Olmaz denenleri birlikte baflard k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmaz denenleri birlikte baflard k"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Olmaz denenleri birlikte baflard k ktidarda bulundu umuz 8,5 y l içinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel her alanda çok önemli ad mlar att k, mesafeler ald k ve köklü de ifliklikler gerçeklefltirdik. Ancak hiçbir zaman yapamayaca m z sözler vermedik, verdi imiz sözleri de yerine getirdik. Popülist siyaset anlay fl ndan uzak durarak, milletimizi hayal k r kl na u ratmad k, günü kurtaran politikalar üretmedik. Kayg m z hep ülkemizin gelece i ile ilgili oldu. fiahsi ve Parti esasl gelecek kayg lar ile hareket etmedik. AK PARTi olarak, Türkiye nin sorunlar n ve çözüm önerilerimizi milletimizle her zaman aç k yüreklilikle paylaflt k. ktidara gelmek için her yol mubaht r demedik. Bu günlere gelmemizde kuflkusuz ki milletimizin bize duydu u güven ve istikrar arzusu büyük rol oynam flt r. AK PARTi iktidar da sizlerin verdi i yetki ile bu yolda çok önemli ad mlar att. Ama Türkiye yi hak etti i yere tafl mak için hep beraber yürüdü ümüz bu yolda, birli imizi, bütünlü ümüzü ve kardeflli imizi korumal - y z. Husumet zemininde de il, rekabet zemininde siyaset yapmal y z. Biz istiyoruz ki Türkiye, 12 Haziran seçimlerine bar fl içinde yar flan bir siyaset anlay fl ile girsin. 12 Haziran da Türkiye de demokrasi flöleni yaflans n. AK PARTi nin iktidar süresince yapt en büyük yat r m, demokrasiye ve insan haklar na yapt yat r mlard r. Anayasa de iflikli i ile yarg reformu gerçeklefltirildi. Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve HSYK n n yap s de ifltirilerek demokratik bir yap ya kavuflturuldu. Türkiye de kendini öteki hisseden bütün kesimlerin kendilerini bu topraklar n birinci s n f evlad hissetmeleri için gerekli bütün çal flmalar yap lm fl ve alt yap haz rlanm flt r. Ülkemizde yaflayan gayrimüslimlerin en temel sorunlar na hassasiyetle yaklafl lm fl ve onlar n bu ülkenin birinci s n f memnun ve mutlu vatandafl olmalar için ifade ettikleri eksiklik ve aksakl klar n üzerine gidilmifltir ve çözüme kavuflturulmufltur. Bu ülkenin dindarlar için de durum çok farkl de ildi. Onlar n da çok temel problemleri vard. Bu problemlerin çözümü için iyi niyetli yaklafl mlarla sorunlar çözüme kavuflturulmufltur. Alevilerin, Romanlar n k sacas toplumun her kesiminin y llarca yok say lan ve hal n n alt na süpürülen sorunlar cesurca dile getirilmifl ve çözümü için konunun bütün kesimleri ile toplant lar gerçeklefltirilmifltir. Türkiye de Kürt demek, Kürtçe demek bir tabuydu ve hatta yasakt. Bunlar AK PARTi iktidar döneminde ortadan kald - r ld. Ola anüstü hal uygulamas na son verildi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kald r ld. Yine AK PARTi döneminde, üniversitelerde Kürtçe enstitüler kuruluyor. Kürt Dili Edebiyat bölümleri aç l - yor. Devlet Tiyatrolar Kürtçe eserler sergiliyor, Kültür Bakanl taraf ndan Kürtçe kitaplar yay nlan yor. Bir anne art k cezaevindeki çocu uyla kendi anadilinde konuflurken, devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yay n yap yor. Tüm bu yap lanlar ortadayken kimse AK PARTi nin icraatlar ve yat r mlar n n merkezinde insan n oldu unu inkâr edemez. Dün oldu u gibi bugün de yat r mlar m z insan odakl ve yar n da att m z her ad m n merkezinde insan olacak. Say n Genel Baflkan m z ve Baflbakan m z Recep Tayip Erdo an n ifadesiyle ustal k dönemi olarak gördü ümüz üçüncü iktidar dönemimizde milli birlik ve kardefllik ruhunu egemen k larak toplumsal sorunlar çözmeye kararl y z y l nda bir gün sonras n n bile tahmin edilemedi i bir Türkiye den, bugün 2011 y l nda 2023 y l için büyük hedefler koyan bir Türkiye ye ulaflt k. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. y l olan 2023 y - l nda Türkiye yi hak etti i noktaya, halk - m z ise hak etti i refah düzeyine ulaflt rmakt r. Bugünlere hep beraber çal flarak geldik, yar nlara da beraber yürüyece iz. Birçok fley hayaldi gerçek oldu. Zorlar ve olmaz denenleri birlikte baflard k. 3 Kas m Temmuz 2007 y llar aras ndaki ç rakl k dönemimizde, 22 Temmuz Haziran 2011 aras ndaki kalfal k dönemimizde oldu u gibi AK PARTi; 12 Haziran dan sonraki ustal k döneminde de Türkiye ye çok daha büyük sevinçler yaflatacakt r. Yoksullu u yenmifl, gelece e güvenle bakan bireylerden oluflan, sosyal bar fl içinde yaflayan dinamik bir Türkiye için, 12 Haziran genel seçimlerinin ard ndan üçüncü dönemde de iktidara talibiz. 12 Haziran da son 8,5 y ld r, 4 seçimde oldu u gibi sand kta yine milletin iradesi tecelli edecek, halk m z n yeniden istikrara evet diyece i inanc ile yeni say - m zda görüflmeyi diliyorum.

4 Ç NDEK LER 10 Türkiye Haz r Hedef 2023 Türkiye nin önümüzdeki 4 y l n de il 12 y l n planlayan AK PAR- Ti nin seçim beyannamesi AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, taraf ndan 16 Nisan da AK PARTi Genel Merkezi nde genifl kat l ml bir bas n toplant s ile kamuoyu ile paylafl ld Baflbakan Erdo an: stikrar olan Türkiye stikbali olan bir Türkiye dir AK PARTi, 18 Nisan da Ankara ARENA da düzenlenen törende adaylar n tan tt. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla gerçeklefltirilen törende, önce Baflbakan Erdo an bir konuflma gerçeklefltirdi ard ndan da 81 ilin tüm adaylar tek tek tan t ld. Mevlüt Çavuflo lu AKPM de bir Türk Baflkan AK PARTi kurucu üyelerinden olan Mevlüt Çavuflo lu, 22. ve halen 23. dönem Antalya Milletvekili olarak TBMM üyesi olmas n n yan nda, 2010 y l n n Ocak ay nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Baflkanl na seçildi. Kuzey Irak a tarihi ziyaret AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 28 Mart ta resmi bir ziyaret için Irak a gitti. Irak n baflkenti Ba dat ta temaslarda bulunan Baflbakan Erdo an, ziyaretinin ilk gününde Irak Baflbakan Nuri El Maliki ile bir araya geldi. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya M. Caner fiahin > Mart-Nisan 2011 Y l 8 Say 69 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Çanakkale Zaferi 18 Mart Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça nda 253 bin Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda Türkler kadar kay p b rakarak Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar - burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. stiklâl Marfl n n kabulü 12 Mart 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi aç ld 23 Nisan 1920 Misâk- Millî nin Meclis-i Mebusan taraf ndan kabulü üzerine iflgal kuvvetleri taraf ndan meclis kapat ld ve stanbul iflgal edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç lan Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas - n kabul etmek temel ilkedir. TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan d r. Bu kararlarla TBMM sadece yasama yetkisini de il, yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini oluflturan mecliste toplamaktad r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d - yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. 12 Mart Mehmet Akif Ersoy un fliiri, TBMM de stiklâl Marfl olarak kabul edildi (1921) y l na kadar Ali R fat (Ça atay) Beyin Bestesi ile okundu dan sonra Zeki Üngör ün bestesi ile okunmaya baflland. lk Osmanl Parlamentosu 20 Mart 1877 Ik Türk Parlamentosu, 20 Mart 1877 de çal flmalar na bafllad. ki dereceli seçimler sonucu oluflan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildi i gibi "Meclis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69 u Müslüman ve 46 s Müslüman olmayan 115 üyeden olufluyordu. II. nönü Zaferi 1 Nisan Mart 1921 de Bursa dan ilerlemeye bafllayan Yunan iflgal ordusunu Türk askeri yüksek azmi ile 31 Mart akflam kanl çarp flmalar sonucunda nönü mevkiinde durdurmay baflarm flt r. 31 Mart gecesinden itibaren Yunan kuvvetleri ç k fl mevzilerine çekilmek zorunda kalm flt r. Bu zafer Mustafa Kemal Pafla n n ifadesiyle milletin makus talihini yenen bir zaferdir. Turgut Özal vefat etti 17 Nisan 1993 Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanamayan büyük bir halk kat l m yla topra a verildi. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 60 bin esnafa müjde > Sanayi Ticaret Bakan Nihat Ergün, 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunlar n 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon liray bulan anapara borçlar n n yeniden yap land r laca n, 215 milyon liral k gecikme cezas borcunun da silinmesine imkan sa lanaca n aç klad. 15 Nisan 2011 tarihine kadar baflvuru yapan esnaf ve sanatkarlar bu düzenlemeden yararlanabilecek sonunda 402 kooperatif kredi kulland rabilirken, bugün bu say 757 ye ulaflt y l sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkar n kulland kredi tutar 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklafl k 4 milyar lira kredi kulland. Bir baflka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkar say s 4 kat na, kredi miktar ise 26 kat na ç kt. Objektifler bir kez daha tar ma odaklanacak > Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n tar mla sanat foto raf karelerinde buluflturan Tar m ve nsan Ulusal Foto raf Yar flmas n n bu y l üçüncüsünü düzenliyor. Herhangi bir yafl ve benzeri s n rlama olmayan yar flman n baflvurular 22 Temmuz 2011 gününe kadar yap labilecek. Yar flmada dereceye girenlere toplamda 15 bin TL lik ödül verilecek. Yar flman n temalar aras nda her türlü tar msal faaliyetler ile hayvanc l k, toprak, su ürünleri, g da ve muhafazas, tar m ürünlerinin ifllenmesi, çiftçi, köy ve köylüyle ilgili görselleri yer al yor. Befl kategoride düzenlenen yar flman n bu y l ödül miktar da art r ld. Toplamda 15 bin TL lik ödül da t lacak. Devlet Tiyatrolar sahne say s 2011 sezonu bitmeden 58 e ç kacak > Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, 13. Adana Devlet Tiyatrolar Sabanc Uluslararas Tiyatro Festivali törenine kat ld. Türkiye de tiyatro sahnesi, Cumhuriyet tarihinin önceki dönemlerine göre övünçle k yaslayabilece im kadar h zla art yor diyen Bakan Günay, Devlet Tiyatrolar n n 2011 sonu hedefini aç klad : 2008 Mart nda bu etkinliklere ilk defa Bakan s fat yla geldi imde, Türkiye de Devlet Tiyatrolar n n 32 sahnesi vard. fiimdi 2011 sezonu bitmeden, yani haziran n sonuna kadar Kayseri, Denizli ve Ordu da açaca m z yeni sahnelerle bu say 58 olacak. Devlet Tiyatrolar 61 y l önce kuruldu, y lda 32 sahneye ulafl rken, son 4 y lda sahne say s 58 e ulaflt. Yani Cumhuriyet tarihinde aç lm fl sahne say s n neredeyse katlam fl bir arkadafl n z olarak milletim ad na bu sevincimi paylaflmak istiyorum. 4 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI SBN ye 15 günde 5 bin üye > Sa l k çal flanlar ile Bakanl k aras nda do rudan ve güvenilir bir iletiflimi sa lamaya yönelik olarak haz rlanan Sa l kta Buluflma Noktas (SBN) web sayfas yay n hayat na bafllad. Sa l k çal flanlar n n yo un ilgi gösterdi i sitede üyelerden gelen sorulara konunun uzmanlar taraf ndan en k sa sürede cevap verilerek, sektörde yaflanan sorunlara çözüm bulunmas hedefleniyor. Gündem sayfas sayesinde okuyucular, Türk ve dünya bas n ndan seçilmifl haberleri de takip edebiliyorlar. Sa l k çal flanlar n, arac s z buluflma noktas adresine davet eden Bakan m z Prof. Dr. Recep Akda, Bizlerle kuraca n z do rudan iletiflimin sa l k hizmetlerinin kalitesinin ve sa l k çal flanlar n n motivasyonunun artmas na katk sa layaca kanaatindeyiz dedi. 81 ilin tamam na do algaz > Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, 81 ilin tamam na do algaz verilmesiyle ilgili çal flmalar n tüm h z yla sürdü ünü bildirdi. fiu anda 66 ile do algaz ile ilgili da t m devam ediyor. Bu illerimizi inflallah 81 ile ç karaca z, önümüzdeki y l n sonuna kadar. Bu konuyla alakal BOTAfi boru hatlar n döfleyecek ve getirecek. Özel sektör de bu tercihleri yapt ktan sonra inflallah vatandafllar m z n kullan m na sunmufl olacak. 4 bin 500 civar nda do algaz boru hatt vard, flu anda 11 bin 500 kilometre civar nda var. 89 ile 2002 y llar aras nda toplam 13 senede sadece 9 ilde do algaz varken, flu anda 67 ilde do algaz da t m yla ilgili hizmetlerin verilme noktas nda devam ediyor. Mardin Olgunlaflma Enstitüsü aç ld > Geleneksel el sanatlar n gelifltirmeyi hedefleyen Kültür-El el sanatlar n n tan t m toplant s ve Mardin Olgunlaflma Enstitüsü nün aç l fl Emine Erdo an n himayelerinde ve Millî E itim Bakan Nimet Çubukçu nun kat l mlar yla gerçeklefltirildi. Kültür-El projesinin, flehirlerin turistik potansiyelini ortaya ç karaca n ifade eden Emine Erdo an, kaybolmaya yüz tutan de erlerin, sanatlar n, el ifllerinin bu proje sayesinde yeniden hayata dönece ini, karfl l n bulaca n, hem genç nesillerin, hem dünyan n Türkiye nin bu eflsiz ürünleriyle tan flaca n söyledi. Millî E itim Bakan Çubukçu, projedeki hedef kitlenin, geleneksel el sanatlar na ilgi duyan tüm bireysel ve kurumsal kat l mc lar oldu unu belirterek, projenin Mardin den sonra Bursa, Çanakkale, Diyarbak r, Eskiflehir, Erzurum, Manisa, Siirt, Trabzon ve Adana da uygulanaca n aç klad. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Libya da komuta NATO ya geçti > Libya da koalisyon güçlerinin harekat n n 12. gününde NATO beklenen ad m att. NATO Genel Sekteteri Anders Rasmussen, Libya ya yönelik operasyonunun komutas n n resmen NATO ya geçti ini aç klad. Operasyonlar n insani yard m merkezi ise zmir olacak. Genel Sekreter, önceliklerinin Libya yla ilgili Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar na uygun olarak sivilleri ve sivillerin yaflad bölgeleri sald r tehdidine karfl korumak olaca n söyledi. NATO, BM Güvenlik Konseyi nin kararlar na uygun olarak Libya ya silah ambargosu ve uçufl yasa yla sivillerin korunmas n hedefleyen operasyona önümüzdeki günlerde özellikle Arap ülkelerinden kat l m bekliyor. Belçika hükümet kuramama rekorunu geri ald > Geçen yaz yap lan seçimlerin ard ndan geçen 289 günde hükümetin kurulamad Belçika, bu alanda dünya rekorunu Irak tan devrald. Belçika da 13 Haziran 2010 seçimleri sonras nda birçok farkl formül ve arabulucuyla yap lan koalisyon pazarl klar, siyasi partileri ayn masa etraf nda toplayamad. Irak ta ise geçen y l seçimlerin ard ndan koalisyon pazarl klar 249 günde tamamlanm fl, yeni hükümetin kurulmas 289 günü bulmufltu. Dünya nüfusunun yüzde 17 si Hindistan da > Hindistan da bu y l yap lan nüfus say m verilerine göre, ülkede yaklafl k 1,21 milyar kifli yafl yor. Bir baflka ifadeyle, dünya nüfusunun yüzde 17 si Hindistan da bulunuyor. Son 10 y lda Hindistan da nüfusun, tahminlere yak n bir flekilde, 181 milyon artt bildirdi. K z ve erkek çocuklar n say s na iliflkin analize göre, hastanelerin do umdan önce bebe in cinsiyetini ailelere aç klamas n n yasakland, hala k z bebek cinayetlerin görülmeye devam etti i ülkede, erkeklere göre daha az say da k z çocu u do uyor ya da hayatta kal yor. 6 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Suriye de kar flt > Ortado u daki yönetim karfl t gösteriler Suriye ye de s çrad. Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esad, ülkesindeki gösterilerle ilgili olarak, reform ad mlar na 2005 de karar verildi ini, ancak baz iç ve d fl geliflmelerden dolay öncelik s ras n n de iflti ini söyledi. Beflar Esad n halka seslenifli ortal sakinlefltirmedi. Bu geliflmeler üzerine Suriye yönetimi tarihi nitelikte bir reform paketi aç klad. 48 y ld r süren ola anüstü hal yasas n n kald r lmas için çal flma bafllat lacak, yolsuzlukla mücadele için etkin mekanizmalar kurulacak ve protesto gösterilerinde tutuklanan herkes serbest b rak lacak. Ola anüstü hal uygulamas, 1963 te Baas partisinin iktidara gelmesinden bu yana yürürlükte bulunuyor. Bu uygulama, yönetime, mahkeme karar olmadan tutuklama yapma ve yarg lama olmaks z n istediklerini cezaevinde tutma olana tan yor. Japonya ne zaman aya a kalkar? > Dünya Bankas, deprem ve tsunami felaketinin vurdu u Japonya n n yeniden inflas n n 5 y l sürebilece ini bildirdi. Ülkeyi 11 Mart ta vuran 9 büyüklü ündeki deprem ve sonras nda meydana gelen tsunamide, resmi rakamlara göre 8 bin 649 kifli öldü, 12 bin 800 den fazla kifliyse hala kay p. Japonya daki deprem ve tsunami sonras zarar gören Fukuflima nükleer santralinde yaflanan korku her geçen gün büyüyor. Mühendislerin deniz suyu kullanarak reaktörleri so utma çabas ise radyaoaktif s z nt y durdurmakta baflar l olamad. Fukuflima Nükleer Santrali ne yak n yerleflim yerlerinde yap lan ölçümlerde musluk suyu, yeflil sebzeler ve hayvansal g dalarda radyasyona rastland. M s r da sand ktan % 77 evet ç kt > M s r, demokrasiye geçifl yolunda ilk s nav n verdi. Hüsnü Mübarek yönetiminde 30 y l n ard ndan gelen ilk özgür oylamada, anayasa de ifliklik paketi yüzde 77 ile kabul edildi. Anayasa de ifliklik paketinin kabulü ile, parlamento ve devlet baflkan seçimlerinin bu y l içinde yap lmas n n yolu aç ld. De ifliklikle, cumhurbaflkan n n görev süresi 6 y ldan 4 y la indi ve en fazla iki dönem seçilebilme s n rlamas getirildi. Askerî yönetim, parlamento seçiminin Eylül, Cumhurbaflkan seçiminin de, hemen ertesinde gerçekleflmesi planlanan M s r da, bu sürecin tamamlanmas yla yönetimi sivil yetkililere devredece ini aç klad. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 7

10 Baflbakan Erdo an: stikrar olan Türkiye stikbali olan bir Türkiye dir BAfiBAKAN ERDO AN: BUGÜN BURADA TÜRK YE N N TÜM RENKLER VAR. BU FOTO RAF BÜYÜK TÜRK YE N N FOTO RAFIDIR. BU FOTO RAF, BARIfiIN, ST KRARIN, DEMOKRAS N N, REFAHIN, FOTO RAFIDIR. > AK PARTi, önümüzdeki dört y l boyunca Türkiye yi yeni baflar lara tafl maya aday 550 ismi belirledi. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri için aday listeleri 11 Nisan da Yüksek Seçim Kurulu na teslim edildi. AK PARTi, 18 Nisan da Ankara ARENA da düzenlenen törende adaylar n tan t. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla gerçeklefltirilen törende, önce Baflbakan Erdo an bir konuflma gerçeklefltirdi ard ndan da 81 ilin tüm adaylar tek tek tan t ld. Konuflmas na Bir kuyumcu hassasiyetiyle ak sütün içindeki ak k l fark edecek kadar büyük bir titizlikle adaylar m z tespit ettik diyerek bafllayan Baflbakan Erdo- an, 6 bine yak n baflvuru aras ndan 550 aday n k l k rk yaran bir incelikle belirlendi ini söyledi. Bu foto raf Türkiye nin foto raf Salonda, Türkiye nin bütün renklerinin, seslerinin, nefeslerinin ve zenginliklerinin bulundu unu belirten Baflbakan Erdo an, bu foto raf n, büyük Türkiye foto raf oldu unu söyledi. Bu tablonun yeniden büyük bir Türkiye nin foto raf oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, bu tablonun Türkiye nin umudunu yans tt kadar, Afganistan n, Irak n, Libya n n Filistin in, Saraybosna n n, Gazze nin ve Kudüs ün de umudunu yans tt n belirtti. Yetkiyi milletten al r, hesab n millete veririz AK PARTi nin 8,5 y l boyunca hiçbir tehdide boyun e medi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Biz, 8,5 y l boyunca çetelere, mafyaya, karanl k suç örgütlerine asla ve asla boyun 8 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

11 Baflbakan Erdo an: Bizim kadrolar m z smarlama kadrolar de ildir. Bizim kadrolar m z çeteleri, mafyay, hukuk d fl suç örgütlerini temsil eden, onlardan beslenen, onlarla yol arkadafll yapan de il, milletle gönül birli i yapan, kader birli i yapan bir kadrodur. e medik. Çetelerin karfl s nda boynunu bükenlerden, haz r ola geçenlerden, ruhunu çetelere satanlardan olmad k. Milletin emanetini kutsal bildik, o emaneti hakk yla tafl d k, o emaneti yere düflürmedik. Türkiye yi ayd nl a kavuflturduk, daha da ayd nlatmaya devam edece iz. flte ayd nl a tahammül edemeyenler, karanl ktan medet umuyorlar. Biz gücümüzü milletten al r, yetkiyi milletten al r, hesab m z millete veririz. 8,5 y l önce hayal gibi görünen, ulafl lamaz gibi görünen birçok hedefi biz gerçe- e dönüfltürdük. Rekor seviyelere, tarihi seviyelere ulaflt k. fiimdi daha büyük hedefleri evvel Allah belirledik, hayallerimizi kurduk ve buna do ru yol al yoruz. stikrar olan Türkiye, itibar ve istikbali olan bir Türkiye dir. 4 seçimde 7 bölgenin galibi AK PARTi AK PARTi nin girdi i her seçimde, Türkiye nin 7 co rafi bölgesinde de birinci oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, 80 vilayetten milletvekili ç kard n ifade etti. 12 Haziran da da inflallah bu sonucu alma gayretindeyiz diyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 9

12 BAfiBAKAN ERDO AN: M LLET M ZE, TÜRK YE N N GERÇEK FOTO RAFINI SUNUYOR, VERD SÖZLER YER NE GET RM fi OLMANIN GÜVEN YLE SADECE VE SADECE YAPAB LECEKLER M Z VAAT ED YORUZ. leri demokrasi Büyük ekonomi Güçlü toplum Yaflanabilir çevre ve marka flehirler Lider ülke

13 AK PARTi, TÜRK YE N N ÖNÜMÜZDEK 12 YILINI, CUMHUR YET N 100. YILI OLAN 2023 Ü HEDEFLEYEN SEÇ M BEYANNAMES N AÇIKLADI. AK PARTi N N SEÇ M BEYANNAMES, HAYAL TAC RL YAPMAK, UMUT S MSARLI I YAPMAK Ç N DE L, TÜRK YE YE SON DERECE GÜÇLÜ, MAKUL, MANTIKLI B R YOL HAR TASI ÇIKARMAK Ç N HAZIRLANDI. > Türkiye nin önümüzdeki 4 y l n de il 12 y l n planlayan AK PARTi nin seçim beyannamesi AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, taraf ndan 16 Nisan da AK PARTi Genel Merkezi nde genifl kat l ml bir bas n toplant s ile kamuoyu ile paylafl ld. 8 y l önce 12 saat sonras - n bile göremeyen Türkiye, bugün art k önündeki 12 y l n planl yor. Türkiye, yak n tarihinde gerçekleflmesi mümkün olmayan vaatlerle halk kand ran siyasi anlay fllar n bedelini çok a r ödedi. O ne veriyorsa ben 5 fazlas n verece im diyen bu anlay fllar, seçim öncesinde sadece oy alabilmek için s n rs z ve ölçüsüz bir flekilde vaatlerde bulundular ancak iktidara geldiklerinde bu sözlerini unuttular. Milletimizi hayal k r kl na u ratt lar. 8,5 y ld r her seçimde oldu u gibi 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde de AK PARTi, yine sadece ve sadece yapabileceklerini vaat ediyor. Milletin, Türkiye nin gerçek foto raf - n ortaya koyuyor, verdi i sözleri yerine getirmifl olman n verdi i güvenle, umut tacirli i yapmadan, mant kl bir yol haritas sunuyor. Baflbakan Erdo an n kamuoyuna aç klad AK PARTi Seçim Beyannamesi, befl ana bafll ktan olufluyor: leri Demokrasi, Büyük Ekonomi, Güçlü Toplum, Yaflanabilir Çevre ve Marka fiehirler ve Lider Ülke. ktidara gelmek için, 3-5 fazla oy almak için, ilkeli siyaseti, dürüst siyaseti terk edenlere milletin tenezzül etmeyece- ini belirten Baflbakan Erdo an, ktidara gelebilmek için yalan, iftiray, istismar meflru görenlere, bunun yan nda milletten de il çetelerden, mafyadan, kanal k güç odaklar ndan güç devflirmeye çal flanlara milletim bu seçimlerde de eminim ki yüz vermeyecektir dedi. Beyannamede ortaya konulan hedeflerin her birinin ulafl labilir hedefler olarak tespit edildi ini, üzerinde çal fl ld n ve ad m n böyle at ld - n belirten Baflbakan Erdo an, 8,5 y ll k deneyimimizle, yapt klar m zla, eser ve hizmetlerimizle bu beyannamedeki hedeflerimizi de gerçeklefltirece imize samimi olarak inan yoruz fleklinde konufltu. Baflbakan Erdo an, AK PARTi nin iktidarda bulundu u, 3 Kas m Temmuz 2007 aras dönemi ç rakl k, 22 Temmuz Haziran 2011 aras dönemi kalfal k dönemi olarak nitelendirdi. 12 Haziran dan itibaren ise ustal k döneminin bafllayaca n belirten Baflbakan Erdo an, Daha büyük projelerle, daha büyük yat r mlarla Türkiye yi güçlü bir dünya devleti yapmak için vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Gayreti bizden, destek milletimizden, Tevfik Allah tan dedi.

14 leri demokrasi AK PARTi OLARAK, BAfiTAN BER SÖYLED M Z fiudur: M LL B RL K VE KARDEfiL K PROJEM Z N HEDEF, TÜRK YE N N NERES NDE YAfiARSA YAfiASIN, HERKES N AMA HERKES N KEND S N BU DEVLET N Efi T VE HÜR VATANDAfiI OLARAK H SSETMES N SA LAMAKTIR. > Kuruldu u andan itibaren Türkiye nin kalk nmas n n, her alanda ilerlemesinin kronik sorunlar n çözmenin ancak ve ancak özgürlüklerin genifllemesi, demokrasinin en modern ve en ileri standartlara ulaflmas yla mümkün olaca n vurgulad AK PARTi. ktidarda bulundu u 8.5 y l boyunca, ekonomik baflar lar, demokratikleflmede temel hak ve özgürlüklerin geniflletilmesinde sa lanan baflar lar ile bafla bafl ilerledi. flte AK PARTi nin 12 y ll k seçim beyannamesi de devleti milletin efendisi de il, ona hizmet eden bir araç olarak gören bu anlay flla oluflturuldu. AK PARTi Seçim Beyannamesi nden AK PARTi, güvenlik için özgürlü ü feda eden bir anlay fl kesinlikle reddeder. Sivil toplum bizim demokrasi anlay fl m z n olmazsa olmaz d r. AK PARTi ye göre yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ndand r. K saca AK PARTi, Türkiye nin tabandan gelen en önemli demokratiklefltirici siyasi gücü oldu unun bilincindedir. Yeni iktidar döneminde sivil ve özgürlükçü bir anayasa yap m na önayak olarak bu misyonunu sürdürecektir. Tüm toplumsal kesimlerin kat l m yla oluflturulacak bu anayasa, Türkiye de demokratikleflmenin kusursuz iflleyebilmesi için vazgeçilmezdir. Ancak tam manas yla demokratikleflmifl, tüm kurumlar n kendi yetki alanlar na çekildi i millet iradesinin bütünüyle egemen oldu u bir Türkiye, muas r medeniyet seviyesine ulaflm fl olacakt r. Demokratikleflme AK PARTi li y llar her konuda oldu u gibi demokratikleflme aç s ndan da Türkiye nin de iflim y llar d r. Bu dönem Türk Demokrasisinin Normalleflme y llar oldu. Hükümetlerimizin son sekiz y lda att - demokratikleflme ad mlar n n baz lar flunlard r: Normalleflme sürecinin ilk ad - m olarak OHAL kald r ld. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne yap lan bireysel baflvurular sonucunda verilen kararlar n yarg laman n yenilenmesi sebebi say lmas için usul kanunlar m zda de ifliklikler yap ld. Toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk n n kullan m n n daha demokratik temele dayand r lmas amac yla 2911 say l Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu nda gerekli de ifliklikler yap ld. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2004 y l nda hukuk sistemimizden ç kar ld. Dil yasaklar kald r ld. Sürekli Kürtçe yay n yapan TRT fiefl ve TRT Arapça bu anlamda bir dönüm noktas d r. 12 Eylül 12 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

15 darbesini gerçeklefltirenlerin yarg lanmas n n önündeki engel kald r ld. Yeni iktidar dönemimizde de bu yöndeki çal flmalar m z sürecek ve demokrasimiz bütün kurum ve kurallar yla en üst düzeye ulaflacakt r. Milli Birlik ve Kardefllik Projesi Terör gibi çok boyutlu sorunlar, tek bir söylem üzerinden anlamak ve çözmek mümkün de ildir. AK PARTi, ustal k dönemi olarak gördü ü üçüncü iktidar döneminde milli birlik ve kardefllik ruhunu egemen k larak tüm toplumsal sorunlar çözmeye kararl d r. AK PARTi olarak, bafltan beri söyledi imiz fludur: Milli Birlik ve Kardefllik Projemizin hedefi, Türkiye nin neresinde yaflarsa yaflas n, herkesin ama herkesin kendisini bu devletin eflit ve hür vatandafl olarak hissetmesini sa lamakt r. AK PARTi, BU NORMALLEfiME SÜREC N N TAMAMLANMASI, DEMOKRAS N N TÜM KURUM VE KURALLARIYLA YERLEfiT R LMES, EKS K DEMOKRAS DEN LER DEMOKRAS YE GEÇ fi N TAM OLARAK SA LANMASI Ç N ÜÇÜNCÜ DÖNEM KT DARA TAL PT R. Yeni Anayasa AK PARTi ye göre yeni anayasa, bireylerin haklar n en etkili flekilde korumal d r. Esasen, Türkiye nin her alanda kat etti i mesafe ve yükselen toplumsal talep, yeni anayasay ertelenemez hale getirmifltir. Bu nedenle üçüncü iktidar dönemi yeni anayasa dönemi olacakt r. AK PARTi, kuruluflundan itibaren hedefledi i ve ilk iki dönemde olgunlaflt rd yeni anayasa sürecini tamamlamaya karal d r. Yeni anayasa demokratik ve kat l mc yöntemle haz rlanacakt r. Yeni anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan yap lacakt r. Yeni anayasa, insan odakl, özgürlükçü bir anayasa olacakt r. Güven veren adalet sistemine ulaflmak için yapacaklar m z Yarg lamalar daha da h zland r lacak, stinaf Mahkemeleri faaliyete geçirilecektir. Reformlar tamamland nda, yarg kimsenin ön veya arka bahçesi de il, milletin olacakt r. Hukuk milletin ad na iflleyecek. Hakimler millet ad na karar verecek. Her fleyin sahibi millet olacakt r. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 13

16 Korkutanlara asla boyun e meyin BAfiBAKAN ERDO AN: B Z MLE H ZMETTE YARIfiAMAYANLAR, 8 YIL BOYUNCA KAOS ÜRETEREK, KARGAfiA ÜRETEREK, YALAN, FT RA ÜRETEREK, M LL RADEYE YÖN Ç ZECEKLER N ZANNETT LER. > Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, 18 fiubat ta AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi nin Türkiye de hizmet siyasetini egemen k ld n söyledi. Muhalefet partilerinin AK PARTi ile yar flamad n belirten, Baflbakan Erdo an, Bizimle hizmette rekabet edemeyenler, biz milletle iflbirli i yaparken, onlar gittiler çetelerle iflbirli i yapt lar dedi. 8 y l boyunca tek bir proje üretmediler 8 y l boyunca muhalefet partilerinin Türkiye nin gelece ine iliflkin tek bir proje, Türkiye yi büyütmeye, aziz milletimizi refaha ulaflt rmaya yönelik tek bir hedef koyamad klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Ortaya herhangi bir vizyon koyamayanlar, centilmenlik d fl hareketlerden medet umdular. Biz Türkiye yi büyütmenin mücadelesini verirken, onlar Türkiye nin paças ndan tutup afla ya çekmenin mücadelesi içinde oldular. Biz yurt içinde, yurt d fl nda Türkiye ye güç kazand r rken, itibar kazand r rken, onlar demokrasi d fl, hukuk d fl yollardan halk n iktidar n y pratman n, demokrasiyi törpülemenin gayreti içinde oldular. Bizimle hizmette yar flamayanlar, bizimle rekabet edemeyenler 8 y l boyunca kaos üreterek, kargafla üreterek, yalan, iftira, çamur üreterek, milli iradeye yön çizeceklerini zannettiler. Türkiye de ifl siyaseti yönlendirmek, flekillendirmek, milleti korkutarak iktidar y pratmak amac yla her seçim öncesinde terör örgütü ihale üstlenmifltir. Korku tüneli yaratmaya çal fl yorlar Baflbakan Erdo an, CHP, MHP ve BDP nin ortak bir söylem oluflturarak, arkalar na baz destekçilerini, yandafllar n da alarak, Türkiye sanki bir korku tünelindeymifl gibi kampanya yürüttüklerini söyledi. Türkiye de bir korku imparatorlu u kuruluyormufl gibi bir ortam n yarat lmaya çal fl ld n belirten Baflbakan Erdo an, hizmette yar flamayanlar n tehdit ederek rant sa lamaya çal flt klar n ifade etti. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Milletim korkmas n, CHP li, MHP li, BDP li kardeflim asla korkmas n, çekinmesin. Korkutanlara asla boyun e mesin. 14 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

17 Baflbakan Erdo an ve törene kat lan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, birlikte banliyö treninin makinist odas nda bir süre seyahat ettiler. Demokrasi otoban n da güçlendiriyoruz ZM R, MENEMEN DEN MAN SA YA, AL A A DAN BERGAMA YA KADAR UZANACAK BANL YÖ HATTINA KAVUfiTU. TÜRK YE N N EN BÜYÜK fieh R Ç TOPLU TAfiIMA PROJES LE SADECE ZM R DE L BÖLGEN N TAMAMININ ULAfiIM SORUNUNA KÖKLÜ B R ÇÖZÜM ÜRET LECEK. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 6 Mart ta gitti i zmir de, EGERAY Sistemi ZBAN Bölümü nün aç l fl n gerçeklefltirdi. Baflbakan Erdo an, EGERAY Sistemi ZBAN Bölümü nün AK PARTi Hükümetinin partizanl - a asla tevessül etmedi inin, 81 vilayet aras nda ayr m yapmad n n, 74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklad n n somut bir eseri oldu unu belirtti. stanbul un ancak 15 y l önce Ankara, zmir, Antalya, Konya, Bursa ve Kayseri nin ise son y llarda metroyla tan flt n belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye yi ulafl m noktas nda en ça dafl, en modern araç ve imkanlarla buluflturman n gayreti içindeyiz dedi. Ulafl m medeniyetin oldu u kadar, demokrasinin, insanca yaflam n da önemli bir arac olarak görüyoruz diyen Baflbakan Erdo an, Otobanlar infla ederken demokrasi otoban n da güçlendirmek, geniflletmek, ileri standartlara ulaflt rmak için gayret gösteriyoruz fleklinde konufltu. Tüm bölgenin ulafl m sorununa köklü bir çözüm üretilecek Alia a dan bafllayarak kuzeyde Menemen, Çi li, Karfl yaka, Alsancak, güneyde ise fiirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes Havaalan ve Cumaovas na kadar uzanan bir hatta, günde ortalama 550 bin yolcu güvenle ve konforla seyahat edecek. Toplam 31 istasyon ve 79 kilometrelik çift hattan oluflan bu sistem Alsancak ile Alia a aras - n 60 dakikaya, Alsancak ile Cumaovas aras n ise 26 dakikaya düflürecek. Kuzeydeki hat ise Menemen den Manisa ya, Alia- a dan da Bergama ya kadar uzanacak, böylece sadece zmir in flehir içi ulafl m de il, bölgenin tamam n n ulafl m sorununa köklü bir çözüm üretilecek. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Baflbakan Erdo an: Çocuk yaflam n anlam d r, neflesidir BAfiBAKAN ERDO AN: ÇOCUKLUK MASUM YETT R, TEM ZL KT R, SEVECENL KT R. ÇOCUK YAfiAMIN ANLAMIDIR, NEfiES D R. ÇOCUKLARIN BAKTIKLARI YERDEN DÜNYAYA BAKMAK, ÇOCUK NAZARIYLA GEL fimeler N ZLEMEK B R ZENG NL KT R. > 1. Türkiye Çocuk Haklar Kongresi, 27 fiubat ta stanbul da Haliç Kongre Merkezi nde düzenlendi. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, kongrenin kapan fl nda yapt konuflmada, Çocuklar n bakt klar yerden dünyaya bakmak zenginliktir dedi. Çocuklar m z n haklar art k anayasal teminat alt nda Kongre de konuflan Baflbakan Erdo an, 8 y lda Türkiye genelinde 160 bin yeni derslik aç ld n belirterek, her y l en büyük yat r m n e itime yap ld n ifade etti. Okullara yaklafl k bir milyon bilgisayar gönderildi ini ifade eden Baflbakan Erdo- an, art k okullara de il s n flara bilgisayar gönderildi ini söyledi. Çocuklar n okullar n bitirdiklerinde dünya üniversiteleriyle boy ölçüflecek üniversitelerde e itim görmesi için 8 y lda 80 yeni üniversite kuruldu unu belirten Baflbakan Erdo- an, bütün flehirlere üniversite kazand r ld n ifade etti. Sadece e itim noktas nda de il, çocuklar n en kaliteli sa l k hizmetlerini alabilmesi için, haklar n yasal ve anayasal güvenceye kavuflturmak için de önemli ad mlar n at ld n söyleyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Sosyal güvenlik ve genel sa l k sigortas alan nda yapt m z reformla art k 18 yafl ndan küçük her çocu umuz, sosyal güvenlik kapsam alt nda, aile hekimli- i baflta olmak üzere tüm aile fertlerine art k do ufltan itibaren genel sa l k hizmetlerinden istifade imkan n haz rl yoruz. Sa l kl bireylerin yetiflmesi için salg n hastal klara karfl daha güçlü mücadele ediyor, her çocu un afl lanmas, düzenli kontrollerinin yap lmas için azami dikkat gösteriyoruz y l nda ç kard - m z yasayla istismar n, ihmalin önüne geçiyoruz y l nda yapt m z Anayasal de ifliklikle çocuklara pozitif ayr mc l k getirdik. Art k sizin haklar n z anayasal teminat alt ndad r. Anayasa n n 41. Maddesi ailenin korunmas n düzenliyordu. Biz buna çocuk haklar n da ekledik. Bütün bunlarla birlikte infla etti imiz yollar, yapt - m z konutlar, ekonomideki iyileflmeleri, sizleri düflünerek yap yoruz. Çünkü biz sadece geçmifl nesillerin emanetini de il, gelecek nesillerin de emanetini tafl d - m za inan yoruz. 16 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

19 Kad na ve çocu a yönelik fliddete karfl y z 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE HATAY DA MEDEN YETLER N BULUfiMA NOKTASI ANADOLU DA KADININ GÜÇLEND R LMES PROGRAMINA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, fi DDET N HER TÜRLÜSÜNE KARfiI OLDU UMUZ G B, KADINA, ÇOCU A YÖNEL K fi DDETE DE KARfiI OLACAK, ASLA TOLERANS GÖSTERMEYECE Z DED. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 8 Mart ta Hatay a gitti. Hatay Havaalan yeni terminal binas ve toplu aç l fl törenine kat lan Baflbakan Erdo an, fiiddetin her türlüsüne karfl oldu umuz gibi, kad na, çocu a yönelik fliddete de karfl olacak, asla tolerans göstermeyece iz dedi. Aç l fl töreninde Hatay Havaalan yeni binas, yol ve kavflaklar n, ö renci yurdunun, e itim ve sa l k yat r mlar n n, TOK konutlar n n, KÖYDES çal flmalar n n, MOBESE sisteminin ve belediye yat r mlar n n da yer ald birçok hizmetin resmi aç l fl gerçeklefltirildi. Kad n her alanda destekledik Baflbakan Erdo an, Hatay da Medeniyetlerin Buluflma Noktas Anadolu da kad n n güçlendirilmesi program na da kat ld. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl - n n son 8 y l boyunca çok aktif çal flt - n ve tarihi nitelikteki düzenlemelere, reformlara imza att n ifade eden Baflbakan Erdo an, AK PARTi iktidar süresince siyasette ve kamu idaresinde daha fazla kad n n görev almas n n desteklendi ini söyledi. Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Parlamentodaki kad n milletvekili say s n 2 kat n üzerine ç kard k ve oran yüzde 4 seviyesine ulaflt rd k. Hiçbir zaman yüzde 4 seviyesini parlamentoda aflamad, ilk defa bu dönemde yüzde 9 u aflm fl bulunuyor. 8 y lda Anayasa da iki önemli de ifliklik yapt k. Birincisinde kad n-erkek f rsat eflitli- ini Anayasal bir hüküm haline getirdik. Kad nlar n hamilelikte çal flma süresi bizim yapt m z düzenleme ile do um öncesi 8 hafta, do um sonras 8 hafta olmak üzere 16 haftaya ç kar ld. K z çocuklar - n n okumas için, okuma yazmas için bafllatt m z seferberlikle kampanyalarla hamdolsun çok büyük hedeflere ulaflt k. K zlar k l k k yafetlerinden dolay üniversite kap lar ndan geri çeviren zihniyeti de ifltirdik, de ifltiriyoruz, bu noktada da art k yeni bir sürece girdik. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 17

20 Baflbakan Erdo an skenderun dan seslendi Bu iktidar millet kurdu BAfiBAKAN ERDO AN: AK PARTi KT DARINDA BEN YOK B Z VAR, M LLET VAR ÇÜNKÜ BU KT DARI M LLET KURDU, M LLET SÜRDÜRÜYOR. > 9 Mart ta gitti i skenderun da Adalet Saray önünde düzenlenen toplu aç l fl törenine kat lan AK PARTi Genel baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Geciken adalet, adalet de ildir. Kararlar süratli verilsin, dosyalar süratli incelensin ve bitirilsin dedi. Konuflmas nda Haziran ay nda yap lacak milletvekili genel seçimlerinden de bahseden Baflbakan Erdo an, seçim beyannamesi aç kland nda çok önemli projelerin ortaya konaca n ve de iflim ve dönüflümün görülece ini söyledi. Bu baflar n n herkesin baflar s oldu unu belirten Baflbakan Erdo- an, Çünkü AK PARTi iktidar nda ben yok biz var, millet var çünkü bu iktidar millet kurdu, millet sürdürüyor dedi. Hedefimiz ihracatta 130 milyar dolara ulaflmak 8 y l önce Türkiye nin dünya ekonomilerindeki yerinin 26. S ra oldu unu, flimdi 17. S - rada yer ald n ifade eden Baflbakan Erdo an, ekonomik geliflmelerle ilgili ise flöyle konufltu: fiimdi hedef 2023 te ilk 10 un içinde bir Türkiye. Önümüzde 12 y l var ve 7 basamak s çrayaca z. Göreve geldi imizde 36 milyar dolar olan ihracat, 2010 sonu itibar yla 114 milyar dolara ulaflt. Bu y l hedefimiz inflallah 130 milyar dolar yakalamak. Yine göreve geldi imizde IMF ye olan borç 23.5 milyar dolard. Biz bu borcu 5.5 milyar dolara düflürdük. Onlar borçland, biz ödedik. Bizden önceki milliyetçi iktidarlar döneminde Merkez Bankas n n kasas nda 27.5 milyar dolar vard. fiimdi ise döviz rezervi 82 milyar dolar oldu. Yolsuzluklar n oldu u bir Türkiye de bu olur mu, duble yollar olur mu? Cumhuriyet tarihinde 79 y lda 6 bin 100 kilometre yol yap lm fl, biz flurada 8 senede bunun üzerine 13 bin 600 kilometre yol ilave ettik. 18 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

21 Baflbakan Erdo an: Sekiz y ld r milletin içindeyiz ADANA DA, TOPLU AÇILIfi TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, M LLETE D YORUM K GEL N 12 HAZ RAN DA BU OYUNU BOZALIM. DO UDA, BATIDA, EN UÇLARDA S YASET YAPIP, ETN K KÖKENLER ÜZER NDEN S YASET YAPIP, B RB R N BESLEYEN PART LERE 12 HAZ RAN DA TAM B R DEMOKRAS DERS VEREL M DED. > Adana da toplu aç l fl ve TOK anahtar teslim törenine kat lan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Biz hayal ticareti yapm yoruz, umut tüccarl yapm yoruz. Biz sand k görününce proje üretenlerden de iliz. Ufuk görününce milletin içine girenlerden de- iliz. Sekiz y ld r milletin içindeyiz dedi. Baflbakan Erdo an, 27 Mart ta gitti i Adana da 75 farkl eser ve hizmetin aç l fl n gerçeklefltirdi. Seçim öncesinde gerilim art rarak, tahriklere baflvurarak, milleti galeyana getirerek, oy avc l n n pefline düflenlerin oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Kardefllerim, ben sizleri ayr m yapmaks z n, Türküyle, Kürdüyle, Laz yla, Arab yla, Çerkeziyle, Roman yla, yarat lan yaradandan ötürü seviyorum. Sivil itaatsizlik diyorlar. Bunlar n neresi sivil. Bugüne kadar hiç kendi iradenizle hareket ettiniz mi? fiiddete hay r derler, fliddet uygularlar. Demokrasi derler anayasa de iflikli ine karfl ç karlar. nsan haklar derler, yazarlara sanatç lara tehdit, bask uygularlar. Bar fl derler, çat flmadan gerilimden, tahrikten medet umarlar. Meclis te anayasa oylamalar nda kendi iradelerini kullan p gidip sand kta oy dahi veremediler. Özgürce konuflam yorlar. Talimat almadan ad m atam - yorlar. Ondan sonra ç k p sivil itaatsizlik diyorlar, bunlar n hepsi oyun. Bir tarafta normal cuma namaz k l n yor, bunlar harmanlama kendilerine göre cuma namaz k l yorlar. Bu ayr mc l k de il de nedir? Bu ayr mc l a zemin haz rlayanlar asla dikifl tutturamazlar. Bizim dinimiz dirlik dinidir. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Bizim dinimiz bar fl dinidir. Bu dine kimse istismar sokamaz. Bunlar sadece senaryo. Millete diyorum ki gelin 12 Haziran da bu oyunu bozal m. Do uda, bat da, en uçlarda siyaset yap p, etnik kökenler üzerinden siyaset yap p, birbirini besleyen partilere 12 Haziran da tam bir demokrasi dersi verelim. Adana ya 8 y lda 4 bin derslik yapt k 8 y lda Adana için gerçekten büyük yat - r mlar n yap ld n söyleyen Baflbakan Erdo an, Adana n n bir sanayi ve ticaret kenti, uluslararas bir marka kent, Akdeniz in y ld z bir kent haline gelmesi için yo un çaba sarf edildi ini ifade etti. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 19

22 Büyük ekonomi BAfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE EKONOM S N N 2010 YILINDA YÜZDE 8.9 ORANINDA BÜYÜMES, TÜRK YE N N AVRUPA DA VE OECD ÜLKELER Ç NDE B R NC SIRADA OLMASI MAN DARDIR VE EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOM OLMASI ULAfiTI IMIZ SEV YEN N EN ÖNEML GÖSTERGES D R. fis ZL K ORANINI 2023 YILI T BAR YLE YÜZDE 5 E ND RMEY HEDEFL YORUZ. > Adalet ve Kalk nma Partisi olarak, ekonomiyi bafl ndan itibaren temel önceliklerimizden biri olarak gördük. K s r çekiflmeleri, yüzeysel yaklafl mlar bir tarafa b rakarak, halk m z n ekme ini büyütmeye ve daha adil paylaflmaya odakland k. K sa vadede popüler say labilecek, ama uzun vadede halk m za a r bedeller ödeten, kolayc ve aldat c yaklafl mlara prim vermedik. Ekonomi politikalar m z bütüncül bir bak fl aç s içinde, uzun soluklu bir anlay flla oluflturduk ve etkili bir flekilde hayata geçirdik. AK PARTi iktidar n n ekonomi politikalar n n ve yönetim anlay fl - n n temelindeki kavram güven dir. Elde etti imiz tarihi baflar lar n en önemli kayna oluflturdu umuz güven ortam d r. Sekiz y l aflk n baflar l performans ve özgüvene dayanarak, sadece önümüzdeki 4 y l n program n yapm yoruz, ayn zamanda Cumhuriyetimizin 100 üncü y l olan 2023 y l n n temellerini de atm fl oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. y l nda; Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Has la büyüklü ü bak m ndan dünyan n ilk 10 ülkesi içinde yer alacak. Enflasyon ve faiz oranlar kal c biçimde düflük ve tek haneli rakamlara inecek. hracat m z 500 milyar dolara ulaflacak. 82 milyonu aflan bir nüfusla, kifli bafl na milli gelir 25 bin dolara yükselecek. En az 2 trilyon dolarl k bir ekonomi büyüklü üne ulaflaca z. ktidar m z n baflar l yönetimi sayesinde, krizin Türkiye yi te et geçti i gerçe i art k genifl çevreler taraf ndan teslim edilmektedir. Birçok ülkede çal flanlar n ve emeklilerin ücretleri dondurulurken veya ücretlerde geriye gidifl yaflan rken, iktidar m z vatandafllar n enflasyona ezdirmemifl, nispi olarak düflük ücret alanlara enflasyonun da üzerinde art fllar yapabilmifltir. Maliye politikas nda 2023 hedeflerimiz Gerçeklefltirdi imiz reformlar n uygulamalar n daha da sa lamlaflt racak mali saydaml k ve hesap verebilirli i art raca- z. Böylece, ülkemizin geliflmifl ekonomilerin standartlar nda bir mali yap ya ve sisteme kavuflmas n sa layaca z. Gelir politikas nda 2023 hedeflerimiz Kamu gelir politikam z ülke kaynaklar n n en etkin flekilde kullan labilmesini sa lamaya yönelik olacak flekilde uygulanmaya devam edilecektir. Bu konuda en önemli uygulama arac olan vergi politikas ekonomik büyümeyi, yat r m ve istih- 20 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

23 dam destekleyecek ve ekonomide kay t d fl l n azalt lmas n sa layacak flekilde gözden geçirilecektir. Kay t d fl l k azald kça vergi oranlar da azalacakt r. Kamu yat r mlar nda 2023 hedeflerimiz Orta ve uzun vadede ekonominin verimlili inin ve üretken yap s n destekleyen karayolu, demiryolu, havaliman, rayl sistem, baraj ve sulama ile bilgi ve iletiflim teknolojileri gibi altyap yat r mlar na a rl k vermeyi sürdürece iz. Para politikas Para politikalar n n temel amac fiyat istikrar n sa lamak ve sürdürmektir. Para politikas finansal istikrar da gözetecek ve fiyat istikrar n sa lama amac ile çeliflmemek kayd yla hükümetin büyüme ve istihdam politikalar n destekleyecektir. AK PARTi KT DARININ EKONOM POL T KALARININ VE YÖNET M ANLAYIfiININ TEMEL NDEK KAVRAM GÜVEN D R. ELDE ETT M Z TAR H BAfiARILARIN EN ÖNEML KAYNA I OLUfiTURDU UMUZ GÜVEN ORTAMIDIR. stihdam ve çal flma hayat AK PARTi olarak çal flabilir durumdaki bütün vatandafllar m za ifl sa lamak en önemli önceliklerimizden biri olmufltur, olmaya devam edecektir. Kriz boyunca istihdam m z azalmad gibi, 2010 y l nda 1 milyon 317 bin vatandafl m za istihdam sa lad k. Küresel ekonomik kriz döneminde iflini kaybeden vatandafllar m z n yan nda olduk. Bu dönemde 832 bin 252 vatandafl m za yaklafl k 2.5 milyar TL ödeme yapt k. flsizlerimize beceri kazand rmak amac yla Uzmanlaflm fl Meslek Edindirme Merkezleri Projesi ni (UMEM) bafllatt k. Befl y l devam edecek bu proje ile her y l 200 bin kifli olmak üzere 1 milyon iflsizimizi e itimden geçirecek ve ifle yetifltirece iz. Bütün bu çabalar n amac herkese istihdam sa lamak, herkese ifl ve afl vermektir. AK PARTi nin 2023 vizyonu daha nitelikli iflgücü, daha güvenceli ifl, daha kaliteli bir çal flma hayat d r. flsizlik oran n 2023 y - l itibariyle yüzde 5 e indirmeyi hedefliyoruz. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 21

24 EKONOM B O R Ç A L A N D E L DÜNYANIN 16. BÜYÜK EKONOM S TÜRK YE 2002 y l nda iktidara geldi imizde 230 milyar dolar milli gelirimiz ile dünyan n 26. Büyük ekonomisi idik. 8.5 y ll k AK PARTi iktidar n n ard ndan Türkiye mizin milli geliri tam 780 milyar dolar. Yani milli gelirimizi 3 kattan fazla art rd k. Bugün dünyan n 16. Büyük ekonomisiyiz. Cumhuriyetimizin 100. y l na girece imiz 2023 için kendimize yeni bir hedef koyduk: Milli gelirimizi 2 trilyon dolara ulaflt raca z. Ülkemizi dünyan n 10 büyük ekonomisinden biri yapaca z.

25 Kifli bafl milli geliri 3 kat art rd k 2002 y l nda sadece 3 bin 500 dolar olan kifli bafl milli geliri, 2011 y l nda 10 bin dolara ç kard k. Yani 3 kat art rd k. Hedefimiz; Cumhuriyetimizin 100. y l nda kifli bafl milli gelirimizi 25 bin dolara yükseltmek. Yani bugünkü ç tam z da 2.5 kat art rmak. Borçlu de il büyük ekonomi 2002 y l nda IMF ye olan 23.5 milyar dolar borcu 2011 y l nda 5.1 milyar dolara düflürdük. Yani yaklafl k 5 kat azaltt k. IMF ile yap lan anlaflmalara son verdik. Küresel kriz sonras 22 ülke IMF ile Stand-By anlaflmas yaparken, AK PARTi iktidar yla Türkiye ekonomisi dünyay flafl rtan büyüme rekorlar na imza att. 8.5 y lda tek haneli enflasyon 2002 y l nda yüzde 65 lerde seyreden enflasyon, bugün AK PAR- Ti iktidar yla tek haneli rakamlara geriledi da y ll k enflasyonu yüzde 4,9 a indirerek, 1969 dan beri en düflük enflasyon rakam n yakalad k. Yani on y llard r halk m z ezen enflasyonu tam 13 kat azaltt k. Milletin cebinden çalanlar engelledik. 8.5 y lda vergi yükü azald AK PARTi iktidar nda Kurumlar Vergisi yükünde önemli oranlarda azalma sa land. Kurumlar Vergisi oran n yüzde 33 den yüzde 20 ye indirdik. AK PARTi fark : Yüzde 50 azalma E-beyanname, E-tahsilât, kredi kart yla vergi tahsilat, E-tebli, E-fatura, K - sa Mesaj Bilgilendirme Servisi gibi teknolojik imkanlar gelifltirilerek, mükelleflerin vergi dairelerindeki s k nt lar na son verdik. Devlet bankalar zarardan kara geçti Y llard r zarar aç klayarak milletimize yük olan devlet bankalar - n kara geçirdik krizinde 12,1 milyar liral k görev zarar eden Ziraat Bankas, son yedi y lda Hazine ye 18,3 milyar lira kaynak aktard. Ziraat Bankas 2010 y l nda, 3 milyar 713 milyon TL kar aç klad. Bol s f rl de il sayg n Türk Liras Türk Liras ndan 6 s f r at k. Param za itibar kazand rd k. Türk Liras n uluslararas ticarette kullan lan bir para birimi haline getirdik.

26 Milli gelirimizi 730 milyar dolara ç kard k TÜRK YE, SON 8 YILDA 3 KAT BÜYÜDÜ, M LL GEL R N 230 M LYAR DOLARDAN 730 M LYAR DOLARA ÇIKARDI YILINDA SE HEDEF DÜNYANIN LK 10 EKONOM S ARASINA G RMEK. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 5 Mart ta gitti i Erzincan da, toplu aç l fllar gerçeklefltirdi. Erzincan, K z - lay Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Enzincan n her geçen gün daha da de iflti ini ve ilerledi ini gördü ünü söyledi. Erzincan halk na, 12 Eylül de yap lan halkoylamas nda yüzde 64 oran nda evet dedikleri demokrasiye, hukukun üstünlü üne, büyük Türkiye idealine sahip ç kt klar için teflekkür etti. Türkiye, yeni bir döneme girdi Türkiye nin son 8 y lda 3 kat büyüme kaydetti ini belirten Baflbakan Erdo an, milli gelirin 230 milyar dolardan 730 milyar dolara ç kt n söyledi. Baflbakan Erdo an, Türkiye nin yeni bir döneme girdi ini belirterek, Cumhuriyet in 100. y l nda dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na giren bir Türkiye yi konuflaca m z ifade etti. Baflbakan Erdo- an, aç l fl töreninde Erzincan a son 8 y lda yap lan hizmetler hakk nda bilgi verdi de 2 bin 220 olan yurt yatak kapasitesinin 3 bin 246 ya ç kar ld n belirten Baflbakan Erdo an, bu y l n yat r m program nda yer alan 500 yatak kapasiteli yeni bir yurdun da e itim ö retim y l nda hizmete aç laca n söyledi. Üniversite ö rencilerinin kredi ve burs miktar n n da art r ld n ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Biz gelmeden önce ne al - yorlard? Üniversite ö rencisi 45 lira al - yordu. fiimdi ne al yor, 240 lira al yor. Kredi yurtlarda kal yorsa da 150 lira da beslenme yard m veriyoruz, 390 lira. Master ö rencisi ise ayl k 480 lira, doktora ö rencisi ise 720 lira al yor. Kim müracaat ediyorsa etsin hepsine veriyoruz, kap dan çevirmek yok. Yolsuzluklar n egemen oldu u bir Türkiye de bunlar yapamazs n z. Erzincan 81 büyük yat r ma kavufltu Toplu aç l fl töreninde, yeni bölünmüfl yollardan havaalan terminal binas na, modern konutlardan MOBESE sistemine, halk kütüphanesinden, futbol sahalar ve yüzme havuzlar na, e itim yat r mlar ndan Telekom ve PTT yat r mlar na, kent ormanlar ndan meralara, KÖYDES yat r mlar ndan Erzincan belediyesi ve Erzincan Valili i yat - r mlar na kadar toplam 81 büyük yat r m hizmete aç ld. 24 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN 2007 6 16 24 38 Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre:

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Baykal gitti, Gandhi geldi

Baykal gitti, Gandhi geldi SAYFA 01 SUPER FIRTINA BUCASPOR Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. F rt na, zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı