hibridizasyon Dış membran protein profili Ribozomal RNA genleri İmmünblotlama Üreaz genleri SDS-PAGE protein profili Rastgele DNA parçaları PCR bağlı RFLP analizi Üreaz geni Flagellin geni Tekrarlayan ekstrajenik sekanslar Arbitrary primer profilleri Plazmid profilleri SDS-PAGE: Sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforez, PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu, RFLP: Restriksiyon parça uzunluk analizi. Cilt 35 Say

3 Akyön Y lmaz nın kullanıldığı immünhistokimyasal boyama tanıda özgül ve duyarlı bir yöntemdir, ancak maliyeti yüksektir [13,16]. Hızlı üreaz testi Endoskopi sırasında alınan antral biyopsi örneklerinden uygulanan hızlı üreaz testi hem ucuz hem de kolay bir tekniktir. H. pylori üreaz aktivitesi ile ortamdaki üreyi amonyak ve bikarbonata parçalar ve ortamın ph sını yükselterek ph indikatörü ile ortamın rengini değiştirir. Pozitif sonuçların %90 ı ilk yarım saatte görülür ve geri kalanlarda ertesi gün okumayı gerektirir [11]. Ticari veya laboratuvarda hazırlanmış hızlı üreaz testleri bulunmaktadır. Moleküler tanı yöntemleri Moleküler yöntemler, özellikle son yıllarda H. pylori ve diğer Helicobacter türlerinin saptanmasında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır [10]. Bu yöntemler tiplendirmede, antibiyotik duyarlılık saptamada ve virülans faktörlerinin belirlenmesinde önem kazanmışlardır. Moleküler yöntemler mide biyopsi örnekleri dışındaki örneklerden de H. pylori ve/veya diğer Helicobacter türlerini saptamak için kullanılabilmektedir. Moleküler bir yöntemle gösterilen Helicobacter in canlı olup olmadığı saptanamaz. Seçilecek DNA ekstraksiyon yöntemi bu testlerin duyarlılığında çok önem taşır. DNA ekstraksiyonunda inhibitörlerin uzaklaştırılması gerekmektedir, doğru yöntem seçilmezse yanlış negatif sonuçlar alınacaktır. NVAZ V OLMAYAN YÖNTEMLER Üre nefes testi Bu testte oral yoldan C 13 veya C 14 (radyoaktif karbon) işaretli üre alımını takiben, dakika sonra solunan hava örnekleri toplanmakta ve bunlar daha sonra spektrometrik olarak veya sintillasyon cihazlarında sayılmaktadır. İşaretli üre H. pylori ile infekte kişilerde bakterinin üreaz enzimi ile parçalanır. Oluşan CO 2 solunum havasında saptanmaktadır. Duyarlılığı ve özgüllüğü çok yüksektir. Test, yalancı negatif sonuçlardan kaçınmak üzere antibiyotik veya omeprazol tedavisi sırasında uygulanmamalı, tedavi bitiminden en az bir ay sonra uygulanmalıdır [11]. Serolojik yöntemler 184 Serolojik yöntemler H. pylori tanısında kullanılan yaygın yöntemlerden biridir. Özellikle epidemiyolojik çalışmalarda yararlıdır [11]. Enzim işaretli katı faz immünassay (ELISA) yöntemi en sık kullanılan serolojik yöntemdir [17]. H. pylori infeksiyonu sistemik ve lokal antikor yanıtına neden olur. Özgül IgM antikorlar kısa süreli olarak yükselir, IgG ve IgA infeksiyon süresince artar ve tedavi edilmedikçe yüksek kalır. Tedaviyi izleyen aylarda eradikasyon sağlandıysa IgG ve IgA düzeyleri düşer. IgG düzeyi hiçbir zaman tamamen negatifleşmez. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, tedavi öncesi ve tedavi bitiminden itibaren üç-altı ay sonra olacak şekilde iki titrasyonun karşılaştırılması gereklidir [18]. Bu testlerde kullanılacak antijenler çok önemlidir. Genellikle üç tip antijen kullanılmaktadır; 1. Tam hücreler ve tam hücre parçaları gibi ham antijenler, 2. Glisin ekstraktları ve ısı değişken olmayan antijenler gibi hücre parçacıkları, 3. Üreaz ve 120 kda antijen gibi zenginleştirilmiş antijenler [11]. Virülans genlerini saptamaya yönelik serolojik kitler de geliştirilmiştir [19]. Western Blot, immünoblotlama, bakterinin çeşitli bölümlerine karşı oluşan sıvısal bağışık yanıtı saptamada kullanılan oldukça duyarlı ve özgül bir yöntemdir [20]. Serolojik olarak hasta başı testleri, bir damla kan ya da serum ile uygulanabilen veya idrarda IgG saptayan testler geliştirilmiştir ama bunların duyarlılık ve özgüllükleri düşüktür [19,21,22]. Dışkı örnekleri için kullanılan tanı yöntemleri Dışkı kültürü: H. pylori safraya duyarlı bir bakteridir. Dışkı safra asitlerinin yüksek oranda bulunduğu bir ortamdır. Dışkı aynı zamanda anaerop ve fakültatif anaerop bakterilerden oluşan zengin bir normal floraya sahip bir ortamdır. Bütün bu nedenlerden dolayı dışkı kültüründe H. pylori üretmek oldukça zordur. Pasajın çok hızlı olduğu diyareli olgularda dışkıda H. pylori üretilebilmiştir [23]. Dışkı antijen testleri: Ticari olarak hazırlanmış poliklonal ve monoklonal antikor testleri bulunmaktadır. Poliklonal testlerin özgüllüğü oldukça yüksekken, duyarlılığı değişken olarak saptanmıştır [24-26]. Monoklonal testler yüksek duyarlılık ve özgüllük göstermiştir [27]. Hasta başı test olarak geliştirilen monoklonal antikor test sonuçları oldukça duyarlı ve özgül olarak saptanmıştır [28]. Dışkı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR): Dışkı PCR inhibitörleri açısından çok zengindir. Bu nedenle uygulanacak DNA ekstraksiyon yöntemi ve inhibitör uzaklaştırılması dışkıda PCR uygulamasında çok önemlidir. H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Helicobacter pylori: mikrobiyolojik tan yöntemleri Tablo 2. Helicobacter pylori infeksiyonunun varlığını göstermek için kullanılan testler Endoskopi Test Duyarlılık (%)Özgüllük (%) gerekliliği Yorum Histoloji Evet Çok sayıda antral biyopsi örneği gerekir, özel boyalar duyarlılığı arttırır. Kültür Evet Antibiyotik duyarlılık testleri için ve ayrıntılı tiplendirme için gerekir. Hızlı üreaz testi Evet Endoskopik işlem sırasında tanı için kullanılır. 13 C-UBT* Hayır Canlı bakteri ve infeksiyon varlığını gösterir, tedavi takibinde yararlıdır. 14 C-UBT** Hayır 13 C-UBT ile benzer mekanizma, düşük dozda radyoaktif madde alınımı var, kısa dönemde antibiyotik tedavisinin takibinde kullanılmaz, epidemiyolojik çalışmalar için idealdir. Seroloji Hayır Kısa dönemde antibiyotik tedavisinin takibinde kullanılmaz, epidemiyolojik çalışmalar için idealdir. PCR yöntemleri Evet (biyopsi) H. pylori DNA sının varlığını gösterir, ancak ölü bakterilerde Hayır (tükürük) pozitif sonuç verir, H. pylori suşlarının farklılığını belirlemede kullanılır. Dışkı antijen Hayır İnvaziv olmaması bir avantajdır. testleri (monoklonal) * Üre soluk testi (UBT-Urea Breath Test). Karbon 13 ile işaretlenmiş üre. ** Üre soluk testi (UBT-Urea Breath Test). Karbon 14 ile işaretlenmiş üre. Dışkı filtrasyon yöntemi inhibitörlerin uzaklaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Polipropilen membran ile süzülen dışkı örneklerinde PCR inhibitörlerine rastlanmamıştır [29]. İmmünmanyetik ayırma bir diğer inhibitör uzaklaştırma yöntemidir. H. pylori yüzey antijenlerine karşı antikorlarla kaplı manyetik boncuklar kullanılır. Dışkıdaki H. pylori basil ve kok formları bu boncuklara yapışır, örnekteki inhibitörler yıkamayla uzaklaştırılır [30]. Biyokimyasal saflaştırma dışkıdan DNA ekstraksiyonu için kullanılan bir başka yöntemdir [31]. Dışkıda H. pylori saptanması için PCR yöntemi kullanılacağı zaman en az iki set primer kullanılması önerilmektedir [32]. Ayrıca, reamplifikasyon, nested PCR yöntemleri dışkıda H. pylori saptanmasında testin duyarlılığını arttıracaktır. SONUÇ Tanı için, H. pylori varlığını göstermeye yönelik, birbirinin alternatifi olabilecek pek çok yöntem vardır (Tablo 2). H. pylori tanısında yöntem tanının konulacağı laboratuvarın koşullarına (alt yapısına), amaçlarına, maliyete ve uzman varlığına bağlı olarak seçilmelidir. Cilt 35 Say Kaynaklar 1. Blaser MJ. Helicobacter pylori: microbiology of a slow bacterial infection. Trends Microbiol 1993; 1: Warren JR, Marshall BJ. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983; i: Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet 1984; i: Blaser MJ. Helicobacter pylori and the pathogenesis of gastroduodenal inflammation. J Infect Dis 1990; 161: NIH Consensus Conference. Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. NIH Consensus Development Panel on Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. JAMA 1994; 272: Anonymous. Shistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. Monogr Eval Carcinog Risks Hum 1994; 61: Parsonnet J, Hansen S, Rodriguez L, et al. Helicobacter pylori infection and gastric lymphoma. N Engl J Med 1994; 330: Eidt S, Stolte M, Fischer R. Helicobacter pylori gastritis and primary non-hodgin s lymphomas. J Clin Pathol 1994; 47: Bayerdoffer E, Ritter MM, Hatz R, et al. Regression of primary gastric lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue type after cure of Helicobacter pylori infection. Lancet 1995; 345: Makristathis A, Hirschl AM, Lehours P, Megraud F. Diagnosis of Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2004; Suppl Dunn BE, Cohen H, Blaser MJ. Helicobacter pylori. Clin Microbiol Rev 1997; 10: Hirmo S, Shumakov Y, Utt M, Wadström T. Genetic heterogenety of Helicobacter pylori and strain typing. In: Moran 185

5 Akyön Y lmaz AP, O Morain CA (eds). Pathogenesis and host response in Helicobacter pylori infections. Homburg Normed Verlag: International Medical Publishers, 1997; Braden B, Caspary WF. Detection of Helicobacter pylori infection: when to perform which test? Ann Med 2001; 33: el-zimaity HM, Graham DY, al-assi MT, et al. Interobserver variation in the histopathologic assessment of Helicobacter pylori gastritis. Human Pathol 1996; 27: Genta RM, Graham DY. Comparison of biopsy sites for the histopathologic diagnosis of Helicobacter pylori: a topographic study of H. pylori density and distribution. Gastrointest 1994; 40: Monteiro L, Doermann HP, Megraud F. Non-serological diagnostic tests for Helicobacter pylori infections. Homburg Normed Verlag: International Medical Publishers, 1997; Taylor D, Parsonnet J. Epidemiology and natural history of H. pylori infections. In: Blaser MJ, Smith PF, Ravdin J, Greenberg H, Guerrant RL (eds). Infections of the gastrointestinal tract. New York: Raven Press, 1995; Hirschl AM, Rotter ML. Serological tests for monitoring Helicobacter pylori eradication treatment. J Gastroenterol 1996; 31: Vaira D, Gatta L, Ricci C, Miglioli M. Review article: diagnosis of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(Suppl 1): Herbrink P, vandoorn LJ. Serological methods for diagnosis of Helicobacter pylori infection and monitoring of erad, ication therapy. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000; 19: Leodolter A, Vaira D, Bazzoli F, et al. European multicentre validation of two new non-invasive tests for the detection of Helicobacter pylori antibodies: urine-based ELISA and rapid urine test. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: Gatta L, Ricci C, Tampieri A, VairaD. Non-invasive techniques for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Clin Microbiol Infect 2003; 9: Thomas JE, Gibson GR, Darboe MK, et al. Isolation of Helicobacter pylori from human feces. Lancet 1992; 340: de Carvalho Costa Cardinali L, Rocha GA, Rocha AM, et al. Evaluation of [ 13 C] urea breath test and Helicobacter pylori stool antigen test for diagnosis of H. pylori infection in children from a developing country. J Clin Microbiol 2003; 41: El-Nasr MS, Elibiary SA, Bastawi MB, et al. Evaluation of a new enzyme immunoassay for the detection of Helicobacter pylori in stool specimens. J Egypt Soc Parasitol 2003; 33: Zambon CF, Basso D, Navaglia F, et al. Non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection: simplified 13C-urea breath test, stool antigen testing, or DNA PCR in human feces in a clinical laboratory setting? Clin Biochem 2004; 37: Koletzko S, Konstantopoulos N, Bosman D, et al. Evaluation of a novel monoclonal enzyme immunoassay for detection for Helicobacter pylori antigen in stool from children. Gut 2003; 25: Wu IC, Ke HL, Lo YC, et al. Evaluation of a newly developed office-based stool test for detecting Helicobacter pylori: an extensive pilot study. Hepatogastroenterology 2003; 50: Cavallini A, Notarnicola M, Berloco P, et al. Use of macroporous polypropylene filter to allow identification of bacteria by PCR in human fecal samples. J Microbiol Methods 2000; 39: Enroth H, Engstrand L. Immunomagnetic sewparation and PCR for detection of Helicobacter pylori in water and stool specimens. J Clin Microbiol 1995; 33: Gramley WA, Asghar A, Frierson HF, Powell SM. Detection of Helicobacter pylori DNA in fecal samples from infected individuals. J Clin Microbiol 1999; 37: Kabir S. Detection of Helicobacter pylori in faeces by culture, PCR and enzyme immunoassay. J Med Microbiol 2001; 50: H ACETTEPE T IP D ERG S

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç güncel gastroenteroloji 12/3 Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç Benan KASAPOĞLU 1, Cansel TÜRKAY 2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

KÖK KANAL PATOJENLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ DİAGNOSTİC METHODS USED İN THE DETECTİON OF ROOT CANAL PATHOGENS ÖZET ABSTRACT

KÖK KANAL PATOJENLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ DİAGNOSTİC METHODS USED İN THE DETECTİON OF ROOT CANAL PATHOGENS ÖZET ABSTRACT Derleme/ ÇİÇEK, ÜREYEN Review KAYA KÖK KANAL PATOJENLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ DİAGNOSTİC METHODS USED İN THE DETECTİON OF ROOT CANAL PATHOGENS Dt. Emre ÇİÇEK* Yrd.Doç.Dr Bulem ÜREYEN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK MATERYALLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA ALBİCANS SUŞLARINDA SAP GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. MURADİYE YARAR

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER Prof. Dr. Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Klasik laboratuvar tanı yöntemlerinden

Detaylı

Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir?

Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir? Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir? Yaşar NAZLIGÜL*, Hasan İlyas ÖZARDALI**, Tevfik SABUNCU*, Muharrem BİTİREN**, Teoman YANMAZ*

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 441-452 İNVAZİF ASPERGİLLOZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLUKAN VE GALAKTOMANNAN TESTLERİ İLE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE QUANTIFERON-TB GOLD TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Doç. Dr. Attila SAYGI HASTANE ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN CİLT

Detaylı

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 395-402 395 MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS Alpaslan

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni EYLÜL 1998 / SAYI: 24 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni EYLÜL 1998 / SAYI: 24 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni EYLÜL 1998 / SAYI: 24 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi Dr.Nur Banu KILIÇ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SERUM NEOPTERİN DÜZEYLERİ İLE TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SERUM NEOPTERİN DÜZEYLERİ İLE TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 8. KLİNİK Doç. Dr. ESİN TUNCAY SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA SERUM NEOPTERİN DÜZEYLERİ

Detaylı

Helikobakter pilori. Enfeksiyonunda CagA ve Gastrik Kanser İlişkisi. güncel gastroenteroloji 15/2 GİRİŞ. Miray AKGÜÇ, Ali ÖZDEN, A.

Helikobakter pilori. Enfeksiyonunda CagA ve Gastrik Kanser İlişkisi. güncel gastroenteroloji 15/2 GİRİŞ. Miray AKGÜÇ, Ali ÖZDEN, A. güncel gastroenteroloji 15/2 Helikobakter pilori Enfeksiyonunda CagA ve Gastrik Kanser İlişkisi Miray AKGÜÇ, Ali ÖZDEN, A. Mithat BOZDAYI Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Helikobakter

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Kabakulak Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Kabakulak Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Kabakulak Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Viroloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan

Detaylı

Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları

Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları 39 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 32 (2013), 2: 39-44 Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları Serpil KAHYA 1 Özge YILMAZ 2 K. Tayfun

Detaylı

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822 Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (2): 325-330, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.7822 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Salmonella Türlerinin

Detaylı

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans DERLEME/REVIEW Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia,

Detaylı

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:1-7 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(4): 303-311 Geliş Tarihi/Received: 22/10/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28/07/2013 Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

Kötü kontrollü tip I diyabetes mellitusu olan çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonu

Kötü kontrollü tip I diyabetes mellitusu olan çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 285-289 Orijinal Makale Kötü kontrollü tip I diyabetes mellitusu olan çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonu Hande Gülcan 1, Ayşehan Akıncı 2, Saim Yoloğlu

Detaylı

KİST HİDATİK ÖN TANILI OLGULARDA İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON VE ELISA YÖNTEMLERİ İLE ALINAN SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KİST HİDATİK ÖN TANILI OLGULARDA İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON VE ELISA YÖNTEMLERİ İLE ALINAN SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2007; 41: BÜLTENİ 571-577 571 KİST HİDATİK ÖN TANILI OLGULARDA İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON VE ELISA YÖNTEMLERİ İLE ALINAN SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE RESULTS

Detaylı

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 03 Sayfa: 19-42 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030303.pdf Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):64-70 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYONLA GEÇEN HASTALIKLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYONLA GEÇEN HASTALIKLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYONLA GEÇEN HASTALIKLAR Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul ruluhan@superonline.com

Detaylı

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus DERLEME / REVIEW Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):136 144 doi: 10.5505/kjms.2013.52724 İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus Gülçin Alp Avcı 1, Gülendam Bozdayı 2 1 Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı