Olmaz denenleri birlikte baflard k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmaz denenleri birlikte baflard k"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Olmaz denenleri birlikte baflard k ktidarda bulundu umuz 8,5 y l içinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel her alanda çok önemli ad mlar att k, mesafeler ald k ve köklü de ifliklikler gerçeklefltirdik. Ancak hiçbir zaman yapamayaca m z sözler vermedik, verdi imiz sözleri de yerine getirdik. Popülist siyaset anlay fl ndan uzak durarak, milletimizi hayal k r kl na u ratmad k, günü kurtaran politikalar üretmedik. Kayg m z hep ülkemizin gelece i ile ilgili oldu. fiahsi ve Parti esasl gelecek kayg lar ile hareket etmedik. AK PARTi olarak, Türkiye nin sorunlar n ve çözüm önerilerimizi milletimizle her zaman aç k yüreklilikle paylaflt k. ktidara gelmek için her yol mubaht r demedik. Bu günlere gelmemizde kuflkusuz ki milletimizin bize duydu u güven ve istikrar arzusu büyük rol oynam flt r. AK PARTi iktidar da sizlerin verdi i yetki ile bu yolda çok önemli ad mlar att. Ama Türkiye yi hak etti i yere tafl mak için hep beraber yürüdü ümüz bu yolda, birli imizi, bütünlü ümüzü ve kardeflli imizi korumal - y z. Husumet zemininde de il, rekabet zemininde siyaset yapmal y z. Biz istiyoruz ki Türkiye, 12 Haziran seçimlerine bar fl içinde yar flan bir siyaset anlay fl ile girsin. 12 Haziran da Türkiye de demokrasi flöleni yaflans n. AK PARTi nin iktidar süresince yapt en büyük yat r m, demokrasiye ve insan haklar na yapt yat r mlard r. Anayasa de iflikli i ile yarg reformu gerçeklefltirildi. Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve HSYK n n yap s de ifltirilerek demokratik bir yap ya kavuflturuldu. Türkiye de kendini öteki hisseden bütün kesimlerin kendilerini bu topraklar n birinci s n f evlad hissetmeleri için gerekli bütün çal flmalar yap lm fl ve alt yap haz rlanm flt r. Ülkemizde yaflayan gayrimüslimlerin en temel sorunlar na hassasiyetle yaklafl lm fl ve onlar n bu ülkenin birinci s n f memnun ve mutlu vatandafl olmalar için ifade ettikleri eksiklik ve aksakl klar n üzerine gidilmifltir ve çözüme kavuflturulmufltur. Bu ülkenin dindarlar için de durum çok farkl de ildi. Onlar n da çok temel problemleri vard. Bu problemlerin çözümü için iyi niyetli yaklafl mlarla sorunlar çözüme kavuflturulmufltur. Alevilerin, Romanlar n k sacas toplumun her kesiminin y llarca yok say lan ve hal n n alt na süpürülen sorunlar cesurca dile getirilmifl ve çözümü için konunun bütün kesimleri ile toplant lar gerçeklefltirilmifltir. Türkiye de Kürt demek, Kürtçe demek bir tabuydu ve hatta yasakt. Bunlar AK PARTi iktidar döneminde ortadan kald - r ld. Ola anüstü hal uygulamas na son verildi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kald r ld. Yine AK PARTi döneminde, üniversitelerde Kürtçe enstitüler kuruluyor. Kürt Dili Edebiyat bölümleri aç l - yor. Devlet Tiyatrolar Kürtçe eserler sergiliyor, Kültür Bakanl taraf ndan Kürtçe kitaplar yay nlan yor. Bir anne art k cezaevindeki çocu uyla kendi anadilinde konuflurken, devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yay n yap yor. Tüm bu yap lanlar ortadayken kimse AK PARTi nin icraatlar ve yat r mlar n n merkezinde insan n oldu unu inkâr edemez. Dün oldu u gibi bugün de yat r mlar m z insan odakl ve yar n da att m z her ad m n merkezinde insan olacak. Say n Genel Baflkan m z ve Baflbakan m z Recep Tayip Erdo an n ifadesiyle ustal k dönemi olarak gördü ümüz üçüncü iktidar dönemimizde milli birlik ve kardefllik ruhunu egemen k larak toplumsal sorunlar çözmeye kararl y z y l nda bir gün sonras n n bile tahmin edilemedi i bir Türkiye den, bugün 2011 y l nda 2023 y l için büyük hedefler koyan bir Türkiye ye ulaflt k. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. y l olan 2023 y - l nda Türkiye yi hak etti i noktaya, halk - m z ise hak etti i refah düzeyine ulaflt rmakt r. Bugünlere hep beraber çal flarak geldik, yar nlara da beraber yürüyece iz. Birçok fley hayaldi gerçek oldu. Zorlar ve olmaz denenleri birlikte baflard k. 3 Kas m Temmuz 2007 y llar aras ndaki ç rakl k dönemimizde, 22 Temmuz Haziran 2011 aras ndaki kalfal k dönemimizde oldu u gibi AK PARTi; 12 Haziran dan sonraki ustal k döneminde de Türkiye ye çok daha büyük sevinçler yaflatacakt r. Yoksullu u yenmifl, gelece e güvenle bakan bireylerden oluflan, sosyal bar fl içinde yaflayan dinamik bir Türkiye için, 12 Haziran genel seçimlerinin ard ndan üçüncü dönemde de iktidara talibiz. 12 Haziran da son 8,5 y ld r, 4 seçimde oldu u gibi sand kta yine milletin iradesi tecelli edecek, halk m z n yeniden istikrara evet diyece i inanc ile yeni say - m zda görüflmeyi diliyorum.

4 Ç NDEK LER 10 Türkiye Haz r Hedef 2023 Türkiye nin önümüzdeki 4 y l n de il 12 y l n planlayan AK PAR- Ti nin seçim beyannamesi AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, taraf ndan 16 Nisan da AK PARTi Genel Merkezi nde genifl kat l ml bir bas n toplant s ile kamuoyu ile paylafl ld Baflbakan Erdo an: stikrar olan Türkiye stikbali olan bir Türkiye dir AK PARTi, 18 Nisan da Ankara ARENA da düzenlenen törende adaylar n tan tt. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla gerçeklefltirilen törende, önce Baflbakan Erdo an bir konuflma gerçeklefltirdi ard ndan da 81 ilin tüm adaylar tek tek tan t ld. Mevlüt Çavuflo lu AKPM de bir Türk Baflkan AK PARTi kurucu üyelerinden olan Mevlüt Çavuflo lu, 22. ve halen 23. dönem Antalya Milletvekili olarak TBMM üyesi olmas n n yan nda, 2010 y l n n Ocak ay nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Baflkanl na seçildi. Kuzey Irak a tarihi ziyaret AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 28 Mart ta resmi bir ziyaret için Irak a gitti. Irak n baflkenti Ba dat ta temaslarda bulunan Baflbakan Erdo an, ziyaretinin ilk gününde Irak Baflbakan Nuri El Maliki ile bir araya geldi. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya M. Caner fiahin > Mart-Nisan 2011 Y l 8 Say 69 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Çanakkale Zaferi 18 Mart Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça nda 253 bin Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda Türkler kadar kay p b rakarak Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar - burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. stiklâl Marfl n n kabulü 12 Mart 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi aç ld 23 Nisan 1920 Misâk- Millî nin Meclis-i Mebusan taraf ndan kabulü üzerine iflgal kuvvetleri taraf ndan meclis kapat ld ve stanbul iflgal edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç lan Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas - n kabul etmek temel ilkedir. TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan d r. Bu kararlarla TBMM sadece yasama yetkisini de il, yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini oluflturan mecliste toplamaktad r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d - yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. 12 Mart Mehmet Akif Ersoy un fliiri, TBMM de stiklâl Marfl olarak kabul edildi (1921) y l na kadar Ali R fat (Ça atay) Beyin Bestesi ile okundu dan sonra Zeki Üngör ün bestesi ile okunmaya baflland. lk Osmanl Parlamentosu 20 Mart 1877 Ik Türk Parlamentosu, 20 Mart 1877 de çal flmalar na bafllad. ki dereceli seçimler sonucu oluflan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildi i gibi "Meclis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69 u Müslüman ve 46 s Müslüman olmayan 115 üyeden olufluyordu. II. nönü Zaferi 1 Nisan Mart 1921 de Bursa dan ilerlemeye bafllayan Yunan iflgal ordusunu Türk askeri yüksek azmi ile 31 Mart akflam kanl çarp flmalar sonucunda nönü mevkiinde durdurmay baflarm flt r. 31 Mart gecesinden itibaren Yunan kuvvetleri ç k fl mevzilerine çekilmek zorunda kalm flt r. Bu zafer Mustafa Kemal Pafla n n ifadesiyle milletin makus talihini yenen bir zaferdir. Turgut Özal vefat etti 17 Nisan 1993 Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanamayan büyük bir halk kat l m yla topra a verildi. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 60 bin esnafa müjde > Sanayi Ticaret Bakan Nihat Ergün, 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunlar n 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon liray bulan anapara borçlar n n yeniden yap land r laca n, 215 milyon liral k gecikme cezas borcunun da silinmesine imkan sa lanaca n aç klad. 15 Nisan 2011 tarihine kadar baflvuru yapan esnaf ve sanatkarlar bu düzenlemeden yararlanabilecek sonunda 402 kooperatif kredi kulland rabilirken, bugün bu say 757 ye ulaflt y l sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkar n kulland kredi tutar 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklafl k 4 milyar lira kredi kulland. Bir baflka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkar say s 4 kat na, kredi miktar ise 26 kat na ç kt. Objektifler bir kez daha tar ma odaklanacak > Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n tar mla sanat foto raf karelerinde buluflturan Tar m ve nsan Ulusal Foto raf Yar flmas n n bu y l üçüncüsünü düzenliyor. Herhangi bir yafl ve benzeri s n rlama olmayan yar flman n baflvurular 22 Temmuz 2011 gününe kadar yap labilecek. Yar flmada dereceye girenlere toplamda 15 bin TL lik ödül verilecek. Yar flman n temalar aras nda her türlü tar msal faaliyetler ile hayvanc l k, toprak, su ürünleri, g da ve muhafazas, tar m ürünlerinin ifllenmesi, çiftçi, köy ve köylüyle ilgili görselleri yer al yor. Befl kategoride düzenlenen yar flman n bu y l ödül miktar da art r ld. Toplamda 15 bin TL lik ödül da t lacak. Devlet Tiyatrolar sahne say s 2011 sezonu bitmeden 58 e ç kacak > Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, 13. Adana Devlet Tiyatrolar Sabanc Uluslararas Tiyatro Festivali törenine kat ld. Türkiye de tiyatro sahnesi, Cumhuriyet tarihinin önceki dönemlerine göre övünçle k yaslayabilece im kadar h zla art yor diyen Bakan Günay, Devlet Tiyatrolar n n 2011 sonu hedefini aç klad : 2008 Mart nda bu etkinliklere ilk defa Bakan s fat yla geldi imde, Türkiye de Devlet Tiyatrolar n n 32 sahnesi vard. fiimdi 2011 sezonu bitmeden, yani haziran n sonuna kadar Kayseri, Denizli ve Ordu da açaca m z yeni sahnelerle bu say 58 olacak. Devlet Tiyatrolar 61 y l önce kuruldu, y lda 32 sahneye ulafl rken, son 4 y lda sahne say s 58 e ulaflt. Yani Cumhuriyet tarihinde aç lm fl sahne say s n neredeyse katlam fl bir arkadafl n z olarak milletim ad na bu sevincimi paylaflmak istiyorum. 4 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI SBN ye 15 günde 5 bin üye > Sa l k çal flanlar ile Bakanl k aras nda do rudan ve güvenilir bir iletiflimi sa lamaya yönelik olarak haz rlanan Sa l kta Buluflma Noktas (SBN) web sayfas yay n hayat na bafllad. Sa l k çal flanlar n n yo un ilgi gösterdi i sitede üyelerden gelen sorulara konunun uzmanlar taraf ndan en k sa sürede cevap verilerek, sektörde yaflanan sorunlara çözüm bulunmas hedefleniyor. Gündem sayfas sayesinde okuyucular, Türk ve dünya bas n ndan seçilmifl haberleri de takip edebiliyorlar. Sa l k çal flanlar n, arac s z buluflma noktas adresine davet eden Bakan m z Prof. Dr. Recep Akda, Bizlerle kuraca n z do rudan iletiflimin sa l k hizmetlerinin kalitesinin ve sa l k çal flanlar n n motivasyonunun artmas na katk sa layaca kanaatindeyiz dedi. 81 ilin tamam na do algaz > Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, 81 ilin tamam na do algaz verilmesiyle ilgili çal flmalar n tüm h z yla sürdü ünü bildirdi. fiu anda 66 ile do algaz ile ilgili da t m devam ediyor. Bu illerimizi inflallah 81 ile ç karaca z, önümüzdeki y l n sonuna kadar. Bu konuyla alakal BOTAfi boru hatlar n döfleyecek ve getirecek. Özel sektör de bu tercihleri yapt ktan sonra inflallah vatandafllar m z n kullan m na sunmufl olacak. 4 bin 500 civar nda do algaz boru hatt vard, flu anda 11 bin 500 kilometre civar nda var. 89 ile 2002 y llar aras nda toplam 13 senede sadece 9 ilde do algaz varken, flu anda 67 ilde do algaz da t m yla ilgili hizmetlerin verilme noktas nda devam ediyor. Mardin Olgunlaflma Enstitüsü aç ld > Geleneksel el sanatlar n gelifltirmeyi hedefleyen Kültür-El el sanatlar n n tan t m toplant s ve Mardin Olgunlaflma Enstitüsü nün aç l fl Emine Erdo an n himayelerinde ve Millî E itim Bakan Nimet Çubukçu nun kat l mlar yla gerçeklefltirildi. Kültür-El projesinin, flehirlerin turistik potansiyelini ortaya ç karaca n ifade eden Emine Erdo an, kaybolmaya yüz tutan de erlerin, sanatlar n, el ifllerinin bu proje sayesinde yeniden hayata dönece ini, karfl l n bulaca n, hem genç nesillerin, hem dünyan n Türkiye nin bu eflsiz ürünleriyle tan flaca n söyledi. Millî E itim Bakan Çubukçu, projedeki hedef kitlenin, geleneksel el sanatlar na ilgi duyan tüm bireysel ve kurumsal kat l mc lar oldu unu belirterek, projenin Mardin den sonra Bursa, Çanakkale, Diyarbak r, Eskiflehir, Erzurum, Manisa, Siirt, Trabzon ve Adana da uygulanaca n aç klad. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Libya da komuta NATO ya geçti > Libya da koalisyon güçlerinin harekat n n 12. gününde NATO beklenen ad m att. NATO Genel Sekteteri Anders Rasmussen, Libya ya yönelik operasyonunun komutas n n resmen NATO ya geçti ini aç klad. Operasyonlar n insani yard m merkezi ise zmir olacak. Genel Sekreter, önceliklerinin Libya yla ilgili Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar na uygun olarak sivilleri ve sivillerin yaflad bölgeleri sald r tehdidine karfl korumak olaca n söyledi. NATO, BM Güvenlik Konseyi nin kararlar na uygun olarak Libya ya silah ambargosu ve uçufl yasa yla sivillerin korunmas n hedefleyen operasyona önümüzdeki günlerde özellikle Arap ülkelerinden kat l m bekliyor. Belçika hükümet kuramama rekorunu geri ald > Geçen yaz yap lan seçimlerin ard ndan geçen 289 günde hükümetin kurulamad Belçika, bu alanda dünya rekorunu Irak tan devrald. Belçika da 13 Haziran 2010 seçimleri sonras nda birçok farkl formül ve arabulucuyla yap lan koalisyon pazarl klar, siyasi partileri ayn masa etraf nda toplayamad. Irak ta ise geçen y l seçimlerin ard ndan koalisyon pazarl klar 249 günde tamamlanm fl, yeni hükümetin kurulmas 289 günü bulmufltu. Dünya nüfusunun yüzde 17 si Hindistan da > Hindistan da bu y l yap lan nüfus say m verilerine göre, ülkede yaklafl k 1,21 milyar kifli yafl yor. Bir baflka ifadeyle, dünya nüfusunun yüzde 17 si Hindistan da bulunuyor. Son 10 y lda Hindistan da nüfusun, tahminlere yak n bir flekilde, 181 milyon artt bildirdi. K z ve erkek çocuklar n say s na iliflkin analize göre, hastanelerin do umdan önce bebe in cinsiyetini ailelere aç klamas n n yasakland, hala k z bebek cinayetlerin görülmeye devam etti i ülkede, erkeklere göre daha az say da k z çocu u do uyor ya da hayatta kal yor. 6 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Suriye de kar flt > Ortado u daki yönetim karfl t gösteriler Suriye ye de s çrad. Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esad, ülkesindeki gösterilerle ilgili olarak, reform ad mlar na 2005 de karar verildi ini, ancak baz iç ve d fl geliflmelerden dolay öncelik s ras n n de iflti ini söyledi. Beflar Esad n halka seslenifli ortal sakinlefltirmedi. Bu geliflmeler üzerine Suriye yönetimi tarihi nitelikte bir reform paketi aç klad. 48 y ld r süren ola anüstü hal yasas n n kald r lmas için çal flma bafllat lacak, yolsuzlukla mücadele için etkin mekanizmalar kurulacak ve protesto gösterilerinde tutuklanan herkes serbest b rak lacak. Ola anüstü hal uygulamas, 1963 te Baas partisinin iktidara gelmesinden bu yana yürürlükte bulunuyor. Bu uygulama, yönetime, mahkeme karar olmadan tutuklama yapma ve yarg lama olmaks z n istediklerini cezaevinde tutma olana tan yor. Japonya ne zaman aya a kalkar? > Dünya Bankas, deprem ve tsunami felaketinin vurdu u Japonya n n yeniden inflas n n 5 y l sürebilece ini bildirdi. Ülkeyi 11 Mart ta vuran 9 büyüklü ündeki deprem ve sonras nda meydana gelen tsunamide, resmi rakamlara göre 8 bin 649 kifli öldü, 12 bin 800 den fazla kifliyse hala kay p. Japonya daki deprem ve tsunami sonras zarar gören Fukuflima nükleer santralinde yaflanan korku her geçen gün büyüyor. Mühendislerin deniz suyu kullanarak reaktörleri so utma çabas ise radyaoaktif s z nt y durdurmakta baflar l olamad. Fukuflima Nükleer Santrali ne yak n yerleflim yerlerinde yap lan ölçümlerde musluk suyu, yeflil sebzeler ve hayvansal g dalarda radyasyona rastland. M s r da sand ktan % 77 evet ç kt > M s r, demokrasiye geçifl yolunda ilk s nav n verdi. Hüsnü Mübarek yönetiminde 30 y l n ard ndan gelen ilk özgür oylamada, anayasa de ifliklik paketi yüzde 77 ile kabul edildi. Anayasa de ifliklik paketinin kabulü ile, parlamento ve devlet baflkan seçimlerinin bu y l içinde yap lmas n n yolu aç ld. De ifliklikle, cumhurbaflkan n n görev süresi 6 y ldan 4 y la indi ve en fazla iki dönem seçilebilme s n rlamas getirildi. Askerî yönetim, parlamento seçiminin Eylül, Cumhurbaflkan seçiminin de, hemen ertesinde gerçekleflmesi planlanan M s r da, bu sürecin tamamlanmas yla yönetimi sivil yetkililere devredece ini aç klad. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 7

10 Baflbakan Erdo an: stikrar olan Türkiye stikbali olan bir Türkiye dir BAfiBAKAN ERDO AN: BUGÜN BURADA TÜRK YE N N TÜM RENKLER VAR. BU FOTO RAF BÜYÜK TÜRK YE N N FOTO RAFIDIR. BU FOTO RAF, BARIfiIN, ST KRARIN, DEMOKRAS N N, REFAHIN, FOTO RAFIDIR. > AK PARTi, önümüzdeki dört y l boyunca Türkiye yi yeni baflar lara tafl maya aday 550 ismi belirledi. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri için aday listeleri 11 Nisan da Yüksek Seçim Kurulu na teslim edildi. AK PARTi, 18 Nisan da Ankara ARENA da düzenlenen törende adaylar n tan t. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m yla gerçeklefltirilen törende, önce Baflbakan Erdo an bir konuflma gerçeklefltirdi ard ndan da 81 ilin tüm adaylar tek tek tan t ld. Konuflmas na Bir kuyumcu hassasiyetiyle ak sütün içindeki ak k l fark edecek kadar büyük bir titizlikle adaylar m z tespit ettik diyerek bafllayan Baflbakan Erdo- an, 6 bine yak n baflvuru aras ndan 550 aday n k l k rk yaran bir incelikle belirlendi ini söyledi. Bu foto raf Türkiye nin foto raf Salonda, Türkiye nin bütün renklerinin, seslerinin, nefeslerinin ve zenginliklerinin bulundu unu belirten Baflbakan Erdo an, bu foto raf n, büyük Türkiye foto raf oldu unu söyledi. Bu tablonun yeniden büyük bir Türkiye nin foto raf oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, bu tablonun Türkiye nin umudunu yans tt kadar, Afganistan n, Irak n, Libya n n Filistin in, Saraybosna n n, Gazze nin ve Kudüs ün de umudunu yans tt n belirtti. Yetkiyi milletten al r, hesab n millete veririz AK PARTi nin 8,5 y l boyunca hiçbir tehdide boyun e medi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Biz, 8,5 y l boyunca çetelere, mafyaya, karanl k suç örgütlerine asla ve asla boyun 8 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

11 Baflbakan Erdo an: Bizim kadrolar m z smarlama kadrolar de ildir. Bizim kadrolar m z çeteleri, mafyay, hukuk d fl suç örgütlerini temsil eden, onlardan beslenen, onlarla yol arkadafll yapan de il, milletle gönül birli i yapan, kader birli i yapan bir kadrodur. e medik. Çetelerin karfl s nda boynunu bükenlerden, haz r ola geçenlerden, ruhunu çetelere satanlardan olmad k. Milletin emanetini kutsal bildik, o emaneti hakk yla tafl d k, o emaneti yere düflürmedik. Türkiye yi ayd nl a kavuflturduk, daha da ayd nlatmaya devam edece iz. flte ayd nl a tahammül edemeyenler, karanl ktan medet umuyorlar. Biz gücümüzü milletten al r, yetkiyi milletten al r, hesab m z millete veririz. 8,5 y l önce hayal gibi görünen, ulafl lamaz gibi görünen birçok hedefi biz gerçe- e dönüfltürdük. Rekor seviyelere, tarihi seviyelere ulaflt k. fiimdi daha büyük hedefleri evvel Allah belirledik, hayallerimizi kurduk ve buna do ru yol al yoruz. stikrar olan Türkiye, itibar ve istikbali olan bir Türkiye dir. 4 seçimde 7 bölgenin galibi AK PARTi AK PARTi nin girdi i her seçimde, Türkiye nin 7 co rafi bölgesinde de birinci oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, 80 vilayetten milletvekili ç kard n ifade etti. 12 Haziran da da inflallah bu sonucu alma gayretindeyiz diyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 9

12 BAfiBAKAN ERDO AN: M LLET M ZE, TÜRK YE N N GERÇEK FOTO RAFINI SUNUYOR, VERD SÖZLER YER NE GET RM fi OLMANIN GÜVEN YLE SADECE VE SADECE YAPAB LECEKLER M Z VAAT ED YORUZ. leri demokrasi Büyük ekonomi Güçlü toplum Yaflanabilir çevre ve marka flehirler Lider ülke

13 AK PARTi, TÜRK YE N N ÖNÜMÜZDEK 12 YILINI, CUMHUR YET N 100. YILI OLAN 2023 Ü HEDEFLEYEN SEÇ M BEYANNAMES N AÇIKLADI. AK PARTi N N SEÇ M BEYANNAMES, HAYAL TAC RL YAPMAK, UMUT S MSARLI I YAPMAK Ç N DE L, TÜRK YE YE SON DERECE GÜÇLÜ, MAKUL, MANTIKLI B R YOL HAR TASI ÇIKARMAK Ç N HAZIRLANDI. > Türkiye nin önümüzdeki 4 y l n de il 12 y l n planlayan AK PARTi nin seçim beyannamesi AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, taraf ndan 16 Nisan da AK PARTi Genel Merkezi nde genifl kat l ml bir bas n toplant s ile kamuoyu ile paylafl ld. 8 y l önce 12 saat sonras - n bile göremeyen Türkiye, bugün art k önündeki 12 y l n planl yor. Türkiye, yak n tarihinde gerçekleflmesi mümkün olmayan vaatlerle halk kand ran siyasi anlay fllar n bedelini çok a r ödedi. O ne veriyorsa ben 5 fazlas n verece im diyen bu anlay fllar, seçim öncesinde sadece oy alabilmek için s n rs z ve ölçüsüz bir flekilde vaatlerde bulundular ancak iktidara geldiklerinde bu sözlerini unuttular. Milletimizi hayal k r kl na u ratt lar. 8,5 y ld r her seçimde oldu u gibi 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde de AK PARTi, yine sadece ve sadece yapabileceklerini vaat ediyor. Milletin, Türkiye nin gerçek foto raf - n ortaya koyuyor, verdi i sözleri yerine getirmifl olman n verdi i güvenle, umut tacirli i yapmadan, mant kl bir yol haritas sunuyor. Baflbakan Erdo an n kamuoyuna aç klad AK PARTi Seçim Beyannamesi, befl ana bafll ktan olufluyor: leri Demokrasi, Büyük Ekonomi, Güçlü Toplum, Yaflanabilir Çevre ve Marka fiehirler ve Lider Ülke. ktidara gelmek için, 3-5 fazla oy almak için, ilkeli siyaseti, dürüst siyaseti terk edenlere milletin tenezzül etmeyece- ini belirten Baflbakan Erdo an, ktidara gelebilmek için yalan, iftiray, istismar meflru görenlere, bunun yan nda milletten de il çetelerden, mafyadan, kanal k güç odaklar ndan güç devflirmeye çal flanlara milletim bu seçimlerde de eminim ki yüz vermeyecektir dedi. Beyannamede ortaya konulan hedeflerin her birinin ulafl labilir hedefler olarak tespit edildi ini, üzerinde çal fl ld n ve ad m n böyle at ld - n belirten Baflbakan Erdo an, 8,5 y ll k deneyimimizle, yapt klar m zla, eser ve hizmetlerimizle bu beyannamedeki hedeflerimizi de gerçeklefltirece imize samimi olarak inan yoruz fleklinde konufltu. Baflbakan Erdo an, AK PARTi nin iktidarda bulundu u, 3 Kas m Temmuz 2007 aras dönemi ç rakl k, 22 Temmuz Haziran 2011 aras dönemi kalfal k dönemi olarak nitelendirdi. 12 Haziran dan itibaren ise ustal k döneminin bafllayaca n belirten Baflbakan Erdo an, Daha büyük projelerle, daha büyük yat r mlarla Türkiye yi güçlü bir dünya devleti yapmak için vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Gayreti bizden, destek milletimizden, Tevfik Allah tan dedi.

14 leri demokrasi AK PARTi OLARAK, BAfiTAN BER SÖYLED M Z fiudur: M LL B RL K VE KARDEfiL K PROJEM Z N HEDEF, TÜRK YE N N NERES NDE YAfiARSA YAfiASIN, HERKES N AMA HERKES N KEND S N BU DEVLET N Efi T VE HÜR VATANDAfiI OLARAK H SSETMES N SA LAMAKTIR. > Kuruldu u andan itibaren Türkiye nin kalk nmas n n, her alanda ilerlemesinin kronik sorunlar n çözmenin ancak ve ancak özgürlüklerin genifllemesi, demokrasinin en modern ve en ileri standartlara ulaflmas yla mümkün olaca n vurgulad AK PARTi. ktidarda bulundu u 8.5 y l boyunca, ekonomik baflar lar, demokratikleflmede temel hak ve özgürlüklerin geniflletilmesinde sa lanan baflar lar ile bafla bafl ilerledi. flte AK PARTi nin 12 y ll k seçim beyannamesi de devleti milletin efendisi de il, ona hizmet eden bir araç olarak gören bu anlay flla oluflturuldu. AK PARTi Seçim Beyannamesi nden AK PARTi, güvenlik için özgürlü ü feda eden bir anlay fl kesinlikle reddeder. Sivil toplum bizim demokrasi anlay fl m z n olmazsa olmaz d r. AK PARTi ye göre yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ndand r. K saca AK PARTi, Türkiye nin tabandan gelen en önemli demokratiklefltirici siyasi gücü oldu unun bilincindedir. Yeni iktidar döneminde sivil ve özgürlükçü bir anayasa yap m na önayak olarak bu misyonunu sürdürecektir. Tüm toplumsal kesimlerin kat l m yla oluflturulacak bu anayasa, Türkiye de demokratikleflmenin kusursuz iflleyebilmesi için vazgeçilmezdir. Ancak tam manas yla demokratikleflmifl, tüm kurumlar n kendi yetki alanlar na çekildi i millet iradesinin bütünüyle egemen oldu u bir Türkiye, muas r medeniyet seviyesine ulaflm fl olacakt r. Demokratikleflme AK PARTi li y llar her konuda oldu u gibi demokratikleflme aç s ndan da Türkiye nin de iflim y llar d r. Bu dönem Türk Demokrasisinin Normalleflme y llar oldu. Hükümetlerimizin son sekiz y lda att - demokratikleflme ad mlar n n baz lar flunlard r: Normalleflme sürecinin ilk ad - m olarak OHAL kald r ld. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne yap lan bireysel baflvurular sonucunda verilen kararlar n yarg laman n yenilenmesi sebebi say lmas için usul kanunlar m zda de ifliklikler yap ld. Toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk n n kullan m n n daha demokratik temele dayand r lmas amac yla 2911 say l Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu nda gerekli de ifliklikler yap ld. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2004 y l nda hukuk sistemimizden ç kar ld. Dil yasaklar kald r ld. Sürekli Kürtçe yay n yapan TRT fiefl ve TRT Arapça bu anlamda bir dönüm noktas d r. 12 Eylül 12 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

15 darbesini gerçeklefltirenlerin yarg lanmas n n önündeki engel kald r ld. Yeni iktidar dönemimizde de bu yöndeki çal flmalar m z sürecek ve demokrasimiz bütün kurum ve kurallar yla en üst düzeye ulaflacakt r. Milli Birlik ve Kardefllik Projesi Terör gibi çok boyutlu sorunlar, tek bir söylem üzerinden anlamak ve çözmek mümkün de ildir. AK PARTi, ustal k dönemi olarak gördü ü üçüncü iktidar döneminde milli birlik ve kardefllik ruhunu egemen k larak tüm toplumsal sorunlar çözmeye kararl d r. AK PARTi olarak, bafltan beri söyledi imiz fludur: Milli Birlik ve Kardefllik Projemizin hedefi, Türkiye nin neresinde yaflarsa yaflas n, herkesin ama herkesin kendisini bu devletin eflit ve hür vatandafl olarak hissetmesini sa lamakt r. AK PARTi, BU NORMALLEfiME SÜREC N N TAMAMLANMASI, DEMOKRAS N N TÜM KURUM VE KURALLARIYLA YERLEfiT R LMES, EKS K DEMOKRAS DEN LER DEMOKRAS YE GEÇ fi N TAM OLARAK SA LANMASI Ç N ÜÇÜNCÜ DÖNEM KT DARA TAL PT R. Yeni Anayasa AK PARTi ye göre yeni anayasa, bireylerin haklar n en etkili flekilde korumal d r. Esasen, Türkiye nin her alanda kat etti i mesafe ve yükselen toplumsal talep, yeni anayasay ertelenemez hale getirmifltir. Bu nedenle üçüncü iktidar dönemi yeni anayasa dönemi olacakt r. AK PARTi, kuruluflundan itibaren hedefledi i ve ilk iki dönemde olgunlaflt rd yeni anayasa sürecini tamamlamaya karal d r. Yeni anayasa demokratik ve kat l mc yöntemle haz rlanacakt r. Yeni anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan yap lacakt r. Yeni anayasa, insan odakl, özgürlükçü bir anayasa olacakt r. Güven veren adalet sistemine ulaflmak için yapacaklar m z Yarg lamalar daha da h zland r lacak, stinaf Mahkemeleri faaliyete geçirilecektir. Reformlar tamamland nda, yarg kimsenin ön veya arka bahçesi de il, milletin olacakt r. Hukuk milletin ad na iflleyecek. Hakimler millet ad na karar verecek. Her fleyin sahibi millet olacakt r. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 13

16 Korkutanlara asla boyun e meyin BAfiBAKAN ERDO AN: B Z MLE H ZMETTE YARIfiAMAYANLAR, 8 YIL BOYUNCA KAOS ÜRETEREK, KARGAfiA ÜRETEREK, YALAN, FT RA ÜRETEREK, M LL RADEYE YÖN Ç ZECEKLER N ZANNETT LER. > Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, 18 fiubat ta AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi nin Türkiye de hizmet siyasetini egemen k ld n söyledi. Muhalefet partilerinin AK PARTi ile yar flamad n belirten, Baflbakan Erdo an, Bizimle hizmette rekabet edemeyenler, biz milletle iflbirli i yaparken, onlar gittiler çetelerle iflbirli i yapt lar dedi. 8 y l boyunca tek bir proje üretmediler 8 y l boyunca muhalefet partilerinin Türkiye nin gelece ine iliflkin tek bir proje, Türkiye yi büyütmeye, aziz milletimizi refaha ulaflt rmaya yönelik tek bir hedef koyamad klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Ortaya herhangi bir vizyon koyamayanlar, centilmenlik d fl hareketlerden medet umdular. Biz Türkiye yi büyütmenin mücadelesini verirken, onlar Türkiye nin paças ndan tutup afla ya çekmenin mücadelesi içinde oldular. Biz yurt içinde, yurt d fl nda Türkiye ye güç kazand r rken, itibar kazand r rken, onlar demokrasi d fl, hukuk d fl yollardan halk n iktidar n y pratman n, demokrasiyi törpülemenin gayreti içinde oldular. Bizimle hizmette yar flamayanlar, bizimle rekabet edemeyenler 8 y l boyunca kaos üreterek, kargafla üreterek, yalan, iftira, çamur üreterek, milli iradeye yön çizeceklerini zannettiler. Türkiye de ifl siyaseti yönlendirmek, flekillendirmek, milleti korkutarak iktidar y pratmak amac yla her seçim öncesinde terör örgütü ihale üstlenmifltir. Korku tüneli yaratmaya çal fl yorlar Baflbakan Erdo an, CHP, MHP ve BDP nin ortak bir söylem oluflturarak, arkalar na baz destekçilerini, yandafllar n da alarak, Türkiye sanki bir korku tünelindeymifl gibi kampanya yürüttüklerini söyledi. Türkiye de bir korku imparatorlu u kuruluyormufl gibi bir ortam n yarat lmaya çal fl ld n belirten Baflbakan Erdo an, hizmette yar flamayanlar n tehdit ederek rant sa lamaya çal flt klar n ifade etti. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Milletim korkmas n, CHP li, MHP li, BDP li kardeflim asla korkmas n, çekinmesin. Korkutanlara asla boyun e mesin. 14 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

17 Baflbakan Erdo an ve törene kat lan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, birlikte banliyö treninin makinist odas nda bir süre seyahat ettiler. Demokrasi otoban n da güçlendiriyoruz ZM R, MENEMEN DEN MAN SA YA, AL A A DAN BERGAMA YA KADAR UZANACAK BANL YÖ HATTINA KAVUfiTU. TÜRK YE N N EN BÜYÜK fieh R Ç TOPLU TAfiIMA PROJES LE SADECE ZM R DE L BÖLGEN N TAMAMININ ULAfiIM SORUNUNA KÖKLÜ B R ÇÖZÜM ÜRET LECEK. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 6 Mart ta gitti i zmir de, EGERAY Sistemi ZBAN Bölümü nün aç l fl n gerçeklefltirdi. Baflbakan Erdo an, EGERAY Sistemi ZBAN Bölümü nün AK PARTi Hükümetinin partizanl - a asla tevessül etmedi inin, 81 vilayet aras nda ayr m yapmad n n, 74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklad n n somut bir eseri oldu unu belirtti. stanbul un ancak 15 y l önce Ankara, zmir, Antalya, Konya, Bursa ve Kayseri nin ise son y llarda metroyla tan flt n belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye yi ulafl m noktas nda en ça dafl, en modern araç ve imkanlarla buluflturman n gayreti içindeyiz dedi. Ulafl m medeniyetin oldu u kadar, demokrasinin, insanca yaflam n da önemli bir arac olarak görüyoruz diyen Baflbakan Erdo an, Otobanlar infla ederken demokrasi otoban n da güçlendirmek, geniflletmek, ileri standartlara ulaflt rmak için gayret gösteriyoruz fleklinde konufltu. Tüm bölgenin ulafl m sorununa köklü bir çözüm üretilecek Alia a dan bafllayarak kuzeyde Menemen, Çi li, Karfl yaka, Alsancak, güneyde ise fiirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes Havaalan ve Cumaovas na kadar uzanan bir hatta, günde ortalama 550 bin yolcu güvenle ve konforla seyahat edecek. Toplam 31 istasyon ve 79 kilometrelik çift hattan oluflan bu sistem Alsancak ile Alia a aras - n 60 dakikaya, Alsancak ile Cumaovas aras n ise 26 dakikaya düflürecek. Kuzeydeki hat ise Menemen den Manisa ya, Alia- a dan da Bergama ya kadar uzanacak, böylece sadece zmir in flehir içi ulafl m de il, bölgenin tamam n n ulafl m sorununa köklü bir çözüm üretilecek. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Baflbakan Erdo an: Çocuk yaflam n anlam d r, neflesidir BAfiBAKAN ERDO AN: ÇOCUKLUK MASUM YETT R, TEM ZL KT R, SEVECENL KT R. ÇOCUK YAfiAMIN ANLAMIDIR, NEfiES D R. ÇOCUKLARIN BAKTIKLARI YERDEN DÜNYAYA BAKMAK, ÇOCUK NAZARIYLA GEL fimeler N ZLEMEK B R ZENG NL KT R. > 1. Türkiye Çocuk Haklar Kongresi, 27 fiubat ta stanbul da Haliç Kongre Merkezi nde düzenlendi. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, kongrenin kapan fl nda yapt konuflmada, Çocuklar n bakt klar yerden dünyaya bakmak zenginliktir dedi. Çocuklar m z n haklar art k anayasal teminat alt nda Kongre de konuflan Baflbakan Erdo an, 8 y lda Türkiye genelinde 160 bin yeni derslik aç ld n belirterek, her y l en büyük yat r m n e itime yap ld n ifade etti. Okullara yaklafl k bir milyon bilgisayar gönderildi ini ifade eden Baflbakan Erdo- an, art k okullara de il s n flara bilgisayar gönderildi ini söyledi. Çocuklar n okullar n bitirdiklerinde dünya üniversiteleriyle boy ölçüflecek üniversitelerde e itim görmesi için 8 y lda 80 yeni üniversite kuruldu unu belirten Baflbakan Erdo- an, bütün flehirlere üniversite kazand r ld n ifade etti. Sadece e itim noktas nda de il, çocuklar n en kaliteli sa l k hizmetlerini alabilmesi için, haklar n yasal ve anayasal güvenceye kavuflturmak için de önemli ad mlar n at ld n söyleyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Sosyal güvenlik ve genel sa l k sigortas alan nda yapt m z reformla art k 18 yafl ndan küçük her çocu umuz, sosyal güvenlik kapsam alt nda, aile hekimli- i baflta olmak üzere tüm aile fertlerine art k do ufltan itibaren genel sa l k hizmetlerinden istifade imkan n haz rl yoruz. Sa l kl bireylerin yetiflmesi için salg n hastal klara karfl daha güçlü mücadele ediyor, her çocu un afl lanmas, düzenli kontrollerinin yap lmas için azami dikkat gösteriyoruz y l nda ç kard - m z yasayla istismar n, ihmalin önüne geçiyoruz y l nda yapt m z Anayasal de ifliklikle çocuklara pozitif ayr mc l k getirdik. Art k sizin haklar n z anayasal teminat alt ndad r. Anayasa n n 41. Maddesi ailenin korunmas n düzenliyordu. Biz buna çocuk haklar n da ekledik. Bütün bunlarla birlikte infla etti imiz yollar, yapt - m z konutlar, ekonomideki iyileflmeleri, sizleri düflünerek yap yoruz. Çünkü biz sadece geçmifl nesillerin emanetini de il, gelecek nesillerin de emanetini tafl d - m za inan yoruz. 16 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

19 Kad na ve çocu a yönelik fliddete karfl y z 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE HATAY DA MEDEN YETLER N BULUfiMA NOKTASI ANADOLU DA KADININ GÜÇLEND R LMES PROGRAMINA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, fi DDET N HER TÜRLÜSÜNE KARfiI OLDU UMUZ G B, KADINA, ÇOCU A YÖNEL K fi DDETE DE KARfiI OLACAK, ASLA TOLERANS GÖSTERMEYECE Z DED. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 8 Mart ta Hatay a gitti. Hatay Havaalan yeni terminal binas ve toplu aç l fl törenine kat lan Baflbakan Erdo an, fiiddetin her türlüsüne karfl oldu umuz gibi, kad na, çocu a yönelik fliddete de karfl olacak, asla tolerans göstermeyece iz dedi. Aç l fl töreninde Hatay Havaalan yeni binas, yol ve kavflaklar n, ö renci yurdunun, e itim ve sa l k yat r mlar n n, TOK konutlar n n, KÖYDES çal flmalar n n, MOBESE sisteminin ve belediye yat r mlar n n da yer ald birçok hizmetin resmi aç l fl gerçeklefltirildi. Kad n her alanda destekledik Baflbakan Erdo an, Hatay da Medeniyetlerin Buluflma Noktas Anadolu da kad n n güçlendirilmesi program na da kat ld. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl - n n son 8 y l boyunca çok aktif çal flt - n ve tarihi nitelikteki düzenlemelere, reformlara imza att n ifade eden Baflbakan Erdo an, AK PARTi iktidar süresince siyasette ve kamu idaresinde daha fazla kad n n görev almas n n desteklendi ini söyledi. Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Parlamentodaki kad n milletvekili say s n 2 kat n üzerine ç kard k ve oran yüzde 4 seviyesine ulaflt rd k. Hiçbir zaman yüzde 4 seviyesini parlamentoda aflamad, ilk defa bu dönemde yüzde 9 u aflm fl bulunuyor. 8 y lda Anayasa da iki önemli de ifliklik yapt k. Birincisinde kad n-erkek f rsat eflitli- ini Anayasal bir hüküm haline getirdik. Kad nlar n hamilelikte çal flma süresi bizim yapt m z düzenleme ile do um öncesi 8 hafta, do um sonras 8 hafta olmak üzere 16 haftaya ç kar ld. K z çocuklar - n n okumas için, okuma yazmas için bafllatt m z seferberlikle kampanyalarla hamdolsun çok büyük hedeflere ulaflt k. K zlar k l k k yafetlerinden dolay üniversite kap lar ndan geri çeviren zihniyeti de ifltirdik, de ifltiriyoruz, bu noktada da art k yeni bir sürece girdik. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 17

20 Baflbakan Erdo an skenderun dan seslendi Bu iktidar millet kurdu BAfiBAKAN ERDO AN: AK PARTi KT DARINDA BEN YOK B Z VAR, M LLET VAR ÇÜNKÜ BU KT DARI M LLET KURDU, M LLET SÜRDÜRÜYOR. > 9 Mart ta gitti i skenderun da Adalet Saray önünde düzenlenen toplu aç l fl törenine kat lan AK PARTi Genel baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Geciken adalet, adalet de ildir. Kararlar süratli verilsin, dosyalar süratli incelensin ve bitirilsin dedi. Konuflmas nda Haziran ay nda yap lacak milletvekili genel seçimlerinden de bahseden Baflbakan Erdo an, seçim beyannamesi aç kland nda çok önemli projelerin ortaya konaca n ve de iflim ve dönüflümün görülece ini söyledi. Bu baflar n n herkesin baflar s oldu unu belirten Baflbakan Erdo- an, Çünkü AK PARTi iktidar nda ben yok biz var, millet var çünkü bu iktidar millet kurdu, millet sürdürüyor dedi. Hedefimiz ihracatta 130 milyar dolara ulaflmak 8 y l önce Türkiye nin dünya ekonomilerindeki yerinin 26. S ra oldu unu, flimdi 17. S - rada yer ald n ifade eden Baflbakan Erdo an, ekonomik geliflmelerle ilgili ise flöyle konufltu: fiimdi hedef 2023 te ilk 10 un içinde bir Türkiye. Önümüzde 12 y l var ve 7 basamak s çrayaca z. Göreve geldi imizde 36 milyar dolar olan ihracat, 2010 sonu itibar yla 114 milyar dolara ulaflt. Bu y l hedefimiz inflallah 130 milyar dolar yakalamak. Yine göreve geldi imizde IMF ye olan borç 23.5 milyar dolard. Biz bu borcu 5.5 milyar dolara düflürdük. Onlar borçland, biz ödedik. Bizden önceki milliyetçi iktidarlar döneminde Merkez Bankas n n kasas nda 27.5 milyar dolar vard. fiimdi ise döviz rezervi 82 milyar dolar oldu. Yolsuzluklar n oldu u bir Türkiye de bu olur mu, duble yollar olur mu? Cumhuriyet tarihinde 79 y lda 6 bin 100 kilometre yol yap lm fl, biz flurada 8 senede bunun üzerine 13 bin 600 kilometre yol ilave ettik. 18 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

21 Baflbakan Erdo an: Sekiz y ld r milletin içindeyiz ADANA DA, TOPLU AÇILIfi TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, M LLETE D YORUM K GEL N 12 HAZ RAN DA BU OYUNU BOZALIM. DO UDA, BATIDA, EN UÇLARDA S YASET YAPIP, ETN K KÖKENLER ÜZER NDEN S YASET YAPIP, B RB R N BESLEYEN PART LERE 12 HAZ RAN DA TAM B R DEMOKRAS DERS VEREL M DED. > Adana da toplu aç l fl ve TOK anahtar teslim törenine kat lan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Biz hayal ticareti yapm yoruz, umut tüccarl yapm yoruz. Biz sand k görününce proje üretenlerden de iliz. Ufuk görününce milletin içine girenlerden de- iliz. Sekiz y ld r milletin içindeyiz dedi. Baflbakan Erdo an, 27 Mart ta gitti i Adana da 75 farkl eser ve hizmetin aç l fl n gerçeklefltirdi. Seçim öncesinde gerilim art rarak, tahriklere baflvurarak, milleti galeyana getirerek, oy avc l n n pefline düflenlerin oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Kardefllerim, ben sizleri ayr m yapmaks z n, Türküyle, Kürdüyle, Laz yla, Arab yla, Çerkeziyle, Roman yla, yarat lan yaradandan ötürü seviyorum. Sivil itaatsizlik diyorlar. Bunlar n neresi sivil. Bugüne kadar hiç kendi iradenizle hareket ettiniz mi? fiiddete hay r derler, fliddet uygularlar. Demokrasi derler anayasa de iflikli ine karfl ç karlar. nsan haklar derler, yazarlara sanatç lara tehdit, bask uygularlar. Bar fl derler, çat flmadan gerilimden, tahrikten medet umarlar. Meclis te anayasa oylamalar nda kendi iradelerini kullan p gidip sand kta oy dahi veremediler. Özgürce konuflam yorlar. Talimat almadan ad m atam - yorlar. Ondan sonra ç k p sivil itaatsizlik diyorlar, bunlar n hepsi oyun. Bir tarafta normal cuma namaz k l n yor, bunlar harmanlama kendilerine göre cuma namaz k l yorlar. Bu ayr mc l k de il de nedir? Bu ayr mc l a zemin haz rlayanlar asla dikifl tutturamazlar. Bizim dinimiz dirlik dinidir. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Bizim dinimiz bar fl dinidir. Bu dine kimse istismar sokamaz. Bunlar sadece senaryo. Millete diyorum ki gelin 12 Haziran da bu oyunu bozal m. Do uda, bat da, en uçlarda siyaset yap p, etnik kökenler üzerinden siyaset yap p, birbirini besleyen partilere 12 Haziran da tam bir demokrasi dersi verelim. Adana ya 8 y lda 4 bin derslik yapt k 8 y lda Adana için gerçekten büyük yat - r mlar n yap ld n söyleyen Baflbakan Erdo an, Adana n n bir sanayi ve ticaret kenti, uluslararas bir marka kent, Akdeniz in y ld z bir kent haline gelmesi için yo un çaba sarf edildi ini ifade etti. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 19

22 Büyük ekonomi BAfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE EKONOM S N N 2010 YILINDA YÜZDE 8.9 ORANINDA BÜYÜMES, TÜRK YE N N AVRUPA DA VE OECD ÜLKELER Ç NDE B R NC SIRADA OLMASI MAN DARDIR VE EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOM OLMASI ULAfiTI IMIZ SEV YEN N EN ÖNEML GÖSTERGES D R. fis ZL K ORANINI 2023 YILI T BAR YLE YÜZDE 5 E ND RMEY HEDEFL YORUZ. > Adalet ve Kalk nma Partisi olarak, ekonomiyi bafl ndan itibaren temel önceliklerimizden biri olarak gördük. K s r çekiflmeleri, yüzeysel yaklafl mlar bir tarafa b rakarak, halk m z n ekme ini büyütmeye ve daha adil paylaflmaya odakland k. K sa vadede popüler say labilecek, ama uzun vadede halk m za a r bedeller ödeten, kolayc ve aldat c yaklafl mlara prim vermedik. Ekonomi politikalar m z bütüncül bir bak fl aç s içinde, uzun soluklu bir anlay flla oluflturduk ve etkili bir flekilde hayata geçirdik. AK PARTi iktidar n n ekonomi politikalar n n ve yönetim anlay fl - n n temelindeki kavram güven dir. Elde etti imiz tarihi baflar lar n en önemli kayna oluflturdu umuz güven ortam d r. Sekiz y l aflk n baflar l performans ve özgüvene dayanarak, sadece önümüzdeki 4 y l n program n yapm yoruz, ayn zamanda Cumhuriyetimizin 100 üncü y l olan 2023 y l n n temellerini de atm fl oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. y l nda; Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Has la büyüklü ü bak m ndan dünyan n ilk 10 ülkesi içinde yer alacak. Enflasyon ve faiz oranlar kal c biçimde düflük ve tek haneli rakamlara inecek. hracat m z 500 milyar dolara ulaflacak. 82 milyonu aflan bir nüfusla, kifli bafl na milli gelir 25 bin dolara yükselecek. En az 2 trilyon dolarl k bir ekonomi büyüklü üne ulaflaca z. ktidar m z n baflar l yönetimi sayesinde, krizin Türkiye yi te et geçti i gerçe i art k genifl çevreler taraf ndan teslim edilmektedir. Birçok ülkede çal flanlar n ve emeklilerin ücretleri dondurulurken veya ücretlerde geriye gidifl yaflan rken, iktidar m z vatandafllar n enflasyona ezdirmemifl, nispi olarak düflük ücret alanlara enflasyonun da üzerinde art fllar yapabilmifltir. Maliye politikas nda 2023 hedeflerimiz Gerçeklefltirdi imiz reformlar n uygulamalar n daha da sa lamlaflt racak mali saydaml k ve hesap verebilirli i art raca- z. Böylece, ülkemizin geliflmifl ekonomilerin standartlar nda bir mali yap ya ve sisteme kavuflmas n sa layaca z. Gelir politikas nda 2023 hedeflerimiz Kamu gelir politikam z ülke kaynaklar n n en etkin flekilde kullan labilmesini sa lamaya yönelik olacak flekilde uygulanmaya devam edilecektir. Bu konuda en önemli uygulama arac olan vergi politikas ekonomik büyümeyi, yat r m ve istih- 20 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

23 dam destekleyecek ve ekonomide kay t d fl l n azalt lmas n sa layacak flekilde gözden geçirilecektir. Kay t d fl l k azald kça vergi oranlar da azalacakt r. Kamu yat r mlar nda 2023 hedeflerimiz Orta ve uzun vadede ekonominin verimlili inin ve üretken yap s n destekleyen karayolu, demiryolu, havaliman, rayl sistem, baraj ve sulama ile bilgi ve iletiflim teknolojileri gibi altyap yat r mlar na a rl k vermeyi sürdürece iz. Para politikas Para politikalar n n temel amac fiyat istikrar n sa lamak ve sürdürmektir. Para politikas finansal istikrar da gözetecek ve fiyat istikrar n sa lama amac ile çeliflmemek kayd yla hükümetin büyüme ve istihdam politikalar n destekleyecektir. AK PARTi KT DARININ EKONOM POL T KALARININ VE YÖNET M ANLAYIfiININ TEMEL NDEK KAVRAM GÜVEN D R. ELDE ETT M Z TAR H BAfiARILARIN EN ÖNEML KAYNA I OLUfiTURDU UMUZ GÜVEN ORTAMIDIR. stihdam ve çal flma hayat AK PARTi olarak çal flabilir durumdaki bütün vatandafllar m za ifl sa lamak en önemli önceliklerimizden biri olmufltur, olmaya devam edecektir. Kriz boyunca istihdam m z azalmad gibi, 2010 y l nda 1 milyon 317 bin vatandafl m za istihdam sa lad k. Küresel ekonomik kriz döneminde iflini kaybeden vatandafllar m z n yan nda olduk. Bu dönemde 832 bin 252 vatandafl m za yaklafl k 2.5 milyar TL ödeme yapt k. flsizlerimize beceri kazand rmak amac yla Uzmanlaflm fl Meslek Edindirme Merkezleri Projesi ni (UMEM) bafllatt k. Befl y l devam edecek bu proje ile her y l 200 bin kifli olmak üzere 1 milyon iflsizimizi e itimden geçirecek ve ifle yetifltirece iz. Bütün bu çabalar n amac herkese istihdam sa lamak, herkese ifl ve afl vermektir. AK PARTi nin 2023 vizyonu daha nitelikli iflgücü, daha güvenceli ifl, daha kaliteli bir çal flma hayat d r. flsizlik oran n 2023 y - l itibariyle yüzde 5 e indirmeyi hedefliyoruz. Mart-Nisan 2011 Türkiye Bülteni 21

24 EKONOM B O R Ç A L A N D E L DÜNYANIN 16. BÜYÜK EKONOM S TÜRK YE 2002 y l nda iktidara geldi imizde 230 milyar dolar milli gelirimiz ile dünyan n 26. Büyük ekonomisi idik. 8.5 y ll k AK PARTi iktidar n n ard ndan Türkiye mizin milli geliri tam 780 milyar dolar. Yani milli gelirimizi 3 kattan fazla art rd k. Bugün dünyan n 16. Büyük ekonomisiyiz. Cumhuriyetimizin 100. y l na girece imiz 2023 için kendimize yeni bir hedef koyduk: Milli gelirimizi 2 trilyon dolara ulaflt raca z. Ülkemizi dünyan n 10 büyük ekonomisinden biri yapaca z.

25 Kifli bafl milli geliri 3 kat art rd k 2002 y l nda sadece 3 bin 500 dolar olan kifli bafl milli geliri, 2011 y l nda 10 bin dolara ç kard k. Yani 3 kat art rd k. Hedefimiz; Cumhuriyetimizin 100. y l nda kifli bafl milli gelirimizi 25 bin dolara yükseltmek. Yani bugünkü ç tam z da 2.5 kat art rmak. Borçlu de il büyük ekonomi 2002 y l nda IMF ye olan 23.5 milyar dolar borcu 2011 y l nda 5.1 milyar dolara düflürdük. Yani yaklafl k 5 kat azaltt k. IMF ile yap lan anlaflmalara son verdik. Küresel kriz sonras 22 ülke IMF ile Stand-By anlaflmas yaparken, AK PARTi iktidar yla Türkiye ekonomisi dünyay flafl rtan büyüme rekorlar na imza att. 8.5 y lda tek haneli enflasyon 2002 y l nda yüzde 65 lerde seyreden enflasyon, bugün AK PAR- Ti iktidar yla tek haneli rakamlara geriledi da y ll k enflasyonu yüzde 4,9 a indirerek, 1969 dan beri en düflük enflasyon rakam n yakalad k. Yani on y llard r halk m z ezen enflasyonu tam 13 kat azaltt k. Milletin cebinden çalanlar engelledik. 8.5 y lda vergi yükü azald AK PARTi iktidar nda Kurumlar Vergisi yükünde önemli oranlarda azalma sa land. Kurumlar Vergisi oran n yüzde 33 den yüzde 20 ye indirdik. AK PARTi fark : Yüzde 50 azalma E-beyanname, E-tahsilât, kredi kart yla vergi tahsilat, E-tebli, E-fatura, K - sa Mesaj Bilgilendirme Servisi gibi teknolojik imkanlar gelifltirilerek, mükelleflerin vergi dairelerindeki s k nt lar na son verdik. Devlet bankalar zarardan kara geçti Y llard r zarar aç klayarak milletimize yük olan devlet bankalar - n kara geçirdik krizinde 12,1 milyar liral k görev zarar eden Ziraat Bankas, son yedi y lda Hazine ye 18,3 milyar lira kaynak aktard. Ziraat Bankas 2010 y l nda, 3 milyar 713 milyon TL kar aç klad. Bol s f rl de il sayg n Türk Liras Türk Liras ndan 6 s f r at k. Param za itibar kazand rd k. Türk Liras n uluslararas ticarette kullan lan bir para birimi haline getirdik.

26 Milli gelirimizi 730 milyar dolara ç kard k TÜRK YE, SON 8 YILDA 3 KAT BÜYÜDÜ, M LL GEL R N 230 M LYAR DOLARDAN 730 M LYAR DOLARA ÇIKARDI YILINDA SE HEDEF DÜNYANIN LK 10 EKONOM S ARASINA G RMEK. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 5 Mart ta gitti i Erzincan da, toplu aç l fllar gerçeklefltirdi. Erzincan, K z - lay Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Enzincan n her geçen gün daha da de iflti ini ve ilerledi ini gördü ünü söyledi. Erzincan halk na, 12 Eylül de yap lan halkoylamas nda yüzde 64 oran nda evet dedikleri demokrasiye, hukukun üstünlü üne, büyük Türkiye idealine sahip ç kt klar için teflekkür etti. Türkiye, yeni bir döneme girdi Türkiye nin son 8 y lda 3 kat büyüme kaydetti ini belirten Baflbakan Erdo an, milli gelirin 230 milyar dolardan 730 milyar dolara ç kt n söyledi. Baflbakan Erdo an, Türkiye nin yeni bir döneme girdi ini belirterek, Cumhuriyet in 100. y l nda dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na giren bir Türkiye yi konuflaca m z ifade etti. Baflbakan Erdo- an, aç l fl töreninde Erzincan a son 8 y lda yap lan hizmetler hakk nda bilgi verdi de 2 bin 220 olan yurt yatak kapasitesinin 3 bin 246 ya ç kar ld n belirten Baflbakan Erdo an, bu y l n yat r m program nda yer alan 500 yatak kapasiteli yeni bir yurdun da e itim ö retim y l nda hizmete aç laca n söyledi. Üniversite ö rencilerinin kredi ve burs miktar n n da art r ld n ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Biz gelmeden önce ne al - yorlard? Üniversite ö rencisi 45 lira al - yordu. fiimdi ne al yor, 240 lira al yor. Kredi yurtlarda kal yorsa da 150 lira da beslenme yard m veriyoruz, 390 lira. Master ö rencisi ise ayl k 480 lira, doktora ö rencisi ise 720 lira al yor. Kim müracaat ediyorsa etsin hepsine veriyoruz, kap dan çevirmek yok. Yolsuzluklar n egemen oldu u bir Türkiye de bunlar yapamazs n z. Erzincan 81 büyük yat r ma kavufltu Toplu aç l fl töreninde, yeni bölünmüfl yollardan havaalan terminal binas na, modern konutlardan MOBESE sistemine, halk kütüphanesinden, futbol sahalar ve yüzme havuzlar na, e itim yat r mlar ndan Telekom ve PTT yat r mlar na, kent ormanlar ndan meralara, KÖYDES yat r mlar ndan Erzincan belediyesi ve Erzincan Valili i yat - r mlar na kadar toplam 81 büyük yat r m hizmete aç ld. 24 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2011

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

AK PARTi ile birlikte millet ile devlet bar flt

AK PARTi ile birlikte millet ile devlet bar flt ED TÖRDEN AK PARTi ile birlikte millet ile devlet bar flt Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili De erli Okuyucular m z, Türkiye, seçimini yap yor. AK PARTi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı