19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ"

Transkript

1 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: 19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ E. Budakoğlu 1 ve M. Utkucu 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, Serdivan 2 Doçent Doktor, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, Serdivan Çalışmada, 2011 Simav depreminin kaynak özellikleri telesismik uzaklıklarda kayıt edilmiş 34 P ve 7 SH dalga şekli Nokta-Kaynak modellemesi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Nokta-kaynak modellemesi, faylanmanın çok küçük bir doğrultu atım bileşenine sahip baskın olarak normal faylanma mekanizmalı olduğunu ve yüzey iz düşümü merkeziyle çakışan 8 km derinlikte konumlanmış, sismik momenti 7.7x10 24 dyne-cm (M w =5.9) olan tek bir nokta-kaynak ile modellenebileceğini göstermiştir. Düğüm düzlemlerinden hangisinin fay düzlemi olduğu belirlenememiştir. Her iki düğüm düzlemi de kaynak civarında haritalanan fayların uzanımları ile az çok uyuşmaktadır. Ancak GD eğimli düğüm düzleminin (doğrultu= 84 o, eğim=43 o, rake= -119 o ) fay düzlemi seçilmesi halinde sağ-yanal bileşenin varlığı Simav Fay Zonunun (SFZ) sağ-yanal karakteri ile uyuşmaktadır. Bu durumda deprem olasılıkla Simav ovasını sınırlayan normal-sağ yanal bileşenli faylardan biri tarafından üretilmiş olabilir. ANAHTAR KELİMELER: Simav fayı, Nokta-Kaynak modellemesi, Uzak-Alan dalga şekilleri. 1.GİRİŞ Anadolu'nun içinde yer aldığı Alp-Himalaya dağ oluşum kuşağı, Afrika/Arabistan ve Hindistan Levhalarının kuzeye doğru hareket etmeleri ve Avrasya Levhası ile çarpışmaları sonucunda oluşmaktadır (Şekil 1a). Bu plakaların sıkışması nedeni ile batıya doğru kaçmaya zorlanan Anadolu plakasının hareketi, Batı Anadolu da kuzey-güney yönlü genişlemeler sonucu Ege graben sistemini oluşturmuştur. Batı Anadolu da, Ege Denizi ne dik, birbirlerine paralel uzanımlı ova ve dağları oluşturan faylar bulunmaktadır. İç Batı Anadolu da bulunan Simav Fay Zonu (SFZ) bir çöküntü alanı oluşturmaktadır ve bu alan Simav Grabeni olarak bilinmektedir (Emre ve Duman, 2011; Bekler vd., 2011; Zülfikar vd., 2011, Emre vd., 2012). SFZ, Batı Anadolu nun açılma rejimi içerisinde tektonik anlamda önemli bir yere sahip unsurlarından biri de Simav Fay Zonu dur (Şekil 1b). Simav Fay Zonu, genel doğrultusu batı-kuzeybatı doğu-güneydoğu (BKB-DGD) gidişli olan, Sındırgı (Balıkesir)-Sincanlı (Afyon) arasında uzanan 220 km uzunlukta ve sağ yönlü doğrultu atımlı diri bir fay sistemidir. Batıdan doğuya doğru Sındırgı, Simav, Şaphane, Banaz ve Sincanlı olarak adlandırdığımız beş alt fay segmentinden oluşur. Fay sistemi içerisinde gelişmiş en büyük yapısal çöküntü olan Simav Ovası, Simav ve Şaphane Fayları arasındaki sağa sıçramalı büklümde gelişmiş açılmalı bir havza olarak biçimlenmiştir. Bu havzanın kuzeydoğu kenarı bir seri normal faylardan oluşmuş Naşa Fay Zonu tarafından sınırlanır (Emre ve Duman, 2011; Bekler vd., 2011; Zülfikar vd., 2011, Emre vd., 2012). Kütahya çevresinde geçtiğimiz yüzyılda birçok tahribat yaratan deprem meydana gelmiştir. Bunlardan en önemlileri, 1928 Emet Depremi (M s =6.2), 1944 Şaphane Depremi (M s =6.2), 1970 Gediz Depremi (M s =7.2) ve 1970 Çavdarhisar (M s =5.9) depremleridir (Şekil 1b). Bu depremler son yüzyılda bölgede ağır hasar yapmış 1

2 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY depremlerdir. Hasar üreten depremlerden bir diğeri ise çalışmaya konu olan 19 Mayıs 2011 Simav depremidir (Şekil 1b). Simav depremi, 19 Mayıs 2011 tarihinde yerel saat ile :50 de o K o D episantır lokasyonunda ve 8 km derinlikte meydana gelmiş bir depremdir (KRDAE). Bu depreme ait farklı sismolojik gözlem merkezlerinin kaynak parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. Şekil 1. a) Türkiyenin genel tektonik unsurlarını gösteren harita. Barka ve Kandisky-Cade (1988) den derlenmiştir. b) Simav ve yakın çevresinde 1900 den sonra meydana gelen magitüdü 5.0 dan büyük depremleri ve tektonik unsurları gösteren harita. Aktif faylar Şaroğlu vd. (1992) den derlenmiştir. Tablo Mayıs 2011 Simav depremi için önceki çalışmalardan elde edilen kaynak parametreleri. Doğrultu (o) Eğim (o) Kayma Açısı (o) Mo (x10 24dyne-cm) Magnitüd (Mw) Enlem (o) Boylam (o) Derinlik (km) KRDAE DD1 DD DDB DD1 DD USGS DD1 DD HARV NOA DD1 DD2 DD1 DD KRDAE: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; USGS: Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu; DDB: Deprem Dairesi Başkanlığı; HARV: Harvard GCMT; NOA: Atina Ulusal Gözlemevi Bu çalışmada, 2011 Simav depreminin nokta-kaynak özellikleri telesismik uzaklıklarda kayıt edilmiş dalga şekilleri kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. 2

3 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY 2. KULLANILAN VERİ Çalışmada, 2011 Simav depreminin kaynak özelliklerinin incelenmesi için telesismik uzaklıklarda kayıt edilmiş 34 P ve 7 SH dalga şekli kullanılmıştır. Sayısal ortamdaki bu veriler internet aracılığıyla IRIS GDSN web sayfasından indirilmiş ve 0.5 s aralıklarla yeniden örneklenerek Hz aralığında bant-geçişli filtre ile filtrelenmiştir Simav depreminin rapor edilmiş büyüklüğü (Tablo 1) ve aşağıdaki bölümlerde sunulan model tanımlaması (kırılma hızı ve model fay düzlemi boyutları) dikkate alınarak, nokta-kaynak telesismik analizi için 20 sn lik bir veri uzunluğu seçilmiştir. 3. YÖNTEM Nokta kaynak modellemesi için Kikuchi ve Kanamori (1991) tarafından geliştirilmiş bir yöntem kullanılmıştır. Yöntemin uygulanması için doğrultu ve eğim boyunca 2 km aralıklara sahip 10x6 nokta kaynaklı bir noktakaynak gridi faylanmayı temsil için oluşturulmuştur (Şekil 2). Nokta-kaynak gridinin başlangıç doğrultusu 290o olarak seçilmiştir. Kırılma hızı 3 km/sn alınmış ve 2 sn yükselim ve düşümlü üçgen kaynak zaman fonksiyonu sentetik sismogramların hesaplanmasında Tablo 2 de verilen kabuksal hız modeli ile birlikte kullanılmıştır. Tablo Mayıs 2011 Simav depremi analizinde kullanılan kabuksal hız modeli (Tezel vd., 2010 dan geliştirilerek kullanılmıştır). Kalınlık ρ (gr/cm3) Vp (km/sn) Vs (km/sn) (km) Şekil Mayıs 2011 Simav depremi uzak alan nokta-kaynak modellemesi için kullanılan nokta kaynak gridleri. Nokta-kaynak modellemesi için seçilen referans noktası (RN) ve modelleme sonucunda bulunan kaynak konumu gösterilmiştir. 3

4 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Telesismik kayıtlarla yapılan nokta-kaynak analizinde dalga şekillerini modelleyebilmek için giriş parametreleri değiştirilerek birçok deneme yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda 2011 Simav depremi dalga şekilleri tek nokta kaynakla tatmin edici bir şekilde modellenebildiği görülmüştür. Nokta-kaynak modelinden üretilen sentetik simogramlarla gözlenmiş dalga şekillerinin karşılaştırması Şekil 3 de verilmiştir. Depremin faylanmasını tanımlayan bu tek nokta-kaynak uzaysal olarak, kırılmayı temsil için oluşturulan nokta kaynak gridinin üzerinde seçilen referans noktasıyla aynı konumda bulunmuştur. Depremin 8 kilometresindeki odak noktası referans noktası olarak alındığı için kırılmanın odak ve yakın civarında gerçekleştiği yorumlanmıştır (Şekil 2). Elde edilen kaynak mekanizması 2011 Simav depremi için küçük bir doğrultu atım bileşeni olan baskın normal faylanma önermektedir (Şekil 3). Elde edilen bu faylanma türü bölgenin hakim tektonik rejimi ile uyum göstermektedir. Düğüm düzlemlerinin hangisinin fay düzlemi olduğuyla alakalı tespit için depremin oluştuğu bölgede bulunan yerel faylar incelendiğinde her iki düğüm düzleminin gerek uzanım gerekse de eğim yönü olarak uyuşan fayların mevcut olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, GD eğimli düğüm düzlemi (doğrultu= 84o, eğim=43o, rake= -119o) fay düzlemi olarak kabul edilirse çözümün önerdiği sağ-yanal bileşen SFZ nin mevcut sağ yanal doğrultu atım karakteriyle uyuştuğu görülmektedir. Elde edilen çözüm için hesaplanan sismik moment 7.7x1024 dyne-cm dir (Mw=5.9). Şekil Mayıs 2011 Simav depreminin çözümünde elde edilen kaynak zaman fonksiyonu, odak mekanizması çözümü ve gözlemsel-sentetik dalga şekillerinin karşılaştırılması. Üsttekiler gözlemsel ve alttakiler sentetik (hesaplanan) dalga şekillerini göstermektedir. Kayıtların üstündeki numaralar, gözlenmiş kayıtların ve + maksimum değerleri oranının alet büyütmesine bölümünü ifade etmektedir. Altta verilen numaralar ise istasyonlara ait olan azimut değerlerini göstermektedir. 4

5 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Şekil 4. Modelleme sonucunda 19 Mayıs 2011 Simav depremi kırılmasını temsil ettiği belirlenen nokta-kaynağın konumu ve kaynak mekanizması çözümü. Bu deprem sonrası meydana gelen diğer bazı önemli depremlerin dış merkezlerinin de (siyah yıldızlar) gösterilmiş olduğuna dikkat ediniz. Diğer taraftan KD eğimli düğüm düzlemi fay düzlemi olarak seçildiği takdirde çözüm küçük faylanma bileşeni olarak sol yanal doğrultu atımlı faylanma önermektedir ki bu durumda SFZ nin sağ yanal karakteriyle bir çelişki söz konusudur. Sonuç olarak, 2011 Simav depremi İç Batı Anadolu daki açılma şeklindeki tektonik rejimin varlığını ve SFZ nin diriliğini ortaya koymaktadır. Nitekim bu depremden sonra Kütahya nın Hisarcık ilçesi Tokat köyünde aletsel büyüklüğü Ml=5.1 büyüklüğünde büyüklüğündeki depremin yanı sıra 16 Nisan 2012 de Kütahya nın Simav İlçesine bağlı İnlice köyü civarında aletsel büyüklükleri Ml= 4.8 ve Ml= 4.7 olan orta şiddette iki deprem meydana gelmiş olması bu diriliğin ilave kanıtlarını oluşturmaktadır (Şekil 4). Bu durum, SFZ ve yakın civarının deprem tehlike potansiyeli hakkında bir fikir verirken bu fay zonu ile ilgili sismotektonik çalışmaların önemini de gündeme getirmektedir. KAYNAKLAR Barka, A.A and And Kandisky-Cade, K., (1988). Strike-slip fault geometry geometry in Turkey and its influence on earthquake activity, Tectonics, 7, Bekler, T., Demirci, A., Özden, S., ve Kalafat, D., (2011). Simav Ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Emre, Ö., ve Duman, T.Y., (2011). 19 Mayıs 2011 Kütahya (Simav) Depremi (Mw=5.8) Ön Değerlendirmesi, Jeolojik Etüdler Dairesi, MTA, Ankara, Türkiye. 5

6 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Emre, Ö., ve Duman, T.Y., Özalp, S. ve Doğan, A., (2012). Simav fayı ve 19 Mayıs 2011 Simav Depremi (Mw=5.8), 65.Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara, Türkiye. Incorporated Research Institutions for Seismology web sayfası (http://www.iris.washington.edu), Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) (http://www.koeri.boun.edu.tr/). Kikuchi, M. and Kanamori, H., (1991). Inversion of complex body waves-iii, Bull. seism. Soc. Am., 81, Şaroglu, F.,Ö. Emre, and I. Kuşçu, (1992). Türkiye diri fay haritasi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey. Tezel, T., Shibutani, T. ve Kaypak, B., (2010). Crustal structure variation inwestern Turkey inferred from the receiver function analysis, Tectonophysics492(2010) , doi: /j.tecto Zülfikar, C., Kamer, Y. ve Vuran, E., (2011). 19 Mayıs 2011 Kütahya-Simav Depremi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, Haziran, 2011 İstanbul. 6

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C.25, S.1, SS. 25-40, Y. 2012 19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE 19 MAY 2011 KUTAHYA-SIMAV

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA TÜRKİYE DE SON YILLARDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEPREMLERE TOPLU BİR BAKIŞ Doğan KALAFAT (*), Ethem GÖRGÜN (*), Kıvanç KEKOVALI (*), Yavuz GÜNEŞ (*) Özet (*) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI

ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ali Zeynel DENİZLİOĞLU, Özgür Tuna ÖZMEN, Turgay KURU, Zahide ÇOLAKOĞLU, Aytaç APAK, Şule

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Jeofizik Müh.

3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Jeofizik Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeofizik Müh. Canan ÇALIŞKAN Anabilim

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ ÖZET: Bülent Kaypak 1 ve Gözde Venedik 2 1 Y.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan

Detaylı

SİSMOLOJİ DE CBS UYGULAMALARI. Applications of GIS in Seismology

SİSMOLOJİ DE CBS UYGULAMALARI. Applications of GIS in Seismology Jeofizik, 2013, 18, 47-58 doi: 12 b03 jeofizik-0312-20 SİSMOLOJİ DE CBS UYGULAMALARI Applications of GIS in Seismology Selda ALTUNCU POYRAZ 1, Doğan KALAFAT 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' Bilim Teknik 03.12.2005 İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde

Detaylı

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ Fatih Poyraz 1, Orhan Tatar 2, Kemal

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 1-17 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr KUZEY ANADOLU FAYI GÜNEY KOLU NUN SEGMENT YAPISI VE GEMLİK FAYININ PALEOSİSMİK DAVRANIŞI, KB ANADOLU Selim ÖZALP a, *,

Detaylı

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 54, Sayı 3, Aralık 2011 Volume 54, Number 3, December 2011 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA ARMUTLU SİSMİK AĞI (ARNET) VE ARMUTLU-YALOVA-GEMLİK ÇEVRESİNİN TEKTONİK ÖZELLİKLERİ B. Tunç 1, D. Çaka 1, S. Irmak 1, S. Tunç 2, H. Woith 3, Ş. Barış 1, M. F. Özer 1, B. Lühr 3, E. Günther 3, H. Grosser

Detaylı

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 yılının sonunda, dört gün ara ile İran ve ABD de meydana gelen ayni aletsel büyüklüğe sahip iki deprem birbirinden

Detaylı

ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ

ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2003), 93-102, İzmir Aegean Geographical Journal, 12 (2003), 93-102, Izmir TURKEY ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ Seismic activity and risks in the

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

MARMARA DENİZİNDE TARİHSEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI

MARMARA DENİZİNDE TARİHSEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI MARMARA DENİZİNDE SEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI Cenk Yaltırak 1,2, M. Korhan Erturaç 2, Okan Tüysüz 2, Kezban Saki-Yaltırak 2 Marmara Denizi ve yakın

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(2) 1-14 (2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Tekin YEKEN

Detaylı

Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği

Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği itüdergisi/d mühendislik Cilt:9, Sayı:3, 110-120 Haziran 2010 Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği Murat Ersen AKSOY *, Ziyadin ÇAKIR, Martin VALÉE, Mustapha MEGHRAOUİ

Detaylı

ÇORLU İLÇESİ ÇÖP DOLGU ALANININ DEPREM DAVRANIŞI

ÇORLU İLÇESİ ÇÖP DOLGU ALANININ DEPREM DAVRANIŞI ÖZET: ÇORLU İLÇESİ ÇÖP DOLGU ALANININ DEPREM DAVRANIŞI E. Ordu 1, Ş. Ordu 2 ve B. Özdemir 3 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu-Tekirdağ 2 Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı