Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri"

Transkript

1 Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri

2 Akıllı Ev ÇÖZÜMLERİ Güvenlik Sistemi Aydınlatma Otomasyonu Priz Kontrol Isıtma Otomasyonu Senaryolar İklimlendirme Enerji Tasarufu

3 Smart BS Kurumsal Firmamız 1999 yılında bilgisayar ağlarının kurulumu, bakımı ve onarımı konuları ile iş hayatına başlamıştır. Şehir içi fiber optik altyapı projelerinde yer alıp önemli altyapı projelerini tamamlayarak büyük başarılara imza atmıştır. Network konusundaki deneyimi ile ev otomasyonu konusunda başlamış olduğumuz faaliyetlerimize, içerikleri birbirine paralel olduklarından dolayı, yelpazeyi biraz daha genişleterek iş yeri ofis, otel, hastane, yat ve inşaat konseptlerini de ekleyerek farklı alanlarda hizmet vermekteyiz.

4 Akıllı Yaşam Alanları Akıllı yaşam alanları ile konfor, g ü v e n l i k v e e n e r j i t a s a r r u f u hedeflenmektedir. Çeşitli otomasyon uygulamaları ile a k ı l l ı y a ş a m a l a n l a r ı n a v e akıllı eve sahip olabilirsiniz. E l e k t r i k a l t ya p ı s ı o t o m a s yo n a uygun olmalı, sigorta panosundan 2x2x0,8mm kesitli kablo ürünlere çekilmektedir. Akıllı yaşam ürünleri; sistem panosu, akıllı anahtarlar dokunmatik paneller, detektörler, termostat ve elektrikli vanalardır. Iphone / Android akıllı telefon ve tablet ile evinize uzaktan erişebilir ve kontrol edebilirsiniz.

5 Merkezi Sistem Isıtma Otomasyonu Merkezi Sistem Isıtma Kontrolü, kolektör v a n a l a r ı n ı n e l e k t r i k l i v a n a l a r i l e d e ğ i ş t i r i l m e s i i l e s a ğ l a n ı r. Termostatlar ve paneller ile oda bazlı ısıtma kontrolü, sıcaklık ayarı ve haftalık programlama yapılabilir. %30 a varan enerji tasarrufu kullanıma b a ğ l ı s a ğ l a n a b i l i r. Giriş, çıkış, tatil senaryoları ile ı s ı t m a k o n t r o l ü s a ğ l a n ı r. Iphone / Android akıllı telefon ve t a b l e t i l e u z a k t a n e r i ş i m.

6 Kombi Sistem Isıtma Otomasyonu Kombili Sistem Isıtma Kontrolü, kombiden çıkan kollektör vanalarının elektrikli vanalar i l e d e ğ i ş t i r i l m e s i i l e s a ğ l a n ı r. Termostatlar ve paneller ile oda bazlı ısıtma kontrolü, sıcaklık ayarı ve h a f t a l ı k p r o g r a m l a m a y a p ı l a b i l i r. %30 a varan enerji tasarrufu kullanıma b a ğ l ı s a ğ l a n a b i l i r. Giriş, çıkış, tatil senaryoları ile ı s ı t m a k o n t r o l ü s a ğ l a n ı r. Iphone / Android akıllı telefon ve tablet ile uzaktan erişim sağlanır.

7 İklimlendirme Klima sistemlerin kontrolü, uzaktan kumandanızdaki tüm fonksiyonların sisteme tanıtılması ile sağlanır. Paneller ile oda bazlı iklimlendirme kontrolü, sıcaklık ayarı ve haftalık p r o g r a m l a m a y a p ı l a b i l i r. %30 a varan enerji tasarrufu kullanıma b a ğ l ı s a ğ l a n a b i l i r. Giriş, çıkış, tatil senaryoları ile ı s ı t m a k o n t r o l ü s a ğ l a n ı r. Iphone / Android akıllı telefon ve tablet ile uzaktan erişim sağlanır.

8 Priz Kontrol Prizlere giden elektriğin kontrolü. Stand-By Cihazların kapatılması ile % 5 e n e r j i t a s a r u f u Giriş, çıkış, tatil senaryoları ile p r i z l e r i n k o n t r o l ü s a ğ l a n ı r. Ütü, ocak, elektrikli ısıtıcı prizlerinin kontrolü ile güvenliğin sağlanması. Iphone / Android akıllı telefon ve tablet ile uzaktan erişim sağlanır.

9 Aydınlatma Otomasyonu A y d ı n l a t m a - D i m m e r K o n t r o l ü Aydınlatmaların açma, kapama ve d i m m e r k o n t r o l ü Giriş, çıkış, tatil senaryoları ile a y d ı n l a t m a k o n t r o l ü s a ğ l a n ı r. Akıllı anahtarlar ve klasik anahtarlar ile a y d ı n l a t m a k o n t r o l ü s a ğ l a n ı r. Iphone / Android akıllı telefon ve t a b l e t i l e k o n t r o l s a ğ l a n ı r.

10 Güvenlik Sistemi Sensörler Güvenlik sistemi; çeşitli sensörler, siren ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Gaz sensörü ile gaz vanasını, su taşma sensörü ile su vanasını otomatik k e s m e y a p a r a k e v i n i z i k o r u r. Yangın sensörleri olası yangını algılar ve alarm sireni ile evdekileri uyarabileceği g i b i g ü v e n l i ğ i d e u y a r a b i l i r. Giriş, çıkış, tatil senaryoları ile güvenlik sistemini otomatik devreye a l a b i l i r v e k a p a t a b i l i r s i n i z. Kontrol paneli ile güvenlik sistemini k o n t r o l e d e b i l i r s i n i z. Iphone / Android akıllı telefon ve tablet ile uzaktan erişim sağlanır.

11 Güvenlik Sistemi Hırsız Alarm H ı r s ı z a l a r m g ü v e n l i k s i s t e m i ; hareket sensöerleri, manyetik kontaklar, kameralarve kontrol ünitesinden oluşur. Hareket sensöerleri (PIR) ihlal durumunda güvenlik sistemini devreye alacaktır. M a n y e t i k k o n t a k l a r, k a p ı v e pencere girişlerinde ihlal olması d u r u m u n d a u y a r ı v e r e c e k t i r. K a m e r a l a r i l e e v i n i z i h e r a n k o n t r o l a l t ı n d a t u t a b i l i r s i n i z. Kontrol paneli ile güvenlik sistemini k o n t r o l e d e b i l i r s i n i z. Iphone / Android akıllı telefon ve tablet ile uzaktan erişim sağlanır.

12 Akıllı Ev Yönetimi Akıllı Anahtarlar Iphone / IOS Akıllı Cihazlar Android Akıllı Cihazlar Kontrol Paneli Görüntülü Diafon

13 Elektrik Enerjisi Tasarufu Türkiye`de toplam tüketilen elektrik Enerjisinin %25`i konutlarda tüketilmektedir. Aydınlatmaların, prizlerin, ısıtıcıların ve k l i m a l a r ı n k o n t r o l ü i l e e l e k t r i k e n e r j i s i t a s a r r u f u s a ğ l a n a b i l i r. Akıllı ev otomasyonu ile aydınlatmaların ve k l i m a l a r ı n k o n t r o l ü n ü s e n a r y o l a r i l e o t o m a t i k ç a l ı ş t ı r a b i l i r s i n i z. Priz kontrolü ile stand-by durumundaki cihazların tamamen kapatılması ile %5 enerji tasarrufu elde edilebilirsiniz.

14 Doğalgaz Tasarufu Türkiye`de toplam tüketilen doğalgazın %20`si konutlarda tüketilmektedir. Merkezi sistem ve kombili ısıtma sistemlerinde ısıtma otomasyonu ile %30 oranında tasarruf sağlanabilirsiniz. Termostatlar ile oda bazlı sıcaklık a y a r ı v e h a f t a l ı k p r o g r a m l a m a i l e t a s a r r u f s a ğ l a n a b i l i r s i n i z. Iphone/Android akıllı telefon ve tablet ile uzaktan erişim sayesinde, sıcaklık ayarı yaparak tasarruf sağlayabilirsiniz.

15 Akıllı Anahtarlar ile Yönetim Akıllı anahtarlar ile tek bir odayı kontrol edebileceğiniz gibi evinizde yer alan diğer fonksiyonları da kontrol edebilirsiniz. Akıllı anahtarı ihtiyaca göre 1,2,3,4,8 b u t o n l u, a ç m a k a p a m a, d i m e t m e a m a ç l ı k u l l a n a b i l i r s i n i z. Akıllı anahtarı, giriş-çıkış gibi oluşturulan senaryoları aktif etmek için kullanabilirsiniz. Mevcut anahtarlarınız, kuru kontaklar aracılığı ile akıllı anahtara dönüştürülebilir.

16 Kontrol Paneli ile Yönetim K o n t r o l p a n e l i i l e e v i n i z i n t ü m f o n k s i y o n l a r ı n ı t e k bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Kontrol paneli ile açma, kapama, dim etme fonksiyonlarını, ısıtma, klima, multimedya s i s t e m l e r i n i k o n t r o l e d e b i l i r s i n i z. K o n t r o l P a n e l i n i g i r i ş, ç ı k ı ş tatil ve uyku gibi oluşturulan senaryoları aktif etmek için kullanabilirsiniz. Kontrol panelini güvenlik sistemini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

17 IOS/Android ile Yönetim IOS ve Android akıllı cihazları ile kontrol, Ip modül ve yazılım ile olmaktadır. Açma, kapama, dim etme fonksiyonlarını, ısıtma, klima, multimedya ve güvenlik sistemlerini kontrol edebilirsiniz. IOS ve Android akıllı cihazları giriş, çıkış, tatil, uyku senaryoları aktif etmek i ç i n k u l l a n a b i l i r s i n i z. Akıllı evinize uzaktan erişebilir, ısıtma ve k l i m a s i s t e r k o n t r o l ü i l e e n e r j i t a s a r r u f u s a ğ l a y a b i l i r s i n i z.

18 Görüntülü Diafon Paneli Görüntülü diafon panelini, dış ünite, güvenlik ve daireler arası görüntülü g ö r ü ş m e i ç i n k u l l a n a b i l i r s i n i z. Görüntülü diafon paneli ile ayrıca akıllı evinizi kontrol edebilir, giriş çıkış gibi s e n a r y o l a r ı a k t i f e d e b i l i r s i n i z. Görüntülü diafon paneli, güvenlik sistemi p a n e l i o l a r a k d a k u l l a n ı l a b i l i r. Görüntülü diafon paneli, site içinde yer alan çocuk parkı kamerası gibi kameraları i z l e m e k i ç i n d e k u l l a n ı l a b i l i r.

19 Senaryolar (Giriş, Çıkış Tatil) Senaryolar ile tek bir tuşla bir çok f o n k s i y o n u n a y n ı a n d a çalışmasını sağlayabilirsiniz. Giriş senaryosu ile belirlediğiniz aydınlatma ve prizleri açma, ısıtma veya k l i m a y ı a k t i f e t m e s a ğ l a n a b i l i r. Çıkış senaryosu ile aydınlatma ve prizleri kapatma, güvenliği aktif etme, ısıtma ve klimayı kapatma yapılabilir. Tatil senaryosu ile tüm sistemleri kapatma, güvenliği devreye alma yapılabilir.

20 Senaryolar Senaryoları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Spesifik senaryolar oluşturabilirsiniz. Senaryo uyarınca aydınlatmaları istediğiniz seviyede kısabilir. Isıtmayı belirlediğiniz d e r e c e y e a l a b i l i r s i n i z. Uyku senaryosu ile aydınlatmaları kapatabilir, sıcaklık derecesini azaltabilir, g ü v e n l i ğ i d e v r e y e a l a b i l i r s i n i z. Eğlence senaryosu ile multimedya cihazları açabilir, sesi ayarlayabilir, ışıkları kısabilirsiniz.

21 Ek Akıllı Ev Uygulamaları Motorlu Perde/ Jaluzi Otomasyonu AkıllıEv Yönetimi Ek Uygulamaları Bahçe Sulama Sistemleri Multimedya Sistemler Kontrol

22 Motorlu Perde/ Jaluzi Otomasyonu Motorlu perde / panjur / jaluzi kontrolü Motorlu perde, panjur ve jaluzilerin açma, kapama ve durdurma fonksiyonlarını k o n t r o l e d i l e b i l i r s i n i z. G i r i ş, ç ı k ı ş g i b i s e n a r y o l a r i l e m o t o r l u p e r d e k o n t r o l ü. I p h o n e / A n d r o i d a k ı l l ı ı t e l e f o n v e t a b l e t i l e u z a k e r i ş i m

23 Multimedya Sistemleri Kontrol Multimedya sistemler; TV, DVD, müzik s i s t e m l e r i k o n t r o l ü. Multimedya sistemlerinin uzaktan kumandasında yer alan tüm fonksiyonlarını k o n t r o l e d i l e b i l i r s i n i z. Eğlence, parti gibi senaryolar ile m u l t i m e d y a c i h a z k o n t r o l ü Iphone / Android akıllı telefon ve t a b l e t i l e u z a k t a n e r i ş i m

24 Bahçe Sulama Sistemleri Bahçe sulama sistemleri kontrolü Bahçe sulama sistemini açma, kapama, haftalık programlama ve hava istasyonuna g ö r e o t o m a t i k ç a l ı ş t ı r m a. Tatil gibi senaryolar ile bahçe sulama kontrolü Iphone / Android akıllı telefon ve t a b l e t i l e u z a k t a n e r i ş i m

25 Teşekkürler

Yeni Yasam ç Stiliniz

Yeni Yasam ç Stiliniz Akıllı Yaşam Alanları SMARTBS Otomasyon ve Mühendislik http://www.smartbs.com.tr Merkez : Yenisehir Mah. TEM Yanyol. Aral Sok. No:17 Özkanca İş Merkezi K:4 D:5 34779 Ataşehir İstanbul - TÜRKİYE Şube :

Detaylı

Yeni Yasam ç Stiliniz

Yeni Yasam ç Stiliniz Akıllı Yaşam Alanları http://www.smartbs.com.tr SMART Bilişim Sistemleri 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi L3 Blok K:16 D:83 Kozyatağı 34736 Kadıköy İstanbul Türkiye Telefon : +90 216 3625656

Detaylı

Yaşam alanlarına akıl katar

Yaşam alanlarına akıl katar Yaşam alanlarına akıl katar Güvenliğin, konforun ve enerji verimliliğinin yeni adresi Akıllı Ev ve Ofis Sistemleri! Kısaca Zipato Merkez Ofis Zagreb, Hırvatistan Bulut tabanlı M2M platformu konusunda uzman

Detaylı

MODERN, LÜX, YENİLKÇİ PROJELER İÇİN SETCOMBT

MODERN, LÜX, YENİLKÇİ PROJELER İÇİN SETCOMBT MODERN, LÜX, YENİLKÇİ PROJELER İÇİN SETCOMBT REZİDANS PROJELERİ - İŞ YERLERİ - OFİSLER - MAĞAZALAR - HASTANELER İÇİN OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ - ENERJİ TASARRUF PROJE VE OTOMASYONLARI - AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Ziebers AKILLI EV SISTEMLERI

Ziebers AKILLI EV SISTEMLERI AKILLI EV SISTEMLERI Akıllı Ev Sistemleri ne Hoşgeldiniz Akıllı Ev Sistemleri ile eviniz hiç olmadığı kadar konforlu olacak. Evinizdeki bütün cihazları tek merkezden kontrol etme imkanı sunan Akıllı Ev

Detaylı

Modüler Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemleri

Modüler Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemleri Modüler Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemleri 1. Giriş Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemi ilk kurulumda modüler olarak eklenip çıkartılabilen 3. Bölümde detayları verilen bileşenlerden oluşur. Fiyatlar daire alanına

Detaylı

Modüler. d SMS, Telefon. ( Paket6 )... 7. ... 8 c. Daire Panosu ) :... 5

Modüler. d SMS, Telefon. ( Paket6 )... 7. ... 8 c. Daire Panosu ) :... 5 Modüler Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemlerii İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Akıllı Ev Sistemiyle Neler Yapılabilir?... 3 3. Modüler Akıllı Ev Sistemi ve Bütçe Fiyatları... 4 a Temel Otomasyon ve Güvenlik Altyapı

Detaylı

EDELWEISS RESIDENCE AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

EDELWEISS RESIDENCE AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ EDELWEISS RESIDENCE AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 1. GİRİŞ 2. SİSTEM TANIMI VE KAPSAMI 3. SİSTEM BİLEŞENLERİ 3.1 GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ 3.2 VİDEO İNTERKOM SİSTEMİ 3.3 IP TELEFON SİSTEMİ 3.4 IP TV SİSTEMİ

Detaylı

www.akillibisey.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ...

www.akillibisey.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... www.akillibisey.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... GÜVENLİK ve DAHA FAZLASI BÜTÜNLEŞİK EV OTOMASYONU Zipato, bulut teknolojisi temelli interaktif güvenlik

Detaylı

www.zipatotr.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ...

www.zipatotr.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... www.zipatotr.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... GÜVENLİK ve DAHA FAZLASI BÜTÜNLEŞİK EV OTOMASYONU Zipato, bulut teknolojisi temelli interaktif güvenlik

Detaylı

Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi

Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi anlaşılacak şekilde üretme alışkanlığı kazandırmıştır. EMT

Detaylı

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ place picture here ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ Akıllı Ev? Maksimum enerji verimliliği Konfor Kolay kullanım Modern, geleceğe dönük yapı Esnek, genişletilebilir, güvenli

Detaylı

Akıllı konforun tadını çıkarın

Akıllı konforun tadını çıkarın Akıllı konforun tadını çıkarın Bina kontrol sistemleri P135658 Üst düzey gereksinimlerinizi karşılayan bir standart var mı? Evinizin her ayrıntısını en yüksek standartlara göre tasarlamak istemeniz doğaldır.

Detaylı

Votec ve iştirakleri; KOSGEB, TIGEM ve Tübitak tarafından desteklenmektedir. Çeşitli şehirlerdeki Teknokent lerde Ar-Ge ofislerine sahiptir.

Votec ve iştirakleri; KOSGEB, TIGEM ve Tübitak tarafından desteklenmektedir. Çeşitli şehirlerdeki Teknokent lerde Ar-Ge ofislerine sahiptir. Akıllı ev nedir nasıl uygulanır? Akıllı ev son yıllarda daha modern, konforlu ve belirli durumlara tepki veren evler için kullanılan bir terimdir. Zaman ve enerji yönetimi yaparak, %30 a varan oranda tasarruf

Detaylı

AKILLI OFİS UYGULAMALARI. www.setcombt.com...

AKILLI OFİS UYGULAMALARI. www.setcombt.com... AKILLI OFİS UYGULAMALARI... AKILLI OFİS ÇÖZÜMLERİ İletişim 10 inch dokunmatik kontrol panelleri ile güvenlik,resepsiyon,iş merkezindeki herhangi bir aktivite yerleşkesi ve diğer ofisleri arayabilirsiniz.

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ Hayatımıza her gün başka bir elektrikli cihaz giriyor. Ev sinema sistemlerinden media playerlara, havalandırma sistemlerinden otopark aydınlatmalarına kadar birçok cihaz,

Detaylı

Hızlı ve verimli donanım mimarisi Intel Atom 1,6Ghz İşlemci. 4GB MLC kurtarma diski. 1GB RAM,2GB SLC Hard Disk HOME CENTER 2

Hızlı ve verimli donanım mimarisi Intel Atom 1,6Ghz İşlemci. 4GB MLC kurtarma diski. 1GB RAM,2GB SLC Hard Disk HOME CENTER 2 HOME CENTER 2 Home Center 2 kontrolör, Fibaro Sisteminin ya da Z-Wave tabanlı herhangi bir ev otomasyon sisteminin temelidir. Home Center 2 kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp geliştirildiği için

Detaylı

www.setcombt.com / bilgi@setcombt.com EV ve BİNA OTOMASYONLARI

www.setcombt.com / bilgi@setcombt.com EV ve BİNA OTOMASYONLARI www.setcombt.com / bilgi@setcombt.com EV ve BİNA OTOMASYONLARI KONFOR & TEKNOLOJİ ZAMANI GELİŞMİŞ FONKSİYONLARI VE ESTETİK TASARIMLARIYLA AKILLI EV ÜRÜNLERİMİZ PROJENİZE DEĞER KATIYOR. DÜNYA'NIN TEK BÜTÜNLEŞİK

Detaylı

İçindekiler. Kablolu HDL akıllı ev sistemleri. Kablolu KNX akıllı ev sistemleri

İçindekiler. Kablolu HDL akıllı ev sistemleri. Kablolu KNX akıllı ev sistemleri 4 İçindekiler Kablolu HDL akıllı ev sistemleri 6-7 8-9 10-11 12 13 14-15 16-17 18-21 22-27 28 29 30-31 32-35 36 37 38-41 42-47 50-53 54 55 56 57 58 59-62 63 66-67 68-69 70-71 72-73 74 74 75 76 77-80 81

Detaylı

Akıllı konforu yaşayın

Akıllı konforu yaşayın KNX Akıllı konforu yaşayın Bina kontrol sistemleri P135658 En üst düzey gereksinimler için bir standart var mı? Evinizin her ayrıntısını en yüksek standartlara göre tasarlamayı istemeniz doğaldır. Buna

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ Hayatımıza her gün başka bir elektrikli cihaz giriyor. Ev sinema sistemlerinden media playerlara, havalandırma sistemlerinden otopark aydınlatmalarına kadar birçok cihaz,

Detaylı

SETCOMBT SİSTEM AÇIKLAMALARI. www.setcombt.com...

SETCOMBT SİSTEM AÇIKLAMALARI. www.setcombt.com... SETCOMBT SİSTEM AÇIKLAMALARI... 1.Home Prestige Fiyat ve Ürün Listesi Açıklama: Firmamız ve Bechamp ile ortak üretilen, tasarım ve fonksiyon olarak oldukça kaliteli binlerce referans uygulaması olan ürünümüzdür.

Detaylı

AKYA Otomasyon ve Akıllı Sistemler ile ilgili AR-GE faaliyetlerini 2001 yılında başlatmıştır ve konusunda Türkiye'nin lider kuruluşudur.

AKYA Otomasyon ve Akıllı Sistemler ile ilgili AR-GE faaliyetlerini 2001 yılında başlatmıştır ve konusunda Türkiye'nin lider kuruluşudur. AKYA Otomasyon ve Akıllı Sistemler ile ilgili AR-GE faaliyetlerini 2001 yılında başlatmıştır ve konusunda Türkiye'nin lider kuruluşudur. Uzman mühendis ve teknik kadroları, uluslararası standartlardaki

Detaylı

SETRON ÖZEL EĞİTİM, TEKNOLOJİ

SETRON ÖZEL EĞİTİM, TEKNOLOJİ Kablosuz Home Prestige Sisteminin Temel Özellikleri 1. Güvenlik Sisteme entegre edilen hareket, yangın, su baskını gibi sensörler ile eviniz, acil durumlara karşı kendini otomatik olarak hazırlar ve korur

Detaylı

AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL 1. KAPSAM ve AMAÇ Bu şartname aşağıda tarif edilmiş olan dijital kontrol sistemleri prensiplerine uygun bir Akıllı Ev Sistemi (AES) tesisi ve çalışır

Detaylı

KNX OTOMASYONU İLE AYDINLATMA YÖNETİMİ. Elk.Müh.Egemen KILIÇ infomet Teknoloji İstanbul, 07.01.2012

KNX OTOMASYONU İLE AYDINLATMA YÖNETİMİ. Elk.Müh.Egemen KILIÇ infomet Teknoloji İstanbul, 07.01.2012 KNX OTOMASYONU İLE AYDINLATMA YÖNETİMİ Elk.Müh.Egemen KILIÇ infomet Teknoloji İstanbul, 07.01.2012 Konu Başlıkları KNX Nedir? Neden KNX Otomasyonu? KNX İle Enerji Verimliliği KNX İle Neler Yapabiliriz?

Detaylı

SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın

SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın EV OTOMASYONU SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın VERİMLİ ENERJİ KULLANAN EVLER Enerji yönetimi modunda 3,5 dokunmatik ekran ref. 672 83 Enerji

Detaylı

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde akıllı ev çözümleri Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde 60 yıldan fazla süredir bizi diğerlerinden farklı kılan değerlerimiz, deneyimimiz, teknolojik kalitemiz

Detaylı

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014 Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014 Akıllı Ev ve Akıllı Bina Kontrolü Ürün Serisine Genel Bakış 2013-2014 İçerik 1 Güç Kaynakları 5 2 Sistem Bileşenleri ve Arayüzler

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ Yaşam Alanlarında Makel Ticari Alanlarda Smarthome Makel Smarthome /11 10 /9 8 Uzaktan Erişim 12 Güvenlik 13 Enerji Verimliliği 14 /15 Smarthome Corian 16 /17 Smarthome

Detaylı