XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ"

Transkript

1 XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ Özet Hümeyra KARABIYIK 1 Bozok bölgesi, eski çağlardan bu yana insanların iskân yeri olmuştur. Bölge, Moğollar, Danişmendliler ve Selçuklular başta olmak üzere Eretna, Kadı Burhaneddin ve Dulkadir Beyliklerinin egemenliği altında kalmıştır. Bölgede Türkmenlerin gelerek yerleşim birimleri kurmaları, XV. yüzyıl ortalarına doğru bölgeye gelen Dulkadiroğulları sayesinde olmuştur. Bozok, Dulkadir Beyliği zamanında büyük gelişme göstermiştir. Bozok bölgesi 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı hâkimiyeti altına alınmıştır. Bölgenin doğrudan Osmanlı idaresine girmesi 1522 yılı sonrasında gerçekleşmiştir. Dulkadir beyliğini ilhak eden Osmanlı Devleti, Dulkadir topraklarını eyalet haline dönüştürmüş ve Bozok bu eyaletin bir sancağı haline getirilmiştir. Bozok un yönetimini elinde bulunduran Dulkadir beylerinden Şehsüvaroğlu Ali Bey, Alaüddevle ve oğlu Bozok valisi Şahruh Bey Bozok ta cami, mescit, zaviye ve hamam yapımına önem vererek, bölgenin imarında önemli izler bırakmışlardır. Dulkadir Beylerinden Alaüddevle aynı zamanda Osmanlı sultanı II. Bayezid in kayınpederi ve Yavuz Sultan Selim in de dedesidir. Bu çalışmanın amacı 11231, 11518, ve numaralı Evkaf Defterlerinden Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfına dair kayıtları değerlendirmektir. Anahtar kelimeler: Bozok, Vakıf, Dulkadir, Alaüddevle, Şahruh Abstract The Accounting Of Waqf Of Alaüddevle And Şahruh Beg İn Mi ddle Of 1 9Th Centur Bozok region has become settlement for people through the history. The region was ruled by Eretna, Qadı Burhaneddin and Dulkadir Beyliks in particular Mongols, Danishmends, and Seljuks. The settlements of Turkmen in the Bozok had started with Dulkadirids. Great development of the area was with this beyliks. Bozok was administrated after 1522 by the Ottomans although Sultan Yavuz Selim conquered the territory in The Ottomans, which annexed Dulkadir beyliks, made land of Dulkadirs one of their states and Bozok had become a sanjak of this state. Şehsüvaroğlu Ali Beg who was one of Dulkadir begs was holding the administration of Bozok. His son Şahruh Beg was governor of Bozok. Both of them were placing emphasis on improvement of Bozok by constructing mosques, masjids, zawiyas, and hammams. Alaüddevle, one of the Dulkadir Begs, was also father-in-law of Sultan Bayezid II and grandfather of Sultan Yavuz Selim. The aim of this study is to evaluate historical process of waqfs of Alaüddevle and Şahruh Begs based on Waqf Defters that numbered 11231, 11518, and Key Words: Bozok, Waqf, Dulkadir, Alaüddevle, Şahruh 1. Giriş Dulkadiroğulları yılları arasında Elbistan ve Maraş başta olmak üzere doğuda Harput tan batıda Kırşehir e, kuzeyde Bozok ile Sivas ın güneyinde Gemerek ve Gürün den Hatay a bağlı Hassa ya kadar olan bölgede hüküm süren bir Türkmen beyliğidir. 2 1 Yrd. Doç. Dr., Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ÇORUM-TÜRKİYE. 2 Refet Yinanç, Dulkadıroğulları, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.IX, s

2 Konumuzla ilgili bilgi veren muhtelif araştırmalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki Cumhuriyet in 50. Yıldönümünü Anma Kitabı nda Faruk Sümer in yazmış olduğu Bozok Tarihine Dair Araştırmalar adlı yazıdır. Sümer, yazısında Bozok adı üzerinde dururken, XV. yüzyılda Yozgat ve komşu yörelere yerleşen ve Bozok adıyla anılan oymaklar konusunda bilgi sunmaktadır. Ayrıca XV. yüzyılda Bozok un idari taksimatı, bölgedeki Türk devrine ait tarihi kale ve şehirler ile sanat eserleri üzerinde durmaktadır. 3 Sanat Eserleri başlığı altında, Şahruh Bey in yaptırdığı Çandır ve Gemerek teki mescit, eşi Şah Sultan için yaptırdığı türbe ve zaviye, Gemerek teki Şahruh Bey köprüsünü ele almaktadır. Burada Sümer in ana kaynağını Hicri 897/ Miladi 1492 tarihli 594 numaralı Şahruh Bey vakfiyesi ve Hicri 983/Miladi tarihli ve 30 numaralı Bozok Mufassal Tahrir Defteri oluşturmaktadır. İkincisi Refet Yinanç ın Dulkadir Beyliği adlı kitabıdır. Beş bölümden oluşan kitabın Müesseseler başlığı ve Kültür Müesseseleri alt başlığında Gemerek, Çandır ve İlisu da bulunan Şahruh Bey mescitleri ve Çandır Köyü zaviyesine değinilmektedir. 4 Üçüncü çalışma Hamza Keleş in Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları( ) başlıklı doktora tezidir. Keleş tezinde, Şahruh Bey tarafından yaptırılan camii, zaviye ve vakıfları değerlendirmektedir. 5 Diğer çalışmalar ise Hamza Gündoğdu nun Dulkadırlı Beyliği Mimarisi ve Hakkı Acun un Bozok Sancağı (Yozgat İli) nda Türk Mimarisi adlı kitaplarıdır. Bu çalışmalarda, Alaüddevle ve Şahruh Beyin yaptırdığı eserler sanat tarihi açısından ele alınmaktadır. 6 Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfıyla ilgili en eski kayıt Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi nde bulunan Hicri 897 / Miladi 1492 tarihli Şahruh Bey vakfiyesidir. Konuyla ilgili olarak Sultan III. Murat ( ) dönemine ait Hicri 983/ Miladi tarihli, 30 numaralı Bozok Tahrir Defteri de Tapu ve Kadastro Arşivi nde mevcuttur. XIX. yüzyılda Alaüddevle ve Şahruh Bey in nerelerde vakıflarının olduğunu gösteren bir kayıt dikkatimizi çekmektedir. Bu kayıt Hicri 3 Rebiulahir 1288 / Miladi 22 Haziran 1871 tarihli Evkaf Defteridir. Defterdeki kayda göre, Alaüddevle ve Şahruh Bey in Türkiye sınırlarında Sivas, Maraş, Kayseri, Niğde ve Yozgat ta vakıfları bulunmaktadır. 7 Bizim çalışmamızda, Bozok taki Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfının Rumi 1256/ Miladi , Rumi 1257/ , Rumi 1259 ve Hicri 1288/ Miladi yıllarına göre durumu, Başbakanlık Osmanlı Arşivi nden temin edilen 11231, 11518, ve numaralı Evkaf Defterlerinden Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfına dair kayıtlar transkribe edilerek, incelenecektir. Böylece Arşiv kayıtları doğrultusunda Bozok Sancağında bulunan Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfı yukarıda belirtilen kaynaklar çerçevesinde değerlendirilerek bölge tarihine katkıda bulunulacaktır , 11518, Numaralı Evkaf Defterlerine Göre Alaüddevle Ve Şahruh Bey Vakfı Gelirleri Evkaf defterlerinden Bozok Sancağındaki Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfına çeşitli köy ve mezralardan gelir elde edildiği tespit edilmektedir numaralı defter Alaüddevle ve Şahruh Bey evkafının Emlak, Akdağ, 3 Faruk Sümer, Bozok Tarihine Dair Araştırmalar-I Cumhuriyet in 50. Yıldönümünü Anma Kitabı, AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara, 1974, ss Bkz. Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği, TTK. Yayını, Ankara, 1989, s.125, 126, Hamza Keleş, Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları( ),Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1986, ss ve Bkz. Hamza Gündoğdu, Dulkadırlı Beyliği Mimarisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 1986, s.18,19, 30,51-53, 64-66; Hakkı Acun, Bozok Sancağı (Yozgat İli) nda Türk Mimarisi, TTK. Yayını, Ankara, 2005, s.479, BOA. Ev.d , vr

3 Budaközü, Boğazlıyan daki vakıflarının Rumi 1256 / M yılına ait muhasebesini göstermektedir. Defter 3 Recep 1263 (Miladi 17 Haziran 1847) tarihinde Muhassıl İzzet Efendi tarafından hazırlanmıştır. Bu durum vakfın muhasebesinin ilgili yıldan yedi yıl sonra yapıldığını göstermektedir. Bundan vakfın kayıtlarının düzgün tutulmamış veya vakıf gelirlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde tahsil edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Vakfın toplam geliri yıllarında kuruş, de kuruş ve te kuruştur. Aşağıdaki tablolarda köy ve mezraların gelir miktarlarına yer verilmekle birlikte küsuratı dikkate alınmamıştır. 8 İncelenen defterlerde en yüksek gelirin buğday ve arpadan alınan öşürden elde edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre yılında yaklaşık olarak buğdaydan kuruş, arpadan kuruş, de buğdaydan kuruş, arpadan kuruş, yılında ise buğdaydan kuruş, arpadan kuruş gelir sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloya bakıldığında en yüksek gelirin kuruş ile Bozok sancağı, Gedikçik kazası Gemerek köyünden, en düşük gelirin ise 462 kuruş ile Sarıkaya-yı Sagir yani Küçük Sarıkaya köyünden elde edildiği görülmektedir. Tablo-1: Rumi 1256 (Miladi ) Tarihinde Bozok Sancağındaki Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Gelirleri 9 Toplam Gelir (Kuruş) Kemallı Köyü Sarıkaya-yı Sagir (Küçük Sarıkaya) Köyü 462 Sarı Fatma Köyü 675 Çandır-ı Ardıç Köyü 792 Mehmetbeyli, Kaymaz ve diğer mezralar Sırçalı Köyü Gemerek Köyü Karaözü Köyü Çandır Köyü TOPLAM (Kuruş) Aşağıdaki tabloda Karaözü ve Avşar köyü, Çandır ve Kemalli köyü gelirleri birlikte yazılmıştır. Bu tabloya göre bir önceki yıl en yüksek gelire sahip olan Gemerek köyünün kuruş düşüşle birlikte kuruş gelir getirdiği anlaşılmaktadır. Tablo-2: Rumi 1257 (Miladi ) Tarihinde Bozok Sancağındaki Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Gelirleri Toplam Gelir (Kuruş) Sırçalı Köyü Gemerek Köyü Derebey Köyü 592 Karaözü ve Avşar Köyleri Çandır ve Kemalli Köyleri tarihli numaralı Evkaf defterinde toplam gelir kuruştur tarihli numaralı defterde kuruş 1 para ve numaralı, tarihli defterde ise kuruş 7 paradır. 9 BOA. Ev.d., 11231, vr

4 ...? Çatal Emrut Köyleri 385 Hamza Bey Köyü Sultan İbrahim Köyü 523 TOPLAM (Kuruş) numaralı tablodaki toplam gelir kuruştur. Burada en yüksek gelir yine kuruşla Gemerek köyüne, en düşük gelir ise 52 kuruşla Sarı Kaya Sagir Çatal Emrut köyüne aittir. Tablo-3: Rumi 1259 (Miladi ) Tarihinde Bozok Sancağındaki Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Gelirleri 10 Toplam Gelir (Kuruş) Gemerek Köyü Çandır ve Kemalli Köyleri Karaözü Köyü Dedebey Köyü 376 Kamer Köyü 879 Sırçalı Köyü Hamza Bey Köyü 333 Sarı Kaya Sagir Çatal Emrut 52 Sultan İbrahim Köyü 369 TOPLAM (Kuruş) , 11518, Numaralı Evkaf Defterlerine Göre Alaüddevle Ve Şahruh Bey Vakfı Giderleri yıllarında vakfın giderlerine bakıldığında toplam giderin kuruş, de kuruş, te kuruş olduğu görülmektedir. Giderlerin büyük kısmını Gemerek ve Çandır camilerindeki imam, hatip, müezzin, ferrâş 11 gibi görevliler ile zaviyedar ve cüzhan efendilere verilen para olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında mevlid-i şerif, kurban, fukaraya dağıtılmak için helva, aşure masrafları da bulunmaktadır. Gemerek ve Çandır camilerine alınan mum, yağ, hasırın yanında cami ve mektep ile Karaözü kasabasında bulunan Şahruh Bey köprüsü tamiri masrafları da yine giderler içinde yer almaktadır. Aşağıdaki tabloya bakıldığında vakfın en fazla giderinin toplam kuruş ile Gemerek ve Çandır köyü camilerinde görev yapan imam, hatip ve diğer görevlilere verildiği görülmektedir. Tablo-4: Rumi 1256 (Miladi ) Tarihinde Bozok Sancağındaki Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Giderleri 12 Toplam Gider (Kuruş) Gemerek Köyü Camiindeki Görevlilere Verilen Çandır Köyü Camii İmam, Hatip ve diğer Görevlilere Verilen Kurban Masrafı (4 adet) 240 Üç Defa Dağıtılmış Olan Helva Masrafı 330 Aşure Masrafı 250 Mevlid-i Şerif Masrafı Bkz. BOA. Ev.d , vr Müslüman mabetlerin temizliğine bakmakla ve mefruşatına nezaret etmekle vazifeli kimse. Bkz. Mehmet Ali Ünal, Paradigma Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2011, s BOA. Ev.d., 11231, vr

5 Gemerek Köyü Camiine Yağ ve Hasır Bedeli 350 Camii Şerif ve Mektep Tamiratı Masrafı 310 Karaözü Kasabasında Bulunan Köprü Tamiratı Masrafı 450 Çandır Köyü Camii Şerifine Alınan Yağ ve Hasır Bedelleri 250 Çandır Köyü Camii Tamirat Masrafları 350 Gemerek Köyü Camii Şerifine Perde Bedeli Olarak Verilen 100 TOPLAM (Kuruş) Gelir ve gider hesabı yapıldıktan sonra kalan paradan Evkaf Hazinesine giden para miktarı evkaf defterlerinde kayıtlıdır. Bu kayıtlara göre de kuruş, de 5.177, te kuruş olduğu anlaşılmaktadır. Evkaf Hazinesine giden fazla paranın hesabını yapan görevlilere verilen para de 1921 kuruş, de 647 kuruş, te 514 kuruştur. Tablo-5: Rumi 1256 (Miladi ) Tarihinde Bozok Sancağındaki Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Giderleri 13 Evkaf Hazinesine Giden Fazla Para (Kuruş) 7685 Evkaf Hazinesine Giden Fazla Paranın Hesabını Yapan Görevlilere Verilen Para (Kuruş) 1921 Kâtip Maaşı (Kuruş) 20 TOPLAM (Kuruş) Tablo 6 da vakfın toplam gideri kuruştur. Burada kuruş ile ehl-i mürtezikaya verilen para en fazla masrafı oluşturmaktadır. Aşure için harcanan para ise 95 kuruş olup vakıf giderlerinin en düşük miktarıdır. Tablo-6: Rumi 1257 (miladi ) Tarihinde Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Giderleri 14 Toplam Gider (Kuruş) Gemerek Hasılatından Hamamcı Oğluna Verilen 880 Ehl-i Mürtezikaya Verilen Çandır Karyesi Camii Şerifinin Hademelerine Verilen 600 Kurban Masrafı (4 Adet) 240 Fukaraya Dağıtılan Helva Masrafı 227 Aşure Masrafı 95 Mevlid-i Şerif Masrafı 187 Camii Şerif ve Mektep Tamiratı Masrafı 985 Camii Şerife Alınan Mum, Yağ ve Perde Tamiratı Masrafı 250 Köprü Tamiratı Masrafı 457 Çandır Köyü Camii Şerifine Alınan Mum, Yağ, Hasır ve Caminin Tamir Masrafı 167 TOPLAM (Kuruş) BOA. Ev.d., 11231, vr BOA. Ev.d , vr

6 Tablo-7: Rumi 1257 (miladi ) Tarihinde Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Giderleri 15 Evkaf Hazinesine Giden Fazla Para (1/5) (Kuruş) Evkaf Hazinesine Giden Fazla Paranın Hesabını Yapan Görevlilere Verilen Para (Kuruş) 647 Kâtip Maaşı (Kuruş) 20 TOPLAM (Kuruş) Aşağıdaki tabloda en yüksek gider kuruş ile cüzhan efendilere verilen paradır. Gemerek köyü camii kürsü şeyhi, imam, hatip, müezzin ve ferraşına verilen miktar ise toplam kuruştur. Burada Gemerek köyü müezzinine verilen para kuruştur. Caminin müezzini bu para ile bir çifti 40 kuruştan 31 çift öküz alabilir. 16 Tablo-8: Rumi 1259 (Miladi ) Tarihinde Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Giderleri 17 Gemerek Camii Şerifi Kürsü Şeyhine Verilen Gemerek Camii İmam ve Hatibine Verilen Gemerek Camii Müezzinine Verilen Gemerek Camii Ferrâşına Verilen Cüzhan Efendilere Verilen Helva Masrafı 332 Aşure Masrafı 248 Mevlid-i Şerif Masrafı 272 Kurban Masrafı (4 Adet) 200 Camii Şerif ve Mektep Tamiratı Masrafı 513 Şahruh Bey Köprüsü Tamiratı Masrafı 399 Çandır Camii İmam, Hatip ve Müezzinine Verilen Çandır Camii Tamiri, Alınan Mum ve Hasır 245 Çandır Zaviyedarlarına Verilen Şeyh İbrahim Zaviyedarlarına Verilen 840 Dedebey Zaviyedarlarına Verilen 318 Kamer Köyü Vakfı Zaviyedarlarına Verilen Sırçalı Köyü Zaviyedarlarına Verilen Sultan İbrahim Vakfı Zaviyedarlarına Verilen 303 TOPLAM (Kuruş) Toplam Gider (Kuruş) Tablo-9: Rumi 1259 (Miladi ) Tarihinde Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Giderleri BOA. Ev.d , vr H /M tarihli Temettuat Defterinde 1 çift öküz 40 kuruş olarak geçmektedir. Bkz.BOA. MLVRD.TMT.d , s BOA. Ev.d , vr BOA. Ev.d , vr

7 Evkaf Hazinesine Giden Fazla Para (Kuruş) 2571 Evkaf Hazinesine Giden Fazla Paranın Hesabını Yapan Görevlilere Verilen Para (Kuruş) 514 TOPLAM (Kuruş) , 11518, Numaralı Evkaf Defterlerine Göre Alaüddevle Ve Şahruh Bey Vakfı Gelir Ve Gider Hesabı numaralı Evkaf Defterine göre Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfının yıllarında toplam geliri kuruş, vakfın toplam masrafı kuruş mütevelli, kaymakam ve zaviyedarlara bırakılan kuruştur yıllarında deftere göre toplam gelir kuruş, toplam masraf kuruş, mütevelli, kaymakam ve zaviyedarlar için ayrılan miktar kuruştur yıllarında ise kuruş, masraf kuruş ve mütevelli, kaymakam ve zaviyedara verilen kuruştur Alaüddevle Ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Gelir Ve Giderlerin Karşılaştırılması Gemerek, Sırçalı, Çandır ve Kemalli köylerinin gelirlerini , ve yıllarına göre karşılaştırdığımızda yıllarında düşüşün olduğunu tespit etmekteyiz. Bu durum kuraklıktan dolayı bir düşüşün olma ihtimalini göstermektedir. Tablo-13: Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Gelirlerin Karşılaştırılması Köy Adı Tarihinde Geliri (Kuruş) Tarihinde Geliri (Kuruş) Tarihinde Geliri (Kuruş) 5 Gemerek ,5 9977, Sırçalı , Çandır ve Kemalli Köyleri Giderlere baktığımızda 4 adet kurban fiyatının verildiğini görmekteyiz. Ancak kurbanın cinsi hakkında bilgi verilmemektedir , yıllarında adeti 60 kuruş olup yıllarında 10 kuruş düşerek 50 kuruştan hesaplanmaktadır. Aşure ve fukaraya dağıtılacak helva masrafı yıllarında önceki ve sonraki yıllar için düşüktür. Tablo-14: Alaüddevle ve Şahruh Bey Vakfının Bozok Sancağındaki Yıllarına Ait Giderlerin Karşılaştırılması Tarihinde Tarihinde Tarihinde Gideri (Kuruş) 6 Gideri (Kuruş) 7 Gideri (Kuruş) 8 Kurban (4 Adet) Fukaraya Dağıtılacak Helva ,5 332 Aşure Masrafı Mevlid-i Şerif ,5 272 Camii Şerif ve Mektep Tamiri Karaözü Kasabasında Bulunan Köprü Tamiri , BOA. Ev.d., 11231, vr BOA. Ev.d , vr BOA. Ev.d , vr

8 6. Sonuç Alaüddevle ve Şahruh Bey vakfının geliri yıllarında kuruş, gideri kuruş, de geliri ve gideri kuruş, yıllarında ise geliri kuruş, gideri kuruştur. Vakfın gelirine üç ayrı dönemde bakıldığında en düşük yıllarında, masraflarının ise en düşük yıllarında olduğu görülmektedir. Vakıf Muhasebe kayıtlarından hareketle köylerde üretilen ürünleri tespit etmek mümkündür. XIX. yüzyılda Temettuat defterleriyle birlikte değerlendirilebilir. Vakıf muhasebe kayıtlarından hareketle cami ve mescitteki bazı görevlilerin maaş yani ekonomik durumunu tespit etmek mümkündür. 7. Müzakere Katılımcı: Muhasebe defterlerinin daha eski tarihlisi var mı yoksa en eski tarihlisi 1840 dan mi başlıyor? Yrd. Doç. Dr. Hümeyra KARABIYIK: Yani o şekilde var ama normalde vakfiye olarak 1492 tarihli var ilk vakfiye. Katılımcı: Muhasebe defteri Yrd. Doç. Dr. Hümeyra KARABIYIK: Muhasebe defteri olarak yok, 1840 dan öncesi yok hocam. Katılımcı: Şimdi ben şunun için sordum, bu Tokat Amasya ve Sivas a ait vakıf muhasebe defterleri var. Bunlar Tanzimat ın ilanından sonraki döneme ait. Sicil kayıtları içinde çıktı. Şeriye sicilleri defterleri unutulmuş onların içinde mesela hem Sivas ın hem Amasya nın hem Tokat ın tarihlerine tekabül ediyor. Mesela Amasya nın iki ayrı tarihte var art arda birisi 1836 birisi 1837 gibi. Ve şeyleri de çok değişmiyor, rakamlar da çok değişmiyor. Çalışmada gördüm ben onu, doktora öğrencimizin. Ve bunlar birisi Amasya çevresi itibariyle bir tane şeriyye sicillerinin içersisinde. Ama Sivas ınki öyle değil Sivas ın bölge müdürlüğünde... Hoca üzerinde çalışmıştı. Bu bağlamda acaba sizin de ulaşabileceğiniz şeriyye sicil kayıtları var mı? Ama zannediyorum Yozgat ın şeriye sicilleri çok eski tarihlere daha doğrusu yeni tarihlere diyeyim 1900 lere doğru ondan dolayı olmuş olabilir. Ama böyle bir şey var yani. Tanzimat öncesi muhasebe defterlerine. Yrd. Doç. Dr. Muhammed KÖSE: Hocam şey şeriyye sicillerinde rastlanılmıyor. Katılımcı: Hocam bunlar evlatlık vakfı olduğu için vakıf mütevellisi olabilecek diyor ya ailenin elinde var bunlar, aile muhafaza edebilmişse. 8. Kaynakça 8.1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) BOA, Fon Kodu: Ev. d., Gömlek No: BOA, Fon Kodu: Ev. d., Gömlek No: BOA, Fon Kodu: Ev. d., Gömlek No: BOA, Fon Kodu: Ev. d., Gömlek No: BOA. Fon Kodu: MLVRD.TMT.d., Gömlek No:

9 8.2. Yayımlanmış Eserler Acun, Hakkı, Bozok Sancağı (Yozgat İli) nda Türk Mimarisi, TTK. Yayını, Ankara, Gündoğdu, Hamza, Dulkadırlı Beyliği Mimarisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, Keleş, Hamza, Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları( ),Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Sümer, Faruk, Bozok Tarihine Dair Araştırmalar-I Cumhuriyet in 50. Yıldönümünü Anma Kitabı, AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara, Ünal, Mehmet Ali, Paradigma Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, Yinan, Refet, Dulkadir Beyliği, TTK. Yayını, Ankara, Yinanç, Refet, Dulkadıroğulları, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.IX, s Ek-1 : Sivas ve Maraş ve Kayseri ve Niğde vilayet ve sancaklarıyla Akdağ ve Budaközü ve Süleymanlu ve Selmanlu kazalarında vâki Alaüddevle ve Şahruh Bey vakf-ı şerifi (H. 3 Rebiulahir 1288 / M. 22 Haziran 1871). (BOA. Ev.d , vr.2.) Ek-2: BOA. EV. d numaraları defterde Alaüddevle ve Şahruh Bey evkafının Emlak, Akdağ, Budaközü, Boğazlıyan daki vakıflarının Rumi 1256 (M ) yılına ait muhasebe defterinin başlığı. Defter 3 Recep 1263 (Miladi 17 Haziran 1847) tarihinde Muhassıl İzzet Efendi tarafından hazırlanmıştır. 315

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU EKONOMİ POLİTİĞİ ANABİLİM DALI MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları) Yüksek Lisans Tezi İDRİS AKARÇEŞME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2005) s Elbistan da Günümüze Gelmeyen Türk Mimarî Eserleri Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2005) s Elbistan da Günümüze Gelmeyen Türk Mimarî Eserleri Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2005) s. 1-16 Elbistan da Günümüze Gelmeyen Türk Mimarî Eserleri Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI Özet : Elbistan, tarih boyunca birçok uygarlıklara merkezlik etmiştir. Bu çalışma,

Detaylı

Volume I (2015) Lokman TAY. Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Volume I (2015) Lokman TAY. Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume I (2015) H. ÇAL, Boyovası/Boyabat Kazasında Türk Mimarisi (Hurufat Defterlerine Göre).

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI

SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES osmanlı araẟtırmaları, sayı xxxv, 2010, 329-336 Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri H. Ahmet Aslantürk*

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ email: ertan.gokmen@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ 19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ Giriş Mehmet BEŞİRLİ * 19. yüzyılın ortalarına kadar, Samsun kazası, idarî taksimat bakımından Sivas eyaletine bağlı Canik sancağının merkez kazası

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Şekil-1: TR72 Bölgesinin Türkiye İçindeki Coğrafi Konumu

Şekil-1: TR72 Bölgesinin Türkiye İçindeki Coğrafi Konumu 1 1. COĞRAFİ KONUM ve TARİHÇE 1.1. Coğrafi Konum 1. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi coğrafi konum olarak 34 5' ve 38 14' doğu boylamları ile 37 45' ve 40 16' kuzey paralelleri arasında

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI

H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI Özet Hatice ORUÇ 1 - Abdullah ZARARSIZ 2 Bozok sancağı 1522 yılında teşkil edilmiş ve Tanzimat a kadar Eyâlet-i Rûm a ve sonrasında Ankara vilâyetine

Detaylı

YÜZYILLARDA SİVAS ŞEHİR HAYATI. Adnan GÜRBÜZ

YÜZYILLARDA SİVAS ŞEHİR HAYATI. Adnan GÜRBÜZ 15-16. YÜZYILLARDA SİVAS ŞEHİR HAYATI Adnan GÜRBÜZ Özet Eski bir Selçuklu merkezi olarak tarih sahnesinde önemli fonksiyonlar ifa eden ancak Osmanlı döneminde bu özelliğinden yoksun bir şekilde karşımıza

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 25-26 EYLÜL 2014 TOKAT BİLDİRİLER CİLT II Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Murat HANİLÇE

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU 25-26 EYLÜL 2014 TOKAT BİLDİRİLER CİLT I Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Murat HANİLÇE

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

BOZOK SANCAĞI NDAKİ DİNÎ VE EĞİTİM KURUMLARI (XVIII. YÜZYIL)

BOZOK SANCAĞI NDAKİ DİNÎ VE EĞİTİM KURUMLARI (XVIII. YÜZYIL) BOZOK SANCAĞI NDAKİ DİNÎ VE EĞİTİM KURUMLARI (XVIII. YÜZYIL) M. Murat ÖNTUĞ 1 Özet Bozok Sancağı nın dâhil olduğu bölge ilk çağlardan beri değişik kültürlerin nüfuz mücadelesine sahne olmuştur. Türklerin

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN:

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: 1308-9595 Osmanlı döneminde yaptırılan Hicaz Tren İstasyonu Dr. Nurdan ŞAFAK Kutsala Atfedilen Önem: Tarihçi M üslümanların hac ve umre dolayısıyla

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

Şiran Vakıfları * Waqfs of Şiran

Şiran Vakıfları * Waqfs of Şiran Naim Ürkmez Şiran Vakıfları * Naim Ürkmez ** Öz 16. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarına katıldıktan sonra Erzurum eyaletinin Şarkî Karahisar sancağına tâbi nahiye merkezlerinden biri iken, 17. yüzyılda

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Program

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Program Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Program Puan Genel OBK OBK Programın Adı Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Kodu Türü Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Abant izzet Baysal

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 100110018 ABANT İZZET

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH ÖNLİSANS 9, 10 2 3163 3391

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH ÖNLİSANS 9, 10 2 3163 3391 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH ÖNLİSANS 9, 10 2 3163 3391 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU. Doçent Dr. Osman ERSOY

ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU. Doçent Dr. Osman ERSOY ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU Doçent Dr. Osman ERSOY Şer'iye sicilleri, sosyal ve kültürel hayatımızın çok önemli belgeleri olup, bugün çeşitli müzelerimizin arşivlerine mal edilmişlerdir.

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

(TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE)

(TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) i XIX. YÜZYILDA DENİZLİ MERKEZ KAZASINA BAĞLI KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) Hülya ÖZLÜ Eylül 2006 DENİZLİ ii XIX. YÜZYILDA DENİZLİ MERKEZ KAZASINA BAĞLI KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KIRŞEHİR SANCAĞI

XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KIRŞEHİR SANCAĞI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KIRŞEHİR SANCAĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. NURİ KÖSTÜKLÜ HAZIRLAYAN

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİNİN İDARECİ VE HİZMETLİ KADROSU İbrahim BALIK *

ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİNİN İDARECİ VE HİZMETLİ KADROSU İbrahim BALIK * ÖZET ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİNİN İDARECİ VE HİZMETLİ KADROSU İbrahim BALIK * Dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan medreseler, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal aktivitelere de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İl / İlçe Okul Adı Süresi Pansiyon Durumu Kontenjanı 2014 Taban Puanı 1 62419 ANKARA / ÇANKAYA Ankara Fen 4 yıl Pansiyon(Kız/Erkek) 120 495,4233 0,07 2 61326

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Rame MANAJ-Refike SÜLÇEVSİ* KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Günümüz Kosova da ilk devlet arşiv kurumu, 1948 yılında Bölge Eğitim ve Kültür Müdürlüğü çerçevesinde Arşiv Merkezi olarak kurulmuştur.

Detaylı

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ İlhami Bilgin, 1944 yılında Ümmü-İbrahim Bilgin çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon da doğmuş, ilkokulu Samsun da, orta ve lise öğretimini Ankara Yenimahalle Lisesi nde

Detaylı

BOZOK SANCAĞI NDA İSKÂN EDİLMİŞ OLAN PEHLİVANLI AŞİRETİ BEYLERİNDEN MAHMUD VE OĞLU ABDURRAHMAN BEYLERİN HALKA ZULÜMLERİ

BOZOK SANCAĞI NDA İSKÂN EDİLMİŞ OLAN PEHLİVANLI AŞİRETİ BEYLERİNDEN MAHMUD VE OĞLU ABDURRAHMAN BEYLERİN HALKA ZULÜMLERİ BOZOK SANCAĞI NDA İSKÂN EDİLMİŞ OLAN PEHLİVANLI AŞİRETİ BEYLERİNDEN MAHMUD VE OĞLU ABDURRAHMAN BEYLERİN HALKA ZULÜMLERİ Yalçın BAZNA 1* Özet Pehlivanlı aşireti; Bozok başta olmak üzere Kırşehir, Sivas

Detaylı

Dr. Celal Özer EMİROĞLU Hülya EMİROĞLU

Dr. Celal Özer EMİROĞLU Hülya EMİROĞLU Dr. Celal Özer EMİROĞLU Hülya EMİROĞLU mmmmms GtRiŞ ;(?ji*jj arihi önemi çok eskilere dayanan Karaölİİİİİ zü, İç Anadolu Bölgesinde, doqal güzelliği ii ile ünlü şirin bir kasabadır. Türkiye'nin lerbir

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KAYSERİ CAMİ-İ KEBİR (ULU CAMİİ) VAKFI NIN RUMİ 1254 VE 1256 YILLARINA AİT MUHASEBESİ

KAYSERİ CAMİ-İ KEBİR (ULU CAMİİ) VAKFI NIN RUMİ 1254 VE 1256 YILLARINA AİT MUHASEBESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2294 Number: 25, p. 63-87, Summer I 2014 KAYSERİ CAMİ-İ KEBİR (ULU CAMİİ)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PRİZREN VAKIFLARINA DAİR ABOUT PRIZREN ISLAMIC FOUNDATIONS Sadullah GÜLTEN

PRİZREN VAKIFLARINA DAİR ABOUT PRIZREN ISLAMIC FOUNDATIONS Sadullah GÜLTEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kış 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PRİZREN VAKIFLARINA

Detaylı

Türkiye Selçukluları ndan Osmanlı ya Küçük Bir Miras: XIX. Yüzyılda Küçük Karatay (Kemâliye) Medresesi *

Türkiye Selçukluları ndan Osmanlı ya Küçük Bir Miras: XIX. Yüzyılda Küçük Karatay (Kemâliye) Medresesi * Türkiye Selçukluları ndan Osmanlı ya Küçük Bir Miras: XIX. Yüzyılda Küçük Karatay (Kemâliye) Medresesi * Zehra Odabaşı ** Öz İslâm toplumlarının sosyal tarihlerini isabetli ve doğru bir şekilde ortaya

Detaylı

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Say, N. (1999). Niğde, Bor İlçesi Bekdik Kilimleri. Orkun, H. N. (1986). Eski Türk Yazıtları. Ankara: TTK Gümüşçü, O. (2001). XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme

Detaylı

Bozok Tarihi BOZOK TARİHİ

Bozok Tarihi BOZOK TARİHİ BOZOK TARİHİ 1. Bozoklar'ın Bölgeye Yerleşmeleri: Malazgirt Zaferi 'nden sonra, Anadolu'ya akın akın Türk boylan geldi. Oğuz boylarından, özellikle Bozoklar, kültürleriyle birlikte gelip, Yozgat ve çevresindeki

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı